12.4.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 96/26


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2016/561,

11. aprill 2016,

millega muudetakse rakendusmääruse (EL) nr 577/2013 IV lisa veterinaarsertifikaadi näidise osas, mida kasutatakse koerte, kasside ja valgetuhkrute mittekaubanduslikuks liikumiseks territooriumilt või kolmandast riigist liikmesriiki

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. juuni 2013. aasta määrust (EL) nr 576/2013 lemmikloomade mittekaubandusliku liikumise kohta, millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 998/2003, (1) eriti selle artikli 25 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EL) nr 576/2013 on sätestatud, et territooriumilt või kolmandast riigist mittekaubanduslikel eesmärkidel liikmesriiki liikuvate koerte, kasside ja valgetuhkrutega peab kaasas olema veterinaarsertifikaadi vormis identifitseerimisdokument. Komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 577/2013 (2) IV lisa 1. osas on sätestatud veterinaarsertifikaadi näidis.

(2)

Veterinaarsertifikaadi näidises on viidatud nõutavale rahuldava vastusega marutaudivastase vaktsineerimise immuunvastuse testile, mis tuleks vastavalt määruse (EL) nr 576/2013 IV lisale teha vereproovidest, mis on võetud koertelt, kassidelt ja valgetuhkrutelt, kes saabuvad muudelt territooriumidelt või muudest kolmandatest riikidest kui rakendusmääruse (EL) nr 577/2013 II lisas loetletud või keda kavatsetakse sealtkaudu vedada.

(3)

Marutaudi antikehade tiitrimise testi tulemusi käsitlevate laboriaruannete korduva võltsimise tõttu on asjakohane territooriumidel või kolmandates riikides sertifikaate välja andvatele ametnikele meelde tuletada, et kõnealuse testi rahuldavaid tulemusi ei tohiks sertifitseerida ilma laboriaruande ehtsust kontrollimata. Selleks tuleks veterinaarsertifikaati lisada konkreetne selgitav märkus.

(4)

Lisaks on kolmandates riikides sertifikaate välja andvad ametnikud valesti tõlgendanud koerte, kasside ja valgetuhkrute märgistamise kuupäeva käsitlevat kannet veterinaarsertifikaadi I osas ja see on tekitanud probleeme liidu välispiiridel toimuval vastavuse kontrollimisel. Arusaamatuste vältimiseks tuleks kõnealune kanne veterinaarsertifikaadi I osast, kus loomi kirjeldatakse, välja jätta ning lisada see kõnealuse sertifikaadi II osasse, milles käsitletakse loomade sertifitseerimist. II osasse tuleks lisada ka konkreetne selgitav märkus märgistuse kontrollimise kohta.

(5)

Seepärast tuleks rakendusmääruse (EL) nr 577/2013 IV lisa vastavalt muuta.

(6)

Selleks et vältida häireid loomade liikumisel, tuleks enne käesoleva määruse kohaldamise kuupäeva rakendusmääruse (EL) nr 577/2013 IV lisa 1. osa kohaselt välja antud veterinaarsertifikaatide kasutamist lubada üleminekuperioodi jooksul.

(7)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Rakendusmääruse (EL) nr 577/2013 IV lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Liikmesriigid võivad kuni 31. detsembrini 2016 kestva üleminekuperioodi jooksul lubada siseneda territooriumilt või kolmandast riigist mittekaubanduslikel eesmärkidel liikmesriiki liikuvaid koeri, kasse ja valgetuhkruid, kellega on kaasas hiljemalt 31. augustil 2016 rakendusmääruse (EL) nr 577/2013 IV lisa 1. osa kohaselt enne käesoleva otsusega ettenähtud muudatuste tegemist välja antud veterinaarsertifikaat.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. septembrist 2016.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 11. aprill 2016

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 178, 28.6.2013, lk 1.

(2)  Komisjoni 28. juuni 2013. aasta rakendusmäärus (EL) nr 577/2013, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 576/2013 ettenähtud identifitseerimisdokumentide näidiseid koerte, kasside ja valgetuhkrute mittekaubanduslikuks liikumiseks, territooriumide ja kolmandate riikide loetelude kehtestamist ning nõudeid teatavatele tingimustele vastavust tõendavate deklaratsioonide vormi, kujunduse ja keelte kohta (ELT L 178, 28.6.2013, lk 109).


LISA

Rakendusmääruse (EL) nr 577/2013 IV lisa 1. osa asendatakse järgmisega:

„1. OSA

Image

Tekst pildi

Veterinaarsertifikaadi näidis koerte, kasside ja valgetuhkrute mittekaubanduslikuks liikumiseks territooriumilt või kolmandast riigist liikmesriiki vastavalt määruse (EL) nr 576/2013 artikli 5 lõigetele 1 ja 2

RIIK:

Veterinaarsertifikaat impordiks ELi

I osa. Saadetise andmed

I.1. Kaubasaatja

Nimi

Aadress

Telefon

I.2. Sertifikaadi viitenumber

I.2.a

I.3. Pädev keskasutus

I.4. Pädev kohalik asutus

I.5. Kaubasaaja

Nimi

Aadress

Sihtnumber

Telefon

I.6. ELis saadetise eest vastutav isik

I.7. Pärit-oluriik

ISO kood

I.8. Pärit-olupiir-kond

Kood

I.9. Sihtriik

ISO kood

I.10. Sihtpiirkond

Kood

I.11. Päritolukoht

I.12. Sihtkoht

I.13. Laadimiskoht

I.14. Väljumiskuupäev

I.15. Transpordivahend

I.16. ELi sisenemise piiripunkt

I.17. CITESi number/numbrid

I.18. Kauba kirjeldus

I.19. Kauba kood (HS-kood):

010619

I.20. Kogus

I.21. Toodete temperatuur

I.22. Pakendite arv kokku

I.23. Tõkendi/konteineri number

I.24. Pakendi liik

Image

Tekst pildi

I.25. Kauba lubatud otstarve:

Lemmikloomad

I.26. Transiidiks kolmandasse riiki

I.27. Impordiks või sisenemiseks ELi

I.28. Kauba tunnusandmed

Liik

(teaduslik nimetus)

Sugu

Värvus

Tõug

Tunnuskood

[pp.kk.aaaa]

Identifitsee-rimissüsteem

Sünniaeg

Image

Tekst pildi

RIIK

Koerte, kasside ja valgetuhkrute mittekaubanduslik liikumine territooriumilt või kolmandast riigist liikmesriiki vastavalt määruse (EL) nr 576/2013 artikli 5 lõigetele 1 ja 2

II. Terviseteave

II.a. Sertifikaadi viitenumber

II.b.

Mina, (kirjutada territooriumi või kolmanda riigi nimi) allakirjutanud veterinaarjärelevalve ametnik (1)/pädeva asutuse poolt volitatud veterinaararst, (1) kinnitan, et:

Omaniku poolt tõendatud reisi eesmärk/iseloom

II.1. omanik või füüsiline isik, keda omanik on kirjalikult volitanud enda nimel lemmikloomi mittekaubanduslikul eesmärgil transportima, on lisanud deklaratsiooni (2) ja seda toetavad tõendid, (3) mis kinnitavad, et lahtris I.28 kirjeldatud loomad reisivad koos omaniku või füüsilise isikuga, keda omanik on kirjalikult volitanud enda nimel lemmikloomi mittekaubanduslikul eesmärgil transportima, maksimaalselt viis päeva nimetatud isiku liikumise ajal ja liikumise eesmärk ei ole loomade müük või nende omandiõiguse üleandmine, ning mittekaubandusliku liikumise ajal vastutab nende eest

(1) kas [omanik;]

(1) või [füüsiline isik, keda omanik on volitanud kirjalikult enda nimel lemmikloomi mittekaubanduslikul eesmärgil transportima;]

(1) või [füüsiline isik, kelle on määranud vedaja, kellega omanik on sõlminud lepingu omaniku nimel lemmikloomade mittekaubanduslikul eesmärgil transportimise kohta;]

(1) kas [II.2. lahtris I.28 kirjeldatud transporditavate loomade arv on maksimaalselt viis;]

(1) või [II.2. lahtris I.28 kirjeldatud transporditavaid loomi on rohkem kui viis, nad on üle kuue kuu vanad ja nad lähevad võistlustele, näitustele või spordiüritustele või nimetatud üritustega seotud koolitustele, ja punktis II.1 nimetatud omanik või füüsiline isik on esitanud tõendid selle kohta, (3) et:

(1) kas [loomad on registreeritud sellistel üritustel osalemiseks;]

(1) või [neid üritusi korraldav ühendus on loomad registreerinud;]

Marutaudivastase vaktsineerimise ja marutaudi antikehade tiitrimise testi määramine:

(1) kas [II.3. lahtris I.28 kirjeldatud loomad on vähem kui 12 nädala vanused ja neile ei ole tehtud marutaudivastast vaktsineerimist, või nad on 12–16 nädala vanused ja neile on tehtud marutaudivastane vaktsineerimine, aga ei ole möödunud vähemalt 21 päeva esmasest marutaudivastasest vaktsineerimisest, mis tehti vastavalt määruse (EL) nr 576/2013 (4) III lisas esitatud kehtivusnõuetele, ja

II.3.1. lahtris I.1 nimetatud loomade päritolukohaks olev territoorium või kolmas riik on loetletud rakendusmääruse (EL) nr 577/2013 II lisas ja lahtris I.5 nimetatud liikmesriik on teavitanud avalikkust sellest, et ta annab loa kõnealuste loomade liikumiseks oma territooriumile, ja nende loomadega on kaasas

(1) kas [II.3.2. punktis II.1 nimetatud omaniku või volitatud isiku poolt lisatud deklarat- sioon, (5) kus kinnitatakse, et loomadel ei ole olnud alates sünnist kuni mittekaubandusliku transpordi hetkeni kokkupuuteid marutaudile vastuvõtlikku liiki kuuluvate metsloomadega;]

(1) või [II.3.2. nende ema, kellest nad veel sõltuvad, ja on võimalik tõendada, et emale on enne nimetatud loomade sündi tehtud marutaudivastane vaktsineerimine kooskõlas määruse (EL) nr 576/2013 III lisas esitatud kehtivusnõuetega;]

II osa. Sertifitseerimine

Image

Tekst pildi

RIIK

Koerte, kasside ja valgetuhkrute mittekaubanduslik liikumine territooriumilt või kolmandast riigist liikmesriiki vastavalt määruse (EL) nr 576/2013 artikli 5 lõigetele 1 ja 2

II. Terviseteave

II.a. Sertifikaadi viitenumber

II.b.

(1) ja/või [II.3. lahtris I.28 kirjeldatud loomad olid marutaudivastase vaktsineerimise ajal vähemalt 12 nädala vanused ja on möödunud vähemalt 21 päeva esmasest marutaudivastasest vaktsineerimisest (4), mis tehti vastavalt määruse (EL) nr 576/2013 III lisas esitatud kehtivusnõuetele, ja kõik järgnevad korduvvaktsineerimised tehti eelmise vaktsineerimise (6) kehtivuse ajal; ning

(1) kas [II.3.1. lahtris I.28 kirjeldatud loomad tulevad rakendusmääruse (EL) nr 577/2013 II lisas loetletud territooriumilt või kolmandast riigist kas otse läbi rakendusmääruse (EL) nr 577/2013 II lisas loetletud territooriumi või kolmanda riigi või läbi muu kui rakendusmääruse (EL) nr 577/2013 II lisas loetletud territooriumi või kolmanda riigi kooskõlas määruse (EL) nr 576/2013, (7) artikli 12 lõike 1 punktiga c, ja kehtiva marutaudivastase vaktsineerimise üksikasjad on esitatud allpool olevas tabelis;]

(1) või [II.3.1. lahtris I.28 kirjeldatud loomad tulevad või on nende vedu kavandatud läbi muu kui rakendusmääruse (EL) nr 577/2013 II lisas loetletud territooriumi või kolmanda riigi, ja neile on tehtud marutaudi antikehade tiitrimise analüüs (8), mille pädeva asutuse volitatud veterinaararst tegi allpool olevas tabelis esitatud kuupäeval vähemalt 30 päeva pärast eelmist vaktsineerimist võetud vereproovist ja vähemalt kolm kuud enne käesoleva sertifikaadi väljaandmist, mis näitas, et antikeha tiiter oli võrdne või suurem kui 0,5 IU/ml, (9) ja kõik järgnevad korduvvaktsineerimised on tehtud eelmise vaktsineerimise kehtimise ajal, (6) ning kehtiva marutaudivastase vaktsineerimise andmed ja immuunreaktsiooni analüüsi proovivõtu kuupäev on esitatud allpool olevas tabelis:

Looma transponderi või tätoveeringu tähtnumbriline kood

Paigaldamise ja/või näidu kuupäev (10)

[pp.kk.aaaa]

Vaktsineerimi-se kuupäev

[pp.kk.aaaa]

Vaktsiini nimetus ja tootja

Partii number

Vaktsineerimise kehtivus

Vereproovi võtmise kuupäev

[pp.kk.aaaa]

Alates

[pp.kk.aaaa]

Kuni

[pp.kk.aaaa]

]]

Image

Tekst pildi

RIIK

Koerte, kasside ja valgetuhkrute mittekaubanduslik liikumine territooriumilt või kolmandast riigist liikmesriiki vastavalt määruse (EL) nr 576/2013 artikli 5 lõigetele 1 ja 2

II. Terviseteave

II.a. Sertifikaadi viitenumber

II.b.

Parasiiditõrjega seotud ravi määramine:

(1) kas [II.4. lahtris I.28 kirjeldatud koerad on kavas viia komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 1152/2011 I lisas loetletud liikmesriiki ja neile on manustatud Echinococcus multilocularis’e parasiidi vastaseid ravimeid ja rakendusmääruse (EL) nr 1152/2011 (11) (12) (13) artikli 7 kohaselt veterinaararsti poolt teostatud ravi üksikasjad on esitatud allpool olevas tabelis.]

(1) või [II.4. lahtris I.28 kirjeldatud koertele ei ole manustatud Echinococcus multilocularis’e (11) parasiidi vastaseid ravimeid.]

Koera transponderi või tätoveeringu number

Ehhinokoki-vastane ravi

Ravi eest vastutav veterinaararst

Toote nimi ja tootja

Tõrje kuupäev [pp.kk.aaaa] ja kellaaeg [00:00]

Nimi (trükitähtedega), pitser ja allkiri

]]

Märkused

a) Käesolev sertifikaat hõlmab koeri (Canis lupus familiaris), kasse (Felis silvestris catus) ja valgetuhkruid (Mustela putorius furo).

b) Käesolev sertifikaat kehtib kümme päeva alates veterinaarjärelevalve ametniku poolt väljaandmise kuupäevast kuni liitu reisijatele määratud sisenemiskohtades tehtava dokumentide ja identsuskontrollini (sisenemiskohtadega saab tutvuda aadressil http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/pointsentry_en.htm).

Meretranspordi korral pikeneb nimetatud kümnepäevane periood merereisi kestuse võrra.

Teistesse liikmesriikidesse edasiliikumise korral on käesolev sertifikaat kehtiv alates dokumentide ja identsuskontrolli kuupäevast kokku kuni neli kuud või kuni marutaudivastase vaktsineerimise kehtivuse aegumiskuupäevani või kuni punktis II.3 nimetatud vähem kui 16 nädala vanuste loomadega seotud tingimuste kohaldamise lõppemiseni, sõltuvalt sellest milline neist kuupäevadest on kõige varasem. Palun pange tähele, et teatavad liikmesriigid on teada andnud, et nad ei luba oma territooriumile tuua punktis II.3 nimetatud vähem kui 16 nädala vanuseid loomi. Üksikasjalikuma teabega saate tutvuda aadressil http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/index_en.htm.

I osa

Lahter I.5. Kaubasaaja: märkida esimeseks sihtkohaks olev liikmesriik.

Lahter I.28. Identifitseerimissüsteem: valida üks järgmistest: transponder või tätoveering.

Tunnuskood: märkida transponderi või tätoveeringu tähtnumbriline kood.

Sünniaeg/tõug: omaniku ütluste alusel

Image

Tekst pildi

RIIK

Koerte, kasside ja valgetuhkrute mittekaubanduslik liikumine territooriumilt või kolmandast riigist liikmesriiki vastavalt määruse (EL) nr 576/2013 artikli 5 lõigetele 1 ja 2

II. Terviseteave

II.a. Sertifikaadi viitenumber

II.b.

II osa

(1) Mittevajalik maha tõmmata.

(2) Punktis II.1 nimetatud deklaratsioon lisatakse sertifikaadile ja see peab vastama rakendusmääruse (EL) nr 577/2013 IV lisa 3. osas esitatud näidisele ja lisanõuetele.

(3) Tõendusmaterjalid, mis on nimetatud punktis II.1 (näiteks pardakaart, lennukipilet) ja punktis II.2 (näiteks sissepääsu kviitung, liikmesuse tõend) esitatakse märkuste punktis b nimetatud kontrollide eest vastutava pädeva asutuse nõudmisel.

(4) Iga korduvvaktsineerimist käsitatakse esmase vaktsineerimisena, kui see on tehtud pärast eelmise vaktsineerimise kehtivuse lõppemist.

(5) Punktis II.3.2 nimetatud deklaratsioon lisatakse sertifikaadile ja see peab vastama rakendusmääruse (EL) nr 577/2013 I lisa 1. ja 3. osas esitatud vormi, kujundust ja keeli käsitlevatele nõuetele.

(6) Sertifikaadile peab olema lisatud asjaomaste loomade identifitseerimis- ja vaktsineerimisandmete tõestatud ärakiri.

(7) Kolmanda võimaluse puhul eeldatakse, et omanik või punktis II.1 nimetatud füüsiline isik esitab punktis b nimetatud kontrollide eest vastutava pädeva asutuse nõudmisel deklaratsiooni, kus kinnitatakse, et asjaomased loomad ei ole kokku puutunud marutaudile vastuvõtlikku liiki kuuluvate metsloomadega ega ole väljunud transpordivahendist või rahvusvahelise lennujaama territooriumilt transiidi ajal läbi muude kui rakendusmääruse (EL) nr 577/2013 II lisas loetletud territooriumide või muude kolmandate riikide. Käesolev deklaratsioon peab vastama rakendusmääruse (EL) nr 577/2013 I lisa 2. ja 3. osas esitatud vormi, kujundust ja keeli käsitlevatele nõuetele.

(8) Punktis II.3.1 nimetatud marutaudi antikehade tiitrimise testi:

— tuleb teha proovidel, mille pädeva asutuse volitatud veterinaararst on võtnud vähemalt 30 päeva pärast vaktsineerimise kuupäeva ja kolm kuud enne impordi kuupäeva;

— puhul peab marutaudi viirust neutraliseerivate antikehade tase seerumis olema võrdne või suurem kui 0,5 IU/ml;

— tuleb teha nõukogu otsuse 2000/258/EÜ artikli 3 kohaselt heakskiidetud laboris (heakskiidetud laborid on esitatud aadressil http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/approval_en.htm);

— loomi, keda pärast rahuldavate tulemustega testi on eelmise vaktsineerimise kehtivuse ajal marutaudi vastu revaktsineeritud, ei ole vaja uuesti testida.

Sertifikaadile peab olema lisatud heakskiidetud labori koostatud, punktis II.3.1 osutatud marutaudi antikehade testi tulemusi käsitleva ametliku aruande tõendatud ärakiri.

(9) Andes välja sertifikaadi selle tulemuse kohta, kinnitab veterinaarjärelevalve ametnik, et ta on oma võimaluste piires ja vajaduse korral aruandes osutatud laboriga koostööd tehes kontrollinud punktis II.3.1 osutatud marutaudi antikehade testi tulemusi käsitleva laboriaruande ehtsust.

(10) Kooskõlas joonealuse märkusega 6 tuleb nende loomade märgistust, kellele on paigaldatud transponder või tehtud selgelt loetav tätoveering enne 3. juulit 2011, kontrollida enne mis tahes kande tegemist käesolevasse sertifikaati ja see peab alati eelnema nende loomade mis tahes vaktsineerimisele või vajaduse korral testimisele.

Image Tekst pildi