2.4.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 87/24


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2016/481,

1. aprill 2016,

millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 2454/93, millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 12. oktoobri 1992. aasta määrust (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik, (1) eriti selle artikleid 247–249,

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 952/2013 (2) on kehtestatud liidu tolliseadustik, mida hakatakse kohaldama alates 1. maist 2016. Määruse (EMÜ) nr 2913/92 asemel hakatakse alates 1. maist 2016 kohaldama kõnealust määrust. Selle määrusega on komisjonile antud volitused võtta vastu delegeeritud õigusakte, et lisada liidu tolliseadustikule teatavaid mitteolemuslikke osi ja võtta vastu rakendusakte liidu tolliseadustiku rakendamise ühetaoliste tingimuste tagamiseks.

(2)

Komisjon kasutas talle delegeeritud õigusi delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 (3) vastuvõtmisega. Oma rakendusvolitusi teostas komisjon rakendusmääruse (EL) 2015/2447 (4) vastuvõtmisega. Mõlemat määrust hakatakse kohaldama alates 1. maist 2016.

(3)

Komisjoni määrus (EMÜ) nr 2454/93, (5) millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2913/92, muutub alates delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 ja rakendusmääruse (EL) 2015/2447 kohaldamise kuupäevast ülearuseks ning tuleks seepärast alates sellest kuupäevast kehtetuks tunnistada.

(4)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas tolliseadustiku komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrus (EMÜ) nr 2454/93 tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. maist 2016.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 1. aprill 2016

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. oktoobri 2013. aasta määrus (EL) nr 952/2013, millega kehtestatakse liidu tolliseadustik (ELT L 269, 10.10.2013, lk 1).

(3)  Komisjoni 28. juuli 2015. aasta delegeeritud määrus (EL) 2015/2446, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 952/2013 seoses liidu tolliseadustiku teatavaid sätteid täpsustavate üksikasjalike eeskirjadega (ELT L 343, 29.12.2015, lk 1).

(4)  Komisjoni 24. novembri 2015. aasta rakendusmäärus (EL) 2015/2447, millega nähakse ette Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 952/2013 (millega kehtestatakse liidu tolliseadustik) teatavate sätete üksikasjalikud rakenduseeskirjad (ELT L 343, 29.12.2015, lk 558).

(5)  Komisjoni 2. juuli 1993. aasta määrus (EMÜ) nr 2454/93, millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1).