31.3.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 80/28


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2016/462,

30. märts 2016,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 324/2008, millega kehtestatakse meresõiduturvalisuse alaste komisjoni kontrollide läbiviimise uuendatud kord

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. aasta määrust (EÜ) nr 725/2004 laevade ja sadamarajatiste turvalisuse tugevdamise kohta, (1) eriti selle artikli 9 lõiget 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Selleks et teostada järelevalvet selle üle, kuidas liikmesriigid kohaldavad määrust (EÜ) nr 725/2004 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2005/65/EÜ, (2) peab komisjon korraldama kontrolle. Komisjoni järelevalve all toimuvaid kontrolle on vaja selleks, et veenduda liikmesriikide kvaliteedikontrollisüsteemide ning mereturvalisuse meetmete, korra ja struktuuri tõhususes.

(2)

Komisjoni abistab kontrollimisel Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1406/2002 (3) loodud Euroopa Meresõiduohutuse Amet. Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP) tehtavate kontrollide käigus abistavad komisjoni EMP ühiskomitee otsuse nr 116/2008 (4) kohaselt Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni (EFTA) riikide poolt esitatud inspektorid.

(3)

Komisjoni määruses (EÜ) nr 324/2008 (5) on sätestatud menetluskord meresõiduturvalisuse alaste komisjoni kontrollide korraldamiseks läbipaistval, tõhusal, ühtlustatud ja järjepideval viisil.

(4)

Alates 2008. aastast saadud kogemused on näidanud, et tuleb tagada määruse (EÜ) nr 324/2008 kohaste kontrollide tegemine järjepideval viisil ja vastavalt kindlaksmääratud korrale, sh standardmeetodeid kasutades. Liikmesriikide koostöö tugevdamiseks ja komisjoni volituste rakendamiseks võetavad meetmed peaksid olema tõhusad ja läbipaistvad.

(5)

Komisjoni kontrollide tegemisel kasutatavate mõistete määratlused peaksid olema täpsemad. Läbivaatamiste käigus ei laiendata kontrolle nende praegusest kohaldamisalast väljapoole.

(6)

Komisjoni kontrollide ettevalmistamise ja korraldamise käigus peaksid komisjon ja liikmesriigid koostööd tegema.

(7)

Komisjonil peaks olema võimalik kaasata kontrollirühmadesse liikmesriikide poolt välja valitud ja vastava kvalifikatsiooniga riiklikke inspektoreid, kes on läbinud vajaliku koolituse.

(8)

Selleks et tagada komisjoni kontrollide läbipaistev ja tõhus korraldamine, peaksid asjaomased sätted olema selged ja veelgi täpsemad, eelkõige juhul, kui tegemist on laevade kontrollimisega liikmesriigi sadamas, mis ei ole laevaleasumise sadam. Tuleks täpsustada küsimusi, mis on seotud ELi lipu all sõitvate laevade kontrollimisega väljaspool Euroopa Liitu asuvas kohas, et lahendada selliste kontrollide puhul esinevaid spetsiifilisi logistilisi probleeme.

(9)

Kontrollidega seonduvat tundlikku, kuid salastamata teavet tuleks töödelda rangete turvameetmete alusel, et tagada selle konfidentsiaalsus ja mitteavalikustamine.

(10)

Määrust (EÜ) nr 324/2008 tuleks seetõttu vastavalt muuta.

(11)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas määruse (EÜ) nr 725/2004 artikli 11 lõike 1 kohaselt asutatud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 324/2008 muudatused

Määrust (EÜ) nr 324/2008 muudetakse järgmiselt.

1)

Artiklit 2 muudetakse järgmiselt:

a)

punktid 1 ja 2 asendatakse järgmisega:

„1)   „komisjoni kontroll”– liikmesriikides meresõiduturvalisuse kvaliteedikontrollisüsteemide, meetmete, korra ja struktuuride kontrollimine komisjoni inspektorite poolt, et määrata kindlaks määruse (EÜ) nr 725/2004 täitmine ja direktiivi 2005/65/EÜ rakendamine. Kontrollida võidakse sadamaid, sadamarajatisi, laevu, meresõiduturvalisuse eest vastutavaid asutusi või ettevõtjaid, nagu on sätestatud määruse (EÜ) nr 725/2004 I lisas. Samuti võidakse kontrollida tunnustatud turvaorganisatsioone, nagu on sätestatud määruse (EÜ) nr 725/2004 I lisas ja direktiivi 2005/65/EÜ tunnustatud turvaorganisatsioone käsitlevas IV lisas;

2)   „komisjoni inspektor”– artiklis 7 sätestatud kriteeriumidele vastav komisjoni või Euroopa Meresõiduohutuse Ameti teenistuses olev isik või riiklik inspektor, keda komisjon on volitanud osalema komisjoni kontrollis ja kelle on esitanud ELi või EFTA liikmesriik;”;

b)

punkt 11 asendatakse järgmisega:

„11)   „sadam”– liikmesriigi poolt vastavalt direktiivi 2005/65/EÜ artikli 2 lõikele 3 määratletud piiridesse jääv ala, millest on artikli 12 alusel komisjonile teatatud;”;

c)

lisatakse punktid 12, 13, 14, 15, 16 ja 17:

„12)   „ajutine parandusmeede”– ajutine meede või mitu ajutist meedet, mille eesmärk on võimalikult suurel määral vähendada kontrollimise käigus tuvastatud olulise mittevastavuse või mittevastavuse mõju enne, kui on võimalik see täielikult kõrvaldada;

13)   „salastatud teave”– kindlaks tehtud või kindlaks tehtav teave, mis on saadud kontrollimise käigus ja mille avaldamine võib ohustada turvalisust ning mis on salastatud vastavalt komisjoni otsuse (EL, Euratom) 2015/444 (*) sätetele või liikmesriikide asjakohastele õigusaktidele;

14)   „tundlik, kuid salastamata teave”– kontrollimisega seonduvad materjalid või teave, mis on saadud kontrollimise käigus ja mille avaldamine võib ohustada turvalisust ning mida võib jagada ainult teadmisvajaduse põhimõttest lähtudes;

15)   „ei leidnud kinnitust”– komisjoni kontrollimise käigus kindlaks tehtud asjaolu, mis osutab määruses (EÜ) nr 725/2004 või direktiivis 2005/65/EÜ sätestatud nõude mittetäitmisele, kuid mida ei ole objektiivsete tõenditega põhjendatud;

16)   „komitee”– määruse (EÜ) nr 725/2004 artikli 11 lõike 1 alusel loodud komitee;

17)   „lipuriigi esindaja”– selle liikmesriigi pädeva asutuse liige, kelle lipu all laev sõidab, või tunnustatud turvaorganisatsiooni esindaja juhul, kui asjaomane liikmesriik on selle esindaja nimetanud.

(*)  Komisjoni otsus (EL, Euratom) 2015/444, 13. märts 2015, ELi salastatud teabe kaitseks vajalike julgeolekueeskirjade kohta (ELT L 72, 17.3.2015, lk 53).”"

2)

Artikkel 3 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 3

Liikmesriikide koostöö komisjoniga

1.   Ilma et see piiraks komisjoni vastutust, teevad liikmesriigid oma kontrolliülesannete täitmisel komisjoniga koostööd. Koostööd tehakse nii ettevalmistus-, kontrolli- kui ka aruandeetapis.

2.   Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud meetmed, tagamaks, et:

a)

kontrollkäiku käsitlevat teatist hoitakse selle avalikustamise vältimiseks rangeid turvameetmeid järgides, et mitte ohustada kontrolliprotsessi, ning

b)

teatis edastatakse asjaomastele isikutele teadmisvajaduse põhimõttest lähtudes.”

3)

Artikli 4 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Iga liikmesriik tagab, et komisjoni inspektoril on taotluse korral kiire juurdepääs kõikidele kontrollitoimingute täitmiseks vajalikele asjakohastele turvalisusega seotud dokumentidele ja eriti:

a)

määruse (EÜ) nr 725/2004 artikli 9 lõikes 3 osutatud riiklikule programmile, et rakendada kõnealust määrust;

b)

määruse (EÜ) nr 725/2004 artikli 9 lõikes 4 osutatud keskuste esitatud uusimatele andmetele ja järelevalvearuannetele;

c)

liikmesriikide poolt sadamate turvaplaanide rakendamise üle teostatud järelevalve tulemusele;

d)

asjaomase laeva, sadama ja sadamarajatise turvalisuse hinnangutele, asjaomase laeva, sadama ja sadamarajatise turvaplaanidele ning laeval, sadamas ja sadamarajatises toimunud turvaõppuste ja -harjutuste aruannetele sel ajal, kui komisjon kontrolli teostab;

e)

liikmesriikide teadetele määruse (EÜ) nr 725/2004 artikli 3 lõikes 3 osutatud otsuste kohta, mis on tehtud pärast kohustuslikku turvariski hindamist;

f)

mis tahes juhistele, instruktsioonidele või korrale, mille liikmesriik määruse (EÜ) nr 725/2004 või direktiivi 2005/65/EÜ rakendamise eesmärgil on välja andnud.”

4)

Artiklit 5 muudetakse järgmiselt:

a)

lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   Kokkuleppel komisjoniga annavad liikmesriigid võimaluse korral komisjoni käsutusse riiklikud inspektorid, kes saavad osaleda komisjoni kontrollis, sealhulgas vastavatel ettevalmistus- ja aruandeetappidel.”;

b)

lõige 5 asendatakse järgmisega:

„5.   Taotlus riikliku inspektori osalemiseks teatavas komisjoni kontrollis esitatakse sobiva ajavaruga, mis on tavaliselt kaks kuud enne kontrollimise toimumist.”

5)

Artikkel 6 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 6

Euroopa Meresõiduohutuse Ameti tehniline abi komisjoni kontrollile

Komisjonile tehnilise abi osutamisel vastavalt määruse (EÜ) nr 1406/2002 artikli 2 punkti 2 alapunktile b võimaldab Euroopa Meresõiduohutuse Amet tehniliste ekspertide osalemist komisjoni kontrollis, sealhulgas vastavatel ettevalmistus- ja aruandeetappidel.”

6)

Artiklit 7 muudetakse järgmiselt:

a)

lõiget 1 muudetakse järgmiselt:

i)

punkt b asendatakse järgmisega:

„b)

turbetehnoloogiate ja -meetodite hea praktiline tundmine;”;

ii)

punkt d asendatakse järgmisega:

„d)

kontrollitavate toimingute praktiline tundmine;”;

iii)

lisatakse punktid e ja f:

„e)

merel töötamisega seonduvate tervise-, ohutus- ja turvanõuete tundmine;

f)

meresõidu turvalisuse valdkonnas kohaldatavate õiguslike nõuete tundmine.”;

b)

lõike 2 esimene lõik asendatakse järgmisega:

„Selleks et olla komisjoni kontrollkäikudeks asjakohase kvalifikatsiooniga, peavad komisjoni inspektorid olema edukalt läbinud sellise kontrolli tegemiseks vajaliku väljaõppe. Komisjoni inspektorid peavad regulaarselt vähemalt iga viie aasta järel läbima väljaõppe, et oma teadmisi ajakohastada.”;

c)

lisatakse järgmine lõige 4:

„4.   Kui mõne varasema kontrollkäigu tegemisel ei vastanud inspektori käitumine või tegevus käesoleva määruse nõuetele, siis seda inspektorit komisjoni kontrollis osalemiseks enam ei nimetata.”

7)

Artiklit 8 muudetakse järgmiselt:

a)

lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   Komisjon teatab kontrollkäigust selle liikmesriigi keskusele, mille territooriumil kontroll korraldatakse, vähemalt kuus nädalat ette.

Komisjon võib paralleelselt kontrollkäigust teatamisega saata selle liikmesriigi keskusele kontrollile eelneva küsimustiku, mille pädev asutus peab täitma, ja taotleda lisaks mis tahes asjakohaseid dokumente. Täidetud küsimustik ja soovitud dokumendid tuleb edastada komisjonile vähemalt kaks nädalat enne kontrollkäigu kavakohast algust.

Esimeses lõigus osutatud teatamise aega võib vähendada, kuid see ei tohi olla alla kahe nädala, tingimusel, et komisjoni tegutsemise ajendiks on erakorraline juhtum, mis võib meresõiduturvalisuse üldist taset liidus oluliselt mõjutada, ja et komisjon on enne teate esitamist asjaomase keskusega konsulteerinud. Sel juhul teist lõiku ei kohaldata.”;

b)

lõige 5 asendatakse järgmisega:

„5.   Kui laeva lipuriik on liikmesriik, teatab komisjon niipea kui võimalik selle liikmesriigi keskusele, et kõnealust laeva võidakse kontrollida, kui see on sadamarajatises. Kui kontrollitakse laeva, mille lipuriik ei ole see liikmesriik, mille ametiasutust kontrollitakse, teavitab komisjon lipuriigi keskust, et leppida kokku selle laeva pardal toimuva kontrolli tegemise praktilises korras.”;

c)

lõige 9 asendatakse järgmisega:

„9.   Kui komisjon osaleb laeva riiklikul inspekteerimisel või kontrollimisel väljaspool Euroopa Liitu asuvas kohas, peab komisjon asjaomase keskusega kokku leppima praktilise korra, mille alusel inspekteerimise või kontrolli tegemist koos lipuriigi esindajaga jälgitakse.”

8)

Artiklit 10 muudetakse järgmiselt:

a)

lõiked 1 ja 2 asendatakse järgmisega:

„1.   Määruses (EÜ) nr 725/2004 ja direktiivis 2005/65/EÜ sätestatud meresõiduturvalisuse nõuete liikmesriikidepoolse kohaldamise järelevalveks kasutatakse standardmeetodeid.

2.   Kontrollkäigul saadab komisjoni inspektoreid kogu aeg asjakohase pädeva asutuse esindaja. Kõnealune esindaja ei tohi mõjutada kontrollimise tõhusust ega tulemuslikkust.

Kontrollimine tehakse nii, et see mõjutaks võimalikult vähe äritoimingute sujuvust. Selleks ja mis tahes vajaduse korral ning eelneval kokkuleppel lipuriigi ja laeva kapteniga võib sadamas alustatud laeva kontrollimist jätkata ka pärast laeva sadamast lahkumist.

Kui kontrollitav laev osutab rahvusvahelise regulaarliini teenust kahe või enama liikmesriigi vahel, võib kontrollimine hõlmata ka reisijate ja sõidukite laeva pardale mineku ja sealt lahkumise toiminguid iga reisi lõpus. Sel juhul teatab komisjon kontrollimisest liikmesriigi sihtsadama keskusele kooskõlas artikli 8 lõikega 1.”;

b)

lõige 6 asendatakse järgmisega:

„6.   Kui see on asjakohane ja teostatav, esitavad komisjoni inspektorid kohapeal mitteametliku suulise kokkuvõtte oma tähelepanekutest, ilma et see piiraks artikli 11 kohaldamist.

Enne käesoleva määruse artikli 11 kohase kontrolliaruande valmimist teatatakse asjakohasele keskusele viivitamata igast komisjoni kontrolli käigus tuvastatud olulisest mittevastavusest määruse (EÜ) nr 725/2004 või direktiivi 2005/65/EÜ nõuetele.

Juhtudel, mil laeva kontrolliv komisjoni inspektor tuvastab artikli 16 kohaste meetmete võtmist nõudva olulise mittevastavuse, teatab rühmajuht sellest viivitamata kirjalikult asjaomastele keskustele.”;

c)

lisatakse järgmine lõige 7:

„7.   Komisjoni inspektorid teostavad kontrolle tõhusalt ja tulemuslikult ning ohutus- ja turvanõudeid järgides.”

9)

Artikli 11 lõiked 4 ja 5 asendatakse järgmisega:

„4.   Hinnates käesoleva määruse kohaselt määruse (EÜ) nr 725/2004 ja direktiivi 2005/65/EÜ rakendamist, liigitatakse kontrolli tulemused järgmiste kategooriate alusel:

a)

on vastavuses;

b)

on vastavuses, kuid täiustamine on soovitav;

c)

ei ole vastavuses;

d)

oluliselt mittevastavuses;

e)

ei leidnud kinnitust.

5.   Aruandes esitatakse üksikasjalikult kontrolli tulemused, mis määruse (EÜ) nr 725/2004 või direktiivi 2005/65/EÜ rakendamise kontrollimisega seoses on vastavalt käesolevale määrusele liigitatud kategooriatesse „oluliselt mittevastavuses”, „ei ole vastavuses”, „on vastavuses, kuid täiustamine on soovitav” ja „ei leidnud kinnitust”.

Aruanne võib sisaldada soovitusi parandusmeetmete võtmiseks.”

10)

Artiklisse 12 lisatakse lõige 3:

„3.   Kui liikmesriik teeb ettepaneku võtta olulise mittevastavuse kõrvaldamiseks koheselt parandusmeetmed, teatab ta neist kohe komisjonile, enne kui komisjon oma kontrolliaruande koostab. Sel juhul osundatakse aruandes liikmesriigi võetud parandusmeetmetele. Kui võetakse üksnes ajutised meetmed, peab liikmesriik samuti sellest kohe komisjonile teatama ja lisama tähtaja, millal ta hakkab rakendama täiemahulisi ja lõplikke parandusmeetmeid.”

11)

Artiklid 14 ja 15 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 14

Teabe konfidentsiaalsus

Meresõiduturvalisuse alaste kontrollide käigus võtab komisjon vastavalt kohaldatavatele eeskirjadele asjakohaseid meetmeid talle kättesaadava või tema poolt liikmesriikidele edastatava salastatud teabe kaitseks. Liikmesriigid võtavad vastavaid meetmeid kooskõlas asjakohaste siseriiklike õigusaktidega.

Liikmesriigid ja komisjon võivad tundlikku, kuid salastamata teavet üksteisele edastada tingimusel, et nad kaitsevad sellist teavet vastavalt sellise teabe konfidentsiaalsuse tagamisel kohaldatavatele nõuetele.

Artikkel 15

Komisjoni kontrollprogramm

1.   Komisjon küsib komiteelt nõu kontrollprogrammi rakendamise prioriteetide kohta.

2.   Komisjon annab komiteele korrapäraselt teavet oma kontrolliprogrammi rakendamise ja kontrollide tulemuste kohta. Komisjon jagab liikmesriikidega kontrollimise käigus täheldatud häid tavasid.

Kontrolliaruanded tehakse tavaliselt komiteele kättesaadavaks

a)

niipea kui liikmesriigilt on saadud artikli 12 lõike 1 kohane vastus ja

b)

kui toimik on suletud.”

12)

Artikli 16 esimene lõik asendatakse järgmisega:

„Kui kontrolli käigus ilmneb määruse (EÜ) nr 725/2004 või direktiivi 2005/65/EÜ sätetega seoses oluline mittevastavus, millel leitakse olevat oluline mõju liidu meresõiduturvalisuse üldisele tasemele ja mida ei saa koheselt kõrvaldada vähemalt ajutiste parandusmeetmete võtmise teel, teatab komisjon sellest teistele liikmesriikidele kohe pärast seda, kui ta on asjaomast liikmesriiki sellest mittevastavusest teavitanud.”

Artikkel 2

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 30. märts 2016

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 129, 29.4.2004, lk 6.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. oktoobri 2005. aasta direktiiv 2005/65/EÜ sadamate turvalisuse tugevdamise kohta (ELT L 310, 25.11.2005, lk 28).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. juuni 2002. aasta määrus (EÜ) nr 1406/2002, millega luuakse Euroopa Meresõiduohutuse Amet (EÜT L 208, 5.8.2002, lk 1).

(4)  EMP ühiskomitee 7. novembri 2008. aasta otsus nr 116/2008, millega muudetakse EMP lepingu XIII lisa (transport) (ELT L 339, 18.12.2008, lk 106).

(5)  Komisjoni 9. aprilli 2008. aasta määrus (EÜ) nr 324/2008, millega kehtestatakse meresõiduturvalisuse alaste komisjoni kontrollide läbiviimise uuendatud kord (ELT L 98, 10.4.2008, lk 5).