5.3.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 60/1


NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2016/311,

4. märts 2016,

millega rakendatakse määrust (EL) nr 208/2014 teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Ukrainas

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 5. märtsi 2014. aasta määrust (EL) nr 208/2014 teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Ukrainas, (1) eriti selle artikli 14 lõiget 1,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 5. märtsil 2014 vastu määruse (EL) nr 208/2014.

(2)

Nõukogu teostatud läbivaatamise tulemusena tuleks ühe isiku kohta tehtud kanne välja jätta ning kolme isiku kohta tehtud kandeid tuleks muuta.

(3)

Määruse (EL) nr 208/2014 I lisa tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 208/2014 I lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisas sätestatule.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 4. märts 2016

Nõukogu nimel

eesistuja

S.A.M. DIJKSMA


(1)  ELT L 66, 6.3.2014, lk 1.


LISA

I.

Määruse (EL) nr 208/2014 I lisas esitatud loetelust jäetakse välja järgmine kanne:

„14.

Raisa Vasylivna Bohatyriova”

II.

Määruse (EL) nr 208/2014 I lisas esitatud kanded järgmiste isikute kohta asendatakse alltoodud kannetega:

 

Nimi

Tuvastamisandmed

Põhjendus

Loetellu kandmise kuupäev

„2.

Vitalii Yuriyovych Zakharchenko

(Вiталiй Юрiйович Захарченко),

Vitaliy Yurievich Zakharchenko

(Виталий Юрьевич Захарченко)

Sündinud 20. jaanuaril 1963 Kostjantõnivkas (Donetski oblast), endine siseminister

Isik, kelle suhtes Ukraina asutused on algatanud kriminaalmenetluse seoses riigile kuuluvate rahaliste vahendite või vara omastamisega ning ametiseisundi kuritarvitamisega avaliku võimu kandja poolt, et saada põhjendamatut kasu endale või kolmandale isikule, põhjustades seeläbi kahju Ukraina riigi eelarvele või varale.

6.3.2014

4.

Olena Leonidivna Lukash

(Олена Леонiдiвна Лукаш),

Elena Leonidovna Lukash

(Елена Леонидовна Лукаш)

Sündinud 12. novembril 1976 Rîbnițas (Moldova), endine justiitsminister

Isik, kelle suhtes Ukraina asutused on algatanud kriminaalmenetluse seoses osalemisega riigile kuuluvate rahaliste vahendite või vara omastamises ning seoses ametiseisundi kuritarvitamisega avaliku võimu kandja poolt, et saada põhjendamatut kasu endale või kolmandale isikule, põhjustades seeläbi kahju Ukraina riigi eelarvele või varale.

6.3.2014

13.

Dmytro Volodymyrovych Tabachnyk

(Дмитро Володимирович Табачник)

Sündinud 28. novembril 1963 Kiievis, endine haridus- ja teadusminister

Isik, kelle suhtes Ukraina ametivõimud on algatanud kriminaalmenetluse seoses osalemisega riigile kuuluvate rahaliste vahendite või vara omastamises.

6.3.2014”