18.2.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 41/8


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2016/224,

17. veebruar 2016,

millega muudetakse rakendusmäärusi (EL) nr 947/2014 ja (EL) nr 948/2014 seoses või ja lõssipulbri eraladustusabi taotluste esitamise viimase päevaga

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007, (1) eriti selle artikli 18 lõiget 2, artikli 20 punkte c, f, l, m ja n ning artikli 223 lõike 3 punkti c,

võttes arvesse nõukogu 16. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1370/2013, millega määratakse kindlaks põllumajandustoodete ühise turukorraldusega seotud teatavate toetuste kehtestamise meetmed, (2) eriti selle artiklit 4,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1306/2013 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja seire kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 352/78, (EÜ) nr 165/94, (EÜ) nr 2799/98, (EÜ) nr 814/2000, (EÜ) nr 1290/2005 ja (EÜ) nr 485/2008, (3) eriti selle artikli 62 lõike 2 punkti b,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni rakendusmäärustega (EL) nr 947/2014 (4) ja (EL) nr 948/2014 (5) avati vastavalt või ja lõssipulbri eraladustamine, pidades silmas eriti keerulist turuolukorda, mis tuleneb Venemaa kehtestatud impordikeelust liidu piimatoodetele.

(2)

Kõnealuseid eraladustuskavasid on pikendatud komisjoni rakendusmäärustega (EL) nr 1337/2014, (6) (EL) 2015/303 (7) ja (EL) 2015/1548 (8). Seepärast saab abitaotlusi esitada kuni 29. veebruarini 2016.

(3)

Venemaa pikendas 25. juunil 2015 EList pärit põllumajandustoodete ja toiduainete impordikeeldu veel üheks aastaks kuni 6. augustini 2016.

(4)

Lisaks sellele oli kogu 2015. aasta jooksul ülemaailmne nõudlus piima ja piimatoodete järele endiselt ebakindel, samas kui peamistes eksportivates piirkondades piima tarnimine suurenes.

(5)

Seetõttu on või ja lõssipulbri hinnad liidus jätkuvalt langenud ning hindade alandamise surve tõenäoliselt jätkub.

(6)

Kujunenud turuolukorda arvestades on asjakohane tagada või ja lõssipulbri eraladustamise abikavade katkestuseta kättesaadavus ja pikendada nende kehtivust kuni 2016. aasta sekkumisperioodi lõpuni 30. septembril 2016.

(7)

Selleks et vältida abikavade alusel taotluste esitamise võimaluse mis tahes katkemist, peaks käesolev määrus jõustuma järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

(8)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas põllumajandusturgude ühise korralduse komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Rakendusmääruse (EL) nr 947/2014 muutmine

Määruse (EL) nr 947/2014 artiklis 5 asendatakse kuupäev „29. veebruar 2016” kuupäevaga „30. september 2016”.

Artikkel 2

Rakendusmääruse (EL) nr 948/2014 muutmine

Määruse (EL) nr 948/2014 artiklis 5 asendatakse kuupäev „29. veebruar 2016” kuupäevaga „30. september 2016”.

Artikkel 3

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 17. veebruar 2016

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 671.

(2)  ELT L 346, 20.12.2013, lk 12.

(3)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 549.

(4)  Komisjoni 4. septembri 2014. aasta rakendusmäärus (EL) nr 947/2014, millega avatakse või eraladustamine ja määratakse eelnevalt kindlaks abi summa (ELT L 265, 5.9.2014, lk 15).

(5)  Komisjoni 4. septembri 2014. aasta rakendusmäärus (EL) nr 948/2014, millega avatakse lõssipulbri eraladustamine ja määratakse eelnevalt kindlaks abi summa (ELT L 265, 5.9.2014, lk 18).

(6)  Komisjoni 16. detsembri 2014. aasta rakendusmäärus (EL) nr 1337/2014, millega muudetakse rakendusmäärusi (EL) nr 947/2014 ja (EL) nr 948/2014 seoses või ja lõssipulbri eraladustusabi taotluste esitamise viimase päevaga (ELT L 360, 17.12.2014, lk 15).

(7)  Komisjoni 25. veebruari 2015. aasta rakendusmäärus (EL) 2015/303, millega muudetakse rakendusmäärusi (EL) nr 947/2014 ja (EL) nr 948/2014 seoses või ja lõssipulbri eraladustusabi taotluste esitamise viimase päevaga (ELT L 55, 26.2.2015, lk 4).

(8)  Komisjoni 17. septembri 2015. aasta rakendusmäärus (EL) 2015/1548, millega muudetakse rakendusmäärusi (EL) nr 947/2014 ja (EL) nr 948/2014 seoses või ja lõssipulbri eraladustusabi taotluste esitamise viimase päevaga (ELT L 242, 18.9.2015, lk 26).