2.2.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 25/46


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2016/130,

1. veebruar 2016,

millega kohandatakse tehnika arenguga nõukogu määrust (EMÜ) nr 3821/85 autovedudel kasutatavate sõidumeerikute kohta

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. detsembri 1985. aasta määrust (EMÜ) nr 3821/85 autovedudel kasutatavate sõidumeerikute kohta, (1) eriti selle artiklit 17,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EMÜ) nr 3821/85 IB lisas on sätestatud digitaalse sõidumeeriku konstruktsiooni, katsetamise, paigaldamise ja kontrollimise tehnilised kirjeldused.

(2)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 68/2009 (2) võeti ajutise lahendusena kuni 31. detsembrini 2013 kasutusele adapter, et M1- ja N1-kategooria sõidukitele oleks võimalik paigaldada digitaalseid sõidumeerikuid kooskõlas määruse (EMÜ) nr 3821/85 IB lisaga.

(3)

Komisjoni määrusega (EL) nr 1161/2014 (3) muudeti määrust (EMÜ) nr 3821/85, et pikendada adapteri kasutamise aega 31. detsembrini 2015.

(4)

Määrus (EMÜ) nr 3821/85 on asendatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 165/2014 (4). Määruse (EL) nr 165/2014 artikli 46 kohaselt tuleb üleminekumeetmena jätkuvalt kohaldada määruse (EMÜ) nr 3821/85 sätteid, sealhulgas selle IB lisa sätteid, kuni määruses (EL) nr 165/2014 osutatud rakendusaktide kohaldamise alguskuupäevani.

(5)

Määruse (EL) nr 165/2014 põhjenduses 5 on sätestatud, et komisjon kaalub M1- ja N1-kategooria sõidukite puhul adapterite kasutamise aja pikendamist 2015. aastani ning enne 2015. aastat täiendavalt pikaajalist lahendust M1- ja N1-kategooria sõidukite jaoks.

(6)

Komisjoni teatisega Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Digitaalne sõidumeerik: edaspidised tegevussuunad”, (5) mis lisati määruse (EL) nr 165/2014 ettepanekule, on ette nähtud kaheaastane ajavahemik lisade ja liidete koostamiseks ja vastuvõtmiseks pärast määruse (EL) nr 165/2014 vastuvõtmist.

(7)

Määruses (EL) nr 165/2014 sätestatud tehnilise kirjeldusega tuleks adapterite jaoks ette näha püsiv lahendus. Kohaldades õiguspärase ootuse põhimõtet, tuleks M1- ja N1-kategooria sõidukite puhul adapterite kasutamise võimalust pikendada vähemalt seni, kuni vastavad tehnilised kirjeldused rakendusaktidega vastu võetakse.

(8)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas määruse (EL) nr 165/2014 artikli 42 alusel loodud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Nõukogu määruse (EMÜ) nr 3821/85 IB lisa muudetakse järgmiselt:

 

I osa („Mõisted”) punkti rr esimeses taandes asendatakse „31. detsember 2015” kuupäevaga „31. detsembrini 2016”.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 1. veebruar 2016

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EÜT L 370, 31.12.1985, lk 8.

(2)  Komisjoni määrus (EÜ) nr 68/2009, 23. jaanuar 2009, millega kohandatakse üheksandat korda tehnika arenguga nõukogu määrust (EMÜ) nr 3821/85 maanteevedudel kasutatavate sõidumeerikute kohta (ELT L 21, 24.1.2009, lk 3).

(3)  Komisjoni määrus (EL) nr 1161/2014, 30. oktoober 2014, millega kohandatakse tehnika arenguga nõukogu määrust (EMÜ) nr 3821/85 autovedudel kasutatavate sõidumeerikute kohta (ELT L 311, 31.10.2014, lk 19).

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 165/2014, 4. veebruar 2014, autovedudel kasutatavate sõidumeerikute kohta, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 3821/85 autovedudel kasutatavate sõidumeerikute kohta ning muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 561/2006, mis käsitleb teatavate autovedusid käsitlevate sotsiaalõigusnormide ühtlustamist (ELT L 60, 28.2.2014, lk 1).

(5)  KOM(2011) 454 (lõplik).