14.1.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 9/1


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2016/26,

13. jaanuar 2016,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)) XVII lisa seoses nonüülfenooletoksülaatidega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ning millega asutatakse Euroopa Kemikaaliamet, muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93 ja komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ, (1) eriti selle artikli 68 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

2. augustil 2013 esitas Rootsi Kuningriik Euroopa Kemikaaliametile (edaspidi „kemikaaliamet”) toimiku (edaspidi „XV lisa toimik”) vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 69 lõikele 4, et algatada kõnealuse määruse artiklites 69–73 sätestatud piirangute kehtestamise menetlus. XV lisa toimikus oli algselt märgitud, et kokkupuude nonüülfenooli ja nonüülfenooletoksülaatidega kujutab endast riski keskkonnale, eelkõige veeorganismidele, kes elavad pinnavees. Sellise riski vähendamiseks soovitati toimikus keelata selliste tekstiiltoodete turule laskmine, mida saab pesta vees, kui need sisaldavad nonüülfenooli ja nonüülfenooletoksülaate kontsentratsioonis, mis on võrdne või suurem kui 100 mg/kg (0,01 massiprotsenti). XV lisa toimikust nähtub, et on vaja liidu tasandi meetmeid.

(2)

Avalikul konsultatsioonil XV lisa toimiku kohta soovitas Rootsi kõrvaldada nonüülfenooli piirangute kehtestamist käsitleva ettepaneku reguleerimisalast, sest seda ei kasutata tahtlikult tekstiili töötlemisel. Hinnanud piirangu tõhusust, teostatavust ja jälgitavust, pidasid kemikaaliameti riskihindamise komitee (edaspidi „RAC”) ja sotsiaal-majandusliku analüüsi komitee (edaspidi „SEAC”) nonüülfenooli väljajätmist põhjendatuks. Seepärast tuleks soovitatud piirangut kohaldada ainult nonüülfenooletoksülaatide suhtes.

(3)

XV lisa toimikus on nonüülfenooletoksülaadid määratletud hargnenud ja lineaarahelaga nonüülfenooli etoksülaatidena, mis hõlmavad CASi ja EÜ numbritega kindlaksmääratud aineid ning UVCB-aineid, polümeere ja homolooge. Selle rühma ained määratakse kindlaks molekulivalemiga (C2H4O)nC15H24O.

(4)

Mitmes XV lisa toimikus osutatud turu-uuringus on tehtud kindlaks nonüülfenooletoksülaatide olemasolu tekstiiltoodetes erinevates kontsentratsioonides. Nonüülfenooletoksülaatide turule laskmist ja kasutamist ainetena või segudes tekstiilide ja naha töötlemiseks on juba piiratud määruse (EÜ) nr 1907/2006 XVII lisa 46. kandes. Kuna mõistlikult prognoositavatel kasutustingimustel pestakse tekstiiltooteid siiski veega, kujutab nonüülfenooletoksülaatide veekeskkonda viimine endast riski veeorganismidele.

(5)

Kooskõla tagamiseks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 1007/2011 (2) peaks tekstiiltoodete suhtes kavandatud piirang hõlmama tooteid, mis koosnevad vähemalt 80 massiprotsendi ulatuses tekstiilkiududest, ja muid tooteid, mis sisaldavad osa, mis koosneb vähemalt 80 massiprotsendi ulatuses tekstiilkiududest. Lisaks on selguse huvides kasulik märkida, et tekstiiltooted hõlmavad lõpetamata, pool- ja valmistooteid, sealhulgas selliseid tooteid nagu rõivad (nt inimestele, mänguasjadele ja loomadele), aksessuaarid, sisustustekstiilid, kiud, lõng, kangad ja kootud detailid.

(6)

RAC võttis 3. juunil 2014 konsensuse alusel vastu arvamuse XV lisa toimikus soovitatud piirangu kohta, milles kinnitatakse, et kokkupuutumine nonüülfenooletoksülaatide lagunemissaadustega kujutab endast riski. RAC soovitas veel, et piirang on nii tulemuslikkuse kui ka teostatavuse seisukohast kõige asjakohasem liidu tasandi meetmena, käsitlemaks tekstiiltoodetes sisalduvate nonüülfenooletoksülaatide tekitatavat riski.

(7)

9. septembril 2014 võttis SEAC konsensuse alusel vastu arvamuse XV lisa toimikus soovitatud piirangu kohta, märkides, et nonüülfenooletoksülaatide soovitatud piirang on kõige asjakohasem liidu tasandi meede, mille abil vähendada kindlaks tehtud riske nii, et sotsiaal-majanduslik kasu ja sotsiaal-majanduslikud kulud oleksid proportsionaalsed.

(8)

Kooskõlas XV lisa toimikuga ja nagu on kinnitanud kemikaaliameti RAC ja SEAC, on piirmäär 0,01 massiprotsenti madalaim kontsentratsioon, mis vastab tahtlikule tekstiilide töötlemisele nonüülfenooletoksülaatidega. Avaliku konsultatsiooni käigus saadud märkused kinnitasid, et kui piirväärtus on alla 0,01 massiprotsendi, tekitab see märkimisväärseid järelevalveprobleeme, sest tekstiilid võivad saastuda nonüülfenooletoksülaatidega sellistel madalatel kontsentratsioonidel ettekavatsematu kokkupuute tõttu tootmisprotsessi ajal. Pealegi kui vähendada 0,01 % piirmäära viis korda (0,002 massiprotsendini), vähendaks see heitkoguseid üksnes teguriga ligikaudu 1,25, mis vähendaks nonüülfenooletoksülaatide kontsentratsiooni pinnavees täiendava 5 % võrra võrreldes piirmääraga 0,01 massiprotsenti.

(9)

Konsulteeriti järelevalvealase teabe vahetamise foorumiga ja tema soovitusi võeti arvesse.

(10)

1. oktoobril 2014 esitas kemikaaliamet komisjonile RACi ja SEACi arvamused, mille põhjal järeldas komisjon, et nonüülfenooletoksülaatide esinemine tekstiiltoodetes kätkeb lubamatut riski keskkonnale, mida tuleb käsitleda liidu tasandil. Arvesse on võetud kõnealuse piirangu sotsiaal-majanduslikku mõju, sealhulgas alternatiivide olemasolu.

(11)

Eeldatakse, et tavaliselt on kasutatud tekstiile pestud mitu korda enne nende tarnimist või kättesaadavaks tegemist kolmandale isikule ning seepärast sisaldavad need väga vähesel määral nonüülfenooletoksülaate või ei sisalda neid üldse. Seega tuleks kasutatud tekstiiltoodete turule laskmine piirangust vabastada. Samuti võib eeldada, et ringlussevõetud tekstiilid sisaldavad vähesel määral nonüülfenooletoksülaate või ei sisalda neid üldse, ning seetõttu ei tohiks piirangut kohaldada uute tekstiiltoodete suhtes, kui need on toodetud eranditult ringlussevõetud tekstiilidest ja nonüülfenooletoksülaate kasutamata.

(12)

Sidusrühmadele tuleks anda piisavalt aega, et võtta asjakohased vastavusmeetmed, eelkõige piisava teabevahetuse tagamiseks keerulise ülemaailmse tarneahela piires. Uut piirangut tuleks seetõttu kohaldada alates hilisemast kuupäevast.

(13)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 1907/2006 vastavalt muuta.

(14)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 133 kohaselt asutatud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1907/2006 XVII lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 13. jaanuar 2016

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 396, 30.12.2006, lk 1.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1007/2011, 27. september 2011, tekstiilkiudude nimetuste ja tekstiiltoodete kiukoostise märgistamise ja tähistamise kohta, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 73/44/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivid 96/73/EÜ ja 2008/121/EÜ (ELT L 272, 18.10.2011, lk 1).


LISA

Määruse (EÜ) nr 1907/2006 XVII lisale lisatakse järgmine punkt 46a:

„46a.

Nonüülfenooletoksülaadid (NPE)

(C2H4O)nC15H24O

1.

Ainet ei tohi pärast 3. veebruarit 2021 turule lasta tekstiiltoodetes, mille puhul võib põhjendatult eeldada, et neid pestakse nende tavalise kasutustsükli vältel vees, kui selle aine sisaldus kõnealuses tekstiilitootes või tekstiilitoote igas osas on 0,01 massiprotsenti või suurem.

2.

Punkti 1 ei kohaldata kasutatud tekstiiltoodete turule laskmise suhtes ega selliste tekstiiltoodete turule laskmise suhtes, mis on eranditult toodetud ringlussevõetud tekstiilidest NPEd kasutamata.

3.

Punktides 1 ja 2 tähendab sõna „tekstiiltoode” mis tahes lõpetamata ning pool- ja valmistoodet, mis sisaldab vähemalt 80 massiprotsenti tekstiilkiude, või mis tahes muud toodet, mis sisaldab osa, mis sisaldab tekstiilkiude vähemalt 80 massiprotsenti, kaasa arvatud sellised tooted nagu rõivad, aksessuaarid, sisustustekstiilid, kiud, lõng, kangad ja kootud detailid.”