2.3.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 60/57


Euroopa Keskpanga 3. novembri 2016. aasta suunise (raamatupidamise ja finantsaruandluse õigusraamistiku kohta Euroopa Keskpankade Süsteemis (EKP/2016/34)) parandus

( Euroopa Liidu Teataja L 347, 20. detsember 2016 )

Leheküljel 43 artiklis 13

asendatakse

„2.   Erandina artikli 3 punktist b, artikli 9 lõikest 4, artikli 15 lõikest 1 ja artikli 17 lõikest 2 võib sünteetiliste instrumentide hindamise suhtes kohaldada järgmist asenduskäsitlust:“

järgmisega:

„2.   Erandina artikli 3 punktist 2, artikli 9 lõikest 4, artikli 15 lõikest 1 ja artikli 17 lõikest 2 võib sünteetiliste instrumentide hindamise suhtes kohaldada järgmist asenduskäsitlust:“