17.12.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 344/117


EUROOPA KESKPANGA SUUNIS (EL) 2016/2299,

2. november 2016,

millega muudetakse suunist (EL) 2016/65 eurosüsteemi rahapoliitika raamistiku rakendamisel kohaldatavate väärtuskärbete kohta (EKP/2016/32)

EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eelkõige selle artikli 127 lõike 2 esimest taanet,

võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja, eelkõige selle artikli 3.1 esimest taanet, artikleid 9.2, 12.1, 14.3, 18.2 ja artikli 20 esimest lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Kõikide eurosüsteemi krediidioperatsioonideks kõlblike varade suhtes kohaldatakse riskiohjemeeteid, et kaitsta eurosüsteemi vastaspoole kohustuste täitmata jätmisest tingitud tagatise realiseerimisel tekkiva kahju eest. Eurosüsteemi riskiohjeraamistiku korralisest läbivaatusest tulenevalt tuleb piisava kaitse tagamiseks teha mitmeid korrigeerimisi.

(2)

Seetõttu tuleb Euroopa Keskpanga suunist (EL) 2016/65 (EKP/2015/35) (1) vastavalt muuta,

ON VÕTNUD VASTU KÄESOLEVA SUUNISE:

Artikkel 1

Muudatused

Suunist (EL) 2016/65 (EKP/2015/35) muudetakse järgmiselt:

1.

artikkel 1 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 1

Kõlblike turukõlblike varade suhtes kohaldatavad väärtuskärped

1.   Suunise (EL) 2015/510 (EKP/2014/60) neljanda osa VI jaotise kohaselt kohaldatakse turukõlblike varade suhtes väärtuskärpeid suunise (EL) 2015/510 (EKP/2014/60) artikli 2 punktis 97 määratletud tähenduses vastavalt käesoleva suunise lisa tabelites 2 ja 2a sätestatud tasemetele.

2.   Konkreetse vara väärtuskärbe sõltub järgmistest teguritest:

a)

varale määratud väärtuskärpe liik artiklis 2 määratletud tähenduses;

b)

vara kaalutud keskmine järelejäänud tähtaeg artiklis 3 määratletud tähenduses;

c)

vara kupongi struktuur;

d)

varale määratud krediidikvaliteedi aste“;

2.

artikli 2 punktid b ja c asendatakse järgmisega:

„b)

kohalike omavalitsuste ja regionaalsete valitsuste, eurosüsteemi poolt agentuurideks liigitatud üksuste, mitmepoolsete arengupankade ja rahvusvaheliste organisatsioonide emiteeritud võlainstrumendid ning UCITS nõuetele vastavad jumbo-tüüpi võlakirjad kuuluvad II väärtuskärpe liiki;

c)

mittefinantsettevõtete emiteeritud UCITS nõuetele vastavad võlakirjad, v.a. jumbo-tüüpi võlakirjad, muud tagatud võlakirjad ja võlainstrumendid kuuluvad III väärtuskärpe liiki;“;

3.

artikkel 3 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 3

Turukõlblike varade väärtuskärped

1.   Väärtuskärpe liikide I kuni V alla arvatud turukõlblike varade suhtes kohaldatavad väärtuskärped määratakse järgmise põhjal:

a)

konkreetsele varale määratud krediidikvaliteedi aste 1, 2 või 3;

b)

vara järelejäänud tähtaeg vastavalt lõikele 2;

c)

vara kupongistruktuur vastavalt lõikele 2.

2.   Väärtuskärpe liikide I kuni IV alla arvatud turukõlblike varade puhul kohaldatakse väärtuskärbet sõltuvalt järelejäänud tähtajast ja kupongi struktuurist alljärgnevalt.

a)

Nullkupongimääraga või fikseeritud kupongimääraga turukõlblike varade puhul kohaldatakse väärtuskärbet vastavalt käesoleva suunise lisa tabelile 2. Väärtuskärpe määramiseks kasutatav asjakohane tähtaeg on vara järelejäänud tähtaeg.

b)

Ujuva kupongimääraga turukõlblike varade puhul kohaldatakse väärtuskärpeid, mis on sama suured kui nullist ühe aastani kestvasse tähtajaklassi kuuluvate fikseeritud kupongimääraga turukõlblike varade puhul, välja arvatud järgmistel juhtudel:

i)

ujuv kupongimäär, mille uuestimääratlemise tähtaeg on pikem kui üks aasta, loetakse fikseeritud kupongimääraks ning kohaldatava väärtuskärpe tähtajaks loetakse vara järelejäänud tähtaeg;

ii)

ujuv kupongimäär, mille baasmäär on euroala inflatsiooniindeks, loetakse fikseeritud kupongimääraks ning kohaldatava väärtuskärpe tähtajaks loetakse vara järelejäänud tähtaeg;

iii)

ujuv kupongimäär, mille alammäär ei võrdu nulliga, ja/või ülemmääraga ujuv kupongimäär loetakse fikseeritud kupongimääraks.

c)

Mitut liiki kupongistruktuuriga varade suhtes kohaldatav väärtuskärbe sõltub ainult kupongistruktuurist vara järelejäänud tähtajal ning on võrdne sama järelejäänud tähtaja ja krediidikvaliteedi astmega turukõlbliku vara suhtes kohaldatava suurima väärtuskärpega. Arvesse võetakse kõiki vara järelejäänud tähtaja jooksul kasutatavaid kupongistruktuuride liike.

3.   Väärtuskärpe liigi V alla arvatud turukõlblike varade puhul, olenemata nende kupongistruktuurist, määratakse väärtuskärped kindlaks vara keskmise tähtaja alusel vastavalt lõigetele 4 ja 5. Väärtuskärpe liigi V alla arvatud turukõlblike varade suhtes kohaldatavad väärtuskärped on toodud käesoleva suunise lisa tabelis 2a.

4.   Kõrgema nõudeõiguse järguga varaga tagatud väärtpaberi kaalutud keskmist tähtaega hinnatakse vastava järgu tagasimaksmiseni jäänud kaalutud keskmise prognoositava aja põhjal. Jaotamata mobiliseeritud varaga tagatud väärtpaberite puhul eeldatakse kaalutud keskmise tähtaja arvutamisel, et emitendi ostuoptsioone ei kasutata.

5.   Lõikes 4 tähendavad „jaotamata mobiliseeritud varaga tagatud väärtpaberid“ varaga tagatud väärtpabereid, mida vastava varaga tagatud väärtpaberi algataja või temaga märkimisväärset seost omav üksus kasutab suurema määraga kui 75 % maksmata nimiväärtusest. Sellised märkimisväärsed seosed määratakse kindlaks vastavalt suunise (EL) 2015/510 (EKP/2014/60) artiklile 138.“;

4.

artikli 5 lõige 5 asendatakse järgmisega:

„5.   Hüpoteegitagatisega turukõlbmatute võlainstrumentide suhtes kohaldatakse 36,5 %-st väärtuskärbet.“;

5.

artikli 5 lõige 7 asendatakse järgmisega:

„7.   Kõlblike krediidinõuetega tagatud turukõlbmatute võlainstrumentide tagatiste kogumisse kaasatud aluskrediidinõuete suhtes kohaldatakse individuaalset väärtuskärbet kooskõlas eespool lõigetes 1 kuni 4 sätestatud eeskirjadega. Tagatiste kogumisse kaasatud aluskrediidinõuete agregeeritud väärtus pärast väärtuskärbete kohaldamist peab mis tahes ajahetkel olema võrdne kõlblike krediidinõuetega tagatud turukõlbmatu võlainstrumendi põhisummaga, või seda ületama. Kui agregeeritud väärtus jääb alla eelmises lauses osutatud piirmäära, loetakse kõlblike krediidinõuetega tagatud turukõlbmatud võlainstrumendid kõlbmatuks.“;

6.

suunise (EL) 2016/65 (EKP/2015/35) lisa asendatakse käesoleva suunise lisaga.

Artikkel 2

Jõustumine ja rakendamine

1.   Käesolev suunis jõustub päeval, mil sellest teatatakse keskpankadele liikmesriikides, mille rahaühik on euro.

2.   Keskpangad liikmesriikides, mille rahaühik on euro, võtavad meetmed, mis on vajalikud käesoleva suunise järgimiseks, ja kohaldavad neid alates 1. jaanuarist 2017. Nad teatavad EKP-le nende meetmetega seotud dokumentidest ja vahenditest hiljemalt 5. detsembriks 2016.

Artikkel 3

Adressaadid

Käesolev suunis on adresseeritud keskpankadele liikmesriikides, mille rahaühik on euro.

Frankfurt Maini ääres, 2. november 2016

EKP nõukogu nimel

EKP president

Mario DRAGHI


(1)  Euroopa Keskpanga suunis (EL) 2016/65, 18. november 2015, eurosüsteemi rahapoliitika raamistiku rakendamise kohta (EKP/2015/35) (ELT L 14, 21.1.2016, lk 30).


LISA

Suunise (EL) 2016/65 (EKP/2015/35) lisa muudetakse järgmiselt:

„LISA

Tabel 1

Kõlblike turukõlblike varade väärtuskärpe liigid sõltuvalt emitendi ja/või vara liigist

I liik

II liik

III liik

IV liik

V liik

Keskvalitsuste emiteeritud võlainstrumendid

EKP võlasertifikaadid

Riikide keskpankade (RKPd) poolt enne euro kasutusele võtmist asjaomases liikmesriigis emiteeritud võlasertifikaadid

Kohalike omavalitsuste ja regionaalsete valitsuste emiteeritud võlainstrumendid

Eurosüsteemi poolt agentuurideks liigitatud üksuste emiteeritud võlainstrumendid

Mitmepoolsete arengupankade ja rahvusvaheliste organisatsioonide emiteeritud võlainstrumendid

UCITS nõuetele vastavad jumbo-tüüpi võlakirjad

UCITS nõuetele vastavad võlakirjad, v.a. jumbo-tüüpi võlakirjad

Muud tagatud võlakirjad

Mittefinantsettevõtete ja valitsemissektori ettevõtete emiteeritud võlainstrumendid

Krediidiasutuste emiteeritud tagamata võlainstrumendid

Finantsasutuste, mis ei ole krediidiasutused, emiteeritud tagamata võlainstrumendid

Varaga tagatud väärtpaberid


Tabel 2

Kõlblike turukõlblike varade suhtes kohaldatavad väärtuskärpe tasemed väärtuskärpe liikides I kuni IV

 

Väärtuskärpe liigid

Krediidikvaliteet

Järelejäänud tähtaeg (aastates) (*1)

I liik

II liik

III liik

IV liik

Fikseeritud kupongimäär

Nullkupongimäär

Fikseeritud kupongimäär

Nullkupongimäär

Fikseeritud kupongimäär

Nullkupongimäär

Fikseeritud kupongimäär

Nullkupongimäär

Astmed 1 ja 2

[0-1)

0,5

0,5

1,0

1,0

1,0

1,0

7,5

7,5

[1-3)

1,0

2,0

1,5

2,5

2,0

3,0

10,0

10,5

[3-5)

1,5

2,5

2,5

3,5

3,0

4,5

13,0

13,5

[5-7)

2,0

3,0

3,5

4,5

4,5

6,0

14,5

15,5

[7-10)

3,0

4,0

4,5

6,5

6,0

8,0

16,5

18,0

[10,∞)

5,0

7,0

8,0

10,5

9,0

13,0

20,0

25,5

 

Väärtuskärpe liigid

Krediidikvaliteet

Järelejäänud tähtaeg (aastates) (*1)

I liik

II liik

III liik

IV liik

Fikseeritud kupongimäär

Nullkupongimäär

Fikseeritud kupongimäär

Nullkupongimäär

Fikseeritud kupongimäär

Nullkupongimäär

Fikseeritud kupongimäär

Nullkupongimäär

Aste 3

[0-1)

6,0

6,0

7,0

7,0

8,0

8,0

13,0

13,0

[1-3)

7,0

8,0

9,5

13,5

14,5

15,0

22,5

25,0

[3-5)

9,0

10,0

13,5

18,5

20,5

23,5

28,0

32,5

[5-7)

10,0

11,5

14,0

20,0

23,0

28,0

30,5

35,0

[7-10)

11,5

13,0

16,0

24,5

24,0

30,0

31,0

37,0

[10,∞)

13,0

16,0

19,0

29,5

24,5

32,0

31,5

38,0


Tabel 2a

Kõlblike turukõlblike varade suhtes kohaldatavad väärtuskärpe tasemed väärtuskärpe liigis V

 

 

V liik

Krediidikvaliteet

Kaalutud keskmine tähtaeg (*2)

Väärtuskärbe

Astmed 1 ja 2 (AAA kuni A-)

[0-1)

4,0

[1-3)

4,5

[3-5)

5,0

[5-7)

9,0

[7-10)

13,0

[10,∞)

20,0


Tabel 3

Fikseeritud intressimaksetega kõlblike krediidinõuete suhtes kohaldatavad väärtuskärpe tasemed

 

Hindamismetoodika

Krediidikvaliteet

Järelejäänud tähtaeg (aastates) (*3)

Fikseeritud intressimakse ja RKP määratud teoreetilisel summal põhinev hindlus

Fikseeritud intressimakse ja RKP määratud tasumata summal põhinev hindlus

Astmed 1 ja 2 (AAA kuni A-)

[0-1)

10,0

12,0

[1-3)

12,0

16,0

[3-5)

14,0

21,0

[5-7)

17,0

27,0

[7-10)

22,0

35,0

[10,∞)

30,0

45,0

 

Hindamismetoodika

Krediidikvaliteet

Järelejäänud tähtaeg (aastates) (*3)

Fikseeritud intressimakse ja RKP määratud teoreetilisel summal põhinev hindlus

Fikseeritud intressimakse ja RKP määratud tasumata summal põhinev hindlus

Aste 3 (BBB+ kuni BBB-)

[0-1)

17,0

19,0

[1-3)

28,5

33,5

[3-5)

36,0

45,0

[5-7)

37,5

50,5

[7-10)

38,5

56,5

[10,∞)

40,0

63,0


(*1)  [0-1) tähistab järelejäänud tähtaega alla ühe aasta, [1-3) tähistab järelejäänud tähtaega üks aasta või rohkem ning alla kolme aasta jne.

(*2)  [0-1) tähistab kaalutud keskmist tähtaega alla ühe aasta, [1-3) tähistab kaalutud keskmist tähtaega üks aasta või rohkem ning alla kolme aasta jne.

(*3)  [0-1) tähistab järelejäänud tähtaega alla ühe aasta, [1-3) tähistab järelejäänud tähtaega üks aasta või rohkem ning alla kolme aasta jne.“.