5.3.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 60/72


KOMISJONI RAKENDUSDIREKTIIV (EL) 2016/317,

3. märts 2016,

millega muudetakse nõukogu direktiive 66/401/EMÜ, 66/402/EMÜ, 2002/54/EÜ, 2002/55/EÜ, 2002/56/EÜ ja 2002/57/EÜ seoses seemnepakendite ametliku etiketiga

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 14. juuni 1966. aasta direktiivi 66/401/EMÜ söödakultuuride seemne turustamise kohta, (1) eriti selle artiklit 21a,

võttes arvesse nõukogu 14. juuni 1966. aasta direktiivi 66/402/EMÜ teraviljaseemne turustamise kohta, (2) eriti selle artiklit 21a,

võttes arvesse nõukogu 13. juuni 2002. aasta direktiivi 2002/54/EÜ peediseemne turustamise kohta, (3) eriti selle artiklit 27,

võttes arvesse nõukogu 13. juuni 2002. aasta direktiivi 2002/55/EÜ köögiviljaseemne turustamise kohta, (4) eriti selle artiklit 45,

võttes arvesse nõukogu 13. juuni 2002. aasta direktiivi 2002/56/EÜ seemnekartuli turustamise kohta, (5) eriti selle artiklit 24,

võttes arvesse nõukogu 13. juuni 2002. aasta direktiivi 2002/57/EÜ õli- ja kiutaimede seemnete turustamise kohta, (6) eriti selle artiklit 24,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivides 66/401/EMÜ, 66/402/EMÜ, 2002/54/EÜ, 2002/55/EÜ, 2002/56/EÜ ja 2002/57/EÜ on sätestatud eeskirjad pakendite ametlike etikettide kohta.

(2)

Viimastel aastatel on tuvastatud mõned ametlike etikettide kasutamise pettusjuhtumid. Seepärast tuleks ametlike etikettide turvalisust kooskõlas olemasolevate tehniliste teadmistega täiustada, tagamaks, et sellised pettused on välistatud. Sellega seoses ja selleks, et võimaldada pädevatel asutustel paremini registreerida ja kontrollida iga ametliku etiketi trükkimist, jaotamist ja kasutamist ettevõtjate poolt, ning jälgida seemnepartiisid, tuleks ametlike etikettide turvalisust parandada, võttes kasutusele ametlikult määratud seerianumbri eliitseemne, sertifitseeritud seemne, tarbeseemne ja seemnesegude ametlikel etikettidel ning teises liikmesriigis koristatud sertifitseerimata seemne puhul sellega kaasasoleval etiketil ja dokumendil.

(3)

Seetõttu tuleks direktiive 66/401/EMÜ, 66/402/EÜ, 2002/54/EÜ, 2002/55/EÜ, 2002/56/EÜ ja 2002/57/EÜ vastavalt muuta.

(4)

Käesoleva direktiiviga ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 66/401/EÜ muudatused

Direktiivi 66/401/EMÜ muudetakse järgmiselt.

1)

IV lisa muudetakse järgmiselt:

a)

punkti A I osa punkti a lisatakse järgmine alapunkt 2a:

„2a.

ametlikult määratud seerianumber,”;

b)

punkti A I osa punkti b lisatakse järgmine alapunkt 3a:

„3a.

ametlikult määratud seerianumber,”;

c)

punkti A I osa punkti c lisatakse järgmine alapunkt 2a:

„2a.

ametlikult määratud seerianumber,”.

2)

V lisa muudetakse järgmiselt:

a)

punktis A lisatakse esimese taande järele järgmine taane:

„—

ametlikult määratud seerianumber,”;

b)

punktis C lisatakse esimese taande järele järgmine taane:

„—

ametlikult määratud seerianumber,”.

Artikkel 2

Direktiivi 66/402/EÜ muudatused

Direktiivi 66/402/EMÜ muudetakse järgmiselt.

1)

IV lisa muudetakse järgmiselt:

a)

punkti A alapunkti a lisatakse järgmine punkt 2a:

„2a.

ametlikult määratud seerianumber,”;

b)

punkti A alapunkti b lisatakse järgmine punkt 2a:

„2a.

ametlikult määratud seerianumber,”.

2)

V lisa muudetakse järgmiselt:

a)

punktis A lisatakse esimese taande järele järgmine taane:

„—

ametlikult määratud seerianumber,”;

b)

punktis C lisatakse esimese taande järele järgmine taane:

„—

ametlikult määratud seerianumber,”.

Artikkel 3

Direktiivi 2002/54/EÜ muudatused

Direktiivi 2002/54/EÜ muudetakse järgmiselt.

1)

III lisa muudetakse järgmiselt.

A osa I jakku lisatakse järgmine punkt 2a:

„2a.

Ametlikult määratud seerianumber”.

2)

IV lisa muudetakse järgmiselt:

a)

A osas lisatakse esimese taande järele järgmine taane:

„—

ametlikult määratud seerianumber,”;

b)

C osas lisatakse esimese taande järele järgmine taane:

„—

ametlikult määratud seerianumber,”.

Artikkel 4

Direktiivi 2002/55/EÜ muudatused

Direktiivi 2002/55/EÜ muudetakse järgmiselt.

1)

IV lisa muudetakse järgmiselt:

A osa I jakku lisatakse järgmine punkt 2a:

„2a.

Ametlikult määratud seerianumber”.

2)

V lisa muudetakse järgmiselt:

a)

A osas lisatakse esimese taande järele järgmine taane:

„—

ametlikult määratud seerianumber,”;

b)

C osas lisatakse esimese taande järele järgmine taane:

„—

ametlikult määratud seerianumber,”.

Artikkel 5

Direktiivi 2002/56/EÜ muudatused

Direktiivi 2002/56/EÜ III lisa A osasse lisatakse järgmine punkt 2a:

„2a.

Ametlikult määratud seerianumber”.

Artikkel 6

Direktiivi 2002/57/EÜ muudatused

Direktiivi 2002/57/EÜ muudetakse järgmiselt.

1)

IV lisa muudetakse järgmiselt:

a)

punkti A alapunkti a lisatakse järgmine punkt 2a:

„2a.

Ametlikult määratud seerianumber.”;

b)

punkti A alapunkti b lisatakse järgmine punkt 3a:

„3a.

Ametlikult määratud seerianumber.”

2)

V lisa muudetakse järgmiselt:

a)

punktis A lisatakse esimese taande järele järgmine taane:

„—

ametlikult määratud seerianumber,”;

b)

punktis C lisatakse esimese taande järele järgmine taane:

„—

ametlikult määratud seerianumber,”.

Artikkel 7

Ülevõtmine

1.   Liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt 31. märtsiks 2017. Nad edastavad kõnealuste õigus- ja haldusnormide teksti viivitamata komisjonile.

Liikmesriigid kohaldavad neid norme alates 1. aprillist 2017.

Kui liikmesriigid võtavad vastu kõnealused normid, lisavad nad nendesse normidesse või nende ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2.   Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastuvõetavate põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 8

Jõustumine

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 9

Adressaadid

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 3. märts 2016

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EÜT 125, 11.7.1966, lk 2298/66.

(2)  EÜT 125, 11.7.1966, lk 2309/66.

(3)  EÜT L 193, 20.7.2002, lk 12.

(4)  EÜT L 193, 20.7.2002, lk 33.

(5)  EÜT L 193, 20.7.2002, lk 60.

(6)  EÜT L 193, 20.7.2002, lk 74.