16.12.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 342/45


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2016/2271,

15. detsember 2016,

Jaapani finantsinstrumentide börside ja kaubabörside Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 648/2012 kohase samaväärsuse kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrust (EL) nr 648/2012 börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta, (1) eriti selle artiklit 2a,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusega (EL) nr 648/2012 on börsivälistele tuletislepingutele kehtestatud kliirimise ja kahepoolse riskijuhtimisega seotud nõuded ning selliste lepingutega seotud aruandluskohustus. Määruse (EL) nr 648/2012 artikli 2 punktis 7 on börsiväline tuletisinstrument määratletud kui tuletisleping, millega ei tehta tehinguid reguleeritud turul Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/39/EÜ (2) artikli 4 lõike 1 punkti 14 tähenduses ega kolmanda riigi turul, mis on tunnistatud samaväärseks reguleeritud turuga vastavalt määruse (EL) nr 648/2012 artiklile 2a. Seepärast liigitatakse määruse (EL) nr 648/2012 kohaldamisel börsivälisteks tuletisinstrumentideks kõik tuletislepingud, mille korraldused täidetakse kolmanda riigi turul, mida ei ole tunnistatud samaväärseks reguleeritud turuga.

(2)

Vastavalt määruse (EL) nr 648/2012 artiklile 2a käsitatakse kolmanda riigi turgu samaväärsena reguleeritud turuga, kui see vastab õiguslikult siduvatele nõuetele, mis on samaväärsed direktiivi 2004/39/EÜ III jaotises sätestatud nõuetega, ning kui selle suhtes kohaldatakse asjaomases kolmandas riigis tõhusat ja pidevat järelevalvet ja riiklikku sundi.

(3)

Selleks et kolmanda riigi turgu käsitataks samaväärsena reguleeritud turuga direktiivi 2004/39/EÜ tähenduses, peaks kohaldatavate õiguslikult siduvate nõuete ning järelevalve- ja riikliku sunni korra sisuline tulemus olema samaväärne liidu nõuetega saavutatavate eesmärkidega. Kõnealuse samaväärsuse hindamise eesmärk on seega kontrollida, kas Jaapani finantsinstrumentide börside ja kaubabörside suhtes kohaldatavad õiguslikult siduvad nõuded on samaväärsed direktiivi 2004/39/EÜ III jaotises sätestatud nõuetega ning kas kõnealuste turgude suhtes kohaldatakse tõhusat ja pidevat järelevalvet ja riiklikku sundi. Käesoleva otsuse vastuvõtmise kuupäeva seisuga finantsinstrumentide börside ja kaubabörside tegevusluba omavad turud peaksid seega olema määratletud turgudena, mida käsitatakse samaväärsetena reguleeritud turgudega direktiivi 2004/39/EÜ tähenduses.

(4)

Finantsinstrumentide börse ja kaubabörse käsitlev Jaapani õigusraamistik koosneb finantsinstrumente ja börsi käsitlevast 2006. aasta seadusest (finantsinstrumentide ja börsi seadus), millega on kehtestatud finantsinstrumentide börside õiguslik raamistik, ja kaubatuletisinstrumente käsitlevast 2009. aasta seadusest (kaubatuletisinstrumentide seadus), millega on kehtestatud kaubabörside õiguslik ja järelevalveraamistik. Tuletislepingud, mille alusvara on kaup, noteeritakse kaubabörsil, finantsinstrumentidest alusvaraga tuletislepingud noteeritakse finantsinstrumentide börsidel. Finantsinstrumentide börsidele kehtivaid eeskirju käsitletakse põhjalikumalt korralduses finantsinstrumentide ja börsi seaduse täitmise kohta ja riigikantselei määruses finantsinstrumentide börside kohta, kaubabörsidele kehtivaid eeskirju kirjeldatakse üksikasjalikumalt korralduses kaubatuletisinstrumentide seaduse täitmise kohta ja määruses kaubatuletisinstrumentide seaduse täitmise kohta. Lisaks sellele on nii kaubabörsidel kui ka finantsinstrumentide börsidel teatavate nõuete osas suhteliselt ulatuslik isereguleerimise õigus. Finantsinstrumentide börside isereguleerimise õigus hõlmab ennekõike tegevuseeskirju finantsinstrumentide börsil noteerimise alustamise ja lõpetamise kohta, kauplemiskorda ja liikmesusega seotud nõudeid. Tegevuseeskirjad tuleb esitada heakskiitmiseks Jaapani peaministrile (finantsinstrumentide ja börsi seaduse artikkel 81). Kaubabörsi isereguleerimise õigust teostavad kas selle iseregulatsioonikomitee või iseregulatsioonitalitus. Kaubabörsi turueeskirjadega sätestatakse kauplemiseeskirjad ja liikmesusega seotud nõuded, mis tuleb alati kinnitamiseks esitada Põllu- ja Metsamajandusministeeriumile ning Majandus-, Kaubandus- ja Tööstusministeeriumile. Iseregulatsiooni eeskirjad on börsidele õiguslikult siduvad.

(5)

Jaapanis tegevusluba omavate börside suhtes kohaldatavad õiguslikult siduvad nõuded annavad olulisi tulemusi, mis on direktiivi 2004/39/EÜ III jaotises sätestatud nõuetega samaväärsed järgmistes valdkondades: tegevusloa andmine, määratletusnõuded, juurdepääs börsile, organisatsioonilised nõuded, nõuded kõrgemale juhtkonnale, finantsinstrumentide kauplemisele lubamine, instrumentidega kauplemise peatamine ja nende kauplemiselt kõrvaldamine, nõuete järgimise kontrollimine ning juurdepääs kliirimis- ja arveldussüsteemidele.

(6)

Direktiivi 2004/39/EÜ alusel kohaldatakse kauplemiseelse ja -järgse läbipaistvuse nõudeid üksnes aktsiate suhtes, mis on lubatud kauplemisele reguleeritud turgudel. Ehkki aktsiad võidakse kauplemisele lubada Jaapani finantsinstrumentide börsidel, leiab komisjon, et nimetatud nõuete hindamine ei ole käesoleva otsuse kohaldamisel asjakohane, kuna selle eesmärk on kontrollida neil turgudel täidetavate tuletislepingute puhul kolmandate riikide turgude suhtes kohaldatavate õiguslikult siduvate nõuete samaväärsust.

(7)

Seepärast tuleks järeldada, et Jaapani finantsinstrumentide börsidele ja kaubabörsidele õiguslikult siduvad nõuded annavad samaväärseid tulemusi direktiivi 2004/39/EÜ III jaotises sätestatud nõuete tulemustega.

(8)

Kaubabörside tegevuse üle teevad järelevalvet Põllu- ja Metsamajandusministeerium ning Majandus-, Kaubandus- ja Tööstusministeerium. Kaubatuletisinstrumentide seadus moodustab Põllu- ja Metsamajandusministeeriumi ning Majandus-, Kaubandus- ja Tööstusministeeriumi järelevalvevolituste raamistiku. Ennekõike kiidavad Põllu- ja Metsamajandusministeerium ning Majandus-, Kaubandus- ja Tööstusministeerium heaks turueeskirjad, maaklerilepingute eeskirjad, vaidluste lahendamise eeskirjad või kaubabörsi turutehingute järelevalvekomitee eeskirjad, samuti kõik nimetatud eeskirjade muudatused. Lisaks sellele võivad Põllu- ja Metsamajandusministeerium ning Majandus-, Kaubandus- ja Tööstusministeerium ausa kauplemise ja investorite kaitse tagamiseks nõuda, et kaubabörs muudaks oma põhikirja, muid eeskirju või ärimeetodeid või võtaks äritoimingute parandamiseks vajalikke meetmeid. Kui kaubabörs ei suuda oma isereguleerimise õigust kohasel viisil teostada ega võta vajalikke meetmeid ausa kauplemise ja investorite kaitse tagamiseks, võivad Põllu- ja Metsamajandusministeerium ning Majandus-, Kaubandus- ja Tööstusministeerium börsi tegevusloa tühistada või tema tegevuse osaliselt või täielikult peatada.. Finantsinstrumentide börside üle teeb järelevalvet Jaapani peaminister, kelle volitused on delegeeritud Jaapani Finantsteenuste Ameti volinikule. Finantsinstrumentide ja börsi seaduse 5. jao peatükiga V on sätestatud Finantsteenuste Ameti voliniku käsituses olevad järelevalvemeetmed. Ennekõike võib Finantsteenuste Ameti volinik juhul, kui finantsinstrumentide börs rikub seadusi ja eeskirju, börsi tegevusloa tühistada või tema tegevuse osaliselt või täielikult peatada. Lisaks sellele võib Finantsteenuste Ameti volinik nõuda, et finantsinstrumentide börs muudaks oma põhikirja, tegevuseeskirju, maaklerilepingute eeskirju või muid eeskirju või ärimeetodeid või võtaks muid järelevalve seisukohast vajalikke meetmeid. Finantsinstrumentide börsi põhikirjas peavad olema sätestatud sanktsioonid tema liikmetele börsi ärieeskirjade rikkumise eest. Kui finantsinstrumentide börs ei ole võimeline tõhusalt turujärelevalvet tegema, võib Finantsteenuste Ameti volinik võtta jõustamismeetmed, sealhulgas börsi tegevusloa tühistada või tegevuse peatada.

(9)

Seega tuleks järeldada, et Jaapanis tegevusloa saanud finantsinstrumentide börside ja kaubabörside üle tehakse pidevat tõhusat järelevalvet ja kohaldatakse riiklikku sundi.

(10)

Seepärast tuleks Jaapanis tegevusluba omavate finantsinstrumentide börside ja kaubabörside puhul käsitada määruse (EL) nr 648/2012 artiklis 2a sätestatud tingimusi täidetuna.

(11)

Käesolev otsus põhineb Jaapanis käesoleva otsuse vastuvõtmise ajal kohaldatavatel õiguslikult siduvatel nõuetel, mis käsitlevad finantsinstrumentide börse ja kaubabörse. Komisjon peaks jätkuvalt pidevalt jälgima nende turgude õigus- ja järelevalveraamistiku arengut ning käesoleva otsuse tegemise aluseks olevate tingimuste täitmist. Eelkõige peaks komisjon vaatama käesoleva otsuse läbi, võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 600/2014 (3) ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/65/EL (4) jõustumist.

(12)

Jaapani finantsinstrumentide börside ja kaubabörside suhtes kohaldatavate õigus- ja järelevalvekordade korrapärane läbivaatamine ei piira komisjoni võimalust alustada ükskõik millal erakorralist läbivaatamist, kui asjakohased muutused sunnivad komisjoni käesoleva otsuse kohast samaväärsust uuesti hindama. Selline uuesti hindamine võib viia käesoleva otsuse kehtetuks tunnistamiseni.

(13)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas Euroopa väärtpaberikomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 648/2012 artikli 2 punkti 7 kohaldamisel käsitatakse Jaapanis tegevusluba omavaid ja lisas esitatud finantsinstrumentide börse ja kaubabörse samaväärsetena direktiivi 2004/39/EÜ artikli 4 lõike 1 punktis 14 määratletud reguleeritud turgudega.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 15. detsember 2016

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 201, 27.7.2012, lk 1.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta direktiiv 2004/39/EÜ finantsinstrumentide turgude kohta, millega muudetakse nõukogu direktiive 85/611/EMÜ ja 93/6/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/12/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 93/22/EMÜ (ELT L 145, 30.4.2004, lk 1).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta määrus (EL) nr 600/2014 finantsinstrumentide turgude kohta ning millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012 (ELT L 173, 12.6.2014, lk 84).

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiiv 2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta ning millega muudetakse direktiive 2002/92/EÜ ja 2011/61/EL (ELT L 173, 12.6.2014, lk 349).


LISA

Artiklis 1 osutatud Jaapani finantsinstrumentide börsid ja kaubabörsid:

a)

Tokyo Stock Exchange, Inc.

b)

Osaka Exchange, Inc.

c)

Nagoya Stock Exchange, Inc.

d)

Fukuoka Stock Exchange

e)

Sapporo Securities Exchange

f)

Tokyo Financial Exchange Inc.

g)

Osaka Dojima Commodity Exchange

h)

Tokyo Commodity Exchange, Inc.