9.11.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 302/62


KOMISJONI OTSUS (EL) 2016/1945,

14. oktoober 2016,

juhilubade kategooriate vahelise vastavuse kohta

(teatavaks tehtud numbri C(2016) 6517 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta direktiivi 2006/126/EÜ juhilubade kohta, (1) eriti selle artikli 13 lõike 1 esimest lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivis 2006/126/EÜ on sätestatud, et kõiki liikmesriikide poolt välja antud juhilube tuleb vastastikku tunnustada. Vastastikuse tunnustamise põhimõtet tuleks kohaldada ka selliste juhilubade suhtes, mis on välja antud enne kõnealuse põhimõtte kohaldamiskuupäeva.

(2)

Juhilubade vastastikuse tunnustamise põhimõte tähendab ka kõigi nende õiguste täielikku tunnustamist, mis juhiloa omanik omandab vastavalt juhiloa väljaandmise ajal kehtivatele siseriiklikele õigusaktidele.

(3)

Direktiivis 2006/126/EÜ on sätestatud, et liikmesriigid peaksid kindlaks määrama vastavused enne kõnealuse direktiivi rakendamist välja antud juhilubade kategooriate ja nimetatud direktiivi artiklis 4 määratletud kategooriate vahel. Komisjon peaks kõnealused vastavused õiguslikult siduvas vormis heaks kiitma.

(4)

Komisjoni otsuse 2014/209/EL (2) vastuvõtmisest saadik on Saksamaa, Prantsusmaa, Horvaatia ja Madalmaad teavitanud parandustest seoses kõnealuse otsuse lisas esitatud vastavustabeliga. Komisjon vaatas need parandused üle ja nõustub nendega. Vastavustabeleid tuleks seepärast vastavalt muuta.

(5)

Otsus 2014/209/EL tuleks kehtetuks tunnistada,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Käesolev otsus kehtib liikmesriikide poolt välja antud kõikide kehtivate ja kasutuses olevate juhilubade kohta.

Artikkel 2

Komisjon nõustub käesoleva otsuse lisas esitatud vastavustabelitega, kus on sätestatud liikmesriikides enne direktiivi 2006/126/EÜ rakendamist välja antud juhilubade kategooriate ja kõnealuse direktiivi artiklis 4 määratletud ühtlustatud kategooriate vaheline vastavus.

Artikkel 3

Komisjon leiab, et

a)

enne direktiivi 2006/126/EÜ rakendamist välja antud juhilubade kategooriad annavad juhiloa omanikule õiguse juhtida käesoleva otsuse lisas kirjeldatud vastavatesse kategooriatesse kuuluvaid sõidukeid ilma juhiluba vahetamata;

b)

võib kohaldada teatavaid piiranguid, mis on sätestatud vastavate õiguste juures käesoleva otsuse lisas;

c)

juhiloa vahetamisel direktiivi 2006/126/EÜ I lisas kirjeldatud Euroopa Liidu juhiloa näidisele vastava juhiloa vastu omandab juhiloa omanik käesoleva otsuse lisas kirjeldatud vastavad õigused.

Artikkel 4

Otsus 2014/209/EL tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 5

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 14. oktoober 2016

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Violeta BULC


(1)  ELT L 403, 30.12.2006, lk 18.

(2)  Komisjoni 20. märtsi 2014. aasta otsus 2014/209/EL juhilubade kategooriate vahelise vastavuse kohta (ELT L 120, 23.4.2014, lk 1).


LISA

Õiguste piirangud on tähistatud käesolevas lisas esitatud koodidega, mis vastavad direktiivi 2006/126/EÜ I lisas kindlaks määratud Euroopa Liidu ühtlustatud koodidele.

BELGIAS VÄLJA ANTUD JUHILUBADE NÄIDISED

Belgia näidis 1 (B1)

Välja antud Belgias ajavahemikul 1. jaanuarist 1967 kuni 31. detsembrini 1988

Kirjeldus: näidis on ühes järgmistest keeltest: hollandi, prantsuse ja saksa keel. Näidise värvi- ja trükilahenduses on erinevusi. Näidis on roosal paberil (105/222 mm) ja kuuel leheküljel.

Vastavustabel

Näidise B1 kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1, A2, A, B, BE

 

B*

AM, A1, A2, A, B, BE

1

C

A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C, CE

 

D

A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

 

AF

AM, A1, A2, A ELi koodidega kohandatud sõidukite jaoks

2

BF

B ELi koodidega kohandatud sõidukite jaoks

2

Lisateave

1.

B* tähendab B-kategooria sõidukeid, mida kasutatakse taksona, rendiautona, personaliveoks jne.

2.

AF- ja/või BF-kategooria sõidukite juhtimisõiguse saamiseks on nõutav A- ja/või B- ning F-kategooria sõiduki juhtimisõigus ning juhiloal viide registreerimismärgi numbrile.

Belgia näidis 2 (B2)

Välja antud Belgias ajavahemikul 1. jaanuarist 1989 kuni 30. septembrini 1998

Kirjeldus: näidis on ühes järgmistest keeltest: hollandi, prantsuse ja saksa keel. Näidise värvi- ja trükilahenduses on erinevusi. Näidis on roosal paberil (106/222 mm) ja kuuel leheküljel.

Vastavustabel

Näidise B2 kategooriad

Vastavad kategooriad

(A3)

AM

A2

AM, A1, A2, A

A1

AM, A1, A2, A

B

AM, B

BE

AM, B, BE

C

AM, B, C1, C

CE

AM, B, BE, C1, C1E, C, CE

D

AM, B, D1, D

DE

AM, B, BE, D1, D1E, D, DE

Belgia näidis 3 (B3)

Välja antud Belgias alates 1. jaanuarist 1998

Kirjeldus: näidis on ühes järgmistest keeltest: hollandi, prantsuse ja saksa keel. Näidis on roosal paberil (106/222 mm) ja kuuel leheküljel.

Vastavustabel

Näidise B3 kategooriad

Vastavad kategooriad

(A3)

AM

(G)

(A<)

AM, A1, A2

A

AM, A1, A2, A

B

AM, B

BE

AM, B, BE

C1

AM, B, C1

C1E

AM, B, BE. C1, C1E

C

AM, B, C1, C

CE

AM, B, BE, C1, C1E, C, CE

D1

AM, B, D1

D1E

AM, B, BE, D1, D1E

D

AM, B, D1, D

DE

AM, B, BE, D1, D1E, D, DE

Belgia näidis 4 (B4)

Välja antud Belgias alates 1. juulist 2010

Kirjeldus: näidis on ühes järgmistest keeltest: hollandi, prantsuse ja saksa keel. Näidis on roosa polükarbonaadist kaart, mis on toodetud vastavalt direktiivi 2006/126/EÜ I lisa sätetele.

Vastavustabel

Näidise B4 kategooriad

Vastavad kategooriad

(A3)

AM

(G)

(A<)

AM, A1, A2

A

AM, A1, A2, A

B

AM, B

BE

AM, B, BE

C1

AM, B, C1

C1E

AM, B, BE. C1, C1E

C

AM, B, C1, C

CE

AM, B, BE, C1, C1E, C, CE

D1

AM, B, D1

D1E

AM, B, BE, D1, D1E

D

AM, B, D1, D

DE

AM, B, BE, D1, D1E, D, DE

BULGAARIAS VÄLJA ANTUD JUHILUBADE NÄIDISED

Bulgaaria näidis 1 (BG1)

Välja antud Bulgaarias ajavahemikul 1. jaanuarist 2010 kuni 19. jaanuarini 2013

Kirjeldus: vastavalt direktiivis 2006/126/EÜ sätestatud nõuetele.

Vastavustabel

Näidise BG1 kategooriad

Vastavad kategooriad

M

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

Tr6

Ttm

Tkt

TŠEHHI VABARIIGIS VÄLJA ANTUD JUHILUBADE NÄIDISED

Tšehhi näidis 1 (CZ1)

Välja antud Tšehhi Vabariigis ajavahemikul 1. jaanuarist 2001 kuni 30. aprillini 2004

Kirjeldus: materjal: plastkattega mitmevärviline pangatähe paber. Esikülje ringikujuline holograafiline kujutis (keskel tähed „CZ“) laminaadis ulatub üle all vasakul asuva foto. Foto: suurusega 35 mm × 45 mm on esiküljel raamistuses koos ametliku templiga, millel on näha väljaandva asutuse nimi ja riigivapp.

Juhiloa kehtivusaeg: eluaegne. Kõnealune näidis tuli vahetada 31. detsembriks 2013.

Vastavustabel

Näidise CZ1 kategooriad

Vastavad kategooriad

AM

AM

A1

AM, A1

A (vanus alates 18. eluaastast)

AM, A1, A2

A (vanus alates 21. eluaastast)

AM, A1, A2, A

B1

AM, B1

B

AM, B1, B

BE

AM, B1, B, BE

C1

AM, B1, B, C1

C1E

AM, B1, B, BE, C1, C1E

C

AM, B1, B, C1, C

CE

AM, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

D1

AM, B1, B, D1

D1E

AM, B1, B, BE, D1, D1E

D

AM, B1, B, D1, D

DE

AM, B1, B, BE, D1, D1E, D,DE

T (põllutöötraktorite siseriiklik kategooria)

Tšehhi näidis 2 (CZ2)

Välja antud Tšehhi Vabariigis alates 1. maist 2004

Kirjeldus: materjal: Polükarbonaadist kaart suurusega ID1 – 54 × 86 mm (krediitkaardi suurus), sõnadega „ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ“ ja kaardi ülaosas riigi nimega „ČESKÁ REPUBLIKA“. Kaardi paremal pool on sõnad „MODEL EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ“ ja „JUHILUBA“ ELi keeltes. Kaardi ülemises vasakus nurgas on juhiloa välja andnud liikmesriigi tähis („CZ“), trükitud negatiivina sinises ristkülikus, mida ümbritseb 12 kollast tähte. Juhiloa omaniku isiklikud andmed, foto ja allkiri on lasergraveeritud. Kaardi mõlemal küljel on kõrgreljeefis põimikornamendid ja tähed „CZ“. Esikülje paremas ülemises nurgas on logo tähtedega „CZ“, mille optiliselt muutuv trükivärv vaheldub kuldsest roheliseni. Esikülje paremas alumises nurgas on juhiloa omaniku foto ja juhiloa numbri muutuv kujutis (sama mis väljal 5).

Juhiloa kehtivusaeg: 10 aastat.

Vastavustabel

Näidise CZ2 kategooriad

Vastavad kategooriad

AM

AM

A1

AM, A1

A (vanus alates 18. eluaastast)

AM, A1, A2

A (vanus alates 21. eluaastast)

AM, A1, A2, A

B1

AM, B1

B

AM, B1, B

BE

AM, B1, B, BE

C1

AM, B1, B, C1

C1E

AM, B1, B, BE, C1, C1E

C

AM, B1, B, C1, C

CE

AM, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

D1

AM, B1, B, D1

D1E

AM, B1, B, BE, D1, D1E

D

AM, B1, B, D1, D

DE

AM, B1, B, BE, D1, D1E, D, DE

T (põllutöötraktorite siseriiklik kategooria)

TAANIS VÄLJA ANTUD JUHILUBADE NÄIDISED

Taani näidis 1 (DK1)

Välja antud Taanis kuni 30. aprillini 1986

Kirjeldus: näidis on roosat värvi, neljal leheküljel.

Vastavustabel

Näidise DK1 kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

A1

AM, A1, A2, A

1

A2

AM, A1, A2, A

1

B

AM, B1, B

2

BE

BE

 

C

C1, C

 

CE

C1E, CE

 

D

D1, D

 

DE

D1E, DE

 

Lisateave

1.

Taani A1-kategooria juhiluba kehtib külgkorvita mootorrataste ning A2-kategooria külgkorviga mootorrataste puhul. Seepärast ei vasta kõnealused kategooriad direktiivis 2006/126/EÜ määratletud A1- ja A2-alamkategooriatele. Taani A1-kategooria kohane juhtimisõigus on piiratud külghaagiseta mootorrataste ning A2-kategooria kohane juhtimisõigus külghaagisega mootorratastega. Taani A1- ja/või A2-kategooria juhiloa omanikel on õigus omandada täielik AM-, A1-, A2- ja A-kategooria teistes liikmesriikides.

2.

Taani B-kategooria juhiloa omanikel on õigus juhtida ka traike.

Taanis ei ole kõnealune näidis siiski enam kehtiva juhiloana kasutusel, sest kõik osutatud ajavahemikul välja antud juhilubade omanikud olid kohustatud aastatel 1991–1993 oma juhiloa välja vahetama. Sellest olenemata saab seda luba välja vahetada Taanis väljaantava uue juhiloa vastu ja teised liikmesriigid peavad seda kuni 19. jaanuarini 2033 tunnustama.

Taani näidis 2 (DK2)

Välja antud Taanis ajavahemikul 1. maist 1986 kuni 30. juunini 1996

Kirjeldus: näidises on kasutatud roosasid ja beeže ridu ning see on neljaleheküljeline.

Vastavustabel

Näidise DK2 kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

A1

AM, A1, A2, A

1

A2

AM, A1, A2, A

1

B

AM, B1, B

2

BE

BE

 

C

C1, C

 

CE

C1E, CE

 

D

D1, D

 

DE

D1E, DE

 

Lisateave

1.

Taani A1-kategooria juhiluba kehtib külghaagiseta mootorrataste ning A2-kategooria külghaagisega mootorrataste puhul. Seepärast ei vasta kõnealused kategooriad direktiivis 2006/126/EÜ määratletud A1- ja A2-alamkategooriatele. Taani A1-kategooria kohane juhtimisõigus on piiratud külghaagiseta mootorrataste ning A2-kategooria kohane juhtimisõigus külghaagisega mootorratastega. Taani A1- ja/või A2-kategooria juhiloa omanikel on õigus omandada täielik AM-, A1-, A2- ja A-kategooria teistes liikmesriikides.

2.

Taani B-kategooria juhiloa omanikel on õigus juhtida ka traike.

Taani näidis 3 (DK3)

Välja antud Taanis ajavahemikul 1. juulist 1996 kuni 13. aprillini 1997

Kirjeldus: näidises on kasutatud roosasid ja beeže ridu ning see on neljaleheküljeline.

Vastavustabel

Näidise DK3 kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

A (väike mootorratas)

AM, A1,

1

A (suur mootorratas)

AM, A1, A2, A

2

B

AM, B1, B

3

BE

BE

 

C

C1, C

 

CE

C1E, CE

 

D

D1, D

 

DE

D1E, DE

 

Lisateave

1.

Taani A-kategooria juhiloa (väike mootorratas) omanikel on lubatud juhtida:

a)

kaherattalist külghaagiseta mootorratast, mille erivõimsuse/massi (lisaks vesi, õli ja kütus) suhe ei ületa 0,16 kW/kg ning võimsus ei ületa 25 kW;

b)

kaherattalist külghaagisega mootorratast, mille erivõimsuse/massi (lisaks vesi, õli ja kütus) suhe ei ületa 0,16 kW/kg;

c)

traike;

d)

punktides a, b ja c nimetatud sõidukeid, millel on haagis;

e)

suurt mopeedi.

2.

Taani A-kategooria juhiloa (suur mootorratas) omanikel on lubatud juhtida

a)

punktis 1 osutatud sõidukeid;

b)

kaherattalist külghaagiseta mootorratast, mille erivõimsuse/massi (lisaks vesi, õli ja kütus) suhe ületab 0,16 kW/kg ning võimsus ületab 25 kW;

c)

kaherattalist külghaagisega mootorratast, mille erivõimsuse/massi (lisaks vesi, õli ja kütus) suhe ületab 0,16 kW/kg;

d)

punktides a, b ja c nimetatud sõidukeid, millel on haagis.

3.

Taani B-kategooria juhiloa omanikel on õigus juhtida ka traike.

Taani näidis 4 (DK4)

Välja antud Taanis alates 14. aprillist 1997

Kirjeldus: plastkaardist näidis on vastavuses nõukogu direktiivi 91/439/EMÜ (1) Ia lisaga.

Vastavustabel

Näidise DK4 kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

A (väike mootorratas)

AM, A1

1

A (suur mootorratas)

AM, A1, A2, A

2

B

AM, B1, B

3

BE

BE

 

C

C1, C

 

CE

C1E, CE

 

D

D1, D

 

DE

D1E, DE

 

Lisateave

1.

Taani A-kategooria juhiloa (väike mootorratas) omanikel on lubatud juhtida:

a)

kaherattalist külghaagiseta mootorratast, mille erivõimsuse/massi (lisaks vesi, õli ja kütus) suhe ei ületa 0,16 kW/kg ning võimsus ei ületa 25 kW;

b)

kaherattalist külghaagisega mootorratast, mille erivõimsuse/massi (lisaks vesi, õli ja kütus) suhe ei ületa 0,16 kW/kg;

c)

traike;

d)

punktides a, b ja c nimetatud sõidukeid, millel on haagis;

e)

suurt mopeedi.

2.

Taani A-kategooria juhiloa (suur mootorratas) omanikel on lubatud juhtida

a)

punktis 1 osutatud sõidukeid;

b)

kaherattalist külghaagiseta mootorratast, mille erivõimsuse/massi (lisaks vesi, õli ja kütus) suhe ületab 0,16 kW/kg ning võimsus ületab 25 kW;

c)

kaherattalist külghaagisega mootorratast, mille erivõimsuse/massi (lisaks vesi, õli ja kütus) suhe ületab 0,16 kW/kg;

d)

punktides a, b ja c nimetatud sõidukeid, millel on haagis.

3.

Taani B-kategooria juhiloa omanikel on õigus juhtida ka traike.

Enne 1. maid 1986 välja antud juhiloakategooriate esmase väljaandmise kuupäeva ei ole võimalik tuvastada. Sel juhul võib juhiloa 10. tulbas esineda märk „<“ või „≤“ ja teatav aastaarv, mis näitab, et kategooria anti välja enne seda aastat või sellel aastal.

Kuni 19. jaanuarini 2013 kehtivad Taanis väikeste mopeedide juhtimisõigust käsitlevad järgmised eeskirjad:

Taanis on lubatud mopeedi juhtida isikuil,

a)

kellel on mopeedijuhiluba;

b)

kellel on traktorijuhiluba või

c)

kes on vähemalt 18-aastane.

SAKSAMAAL VÄLJA ANTUD JUHILUBADE NÄIDISED

Saksamaa näidis 1 (D1)

Välja antud Saksamaal kuni 31. märtsini 1986 (teatavatel juhtudel võib väljaandmise kuupäev olla hilisem kui 31. märts 1986)

Kirjeldus: hall, neljal leheküljel. Kuna seda näidist on välja antud üle neljakümne aasta, võib selle värvis ja vormis esineda mitmeid erinevusi. Saarimaal väljastatud näidised võivad olla eri suurusega ja need on kahes keeles (saksa ja prantsuse keeles).

Vastavustabel

Näidise D1 kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

1

AM, A1, A2, A

1

1 beschränkt auf Leichtkrafträder:

1.4.1980–31.3.1986

AM, A1

7

2

AM, A1, A B, BE, C1, C1E, C, CE

2, 3, 5, 8

3

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E

3, 4, 5, 9

4

AM

6

5

 

Lisateave

Näidised võivad sisaldada konkreetseid ja piiratud lisaõigusi, mis tabelites ei ilmne. Harvaesineval juhul, mil näidis sisaldab nimetatud lisaõigusi ja nende õiguste ulatus ei ole selge, tuleb ühendust võtta selle juhiloa väljaandmise eest vastutava Saksamaa ametiasutusega.

1.

Kui „Klasse 1“ juhiluba on välja antud enne 1. detsembrit 1954 (Saarimaal enne 1. oktoobrit 1960), on juhiloa omanikul lisaks õigus juhtida B-kategooria sõidukit ilma kohustuseta juhiluba vahetada.

2.

Kui „Klasse 2“ juhiloaga isik sai viiekümneaastaseks enne 1. jaanuari 2000, kaotas tema juhiluba kehtivuse 31. detsembril 2000. Kui kõnealuse juhiloa omanik vahetas oma juhiloa uuele näidisele vastava loa vastu enne 1. jaanuari 2001, rakendatakse uue näidise kehtivusaega ja nõudeid korrapärase arstliku läbivaatuse kohta. Kui juhiloa omanik saab viiekümneaastaseks pärast 31. detsembrit 1999, peab ta vahetama juhiloa uuele näidisele vastava loa vastu hiljemalt oma viiekümnendaks sünnipäevaks, pärast seda kehtib juhiluba viis aastat.

3.

Kui „Klasse 2“ või „Klasse 3“ juhiluba on saadud enne 1. detsembrit 1954 (Saarimaal enne 1. oktoobrit 1960), on juhiloa omanikul lisaks õigus juhtida A-kategooria sõidukeid.

Kui „Klasse 2“ või „Klasse 3“ juhiluba on välja antud pärast eespool nimetatud kuupäevi, kuid enne 1. aprilli 1980, on juhiloa omanikul lisaks õigus juhtida A1-kategooria sõidukeid.

4.

„Klasse 3“ juhiloa omanikul on õigus juhtida ka järgmist sõidukit: CE 79 (C1E > 12 t, L ≤ 3) (= kokku mitte üle kolme telje).

5.

„Klasse 3“ juhiloa omanikul on õigus juhtida riigi territooriumil reisijateta bussi täismassiga kuni 7,5 t. „Klasse 2“ juhiloa omanikul on õigus juhtida riigi territooriumil reisijateta bussi.

6.

Kui „Klasse 4“ juhtimisõigus anti enne 1. detsembrit 1954 (Saarimaal enne 1. oktoobrit 1960), ei ole see ainult siseriiklik kategooria, vaid annab juhiloa omanikule õiguse juhtida järgmiste kategooriate sõidukeid: A, B.

Kui „Klasse 4“ juhiluba on välja antud pärast eespool nimetatud kuupäevi, kuid enne 1. aprilli 1980, on juhiloa omanikul lisaks õigus juhtida A1-kategooria sõidukeid.

7.

A1-kategooria juhiluba annab õiguse juhtida ka A1-kategooria mootorrattaid, mille võimsuse/massi suhe ületab 0,1 kW/kg (kood 79.05).

8.

A1-kategooria juhiluba annab õiguse juhtida ka A1-kategooria mootorrattaid, mille võimsuse/massi suhe ületab 0,1 kW/kg (kood 79.05). A-kategooria on piiratud kolmratastega (kood 79.03) ja haagisega kolmratastega, mille lubatud täismass on kuni 750 kg (kood 79.04). BE-kategooria juhiluba annab õiguse juhtida ka BE-kategooria sõidukeid, mille haagise lubatud täismass ületab 3 500 kg (kood 79.06).

9.

A1- ja A-kategooria on piiratud kolmratastega (kood 79.03) ja haagisega kolmratastega, mille lubatud täismass on kuni 750 kg (kood 79.04). BE-kategooria juhiluba annab õiguse juhtida ka BE-kategooria sõidukeid, mille haagise lubatud täismass ületab 3 500 kg (kood 79.06).

Saksamaa näidis 2 (D2)

Välja antud Saksa Demokraatlikus Vabariigis kuni 1969. aastani

Kirjeldus: hall näidis, neljal leheküljel.

Kategooriate rakendusulatust ja määratlusi muudeti 1. aprillil 1957 jõustunud seadusemuudatusega. Seetõttu on selle näidise jaoks vaja kahte vastavustabelit.

D2a: näidist anti välja kuni 31. märtsini 1957.

Vastavustabel

Näidise D2a kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

1

AM, A1, A2, A, B

 

2

AM, A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C, CE

1, 3, 4, 5

3

AM, A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C

2, 3, 4, 5

4

AM, A1, A2, A, B

4

D2b: näidist anti välja ajavahemikul 1. aprillist 1957 kuni aastani 1969.

Vastavustabel

Näidise D2b kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

1

AM, A1, A2, A

 

2

AM, A1, B

4

3

AM, A1

6

4

AM, A1, B, BE, C1, C1E

2, 3, 4, 5

5

AM, A1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1, 3, 4, 5

Lisateave

Näidised võivad sisaldada konkreetseid ja piiratud lisaõigusi, mis tabelites ei ilmne. Harvaesineval juhul, mil näidis sisaldab nimetatud lisaõigusi ja nende õiguste ulatus ei ole selge, tuleb ühendust võtta selle juhiloa väljaandmise eest vastutava Saksamaa ametiasutusega.

1.

Kui juhiloa omanik, kellele on enne 1. aprilli 1957 antud „Klasse 2“ juhtimisõigus, või juhiloa omanik, kellele on pärast 31. märtsi 1957 antud „Klasse 5“ juhtimisõigus, sai viiekümneaastaseks enne 1. jaanuari 2000, kaotas tema juhtimisõigus kehtivuse 31. detsembril 2000. Kui kõnealuse juhiloa omanik vahetas oma juhiloa uuele näidisele vastava loa vastu enne 1. jaanuari 2001 või kõnealusel kuupäeval, rakendatakse uue näidise kehtivusaega ja nõudeid korrapärase arstliku läbivaatuse kohta. Kui juhiloa omanik saab viiekümneaastaseks pärast 31. detsembrit 1999, peab ta vahetama juhiloa uuele näidisele vastava loa vastu hiljemalt oma viiekümnendaks sünnipäevaks, pärast seda kehtib juhiluba viis aastat.

2.

Enne 1. aprilli 1957 välja antud „Klasse 3“ (näidis D2a) ja pärast 31. märtsi 1957 välja antud „Klasse 4“ (näidis D2b) juhiloa omanikul on õigus juhtida järgmist sõidukit: CE 79- (C1E> 12 t, L≤ 3) (= kokku mitte üle kolme telje).

3.

Enne 1. aprilli 1957 välja antud „Klasse 3“ (näidis D2a) ja pärast 31. märtsi 1957 välja antud „Klasse 4“ (näidis D2b) juhiloa omanikul on õigus juhtida reisijateta bussi täismassiga alla 7,5 t, ka rahvusvahelises liikluses.

Enne 1. aprilli 1957 välja antud „Klasse 2“ (näidis D2a) ja pärast 31. märtsi 1957 välja antud „Klasse 5“ (näidis D2b) juhiloa omanikul on õigus juhtida reisijateta bussi rahvusvahelises liikluses.

4.

Enne 1. detsembrit 1954 välja antud „Klasse 2“, „Klasse 3“ või „Klasse 4“ (näidis D2a) juhiloa või „Klasse 2“, „Klasse 4“ või „Klasse 5“ (näidis D2b) juhiloa omanikul on õigus juhtida A-kategooria sõidukit.

5.

BE-kategooria juhiluba annab õiguse juhtida ka BE-kategooria sõidukeid, mille haagise lubatud täismass ületab 3 500 kg (kood 79.06).

6.

A1-kategooria juhiluba annab õiguse juhtida ka A1-kategooria mootorrattaid, mille võimsuse/massi suhe ületab 0,1 kW/kg (kood 79.05).

Saksamaa näidis 3 (D3)

Välja antud Saksa Demokraatlikus Vabariigis ajavahemikul aastast 1969 kuni 31. maini 1982

Kirjeldus: raamatukujuline juhiluba, 12 lehekülge, hallid kaaned.

Vastavustabel

Näidise D3 kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

1

AM, A1, A2, A

5

2

AM, B

4, 5, 7

3

AM

7

4

AM, B, BE, C1, C1E

2, 3, 4, 7, 8

5

AM, A1, A, B, BE, C, C1, C1E, CE

1, 3, 4, 7, 8, 9

§ 6 StVZO, § 85 StVZO

7

Lisateave

Näidised võivad sisaldada konkreetseid ja piiratud lisaõigusi, mis tabelites ei ilmne. Harvaesineval juhul, mil näidis sisaldab nimetatud lisaõigusi ja nende õiguste ulatus ei ole selge, tuleb ühendust võtta selle juhiloa väljaandmise eest vastutava Saksamaa ametiasutusega.

1.

Kui „Klasse 5“ juhiloa omanik sai viiekümneaastaseks enne 31. detsembrit 1999, kaotas tema juhtimisõigus kehtivuse 1. jaanuaril 2000. Kui kõnealuse juhiloa omanik vahetas oma juhiloa uuele näidisele vastava loa vastu enne 1. jaanuari 2001, rakendatakse uue näidise kehtivusaega ja nõudeid korrapärase arstliku läbivaatuse kohta. Kui juhiloa omanik saab viiekümneaastaseks pärast 31. detsembrit 1999, peab ta vahetama juhiloa uuele näidisele vastava loa vastu hiljemalt oma viiekümnendaks sünnipäevaks, pärast seda kehtib juhiluba viis aastat.

2.

„Klasse 4“ juhiloa omanikul on õigus juhtida ka järgmist sõidukit: CE 79 (C1E > 12 t, L ≤ 3) (= kokku mitte üle kolme telje).

3.

„Klasse 4“ juhiloa omanikul on õigus juhtida riigi territooriumil reisijateta bussi täismassiga kuni 7,5 t. „Klasse 5“ juhiloa omanikul on õigus juhtida riigi territooriumil reisijateta bussi.

4.

Algselt enne 1. detsembrit 1954 välja antud „Klasse 2“, „Klasse 4“ või „Klasse 5“ juhiloa omanikul on piiramatu õigus juhtida A-kategooria sõidukit.

5.

Kui „Klasse 1“ juhiluba on välja antud enne 1. aprilli 1957, on sellise juhiloa omanikul õigus juhtida ainult B-kategooria sõidukit.

6.

Kui „Klasse 2“ juhiluba on välja antud enne 1. detsembrit 1954, on sellise juhiloa omanikul õigus juhtida B 79-kategooria sõidukit.

7.

Kui „Klasse 2“, „Klasse 3“„Klasse 4“ või „Klasse 5“ juhiluba või juhiluba, mis on antud § 6 StVZO või § 85 StVZO alusel, on välja antud enne 1. aprilli 1980, on sellise juhiloa omanikul lisaks õigus juhtida A1-kategooria sõidukit.

8.

BE-kategooria juhiluba annab õiguse juhtida ka BE-kategooria sõidukeid, mille haagise lubatud täismass ületab 3 500 kg (kood 79.06).

9.

A1- ja A-kategooria on piiratud kolmratastega (kood 79.03).

Saksamaa näidis 4 (D4)

Välja antud Saksa Demokraatlikus Vabariigis ajavahemikul 1. juunist 1982 kuni 2. oktoobrini 1990

Kirjeldus: näidis on erkroosal paberil, neljal leheküljel.

Vastavustabel

Näidise D4 kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

A

AM, A1, A2, A

4

B

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E

2, 3, 5, 6

C

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, C

1, 3, 5, 6

D

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, D

1, 5, 6

BE

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E

2, 3, 5, 6

CE

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, C, CE

1, 5, 6

DE

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, D, DE

1, 5, 6

Lisateave

Näidised võivad sisaldada konkreetseid ja piiratud lisaõigusi, mis tabelites ei ilmne. Harvaesineval juhul, mil näidis sisaldab nimetatud lisaõigusi ja nende õiguste ulatus ei ole selge, tuleb ühendust võtta selle juhiloa väljaandmise eest vastutava Saksamaa ametiasutusega.

1.

Kui „Klasse C“, „Klasse CE“, „Klasse D“ või „Klasse DE“ juhiloa omanik sai viiekümneaastaseks enne 1. jaanuari 2000, kaotas tema juhtimisõigus kehtivuse 31. detsembril 2000. Kui kõnealuse juhiloa omanik vahetas oma juhiloa uuele näidisele vastava loa vastu enne 1. jaanuari 2001, rakendatakse uue näidise kehtivusaega ja nõudeid korrapärase arstliku läbivaatuse kohta. Kui juhiloa omanik saab viiekümneaastaseks pärast 31. detsembrit 1999, peab ta vahetama juhiloa uuele näidisele vastava loa vastu hiljemalt oma viiekümnendaks sünnipäevaks, pärast seda kehtib juhiluba viis aastat.

2.

„Klasse B“ ja „Klasse BE“ juhiloa omanikul on õigus juhtida ka järgmist sõidukit: CE 79 (C1E > 12 t, L ≤ 3) (= kokku mitte üle kolme telje).

3.

„Klasse B“ ja „Klasse BE“ juhiloa omanikul on õigus juhtida riigi territooriumil reisijateta bussi täismassiga kuni 7,5 t.

„Klasse C“ juhiloa omanikul on õigus juhtida riigi territooriumil reisijateta bussi.

4.

A1-kategooria juhiluba annab õiguse juhtida ka A1-kategooria mootorrattaid, mille võimsuse/massi suhe ületab 0,1 kW/kg (kood 79.05).

5.

A1- ja A-kategooria on piiratud kolmratastega (kood 79.03).

6.

BE-kategooria juhiluba annab õiguse juhtida ka BE-kategooria sõidukeid, mille haagise lubatud täismass ületab 3 500 kg (kood 79.06).

Saksamaa näidis 5 (D5)

Välja antud Saksamaal ajavahemikul 1. aprillist 1986 kuni 31. detsembrini 1998

Kirjeldus: näidis on erkroosal paberil ja kuuel leheküljel.

Vastavustabel

Näidise D5 kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

1

AM, A1, A2, A

2, 7

1a

AM, A1, A2, A

7

1b

AM, A1

7

2

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, C, CE

1, 3, 5, 8, 9

3

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E

3, 4, 5, 8, 9

4

AM

6

5

AM

 

Lisateave

Näidised võivad sisaldada konkreetseid ja piiratud lisaõigusi, mis tabelites ei ilmne. Harvaesineval juhul, mil näidis sisaldab nimetatud lisaõigusi ja nende õiguste ulatus ei ole selge, tuleb ühendust võtta selle juhiloa väljaandmise eest vastutava Saksamaa ametiasutusega.

1.

Kui „Klasse 2“ juhtimisõigusega isik sai viiekümneaastaseks enne 31. detsembrit 1999, kaotas tema juhtimisõigus kehtivuse 1. jaanuaril 2000. Kui kõnealuse juhiloa omanik vahetas oma juhiloa uuele näidisele vastava loa vastu enne 1. jaanuari 2001, rakendatakse uue näidise kehtivusaega ja nõudeid korrapärase arstliku läbivaatuse kohta. Kui juhiloa omanik saab viiekümneaastaseks pärast 31. detsembrit 1999, peab ta vahetama juhiloa uuele näidisele vastava loa vastu hiljemalt oma viiekümnendaks sünnipäevaks, pärast seda kehtib juhiluba viis aastat.

2.

Kui „Klasse 1“ (näidis D1) juhiluba on saadud enne 1. aprilli 1954 (Saarimaal enne 1. oktoobrit 1960), on juhiloa omanikul õigus juhtida B-kategooria sõidukeid.

Eespool nimetatud reeglid kehtivad näidise D5 kohta ainult juhul, kui selle juhiloa omanikule on välja antud näidise D1 juhiluba enne ülalmainitud kuupäeva ja see on hiljem vahetatud näidise D5 juhiloa vastu.

3.

Kui „Klasse 2“ või „Klasse 3“ (näidis D1) juhiluba on saadud enne 1. detsembrit 1954 (Saarimaal enne 1. oktoobrit 1960), on juhiloa omanikul lisaks õigus juhtida A-kategooria sõidukeid. Kui „Klasse 2“ või „Klasse 3“ juhiluba on välja antud pärast eespool nimetatud kuupäevi, kuid enne 1. aprilli 1980, on juhiloa omanikul lisaks õigus juhtida A1-kategooria sõidukeid.

Eespool nimetatud reeglid kehtivad näidise D5 kohta ainult juhul, kui selle juhiloa omanikule on välja antud näidise D1 juhiluba enne ülalmainitud kuupäeva ja see on hiljem vahetatud näidise D5 juhiloa vastu.

4.

„Klasse 3“ juhiloa omanikul on õigus juhtida ka järgmist sõidukit: CE 79 (C1E > 12 t, L ≤ 3) (= kokku mitte üle kolme telje).

5.

„Klasse 3“ juhiloa omanikul on õigus juhtida riigi territooriumil reisijateta bussi täismassiga kuni 7,5 t. „Klasse 2“ juhiloa omanikul on õigus juhtida riigi territooriumil reisijateta bussi.

6.

Kui „Klasse 4“ (näidis D1) sõiduki juhtimisõigus anti enne 1. detsembrit 1954 (Saarimaal enne 1. oktoobrit 1960), ei ole see ainult siseriiklik kategooria, vaid annab juhiloa omanikule õiguse juhtida järgmistesse kategooriatesse kuuluvaid sõidukeid: A, B. Kui „Klasse 4“ juhiluba on välja antud pärast eespool nimetatud kuupäevi, kuid enne 1. aprilli 1980, on juhiloa omanikul õigus juhtida A1-kategooria sõidukeid.

Eespool nimetatud reeglid kehtivad näidise D5 kohta ainult juhul, kui selle juhiloa omanikule on välja antud näidise D1 juhiluba enne ülalmainitud kuupäeva ja see on hiljem vahetatud näidise D5 juhiloa vastu.

7.

A1-kategooria juhiluba annab õiguse juhtida ka A1-kategooria mootorrattaid, mille võimsuse/massi suhe ületab 0,1 kW/kg (kood 79.05).

8.

A1- ja A-kategooria on piiratud kolmratastega (uus kood 79.03) ja haagisega kolmratastega, mille lubatud täismass on kuni 750 kg (kood 79.04).

9.

BE-kategooria juhiluba annab õiguse juhtida ka BE-kategooria sõidukeid, mille haagise lubatud täismass ületab 3 500 kg (kood 79.06).

Saksamaa näidis 6 (D6)

Välja antud Saksamaal ajavahemikul 1. jaanuarist 1999 kuni 18. jaanuarini 2013

Kirjeldus: Plastkaardist näidis vastab direktiivi 91/439/EMÜ Ia lisas sätestatud tingimustele.

Vastavustabel

Näidise D6 kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

A1

AM, A1

1

A (beschränkt)

AM, A1, A2

 

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1, A, B

2

BE

AM, A1, A, B, BE

2, 3

C1

AM, A1, A, B, C1

2

C1E

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E

2, 3

C

AM, A1, A, B, C1, C

2

CE

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, C, CE

2, 3

D1

AM, A1, A, B, D1

2

D1E

AM, A1, A, B, BE,D1, D1E

2, 3

D

AM, A1, A, B, D1, D

2

DE

AM, A1, A, B, BE, D1, D1E, D, DE

2, 3

M

AM

 

S

AM

 

Lisateave

1.

A1-kategooria juhiluba annab õiguse juhtida ka A1-kategooria mootorrattaid, mille võimsuse/massi suhe ületab 0,1 kW/kg (kood 79.05).

2.

A1- ja A-kategooria on piiratud kolmratastega (kood 79.03) ja haagisega kolmratastega, mille lubatud täismass on kuni 750 kg (kood 79.04).

3.

BE-kategooria juhiluba annab õiguse juhtida ka BE-kategooria sõidukeid, mille haagise lubatud täismass ületab 3 500 kg (kood 79.06).

EESTIS VÄLJA ANTUD JUHILUBADE NÄIDISED

Eesti näidis 1 (EST1)

Välja antud Eestis ajavahemikul 1. novembrist 1999 kuni 30. septembrini 2004

Kirjeldus: roosat värvi juhiluba on tehtud spetsiaalsest sünteetilisest paberist (TESLIN, ISO 9002; 1994), mis on täielikult kaetud turvaplastiga. Paber on võrgutaolise turvamustriga; juhiloa tagakülje plastkattel on kuue lainelise joonega kõrgreljeefis kujutatud tähis „EST“. Andmed on trükitud, foto skaneeritud.

Vastavustabel

Näidise EST1 kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

AM

 

A1

A1

 

A

A2

1

A

A

 

B1

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

(R)

 

(T)

 

1.

A-kategooria puhul on täismass kuni 25 kW või 0,16 kW/kg.

Lisateave

 

Piirang(ud) on esitatud koodina:

1

prillid või kontaktläätsed;

2

kuuldeaparaat;

3

käsijuhtimine;

4

A-kategooria sõiduki suurim lubatud võimsus on kuni 25 kW või erivõimsus 0,16 kW/kg;

5

automaatkäigukast.

 

Juhiloa esikülje allosa keskel asuv sõna „ESMANE“ tähendab, et juhiloa omanik on algaja juht; kõnealuse juhiloa kehtivusaeg on kaks aastat.

Eesti näidis 2 (EST2)

Välja antud Eestis ajavahemikul 1. oktoobrist 2004 kuni 7. septembrini 2008

Kirjeldus: plastkaardist näidis on vastavuses direktiivi 91/439/EMÜ Ia lisaga.

Plastikust juhiluba on roosa ainulaadse taustamustriga, mis esineb ainult Eesti juhiloal. Isikuandmed (sh digitaalne foto ja juhiloa omaniku allkiri) on juhiloale lasergraveeritud.

Vastavustabel

Näidise EST2 kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

AM

 

A1

A1

1

A

A2

 

A

A

 

B1

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

(R)

 

(T)

 

1.

A-kategooria puhul on täismass kuni 25 kW või 0,16 kW/kg.

Lisateave

Piirang(ud) on esitatud koodina:

101– esmane juhiluba. Algajad juhid, kellel on esmane juhiluba (2 aastat), on kohustatud kinnitama auto (esi- ja taga)aknale rohelise vahtralehe kujutise. Kiirusepiirang 90 km/h.

102– juhtimisõigus üksnes kaitseväeteenistuses viibimise ajal.

103– D-kategooria sõiduki juhil on lubatud juhtida üksnes trollibussi.

105– Mootorratas võimsusega kuni 25 kW või mille võimsuse/massi suhte ei ületa 0,16 kW/kg.

106– D-kategooria – üksnes kuni 50 kilomeetri pikkustel liinidel.

Eesti näidis 3 (EST3)

Välja antud Eestis alates 8. septembrist 2008

Kirjeldus: sama nagu näidise 2 juhiluba; esiküljel on sõna „JUHILUBA“ juurde lisatud sõnad „Driving Licence“ ja „Permis de conduire“.

Vastavustabel

Näidise EST 3 kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

AM

AM

 

A1

A1

 

A

A2

1

A

A

 

B1

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

(R)

 

(T)

 

KREEKAS VÄLJA ANTUD JUHILUBADE NÄIDISED

Kreeka näidis 1 (GR1a)

Välja antud Kreekas kuni 11. jaanuarini 1987

Kirjeldus: sinine ja kollane, mustad tähed.

Β-, Γ-, Δ-, Ε-kategooria juhiload on 12-leheküljelised.

Kreeka näidis 1 (GR1b)

Välja antud Kreekas kuni 11. jaanuarini 1987

Kirjeldus: roosa ja kollane, mustad tähed.

Üksnes A-kategooria juhiluba on 8-leheküljeline.

Kuni 30. jaanuarini 1985 oli Β, Γ, Δ, Ε juhiloaga antud õigus juhtida ka AM-kategooria sõidukit. Kõnealusest kuupäevast kuni 18. jaanuarini 2013 andis Kreeka liikluspolitsei AM-kategooria sõidukite juhtimiseks eraldi juhiloa.

Vastavustabel

Näidiste GR1a ja GR1b kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, B1, B

 

E

BE

1

Γ

C1, C

 

E

BE, C1E, CE

1

Δ

D1, D

 

E

BE, D1E, DE,

1

Lisateave

Kuigi punktis 4b on märgitud, et kõnealused näidised on konkreetse kehtivusajaga, pikendati kehtivusaega kuni juhiloa omaniku 65. eluaastani vastavalt presidendi dekreedile nr 255/1984.

1.

E-kategooria oli eraldi kategooria, mis aga kehtis üksnes kombinatsioonis mõne muu kategooriaga.

Kreeka näidis 2 (GR2)

Välja antud Kreekas ajavahemikul 12. jaanuarist 1987 kuni 31. märtsini 1997

Kirjeldus: roosa, mustad tähed. Kõnealune juhiluba on kuuel leheküljel.

Vastavustabel

Näidise GR2 kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

A

AM, A1, A2, A

 

B

B1, B

 

E

BE

1

Γ/C

C1, C

 

E

BE, C1E, CE

1

Δ/D

D1, D

 

E

BE, D1E, DE

1

Lisateave

Alates 30. jaanuarist 1985 kuni 18. jaanuarini 2013 andis Kreeka liikluspolitsei AM-kategooria sõidukite juhtimiseks eraldi juhiloa.

1.

E kategooria oli eraldi kategooria, mis aga kehtis üksnes kombinatsioonis mõne muu kategooriaga („Β“ või „Γ“ või „Δ“).

Kreeka näidis 3 (GR3)

Välja antud Kreekas ajavahemikul 1. aprillist 1997 kuni 30. aprillini 2001

Kirjeldus: roosa, mustad tähed.

Kõnealune juhiluba on kuuel leheküljel.

Vastavustabel

Näidise GR3 kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

A/A1

AM, A1

 

A/A

AM, A1, A2, A

 

B/B1

B1

 

B/B

B1, B

1

BE

BE

 

Γ1/C1

C1

 

Γ1E/C1E

BE, C1E,

 

Γ/C

C1, C

 

ΓΕ/CE

BE, C1E, CE

 

Δ1/D1

D1

 

Δ1E/D1E

BE, D1E

 

Δ/D

D1, D

 

ΔΕ/DE

BE, D1E, DE

 

Lisateave

Alates 30. jaanuarist 1985 kuni 18. jaanuarini 2013 andis Kreeka liikluspolitsei AM-kategooria sõidukite juhtimiseks eraldi juhiloa.

1.

Vastavalt direktiivile 91/439/EMÜ, mis on üle võetud Kreeka õigusaktidesse presidendi dekreediga nr 19/1995, on B1-, B-kategooria juhiloa omanikel õigus juhtida kolm- ja nelirattaid. Seega võib sisestada A-kategooria koodiga 79.03.

Kreeka näidis 4 (GR4)

Välja antud Kreekas ajavahemikul 1. maist 2001 kuni 18. jaanuarini 2009

Kirjeldus: roosa, mustad tähed.

Kõnealune juhiluba on kuuel leheküljel.

Vastavustabel

Näidise GR4 kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

A/A (≤ 25 kW ja ≤ 0,16 kW/kg), A/A

AM, A1

 

A/A

AM, A1, A2, A

 

B

B1, B

1

BE

BE

 

Γ1/C1

C1

 

Γ1E/C1E

BE, C1E

 

Γ/C

C

 

ΓΕ/CE

BE, C1E, CE

 

Δ1/D1

D1

 

Δ1E/D1E

BE, D1E

 

Δ/D

D1, D

 

ΔΕ/DE

BE, D1E, DE

 

Lisateave

Alates 30. jaanuarist 1985 kuni 18. jaanuarini 2013 andis Kreeka liikluspolitsei AM-kategooria sõidukite juhtimiseks eraldi juhiloa.

1.

Vastavalt direktiivile 91/439/EMÜ, mis on üle võetud Kreeka õigusaktidesse presidendi dekreediga nr 19/1995, on B1-, B-kategooria juhiloa omanikel õigus juhtida kolm- ja nelirattaid. Seega võib sisestada A-kategooria koodiga 79.03.

Kreeka näidis 5 (GR5)

Välja antud Kreekas ajavahemikul 19. jaanuarist 2009 kuni 18. jaanuarini 2013

Kirjeldus: roosa, mustad tähed.

Mõõtmed: laius: 85,6 mm, kõrgus: 54 mm (paksus 0,75 mm).

Uus juhiluba on trükitud plastikkaardile vastavalt rahvusvahelistele standarditele (ISO) ja kõigile direktiivi 2006/126/EÜ I lisas sätestatud tehnilistele nõuetele. Esiküljel on turvahologramm (vasakus nurgas). Kõik tähed on turvataustale mikrotrükitud optiliselt muutuva tindiga (O.V.I.). Kavandatakse ka kahekordseid kujutisi ja puuteturvaelemente. Tagaküljel on 3D turvahologramm ning ainulaadsete kujutiste ja ristuvate joontega turvataust. Mõlemale küljele trükitu on nähtav UV-valguses, mis aga mingil moel ei mõjuta juhiloa kvaliteeti.

Vastavustabel

Näidise GR5 kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

A/A (≤ 25 kW ja ≤ 0,16 kW/kg), A/A

AM A1

 

A/A

AM, A1, A2, A

 

B

B1,B

1

BE

BE

 

Γ1/C1

C1

 

Γ1E/C1E

BE; C1E

 

Γ/C

C1, C

 

ΓΕ/CE

BE; C1E, CE

 

Δ/D

D1, D

 

ΔΕ/DE

BE, D1E, DE

 

Lisateave

Alates 30. jaanuarist 1985 kuni 18. jaanuarini 2013 andis Kreeka liikluspolitsei AM-kategooria sõidukite juhtimiseks eraldi juhiloa.

1.

Vastavalt direktiivile 91/439/EMÜ, mis on üle võetud Kreeka õigusaktidesse presidendi dekreediga nr 19/1995, on B1-, B-kategooria juhiloa omanikel õigus juhtida kolm- ja nelirattaid. Seega võib sisestada A-kategooria koodiga 79.03.

HISPAANIAS VÄLJA ANTUD JUHILUBADE NÄIDISED

Hispaania näidis 1 (E1)

Välja antud Hispaanias ajavahemikul 27. juunist 1997 kuni 1. novembrini 2004

Kirjeldus: näidis on roosal paberil ja kuuel leheküljel ning vastavuses direktiivi 91/439/EMÜ I lisas sätestatud nõuetega.

Vastavustabel

Näidise E1 kategooriad

Vastavad kategooriad

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

Hispaania näidis 2 (E2)

Välja antud Hispaanias ajavahemikul 2. novembrist 2004 kuni 7. detsembrini 2009

Kirjeldus: plastkaardist näidis on vastavuses direktiivi 91/439/EMÜ Ia lisaga.

Vastavustabel

Näidise E2 kategooriad

Vastavad kategooriad

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

(btp)

Hispaania näidis 3 (E3)

Välja antud Hispaanias alates 8. detsembrist 2009

Kirjeldus: plastkaardist näidis vastab direktiivi 2006/126/EÜ I lisa punktis 3 sätestatud tingimustele.

Vastavustabel

Näidise E3 kategooriad

Vastavad kategooriad

AM

AM

A1

A1

A2

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

(btp)

Lisateave

AM- ja A2-kategooria juhilube on välja antud alates 8. detsembrist 2009.

PRANTSUSMAAL VÄLJA ANTUD JUHILUBADE NÄIDISED

Prantsusmaa näidis 1 (F1)

Välja antud Prantsusmaal kuni 31. detsembrini 1954

Kirjeldus: roosa kaart kahel leheküljel, esiküljel foto.

Vastavustabel

Näidise F1 kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

AM, A1, B1, B

1, 2

1o

Voitures affectés à des transports en commun

AM, A1, B1, B, D1, D

2

2o

véhicules pesant en charge plus de 3 000  kg

AM, A1, B1, B, C1, C, C1E, CE

2

3o

Motocycles à deux roues

AM, A1, A2, A, B1

 

Lisateave

1.

Kui juhiloa tagaküljel ei ole midagi märgitud, ei anna juhiluba õigust juhtida 1-o, 2-o, 3-okategooria sõidukeid. Seetõttu ei ole dokumendil näidatud vastavat õigust juhtida selliseid B-kategooria sõidukeid, mis ei kuulu ühessegi kolmest nimetatud klassist. Tabelis viitab sellele kriips: „—“.

2.

Vastavus A1-kategooriaga (L4e-kategooria mopeedid ja sõidukid) kehtib üksnes siis, kui on tõendatud viieaastane sõidupraktika (kindlustusandjalt saadav teave) enne 1. jaanuari 2011, või 3- või 7-tunnisest koolitusest osavõtt.

Prantsusmaa näidis 2 (F2)

Välja antud Prantsusmaal ajavahemikul 1. jaanuarist 1955 kuni 19. jaanuarini 1975

Kirjeldus: juhiluba on roosal paberil ja kuueleheküljeline (luba on oluliselt suurema formaadiga kui direktiivi 91/439/EMÜ I lisaga vastavuses olevad näidised).

Vastavustabel

Näidise F2 kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

A1

AM, A1, B1

 

A

AM, A1, A2, A, B1

 

B

AM, A1*, B1, B + kood 79

1, 2

C

AM, A1*, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1

D

AM, A1*, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1, 3

E(B)

AM, A1*, B1, B, BE

1

E(C)

AM, A1*, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1

E(D)

AM, A1*, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

3

FA1

AM, A1, B1 + kood (10, 15, …)

 

FA

AM, A1, A2, A, B1 + kood (10, 15, …)

 

FB

B1, B + kood (10, 15, …)

 

Lisateave

1.

A1*: vastavus A1-kategooriaga (L5e-kategooria kerged mootorrattad ja sõidukid) kehtib sel juhul üksnes siis, kui on tõendatud tegelik sõidupraktika viie aasta jooksul enne 1. jaanuari 2011 (kindlustusandja välja antud teave), või sõidupraktika puudumisel akrediteeritud asutuse tõend 3- kuni 7-tunnnisest koolitusest osavõtu kohta.

2.

B: enne 20. jaanuari 1975 välja antud B juhiloa (+ kood 79 (autoelamu – GVWR > 3 500 kg)) omanikul on lubatud juhtida reisijateveoks ettenähtud sõidukeid, millel on lisaks juhiistmele rohkem kui kaheksa istekohta ning mille täismass ületab 3 500 kg.

3.

Kui D- või DE-kategooria sõiduki juhiloa omaniku sõidueksamiks kasutatud sõiduki täismass oli alla 3 500 kg, on juhiloa omanikul õigus juhtida üksnes AM-, A1*-, B1-, B-, BE-, D1 79- (< 3 500 kg) ja D79- (< 3 500 kg) kategooria sõidukeid.

Prantsusmaa näidis 3 (F3)

Välja antud Prantsusmaal ajavahemikul 20. jaanuarist 1975 kuni 29. veebruarini 1980

Kirjeldus: juhiluba on roosal paberil ja kuuel leheküljel (luba on oluliselt suurema formaadiga kui direktiivi 91/439/EMÜ I lisaga vastavuses olevad näidised).

Vastavustabel

Näidise F3 kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

A1

AM, A1, B1

 

A

AM, A1, A2, A, B1

 

B

AM, A1, B1, B

1

C

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t)

1

D

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1

E(B)

AM, A1, B1,B, BE

1

E(C)

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1

E(D)

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1

FA1

AM, A1, B1 + kood (10, 15, …)

 

FA

AM, A1, A2, A, B1 + kood (10, 15, …)

 

FB

B1, B + kood (10, 15, …)

 

Lisateave

1.

Vastavus A1-kategooriaga (L5e-kategooria kerged mopeedid ja sõidukid) kehtib üksnes siis, kui on tõendatud seda tüüpi sõidukite juhtimise tegelik sõidupraktika viimase viie aasta jooksul (kindlustusandjalt saadav teave) enne 1. jaanuari 2011 või 3- või 7-tunnisest koolitusest osavõtt.

2.

Kui D- või DE-kategooria juhiloa omaniku sõidueksamiks kasutatud sõiduki mass oli ≤ 3 500 kg (ajavahemikul 20. jaanuarist 1975 kuni 31. maini 1979) või ≤ 7 000 kg (ajavahemikul 1. juunist 1979–1. märtsini 1980), on juhiloa omanikul õigus juhtida üksnes AM-, A1- (vt märkus 1), B1-, B-, BE-, D1 79- (≤ 3 500 kg) ja D 79- (≤ 3 500 kg) kategooria sõidukeid.

Prantsusmaa näidis 4 (F4)

Välja antud Prantsusmaal ajavahemikul 1. märtsist 1980 kuni 31. detsembrini 1984

Kirjeldus: juhiluba on roosal paberil ja kuuel leheküljel (luba on oluliselt suurema formaadiga kui direktiivi 91/439/EMÜ I lisaga vastavuses olevad näidised).

Vastavustabel

Näidise F4 kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

A1

AM, A1, B1

 

A2

AM, A1, A2, A, B1

 

A3

AM, A1, A2, A, B1

 

A4

AM, A1, B1

3

B

AM, A1, B1,B

1

E(B)

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t)

1

C1

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1

D

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t), D1, D1E, D, DE

1, 2

E(D)

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t), D1, D1E, D, DE

1, 2

FA1

AM, A1, B1 + kood (10, 15, …)

 

FA2

AM, A, A2, A, B1 + kood (10, 15, …)

 

FA3

AM, A1, A2, A, B1 + kood (10, 15, …)

 

FA4

AM, B1 + kood (10, 15, …)

 

FB

AM, B1, B + kood (10, 15, …)

 

Lisateave

1.

Vastavus A1-kategooriaga (L5e-kategooria kerged mopeedid ja sõidukid) kehtib üksnes siis, kui on tõendatud seda tüüpi sõidukite juhtimise tegelik sõidupraktika viimase viie aasta jooksul (kindlustusandjalt saadav teave) enne 1. jaanuari 2011 või 3- või 7-tunnisest koolitusest osavõtt.

2.

Kui D-kategooria juhiloa omaniku sõidueksamiks kasutatud sõiduki mass on ≤ 7 000 kg, on juhiloa omanikul õigus juhtida üksnes AM-, A1- (vt punkt 1), B1-, B-, BE-, D1 79- (≤ 3 500 kg) ja D 79- (≤ 3 500 kg) kategooria sõidukeid.

3.

A1 jaoks: kood 79 L5e ≤ 15 kW.

Prantsusmaa näidis 5 (F5)

Välja antud Prantsusmaal ajavahemikul 1. jaanuarist 1985 kuni 30. juunini 1990

Kirjeldus: juhiluba on roosal paberil ja kuuel leheküljel.

Vastavustabel

Näidise F5 kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

AT

AM, A1, B1

2

AL

AM, A1, B1

 

A

AM, A1, A2, A, B1

 

B

AM, A1, B1, B

1

E(B)

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1

C limité

AM, A1, B1, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t)

1

E(C)

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t), D1, D1E, D, DE

1, 2

E(D)

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t), D1, D1E, D, DE

1, 2

Lisateave

1.

Vastavus A1-kategooriaga (L5e-kategooria kerged mopeedid ja sõidukid) kehtib üksnes siis, kui on tõendatud seda tüüpi sõidukite juhtimise tegelik sõidupraktika viimase viie aasta jooksul (kindlustusandjalt saadav teave) enne 1. jaanuari 2011 või 3- või 7-tunnisest koolitusest osavõtt.

2.

Kui D-kategooria juhiloa omaniku sõidueksamiks kasutatud sõiduki mass on ≤ 3 500 kg, on juhiloa omanikul õigus juhtida üksnes AM-, A1- (vt punkt 1), B1-, B-, BE-, D1 79- (≤ 3 500 kg) ja D 79- (≤ 3 500 kg) kategooria sõidukeid.

3.

A1 jaoks: kood 79 L5e ≤ 15 kW.

Prantsusmaa näidis 6 (F6)

Välja antud Prantsusmaal ajavahemikul 1. juulist 1990 kuni 15. novembrini 1994

Kirjeldus: juhiluba on roosal paberil ja kuuel leheküljel.

Vastavustabel

Näidise F6 kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

AT

AM, A1, B1

2

AL

AM, A1, B1

 

A

AM, A1, A2, A, B1

 

B

AM, A1, B1, B

1

E(B)

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

E(C)

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, D1, D

1

E(D)

AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E, D, DE

1

Lisateave

1.

Vastavus A1-kategooriaga (L5e-kategooria kerged mopeedid ja sõidukid) kehtib üksnes siis, kui on tõendatud seda tüüpi sõidukite juhtimise tegelik sõidupraktika viimase viie aasta jooksul (kindlustusandjalt saadav teave) enne 1. jaanuari 2011 või 3- või 7-tunnisest koolitusest osavõtt.

2.

A1 jaoks: kood 79 L5e ≤ 15 kW.

Prantsusmaa näidis 7 (F7)

Välja antud Prantsusmaal ajavahemikul 16. novembrist 1994 kuni 28. veebruarini 1999

Kirjeldus: juhiluba on roosal paberil ja kuuel leheküljel.

Vastavustabel

Näidise F7 kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

AT

AM, A1, B1

2

AL

AM, A1, B1

 

A

AM, A1, A2, A, B1

 

B

AM, A1, B1, B

1

E(B)

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

E(C)

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, D1, D

1

E(D)

AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E, D, DE

1

Lisateave

1.

Vastavus A1-kategooriaga (L5e-kategooria kerged mopeedid ja sõidukid) kehtib üksnes siis, kui on tõendatud seda tüüpi sõidukite juhtimise tegelik sõidupraktika viimase viie aasta jooksul (kindlustusandjalt saadav teave) enne 1. jaanuari 2011 või 3- või 7-tunnisest koolitusest osavõtt.

2.

A1 jaoks: kood 79 L5e ≤ 15 kW.

Prantsusmaa näidis 8 (F8)

Välja antud Prantsusmaal ajavahemikul 1. märtsist 1999 kuni 18. jaanuarini 2013

Kirjeldus: juhiluba on roosal paberil ning vastavuses direktiivi 91/439/EMÜ I lisaga.

Vastavustabel

Näidise F8 kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

A1

AM, A1, B1

 

A

AM, A1, A2, A, B1

 

B1

AM, A1, B1

2

B

AM, A1, B1, B

1

E(B)

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

E(C)

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, DE

1, 3

D

AM, A1, B1, B, D1, D

1

E(D)

AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E, D, DE

1

Lisateave

1.

Vastavus A1-kategooriaga (L5e-kategooria kerged mopeedid ja sõidukid) kehtib üksnes siis, kui on tõendatud seda tüüpi sõidukite juhtimise tegelik sõidupraktika viimase viie aasta jooksul (kindlustusandjalt saadav teave) enne 1. jaanuari 2011 või 3- või 7-tunnisest koolitusest osavõtt.

2.

A1 jaoks: kood 79 L5e ≤ 15 kW.

3.

CE-kategooria juhiluba annab DE-kategooria sõidukite juhtimisõiguse juhul, kui juhiloa omanikul on ka D-kategooria juhiluba.

HORVAATIAS VÄLJA ANTUD JUHILUBADE NÄIDISED

Horvaatia näidis 1 (HR1)

Välja antud Horvaatias ajavahemikul 1. aprillist 1993 kuni 19. novembrini 2004

Kirjeldus: näidis on roosal paberil kuueleheküljeline voldik.

Vastavustabel

Näidise HR 1 kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

H

AM,

1

A

AM, A1, A2, A,

 

B

AM, B1, B

 

C

AM, B1, B, C1, C

 

D

AM, B1, B, C1, C, D1, D

 

E(B)

AM, B1, B, BE

3

E(C)

AM, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

3

E(D)

AM, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

3

F

4

G

2

H

1

Lisateave

1.

H-kategooria kehtis mopeedide ja selliste tööseadmete puhul nagu laadur, kahveltõstuk jne.

2.

G-kategooria kehtis traktorite puhul. G- ja H-kategooriad olid eraldi kategooriad, kuid need anti välja ka B-, C- või D-kategooria juhilubade omanikele.

3.

E-kategooria oli eraldi kategooria, mis aga kehtis üksnes kombinatsioonis mõne muu kategooriaga (Β, C või D).

4.

F-kategooria kehtis trammide puhul.

Horvaatia näidis 2 (HR2)

Välja antud Horvaatias alates 20. novembrist 2004 kuni 31. jaanuarini 2009

Kirjeldus: näidis on roosal paberil kuueleheküljeline voldik.

Vastavustabel

Näidise HR 2 kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

M

AM

 

A1

AM, A1

 

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, B1, B

 

B + E

AM, B1, B, BE

 

C1

AM, B1, B, C1

 

C1 + E

AM, B1, B, BE, C1, C1E

 

C

AM, B1, B, C1, C

 

C + E

AM, B1, B, BE, C1, C1E,C, CE

 

D

AM, B1, B, C1, C, D1, D

 

D + E

AM, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

 

F

1

G

2

H

3

Lisateave

1.

F-kategooria kehtib haagisega või haagiseta traktorite puhul.

2.

G-kategooria kehtib selliste tööseadmete puhul nagu laadur, kahveltõstuk jne. F-, G- ja M-kategooriad on eraldi kategooriad, kuid need anti välja ka B-, C- või D-kategooria juhilubade omanikele.

3.

H-kategooria kehtib trammide puhul.

Horvaatia näidis 3 (HR3)

Välja antud Horvaatias ajavahemikul 1. veebruarist 2009 kuni 30. juunini 2013

Kirjeldus: näidis on roosal paberil kuueleheküljeline voldik.

Vastavustabel

Näidise HR 2 kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

M

AM

 

A1

AM, A1

 

A2

AM, A1, A2

 

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, B1, B

 

B + E

AM, B1, B, BE

 

C1

AM, B1, B, C1

 

C1 + E

AM, B1, B, BE, C1, C1E

 

C

AM, B1, B, C1, C

 

C + E

AM, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

 

D

AM, B1, B, C1, C, D1, D

 

D + E

AM, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

 

F

1

G

2

H

3

Lisateave

1.

F-kategooria kehtib haagisega või haagiseta traktorite puhul.

2.

G-kategooria kehtib selliste tööseadmete puhul nagu laadur, kahveltõstuk jne. F-, G- ja M-kategooriad on eraldi kategooriad, kuid need anti välja ka B-, C- või D-kategooria juhilubade omanikele.

3.

H-kategooria kehtib trammide puhul.

IIRIMAAL VÄLJA ANTUD JUHILUBADE NÄIDISED

Iirimaa näidis 1 (IRL1)

Välja antud Iirimaal ajavahemikul 25. juunist 1992 kuni 16. novembrini 1999

Kirjeldus: näidis on plastiklaminaadiga roosal paberil.

Vastavustabel

Näidise IRL1 kategooriad

Vastavad kategooriad

M

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

Lisateave

See näidis anti välja kakskeelsena, kusjuures gaelikeelne tekst eelneb ingliskeelsele.

Iirimaa näidis 2 (IRL2)

Välja antud Iirimaal ajavahemikul 17. novembrist 1999 kuni 4. juulini 2005 (ligikaudu)

Kirjeldus: näidis on plastiklaminaadiga roosal paberil.

Vastavustabel

Näidise IRL2 kategooriad

Vastavad kategooriad

M

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

W

Lisateave

See näidis anti välja kakskeelsena, kusjuures gaelikeelne tekst eelneb ingliskeelsele.

Iirimaa näidis 3 (IRL3)

Välja antud Iirimaal alates 4. juulist 2007

Kirjeldus: näidis on plastiklaminaadiga roosal paberil.

Vastavustabel

Näidise IRL3 kategooriad

Vastavad kategooriad

M

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

ITAALIAS VÄLJA ANTUD JUHILUBADE NÄIDISED

Itaalia näidis 1 (I1)

Välja antud Itaalias ajavahemikul 1959–1989

Vastavustabel

Näidise I1 kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1, A2, A, B1, B

1, 2

BE

AM, A1, A2,A, B1, B, BE

1, 2

C

AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C

1, 2

CE

AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1, 2

D

AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1, D

1, 2

DE

AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE D1, D1E, D, DE

1, 2

F

 

Lisateave

1

Iga näidise kategooria kehtib ka A1-, A2- ja A-kategooria puhul ainult juhul, kui on välja antud enne 1. jaanuari 1986.

2

Iga näidise kategooria kehtib ka A1-kategooria puhul ainult riigi territooriumil juhul, kui on välja antud alates 1. jaanuarist 1986.

Itaalia näidis 2 (I2)

Välja antud Itaalias ajavahemikul 1989–1990

Vastavustabel

Näidise I2 kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1 B1, B

1

BE

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

CE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, C1 C D1, D

1

DE

AM, A1, B1, B, BE C1, C1E, C, CE D1, D1E, D, DE

1

Lisateave

1.

A1-kategooria juhiluba kehtib üksnes riigi territooriumil.

Itaalia näidis 3 (I3)

Välja antud Itaalias ajavahemikul 1990–1995

Vastavustabel

Näidise I3 kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1, B1, B

1

BE

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

CE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, C1, C, D1, D

1

DE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1

Lisateave

1.

A1-kategooria juhiluba kehtib üksnes riigi territooriumil.

Itaalia näidis 4 (I4)

Välja antud Itaalias 1995. aastal

Vastavustabel

Näidise I4 kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1, B1, B

1

BE

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

CE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, C1, C, D1, D

1

DE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1

Lisateave

1.

A1-kategooria juhiluba kehtib üksnes riigi territooriumil.

Itaalia näidis 5 (I5)

Välja antud Itaalias 1996. aastal

Vastavustabel

Näidise I5 kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1, B1, B

1

BE

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

CE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, C1, C, D1, D

1

DE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1

Lisateave

1.

A1-kategooria juhiluba kehtib üksnes riigi territooriumil.

Itaalia näidis 6 (I6)

Välja antud Itaalias ajavahemikul 1996–1997

Vastavustabel

Näidise I6 kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

A1

AM, A1

 

A

AM, A1, A2, A

 

B1

AM, B1

 

B

AM, A1, B1, B

1

BE

AM, A1, B1, B, BE

1

C1

AM, A1, B1, B, C1

1

C1E

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

CE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D1

AM, A1, B1, B, D1

1

D1E

AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E

1

D

AM, A1, B1, B, C1, C, D1, D

1

DE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D, D1, DE

1

Lisateave

1.

A1-kategooria juhiluba kehtib üksnes riigi territooriumil.

Itaalia näidis 7 (I7)

Välja antud Itaalias ajavahemikul 1997–1999

Vastavustabel

Näidise I7 kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

A1

AM, A1

 

A

AM, A1, A2, A

 

B1

AM, B1

 

B

AM, A1, A2, B1, B

1

BE

AM, A1, B1, B, BE

1

C1

AM, A1, B1, B, C1

1

C1E

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

CE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D1

AM, A1, B1, B, D1

1

D1E

AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E

1

D

AM, A1, B1, B, C1, C, D1, D

1

DE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1

Lisateave

1.

A1 kehtib üksnes riigi territooriumil.

Itaalia näidis 8 (I8)

Välja antud Itaalias ajavahemikul 1999–2004

Vastavustabel

Näidise I8 kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

A1

AM, A1

 

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1, B1, B

1

BE

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

CE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, C1, C, D1, D

1, 2

DE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E C, CE, D1, D1E, D, DE

1, 2

Lisateave

1.

A1 kehtib üksnes riigi territooriumil.

2.

C1, C1E, C ja CE kehtivad üksnes sel juhul, kui D-kategooria juhiluba on antud välja enne 1. oktoobrit 2004.

Itaalia näidis 9 (I9)

Välja antud Itaalias ajavahemikul 2005–2007

Vastavustabel

Näidise I9 kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

A1

AM, A1

 

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1, B1, B

1

BE

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

CE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, D1, D

1

DE

AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E, D, DE

1

Lisateave

1.

A1 kehtib üksnes riigi territooriumil.

Itaalia näidis 10 (I10)

Välja antud Itaalias ajavahemikul 2007–2013

Vastavustabel

Näidise I10 kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

A1

AM, A1

 

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1, B1, B

1

BE

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

CE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, D1, D

1

DE

AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E, D, DE

1

Lisateave

1.

A1 kehtib üksnes riigi territooriumil.

KÜPROSEL VÄLJA ANTUD JUHILUBADE NÄIDISED

Küprose näidis 1 (CY1)

Välja antud Küprosel alates 1. maist 2004

Kirjeldus: näidis on roosal paberil ja kuuel leheküljel.

Vastavustabel

Näidise CY1 kategooriad

Vastavad kategooriad

I

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

Γ1/C1

C1

Γ1E/C1E

C1E

Γ/C

C

ΓΕ/CE

CE

Δ1/D1

D1

Δ1E/D1E

D1E

Δ/D

D

ΔΕ/DE

DE

(ΣΤ (F), H (H), Z (G), Θ (Ι), I (J), IA (K), IB (L)

LÄTIS VÄLJA ANTUD JUHILUBADE NÄIDISED

Läti näidis 1 (LV1)

Välja antud Lätis ajavahemikul 28. septembrist 1993 kuni 30. aprillini 2004

Kirjeldus: näidis on roosa plastkaardi kujul.

Vastavustabel

Näidise LV1 kategooriad

Vastavad kategooriad

AM

A1

A1

A2

A2

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

Lisateave

 

Siseriiklikud kategooriad TRAM ja TROL annavad õiguse juhtida vastavalt tramme ja trollibusse.

 

Põllu- ja metsatöötraktorite juhtimiseks on eraldi juhiload.

Läti näidis 2 (LV2)

Välja antud Lätis alates 1. maist 2004

Kirjeldus: plastkaardist näidis on vastavuses direktiivi 91/439/EMÜ Ia lisaga.

Vastavustabel

Näidise LV2 kategooriad

Vastavad kategooriad

M

AM

A1

A1

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

Lisateave

1.

Siseriiklikud kategooriad TRAM ja TROL annavad õiguse juhtida vastavalt tramme ja trollibusse.

2.

Põllu- ja metsatöötraktorite juhtimiseks on eraldi juhiload.

LEEDUS VÄLJA ANTUD JUHILUBADE NÄIDISED

Leedu näidis 1 (LT1)

Välja antud Leedus kuni 1. aprillini 2000

Kirjeldus: näidis on kollast värvi, pitserimärgisega, kahepoolse lamineeritud kaardi kujul.

Vastavustabel

Näidise LT1 kategooriad

Vastavad kategooriad

A

A

B

B

BE

BE

C

C

CE

CE

D

D

DE

DE

Lisateave

 

Selle näidis kehtivusaeg ei ole näidisele märgitud.

 

Mis tahes juhiloa omanikul on lisaks õigus juhtida AM-kategooria sõidukeid.

Leedu näidis 2 (LT2)

Välja antud Leedus ajavahemikul 1. aprillist 2000 kuni 31. detsembrini 2002

Kirjeldus: näidis on kollast värvi, pitserimärgisega, kahepoolse lamineeritud kaardi kujul.

Vastavustabel

Näidise LT2 kategooriad

Vastavad kategooriad

A1

A1

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

Lisateave

 

Selle näidise kohased juhiload kehtivad dokumendil märgitud kehtivusaja lõpuni.

 

Mis tahes juhiloa omanikul on lisaks õigus juhtida AM-kategooria sõidukeid.

Leedu näidis 3 (LT3)

Välja antud Leedus ajavahemikul 1. jaanuarist 2003 kuni 31. oktoobrini 2005

Kirjeldus: näidis on roosa plastkaardi kujul. Andmed (foto, kategooriad ja isiklikud andmed) on polükarbonaatkihile lasergraveeritud.

Vastavustabel

Näidise LT3 kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

A1

A1

 

A (≤ 25 kW, 0,16 kW/kg)

A2

1

A

A

 

B1

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

(T)

 

Lisateave

1.

A-kategooria (≤ 25 kW, 0,16 kW/kg) juhiloa omanik saab kahe aasta pärast piiramatu õiguse juhtida A-kategooria sõidukit ainult pärast sellise juhiloa väljavahetamist uuele näidisele vastava loa vastu.

Mis tahes juhiloa omanikul on lisaks õigus juhtida AM-kategooria sõidukeid.

Leedu näidis 4 (LT4)

Välja antud Leedus alates 1. novembrist 2005

Kirjeldus: plastkaardist näidis on vastavuses direktiivi 91/439/EMÜ Ia lisaga.

Vastavustabel

Näidise LT4 kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

AM

AM

 

A1

A1

 

A (≤ 25 kW, 0,16 kW/kg)

A 2

1

A

A

 

B1

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

(T)

 

Lisateave

1.

A-kategooria (≤ 25 kW, 0,16 kW/kg) juhiloa omanik saab kahe aasta pärast piiramatu õiguse juhtida A-kategooria sõidukit ainult pärast sellise juhiloa väljavahetamist uuele näidisele vastava loa vastu.

Mis tahes juhiloa omanikul on lisaks õigus juhtida AM-kategooria sõidukeid.

Kehtivusaeg: 3 kuud, 2 aastat, 10 aastat.

LUKSEMBURGIS VÄLJA ANTUD JUHILUBADE NÄIDISED

Luksemburgi näidis 1 (L1)

Välja antud Luksemburgis kuni 31. detsembrini 1985

Kirjeldus: näidis on roosal paberil ja kuuel leheküljel.

Vastavustabel

Näidise L1 kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

(A3)

AM

3

(A2)

3

A1

 

A2

 

A1

A

 

B1

 

B1/B2

B

1

BE

 

C1

 

C1E

 

C1/C2

C

 

CE2

CE

2

D1

 

D1E

 

D

D

 

DE

 

(F1/2/3)

3

Lisateave

1.

Kui B1/B2-kategooria juhiluba on välja antud enne 1. juulit 1977, on sellise juhiloa omanikul õigus juhtida A-kategooria sõidukit.

2.

E2-kategooria juhiluba annab õiguse juhtida haagist või poolhaagist, mille lubatud täismass ületab 1 750 kg.

3.

Siseriiklikud kategooriad.

Luksemburgi näidis 2 (L2)

Välja antud Luksemburgis kuni 31. detsembrini 1985

Kirjeldus: näidis on roosal paberil ja kuuel leheküljel.

Vastavustabel

Näidise L2 kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

(A3)

AM

3

(A2)

3

A1

 

A2

 

A1

A

 

B1

 

B1/B2

B

1

BE

 

C1

 

C1E

 

C1 + 2

C

 

CE2

CE

2

D1

 

D1E

 

D

D

 

DE

 

(F1/2/3)

3

Lisateave

1.

Kui B1/B2-kategooria juhiluba on välja antud enne 1. juulit 1977, on sellise juhiloa omanikul õigus juhtida A-kategooria sõidukit.

2.

E2-kategooria juhiluba annab õiguse juhtida haagist või poolhaagist, mille lubatud täismass ületab 1 750 kg.

3.

Siseriiklikud kategooriad.

Luksemburgi näidis 3 (L3)

Välja antud Luksemburgis ajavahemikul 1. jaanuarist 1986 kuni 30. septembrini 1996

Kirjeldus: näidis on roosal paberil ja kuuel leheküljel.

Vastavustabel

Näidise L3 kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

(A3)

AM

1

(A2)

1

A1

 

A2

 

A1

A

 

B1

 

B1/BE1

B

 

BE

 

C1

 

C1E

 

C

C

 

CE2

CE

 

D1

 

D1E

 

D

D

 

DE

 

(F1/2/3)

1

Lisateave

1.

Siseriiklikud kategooriad.

Luksemburgi näidis 4 (L4)

Välja antud Luksemburgis alates 1. oktoobrist 1996

Kirjeldus: näidis on roosal paberil ning vastavuses direktiivi 91/439/EMÜ I lisas sätestatud nõuetega.

Vastavustabel

Näidise L4 kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

(A3)

AM

2

(A2)

2

A1

A1

 

A2

 

A

A

 

B1

 

B

B

1

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

(F1/2/3)

2

Lisateave

1.

B-kategooria juhiluba annab õiguse juhtida ka B1-kategooria sõidukeid.

2.

Siseriiklikud kategooriad.

UNGARIS VÄLJA ANTUD JUHILUBADE NÄIDISED

Ungari näidis 1 (H1)

Välja antud Ungaris ajavahemikul 1. jaanuarist 1964 kuni 1. jaanuarini 1984

Kirjeldus: näidis on roosal paberil kuueleheküljeline voldik.

Vastavustabel

Näidise H1 kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

A

A, A1

 

B

B

 

C

C, C1

 

D

D, D1

 

E

E

1

F

 

Lisateave

1.

E-kategooria juhiluba kehtib üksnes koos selliste ühtlustatud kategooriatega, mille puhul juhile on juhtimisõigus juba antud. Näiteks B- ja E-kategooria juhtimisõigust tuleb käsitada kombineeritud kategooriana B + E.

Ungari näidis 2 (H2)

Välja antud Ungaris ajavahemikul 1. jaanuarist 1984 kuni 31. detsembrini 2000

Kirjeldus: näidis on roosal paberil ja neljaleheküljeline.

Vastavustabel

Näidise H2 kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

A

A, A1

 

B

B

 

C

C, C1

 

D

D, D1

 

E

E

1

F

 

Lisateave

1.

E-kategooria juhiluba kehtib üksnes koos selliste ühtlustatud kategooriatega, millega juhile on juhtimisõigus juba antud. Näiteks B- ja E-kategooria juhtimisõigust tuleb käsitada kombineeritud kategooriana B + E.

Ungari näidis 3 (H3)

Välja antud Ungaris ajavahemikul 1. jaanuarist 2000 kuni 31. detsembrini 2004

Kirjeldus: näidis on roosa plastkaardi kujul. Kõnealust näidist tunnustatakse Ungari piires ka siseriikliku isikut tõendava dokumendina. Seda A-kategooria lasergraveeringuga turvalist dokumenti antakse välja tsentraliseeritult.

Vastavustabel

Näidise H3 kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

A1

A1

 

A

A, A1

 

B

B

 

C1

C1

 

C1E

C1E

1

C

C, C1

 

CE

CE, C1E

3

D1

D1

 

D1E

D1E

2

D

D, D1

 

DE

DE, D1E

4

Lisateave

Kombineeritud kategooriaga juhiloa saab välja anda üksnes sellisele isikule, kellel on pukseeriva veoki juhtimisõigus.

1.

C1-kategooriaga kombineeritud E-kategooria kehtib ka B- ja D1-kategooria jaoks.

2.

D1-kategooriaga kombineeritud E-kategooria kehtib ka B-kategooria jaoks.

3.

C-kategooriaga kombineeritud E-kategooria kehtib ka kõigi kategooriate jaoks, mille puhul juhile on antud juhtimisõigus ning mis on kinnitatud juhiloal.

4.

D-kategooriaga kombineeritud E-kategooria kehtib ka B- ja D1-kategooria jaoks.

Ungari näidis 4 (H4)

Välja antud Ungaris alates 5. augustist 2004

Kirjeldus: plastkaardist näidis on vastavuses direktiivi 91/439/EMÜ Ia lisaga. Kõnealust näidis tunnustatakse Ungari piires siseriikliku isikut tõendava dokumendina. Seda A-kategooria lasergraveeringuga turvalist dokumenti antakse välja tsentraliseeritult.

Vastavustabel

Näidise H4 kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

A1

A1

 

A

A, A1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

1

C

C, C1

 

CE

CE, C1E

3

D1

D1

 

D1E

D1E

2

D

D, D1

 

DE

DE, D1E

4

Lisateave

Kombineeritud kategooriaga juhiloa saab välja anda üksnes sellisele isikule, kellel on pukseeriva veoki juhtimisõigus.

1.

C1-kategooriaga kombineeritud E-kategooria kehtib ka B- ja D1-kategooria jaoks.

2.

D1-kategooriaga kombineeritud E-kategooria kehtib ka B-kategooria jaoks.

3.

C-kategooriaga kombineeritud E-kategooria kehtib ka kõigi kategooriate jaoks, mille puhul juhile on antud juhtimisõigus ning mis on kinnitatud juhiloal.

4.

D-kategooriaga kombineeritud E-kategooria kehtib ka B- ja D1-kategooria jaoks.

MALTAL VÄLJA ANTUD JUHILUBADE NÄIDISED

Malta näidis 1 (M1)

Välja antud Maltal ajavahemikul 1. juulist 1991 kuni 31. detsembrini 2000

Kirjeldus: näidis on roosal paberil kuueleheküljeline voldik (avatuna 221 mm × 100 mm), esmakordselt välja antud 1991. aasta juulis.

Vastavustabel

Näidise M1 kategooriad

Vastavad kategooriad

A

A, A1, B1

B

B, BE

C

C, CE, C1, C1E

D

D, DE, D1, D1E

Lisateave

Juhiloal on trükitud tekst malta ja inglise keeles. Malta politsei väikeste embleemidega kaetud paberist juhiloa mõlemal küljel on seerianumber. Kõrgreljeefis kujutatud suurem embleem on osaliselt fotol ja osaliselt juhiloal ning suur Malta embleem on keskel seerianumbri kohal suures raamis.

Malta näidis 2 (M2)

Välja antud Maltal alates 1. jaanuarist 2001

Kirjeldus: näidis on roosa plastikust fotokaart, suurus 85,4 mm × 54 mm – ID-kaardi formaat – ja see on välja antud 2001. aastal ning vastab direktiivis 91/439/EMÜ sätestatud nõuetele.

Juhiluba koosneb kahest osast – plastikust fotokaardist ja juhiloakaardist. Fotokaardil on juhiloa omaniku foto, aadress, allkiri ja juhtimisõigused. Juhiloakaardil on seerianumber, juhi isikuandmed, juhiloa number, juhiloa omaniku skaneeritud allkiri, juhtimisõigused ja kehtivusaeg, teabekoodid, karistuspunktide register, üle 70 aasta vanuse juhiloa omaniku juhiloa kehtivusajad ning muu asjakohane teave. Alumises servas on juhiloa kättesaamise kinnitus. Duplikaadi tagaküljel on väljaandva asutuse aadress ja juhiloakategooriate kirjeldus ning ELi ja riigi teabekoodide kirjeldus.

Turvaelementidega juhiluba on tehtud vastupidavast ja paindlikust krediitkaardi sarnasest fotokaardist, mis on tundlik ultraviolettvalguse suhtes. Kaardi esikülje keskel on roosat värvi Malta rist. Suuremal osal esiküljest korduvad laineliste joontena ELi liikmesriikide keeltesse tõlgitud sõnad „Driving Licence“ (sõnadevaheliste tühikuteta). Kaardil on ka juhiloa omaniku teisene kujutis ning väikesed tähekesed ümber sinise nelinurga, mille sees on täht M ja 12 kollast tähekest. Juhiloa tagakülje vasakul pool on kõrgreljeefis 5 Malta embleemi. Sarnaste laineliste joontena korduvad sõnad „Driving Licence“ kogu tagaküljel. Kategooria juhtimisõigused, nende kehtivusaeg ja koode käsitlev muu teave on samuti esitatud kaardi tagaküljel. Kaart on vesimärgiga kollakat (varem sinine ja roosa) värvi dokument. Juhiloa seerianumber on ülemises paremas servas ametiasutuse logo all. Seerianumber on märgitud ka kättesaamiskinnitusel.

Vastavustabel

Näidise M2 kategooriad

Vastavad kategooriad

AM

A1

A1

A

A2

A+

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

F

G

MADALMAADES VÄLJA ANTUD JUHILUBADE NÄIDISED

Madalmaade näidis 1 (NL1)

Välja antud Madalmaades ajavahemikul 1. juulist 1987 kuni 1. juunini 1996

Kirjeldus: juhiluba on roosal paberil (106 mm × 222 mm).

Vastavustabel

Näidise NL1 kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

A

A1, A2, A

 

B

B

1

BE

BE

2

C

C1, C

 

CE

C1E, CE

 

D

D1, D

 

DE

D1, DE

 

Lisateave

 

Kuigi selliste juhilubade kehtivusaeg on lõppenud, on selle näidise kohased juhiload siinkohal esitatud, sest selliseid lube võib pikendada.

 

Kui sellist juhiluba vahetatakse, kohaldatakse järgmisi omandatud õigusi.

1.

Omandatud õigus juhtida B-kategooria kolmerattalist mootorsõidukit. (Selle puhul võib kasutada ühtlustatud koodi 79.03).

2.

Omandatud õigus vedada BE-kategooria haagist, mille täismass on üle 3 500 kg. (Selle puhul võib kasutada ühtlustatud koodi 79.06).

Madalmaade näidis 2 (NL2)

Välja antud Madalmaades ajavahemikul 1. juunist 1996 kuni 1. juunini 2002

Kirjeldus: juhiluba on roosal paberil (106 mm × 222 mm).

Vastavustabel

Näidise NL2 kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

A

A1, A2, A

 

B

B

1

BE

BE

2

C

C1, C

 

CE

C1E, CE

 

D

D1, D

 

DE

D1, DE

 

Lisateave

 

Kuigi selliste juhilubade kehtivusaeg on lõppenud, on selle näidise kohased juhiload siinkohal esitatud, sest selliseid lube võib pikendada.

 

Kui sellist juhiluba vahetatakse, kohaldatakse järgmisi omandatud õigusi.

1.

Omandatud õigus juhtida B-kategooria kolmerattalist mootorsõidukit (selle puhul võib kasutada ühtlustatud koodi 79.03).

2.

Omandatud õigus vedada BE-kategooria haagist, mille täismass on üle 3 500 kg. (Selle puhul võib kasutada ühtlustatud koodi 79.06).

Madalmaade näidis 3 (NL3)

Välja antud Madalmaades ajavahemikul 1. juunist 2002 kuni 1. oktoobrini 2006

Kirjeldus: juhiluba on roosal paberil (106 mm × 222 mm).

Vastavustabel

Näidise NL3 kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

A-light

A1, A2

 

A

A1, A2, A

 

B

B

1

BE

BE

2

C

C1, C

 

CE

C1E, CE

 

D

D1, D

 

DE

D1, DE

 

Lisateave

 

Selle näidise kohased juhiload võivad veel kehtida või nende kehtivusaeg võib olla lõppenud. Selliseid juhilube võib pikendada pärast tähtaja möödumist.

 

Sellise juhiloa suhtes kohaldatakse järgmisi omandatud õigusi.

1.

Omandatud õigus juhtida B-kategooria kolmerattalist mootorsõidukit (selle puhul võib kasutada ühtlustatud koodi 79.03).

2.

Omandatud õigus vedada BE-kategooria haagist, mille täismass on üle 3 500 kg. (Selle puhul võib kasutada ühtlustatud koodi 79.06).

Madalmaade näidis 4 (NL4)

Välja antud Madalmaades ajavahemikul 1. oktoobrist 2006 kuni 19. jaanuarini 2013

Kirjeldus: roosa, plastist, krediitkaardi sarnane juhiluba.

Vastavustabel

Näidise NL4 kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

AM

AM

 

A-light

A1, A2

 

A

A

 

B

B

1

BE

BE

2

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

Lisateave

Sellise juhiloa suhtes kohaldatakse järgmisi omandatud õigusi.

1.

Omandatud õigus juhtida B-kategooria kolmerattalist mootorsõidukit (selle puhul võib kasutada ühtlustatud koodi 79.03).

2.

Omandatud õigus vedada BE-kategooria haagist, mille täismass on üle 3 500 kg. (Selle puhul võib kasutada ühtlustatud koodi 79.06).

Madalmaade näidis 5 (NL5)

Välja antud Madalmaades ajavahemikul 19. jaanuarist 2013 kuni 14. novembrini 2014

Kirjeldus: roosa, plastist, krediitkaardi sarnane juhiluba.

Vastavustabel

Näidise NL5 kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

AM

AM

 

A1

A1

 

A2

A2

 

A

A

 

B

B

1

BE

BE

2

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

Lisateave

 

Madalmaades kohaldatakse üksnes omandatud õigusi, mis tulenevad direktiivi 2006/126/EÜ jõustumisest. Euroopa Komisjon on teatanud, et omandatud õigusi võib esitada ühtlustatud koodide abil, kuid see ei ole kohustuslik. Selliseid õigusi võib juhiloale märkida muul viisil.

 

Kuna tegemist on omandatud õigustega, mis kehtivad kõikjal ELis, otsustasid Madalmaad jätta koodid kasutamata. Omandatud õigusi saab tuletada selle kategooria juhiloa esmakordse väljaandmise kuupäevast. Kui esmase väljaandmise kuupäev on enne 19. jaanuari 2013, kohaldatakse omandatud õigust.

 

See on seotud järgmiste omandatud õigustega.

1.

Omandatud õigus juhtida kolmerattalist mootorsõidukit kategooria B juhiloaga, kui esmase juhiloa väljaandmise kuupäev on enne 19. jaanuari 2013. (Selle puhul võib kasutada ühtlustatud koodi 79.03).

2.

Omandatud õigus vedada BE-kategooria haagist, mille täismass on üle 3 500 kg, kui esmase juhiloa väljaandmise kuupäev on enne 19. jaanuari 2013. (Selle puhul võib kasutada ühtlustatud koodi 79.06).

Madalmaade näidis 6 (NL6)

Välja antud Madalmaades alates 14. novembrist 2014

Kirjeldus: roosa, plastist, krediitkaardi sarnane (varustatud kontaktivaba kiibiga).

Vastavustabel

Näidise NL6 kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

AM

AM

 

A1

A1

 

A2

A2

 

A

A

 

B1

B1

3

B

B

1

BE

BE

2

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

Lisateave

 

Madalmaades kohaldatakse üksnes omandatud õigusi, mis tulenevad direktiivi 2006/126/EÜ jõustumisest. Euroopa Komisjon on teatanud, et omandatud õigusi võib esitada ühtlustatud koodide abil, kuid see ei ole kohustuslik. Selliseid õigusi võib juhiloale märkida muul viisil.

 

Kuna tegemist on omandatud õigustega, mis kehtivad kõikjal ELis, otsustasid Madalmaad jätta koodid kasutamata. Omandatud õigusi saab tuletada selle kategooria juhiloa esmakordse väljaandmise kuupäevast. Kui esmase väljaandmise kuupäev on enne 19. jaanuari 2013, kohaldatakse omandatud õigust.

 

See on seotud järgmiste omandatud õigustega.

1.

Omandatud õigus juhtida kolmerattalist mootorsõidukit B-kategooria juhiloaga, kui esmase juhiloa väljaandmise kuupäev on enne 19. jaanuari 2013. (Selle puhul võib kasutada ühtlustatud koodi 79.03).

2.

Omandatud õigus vedada BE-kategooria haagist, mille täismass on üle 3 500 kg, kui esmase juhiloa väljaandmise kuupäev on enne 19. jaanuari 2013. (Selle puhul võib kasutada ühtlustatud koodi 79.06).

3.

Vajaduse korral esitatakse Madalmaade juhiloal B1-kategooria koodiga 73 B-kategooria all.

AUSTRIAS VÄLJA ANTUD JUHILUBADE NÄIDISED

Austria näidis 1 (A1)

Välja antud Austrias ajavahemikul 25. märtsist 1947 kuni 15. maini 1952

Kirjeldus: näidis on paksul, kuid lihtsal hallil paberil (15 cm × 10,5 cm).

Vastavustabel

Näidise A1 kategooriad

Vastavad kategooriad

AM

a

A1

A2

b

A

B1

c 1

B

c 2

B

BE

C1

C1E

d

C, CE

D1

D1E

d

D, DE

(e)

(f)

Lisateave

Ajavahemikul aastast 1947 kuni septembrini 1951 välja antud näidise 4. leheküljel on trükitud viide, et kõnealuse näidise kohased juhiload on välja antud selleks, et välja vahetada Saksa juhiload.

Austria näidis 2 (A2)

Välja antud Austrias ajavahemikul 16. maist 1952 kuni 31. detsembrini 1955

Kirjeldus: näidis on paksul, kuid lihtsal hallil paberil (22 cm × 10,5 cm).

Vastavustabel

Näidise A2 kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

AM

 

a

A1

 

A2

 

b

A

 

B1

 

c 1

B

 

c 2

B

 

BE

 

C1

 

C1E

 

d 1

C, CE

 

D1

 

D1E

 

d 2

D, DE

1

(e)

 

(f)

 

Lisateave

1.

Klass d2: kehtivusaeg 5 aastat.

Austria näidis 3 (A3)

Välja antud Austrias ajavahemikul 1. jaanuarist 1956 kuni 1. novembrini 1997

Kirjeldus: 22 × 10,5 cm, roosa värvus; vastupidavast paberist. Seda näidist on välja antud mitmes kujunduses. Ajavahemikul, mil seda näidist välja anti, on sellega antud õigused jäänud siiski olulises osas samaks.

Vastavustabel

Näidise A3 kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

AM

 

A1

 

A2

 

A

A

 

B1

 

B

B

 

B

 

BE

 

C1

 

C1E

 

C

C

 

CE

 

D1

 

D1E

 

D

D

 

DE

 

E

1

F

 

G

 

H

 

Lisateave

1.

Direktiivi 91/439/EMÜ kohaseid BE-, CE- ja DE-kategooriaid ei olnud olemas enne näidise A4 kasutuselevõttu. E-kategooria kehtib üksnes kombinatsioonis vähemalt ühega järgmistest kategooriatest: B, C või D; D-kategooria viieaastane kehtivusaeg kehtib ka E- ja D-kategooria kombinatsiooni puhul.

Austria näidis 4 (A4)

Välja antud Austrias ajavahemikul 1. novembrist 1997 kuni 1. märtsini 2006

Kirjeldus: 22 × 10,5 cm, roosa värvus; vastupidav paber, plastlaminaat 2. leheküljel (juhiloa omaniku andmed ja foto).

Vastavustabel

Näidise A4 kategooriad

Vastavad kategooriad

AM

A1

A2

A

A

B1

B

B

B

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1E

D

D

DE

DE

F

Austria näidis 5 (A5)

Välja antud Austrias alates 1. märtsist 2006

Kirjeldus: suurus 8,5 cm × 5,5 cm, roosa värvus; näidis on plastkaart.

Vastavustabel

Näidise A5 kategooriad

Vastavad kategooriad

AM

A (≤ 25 kW ja ≤ 0,16 kW/kg)

A2

A

A

B1

B

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1E

D

D

DE

DE

F

POOLAS VÄLJA ANTUD JUHILUBADE NÄIDISED

Poola näidis 1 (PL1)

Välja antud Poolas ajavahemikul 1. juulist 1999 kuni 30. septembrini 2001

Kirjeldus: isikutunnistus (rõhtformaat), suurus 53,98 mm × 85,60 mm. Paksus: 0,76 mm, läbipaistva kaitsekihiga roosat tooni plastkaart.

Vastavustabel

Näidise PL1 kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

*

AM

1

A1

A1

 

A2

 

A

A

 

B1

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

T

2

Lisateave

1.

13–18-aastase isiku mopeedijuhtimisõigust tõendav dokument on mopeedijuhiluba; üle 18-aastane isik võib mopeedi juhtida ilma juhtimisõiguseta.

2.

T-kategooria puhul on õigus üksnes Poola riigi territooriumil juhtida haagis(t)ega põllutöötraktorit või aeglaselt liikuvat haagis(t)ega sõidukit.

Poola näidis 2 (PL2)

Välja antud Poolas ajavahemikul 1. oktoobrist 2001 kuni 30. aprillini 2004

Kirjeldus: isikutunnistus (rõhtformaat), suurus 53,98 mm × 85,60 mm. Paksus: 0,76 mm, läbipaistva kaitsekihiga roosat tooni plastkaart.

Vastavustabel

Näidise PL2 kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

 

AM

1

A1

A1

 

A2

 

A

A

 

B1

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

T

2

Lisateave

1.

13–18-aastase isiku mopeedijuhtimisõigust tõendav dokument on mopeedijuhiluba; üle 18-aastane isik võib mopeedi juhtida ilma juhtimisõiguseta.

2.

T-kategooria puhul on õigus üksnes Poola riigi territooriumil juhtida haagis(t)ega põllutöötraktorit või aeglaselt liikuvat haagis(t)ega sõidukit.

Poola näidis 3 (PL3)

Välja antud Poolas alates 1. maist 2004

Kirjeldus: isikutunnistus (rõhtformaat), suurus 53,98 mm × 85,60 mm. Paksus: 0,76 mm, läbipaistva kaitsekihiga roosat tooni plastkaart.

Vastavustabel

Näidise PL3 kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

 

AM

1

A1

A1

 

A2

 

A

A

 

B1

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

T

2

Lisateave

1.

13–18-aastase isiku mopeedijuhtimisõigust tõendav dokument on mopeedijuhiluba; üle 18-aastane isik võib mopeedi juhtida ilma juhtimisõiguseta.

2.

T-kategooria puhul on õigus üksnes Poola riigi territooriumil juhtida haagis(t)ega põllutöötraktorit või aeglaselt liikuvat haagis(t)ega sõidukit.

PORTUGALIS VÄLJA ANTUD JUHILUBADE NÄIDISED

Portugali näidis 1 (P1)

Välja antud Portugalis ajavahemikul 30. augustist 1965 kuni 1. septembrini 1984

Kirjeldus: näidis on mustade trükitähtedega roosal paberil, kuuel leheküljel, suurus 105 mm × 222 mm.

Vastavustabel

Näidise P1 kategooriad

Vastavad kategooriad

A

AM, A1, A2, A

B

B1, B, BE

C

C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

D

Põllutöötraktorid

Portugali näidis 2 (P2)

Välja antud Portugalis ajavahemikul 1. septembrist 1984 kuni 1. juulini 1994

Kirjeldus: näidis on mustade trükitähtedega roosal paberil, neljal leheküljel, suurus 106 mm × 148 mm.

Vastavustabel

Näidise P2 kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

A1

AM

 

A

A1, A2, A

1

B

B1, B

 

C

C1, C

 

E

E

2

D

D1, D

 

F (põllutöötraktorid)

 

G (elukutselised sõidukijuhid)

 

Lisateave

1.

Eraldi juhiluba on mopeedide ja selliste mootorrataste jaoks, mille mootori silindrite töömaht on alla 50 cm3. A-kategooria juhiloa omanikel on lubatud juhtida ka kõnealuseid sõidukeid.

2.

E-kategooria juhiluba antakse välja ainult mis tahes muu kategooria sõidukijuhtidele.

Portugali näidis 3 (P3)

Välja antud Portugalis ajavahemikul 1. juulist 1994 kuni 18. oktoobrini 1998

Kirjeldus: näidis on mustade tähtedega roosal paberil; kuuel leheküljel. Kõrgus/laius 106 mm × 221 mm.

Vastavustabel

Näidise P3 kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

A

AM, A1, A2, A

1

B

B1, B

 

E

BE, C1E, CE, D1E, DE

2

C

C1, C

 

D

D1, D

 

Lisateave

1.

Eraldi juhiluba on mopeedide ja selliste mootorrataste jaoks, mille mootori silindrite töömaht on alla 50 cm3. A-kategooria juhiloa omanikel on lubatud juhtida ka kõnealuseid sõidukeid.

2.

E-kategooria juhiluba antakse välja üksnes koos mõne muu kategooria juhiloaga.

Portugali näidis 4 (P4)

Välja antud Portugalis ajavahemikul 18. oktoobrist 1998 kuni 1. juulini 1999

Kirjeldus: näidis on mustade tähtedega roosal paberil; kuuel leheküljel. Kõrgus/laius 106 mm × 221 mm.

Vastavustabel

Näidise P4 kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

A1, A

AM

 

A1

A1

 

A < 25 kW ja 0,16 kW/kg

A2

1

A ≥ 25 kW ja 0,16 kW/kg

A

1

B

B1, B

 

BE

BE

 

C

C1, C

 

CE

C1E, CE

 

D

D1, D

 

DE

D1E, DE

 

Lisateave

1.

Eraldi juhiluba on mopeedide ja selliste mootorrataste jaoks, mille mootori silindrite töömaht on alla 50 cm3. A-kategooria juhiloa omanikel on lubatud juhtida ka kõnealuseid sõidukeid.

Portugali näidis 5 (P5)

Välja antud Portugalis ajavahemikul 1. juulist 1999 kuni 25. maini 2005

Kirjeldus: plastkaardist näidis vastavalt direktiivi 91/439/EMÜ sätetele ja ISO 7810/7816 standardi nõuetele. Kontrollivahendid vastavad ISO 10 373 standardile.

Vastavustabel

Näidise P5 kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

A1, A

AM

1

A1

A1

 

A < 25 kW ja 0,16 kW/kg

A2

1

A ≥ 25 kW ja 0,16 kW/kg

A

1

B

B1, B

 

BE

BE

 

C

C1, C

 

CE

C1E, CE

 

D

D1, D

 

DE

D1E, DE

 

Lisateave

1.

Eraldi juhiluba on mopeedide ja selliste mootorrataste jaoks, mille mootori silindrite töömaht on alla 50 cm3. A-kategooria juhiloa omanikel on lubatud juhtida ka kõnealuseid sõidukeid.

Ajavahemikul 1. juulist 1999 kuni 31. detsembrini 1999 anti välja nii P5 kui ka P6 näidisele vastavaid juhilube.

Portugali näidis 6 (P6)

Välja antud Portugalis alates 25. maist 2005

Kirjeldus: plastkaardist näidis vastavalt direktiivi 91/439/EMÜ sätetele ja ISO 7810/7816 standardi nõuetele. Kontrollivahendid vastavad ISO 10 373 standardile.

Vastavustabel

Näidise P6 kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

A1, A

AM

1

A1

A1

 

A < 25 kW ja 0,16 kW/kg

A2

1

A ≥ 25 kW ja 0,16 kW/kg

A

1

B1

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

Lisateave

1.

Eraldi juhiluba on mopeedide ja selliste mootorrataste jaoks, mille mootori silindrite töömaht on alla 50 cm3. A-kategooria juhiloa omanikel on lubatud juhtida ka kõnealuseid sõidukeid.

RUMEENIAS VÄLJA ANTUD JUHILUBADE NÄIDISED

Rumeenia näidis 1 (ROU1)

Välja antud Rumeenias ajavahemikul 29. aprillist 1966 kuni 28. juunini 1984

Kirjeldus: ühe paberleheküljega raamatukujuline juhiluba. Roosa. Lehekülje mõõtmed: 74 mm × 105 mm.

Rumeenias ei ole nimetatud näidis siiski enam kehtiva juhiloana kasutusel, sest kõik nimetatud ajavahemikul välja antud juhilubade omanikud olid kohustatud aastatel 1995–2001 oma juhiloa välja vahetama. Sellest olenemata saab seda luba välja vahetada Rumeenias välja antava uue juhiloa vastu ja teised liikmesriigid peavad seda tunnustama kuni 19. jaanuarini 2033.

Vastavustabel

Näidise ROU1 kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

A

A

 

B

B

 

C

C

 

D

D

 

E

E

1

Lisateave

1.

E-kategooria oli omaette kategooria, mis kehtis üksnes kombinatsioonis muu kategooriaga järgmiselt: E + B = BE; E + C = CE; E + D = DE.

Rumeenia näidis 2 (ROU2)

Välja antud Rumeenias ajavahemikul 1. juulist 1984 kuni 9. aprillini 1990

Kirjeldus: tugev, kvaliteetne, turvamustriga varustatud pangatähepaber (roosa). Mõõtmed: 76 mm × 112 mm

Rumeenias ei ole nimetatud näidis siiski enam kehtiva juhiloana kasutusel, sest kõik nimetatud ajavahemikul väljaantud juhilubade omanikud olid kohustatud aastatel 1995–2001 oma juhiloa välja vahetama. Sellest olenemata saab seda luba välja vahetada Rumeenias välja antava uue juhiloa vastu ja teised liikmesriigid peavad seda tunnustama kuni 19. jaanuarini 2033.

Vastavustabel

Näidise ROU2 kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

A

A

 

B

B

 

C

C

 

D

D

 

E

E

1

F

 

G

A1

 

H

 

I

 

Lisateave

1.

E-kategooria oli omaette kategooria, mis kehtis üksnes kombinatsioonis muu kategooriaga järgmiselt: E + B = BE; E + C = CE; E + D = DE.

Rumeenia näidis 3 (ROU3)

Välja antud Rumeenias ajavahemikul 9. aprillist 1990 kuni 1. detsembrini 1995

Kirjeldus: näidis on roosal paberil ja kuuel leheküljel. Lehekülje mõõtmed: 75 mm × 103 mm. Korrapäraste arstlike läbivaatuste jaoks on kaks eraldi lehekülge.

Rumeenias ei ole nimetatud näidis siiski enam kehtiva juhiloana kasutusel, sest kõik nimetatud ajavahemikul väljaantud juhilubade omanikud olid kohustatud aastatel 1995–2001 oma juhiloa välja vahetama. Sellest olenemata saab seda luba välja vahetada Rumeenias välja antava uue juhiloa vastu ja teised liikmesriigid peavad seda tunnustama kuni 19. jaanuarini 2033.

Vastavustabel

Näidise ROU3 kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

A

A

 

B

B

 

C

C

 

D

D

 

E

E

1

F

 

G

A1

 

H

 

I

 

Lisateave

1.

E-kategooria oli omaette kategooria, mis kehtis üksnes kombinatsioonis muu kategooriaga järgmiselt: E + B = BE; E + C = CE; E + D = DE. Lisateave:

Rumeenia näidis 4 (ROU4)

Välja antud Rumeenias ajavahemikul 1. detsembrist 1995 kuni aastani 2008

Kirjeldus: näidis on lamineeritud kaart. Roosa. Mõõtmed vastavad ISO 7810 standardile. Plastkaardil näidist hakati järk-järgult sisse viima alates 1. detsembrist 1995. Ajavahemikul 1. detsembrist 1995 kuni 31. oktoobrini 1996 anti välja nii ROU3 kui ka ROU4 näidisele vastavaid juhilube.

Vastavustabel

Näidise ROU4 kategooriad

Vastavad kategooriad

A1

A1

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

Tb

Tr

Tv

Lisateave

 

Selle näidise kohased juhiload kehtivad dokumendil märgitud kehtivusaja lõpuni (10 aastat).

 

Mitmekordne kaitse võltsimise eest: eripaber, mida ei saa järele teha (mitmekordne kivitrükitehnika, kopeerimisvastane reamuster, optiliselt muutuv element, prismatrükk, hõbetrükk); skaneeritud foto; hologramm foto läheduses; ultraviolettkiirguse käes nähtav kaitseelement (nähtav/nähtamatu luminofoor); mikrotähed (ROMANIA) foto servadel ning kasutatud microplex-tehnika juhiloa tagakülje sõiduki kujutisel.

Rumeenia näidis 5 (ROU5)

Välja antud Rumeenias ajavahemikul aastast 2008 kuni 19. jaanuarini 2013

Kirjeldus: ROU5 juhiloa näidis vastavalt direktiivis 2006/126/EÜ sätestatud nõuetele: polükarbonaatkaart vastavalt ISO 7810 ja ISO 7816-1 standardile; kaitsemeetmed võltsimise eest: spetsiaalsed hologrammid; nähtavad ja nähtamatud UV-trükivärvid; infrapuna suhtes tundlikud ja fosforestseerivad pigmendid; kombatavad väljad; optiliste valgenditeta materjalid; tausta turvamustrid; optiliselt muutuvad elemendid; lasergraveerimine; turvataust fotoväljal.

Lisaomadused: läbipaistev aken, lainejooned.

Vastavustabel

Näidise ROU5 kategooriad

Vastavad kategooriad

AM

AM

A1

A1

A2

A2

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

Tb

Tr

Tv

Lisateave

 

Selle näidise kohased juhiload kehtivad dokumendil märgitud kehtivusaja lõpuni (10 aastat).

 

2008. aastal anti välja nii ROU4 kui ka ROU5 näidisele vastavaid juhilube.

SLOVEENIAS VÄLJA ANTUD JUHILUBADE NÄIDISED

Sloveenia näidis 1 (SLO1)

Välja antud Sloveenias alates 15. veebruarist 1992 kuni aastani 2006

Kirjeldus: näidis on roosal paberil kuueleheküljeline voldik.

Näidis võib olla välja antud järgmistes keeltes: sloveeni; sloveeni ja itaalia (kakskeelne); sloveeni ja ungari (kakskeelne).

Vastavustabel

Näidise SLO1 kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

A

A

1

B

B

2

C

B, C

 

D

B, C, D

 

E

BE, CE

3

(F)

 

(G)

 

H

A1 79 (< 50 km/h)

 

Lisateave

1.

A-kategooria suhtes võib kohaldada järgmisi piiranguid (kinnitatud märkuste osas).

 

„A – LE DO 50 km/h“, või „21800 A LE DO 50 km/h“, või „A 79 (< 50 km/h)“: piiratud õigusega juhtida üksnes A1 79 (< 50 km/h) mootorrattaid.

 

„A – DO 125 CCM“ või „20500 A <= 125 CCM“ või „A <= 125 CCM IN <= 11KW“ või „20800 A <= 125 CCM IN <= 11 KW“ või „72. (A1)“: annab õiguse juhtida üksnes A1-kategooria mootorrattaid;

 

„A <= 25 kW ALI <= 0,16 kW/kg“, või „20900 A <= 25 kW ALI <= 0,16 kW/kg“; või „A 209. (<= 25 kW ALI <= 0,16 kW/kg)“: annab õiguse juhtida A-kategooria mootorrattaid, mille võimsus on kuni 25 kW ning erivõimsuse ja massi suhe kuni 0,16 kW/kg;

 

„A – DO 350 CCM“ või „20700 A <= 350 CCM“: annab õiguse juhtida A-kategooria mootorrattaid alates 20. eluaastast (või hiljem).

2.

Kui järgnev on kinnitatud märkuste osas:

„E – LE Z VOZILI B KATEGORIJE“ või „20600 E LE Z VOZILI B KATEGORIJE“ või „E 206. LE Z VOZILI B KAT.“: juhiloa omanikul on lisaks õigus juhtida BE-kategooria sõidukeid.

3.

E-kategooria juhiloa omanikel on lisaks õigus juhtida DE-kategooria sõidukeid juhul, kui neil on eelnevalt omandatud D-kategooria.

Sloveenia näidis 2 (SLO2)

Välja antud Sloveenias ajavahemikul 1. jaanuarist 2006 kuni 13. juulini 2009

Kirjeldus: näidis on termokiles roosal paberil.

Näidis võib olla välja antud järgmistes keeltes: sloveeni; sloveeni ja itaalia (kakskeelne), sloveeni ja ungari (kakskeelne).

Vastavustabel

Näidise SLO2 kategooriad

Vastavad kategooriad

A1

A1

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

F

G

H

Sloveenia näidis 3 (SLO3)

Välja antud Sloveenias ajavahemikul 13. juulist 2009 kuni 18. jaanuarini 2013

Kirjeldus: polükarbonaatkaart vastavalt ISO/IEC 7810:2003 standardile; suurus 85,6 mm × 53,98 mm.

Näidis võib olla välja antud järgmistes keeltes: sloveeni; sloveeni ja itaalia (kakskeelne), sloveeni ja ungari (kakskeelne).

Vastavustabel

Näidise SLO3 kategooriad

Vastavad kategooriad

AM

AM

A1

A1

A2

A2

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

F

G

SLOVAKKIAS VÄLJA ANTUD JUHILUBADE NÄIDISED

Slovakkia näidis 1 (SK1)

Välja antud Slovaki Vabariigis ajavahemikul 1. jaanuarist 1993 kuni 30. aprillini 2004

Kirjeldus: näidis on roosa plastkaart, kahel leheküljel.

Mõõtmed: 105 mm × 74 mm; näidis on termokiles paberil.

Turvaelemendid: juhiloa number ja põimikornament on ultraviolettvalguses nähtavas fluorestseeruvas trükis. Trükis juhiloa mõlema lehekülje taustal.

Vastavustabel

Näidise SK1 kategooriad

Vastavad kategooriad

A/50

AM

A1

A2

A

AM, A1, A2 A

B1

B

AM, B1, B

E (B + E)

AM, B1, B, BE

C1

C1E

C

AM, B1, B, C1, C

E (C + E)

AM, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

D1

D1E

D

AM, B1, B, C1, C, D1, D

E (D + E)

AM, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

(T)

Lisateave

 

Kuni 1. jaanuarini 2004 oli tekst „skúšobná lehota“ (katseaeg) esitatud „Osobitné záznamy“ (lisaandmed) tabelis juhiloa tagumisel leheküljel. Kaheaastast katseaega arvestati alates väljaandmise kuupäevast. Seetõttu oli sellise juhiloa kehtivusaeg piiratud kahe aastaga, mis oli märgitud punktis 7. Pärast sellise juhiloa väljavahetamist ei märgitud vahetatud juhiloale enam kehtivusaega. Kõik kategooriad on eluaegse kehtivusega.

 

Ühtlustatud koodid:

Okuliare potrebné= 01

Ručné riadenie= kõnealune piirang oleneb juhiloa omaniku füüsilisest puudest ning võib olla seotud rohkem kui ühe ELi koodiga – see võib hõlmata ühe või mitu järgmist ELi koodi: 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 42, 43 ja 44.

Slovakkia näidis 2 (SK2)

Välja antud Slovakkias alates 1. maist 2004

Kirjeldus: näidis on roosa plastkaart ja vastavuses direktiivi 91/439/EMÜ Ia lisas sätestatud nõuetega.

Turvaelemendid:

a)

osaliselt juhiloa omaniku skaneeritud fotot kattev ümmargune läbipaistev difraktsiooniline optiliselt muutuv element asub esileheküljel läbipaistva kile ja polükarbonaatkihi vahel;

b)

liiklusteemade elemendid, liiklusmärkide kujutised ja sõidukite piktogrammid esilehekülje polükarbonaatpinnal;

c)

reljeefne element „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“ juhiloa omaniku näokujutise ülemisel vasakul ja kaardi ülejäänud osal;

d)

optiliselt muutuv ja korduva tekstiga „SLOVENSKO/SLOVAKIA“ turvariba (tagaküljel);

e)

dokumendi mõlemal küljel kasutatud kaks nähtavat pastellvärvi ja kahekordne vikerkaaretrükis moodustavad kokku juhiloa roosana mõjuva värvuse;

f)

servas ligikaudu 15 mm laiune sinise värvusega riba, mis lühilaine UV-kiirguse mõjul on punane ja pikklaine UV-kiirguse mõjul sinine; ülemises vasakus nurgas ELi sinine lipp, tekst „VODIČSKÝ PREUKAZ SLOVENSKÁ REPUBLIKA“ esiküljel ning sõidukikujutised tagaküljel.

Vastavustabel

Näidise SK2 kategooriad

Vastavad kategooriad

AM

AM

A1

A1

A ≤ 25 kW

A2

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

T

SOOMES VÄLJA ANTUD JUHILUBADE NÄIDISED

Soome näidis 1 (FIN1)

Välja antud Soomes ajavahemikul 1. juulist 1972 kuni 30. septembrini 1990

Kirjeldus: näidis on roosal paberil ja kaheleheküljeline.

Vastavustabel

Näidise FIN1 kategooriad

Vastavad kategooriad

AM

A1

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1E

D

D

DE

DE

(KT)

A

(T)

Soome näidis 2 (FIN2)

Välja antud Soomes ajavahemikul 1. oktoobrist 1990 kuni 30. juunini 1996

Kirjeldus: näidis on roosa plastkaardi kujul.

Vastavustabel

Näidise FIN2 kategooriad

Vastavad kategooriad

AM

A1

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1E

D

D

DE

DE

(T)

Soome näidis 3 (FIN3)

Välja antud Soomes ajavahemikul 1. juulist 1996 kuni 31. detsembrini 1997

Kirjeldus: näidis on roosa plastkaardi kujul.

Vastavustabel

Näidise FIN3 kategooriad

Vastavad kategooriad

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

(T)

Soome näidis 4 (FIN4)

Välja antud Soomes alates 1. jaanuarist 1998

Kirjeldus: plastkaardist näidis on vastavuses direktiivi 91/439/EMÜ Ia lisaga.

Vastavustabel

Näidise FIN4 kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

M

AM

1, 4

A1

A1

 

A2

 

A

A

3

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

(M)

 

(T)

2

Lisateave

1.

Siseriiklik M-kategooria (kerged neljarattalised väikesõidukid, standardmopeedid, v.a väikese võimsusega mopeedid) kehtestati 1. jaanuaril 2000. Isikutel, kellel enne kõnealust kuupäeva täitus 15. eluaasta, on jätkuvalt õigus ilma juhiloata juhtida mopeede (v.a kerged neljarattalised väikesõidukid).

2.

T-kategooria kehtestati isegi enne esimest näidist (FIN1). T-kategooria on traktorite (v.a teel liikuvad traktorid), motoriseeritud töömasinate ja mootorsaanide ning kõigi kõnealuste sõidukite pukseeritavate sõidukite jaoks. Kõigile teistele kategooriatele (v.a M-/AM-kategooria) on lisatud õigus juhtida T-kategooria sõidukeid. T-kategooria ei ole juhiloal märgitud, kui seal on märgitud muud kategooriad, mis hõlmavad T-kategooriat. T-kategooria võib olla eraldi märgitud ainult sel juhul, kui on tehtud eraldi T-kategooria eksam. Alates 19. jaanuarist 2013 kehtestatakse uus LT-kategooria teel liikuvate traktorite jaoks. LT-kategooria sõidukite juhtimisõigus on hõlmatud ka C1- ja C-kategooriaga.

3.

Alates 19. jaanuarist 2013 vastab A-kategooria A2-kategooriale, kui vastav kaheaastane periood ei ole lõppenud, ning muul juhul A-kategooriale, kui juhiluba on antud enne kõnealust kuupäeva.

4.

Alates 19. jaanuarist 2013 märgitakse juhiloale eraldi siseriiklike koodidega, kas AM-kategooria mopeedi käsitsemiseksam ja kergete väikesõidukite sõidueksam on sooritatud.

Soome näidis 5 (FIN5)

Välja antud Ahvenamaa territooriumil ajavahemikul 1. augustist 1973 kuni 31. maini 1992

Kirjeldus: näidis on roosal paberil ja kaheleheküljeline.

Vastavustabel

Näidise FIN5 kategooriad

Vastavad kategooriad

AM

A1

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1E

D

D

DE

DE

(KT)

A

(T)

Soome näidis 6 (FIN6)

Välja antud Ahvenamaa territooriumil ajavahemikul 1. juunist 1992 kuni 31. detsembrini 1997

Kirjeldus: näidis on roosa plastkaardi kujul.

Vastavustabel

Näidise FIN6 kategooriad

Vastavad kategooriad

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

(T)

Lisateave

 

A1-kategooria kehtestati 1. juulil 1996.

 

B1-, C1-, C1E-, D1- ja D1E-kategooriad kehtestati 1. septembril 1996.

 

A1-, B1-, C1-, C1E-, D1- ja D1E-kategooria kehtestamisega ei muutunud juhiloa välimus.

Soome näidis 7 (FIN7)

Välja antud Ahvenamaa territooriumil alates 1. jaanuarist 1998

Kirjeldus: Plastkaardist näidis vastab direktiivi 91/439/EMÜ Ia lisas sätestatud tingimustele.

Vastavustabel

Näidise FIN7 kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

AM

 

A1

A1

 

A2

5

A

A

3

B1

B1

4, 6

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

M

AM

1, 7

(T)

2

Lisateave

1.

Siseriiklik M-kategooria (neljarattalised kerged väikesõidukid, standardmopeedid, v.a väikese võimsusega mopeedid) kehtestati 1. juunil 2004.

2.

T-kategooria on traktorite (v.a teel liikuvad traktorid), motoriseeritud töömasinate ja mootorsaanide ning kõigi kõnealuste sõidukite pukseeritavate sõidukite jaoks.

3.

A-kategooria juhiload on välja antud selliste mootorrataste jaoks, mille võimsus on kuni 25 kW ning erivõimsuse/massi suhe ei ületa 0,16 kW/kg, või mis tahes liiki mootorratta jaoks. Kui isikul on olnud kaks aastat selliste mootorrataste juhtimisõigus, mille võimsus on kuni 25 kW ning erivõimsuse/massi suhe ei ületa 0,16 kW/kg, on tal õigus juhtida mis tahes liiki mootorratast.

4.

B1-kategooria ei ole märgitud juhiloa 2. leheküljel.

5.

A2-kategooria kehtestatakse 19. jaanuarist 2013.

6.

B1-kategooria jäetakse 19. jaanuaril 2013 välja.

7.

M-kategooria asendatakse AM-kategooriaga 19. jaanuaril 2013.

ROOTSIS VÄLJA ANTUD JUHILUBADE NÄIDISED

Rootsi näidis 1 (S1)

Välja antud Rootsis ajavahemikul 1. juunist 1999 kuni 30. novembrini 2007

Kirjeldus: selle näidise kohane juhiluba oli polükarbonaadist isikutunnistus ID-1.

Vastavustabel

Näidise S1 kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

AM

 

A1

A1

1, 3, 4

A2

 

A

A

1, 3, 5

B1

 

B

B

2, 6

BE

BE

7

C1

 

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

 

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

Lisateave

1.

Juhiloa omanikel, kes said kerge mootorratta juhtimisõigusega piirduva õiguse juhtida A-kategooria sõidukit enne 1. juulit 1996, on õigus juhtida mootorsõidukit töömahuga alla 125 cm3, kusjuures mootori võimsusele (kW) ei ole seatud piiranguid. See õigus jääb kehtima kuni juhiloa kehtimisaja lõpuni. Pärast tühistamist välja antud uue juhiloa omanikul on direktiivi 2006/126/EÜ kohaselt õigus juhtida ainult A1-kategooria sõidukeid. Juhiloa uuendamine või väljaandmine muudel juhtudel kui pärast tühistamist ei mõjuta varasemaid juhtimisõigusi..

2.

Juhiloa omanikel, kes said B-kategooria juhiloa enne 1. juulit 1996, on õigus juhtida sõiduautot lubatud täismassiga üle 3,5 t tingimusel, et nimetatud sõiduk on registreeritud sõiduauto, mitte väikebussina. See õigus jääb kehtima kuni juhiloa kehtimisaja lõpuni. Pärast tühistamist välja antud uue juhiloa omanikul on direktiivi 2006/126/EÜ kohaselt õigus juhtida ainult B-kategooria sõidukeid. Juhiloa uuendamine või väljaandmine muudel juhtudel kui pärast tühistamist ei mõjuta varasemaid juhtimisõigusi.

3.

Juhiloa omanikel, kes said A1- või A-kategooria juhiloa enne 19. jaanuari 2013, on õigus juhtida neljarattalist mootorratast. See õigus jääb kehtima kuni juhiloa kehtimisaja lõpuni. Pärast tühistamist välja antud uue juhiloa omanikul on direktiivi 2006/126/EÜ kohaselt õigus juhtida ainult A1- või A-kategooria sõidukeid. Juhiloa uuendamine või väljaandmine muudel juhtudel kui pärast tühistamist ei mõjuta varasemaid juhtimisõigusi.

4.

Juhiloa omanikel, kes said A1-kategooria juhiloa enne 19. jaanuari 2013, on õigus juhtida A1-kategooria mootorrattaid, mille võimsuse/massi suhe ületab 0,1 kW/kg (kood 79.05). See õigus jääb kehtima kuni juhiloa kehtimisaja lõpuni. Pärast tühistamist välja antud uue juhiloa omanikul on direktiivi 2006/126/EÜ kohaselt õigus juhtida ainult A1-kategooria sõidukeid. Juhiloa uuendamine või väljaandmine muudel juhtudel kui pärast tühistamist ei mõjuta varasemaid juhtimisõigusi.

5.

Juhiloa omanikel, kes said A-kategooria juhiloa enne 19. jaanuari 2013, on õigus juhtida mootorrattaid, mille võimsus ületab 25 kW või mille võimsuse/massi suhe ületab 0,16 kW/kg, ainult siis, kui nad on olnud A-kategooria juhiloa omanikud vähemalt kaks viimast aastat või kui nad on pärast 21-aastaseks saamist sooritanud seda liiki mootorratta sõidueksami.

6.

Juhiloa omanikel, kes said B-kategooria juhiloa enne 19. jaanuari 2013, on õigus juhtida mis tahes võimsusega kolmerattalisi mootorsõidukeid. See õigus jääb kehtima kuni juhiloa kehtimisaja lõpuni. Pärast 19. jaanuari 2013 tühistamise järgselt välja antud B-kategooria juhiloa omanikul on õigus juhtida kolmrattaid, mille netovõimsus ei ületa 15 kW, üksnes Rootsi territooriumil ja tingimusel, et juhiloa omanik on 21-aastane või vanem. Juhiloa uuendamine või väljaandmine muudel juhtudel kui pärast tühistamist ei mõjuta varasemaid juhtimisõigusi.

7.

Juhiloa omanikel, kes said BE-kategooria juhiloa enne 19. jaanuari 2013, on õigus juhtida sõidukeid, kui haagise lubatud täismass ületab 3,5 t (kood 79.06). See õigus jääb kehtima kuni juhiloa kehtimisaja lõpuni. Pärast tühistamist välja antud uue juhiloa omanikul on direktiivi 2006/126/EÜ kohaselt õigus juhtida ainult BE-kategooria sõidukeid. Juhiloa uuendamine või väljaandmine muudel juhtudel kui pärast tühistamist ei mõjuta varasemaid juhtimisõigusi.

Rootsi näidis 2 (S2)

Välja antud Rootsis ajavahemikul 27. novembrist 2007 kuni 18. jaanuarini 2013

Kirjeldus: Juhiloa näidis on nagu polükarbonaadist isikutunnistus ID-1. Kaart on roosat värvi ning selle iseloomulik tunnus on läbipaistev aknake kaardi keskel allkirja all.

Vastavustabel

Näidise S2 kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

AM

AM

3

A1

A1

1, 4, 5

A2

 

A

A

1, 4, 6

B1

 

B

B

2, 7

BE

BE

8

C1

 

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

 

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

Lisateave

1.

Juhiloa omanikel, kes said kerge mootorratta juhtimisõigusega piirduva õiguse juhtida A-kategooria sõidukit enne 1. juulit 1996, on õigus juhtida mootorsõidukit töömahuga alla 125 cm3, kusjuures mootori võimsusele (kW) ei ole seatud piiranguid. See õigus jääb kehtima kuni juhiloa kehtimisaja lõpuni. Pärast tühistamist välja antud uue juhiloa omanikul on direktiivi 2006/126/EÜ kohaselt õigus juhtida ainult A1-kategooria sõidukeid. Juhiloa uuendamine või väljaandmine muudel juhtudel kui pärast tühistamist ei mõjuta varasemaid juhtimisõigusi.

2.

Juhiloa omanikel, kes said B-kategooria juhiloa enne 1. juulit 1996, on õigus juhtida sõiduautot lubatud täismassiga üle 3,5 t, tingimusel, et nimetatud sõiduk on registreeritud sõiduauto, mitte aga väikebussina. See õigus jääb kehtima kuni juhiloa kehtimisaja lõpuni. Pärast tühistamist välja antud uue juhiloa omanikul on direktiivi 2006/126/EÜ kohaselt õigus juhtida ainult B-kategooria sõidukeid. Juhiloa uuendamine või väljaandmine muudel juhtudel kui pärast tühistamist ei mõjuta varasemaid juhtimisõigusi.

3.

AM-kategooria kehtestati Rootsis siseriikliku kategooriana 1. oktoobril 2009.

4.

Juhiloa omanikel, kes said A1- või A-kategooria juhiloa enne 19. jaanuari 2013, on õigus juhtida neljarattalist mootorratast. See õigus jääb kehtima kuni juhiloa kehtimisaja lõpuni. Pärast tühistamist välja antud uue juhiloa omanikul on direktiivi 2006/126/EÜ kohaselt õigus juhtida ainult A1- või A-kategooria sõidukeid. Juhiloa uuendamine või väljaandmine muudel juhtudel kui pärast tühistamist ei mõjuta varasemaid juhtimisõigusi.

5.

Juhiloa omanikel, kes said A1-kategooria juhiloa enne 19. jaanuari 2013, on õigus juhtida A1-kategooria mootorrattaid, mille võimsuse/massi suhe ületab 0,1 kW/kg (alates 31. detsembrist 2013 uus kood 79.05). See õigus jääb kehtima kuni juhiloa kehtimisaja lõpuni. Pärast tühistamist välja antud uue juhiloa omanikul on direktiivi 2006/126/EÜ kohaselt õigus juhtida ainult A1-kategooria sõidukeid. Juhiloa uuendamine või väljaandmine muudel juhtudel kui pärast tühistamist ei mõjuta varasemaid juhtimisõigusi.

6.

Juhiloa omanikel, kes said A-kategooria juhiloa enne 19. jaanuari 2013, on õigus juhtida mootorrattaid, mille võimsus ületab 25 kW või mille võimsuse/massi suhe ületab 0,16 kW/kg, ainult siis, kui nad on olnud A-kategooria juhiloa omanikud vähemalt kaks viimast aastat või kui nad on pärast 21-aastaseks saamist sooritanud seda liiki mootorratta sõidueksami.

7.

Juhiloa omanikel, kes said B-kategooria juhiloa enne 19. jaanuari 2013, on õigus juhtida mis tahes võimsusega kolmerattalisi mootorsõidukeid. See õigus jääb kehtima kuni juhiloa kehtimisaja lõpuni. Pärast 19. jaanuari 2013 tühistamise järgselt välja antud B-kategooria juhiloa omanikul on õigus juhtida kolmrattaid, mille netovõimsus ei ületa 15 kW, üksnes Rootsi territooriumil ja tingimusel, et juhiloa omanik on 21-aastane või vanem. Juhiloa uuendamine või väljaandmine muudel juhtudel kui pärast tühistamist ei mõjuta varasemaid juhtimisõigusi.

8.

Juhiloa omanikel, kes said BE-kategooria juhiloa enne 19. jaanuari 2013, on õigus juhtida sõidukeid, mille haagise lubatud täismass ületab 3,5 t (alates 31. detsembrist 2013 uus kood 79.06). See õigus jääb kehtima kuni juhiloa kehtimisaja lõpuni. Pärast tühistamist välja antud uue juhiloa omanikul on direktiivi 2006/126/EÜ kohaselt õigus juhtida ainult BE-kategooria sõidukeid. Juhiloa uuendamine või väljaandmine muudel juhtudel kui pärast tühistamist ei mõjuta varasemaid juhtimisõigusi.

ÜHENDKUNINGRIIGIS VÄLJA ANTUD JUHILUBADE NÄIDISED

Ühendkuningriigi näidis 1 (UK1)

Välja antud Suurbritannias 1976. aasta jaanuarist 1986. aasta jaanuarini

Kirjeldus: näidis on roheline pikliku formaadiga voldik.

Vastavustabel

Näidise UK1 (Suurbritannia) kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

A

B, BE, C1, C1E 79 (≤ 8,25 t)

1

B

B 78, BE 78, C1 78, C1E 78, 79 (≤ 8,25 t)

2

C

B1 79 (≤ 425 kg)

 

D

A

 

(E, F, G, H, J, K, L, M, N)

 

Lisateave

1.

A-kategooria juhiloa omanikul on õigus juhtida D1- ja D1E-kategooria sõidukit tingimusel, et sellega ei osutata tasulist teenust (st ei ole lubatud sõiduki juhtimine elukutselise juhina ega sõitjatelt ei otsese ega kaudse tasu võtmine), ja C1E-sõidukit tingimusel, et haagise ja veduki kogukaal ei ületa 8,25 tonni.

2.

Järgitakse sama põhimõtet kui A-kategooria puhul, kuid seda rakendatakse ainult kõigi automaatkäiguvahetusega sõidukite suhtes.

Ühendkuningriigi näidis 2 (UK2)

Välja antud Suurbritannias ajavahemikul 1986. aasta jaanuarist 1990. aasta juunini

Kirjeldus: näidis on roosa voldik. Tegelikuks juhiloaks loetakse selle näidise puhul ainult ühte osa voldikust, ülejäänu moodustab dokumendi lisa.

Vastavustabel

Näidise UK2 (Suurbritannia) kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

A

B, BE, C1, C1E

1

B

B 78, BE 78, C1 78, C1E 78

2

C

A79 (≥ 550 kg) B1 79

3

D

A

 

E

AM, A1

4

(E, F, G, H, J, K, L, M, N)

 

Lisateave

1.

A-kategooria juhiloa omanikul on õigus juhtida D1- ja D1E-kategooria sõidukit tingimusel, et sellega ei osutata tasulist teenust (st ei ole lubatud sõiduki juhtimine elukutselise juhina ega sõitjatelt ei otsese ega kaudse tasu võtmine), ja C1E-sõidukit tingimusel, et haagise ja veduki kogukaal ei ületa 8,25 tonni.

2.

Järgitakse sama põhimõtet kui A-kategooria puhul, kuid seda rakendatakse ainult kõigi automaatkäiguvahetusega sõidukite suhtes.

3.

Piiratud A-kategooria kolmratta-tüüpi sõidukite või B1-kategooria neliratta-tüüpi sõidukitega, mõlemal juhul lubatud täismass ≥ 550 kg.

4.

Piiratud A1-kategooria sõidukitega, mille silindrite töömaht on ≤ 50 cm3 ja maksimaalne valmistajakiirus ≤ 50 km/h.

Ühendkuningriigi näidis 3 (UK3)

Välja antud Suurbritannias ajavahemikul 1990. aasta juunist 1996. aasta detsembrini

Kirjeldus: näidis on roosa ja roheline voldik. Tegelikuks juhiloaks loetakse selle näidise puhul ainult ühte osa voldikust, ülejäänu moodustab dokumendi lisa.

Vastavustabel

Näidise UK3 (Suurbritannia) kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

A

A

 

B1

A 79 (≥ 550 kg), B1

1

B

B, C1E

2

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

P

AM, A1

3

B1 (invasõidukid)

4

F, G, H, K, L

 

 

Lisateave

1.

Piiratud A-kategooria kolmratta-tüüpi sõidukite või B1-kategooria neliratta-tüüpi sõidukitega, mõlemal juhul lubatud täismass ≥ 550 kg.

2.

A-kategooria juhiloa omanikul on õigus juhtida D1- ja D1E-kategooria sõidukit tingimusel, et sellega ei osutata tasulist teenust (st ei ole lubatud sõiduki juhtimine elukutselise juhina ega sõitjatelt ei otsese ega kaudse tasu võtmine), ja C1E-sõidukit tingimusel, et haagise ja veduki kogukaal ei ületa 8,25 tonni.

3.

Piiratud A1-kategooria sõidukitega, mille silindrite töömaht on ≤ 50 cm3 ja maksimaalne valmistajakiirus ≤ 50 km/h.

4.

Puudega inimeste jaoks konstrueeritud ja valmistatud sõidukite (mass ≤ 254 kg) siseriiklik kategooria.

Ühendkuningriigi näidis 4 (UK4)

Välja antud Suurbritannias ajavahemikul 1997. aasta jaanuarist 2000. aasta märtsini

Kirjeldus: näidis on roosa ja roheline voldik. Tegelikuks juhiloaks loetakse selle näidise puhul ainult ühte osa voldikust, ülejäänu moodustab dokumendi lisa.

Vastavustabel

Näidise UK4 (Suurbritannia) kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

A1

A1

 

A

A

 

B1

A 79 (≥ 550 kg), B1

1

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

P

AM, A1

2

B1 (invasõidukid)

F, G, H, K, P

 

3

Lisateave

1.

Piiratud A-kategooria kolmratta-tüüpi sõidukite või B1-kategooria neliratta-tüüpi sõidukitega, mõlemal juhul lubatud täismass ≥ 550 kg.

2.

Piiratud A1-kategooria sõidukitega, mille silindrite töömaht on ≤ 50 cm3 ja maksimaalne valmistajakiirus ≤ 50 km/h.

3.

Välja antud üksnes sellistele isikutele, kellel on kõnealune juhtimisõigus olnud enne 12. novembrit 1999.

Näidiste 4 ja 5 väljaandmise ajavahemik kattub.

Ühendkuningriigi näidis 5 (UK5)

Välja antud Suurbritannias alates 1998. aasta juulist ja enne 19. jaanuari 2013

Kirjeldus: plastkaardist näidis on vastavuses direktiivi 91/439/EMÜ Ia lisaga.

Eraldi dokumendina antakse välja dokumendi lisa, millele märgitakse juhiloa omaniku poolt toimepandud liikluseeskirjade rikkumised. Seoses uue näidise järkjärgulise kasutuselevõtuga kattub selle näidise väljaandmise aeg näidise UK4 väljaandmise ajaga.

Vastavustabel

Näidise UK5 (Suurbritannia) kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

A1

A1

 

A

A

 

B1

A 79 (≥ 550 kg), B1

1

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

P

AM, A1

2

B1 (invasõidukid)

F, G, H, K, P

 

3

Lisateave

1.

Piiratud A-kategooria kolmratta-tüüpi sõidukite või B1-kategooria neliratta-tüüpi sõidukitega (mõlemal juhul lubatud täismass ≥ 550 kg).

2.

Piiratud A1-kategooria sõidukitega, mille silindrite töömaht on ≤ 50 cm3 ja maksimaalne valmistajakiirus ≤ 50 km/h.

3.

Välja antud üksnes sellistele isikutele, kellel on kõnealune juhtimisõigus olnud enne 12. novembrit 1999.

Ühendkuningriigi näidis 6 (UK6)

Välja antud Põhja-Iirimaal alates 1. aprillist 1999 ja enne 19. jaanuari 2013

Kirjeldus: plastkaardist näidis vastab direktiivi 91/439/EMÜ Ia lisas sätestatud tingimustele.

Eraldi dokumendina antakse välja dokumendi lisa, millele märgitakse juhiloa omaniku poolt toimepandud liikluseeskirjade rikkumised.

Vastavustabel

Näidise UK6 (Põhja-Iirimaa) kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

A1

A1

 

A

A

 

B1

A 79 (≥ 550 kg), B1

1

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

P

AM, A1

2

B1 (invasõidukid)

 

F, G, H, K

 

Lisateave

1.

Piiratud A-kategooria kolmratta-tüüpi sõidukite või B1-kategooria neliratta-tüüpi sõidukitega (mõlemal juhul lubatud täismass ≥ 550 kg).

2.

Piiratud A1-kategooria sõidukitega, mille silindrite töömaht on ≤ 50 cm3 ja maksimaalne valmistajakiirus ≤ 50 km/h.

Ühendkuningriigi näidis 7 (UK7)

Välja antud Gibraltaril ajavahemikul 2. detsembrist 1990 kuni 15. jaanuarini 1997

Kirjeldus: näidis on roosal paberil ja kuuel leheküljel ning on vastavuses nõukogu direktiivi 80/1263/EMÜ (2) I lisaga.

Vastavustabel

Näidise UK7 (Gibraltar) kategooriad

Vastavad kategooriad

A

A, B1 79 (≤ 400 kg) üksnes kolmrattad

B

B, B1 (üksnes nelirattad)

BE

BE

C

C, C1

CE

CE C1E

C1

BE, C, C1E, CE, ja D-kategooria juhilubade D1E- ja DE- lubade omanikud

D

D, D1

DE

DE

F, G, H, I, J, K

Ühendkuningriigi näidis 8 (UK8)

Välja antud Gibraltaril ajavahemikul 16. jaanuarist 1997 kuni 24. augustini 2006

Kirjeldus: näidis on roosal paberil ja kuuel leheküljel ning on vastavuses direktiivi 91/439/EMÜ I lisaga.

Vastavustabel

Näidise UK8 (Gibraltar) kategooriad

Vastavad kategooriad

A1

A1

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

F, G, H, I, J, K

Ühendkuningriigi näidis 9 (UK9)

Välja antud Gibraltaril alates 15. augustist 2006

Kirjeldus: näidis on roosal paberil ja kuuel leheküljel ning on vastavuses direktiivi 91/439/EMÜ I lisaga. Sama nagu näidis UK8, aga esikaas muudetud uute liikmesriikide ühinemise kajastamiseks.

Vastavustabel

Näidise UK9 (Gibraltar) kategooriad

Vastavad kategooriad

A1

A1

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

F, G, H, I, J, K

ISLANDIL VÄLJA ANTUD JUHILUBADE NÄIDISED

Islandi näidis 1 (ÍS1)

Välja antud Islandil ajavahemikul 12. aprillist 1960 kuni aastani 1981

Kirjeldus: näidis on lamineeritud rohelisel paberil ja kaheleheküljeline.

Vastavustabel

Näidise ÍS1 kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

A

A, B1 79 (≤ 400 kg)

 

B

B, BE, C1, C1E, D1, D1E

 

C

 

1

D

C, CE

 

E

D, DE

 

Lisateave

1.

Nimetatud juhiloaga antav õigus juhtida C-kategooria sõidukit tähendab ainult õigust juhtida elukutselise juhina B- ja/või E-kategooria sõidukit ega kehti direktiivi 91/439/EMÜ tähenduses.

Islandi näidis 2 (ÍS2)

Välja antud Islandil ajavahemikul aastast 1981 kuni 1. märtsini 1988

Kirjeldus: näidis on lamineeritud roosal paberil ja kahel leheküljel.

Vastavustabel

Näidise ÍS2 kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

A

A, B1 79 (≤ 400 kg)

 

B

B, BE, C1, C1E, D1, D1E

 

C

 

1

D

C, CE

 

E

D, DE

 

Lisateave

1.

Nimetatud juhiloaga antav õigus juhtida C-kategooria sõidukit tähendab ainult õigust juhtida elukutselise juhina B- ja/või E-kategooria sõidukit ega kehti direktiivi 91/439/EMÜ tähenduses.

Islandi näidis 3 (ÍS3)

Välja antud Islandil ajavahemikul 1. märtsist 1988 kuni 31. maini 1993

Kirjeldus: näidis on lamineeritud roosal paberil ja kahel leheküljel.

Vastavustabel

Näidise ÍS3 kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

A

A, B1 79 (≤ 400 kg)

 

B

B, BE, C1, C1E

 

C

 

1

D

C, CE

 

E

D, DE

 

Lisateave

1.

Nimetatud juhiloaga antav õigus juhtida C-kategooria sõidukit tähendab ainult õigust juhtida elukutselise juhina B- ja/või E-kategooria sõidukit ega kehti direktiivi 91/439/EMÜ tähenduses.

Islandi näidis 4 (ÍS4)

Välja antud Islandil ajavahemikul 1. juunist 1993 kuni 14. augustini 1997

Kirjeldus: näidis on lamineeritud roosal paberil ja kahel leheküljel.

Vastavustabel

Näidise ÍS4 kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

A

A

 

B

B, BE

 

C

 

1

D

C, CE

 

E

D, DE

 

Lisateave

1.

Nimetatud juhiloaga antav õigus juhtida C-kategooria sõidukit tähendab ainult õigust juhtida elukutselise juhina B- ja/või E-kategooria sõidukit ega kehti direktiivi 91/439/EMÜ tähenduses.

Islandi näidis 5 (ÍS5)

Välja antud Islandil alates 15. augustist 1997

Kirjeldus: plastkaardist näidis on vastavuses direktiivi 91/439/EMÜ Ia lisaga.

Vastavustabel

Näidise ÍS5 kategooriad

Vastavad kategooriad

A

A

B

B

BE

BE

C

C

CE

CE

D

D

DE

DE

LIECHTENSTEINIS VÄLJA ANTUD JUHILUBADE NÄIDISED

Liechtensteini näidis 1 (FL1)

Välja antud Liechtensteinis ajavahemikul 1978–1993

Kirjeldus: näidis on sinisel paberil, suurus A5.

Vastavustabel

Näidise FL1 kategooriad

Vastavad kategooriad

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B (elukutselistele juhtidele)

B

B

BE

BE

C1

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

F, G

Liechtensteini näidis 2 (FL2)

Välja antud Liechtensteinis ajavahemikul 1993. aastast kuni 2003. aasta aprillini

Kirjeldus: näidis on sinisel paberil, suurus A-5.

Vastavustabel

Näidise FL2 kategooriad

Vastavad kategooriad

AM

A1

A1

A2

A

A

A2 – 79 (≤ 400 kg)

B1

B

B

BE

BE

C1

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

F, G

Liechtensteini näidis 3 (FL3)

Välja antud Liechtensteinis alates 2003. aasta aprillist

Kirjeldus: krediitkaardi formaat, ELi näidis.

Vastavustabel

Näidise FL3 kategooriad

Vastavad kategooriad

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

F, G, M

NORRAS VÄLJA ANTUD JUHILUBADE NÄIDISED

Üldine märkus kõikide näidiste kohta: kõikidel Norra juhilubadel on kirjakeeltes „bokmål“ või „nynorsk“ valmistrükitud tekst. Mõlemal kirjakeelel on võrdne staatus. Sõnad „førerkort“ ja „Norge“ näitavad, et tekst on kirjakeeles „bokmål“; sõnad „førarkort“ ja „Noreg“ aga näitavad, et tekst on kirjakeeles „nynorsk“.

Norra näidis 1 (N1)

Välja antud Norras ajavahemikul 23. aprillist 1967 kuni 31. märtsini 1979

Kirjeldus: tumeroheline kaas, näidis on volditud A7 suuruseks ja on kuuel leheküljel. Esikaanele on trükitud sõna „Førerkort“ või „Førarkort“.

Vastavustabel

Näidise N1 kategooriad

Vastavad kategooriad

Klass 1

AM, A1, B, BE

Klass 2

AM, A1, B, BE

Klass 3

AM, A

Klass 4

Lisateave

Kõnealuse näidise kohane juhiluba kehtib kuni selle omaniku 100. sünnipäevani, tingimusel et juhiloa algne kehtivusaeg oli kümme aastat ja see oli kehtiv 2. aprillil 1982. Riiklikud ametiasutused soovitavad käesoleva näidise kohase juhiloa omanikel vahetada see näidise N4 kohase juhiloa vastu enne välismaal sõiduki juhtimist või kanda lisaks kaasas kinnitatud tõlget või rahvusvahelist juhiluba kooskõlas maanteeliiklust käsitleva 1968. aasta Viini konventsiooniga.

Norra näidis 2 (N2)

Välja antud Norras 1. aprillist 1979 kuni 1. märtsini 1989

Kirjeldus: näidis on erkroosal paberil läbipaistvas plastümbrises ja kahel leheküljel. Pärast 1985. aasta juulit välja antud juhilubadel on juhiloa omanikule esimese juhiloa („Første førerkort“) väljaandmise kuupäev.

Vastavustabel

Näidise N2 kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

A

AM, A

 

A + „Klasse A gjelder bare lett motorsykkel“

AM, A1

1

B

B

2

BE

BE

3

C

C

 

CE

CE

 

D

D

 

DE

DE

 

A + „Klasse A gjelder bare beltemotorsykkel“

 

T

 

Lisateave

1.

Piirangut käsitleva tekstiga templijäljend on juhiloa tagaküljel.

2.

Juhtimisõigust käsitleva tekstiga templijäljend juhiloa tagaküljel muutus kehtetuks alates 1. jaanuarist 2002.

3.

Enne 1. aprilli 1979 välja antud Klasse 1 ja Klasse 2 juhilubade omanikel, kes hiljem on juhiloa välja vahetanud näidise N2 kohase BE-kategooria juhiloa vastu, on lisaks õigus juhtida AM- ja A1-kategooria sõidukeid.

Norra näidis 3 (N3)

Välja antud Norras ajavahemikul 1. märtsist 1989 kuni 31. detsembrini 1997

Kirjeldus: näidis on erkroosal ja hallil paberil läbipaistvas plastümbrises ja kahel leheküljel.

Vastavustabel

Näidise N3 kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

A

AM, A

 

A + „Klasse A gjelder bare lett motorsykkel“

AM, A1

1

A1

AM, A1

2

B

B

3

BE

BE

4

B1

B1

 

C

C

 

CE

CE

 

C1

C1

5

C1E

C1E

5

D

D

 

DE

DE

 

D1

D1

6

D1E

D1E

6

D2

D1

 

D2E

D1E

 

A + „Klasse A gjelder bare beltemotorsykkel“

 

S

 

T

 

Lisateave

1.

Piirangut käsitleva tekstiga templijäljend on juhiloa tagaküljel.

2.

A1-kategooria kehtestati 1. jaanuaril 1997.

3.

Juhtimisõigust käsitleva tekstiga templijäljend juhiloa tagaküljel muutus kehtetuks alates 1. jaanuarist 2002.

4.

Enne 1. aprilli 1979 välja antud Klasse 1 ja Klasse 2 juhilubade omanikel, kes hiljem on juhiloa välja vahetanud näidise N2 ja/või näidise N3 kohase BE-kategooria juhiloa vastu, on lisaks õigus juhtida A1-kategooria sõidukeid.

5.

C1- ja C1E-kategooriad võeti kasutusele 1. jaanuaril 1997.

6.

1. jaanuaril 1997 kehtestatud D1- ja D1E-kategooriatega asendati 1989. aastal kehtestatud D2- ja D2E-kategooriad.

Norra näidis 4 (N4)

Välja antud Norras alates 1. jaanuarist 1998

Kirjeldus: plastkaardist näidis on vastavuses direktiivi 91/439/EMÜ Ia lisaga.

Vastavustabel

Näidise N4 kategooriad

Vastavad kategooriad

Märkused

A

AM, A2, A

 

A1

AM, A1

 

B

B

 

BE

BE

 

B1

B1

 

C

C

 

CE

CE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

D

D

 

DE

DE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

M

AM

1

S, T

 

Lisateave

1.

Siseriikliku kategooriaga M on hõlmatud kõik direktiivi 2006/126/EÜ artikli 4 lõikes 2 määratletud mopeedid. Juhtimisõigus võib olla piiratud kaherattaliste mopeedide ning kolme-/neljarattaliste mopeedidega, mille tühimass ei ületa 150 kg, st M 145 või M 146. Juhtimisõigus võib muul juhul olla piiratud üksnes mis tahes kolme-/neljarattalise mopeediga, st M 147.


(1)  Nõukogu 29. juuli 1991. aasta direktiiv 91/439/EMÜ juhilubade kohta (EÜT L 237, 24.8.1991, lk 1).

(2)  Nõukogu 4. detsembri 1980. aasta esimene direktiiv 80/1263/EMÜ ühenduse juhiloa kasutuselevõtu kohta (EÜT L 375, 31.12.1980, lk 1).