5.11.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 299/90


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2016/1943,

4. november 2016,

mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 artikli 3 lõike 3 kohast parafiinõli kasutamist munakoore katmiseks, et piirata pesitsevate lindude populatsiooni arvukust

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2012. aasta määrust (EL) nr 528/2012, milles käsitletakse biotsiidide turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist, (1) eriti selle artikli 3 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Ühendkuningriik taotles 3. märtsil 2016 vastavalt määruse (EL) nr 528/2012 artikli 3 lõikele 3 komisjonilt otsust selle kohta, kas kõnealuse määruse artikli 3 lõike 1 punkti a tähenduses on biotsiid parafiinõli, mida kasutatakse pesitsevate lindude, näiteks hanede ja kajakate munade katmiseks, et piirata nende populatsiooni arvukust ja vähendada võimalust, et linnud põrkavad lennuväljal või selle ümbruses kokku õhusõidukiga.

(2)

Vastavalt Ühendkuningriigi esitatud teabele jääb arenev embrüo muna parafiinõliga katmise tulemusena munakoore pooride füüsilise sulgemise tagajärjel hapnikuta ning sellega kaasneb linnuembrüo lämbumine.

(3)

On oluline kõigepealt kaaluda, kas munade katmiseks kasutatav parafiinõli vastab määruse (EL) nr 528/2012 artikli 3 lõike 1 punktis a sätestatud biotsiidi määratlusele.

(4)

Parafiinõli vastab kõnealuse määruse artikli 3 lõike 1 punktis a ette nähtud tingimusele, mille kohaselt on biotsiid „aine“ või „segu“ Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (2) artikli 3 lõike 2 tähenduses.

(5)

Parafiinõli kasutatakse populatsiooni arvukuse piiramise eesmärgil selliste pesitsevate lindude puhul nagu haned ja kajakad, kes vastavad määruse (EL) nr 528/2012 artikli 3 lõike 1 punktis g sätestatud kahjuliku organismi määratlusele, sest neil võib olla loomadele või inimestele kahjustav mõju.

(6)

Esitatud teabe kohaselt kasutatakse munade katmisel parafiinõli kahjulike organismide hävitamiseks, tõrjumiseks, kahjutuks muutmiseks, tegevuse takistamiseks või muul viisil kontrolli all hoidmiseks.

(7)

Kuna parafiinõli moodustab üksnes sihtorganismi hingamist takistava füüsilise barjääri ning ainel ei ole mingit keemilist ega bioloogilist toimet, ei saa seda lugeda aineks, mis on kavandatud avaldama sihtorganismile keemilist mõju.

(8)

Kuna kahjulike organismide kontrolli all hoidmiseks kasutatakse üksnes parafiinõli avaldatavat füüsikalist või mehaanilist mõju, ei vasta see määruse (EL) nr 528/2012 artikli 3 lõike 1 punktis a sätestatud biotsiidi määratlusele.

(9)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise biotsiidikomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Parafiinõli, mida kasutatakse pesitsevate lindude populatsiooni arvukuse piiramise eesmärgil munade katmiseks, ei ole määruse (EL) nr 528/2012 artikli 3 lõike 1 punkti a kohaselt biotsiid.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 4. november 2016

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 167, 27.6.2012, lk 1.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ning millega asutatakse Euroopa Kemikaaliamet, muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93 ja komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ (ELT L 396, 30.12.2006, lk 1).