28.10.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 293/46


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2016/1900,

26. oktoober 2016,

millega muudetakse rakendusotsuse 2014/709/EL (milles käsitletakse loomatervishoiualaseid tõrjemeetmeid seoses sigade Aafrika katkuga teatavates liikmesriikides) lisa Eestit, Lätit ja Poolat käsitlevate kandeid

(teatavaks tehtud numbri C(2016) 6793 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 11. detsembri 1989. aasta direktiivi 89/662/EMÜ veterinaarkontrollide kohta ühendusesiseses kaubanduses seoses siseturu väljakujundamisega, (1) eriti selle artikli 9 lõiget 4,

võttes arvesse nõukogu 26. juuni 1990. aasta direktiivi 90/425/EMÜ, milles käsitletakse ühendusesiseses kaubanduses teatavate elusloomade ja toodete suhtes seoses siseturu väljakujundamisega kohaldatavaid veterinaar- ja zootehnilisi kontrolle, (2) eriti selle artikli 10 lõiget 4,

võttes arvesse nõukogu 16. detsembri 2002. aasta direktiivi 2002/99/EÜ, milles sätestatakse inimtoiduks ettenähtud loomsete saaduste tootmist, töötlemist, turustamist ja ühendusse toomist reguleerivad loomatervishoiu eeskirjad, (3) eriti selle artikli 4 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni rakendusotsuses 2014/709/EL (4) on sätestatud loomatervishoiualased tõrjemeetmed seoses sigade Aafrika katku esinemisega teatavates liikmesriikides. Kõnealuse rakendusotsuse lisa I, II, III ja IV osas on piiritletud ja loetletud nende liikmesriikide teatavad piirkonnad, mis on eristatud epidemioloogilisel olukorral põhineva riski taseme järgi. Loetelu sisaldab Eesti, Läti ja Poola teatavaid piirkondi.

(2)

Poolas esines kodusigadel üks sigade Aafrika katku puhang 2016. aasta augustis powiat moniecki piirkonnas, mis on praegu loetletud rakendusotsuse 2014/709/EL lisa I osas. 2016. aasta septembris esines samas piirkonnas veel üks sigade Aafrika katku juhtum uluksigadel. 2016. aasta septembris tuvastati ka üksikud sigade Aafrika katku puhangud kodusigadel Poola piirkondades powiat łosicki ja powiat siemiatycki, mis on praegu loetletud rakendusotsuse 2014/709/EL lisa III osas ning mis asuvad I ja II osas loetletud piirkondade vahetus läheduses. Kõnealuse taudi esinemine neis piirkondades koos epidemioloogilise olukorra hiljutise muutusega kujutab endast riskitaseme kõrgenemist, mida tuleb arvesse võtta. Seega tuleks rakendusotsuse 2014/709/EL lisa I osas loetletud teatavad Poola piirkonnad nüüd esitada kõnealuse lisa III osas.

(3)

Alates 2015. aasta oktoobrist ei ole esitatud rakendusotsuse 2014/709/EL lisa III osas loetletud Eesti piirkondade (st maanteest nr 92 lõuna pool asuvad piirkonnad) kohta teateid kodusigadel esinevatest sigade Aafrika katku puhangutest. Lisaks on neis piirkondades rakendatud bioohutuse järelevalvemeetmeid, mis kehtestati bioohutuse riikliku programmiga ja mille eesmärk oli vältida sigade Aafrika katku levikut. Need asjaolud viitavad epidemioloogilise olukorra paranemisele. Seepärast tuleks kõnealuse liikmesriigi vastavad piirkonnad esitada rakendusotsuse 2014/709/EL lisa II osas ja mitte selle III osas.

(4)

Lätis esines kodusigadel üks sigade Aafrika katku puhang 2016. aasta septembris Gulbenes novadsi piirkonnas, mis on praegu loetletud rakendusotsuse 2014/709/EL lisa II osas. Selle puhangu esinemine koos epidemioloogilise olukorra hiljutise muutusega kujutab endast riskitaseme kõrgenemist, mida tuleb arvesse võtta. Seega tuleks Läti teatavad piirkonnad nüüd loetleda kõnealuse lisa III osas, mitte selle II osas.

(5)

Sigade Aafrika katku nakatunud kodu- ja uluksigade praeguse epidemioloogilise olukorra muutust liidus tuleks arvesse võtta kõnealuse haiguse tõttu Eestis, Lätis ja Poolas tekkinud olukorraga seotud loomatervishoiuriski hindamisel. Selleks et rakendusotsuses 2014/709/EL ettenähtud loomatervishoiualaseid tõrjemeetmeid sihipäraselt rakendada ja sigade Aafrika katku edasist levikut ära hoida ning samas tarbetuid häireid liidusiseses kaubanduses ennetada ja kolmandate riikide põhjendamatute kaubandustõkete kehtestamist vältida, tuleks muuta nimetatud rakendusotsuse lisas esitatud liidu loetelu aladest, mille suhtes kohaldatakse loomatervishoiualaseid tõrjemeetmeid, et võtta kõnealuse haigusega seoses arvesse praeguse epidemioloogilise olukorra muutusi Eestis, Lätis ja Poolas.

(6)

Seepärast tuleks rakendusotsuse 2014/709/EL lisa vastavalt muuta.

(7)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Rakendusotsuse 2014/709/EL lisa asendatakse käesoleva otsuse lisas esitatud tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 26. oktoober 2016

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Vytenis ANDRIUKAITIS


(1)  EÜT L 395, 30.12.1989, lk 13.

(2)  EÜT L 224, 18.8.1990, lk 29.

(3)  EÜT L 18, 23.1.2003, lk 11.

(4)  Komisjoni 9. oktoobri 2014. aasta rakendusotsus 2014/709/EL, milles käsitletakse loomatervishoiualaseid tõrjemeetmeid seoses sigade Aafrika katkuga teatavates liikmesriikides ja tunnistatakse kehtetuks rakendusotsus 2014/178/EL (ELT L 295, 11.10.2014, lk 63).


LISA

Rakendusotsuse 2014/709/EL lisa asendatakse järgmisega:

„LISA

I OSA

1.   Eesti

Järgmised piirkonnad Eestis:

Hiiu maakond.

2.   Läti

Järgmised piirkonnad Lätis:

Bauskas novads: Īslīces, Gailīšu, Brunavas ja Ceraukstes pagasts;

Dobeles novads: Bikstu, Zebrenes, Annenieku, Naudītes, Penkules, Auru, Krimūnu, Dobeles ja Berzes pagasts, see osa Jaunbērzes pagastsist, mis asub lääne pool maanteest nr P98, ja Dobele pilsēta;

Jelgavas novads: Glūdas, Svētes, Platones, Vircavas, Jaunsvirlaukas, Zaļenieku, Vilces, Lielplatones, Elejas ja Sesavas pagasts;

Kandavas novads: Vānes ja Matkules pagasts;

Talsu novads: Lubes, Īves, Valdgales, Ģibuļu, Lībagu, Laidzes, Ārlavas, Abavas pagasts, Sabile, Talsi, Stende ja Valdemārpils pilsēta;

Brocēnu novads;

Dundagas novads;

Jaunpils novads;

Rojas novads;

Rundāles novads;

Stopiņu novads;

Tērvetes novads;

Bauska pilsēta;

Jelgava republikas pilsēta;

Jūrmala republikas pilsēta.

3.   Leedu

Järgmised piirkonnad Leedus:

Jurbarkas rajono savivaldybė: Raudonės, Veliuonos, Seredžiaus ja Juodaičių seniūnija;

Pakruojis rajono savivaldybė: Klovainių, Rozalimo ja Pakruojo seniūnija;

Panevežys rajono savivaldybė: Nevėžise jõest lääne pool asuv Krekenavos seniūnija osa;

Raseiniai rajono savivaldybė: Ariogalos seniūnija, Ariogalos miestas, Betygalos, Pagojukų ja Šiluvos seniūnija;

Šakiai rajono savivaldybė: Plokščių, Kriūkų, Lekėčių, Lukšių, Griškabūdžio, Barzdų, Žvirgždaičių, Sintautų, Kudirkos Naumiesčio, Slavikų ja Šakių seniūnija;

Pasvalys rajono savivaldybė;

Vilkaviškis rajono savivaldybė;

Radviliškis rajono savivaldybė;

Kalvarija savivaldybė;

Kazlų Rūda savivaldybė;

Marijampolė savivaldybė.

4.   Poola

Järgmised piirkonnad Poolas:

 

województwo warmińsko-mazurskie:

powiat ełcki: gminy Kalinowo ja Prostki;

powiat piski: gmina Biała Piska.

 

województwo podlaskie:

powiat augustowski;

powiat bielski: gminy Brańsk (sh Brański linn), Boćki, Rudka, Wyszki, osa gmina Bielsk Podlaskist, mis asub lääne pool joonest, mis kulgeb piki maanteed nr 19 (Bielsk Podlaski linnast põhja suunas) ning edasi piki Bielsk Podlaski linna idapiiri ja maanteed nr 66 (Bielsk Podlaski linnast lõuna suunas), Bielsk Podlaski linn, gmina Orla osa, mis asub lääne pool maanteest nr 66;

powiat białostocki: gminy Choroszcz, Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Łapy ja Poświętne;

powiat siemiatycki: gminy Drohiczyn, Dziadkowice, Grodzisk ja Perlejewo;

powiat suwalski: gminy Rutka-Tartak, Szypliszki, Suwałki ja Raczki;

powiat kolneński: gminy Grabowo ja Stawiski;

powiat łomżyński;

powiat M. Białystok;

powiat M. Łomża;

powiat M. Suwałki;

powiat sejneński;

powiat wysokomazowiecki;

powiat zambrowski;

 

województwo mazowieckie:

powiat sokołowski: gminy Ceranów, Jabłonna Lacka, Sterdyń ja Repki;

powiat siedlecki: gminy Korczew, Przesmyki, Paprotnia; Suchożebry, Mordy, Siedlce ja Zbuczyn;

powiat M. Siedlce;

powiat ostrołęcki: gminy Rzekuń, Troszyn, Czerwin ja Goworowo;

powiat łosicki: gminy Olszanka, Łosice ja Platerów;

powiat ostrowski;

 

województwo lubelskie:

powiat włodawski: gmina Hanna;

powiat bialski: gminy Miedzyrzec Podlaski (sh Miedzyrzec Podlaski linn), Drelów, Łomazy, Rossosz, Piszczac, Kodeń, Tuczna, Sławatycze, Wisznice ja Sosnówka;

powiat radzyński: gminy Kąkolewnica Wschodnia ja Komarówka Podlaska.

II OSA

1.   Eesti

Järgmised piirkonnad Eestis:

Elva linn;

Võhma linn;

Kuressaare linn;

Rakvere linn;

Tartu linn;

Viljandi linn;

Harju maakond (välja arvatud osa Kuusalu vallast, mis asub lõuna pool maanteest nr 1 (E20), Aegviidu vald ja Anija vald);

Ida-Viru maakond;

Lääne maakond;

Pärnu maakond;

Põlva maakond;

Võru maakond;

Valga maakond;

Rapla maakond;

Suure-Jaani vald;

osa Tamsalu vallast, mis asub kirde pool Tallinna-Tartu raudteest;

Tartu vald;

Abja vald;

Alatskivi vald;

Haaslava vald;

Haljala vald;

Tarvastu vald;

Nõo vald;

Ülenurme vald;

Tähtvere vald;

Rõngu vald;

Rannu vald;

Konguta vald;

Puhja vald;

Halliste vald;

Kambja vald;

Karksi vald;

Kihelkonna vald;

Kõpu vald;

Lääne-Saare vald;

Laekvere vald;

Leisi vald;

Luunja vald;

Mäksa vald;

Meeksi vald;

Muhu vald;

Mustjala vald;

Orissaare vald;

Peipsiääre vald;

Piirissaare vald;

Pöide vald;

Rägavere vald;

Rakvere vald;

Ruhnu vald;

Salme vald;

Sõmeru vald;

Torgu vald;

Vara vald;

Vihula vald;

Viljandi vald;

Vinni vald;

Viru-Nigula vald;

Võnnu vald.

2.   Läti

Järgmised piirkonnad Lätis:

Balvu novads: Vīksnas, Bērzkalnes, Vectilžas, Lazdulejas, Briežuciema, Tilžas, Bērzpils ja Krišjāņu pagasts;

Bauskas novads: Mežotnes, Codes, Dāviņu ja Vecsaules pagasts;

Dobeles novads: osa Jaunbērzes pagastsist, mis asub ida pool maanteest nr P98;

Gulbenes novads: Līgo pagasts;

Jelgavas novads: Kalnciema, Līvbērzes ja Valgundes pagasts;

Kandavas novads: Cēres, Kandavas, Zemītes ja Zantes pagasts, Kandava pilsēta;

Limbažu novads: Skultes, Vidridžu, Limbažu ja Umurgas pagasts;

Rugāju novads: Lazdukalna pagasts;

Salacgrīvas novads: Liepupes pagasts;

Talsu novads: Ķūļciema, Balgales, Vandzenes, Laucienes, Virbu ja Strazdes pagasts;

Ādažu novads;

Aizkraukles novads;

Aknīstes novads;

Alūksnes novads;

Amatas novads;

Apes novads: Trapenes, Gaujienas ja Apes pagasts ning Ape pilsēta;

Babītes novads;

Baldones novads;

Baltinavas novads;

Carnikavas novads;

Cēsu novads;

Cesvaines novads;

Engures novads;

Ērgļu novads;

Garkalnes novads;

Iecavas novads;

Ikšķiles novads;

Ilūkstes novads;

Inčukalna novads;

Jaunjelgavas novads;

Jēkabpils novads;

Ķeguma novads;

Ķekavas novads;

Kocēnu novads;

Kokneses novads;

Krimuldas novads;

Krustpils novads;

Lielvārdes novads;

Līgatnes novads;

Līvānu novads;

Lubānas novads;

Madonas novads;

Mālpils novads;

Mārupes novads;

Mērsraga novads;

Neretas novads;

Ogres novads;

Olaines novads;

Ozolnieki novads;

Pārgaujas novads;

Pļaviņu novads;

Priekuļu novads;

Raunas novads: Raunas pagasts;

Ropažu novads;

Salas novads;

Salaspils novads;

Saulkrastu novads;

Sējas novads;

Siguldas novads;

Skrīveru novads;

Smiltenes novads: Brantu, Blomes, Smiltenes, Bilskas ja Grundzāles pagasts ning Smiltenes pilsēta;

Tukuma novads;

Varakļānu novads;

Vecpiebalgas novads;

Vecumnieku novads;

Viesītes novads;

Viļakas novads;

Limbaži pilsēta;

Jēkabpils republikas pilsēta;

Valmiera republikas pilsēta.

3.   Leedu

Järgmised piirkonnad Leedus:

Anykščiai rajono savivaldybė: Kavarskas ja Kurkliai seniūnija ning Anykščiai seniūnija see osa, mis asub edela pool maanteedest nr 121 ja nr 119;

Jonava rajono savivaldybė: Šilų ja Bukonių seniūnija ja Žeimių seniūnija: Biliuškiai, Drobiškiai, Normainiai II, Normainėliai, Juškonys, Pauliukai, Mitėniškiai, Zofijauka ja Naujokai;

Kaunas rajono savivaldybė: Akademijos, Alšėnų, Babtų, Batniavos, Čekiškės, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos, Garliavos apylinkių, Kačerginės, Kulautuvos, Linksmakalnio, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vilkijos, Vilkijos apylinkių ja Zapyškio seniūnija;

Kėdainiai rajono savivaldybė: Josvainių ja Pernaravos seniūnija;

Panevėžys rajono savivaldybė: Karsakiškio, Naujamiesčio, Paįstrio, Panevėžio, Ramygalos, Smilgių, Upytės, Vadoklių ja Velžio seniūnija ning Nevėžise jõest ida pool asuv Krekenavos seniūnija osa;

Prienai rajono savivaldybė: Veiverių, Šilavoto, Naujosios Ūtos, Balbieriškio, Ašmintos, Išlaužo, Pakuonių seniūnija;

Šalčininkai rajono savivaldybė: Jašiūnų, Turgelių, Akmenynės, Šalčininkų, Gerviškių, Butrimonių, Eišiškių, Poškonių ja Dieveniškių seniūnija;

Varėna rajono savivaldybė: Kaniavos, Marcinkonių ja Merkinės seniūnija;

Vilnius rajono savivaldybė: Sudervė ja Dūkštai seniūnija osad, mis asuvad kirde suunas maanteest nr 171, Maišiagala, Zujūnų, Avižienių, Riešės, Paberžės, Nemenčinės seniūnija, Nemenčinės miesto, Sužionių, Buivydžių, Bezdonių, Lavoriškių, Mickūnų, Šatrininkų, Kalvelių, Nemėžių, Rudaminos, Rūkainių, Medininkų, Marijampolio, Pagirių ja Juodšilių seniūnija;

Alytus miesto savivaldybė;

Utena rajono savivaldybė: Sudeikių ja Utenos seniūnija, Utenos miesto, Kuktiškių, Daugailių, Tauragnų ja Saldutiškio seniūnija;

Alytus miesto savivaldybė: Pivašiūnų, Punios, Daugų, Alovės, Nemunaičio, Raitininkų, Miroslavo, Krokialaukio, Simno ja Alytaus seniūnija;

Kaunas miesto savivaldybė;

Panevėžys miesto savivaldybė;

Prienai miesto savivaldybė;

Vilnius miesto savivaldybė;

Biržai rajono savivaldybė;

Druskininkai savivaldybė;

Ignalina rajono savivaldybė;

Lazdijai rajono savivaldybė;

Molėtai rajono savivaldybė;

Rokiškis rajono savivaldybė;

Širvintos rajono savivaldybė;

Švencionys rajono savivaldybė;

Ukmergė rajono savivaldybė;

Zarasai rajono savivaldybė;

Birštonas savivaldybė;

Visaginas savivaldybe.

4.   Poola

Järgmised piirkonnad Poolas:

województwo podlaskie:

powiat białostocki: gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Michałowo, Supraśl, Tykocin, Wasilków, Zabłudów ja Zawady;

powiat sokólski:

powiat hajnowski: gmina Dubicze Cerkiewne, gminy Kleszczele ja Czeremcha osad, mis asuvad ida pool maanteest nr 66;

powiat bielski: osa gmina Bielsk Podlaskist, mis asub ida pool joonest, mis kulgeb piki maanteed nr 19 (Bielsk Podlaski linnast põhja suunas) ning edasi piki Bielsk Podlaski linna idapiiri ja maanteed nr 66 (Bielsk Podlaski linnast lõuna suunas), gmina Orla osa, mis asub ida pool maanteest nr 66.

III OSA

1.   Eesti

Järgmised piirkonnad Eestis:

Jõgeva maakond;

Järva maakond;

osa Kuusalu vallast, mis asub lõuna pool maanteest nr 1 (E20);

osa Tamsalu vallast, mis asub edela pool Tallinna-Tartu raudteest;

Aegviidu vald;

Anija vald;

Kadrina vald;

Kolga-Jaani vald;

Kõo vald;

Laeva vald;

Laimjala vald;

Pihtla vald;

Rakke vald;

Tapa vald;

Väike-Maarja vald;

Valjala vald.

2.   Läti

Järgmised piirkonnad Lätis:

Balvu novads: Kubuļu ja Balvu pagasts ja Balvi pilsēta;

Gulbenes novads: Beļavas, Galgauskas, Jaungulbenes, Daukstu, Stradu, Litenes, Stāmerienas, Tirzas, Druvienas, Rankas, Lizuma ja Lejasciema pagasts ning Gulbene pilsēta;

Jaunpiebalgas novads;

Raunas novads: Drustu pagasts;

Smiltenes novads: Launkalnes, Variņu ja Palsmanes pagasts;

Apes novads: Virešu pagasts;

Limbažu novads: Viļķenes, Pāles ja Katvaru pagasts;

Rugāju novads: Rugāju pagasts;

Salacgrīvas novads: Ainažu ja Salacgrīvas pagasts;

Aglonas novads;

Alojas novads;

Beverīnas novads;

Burtnieku novads;

Ciblas novads;

Dagdas novads;

Daugavpils novads;

Kārsavas novads;

Krāslavas novads;

Ludzas novads;

Mazsalacas novads;

Naukšēnu novads;

Preiļu novads;

Rēzeknes novads;

Riebiņu novads;

Rūjienas novads;

Strenču novads;

Valkas novads;

Vārkavas novads;

Viļānu novads;

Zilupes novads;

Ainaži pilsēta;

Salacgrīva pilsēta;

Daugavpils republikas pilsēta;

Rēzekne republikas pilsēta.

3.   Leedu

Järgmised piirkonnad Leedus:

Anykščiai rajono savivaldybė: Debeikių, Skiemonių, Viešintų, Andrioniškio, Svėdasų, Troškūnų, Traupio seniūnija ning Anykščiai seniūnija see osa, mis asub maanteedest nr 121 ja nr 119 kirde pool;

Alytus rajono savivaldybė: Butrimonių seniūnija;

Jonava rajono savivaldybė: Upninkų, Ruklos, Dumsių, Užusalių ja Kulvos seniūnija ning Žeimiai seniūnija Akliai, Akmeniai, Barsukinė, Blauzdžiai, Gireliai, Jagėlava, Juljanava, Kuigaliai, Liepkalniai, Martyniškiai, Milašiškiai, Mimaliai, Naujasodis, Normainiai I, Paduobiai, Palankesiai, Pamelnytėlė, Pėdžiai, Skrynės, Svalkeniai, Terespolis, Varpėnai, Žeimių gst., Žieveliškiai ja Žeimių miestelis;

Kaišiadorys rajono savivaldybė;

Kaunas rajono savivaldybė: Vandžiogalos, Lapių, Karmėlavos ja Neveronių seniūnija;

Kėdainiai rajono savivaldybė: Pelėdnagių, Krakių, Dotnuvos, Gudžiūnų, Surviliškio, Vilainių, Truskavos, Šėtos seniūnija, Kėdainių miesto;

Prienai rajono savivaldybė: Jiezno ja Stakliškių seniūnija;

Panevėžys rajono savivaldybė: Miežiškių ja Raguvos seniūnija;

Šalčininkai rajono savivaldybė: Baltosios Vokės, Pabarės, Dainavos ja Kalesninkų seniūnija;

Varėna rajono savivaldybė: Valkininkų, Jakėnų, Matuizų, Varėnos ja Vydenių seniūnija;

Vilnius rajono savivaldybė: Sudervė ja Dūkštai seniūnija need osad, mis asuvad edela pool maanteest nr 171;

Utena rajono savivaldybė: Užpalių, Vyžuonų ja Leliūnų seniūnija;

Elektrėnai savivaldybė;

Jonava miesto savivaldybė;

Kaišiadorys miesto savivaldybė;

Kupiškis rajono savivaldybė;

Trakai rajono savivaldybė.

4.   Poola

Järgmised piirkonnad Poolas:

 

województwo podlaskie:

powiat grajewski;

powiat moniecki;

powiat hajnowski: gminy Czyże, Białowieża, Hajnówka (sh Hajnówka linn), Narew ja Narewka ning gminy Czeremcha ja Kleszczele osad, mis asuvad maanteest nr 66 lääne pool;

powiat siemiatycki: gminy Mielnik, Milejczyce, Nurzec-Stacja, Siemiatycze (sh Siemiatycze linn).

 

województwo mazowieckie:

powiat łosicki: gminy Sarnaki, Stara Kornica ja Huszlew;

 

województwo lubelskie:

powiat bialski: gminy Konstantynów, Janów Podlaski, Leśna Podlaska, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie ja Terespol (sh Terespoli linn);

powiat M. Biała Podlaska.

IV OSA

Itaalia

Järgmised piirkonnad Itaalias:

kõik Sardiinia piirkonnad.“