31.8.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 234/12


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2016/1441,

30. august 2016,

millega muudetakse rakendusotsuse 2014/709/EL (milles käsitletakse loomatervishoiualaseid tõrjemeetmeid seoses sigade Aafrika katkuga teatavates liikmesriikides) lisa

(teatavaks tehtud numbri C(2016) 5670 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 11. detsembri 1989. aasta direktiivi 89/662/EMÜ veterinaarkontrollide kohta ühendusesiseses kaubanduses seoses siseturu väljakujundamisega, (1) eriti selle artikli 9 lõiget 4,

võttes arvesse nõukogu 26. juuni 1990. aasta direktiivi 90/425/EMÜ, milles käsitletakse ühendusesiseses kaubanduses teatavate elusloomade ja toodete suhtes seoses siseturu väljakujundamisega kohaldatavaid veterinaar- ja zootehnilisi kontrolle, (2) eriti selle artikli 10 lõiget 4,

võttes arvesse nõukogu 16. detsembri 2002. aasta direktiivi 2002/99/EÜ, milles sätestatakse inimtoiduks ettenähtud loomsete saaduste tootmist, töötlemist, turustamist ja ühendusse toomist reguleerivad loomatervishoiu eeskirjad, (3) eriti selle artikli 4 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni rakendusotsuses 2014/709/EL (4) on sätestatud loomatervishoiualased tõrjemeetmed seoses sigade Aafrika katku esinemisega teatavates liikmesriikides. Kõnealuse rakendusotsuse lisa I, II, III ja IV osas on piiritletud ja loetletud nende liikmesriikide teatavad alad, mis on eristatud epidemioloogilisel olukorral põhineva riski taseme järgi. Loetelus on esitatud teatavad Eesti piirkonnad.

(2)

Augustis 2016 on esinenud üks sigade Aafrika katku puhang kodusigadel ja üks juhtum uluksigadel Eestis Saare maakonnas. Seda piirkonda ei ole praegu rakendusotsuse 2014/709/EL lisas loetletud. Kõnealuse puhangu esinemine ning uluksigadel esinenud juhtum kujutavad endast riskitaseme kõrgenemist, mida tuleb arvesse võtta. Seepärast tuleks Eesti vastavad alad nüüd rakendusotsuse 2014/709/EL lisa I, II ja III osas loetleda.

(3)

Sigade Aafrika katkust tabandunud uluksigade populatsioonide praeguse epidemioloogilise olukorra muutust liidus tuleks arvesse võtta kõnealuse haiguse tõttu Eestis tekkinud olukorraga seotud loomatervishoiuriski hindamisel. Selleks et rakendusotsuses 2014/709/EL ettenähtud loomatervishoiualaseid tõrjemeetmeid sihipäraselt rakendada ja tõkestada sigade Aafrika katku edasist levikut, samuti selleks, et vältida tarbetuid häireid liidusiseses kaubanduses ning kolmandate riikide kehtestatavaid põhjendamatuid kaubandustõkkeid, tuleks muuta nimetatud rakendusotsuse lisas esitatud liidu loetelu aladest, mille suhtes kohaldatakse loomatervishoiualaseid tõrjemeetmeid, ja võtta kõnealuse haigusega seoses arvesse praeguse epidemioloogilise olukorra muutusi Eestis.

(4)

Seepärast tuleks rakendusotsuse 2014/709/EL lisa vastavalt muuta.

(5)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Rakendusotsuse 2014/709/EL lisa asendatakse käesoleva otsuse lisas esitatud tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 30. august 2016

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Vytenis ANDRIUKAITIS


(1)  EÜT L 395, 30.12.1989, lk 13.

(2)  EÜT L 224, 18.8.1990, lk 29.

(3)  EÜT L 18, 23.1.2003, lk 11.

(4)  Komisjoni 9. oktoobri 2014. aasta rakendusotsus 2014/709/EL, milles käsitletakse loomatervishoiualaseid tõrjemeetmeid seoses sigade Aafrika katkuga teatavates liikmesriikides ja tunnistatakse kehtetuks rakendusotsus 2014/178/EL (ELT L 295, 11.10.2014, lk 63).


LISA

„LISA

I OSA

1.   Eesti

Järgmised piirkonnad Eestis:

Hiiu maakond;

2.   Läti

Järgmised piirkonnad Lätis:

Bauskas novads: Īslīces, Gailīšu, Brunavas ja Ceraukstes pagasts;

Dobeles novads: Bikstu, Zebrenes, Annenieku, Naudītes, Penkules, Auru ja Krimūnu, Dobeles, Berzes pagasts, see osa Jaunbērzes pagasts'ist, mis asub lääne pool maanteest nr P98, ja Dobele pilsēta;

Jelgavas novads: Glūdas, Svētes, Platones, Vircavas, Jaunsvirlaukas, Zaļenieku, Vilces, Lielplatones, Elejas ja Sesavas pagasts;

Kandavas novads: Vānes ja Matkules pagasts;

Talsu novads: Lubes, Īves, Valdgales, Ģibuļu, Lībagu, Laidzes, Ārlavas, Abavas pagasts, Sabile, Talsi, Stende ja Valdemārpilsi pilsēta;

Brocēnu novads;

Dundagas novads;

Jaunpils novads;

Rojas novads;

Rundāles novads;

Stopiņu novads;

Tērvetes novads;

Bauska pilsēta;

Jelgava republikas pilsēta;

Jūrmala republikas pilsēta.

3.   Leedu

Järgmised piirkonnad Leedus:

Jurbarkas rajono savivaldybė: Raudonės, Veliuonos, Seredžiaus ja Juodaičių seniūnija;

Pakruojis rajono savivaldybė: Klovainių, Rozalimo ja Pakruojo seniūnija;

Panevežys rajono savivaldybė: Nevėžise jõest lääne pool asuv Krekenavos seniūnija osa;

Raseiniai rajono savivaldybė: Ariogalos seniūnija, Ariogalos miestas, Betygalos, Pagojukų ja Šiluvos seniūnija;

Šakiai rajono savivaldybė: Plokščių, Kriūkų, Lekėčių, Lukšių, Griškabūdžio, Barzdų, Žvirgždaičių, Sintautų, Kudirkos Naumiesčio, Slavikų ja Šakių seniūnija;

Pasvalys rajono savivaldybė;

Vilkaviškis rajono savivaldybė;

Radviliškis rajono savivaldybė;

Kalvarija savivaldybė;

Kazlų Rūda savivaldybė;

Marijampolė savivaldybė.

4.   Poola

Järgmised piirkonnad Poolas:

województwo podlaskie:

powiat augustowski: gminy Augustów (sh Augustówi linn), Nowinka, Płaska, Sztabin ja Bargłów Kościelny;

powiat bielski: gminy Brańsk (sh Brański linn), Boćki, Rudka, Wyszki, osa gmina Bielsk Podlaskist, mis asub lääne pool joonest, mis kulgeb piki maanteed nr 19 (Bielsk Podlaski linnast põhja suunas) ning edasi piki Bielsk Podlaski linna idapiiri ja maanteed nr 66 (Bielsk Podlaski linnast lõuna suunas), Bielsk Podlaski linn, gmina Orla osa, mis asub lääne pool maanteest nr 66;

powiat białostocki: gminy Choroszcz, Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Łapy, Poświętne, Zawady ja Dobrzyniewo Duże;

powiat siemiatycki: gminy Drohiczyn, Dziadkowice, Grodzisk, Milejczyce ja Perlejewo;

powiat suwalski: gminy Rutka-Tartak, Szypliszki, Suwałki ja Raczki;

powiat sokólski: gminy Suchowola ja Korycin;

powiat hajnowski: gminy Kleszczele ja Czeremcha osad, mis asuvad lääne pool maanteest nr 66;

powiat łomżyński;

powiat M. Białystok;

powiat M. Łomża;

powiat M. Suwałki;

powiat moniecki;

powiat sejneński;

powiat wysokomazowiecki;

powiat zambrowski;

województwo mazowieckie:

powiat sokołowski: gminy Ceranów, Jabłonna Lacka, Sterdyń ja Repki;

powiat siedlecki: gminy Korczew, Przesmyki, Paprotnia; Suchożebry, Mordy, Siedlce ja Zbuczyn;

powiat M. Siedlce;

powiat ostrołęcki: gminy Rzekuń, Troszyn, Czerwin ja Goworowo;

powiat łosicki: gminy Olszanka, Łosice ja Platerów;

powiat ostrowski;

województwo lubelskie:

powiat włodawski: gmina Hanna;

powiat bialski: gminy Miedzyrzec Podlaski (sh Miedzyrzec Podlaski linn), Drelów, Łomazy, Rossosz, Piszczac, Kodeń, Tuczna, Sławatycze, Wisznice ja Sosnówka;

powiat radzyński: gmina Kąkolewnica Wschodnia ja Komarówka Podlaska

II OSA

1.   Eesti

Järgmised piirkonnad Eestis:

Kallaste linn;

Kuressaare linn;

Rakvere linn;

Tartu linn;

Viljandi linn;

Harju maakond; (välja arvatud osa Kuusalu vallast, mis asub lõuna pool maanteest 1 (E20), Aegviidu vald ja Anija vald);

Ida-Viru maakond;

Lääne maakond;

Pärnu maakond;

Põlva maakond;

Rapla maakond;

osa Kuusalu vallast, mis asub põhja pool maanteest 1 (E20);

osa Pärsti vallast, mis asub lääne pool maanteest 24126;

osa Suure-Jaani vallast, mis asub lääne pool maanteest 49;

osa Tamsalu vallast, mis asub kirde pool Tallinna-Tartu raudteest;

osa Tartu vallast, mis asub ida pool Tallinna-Tartu raudteest;

osa Viiratsi vallast, mis asub lääne pool joonest, mis kulgeb piki maanteed 92 selle ristumiskohani maanteega 155, seejärel piki maanteed 155 kuni ristumiseni maanteega 24156, seejärel piki maanteed 24156 kuni ristumiseni Verilaske ojaga, seejärel piki Verilaske oja, kuni see jõuab valla lõunapiirini;

Abja vald;

Alatskivi vald;

Avanduse vald;

Haaslava vald;

Haljala vald;

Halliste vald;

Kambja vald;

Karksi vald;

Kihelkonna vald;

Koonga vald;

Kõpu vald;

Lääne-Saare vald;

Laekvere vald;

Leisi vald;

Luunja vald;

Mäksa vald;

Märjamaa vald;

Meeksi vald;

Muhu vald;

Mustjala vald;

Orissaare vald;

Peipsiääre vald;

Piirissaare vald;

Pöide vald;

Rägavere vald;

Rakvere vald;

Ruhnu vald;

Saksi vald;

Salme vald;

Sõmeru vald;

Torgu vald;

Vara vald;

Vihula vald;

Võnnu vald.

2.   Läti

Järgmised piirkonnad Lätis:

Balvu novads: Vīksnas, Bērzkalnes, Vectilžas, Lazdulejas, Briežuciema, Tilžas, Bērzpils ja Krišjāņu pagasts;

Bauskas novads: Mežotnes, Codes, Dāviņu ja Vecsaules pagasts;

Dobeles novads: osa Jaunbērzes pagasts'ist, mis asub ida pool maanteest P98;

Gulbenes novads: Lejasciema, Lizuma, Rankas, Druvienas, Tirzas ja Līgo pagasts;

Jelgavas novads: Kalnciema, Līvbērzes ja Valgundes pagasts;

Kandavas novads: Cēres, Kandavas, Zemītes ja Zantes pagasts, Kandava pilsēta;

Limbažu novads: Skultes, Vidridžu, Limbažu ja Umurgas pagasts;

Rugāju novads: Lazdukalna pagasts;

Salacgrīvas novads: Liepupes pagasts;

Talsu novads: Ķūļciema, Balgales, Vandzenes, Laucienes, Virbu ja Strazdes pagasts;

Ādažu novads;

Aizkraukles novads;

Aknīstes novads;

Alūksnes novads;

Amatas novads;

Apes novads;

Babītes novads;

Baldones novads;

Baltinavas novads;

Carnikavas novads;

Cēsu novads;

Cesvaines novads;

Engures novads;

Ērgļu novads;

Garkalnes novads;

Iecavas novads;

Ikšķiles novads;

Ilūkstes novads;

Inčukalna novads;

Jaunjelgavas novads;

Jaunpiebalgas novads;

Jēkabpils novads;

Ķeguma novads;

Ķekavas novads;

Kocēnu novads;

Kokneses novads;

Krimuldas novads;

Krustpils novads;

Lielvārdes novads;

Līgatnes novads;

Līvānu novads;

Lubānas novads;

Madonas novads;

Mālpils novads;

Mārupes novads;

Mērsraga novads;

Neretas novads;

Ogres novads;

Olaines novads;

Ozolnieki novads;

Pārgaujas novads;

Pļaviņu novads;

Priekuļu novads;

Raunas novads;

Ropažu novads;

Salas novads;

Salaspils novads;

Saulkrastu novads;

Sējas novads;

Siguldas novads;

Skrīveru novads;

Smiltenes novads;

Tukuma novads;

Varakļānu novads;

Vecpiebalgas novads;

Vecumnieku novads;

Viesītes novads;

Viļakas novads;

Limbaži pilsēta;

Jēkabpils republikas pilsēta;

Valmiera republikas pilsēta.

3.   Leedu

Järgmised piirkonnad Leedus:

Anykščiai rajono savivaldybė: Kavarskas ja Kurkliai seniūnija ning Anykščiai seniūnija see osa, mis asub edela pool maanteedest nr 121 ja nr 119;

Jonava rajono savivaldybė: Šilų ja Bukonių seniūnija ja Žeimių seniūnija: Biliuškiai, Drobiškiai, Normainiai II, Normainėliai, Juškonys, Pauliukai, Mitėniškiai, Zofijauka ja Naujokai küla;

Kaunas rajono savivaldybė: Akademijos, Alšėnų, Babtų, Batniavos, Čekiškės, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos, Garliavos apylinkių, Kačerginės, Kulautuvos, Linksmakalnio, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vilkijos, Vilkijos apylinkių ja Zapyškio seniūnija;

Kėdainiai rajono savivaldybė: Josvainių, Pernaravos, Krakių, Dotnuvos, Gudžiūnų, Surviliškio, Vilainių, Truskavos ja Šėtos seniūnija ning Kėdainių miesto;

Panevėžys rajono savivaldybė: Karsakiškio, Naujamiesčio, Paįstrio, Panevėžio, Ramygalos, Smilgių, Upytės, Vadoklių ja Velžio seniūnija ning Nevėžise jõest ida pool asuv Krekenavos seniūnija osa;

Prienai rajono savivaldybė: Veiverių, Šilavoto, Naujosios Ūtos, Balbieriškio, Ašmintos, Išlaužo, Pakuonių seniūnija;

Šalčininkai rajono savivaldybė: Jašiūnų, Turgelių, Akmenynės, Šalčininkų, Gerviškių, Butrimonių, Eišiškių, Poškonių ja Dieveniškių seniūnija;

Varėna rajono savivaldybė: Kaniavos, Marcinkonių ja Merkinės seniūnija;

Vilnius rajono savivaldybė: Sudervė ja Dūkštai seniūnija osad, mis asuvad kirde suunas maanteest nr 171, Maišiagala, Zujūnų, Avižienių, Riešės, Paberžės, Nemenčinės seniūnija, Nemenčinės miesto, Sužionių, Buivydžių, Bezdonių, Lavoriškių, Mickūnų, Šatrininkų, Kalvelių, Nemėžių, Rudaminos, Rūkainių, Medininkų, Marijampolio, Pagirių ja Juodšilių seniūnija;

Alytus miesto savivaldybė;

Utena rajono savivaldybė: Sudeikių ja Utenos seniūnija, Utenos miesto, Kuktiškių, Daugailių, Tauragnų ja Saldutiškio seniūnija;

Alytus miesto savivaldybė: Pivašiūnų, Punios, Daugų, Alovės, Nemunaičio, Raitininkų, Miroslavo, Krokialaukio, Simno ja Alytaus seniūnija;

Kaunas miesto savivaldybė;

Panevėžys miesto savivaldybė;

Prienai miesto savivaldybė;

Vilnius miesto savivaldybė;

Biržai rajono savivaldybė;

Druskininkai savivaldybė;

Ignalina rajono savivaldybė;

Lazdijai rajono savivaldybė;

Molėtai rajono savivaldybė;

Rokiškis rajono savivaldybė;

Širvintos rajono savivaldybė;

Švencionys rajono savivaldybė;

Ukmergė rajono savivaldybė;

Zarasai rajono savivaldybė;

Birštonas savivaldybė;

Visaginas savivaldybe.

4.   Poola

Järgmised piirkonnad Poolas:

województwo podlaskie:

powiat białostocki: gminy Czarna Białostocka, Gródek, Supraśl, Wasilków ja Zabłudów;

powiat sokólski: gminy Dąbrowa Białostocka, Janów, Krynki, Kuźnica, Nowy Dwór, Sidra, Sokółka ja Szudziałowo;

powiat augustowski: gmina Lipsk;

powiat hajnowski: gmina Dubicze Cerkiewne, gminy Kleszczele ja Czeremcha osad, mis asuvad ida pool maanteest nr 66;

powiat bielski: osa gmina Bielsk Podlaskist, mis asub ida pool joonest, mis kulgeb piki maanteed nr 19 (Bielsk Podlaski linnast põhja suunas) ning edasi piki Bielsk Podlaski linna idapiiri ja maanteed nr 66 (Bielsk Podlaski linnast lõuna suunas), gmina Orla osa, mis asub ida pool maanteest nr 66.

III OSA

1.   Eesti

Järgmised piirkonnad Eestis:

Elva linn;

Võhma linn;

Jõgeva maakond;

Järva maakond;

Valga maakond;

Võru maakond;

osa Kuusalu vallast, mis asub lõuna pool maanteest 1 (E20);

osa Pärsti vallast, mis asub ida pool maanteest 24126;

osa Suure-Jaani vallast, mis asub ida pool maanteest 49;

osa Tamsalu vallast, mis asub edela pool Tallinna-Tartu raudteest;

osa Tartu vallast, mis asub lääne pool Tallinna-Tartu raudteest;

osa Viiratsi vallast, mis asub ida pool joonest, mis on määratletud maantee 92 läänepoolse osaga kuni lõikumiseni maanteega 155, seejärel maanteega 155 kuni lõikumiseni maanteega 24156, seejärel maanteega 24156 kuni lõikumiseni Verilaske ojaga, seejärel Verilaske ojaga, kuni see jõuab valla lõunapiirini;

Aegviidu vald;

Anija vald;

Kadrina vald;

Kolga-Jaani vald;

Konguta vald;

Kõo vald;

Laeva vald;

Laimjala vald;

Nõo vald;

Paistu vald;

Pihtla vald;

Puhja vald;

Rakke vald;

Rannu vald;

Rõngu vald;

Saarepeedi vald;

Tapa vald;

Tähtvere vald;

Tarvastu vald;

Ülenurme vald;

Väike-Maarja vald;

Valjala vald;

2.   Läti

Järgmised piirkonnad Lätis:

Balvu novads: Kubuļu ja Balvu pagasts;

Gulbenes novads: Beļavas, Galgauskas, Jaungulbenes, Daukstu, Stradu, Litenes ja Stāmerienas pagasts;

Limbažu novads: Viļķenes, Pāles ja Katvaru pagasts;

Rugāju novads: Rugāju pagasts;

Salacgrīvas novads: Ainažu ja Salacgrīvas pagasts;

Aglonas novads;

Alojas novads;

Beverīnas novads;

Burtnieku novads;

Ciblas novads;

Dagdas novads;

Daugavpils novads;

Kārsavas novads;

Krāslavas novads;

Ludzas novads;

Mazsalacas novads;

Naukšēnu novads;

Preiļu novads;

Rēzeknes novads;

Riebiņu novads;

Rūjienas novads;

Strenču novads;

Valkas novads;

Vārkavas novads;

Viļānu novads;

Zilupes novads;

Ainaži pilsēta;

Salacgrīva pilsēta;

Daugavpils republikas pilsēta;

Rēzekne republikas pilsēta.

3.   Leedu

Järgmised piirkonnad Leedus:

Anykščiai rajono savivaldybė: Debeikių, Skiemonių, Viešintų, Andrioniškio, Svėdasų, Troškūnų, Traupio seniūnija ning Anykščiai seniūnija see osa, mis asub maanteedest nr 121 ja nr 119 kirde pool;

Alytus rajono savivaldybė: Butrimonių seniūnija;

Jonava rajono savivaldybė: Upninkų, Ruklos, Dumsių, Užusalių ja Kulvos seniūnija ning Žeimiai seniūnija Akliai, Akmeniai, Barsukinė, Blauzdžiai, Gireliai, Jagėlava, Juljanava, Kuigaliai, Liepkalniai, Martyniškiai, Milašiškiai, Mimaliai, Naujasodis, Normainiai I, Paduobiai, Palankesiai, Pamelnytėlė, Pėdžiai, Skrynės, Svalkeniai, Terespolis, Varpėnai küla, Žeimių gst., Žieveliškiai küla ja Žeimių miestelis;

Kaišiadorys rajono savivaldybė;

Kaunas rajono savivaldybė: Vandžiogalos, Lapių, Karmėlavos ja Neveronių seniūnijos;

Kėdainiai rajono savivaldybė: Pelėdnagių seniūnija;

Prienai rajono savivaldybė: Jiezno ja Stakliškių seniūnija;

Panevėžys rajono savivaldybė: Miežiškių ja Raguvos seniūnija;

Šalčininkai rajono savivaldybė: Baltosios Vokės, Pabarės, Dainavos ja Kalesninkų seniūnija;

Varėna rajono savivaldybė: Valkininkų, Jakėnų, Matuizų, Varėnos ja Vydenių seniūnija;

Vilnius rajono savivaldybė: Sudervė ja Dūkštai seniūnija need osad, mis asuvad edela pool maanteest nr 171;

Utena rajono savivaldybė: Užpalių, Vyžuonų ja Leliūnų seniūnija;

Elektrėnai savivaldybė;

Jonava miesto savivaldybė;

Kaišiadorys miesto savivaldybė;

Kupiškis rajono savivaldybė;

Trakai rajono savivaldybė.

4.   Poola

Järgmised piirkonnad Poolas:

powiat hajnowski: gminy Czyże, Białowieża, Hajnówka (sh Hajnówka linn), Narew ja Narewka;

powiat siemiatycki: gminy Mielnik, Nurzec-Stacja, Siemiatycze (sh Siemiatycze linn).

województwo mazowieckie:

powiat łosicki: gminy Sarnaki, Stara Kornica ja Huszlew.

województwo lubelskie:

powiat bialski: gminy Konstantynów, Janów Podlaski, Leśna Podlaska, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie ja Terespol (sh Terespoli linn);

powiat M. Biała Podlaska.

IV OSA

Itaalia

Järgmised piirkonnad Itaalias:

kõik Sardiinia piirkonnad.“