28.7.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 202/45


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2016/1236,

27. juuli 2016,

millega muudetakse rakendusotsuse 2014/709/EL (milles käsitletakse loomatervishoiualaseid tõrjemeetmeid seoses sigade Aafrika katkuga teatavates liikmesriikides) lisa seoses Eestit, Lätit, Leedut ja Poolat käsitlevate kannetega

(teatavaks tehtud numbri C(2016) 4983 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 11. detsembri 1989. aasta direktiivi 89/662/EMÜ veterinaarkontrollide kohta ühendusesiseses kaubanduses seoses siseturu väljakujundamisega (1), eriti selle artikli 9 lõiget 4,

võttes arvesse nõukogu 26. juuni 1990. aasta direktiivi 90/425/EMÜ, milles käsitletakse ühendusesiseses kaubanduses teatavate elusloomade ja toodete suhtes seoses siseturu väljakujundamisega kohaldatavaid veterinaar- ja zootehnilisi kontrolle (2), eriti selle artikli 10 lõiget 4,

võttes arvesse nõukogu 16. detsembri 2002. aasta direktiivi 2002/99/EÜ, milles sätestatakse inimtoiduks ettenähtud loomsete saaduste tootmist, töötlemist, turustamist ja ühendusse toomist reguleerivad loomatervishoiu eeskirjad (3), eriti selle artikli 4 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni rakendusotsuses 2014/709/EL (4) on sätestatud loomatervishoiualased tõrjemeetmed seoses sigade Aafrika katkuga teatavates liikmesriikides. Kõnealuse rakendusotsuse lisa I, II, III ja IV osas on piiritletud ja loetletud nende liikmesriikide teatavad piirkonnad, mis on eristatud epidemioloogilisel olukorral põhineva riski taseme järgi. Loetelu sisaldab Eesti, Läti, Leedu ja Poola teatavaid piirkondi.

(2)

2016. aasta juunis ja juulis esinesid uued sigade Aafrika katku haigestumise juhtumid metssigadel Lätis Jekabpilsi, Baldone ja Riia piirkonnas, edasised sigade Aafrika katku haigestumise juhtumid metssigadel Eestis Pärnu, Harju ja Rapla maakonnas ning üks sigade Aafrika katku haigestumise juhtum metssigadel Poolas Czyże piirkonnas. Rakendusotsuse 2014/709/EL lisa I osas loetletud eespool nimetatud piirkonnad asuvad kõnealuse lisa II osas loetletud piirkondade vahetus läheduses. Seepärast tuleks I osas loetletud Eesti, Läti ja Poola teatavad piirkonnad esitada nüüd rakendusotsuse 2014/709/EL lisa II osas ja Läti teatavad uued piirkonnad tuleks esitada kõnealuse otsuse lisa I osas.

(3)

2016. aasta juunis ja juulis esinesid uued sigade Aafrika katku puhangud kodusigadel Eestis Jõgeva ja Lääne-Viru maakonnas; praegu rakendusotsuse 2014/709/EL lisa II osas loetletud Eesti teatavad piirkonnad tuleks esitada nüüd kõnealuse otsuse III osas.

(4)

2016. aasta juunis ja juulis esinesid uued sigade Aafrika katku puhangud kodusigadel Leedus Elektrėnai, Anykšciu ja Kruonio piirkonnas. Kõnealused piirkonnad on praegu esitatud rakendusotsuse 2014/709/EL lisa II osas. Seepärast tuleks kõnealuse otsuse II osas loetletud Leedu teatavad piirkonnad esitada kõnealuse lisa III osas.

(5)

2016. aasta juunis ja juulis esinesid uued sigade Aafrika katku puhangud kodusigadel Poolas Hajnówka piirkonnas. Kõnealune piirkond on praegu esitatud rakendusotsuse 2014/709/EL lisa II osas. Seepärast tuleks Poola puhul täiendada rakendusotsuse 2014/709/EL lisa I osas esitatud kehtivat loetelu lõunapoolsete piirkondade loeteluga ning I ja II osas loetletud teatavad piirkonnad tuleks loetleda kõnealuse lisa III osas.

(6)

Sigade Aafrika katkust tabandunud metssigade praeguse epidemioloogilise olukorra muutust liidus tuleks arvesse võtta kõnealuse haiguse tõttu Eestis, Lätis, Leedus ja Poolas tekkinud olukorraga seotud loomatervishoiuriski hindamisel. Selleks et loomatervishoiualaseid tõrjemeetmeid sihipäraselt rakendada ja tõkestada sigade Aafrika katku edasist levikut, samuti selleks, et vältida tarbetuid häireid liidusiseses kaubanduses ning kolmandate riikide kehtestatavaid põhjendamatuid kaubandustõkkeid, tuleks muuta rakendusotsuse 2014/709/EL lisas esitatud liidu loetelu piirkondadest, mille suhtes kohaldatakse loomatervishoiualaseid tõrjemeetmeid, ja võtta arvesse kõnealusest haigusest tingitud praeguse epidemioloogilise olukorra muutusi Eestis, Lätis, Leedus ja Poolas.

(7)

Seepärast tuleks rakendusotsuse 2014/709/EL lisa vastavalt muuta.

(8)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Rakendusotsuse 2014/709/EL lisa asendatakse käesoleva otsuse lisaga.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 27. juuli 2016

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Vytenis ANDRIUKAITIS


(1)  EÜT L 395, 30.12.1989, lk 13.

(2)  EÜT L 224, 18.8.1990, lk 29.

(3)  EÜT L 18, 23.1.2003, lk 11.

(4)  Komisjoni 9. oktoobri 2014. aasta rakendusotsus 2014/709/EL, milles käsitletakse loomatervishoiualaseid tõrjemeetmeid seoses sigade Aafrika katkuga teatavates liikmesriikides ja tunnistatakse kehtetuks rakendusotsus 2014/178/EL (ELT L 295, 11.10.2014, lk 63).


LISA

„LISA

I OSA

1.   Läti

Järgmised piirkonnad Lätis:

Bauskas novads: Īslīces, Gailīšu, Brunavas ja Ceraukstes pagasts;

Dobeles novads: Jaunbērzes, Dobeles ja Bērzes pagasts;

Jelgavas novads: Kalnciema, Līvbērzes, Glūdas, Svētes, Platones, Vircavas, Jaunsvirlaukas, Zaļenieku, Vilces, Lielplatones, Elejas ja Sesavas pagasts;

Tukuma novads: Slampes ja Džūkstes pagasts;

Engures novads;

Rundāles novads;

Stopiņu novads;

Jelgava republikas pilsēta;

Jūrmala republikas pilsēta;

Bauska pilsēta.

2.   Leedu

Järgmised piirkonnad Leedus:

Jurbarkas rajono savivaldybė: Raudonės, Veliuonos, Seredžiaus ja Juodaičių seniūnijos;

Pakruojis rajono savivaldybė: Klovainių, Rozalimo ja Pakruojo seniūnijos;

Panevežys rajono savivaldybė: Nevėžise jõest lääne pool asuv Krekenavos seniūnijose osa;

Raseiniai rajono savivaldybė: Ariogalos, Ariogalos miestas, Betygalos, Pagojukų ja Šiluvos seniūnijos;

Šakiai rajono savivaldybė: Plokščių, Kriūkų, Lekėčių, Lukšių, Griškabūdžio, Barzdų, Žvirgždaičių, Sintautų, Kudirkos Naumiesčio, Slavikų ja Šakių seniūnijos;

Pasvalys rajono savivaldybė;

Vilkaviškis rajono savivaldybė;

Radviliškis rajono savivaldybė;

Kalvarija savivaldybė;

Kazlų Rūda savivaldybė;

Marijampolė savivaldybė.

3.   Poola

Järgmised piirkonnad Poolas:

województwo podlaskie:

powiat augustowski: gminy Augustów (sh Augustówi linn), Nowinka, Płaska, Sztabin ja Bargłów Kościelny;

powiat białostocki: gminy Choroszcz, Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Łapy, Poświętne, Zawady ja Dobrzyniewo Duże;

powiat hajnowski: gminy Kleszczele ja Czeremcha osad, mis asuvad lääne pool maanteest nr 66;

powiat wysokomazowiecki: gminy Kobylin-Borzymy, Kulesze Kościelne, Sokoły, Wysokie Mazowieckie (sh Wysokie Mazowieckie linn), Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo ja Ciechanowiec;

powiat sejneński;

powiat suwalski: gminy Rutka-Tartak, Szypliszki, Suwałki ja Raczki;

powiat zambrowski: gmina Rutki;

powiat sokólski: gminy Suchowola ja Korycin;

powiat bielski, powiat M. Białystok: gminy Brańsk (sh Brański linn), Boćki, Rudka, Wyszki, osa gmina Bielsk Podlaskist, mis asub lääne pool joonest, mis kulgeb piki maanteed nr 19 (Bielsk Podlaski linnast põhja suunas) ning edasi piki Bielsk Podlaski linna idapiiri ja maanteed nr 66 (Bielsk Podlaski linnast lõuna suunas), Bielsk Podlaski linn, gimna Orla osa, mis asub lääne pool maanteest nr 66;

powiat M. Suwałki;

powiat moniecki;

powiat siemiatycki.

II OSA

1.   Eesti

Järgmised piirkonnad Eestis:

Kallaste linn;

Rakvere linn;

Tartu linn;

Viljandi linn;

Harju maakond; (välja arvatud osa Kuusalu vallast, mis asub lõuna pool maanteest 1 (E20), Aegviidu vald ja Anija vald);

Ida-Viru maakond;

Lääne maakond;

Pärnu maakond;

Põlva maakond;

Rapla maakond;

osa Kuusalu vallast, mis asub põhja pool maanteest 1 (E20);

osa Pärsti vallast, mis asub lääne pool maanteest 24126;

osa Suure-Jaani vallast, mis asub lääne pool maanteest 49;

osa Tamsalu vallast, mis asub kirde pool Tallinna-Tartu raudteest;

osa Tartu vallast, mis asub ida pool Tallinna-Tartu raudteest;

osa Viiratsi vallast, mis asub lääne pool joonest, mis kulgeb piki maanteed 92 selle ristumiskohast maanteega 155 lääne pool, seejärel piki maanteed 155 kuni ristumiseni maanteega 24156, seejärel piki maanteed 24156 kuni ristumiseni Verilaske ojaga, seejärel piki Verilaske oja, kuni see jõuab valla lõunapiirini;

Abja vald;

Alatskivi vald;

Avanduse vald;

Haaslava vald;

Haljala vald;

Halliste vald;

Kambja vald;

Karksi vald;

Koonga vald;

Kõpu vald;

Laekvere vald;

Luunja vald;

Mäksa vald;

Märjamaa vald;

Meeksi vald;

Peipsiääre vald;

Piirissaare vald;

Rägavere vald;

Rakvere vald;

Saksi vald;

Sõmeru vald;

Vara vald;

Vihula vald;

Võnnu vald.

2.   Läti

Järgmised piirkonnad Lätis:

Bauskas novads: Mežotnes, Codes, Dāviņu ja Vecsaules pagasts;

Jelgavas novads: Valgunde pagasts;

Limbažu novads: Skultes, Vidridžu, Limbažu ja Umurgas pagasts;

Salacgrīvas novads: Liepupes pagasts;

Ādažu novads;

Aizkraukles novads; Aknīstes novads;

Alūksnes novads;

Amatas novads;

Apes novads;

Babītes novads;

Baldones novads;

Baltinavas novads;

Balvu novads;

Carnikavas novads;

Cēsu novads;

Cesvaines novads;

Ērgļu novads;

Garkalnes novads;

Gulbenes novads;

Iecavas novads;

Ikšķiles novads;

Ilūkstes novads;

Inčukalna novads; Jaunjelgavas novads;

Jaunpiebalgas novads;

Jēkabpils novads;

Ķeguma novads;

Ķekavas novads;

Kocēnu novads;

Kokneses novads;

Krimuldas novads;

Krustpils novads;

Lielvārdes novads;

Līgatnes novads; Līvānu novads;

Lubānas novads;

Madonas novads;

Mālpils novads;

Mārupes novads;

Neretas novads;

Ogres novads;

Olaines novads;

Ozolnieki novads;

Pārgaujas novads;

Pļaviņu novads;

Priekuļu novads;

Raunas novads;

Ropažu novads;

Rugāju novads;

Salas novads;

Salaspils novads;

Saulkrastu novads;

Sējas novads;

Siguldas novads;

Skrīveru novads;

Smiltenes novads;

Varakļānu novads;

Vecpiebalgas novads;

Vecumnieku novads;

Viesītes novads;

Viļakas novads;

Limbaži pilsēta;

Jēkabpils republikas pilsēta;

Valmiera republikas pilsēta.

3.   Leedu

Järgmised piirkonnad Leedus:

Anykščiai rajono savivaldybė: Kavarskas, Kurkliai seniūnijos ning Anykščiai see osa, mis asub edela pool maanteedest nr 121 ja nr 119;

Jonava rajono savivaldybė: Šilų ja Bukonių seniūnijo ja Žeimių seniūnija: Biliuškiai, Drobiškiai, Normainiai II, Normainėliai, Juškonys, Pauliukai, Mitėniškiai, Zofijauka ja Naujokai kaimai;

Kaunas rajono savivaldybė: Akademijos, Alšėnų, Babtų, Batniavos, Čekiškės, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos, Garliavos apylinkių, Kačerginės, Kulautuvos, Linksmakalnio, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vilkijos, Vilkijos apylinkių ja Zapyškio seniūnijos;

Kėdainiai rajono savivaldybė: Josvainių, Pernaravos, Krakių, Dotnuvos, Gudžiūnų, Surviliškio, Vilainių, Truskavos, Šėtos ja Kėdainių miesto seniūnijos;

Panevėžys rajono savivaldybė: Karsakiškio, Naujamiesčio, Paįstrio, Panevėžio, Ramygalos, Smilgių, Upytės, Vadoklių ja Velžio seniūnijos ning Nevėžise jõest lääne pool asuv Krekenavos seniūnija osa;

Prienai rajono savivaldybė: Veiverių, Šilavoto, Naujosios Ūtos, Balbieriškio, Ašmintos, Išlaužo, Pakuonių;

Šalčininkai rajono savivaldybė: Jašiūnų, Turgelių, Akmenynės, Šalčininkų, Gerviškių, Butrimonių, Eišiškių, Poškonių ja Dieveniškių seniūnijos;

Varėna rajono savivaldybė: Kaniavos, Marcinkonių ja Merkinės seniūnijos;

Vilnius rajono savivaldybė: Maišiagala, Zujūnų, Avižienių, Riešės, Paberžės, Nemenčinės, Nemenčinės miesto, Sužionių, Buivydžių, Bezdonių, Lavoriškių, Mickūnų, Šatrininkų, Kalvelių, Nemėžių, Rudaminos, Rūkainių, Medininkų, Marijampolio, Pagirių, Kuodiškių seniūnijos;

Alyrus miesto savivaldybė;

Utena rajono savivaldybė: Sudeikių, Utenos, Utenos miesto, Kuktiškių, Daugailių, Tauragnų, Saldutiškio seniūnijos;

Alytus miesto savivaldybė: Pivašiūnų, Punios, Daugų, Alovės, Nemunaičio, Raitininkų, Miroslavo, Krokialaukio, Simno, Alytaus seniūnijos;

Kaunas miesto savivaldybė;

Panevėžys miesto savivaldybė;

Prienai miesto savivaldybė;

Vilnius miesto savivaldybė;

Biržai rajono savivaldybė;

Druskininkai rajono savivaldybė;

Ignalina rajono savivaldybė;

Lazdijai rajono savivaldybė;

Moletai rajono savivaldybė;

Rokiškis rajono savivaldybė;

Širvintos rajono savivaldybė;

Švencionys rajono savivaldybė;

Ukmergė rajono savivaldybė;

Zarasai rajono savivaldybė;

Birštonas savivaldybė;

Visaginas savivaldybe.

4.   Poola

Järgmised piirkonnad Poolas:

województwo podlaskie:

powiat białostocki: gminy Czarna Białostocka, Gródek, Supraśl, Wasilków ja Zabłudów;

powiat sokólski: gminy Dąbrowa Białostocka, Janów, Krynki, Kuźnica, Nowy Dwór, Sidra, Sokółka ja Szudziałowo;

powiat augustowski: gmina Lipsk;

powiat hajnowski: gmina Dubicze Cerkiewne, gminy Kleszczele ja Czeremcha osad, mis asuvad ida pool maanteest nr 66;

powiat bielski: osa gmina Bielsk Podlaskist, mis asub ida pool joonest, mis mis kulgeb piki maanteed nr 19 (Bielsk Podlaski linnast põhja suunas) ning edasi piki Bielsk Podlaski linna idapiiri ja maanteed nr 66 (Bielsk Podlaski linnast lõuna suunas), gimna Orla osa, mis asub ida pool maanteest nr 66.

III OSA

1.   Eesti

Järgmised piirkonnad Eestis:

Elva linn;

Võhma linn;

Jõgeva maakond;

Järva maakond;

Valga maakond;

Võru maakond;

osa Kuusalu vallast, mis asub lõuna pool maanteest 1 (E20);

osa Pärsti vallast, mis asub ida pool maanteest 24126;

osa Suure-Jaani vallast, mis asub ida pool maanteest 49;

osa Tamsalu vallast, mis asub edela pool Tallinna-Tartu raudteest;

osa Tartu vallast, mis asub lääne pool Tallinna-Tartu raudteest;

osa Viiratsi vallast, mis asub ida pool joonest, mis on määratletud maantee 92 läänepoolse osaga kuni lõikumiseni maanteega 155, seejärel maanteega 155 kuni lõikumiseni maanteega 24156, seejärel maanteega 24156 kuni lõikumiseni Verilaske ojaga, seejärel Verilaske ojaga, kuni see jõuab valla lõunapiirini;

Aegviidu vald;

Anija vald;

Kadrina vald;

Kolga-Jaani vald;

Konguta vald;

Kõo vald;

Laeva vald;

Nõo vald;

Paistu vald;

Puhja vald;

Rakke vald;

Rannu vald;

Rõngu vald;

Saarepeedi vald;

Tapa vald;

Tähtvere vald;

Tarvastu vald;

Ülenurme vald;

Väike-Maarja vald.

2.   Läti

Järgmised piirkonnad Lätis:

Limbažu novads: Viļķenes, Pāles ja Katvaru pagasts;

Salacgrīvas novads: Ainažu ja Salacgrīvas pagasts;

Aglonas novads;

Alojas novads;

Beverīnas novads;

Burtnieku novads;

Ciblas novads;

Dagdas novads;

Daugavpils novads;

Kārsavas novads;

Krāslavas novads;

Ludzas novads;

Mazsalacas novads;

Naukšēnu novads;

Preiļu novads;

Rēzeknes novads;

Riebiņu novads;

Rūjienas novads;

Strenču novads;

Valkas novads;

Vārkavas novads;

Viļānu novads;

Zilupes novads;

Daugavpils republikas pilsēta;

Rēzekne republikas pilsēta;

Ainaži pilsēta;

Salacgrīva pilsēta.

3.   Leedu

Järgmised piirkonnad Leedus:

Anykščiai rajono savivaldybė: Debeikių, Skiemonių, Viešintų, Andrioniškio, Svėdasų, Troškūnų, Traupio seniūnijos ning Anykščiai seniūnija see osa, mis asub maanteedest nr 121 ja nr 119 kirde pool;

Alytus rajono savivaldybė: Butrimonių seniūnija;

Jonava rajono savivaldybė: Upninkų, Ruklos, Dumsių, Užusalių ja Kulvos seniūnija ning Žeimiai seniūnija Akliai, Akmeniai, Barsukinė, Blauzdžiai, Gireliai, Jagėlava, Juljanava, Kuigaliai, Liepkalniai, Martyniškiai, Milašiškiai, Mimaliai, Naujasodis, Normainiai I, Paduobiai, Palankesiai, Pamelnytėlė, Pėdžiai, Skrynės, Svalkeniai, Terespolis, Varpėnai, Žeimių gst., Žieveliškiai ja Žeimių miestelis kaimai;

Kaišiadorys rajono savivaldybė;

Kaunas rajono savivaldybė: Vandžiogalos, Lapių, Karmėlavos ja Neveronių seniūnijos;

Kėdainiai rajono savivaldybė: Pelėdnagių seniūnija;

Prienai rajono savivaldybė: Jiezno, Stakliškių seniūnijos;

Panevėžys rajono savivaldybė: Miežiškių ja Raguvos seniūnijos;

Šalčininkai rajono savivaldybė: Baltosios Vokės, Pabarės, Dainavos ja Kalesninkų seniūnijos;

Varėna rajono savivaldybė: Valkininkų, Jakėnų, Matuizų, Varėnos ja Vydenių seniūnijos;

Vilnius rajono savivaldybė: Sudervė ja Dūkštai seniūnija need osad, mis asuvad edela pool maanteest nr 171;

Utena rajono savivaldybė: Užpalių, Vyžuonų, Leliūnų seniūnijos;

Elektrėnai savivaldybė;

Jonava miesto savivaldybė;

Kaišiadorys miesto savivaldybė;

Kupiškis rajono savivaldybė;

Trakai rajono savivaldybė.

4.   Poola

Järgmised piirkonnad Poolas:

powiat hajnowski: gminy Czyże, Białowieża, Hajnówka (sh Hajnówka linn), Narew ja Narewka.

IV OSA

Itaalia

Järgmised piirkonnad Itaalias:

kõik Sardiinia piirkonnad.“