27.7.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 201/23


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2016/1223,

25. juuli 2016,

millega muudetakse otsust 2011/30/EL, mis käsitleb teatavate kolmandate riikide audiitorite ja auditeerivate üksuste avaliku järelevalve-, kvaliteeditagamise ning uurimiste ja sanktsioonide süsteemide samaväärsust ning teatavate kolmandate riikide audiitorite ja auditeerivate üksuste auditeerimistegevuse üleminekuaega Euroopa Liidus

(teatavaks tehtud numbri C(2016) 4637 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. mai 2006. aasta direktiivi 2006/43/EÜ, mis käsitleb raamatupidamise aastaaruannete ja konsolideeritud aruannete kohustuslikku auditit ning millega muudetakse nõukogu direktiive 78/660/EMÜ ja 83/349/EMÜ ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 84/253/EMÜ, (1) eriti selle artikli 46 lõike 2 esimest lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni otsusega 2011/30/EL (2) on audiitorid ja auditeerivad üksused, kes esitavad auditiaruandeid selliste äriühingute raamatupidamise aastaaruande või konsolideeritud aruande kohta, mis on registreeritud kõnealuse otsuse II lisas loetletud kolmandates riikides ja mille vabalt kaubeldavate väärtpaberitega on lubatud kaubelda liikmesriigi reguleeritud turul, vabastatud direktiivi 2006/43/EÜ artiklis 45 sätestatud nõuetest teatud majandusaastate jooksul, tingimusel et nad esitavad selle liikmesriigi pädevatele asutustele teatud andmekomplekti.

(2)

Komisjon on korraldanud otsuse 2011/30/EL II lisas loetletud kolmandate riikide audiitorite ja auditeerivate üksuste avaliku järelevalve-, kvaliteeditagamise ning uurimiste ja sanktsioonide süsteemide hindamised. Hindamised korraldati audiitorite järelevalveasutuste Euroopa ekspertrühma abil ning arvestades liikmesriikide audiitorite ja audiitorühingute avaliku järelevalve-, kvaliteeditagamise ning uurimiste ja sanktsioonide süsteemide suhtes kohaldatavaid kriteeriume, mis on sätestatud direktiivi 2006/43/EÜ artiklites 29, 30 ja 32. Kõnealuste hindamiste põhjal näib, et Mauritiuse, Uus-Meremaa ja Türgi audiitorite ja auditeerivate üksuste avaliku järelevalve-, kvaliteeditagamise ning uurimiste ja sanktsioonide süsteemid vastavad direktiivi 2006/43/EÜ artiklites 29, 30 ja 32 sätestatud nõuetega samaväärsetele nõuetele. Seepärast on asjakohane lugeda nimetatud süsteemid samaväärseteks liikmesriikide audiitorite ja audiitorühingute avaliku järelevalve-, kvaliteeditagamise ning uurimiste ja sanktsioonide süsteemidega.

(3)

Liikmesriikide ja kolmandate riikide audiitorite ja auditeerivate üksuste avaliku järelevalve-, kvaliteeditagamise ning uurimiste ja sanktsioonide süsteemide vallas tehtava koostöö lõppeesmärk peaks olema üksteise järelevalvesüsteemide suhtes vastastikuse usalduse saavutamine nende samaväärsuse alusel.

(4)

Bermuda, Kaimanisaared, Egiptus ja Venemaa on kehtestanud audiitorite ja auditeerivate üksuste avaliku järelevalve-, kvaliteeditagamise ning uurimiste ja sanktsioonide süsteemid või on neid kehtestamas. Ent need süsteemid asutati alles hiljuti ning seetõttu on teave endiselt teatud osas puudulik, eeskirju ei ole täielikult rakendatud, inspektsioone ei ole ellu viidud või on jäetud sanktsioonid kehtestamata. Nende süsteemide paremaks mõistmiseks on vaja nendelt kolmandatelt riikidelt saada lisateavet, et nende süsteemide samaväärsuse kohta lõpliku otsuse tegemiseks süsteeme täiendavalt hinnata. Seepärast on asjakohane pikendada otsusega 2011/30/EL antud üleminekuperioodi audiitorite ja auditeerivate üksuste suhtes, kes esitavad auditiaruandeid selliste äriühingute raamatupidamise aastaaruannete või konsolideeritud aruannete kohta, mis on registreeritud nimetatud kolmandates riikides ja mille vabalt kaubeldavate väärtpaberitega on lubatud kaubelda liikmesriigi reguleeritud turul.

(5)

Investorite kaitseks peaksid audiitorid ja auditeerivad üksused, kes esitavad auditiaruandeid selliste äriühingute raamatupidamise aastaaruannete või konsolideeritud aruannete kohta, mis on registreeritud otsuse 2011/30/EL II lisas loetletud kolmandates riikides ja mille vabalt kaubeldavate väärtpaberitega on lubatud kaubelda liikmesriigi reguleeritud turul, saama 1. augustist 2016 kuni 31. juulini 2018 kestval lisaperioodil jätkata oma auditeerimistegevust ELis ilma, et nad oleksid registreeritud direktiivi 2006/43/EÜ artikli 45 alusel, vaid tingimusel, et nad esitavad nõutava teabe. Sellisel juhul peaksid need audiitorid ja auditeerivad üksused saama jätkata oma tegevust kooskõlas asjaomase liikmesriigi nõuetega seoses ajavahemikul 1. augustist 2016 kuni 31. juulini 2018 algavate majandusaastate raamatupidamise aastaaruandeid või konsolideeritud aruandeid käsitlevate auditiaruannetega. See otsus ei mõjuta liikmesriikide õigust kohaldada selliste audiitorite ja auditeerivate üksuste suhtes oma uurimiste ja sanktsioonide süsteeme.

(6)

Komisjon jälgib toimuvat ning teeb kolmandate riikidega regulaarselt järelevalvealast ja regulatiivset koostööd. Samaväärseks tunnistamise või üleminekuperioodi pikendamise otsus ei piira komisjoni õigust otsus mis tahes ajal läbi vaadata. See läbivaatamine võib viia samaväärseks tunnistamise tagasivõtmiseni või üleminekuperioodi enneaegse lõpetamiseni. Seega tuleks otsust 2011/30/EL vastavalt muuta.

(7)

Käesolevas otsuses ettenähtud meetmed on kooskõlas direktiivi 2006/43/EÜ artikli 48 lõike 1 alusel loodud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsust 2011/30/EL muudetakse järgmiselt:

(1)

Artiklile 1 lisatakse järgmine kolmas lõik:

„Direktiivi 2006/43/EÜ artikli 46 lõike 1 kohaldamisel loetakse alates 1. augustist 2016 algavaid majandusaastaid käsitlevate raamatupidamise aastaaruannete või konsolideeritud aruannete puhul järgmiste kolmandate riikide poolt audiitorite ja auditeerivate üksuste avaliku järelevalve-, kvaliteeditagamise ning uurimiste ja sanktsioonide süsteemide suhtes kohaldatavad nõuded samaväärseks kõnealuse direktiivi artiklites 29, 30 ja 32 sätestatud nõuetega:

(1)

Mauritius

(2)

Uus-Meremaa

(3)

Türgi.“;

(2)

Artikli 2 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Liikmesriigid ei kohalda direktiivi 2006/43/EÜ artiklit 45 audiitorite ja auditeerivate üksuste suhtes, kes esitavad ajavahemikul 2. juulist 2010 kuni 31. juulini 2018 algavate majandusaastate auditiaruandeid selliste äriühingute raamatupidamise aastaaruannete või konsolideeritud aruannete kohta, mis on registreeritud käesoleva otsuse II lisas loetletud kolmandates riikides ja mille vabalt kaubeldavate väärtpaberitega on lubatud kaubelda selle liikmesriigi reguleeritud turul Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/39/EÜ (*) artikli 4 lõike 1 punkti 14 tähenduses, kui asjaomane audiitor või auditeeriv üksus esitab selle liikmesriigi pädevatele asutustele kõik järgmised andmed:

a)

asjaomase audiitori või auditeeriva üksuse nimi ja aadress ning andmed tema õigusliku struktuuri kohta;

b)

kui audiitor või auditeeriv üksus kuulub võrgustikku, siis selle võrgustiku kirjeldus;

c)

asjaomase auditi suhtes kohaldatud auditeerimisstandardid ja sõltumatuse nõuded;

d)

auditeeriva üksuse kvaliteedi sisekontrollisüsteemi kirjeldus;

e)

märge kas ja millal toimus audiitori või auditeeriva üksuse viimane kvaliteeditagamise ülevaatus ja vajalik teave ülevaatuse tulemuste kohta, välja arvatud juhul, kui kõnealuse teavet esitab kolmanda riigi pädev asutus. Kui teave viimase kvaliteeditagamise ülevaatuse tulemuste kohta ei ole avalik, peab liikmesriigi pädev ametiasutus käsitlema kõnealust teavet konfidentsiaalsena.

(*)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta direktiiv 2004/39/EÜ finantsinstrumentide turgude kohta, millega muudetakse nõukogu direktiive 85/611/EMÜ ja 93/6/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/12/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 93/22/EMÜ (ELT L 145, 30.4.2004, lk 1).“;"

(3)

II lisa asendatakse käesoleva otsuse lisas esitatud tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 25. juuli 2016

Komisjoni nimel

asepresident

Valdis DOMBROVSKIS


(1)  ELT L 157, 9.6.2006, lk 87.

(2)  Komisjoni 19. jaanuari 2011. aasta otsus 2011/30/EL, mis käsitleb teatavate kolmandate riikide audiitorite ja auditeerivate üksuste avaliku järelevalve-, kvaliteeditagamise ning uurimiste ja sanktsioonide süsteemide samaväärsust ning teatavate kolmandate riikide audiitorite ja auditeerivate üksuste auditeerimistegevuse üleminekuaega Euroopa Liidus (ELT L 15, 20.1.2011, lk 12).


LISA

„II LISA

KOLMANDATE RIIKIDE NIMEKIRI

Bermuda

Kaimanisaared

Egiptus

Venemaa.“