15.6.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 157/26


NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2016/947,

14. juuni 2016,

millega muudetakse ühismeedet 2008/124/ÜVJP Euroopa Liidu õigusriigimissiooni kohta Kosovos (*) (EULEX KOSOVO)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 28, artikli 42 lõiget 4 ja artikli 43 lõiget 2,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 4. veebruaril 2008 vastu ühismeetme 2008/124/ÜVJP (1).

(2)

Nõukogu võttis 12. juunil 2014 vastu otsuse 2014/349/ÜVJP, (2) millega muudeti ühismeedet 2008/124/ÜVJP ja pikendati selle kehtivust kuni 14. juunini 2016.

(3)

Nõukogu võttis 11. juunil 2015 vastu otsuse 2015/901/ÜVJP, (3) millega muudetakse ühismeedet 2008/124/ÜVJP, kehtestades lähtesumma ajavahemikuks 15. juunist 2015 kuni 14. juunini 2016.

(4)

Ühismeedet 2008/124/ÜVJP tuleks muuta, et pikendada EULEX KOSOVO volitusi kuni 14. juunini 2018 ja kehtestada uus lähtesumma ajavahemikuks 15. juunist 2016 kuni 14. juunini 2017.

(5)

Ükski käesoleva määruse säte ei piira kohtunike ja prokuröride sõltumatust ja autonoomsust.

(6)

Tulenevalt liikmesriigis üleviidud kohtumenetluste toetamisega seotud EULEX KOSOVO tegevuste eripärast on asjakohane määrata käesolevas otsuses kindlaks liikmesriigis üleviidud kohtumenetluste toetuseks kavandatav summa ning näha ette selle eelarveosa täitmine toetuse vormis.

(7)

Missiooni EULEX KOSOVO viiakse läbi olukorras, mis võib halveneda ja kahjustada aluslepingu artiklis 21 sätestatud liidu välistegevuse eesmärkide saavutamist.

(8)

Ühismeedet 2008/124/ÜVJP tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Ühismeedet 2008/124/ÜVJP muudetakse järgmiselt.

1)

Artiklit 16 muudetakse järgmiselt:

a)

lõikesse 1 lisatakse järgmised lõigud:

„EULEX KOSOVO kulude katmiseks alates 15. juunist 2016 kuni 14. juunini 2017 ette nähtud lähtesumma on 63 600 000 eurot.

Üheksandas lõigus osutatud summast katab 34 500 000 eurot EULEX KOSOVO kulutused missiooni volituste täitmiseks Kosovos ajavahemikus 15. juunist kuni 14. detsembrini 2016 ja 29 100 000 eurot kulutused liikmesriigis üleviidud kohtumenetluste toetuseks ajavahemikus 15. juunist 2016 kuni 14. juunini 2017. Viimati nimetatud summa katab tagasiulatuvalt ka alates 1. aprillist 2016 üleviidud kohtumenetlustest tulenevad kulutused. Komisjon sõlmib üleviidud kohtumenetluste haldamise eest vastutava registri nimel tegutseva registripidajaga selle summa kohta toetuslepingu. Toetuslepingule kohaldatakse määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 (**) toetuslepinguid käsitlevaid sätteid.

EULEX KOSOVO-le järgnevateks ajavahemikeks määratava lähtesumma kohta teeb otsuse nõukogu.

(**)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrus (EL, Euratom) nr 966/2012, mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1).“;"

b)

lõige 4 asendatakse järgmisega:

„4.   EULEX KOSOVO vastutab missiooni eelarve täitmise eest, välja arvatud lõike 1 kümnendas lõigus osutatud summa osas, mis on seotud liikmesriigis üleviidud kohtumenetluste toetamisega. Sel eesmärgil sõlmib EULEX KOSOVO komisjoniga lepingu.“

2)

Artikli 20 teine lõik asendatakse järgmisega:

„See kaotab kehtivuse 14. juunil 2018. Nõukogu võtab kõrge esindaja ettepanekul ning arvestades täiendavaid rahastamisallikaid ja samuti muude partnerite panust, vastu vajalikud otsused tagamaks, et EULEX KOSOVO volitus toetada artiklis 3a osutatud üleviidud kohtumenetlusi ning selleks vajalikud rahalised vahendid jäävad jõusse kõnealuste kohtumenetluste lõpuleviimiseni.“

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Luxembourg, 14. juuni 2016

Nõukogu nimel

eesistuja

A. G. KOENDERS


(*)  Kõnealune nimetus ei piira seisukohti staatuse suhtes ning on kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1244 (1999) ja Rahvusvahelise Kohtu arvamusega Kosovo iseseisvusdeklaratsiooni kohta.

(1)  Nõukogu 4. veebruari 2008. aasta ühismeede 2008/124/ÜVJP Euroopa Liidu õigusriigimissiooni kohta Kosovos EULEX KOSOVO (ELT L 42, 16.2.2008, lk 92).

(2)  Nõukogu 12. juuni 2014. aasta otsus 2014/349/ÜVJP, millega muudetakse ühismeedet 2008/124/ÜVJP Euroopa Liidu õigusriigimissiooni kohta Kosovos (EULEX KOSOVO) (ELT L 174, 13.6.2014, lk 42).

(3)  Nõukogu 11. juuni 2015. aasta otsus (ÜVJP) 2015/901, millega muudetakse ühismeedet 2008/124/ÜVJP Euroopa Liidu õigusriigimissiooni kohta Kosovos (EULEX KOSOVO) (ELT L 147, 12.6.2015, lk 21).