16.4.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 101/15


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2016/586,

14. aprill 2016,

elektrooniliste sigarettide täitemehhanismi tehniliste standardite kohta

(teatavaks tehtud numbri C(2016) 2093 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. aprilli 2014. aasta direktiivi 2014/40/EL tubakatoodete tootmist, esitlemist ja müüki käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2001/37/EÜ, (1) eriti selle artikli 20 lõiget 13,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivi 2014/40/EL artikli 20 lõike 3 punkti g kohaselt peavad liikmesriigid tagama, et elektroonilised sigaretid ja täitepakendid on varustatud mehhanismiga, mis hoiab ära täitmise ajal lekkimise.

(2)

Direktiivi 2014/40/EL artikli 20 lõikega 13 on komisjonile antud õigus kehtestada rakendusaktiga elektrooniliste sigarettide täitemehhanismi tehnilised standardid.

(3)

Arvestades elektroonilistes sigarettides ja täitepakendites kasutatavate nikotiini sisaldavate vedelike toksilisust, on asjakohane tagada, et elektroonilisi sigarette saab täita viisil, mis minimeerib selliste vedelikega nahakaudse kokkupuute ja nende juhusliku allaneelamise riski.

(4)

Lähtudes sidusrühmadelt saadud tagasisidest ja välistöövõtja tehtud tööst, määrati kindlaks tehnilised standardid, mille eesmärk on tagada, et nõuetele vastavad täitemehhanismid on piisavalt lekkekindlad.

(5)

Kindlaks määratud tehnilised standardid hõlmavad ka meetmeid, millega tagatakse, et tarbijaid teavitatakse nõuetekohaselt sellest, kuidas täitemehhanisme kasutada, et tagada sigarettide lekkevaba täitmine.

(6)

Sidusrühmad võivad soovida esitada komisjonile teavet alternatiivsete mehhanismide kohta, mida nad on lekkevaba täitmise tagamiseks välja töötanud, mis võib kaasa tuua käesoleva otsuse läbivaatamise.

(7)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas direktiivi 2014/40/EL artiklis 25 nimetatud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Reguleerimisese

Käesolevas otsuses sätestatakse liidus valmistatud või liitu imporditud elektrooniliste sigarettide täitemehhanismi tehnilised standardid.

Artikkel 2

Nõuded täitemehhanismile

1.   Liikmesriigid tagavad, et korduvtäidetavad elektroonilised sigaretid ja nende täitepakendid lastakse turule vaid juhul, kui elektrooniliste sigarettide uuesti täitmise mehhanism vastab ühele järgmistest tingimustest:

a)

selle täitepakendil on vähemalt 9 mm pikkune kindlalt kinnitatud toru, mis on kitsam kui sellega kasutatava elektroonilise sigareti mahuti ava ja mis sobib sellesse täpselt, ning sel on vedelikuvoolu regulaator, millest ei eraldu püstasendis ja ainult atmosfäärirõhu kasutamisel temperatuuril 20 °C ± 5 °C rohkem kui 20 tilka täitevedelikku minutis;

b)

see toimib erilise ühendussüsteemi abil, mis vabastab täitevedelikku täitepakendisse ainult juhul, kui elektrooniline sigaret ja täitepakend on ühendatud.

2.   Liikmesriigid tagavad, et täidetavatel elektroonilistel sigarettidel ja täitepakenditel on osana direktiivi 2014/40/EL artikli 20 lõike 4 punkti a alapunktiga i nõutud kasutusjuhistest kaasas asjakohased juhised sigarettide täitmiseks, sealhulgas joonised.

Täidetavate elektrooniliste sigarettide ja lõike 1 punktis a osutatud täitepakendite täitemehhanismi tüübi korral märgitakse toru või mahuti ava laius kasutusjuhendis viisil, mis võimaldab tarbijatel kindlaks määrata elektrooniliste sigarettide ja täitepakendite vastavust.

Täidetavate elektrooniliste sigarettide ja lõike 1 punktis b viidatud täitemehhanismiga täitepakendite puhul tuleb kasutusjuhendis täpsustada ühendussüsteemi tüüp, mis vastab neile elektroonilistele sigarettidele ja täitepakenditele.

Artikkel 3

Adressaadid

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 14. aprill 2016

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Vytenis ANDRIUKAITIS


(1)  ELT L 127, 29.4.2014, lk 1.