12.3.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 67/37


NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2016/359,

10. märts 2016,

millega muudetakse otsust 2014/145/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 29,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 17. märtsil 2014 vastu otsuse 2014/145/ÜVJP (1), mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega.

(2)

Nõukogu võttis 14. septembril 2015 vastu otsuse (ÜVJP) 2015/1524 (2), millega pikendati meetmete kehtivust täiendavalt kuue kuu võrra.

(3)

Võttes arvesse Ukraina territoriaalse terviklikkuse, suveräänsuse ja sõltumatuse kahjustamise või ohustamise jätkumist, tuleks otsuse 2014/145/ ÜVJP kehtivust pikendada täiendavalt kuue kuu võrra.

(4)

Nõukogu vaatas läbi iga loetellu tehtud kande. Lisa tuleks muuta ja kolme surnud isikut käsitlevad kanded tuleks välja jätta.

(5)

Otsust 2014/145/ÜVJP tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsust 2014/145/ÜVJP muudetakse järgmiselt:

1)

artikli 6 teine lõik asendatakse järgmisega:

„Käesolevat otsust kohaldatakse kuni 15. septembrini 2016.”;

2)

lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse lisas esitatud tekstile.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 10. märts 2016

Nõukogu nimel

eesistuja

K.H.D.M. DIJKHOFF


(1)  Nõukogu 17. märtsi 2014. aasta otsus 2014/145/ ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega (ELT L 78, 17.3.2014, lk 16).

(2)  Nõukogu 14. septembri 2015. aasta otsus (ÜVJP) 2015/1524, millega muudetakse otsust 2014/145/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega (ELT L 239, 15.9.2015, lk 157).


LISA

I.

Otsuse 2014/145/ÜVJP lisas esitatud loetelust jäetakse välja järgmised isikud:

ISIKUD

7.

Yuriy Gennadyevich ZHEREBTSOV

41.

Igor Dmitrievich SERGUN

133.

Pavel DREMOV

II.

Otsuse 2014/145/ÜVJP lisa kanded järgmiste isikute ja järgmiste üksuste kohta asendatakse alltoodud kannetega:

ISIKUTE LOETELU

 

Nimi

Identifitseerimisandmed

Põhjendused

Loetellu kandmise kuupäev

1.

Sergey Valeryevich AKSYONOV,

Sergei Valerievich AKSENOV (Сергей Валерьевич AKCëHOB),

Serhiy Valeriyovych AKSYONOV (Сергiй Валерiйович Аксьонов)

Sünniaeg: 26.11.1972

Sünnikoht: Beltsy (Bălţi), nüüdne Moldova Vabariik

Aksyonov valiti Krimmi Ülemraadas 27. veebruaril 2014 venemeelsete relvastatud isikute juuresolekul „Krimmi peaministriks”. Ukraina presidendi kohusetäitja Oleksandr Turchynov kuulutas 1. märtsil 2014 tema „valimise” põhiseaduse vastaseks. Aksyonov tegi aktiivselt lobitööd 16. märtsiks 2014 kavandatud „referendumi” toetuseks ning oli üks isikutest, kes 18. märtsil 2014 allkirjastas „lepingu Krimmi ühinemise kohta Venemaa Föderatsiooniga”. President Putin nimetas Aksyonovi 9. aprillil 2014 nn „Krimmi Vabariigi”„juhi” kohusetäitjaks. 9. oktoobril 2014„valiti” ta ametlikult nn „Krimmi Vabariigi”„juhiks”. Aksyonov otsustas seejärel, et „juhi” ja „peaministri” bürood ühendatakse.

Venemaa Riiginõukogu liige.

17.3.2014

2.

Vladimir Andreevich KONSTANTINOV (Владимир Андреевич Константинов)

Sünniaeg: 19.11.1956

Sünnikoht: Vladimirovka (teise nimega Vladimirovca), Slobozia oblast, Moldova NSV (nüüdne Moldova Vabariik) või Bogomol, Moldova NSV

Krimmi Autonoomse Vabariigi ülemnõukogu spiikrina etendas Konstantinov olulist rolli Ülemraadas langetatud otsuste juures, mis käsitlesid Ukraina territoriaalset terviklikkust kahjustavat „referendumit”, ning kutsus valijaid hääletama Krimmi iseseisvuse poolt. Konstantinov oli üks isikutest, kes 18. märtsil 2014 allkirjastas „lepingu Krimmi ühinemise kohta Venemaa Föderatsiooniga”.

Alates 17. märtsist 2014 nn „Krimmi Vabariigi”„riiginõukogu”„esimees”.

17.3.2014

3.

Rustam Ilmirovich TEMIRGALIEV (Рустам Ильмирович Темиргалиев)

Sünniaeg: 15.8.1976

Sünnikoht: Ulan-Ude, Burjaatia ANSV (Vene NFSV)

Krimmi endise ministri asetäitjana etendas Temirgaliev olulist rolli Ülemraadas langetatud otsuste juures, mis käsitlesid Ukraina territoriaalset terviklikkust kahjustavat „referendumit”. Ta tegi aktiivselt lobitööd Krimmi ühendamiseks Venemaa Föderatsiooniga.

Temirgaliev astus 11. juunil 2014 tagasi nn „Krimmi Vabariigi”„peaministri esimese asetäitja” ametikohalt.

17.3.2014

5.

Aleksei Mikhailovich CHALIY (Алексей Михайлович Чалый)

Sünniaeg: 13.6.1961

Sünnikoht: Moskva või Sevastopol

Chaliy sai 23. veebruaril 2014 rahva heakskiidul „Sevastopoli rahvalinnapeaks” ja võttis selle „mandaadi” vastu. Ta tegi aktiivselt kampaaniatööd selle nimel, et Sevastopolist saaks pärast 16. märtsiks 2014 kavandatud referendumit Venemaa Föderatsiooni eraldi üksus. Chaliy oli üks isikutest, kes 18. märtsil 2014 allkirjastas „lepingu Krimmi ühinemise kohta Venemaa Föderatsiooniga”. Ta oli ajavahemikul 1.–14. aprill 2014 Sevastopoli „kuberneri” kohusetäitja ning Sevastopoli seadusandliku kogu endine „valitud” esimees.

17.3.2014

6.

Pyotr Anatoliyovych Zima (Пётр Анатольевич Зима)

Sünniaeg: 29.3.1965

„Peaminister” Aksyonov nimetas Zima 3. märtsil 2014 Krimmi julgeolekuteenistuse uueks juhiks ja Zima võttis selle ametikoha vastu. Ta on andnud Venemaa luureteenistusele (SBU) olulist teavet, sealhulgas andmebaasi. See sisaldas teavet Euro-Maidani aktivistide ja Krimmi inimõiguste kaitsjate kohta. Ta etendas olulist rolli, et takistada Ukraina ametivõimudel Krimmi territooriumi kontrollida. 11. märtsil 2014 kuulutasid endised Krimmi julgeolekuteenistuse (SBU) ametnikud välja Krimmi sõltumatu julgeolekuteenistuse moodustamise.

17.3.2014

8.

Sergey Pavlovych TSEKOV (Сергей Павлович Цеков)

Sünniaeg: 29.9.1953 või 23.9.1953 või 28.9.1953

Sünnikoht: Simferopol

Krimmi Ülemraada asespiikrina algatas Tsekov koos Sergey Aksyonoviga Krimmi Autonoomse Vabariigi valitsuse ebaseadusliku laialisaatmise. Ta kaasas sellesse aktsiooni Vladimir Konstantinovi, ähvardades teda ametist tagandamisega. Ta tunnistas avalikult, et kutse Vene sõduritele võtta üle Krimmi Ülemraada algatasid Krimmist pärit parlamendiliikmed. Ta oli üks esimesi Krimmi juhte, kes esitas avalikult üleskutse liita Krimm Venemaaga.

Venemaa Föderatsiooni Föderatsiooninõukogu liige „Krimmi Vabariigist”.

17.3.2014

9.

Ozerov, Viktor Alekseevich (Виктор Алексеевич Озеров)

Sünniaeg: 5.1.1958

Sünnikoht: Abakan, Hakassia

Venemaa Föderatsiooni Föderatsiooninõukogu julgeoleku- ja kaitsekomisjoni esimees.

Ozerov toetas 1. märtsil 2014 avalikult Föderatsiooninõukogus Föderatsiooninõukogu julgeoleku- ja kaitsekomisjoni nimel Vene vägede kasutamist Ukrainas.

17.3.2014

11.

Klishas, Andrei Aleksandrovich (Андрей Александрович Клишас)

Sünniaeg: 9.11.1972

Sünnikoht: Sverdlovsk

Venemaa Föderatsiooni Föderatsiooninõukogu põhiseaduskomisjoni esimees.

Klishas toetas 1. märtsil 2014 avalikult Föderatsiooninõukogus Vene vägede kasutamist Ukrainas. Avalikes esinemistes püüdis Klishas õigustada Venemaa sõjalist sekkumist Ukrainas, väites et „Ukraina president toetab Krimmi ametivõimude taotlust Venemaa Föderatsiooni presidendile saata Krimmi kodanike kaitseks igakülgset abi”.

17.3.2014

14.

TOTOONOV, Aleksandr Borisovich (Александр Борисович Тотоонов)

Sünniaeg: 3.4.1957

Sünnikoht: Ordzhonikidze (Ordžonikidze), Põhja-Osseetia

Venemaa Föderatsiooni Föderatsiooninõukogu välisasjade komisjoni liige.

Totoonov toetas 1. märtsil 2014 avalikult Föderatsiooninõukogus Vene vägede kasutamist Ukrainas.

17.3.2014

15.

PANTELEEV, Oleg Evgenevich (Олег Евгеньевич Пантелеев)

Sünniaeg: 21.7.1952

Sünnikoht: Zhitnikovskoe, Kurgani oblast

Föderatsiooninõukogu parlamendiküsimuste komisjoni endine esimene aseesimees.

Panteleev toetas 1. märtsil 2014 avalikult Föderatsiooninõukogus Vene vägede kasutamist Ukrainas.

Praegu Kurgani oblasti kuberneri esimene asetäitja ning Venemaa Föderatsiooni valitsuse juurde lähetatud Kurgani oblasti valitsuse delegatsiooni juht.

17.3.2014

19.

VITKO, Aleksandr Viktorovich (Александр Викторович Витко)

Sünniaeg: 13.9.1961

Sünnikoht: Vitebsk (Valgevene NSV)

Musta mere laevastiku ülem, admiral.

Vastutav Ukraina suveräänse territooriumi okupeerinud Vene vägede juhatamise eest.

17.3.2014

33.

Elena Borisovna MIZULINA (neiupõlvenimega DMITRIYEVA) (Елена Борисовна Мизулина (neiupõlvenimega Дмитриева)

Sünniaeg: 9.12.1954

Sünnikoht: Bui, Kostroma oblast

Endine Riigiduuma liige. Selliste Venemaal hiljuti tehtud seadusandlike ettepanekute algataja ja kaastoetaja, mis võimaldaks teiste riikide piirkondadel Venemaaga ühineda ilma nende keskvõimu eelneva nõusolekuta.

Alates 2015. aasta septembrist Föderatsiooninõukogu liige Omski oblastist.

21.3.2014

36.

Oleg Genrikhovich SAVELYEV (Олег Генрихович Савельев)

Sünniaeg: 27.10.1965

Sünnikoht: Leningrad

Endine Krimmi asjade minister. Vastutav annekteeritud Krimmi Autonoomse Vabariigi integreerimise eest Venemaa Föderatsiooni koosseisu.

Praegu Venemaa valitsuse kantselei ülema asetäitja, vastutab nn „Krimmi Vabariigi” sotsiaal-majanduslikku arengut käsitleva valitsuskomisjoni töö korraldamise eest.

29.4.2014

45.

Andriy Yevgenovych PURGIN (Андрiй Eвгенович Пургiн),

Andrei Evgenevich PURGIN (Андрей Евгеньевич Пургин)

Sünniaeg: 26.1.1972

Sünnikoht: Donetsk

Osaleb aktiivselt separatistlikus tegevuses ja organiseerib seda, koordineerib „vene turistide” tegevust Donetskis. Üks isikutest, kes algatas „Donbassi kodanikualgatuse Euraasia Liidu moodustamiseks”. Oli 4. septembrini 2015„Donetski Rahvavabariigi rahvusnõukogu” nn „esimees”.

29.4.2014

46.

Denys Volodymyrovych PUSHYLIN (Денис Володимирович Пушилiн),

Denis Vladimirovich PUSHILIN (Денис Владимирович Пушилин)

Sünniaeg: 9.5.1981 või 9.5.1982

Sünnikoht: Makiivka (Makijivka) (Donetski oblast)

„Donetski Rahvavabariigi” üks juhtidest. Osales piirkondlike ametiasutuste hõivamises ja valdusse võtmises. Separatistide aktiivne kõneisik. Oli 4. septembrini 2015 nn „Donetski Rahvavabariigi”„rahvusnõukogu” nn aseesimees. Alates 4. septembrist 2015„Donetski Rahvavabariigi rahvusnõukogu” nn „esimees”.

29.4.2014

47.

TSYPLAKOV Sergey Gennadevich (Цыплаков Сергей Геннадьевич)

Sünniaeg: 1.5.1983

Sünnikoht: Khartsyzsk (Hartsõzk), Donetski oblast

Radikaalse ideoloogiaga organisatsiooni „Donbassi omakaitse” üks juhtidest. Ta võttis aktiivselt osa Donetski piirkonna mitme riigiasutuse hoone hõivamisest.

29.4.2014

48.

Igor Vsevolodovich GIRKIN (Игорь Всеволодович Гиркин) (teise nimega Igor STRELKOV Ihor STRIELKOV)

Sünniaeg: 17.12.1970

Sünnikoht: Moskva

Tuvastatud kui Venemaa Föderatsiooni relvajõudude peastaabi luure peadirektoraadi (GRU) üks töötajatest. Ta oli kaasatud Slovjanski vahejuhtumitesse. Rahvaliikumise „Novorossija” juht. Endine nn „Donetski Rahvavabariigi” nn „kaitseminister”.

29.4.2014

53.

Oleg Grigorievich KOZYURA (Олег Григорьевич Козюра)

Sünniaeg: 19.12.1962

Sünnikoht: Zaporozhye (Zaporožje)

Föderaalse migratsiooniameti Sevastopoli büroo endine juhataja. Vastutav Venemaa passide süstemaatilise ja kiirendatud väljastamise eest Sevastopoli elanikele.

Praegu Sevastopoli linnanõukogu saadiku Mikhail Chaluy assistent.

12.5.2014

54.

Viacheslav PONOMARIOV, Vyacheslav Volodymyrovich PONOMARYOV (В'ячеслав Володимирович Пономарьов), Viacheslav Vladimirovich PONOMAREV (Вячеслав Владимирович Пономарëв)

Sünniaeg: 2.5.1965

Sünnikoht: Sloviansk (Slovjansk) (Donetski oblast)

Slovjanski endine isehakanud „rahvalinnapea” (kuni 10. juunini 2014). Ponomariov kutsus Vladimir Putinit üles saatma Venemaa vägesid linna kaitsma ning palus temalt hiljem relvatarneid. Ponomariovi alluvad on seotud inimröövidega (nad võtsid kinni Irma Krati ja uudistekanali Vice News reporteri Simon Ostrovsky, kes mõlemad hiljem vabastati. Nad pidasid kinni OSCE Viini dokumendi alusel tegutsevaid sõjalisi vaatlejaid). Toetab endiselt aktiivselt separatistlikku tegevust ja poliitikat.

12.5.2014

57.

Oleg TSARIOV, Oleh Anatoliyovych TSAROV (Олег Анатолтович Царьов), Oleg Anatolevich TSAREV (Олег Анатольевич Цаpëв)

Sünniaeg: 2.6.1970

Sünnikoht: Dnepropetrovsk

Endine raada liige, esitas sellena avaliku üleskutse luua „Novorossija Föderaalne Vabariik”, mis koosneks Kagu-Ukraina piirkondadest. Toetab endiselt aktiivselt separatistlikku tegevust või poliitikat. Nn „rahvavabariikide liidu parlamendi” („Novorossija parlament”) endine „spiiker”.

12.5.2014

62.

Aleksandr Yurevich BORODAI (Александр Юрьевич Бородай)

Sünniaeg: 25.7.1972

Sünnikoht: Moskva

Endine „Donetski Rahvavabariigi peaminister”, sellena vastutav „Donetski Rahvavabariigi valitsuse” separatistliku „valitsustegevuse” eest (nt teatas ta 8. juulil 2014, et „meie sõjavägi viib läbi erioperatsiooni Ukraina” fašistide „vastu”). „Novorossija Liitu” käsitleva vastastikuse mõistmise memorandumi allkirjastaja. Toetab endiselt aktiivselt separatistlikku tegevust või poliitikat; juhib „Donbassi vabatahtlike liitu”.

12.7.2014

64.

Alexandr Aleksandrovich KALYUSSKY, (Александр Александрович Калюсский)

Sünniaeg: 9.10.1975

Endine nn „Donetski Rahvavabariigi de facto asepeaminister sotsiaalküsimuste vallas”. Vastutav „Donetski Rahvavabariigi valitsuse” separatistliku „valitsemistegevuse” eest.

12.7.2014

65.

Alexander KHRYAKOV, Aleksandr Vitalievich KHRYAKOV (Александр Витальевич Хряков), Oleksandr Vitaliyovych KHRYAKOV (Олександр ВiTалiйович Хряков)

Sünniaeg: 6.11.1958

Sünnikoht: Donetsk

Endine nn „Donetski Rahvavabariigi info- ja massikommunikatsiooniminister”. „Donetski Rahvavabariigi” nn „rahvusnõukogu” liige. Vastutav „Donetski Rahvavabariigi valitsuse” separatismimeelse propaganda eest.

12.7.2014

71.

Nikolay KOZITSYN (Николай Козицын)

Sünniaeg: 20.6.1956 või 6.10.1956

Sünnikoht: Djerzjinsk (Dzeržinsk), Donetski oblast

Kasakaüksuste juht.

Vastutav Ukraina valitsusvägede vastu võitlevate Ida-Ukraina separatistide juhtimise eest

12.7.2014

81.

Alexander Nikolayevich TKACHYOV (Александр Николаевич Ткачëв)

Sünniaeg: 23.12.1960

Sünnikoht: Vyselki (Võsselki), Krasnodari oblast

Endine Krasnodari krai kuberner.

Krimmi Autonoomse Vabariigi juhi kohusetäitja andis talle medali „Krimmi vabastamise eest” seoses Krimmi ebaseaduslikuks annekteerimiseks antud toetusega. Sel puhul ütles Krimmi Autonoomse Vabariigi juhi kohusetäitja, et Tkachyov oli üks esimestest, kes väljendas toetust Krimmi uuele „juhtkonnale”.

Praegu Venemaa Föderatsiooni põllumajandusminister (alates 22. aprillist 2015).

25.7.2014

83.

Ekaterina Iurievna GUBAREVA (Екатерина Юрьевна Губарева),

Katerina Yuriyovna GUBARIEVA (Катерина Юрiйовнa Губарева)

Sünniaeg: 5.7.1983 või 10.3.1983

Sünnikoht: Kakhovka (Hersoni oblast)

Endise „välisministrina” vastutas ta nn „Donetski Rahvavabariigi” kaitsmise eest, kahjustades nii Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust. Lisaks kasutatakse tema pangakontot ebaseaduslike separatistlike rühmade tegevuse rahastamiseks. Selle ametikoha vastuvõtmisega ja sellel ametikohal tegutsemisega on ta toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat. Toetab endiselt aktiivselt separatistlikku tegevust ja poliitikat.

Nn „Donetski Rahvavabariigi” nn „rahvusnõukogu” liige.

25.7.2014

98.

Miroslav Vladimirovich RUDENKO (Мирослав Владимирович Руденко)

Sünniaeg: 21.1.1983

Sünnikoht: Debalcevo (Debaltseve)

Seotud „Donbassi omakaitsega”. Ta on muu hulgas teatanud, et nad jätkavad võitlust ülejäänud riigis. Seetõttu on Rudenko toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat. Nn „Donetski Rahvavabariigi rahvusnõukogu” nn „rahvasaadik” (liige).

12.9.2014

99.

Gennadiy Nikolaiovych TSYPKALOV,

Gennadii Nikolaevich TSYPKALOV (Геннадий Николаевич Цыпкалов)

Sünniaeg: 21.6.1973

Sünnikoht: Rostovi oblast (Venemaa)

Asus Marat Bashirovi asemel „Luganski Rahvavabariigi” nn „peaministri” ametisse. Varem tegutses nn „kaguarmees”. Seetõttu on Tsypkalov toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat.

12.9.2014

100.

Andrey Yurevich PINCHUK (Андрей Юрьевич Пинчук)

Võimalik sünnikuupäev: 27.12 1977

Nn „Donetski Rahvavabariigi” endine „riigi julgeoleku minister”. Seotud Vladimir Antyufeyeviga, kes on vastutav „Donetski Rahvavabariigi valitsuse” separatistliku „valitsemistegevuse” eest. Seetõttu on ta toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat. Toetab endiselt aktiivselt separatistlikku tegevust või poliitikat. „Donbassi vabatahtlike liidu”„tegevdirektor”.

12.9.2014

102.

Andrei Nikolaevich RODKIN (Андрей Николаевич Родкин)

Sünniaeg: 23.9.1976

Sünnikoht: Moskva

Nn „Donetski Rahvavabariigi” esindaja Moskvas. Oma avaldustes on ta muu hulgas rääkinud sellest, et omakaitse on valmis pidama partisanisõda ja on konfiskeerinud Ukraina relvajõududelt relvastussüsteeme. Seetõttu on ta toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat.

Üks „Donbassi vabatahtlike liidu” juhte.

12.9.2014

105.

Mikhail Sergeyevich SHEREMET (Михаил Сергеевич Шеремет)

Sünniaeg: 23.5.1971

Sünnikoht: Dzhankoy (Džankoi)

Krimmi nn „esimene asepeaminister”. Sheremetil oli tähtis roll Krimmi Venemaaga ühinemist käsitleva 16. märtsi referendumi korraldamisel ja läbiviimisel. Väidetavalt juhtis Sheremet referendumi ajal Moskva-meelseid „omakaitsejõude” Krimmis. Seetõttu on ta toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat.

12.9.2014

116.

Svetlana Sergeevna ZHUROVA (Светлана Сергеевна Журова)

Sünniaeg: 7.1.1972

Sünnikoht: Pavlov-on-the-Neva (Pavlovo)

Riigiduuma välisasjade komisjoni esimene aseesimees. Hääletas 20. märtsil 2014 föderaalse põhiseaduseelnõu poolt, mis käsitleb Krimmi Vabariigi vastuvõtmist Venemaa Föderatsiooni koosseisu ning Venemaa Föderatsioonis uute föderaalüksuste, Krimmi Vabariigi ja föderaalstaatusega Sevastopoli linna moodustamist.

12.9.2014

120.

Serhiy KOZYAKOV (teise nimega Sergey Kozyakov) (Сергей Козьяков)

Sünniaeg: 29.9.1982

„Luganski keskvalimiskomisjoni” endise juhina vastutab ta nn valimiste korraldamiste eest 2. novembril 2014 nn „Luganski Rahvavabariigis”. Nende „valimistega” rikutakse Ukraina õiguskorda ja seetõttu on need ebaseaduslikud. 2015. aasta oktoobris nimetati ta nn „Luganski Rahvavabariigi”„justiitsministriks”.

Nende ülesannete ülevõtmise ja täitmise ning ebaseaduslike valimiste korraldamisega on ta seega aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid tegevusi ja poliitikaid ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

29.11.2014

121.

Oleg Konstantinovich AKIMOV (teise nimega Oleh AKIMOV) (Олег Константинович Акимов)

Sünniaeg: 15.9.1981

Sünnikoht: Lugansk

„Luganski Rahvavabariigi” nn rahvusnõukogus „Luganski Majandusliidu” saadik. Kandideeris nn „valimistel”2. novembril 2014 nn „Luganski Rahvavabariigi” nn juhi kohale. Nende „valimistega” rikutakse Ukraina õiguskorda ja seetõttu on need ebaseaduslikud. Alates 2014. aastast on ta „Luganski Rahvavabariigi” nn „ametiühingute ühenduse” nn esimees.

Nende ülesannete ülevõtmise ja täitmise ning ebaseaduslikel „valimistel” ametlikult kandideerimisega on ta seega aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid tegevusi ja poliitikaid ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

29.11.2014

126.

Dmitry Aleksandrovich SEMYONOV,

Dmitrii Aleksandrovich SEMENOV (Дмитрий Александрович Семенов)

Sünniaeg: 3.2.1963

Sünnikoht: Moskva

Endine nn „Luganski Rahvavabariigi” nn peaministri asetäitja rahandusküsimustes.

Nende ülesannete ülevõtmise ja täitmisega on ta seega aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid tegevusi ja poliitikaid ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

29.11.2014

127.

Oleg BUGROV (Олег Бугров)

Sünniaeg: 29.8.1969

Endine nn „Luganski Rahvavabariigi” nn „kaitseminister”.

Nende ülesannete ülevõtmise ja täitmisega on ta seega aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid tegevusi ja poliitikaid ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

29.11.2014

134.

Alexey Yurevich MILCHAKOV, teise nimega Fritz, Serblane (Алексей Юрьевич МИЛЬЧАКОВ)

Sünniaeg: 30.4.1991 või 30.1.1991

Sünnikoht: St. Petersburg (Peterburi)

Ida-Ukrainas toimuvas võitluses osaleva relvastatud separatistliku rühmituse „Rusich” komandör.

Selles ametis on ta aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid tegevusi ja poliitikaid ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

16.2.2015

135.

Arseny Sergeevich PAVLOV (teise nimega Motorola)

(ApcéHий Сергеевич ПÁВЛОВ) (teise nimega Моторoла)

Sünniaeg: 2.2.1983

Sünnikoht: Ukhta, Komi

Ida-Ukrainas toimuvas võitluses osaleva relvastatud separatistliku rühmituse „Sparta pataljon” komandör.

Selles ametis on ta aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid tegevusi ja poliitikaid ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

16.2.2015

137.

Eduard Aleksandrovich BASURIN (Эдуард Александрович Басурин)

Sünniaeg: 27.6.1966 või 21.6.1966

Sünnikoht: Donetsk

Nn „Donetski Rahvavabariigi” kaitseministeeriumi nn „asekomandör”.

Nende ülesannete ülevõtmise ja täitmisega on ta seega aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid tegevusi ja poliitikaid ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

16.2.2015

138.

Alexandr Vasilievich SHUBIN (Александр Васильевич ШУБИН)

Sünniaeg: 20.5.1972 või 30.5.1972

Sünnikoht: Luhansk (Lugansk)

Endine seadusevastase nn „Luganski Rahvavabariigi” nn „justiitsminister”. Alates 2015. aasta oktoobrist nn „Luganski Rahvavabariigi”„keskvalimiskomisjoni” esimees.

Nende ülesannete ülevõtmise ja täitmisega on ta seega aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid tegevusi ja poliitikaid ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

16.2.2015

140.

Sergey Yurevich IGNATOV (Сергей Юрьевич ИГНАТОВ) teise nimega KUZOVLEV

 

Nn „Luganski rahvavabariigi” omakaitse nn ülemjuhataja.

Nende ülesannete ülevõtmise ja täitmisega on ta seega aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid tegevusi ja poliitikaid ning riigi edasist destabiliseerimist.

16.2.2015

141.

Ekaterina FILIPPOVA (Екатерина Владимировна ФИЛИППОВА)

Sünniaeg: 20.11.1988

Sünnikoht: Krasnoarmëisk (Krasnoarmeisk)

Endine nn „Donetski Rahvavabariigi” nn „justiitsminister”.

Nende ülesannete ülevõtmise ja täitmisega on ta seega aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid tegevusi ja poliitikaid ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

16.2.2015

143.

Evgeny Vladimirovich MANUILOV (Евгений Владимирович Мануйлов)

Sünniaeg: 5.1.1967

Nn „Luganski Rahvavabariigi” nn „sissetulekute ja maksustamise minister”.

Nende ülesannete ülevõtmise ja täitmisega on ta seega aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid tegevusi ja poliitikaid ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

16.2.2015

145.

Olga BESEDINA (Ольга Игорева БЕСЕДИНА)

Sünniaeg: 10.12.1976

Endine nn „Luganski rahvavabariigi” nn „majandusarengu- ja kaubandusminister”.

Nende ülesannete ülevõtmise ja täitmisega on ta seega aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid tegevusi ja poliitikaid ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

16.2.2015

148.

Arkady Viktorovich BAKHIN (Аркадий Викторович Бахин)

Sünniaeg: 8.5.1956

Sünnikoht: Kaunas, Leedu

Endine esimene asekaitseminister (kuni 17. novembrini 2015), kes osales selles ametis Vene vägede Ukrainasse lähetamise toetamises.

Venemaa kaitseministeeriumi praeguse struktuuri kohaselt osaleb ta selles ametis Venemaa valitsuse poliitikate kujundamises ja rakendamises. Need poliitikad ohustavad Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

16.2.2015

149.

Andrei Valeryevich KARTAPOLOV (Андрей Валерьевич Картaпoлoв)

Sünniaeg: 9.11.1963

Sünnikoht: Saksa Demokraatlik Vabariik (SDV)

Lääne sõjaväeringkonna ülem alates 10. novembrist 2015. Endine põhioperatsioonide osakonna direktor ja Venemaa Föderatsiooni relvajõudude peastaabi aseülem. Osaleb aktiivselt Ukrainas toimuva Vene vägede sõjalise kampaania kujundamises ja rakendamises.

Osaleb peastaabi kindlaksmääratud tegevuse kohaselt relvajõudude üle operatiivkontrolli teostades aktiivselt Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavate Venemaa valitsuse poliitikate kujundamises ja rakendamises.

16.2.2015

ÜKSUSTE LOETELU

 

Nimi

Põhjendused

Loetellu kandmise kuupäev

1.

State Unitary Enterprise of the Republic of Crimea „Chernomorneftegaz” (varasema nimega PJSC Chernomorneftegaz)

„Krimmi parlament” võttis 17. märtsil 2014 vastu resolutsiooni ettevõtte Chernomorneftegaz varade võõrandamise kohta „Krimmi Vabariigi” nimel. Ettevõte on seega tegelikult Krimmi „võimude” poolt konfiskeeritud. 29. novembril 2014 registreeriti uuesti nimega State Unitary Enterprise of the Republic of Crimea „Chernomorneftegaz” (ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ „ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ”). Asutaja: Krimmi Vabariigi kütuse- ja energeetikaministeerium (МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВА И ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ).

12.5.2014

2.

Limited Liability Company „Port Feodosia” (varasema nimega Feodosia)

„Krimmi parlament” võttis 17. märtsil 2014 vastu resolutsiooni ettevõtte Feodosia varade võõrandamise kohta „Krimmi Vabariigi” nimel. Ettevõte on seega tegelikult Krimmi „võimude” poolt konfiskeeritud. 9. veebruaril 2015 registreeriti uuesti nimega Limited Liability Company „Port Feodosia” (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ „ПОРТ ФЕОДОСИЯ”). Asutaja: Yuri Garyevich Rovinskiy (Юрий Гарьевич Ровинский).

12.5.2014

10.

Nn „Donbassi omakaitse” (People's Militia) „Нарoдное oпoлчéние Дoнбáсса”

Ebaseaduslik relvastatud separatistlik rühm, mis vastutab Ida-Ukrainas Ukraina valitsusvägede vastu võitlemise eest, ohustades nii Ukraina stabiilsust ja julgeolekut.

Muu hulgas võttis võitlejate rühm 2014. aasta aprilli alguses Ida-Ukrainas enda kontrolli alla mitu valitsushoonet, kahjustades nii Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

Selle endine juht Pavel Gubarev vastutab piirkondliku valitsuse hoone hõivamise eest Donetskis koos venemeelsete vägedega ja ta on ennast kuulutanud „rahvakuberneriks”.

25.7.2014

13.

State Unitary Enterprise of the City of Sevastopol, „Sevastopol seaport” (varasema nimega riigiettevõte „Sevastopol commercial seaport” Государственное предприятие „Севастопольский морской торговый порт” Gosudarstvenoye predpriyatiye Sevastopolski morskoy torgovy port)

Üksuse omandiõigus anti üle Ukraina õiguse vastaselt. „Krimmi parlament” võttis 17. märtsil 2014 vastu resolutsiooni nr 1757-6/14 mõne Ukraina infrastruktuuri- või põllumajandusministeeriumile kuuluva ettevõtte natsionaliseerimise kohta, milles nähti ette, et „Krimmi Vabariik” võtab üle riigiettevõttele „Sevastopol commercial seaport'” kuuluva vara. Ettevõte on seega tegelikult Krimmi „võimude” poolt konfiskeeritud. Kaubamahult on see Krimmi suurim kaubasadam. 6. juunil 2014 registreeriti uuesti nimega State Unitary Enterprise of the City of Sevastopol, „Sevastopol seaport” (ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ „СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ ПОРТ”). Asutaja: Sevastopoli linnavalitsus (Правительство Севастополя).

25.7.2014

14.

Limited Liability Company „Kerch seaport”/„Kamysh-Burun” (varasema nimega riigiettevõte „Kerch commercial sea port” Государственное предприятие „Керченский морской торговый порт” Gosudarstvenoye predpriyatiye Kerchenski morskoy torgovy port)

Üksuse omandiõigus anti üle Ukraina õiguse vastaselt. „Krimmi parlament” võttis 17. märtsil 2014 vastu resolutsiooni nr 1757-6/14 mõne Ukraina infrastruktuuri- või põllumajandusministeeriumile kuuluva ettevõtte natsionaliseerimise kohta ning 26. märtsil 2014 resolutsiooni nr 1865-6/14 riigiettevõtte „Krimmi kaubasadamad” kohta ('О Государственном предприятии „Крьмские морские порть”), milles nähti ette, et „Krimmi Vabariik” võtab üle riigiettevõttele „Kerch Commercial Sea Port” kuuluva vara. Ettevõte on seega tegelikult Krimmi „võimude” poolt konfiskeeritud. Kaubamahult on see Krimmi suuruselt teine kaubasadam. 9. detsembril 2014 registreeriti uuesti nimega Limited Liability Company „Kerch seaport”„Kamysh-Burun” (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЕРЧЕНСКИЙ МОРСКОЙ ПОРТ „КАМЫШ-БУРУН”). Asutajad: Limited Liability Company „Vostok-Capital”, registreeritud Donetskis, Ukrainas (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ „ВОСТОК КЭПИТАЛ”); osaühing „Vostok”, registreeritud Donetskis, Ukrainas (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ „ВОСТОК”); osaühing „Altcom Invest-Stroi”, registreeritud Donetskis, Ukrainas (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ „АЛЬТКОМ ИНВЕСТ-СТРОЙ”) ja osaühing „Altcom-Beton”, registreeritud Borispolis, Ukrainas (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ „АЛЬТКОМ-БЕТОН”).

25.7.2014

15.

State Unitary Enterprise of the Republic of Crimea „Universal-Avia” (varasema nimega riigiettevõte Universal –Avia Государственное предприятие „Универсал-Авиа” Gosudarstvenoye predpriyatiye „Universal-Avia”)

Üksuse omandiõigus anti üle Ukraina õiguse vastaselt. „Krimmi parlamendi presiidium” võttis 24. märtsil 2014 vastu otsuse nr 1794-6/14 riigiettevõtte „Gosudarstvenoye predpriyatiye Universal-Avia” („О Государственном предприятии Универсал-Авиа”) kohta, milles nähti ette, et „Krimmi Vabariik” võtab üle riigiettevõttele „Universal -Avia” kuuluva vara. Ettevõte on seega tegelikult Krimmi „võimude” poolt konfiskeeritud. 15. jaanuaril 2015 registreeriti uuesti nimega State Unitary Enterprise of the Republic of Crimea „Universal-Avia” (ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ „УНИВЕРСАЛ-АВИА”). Asutaja: Krimmi Vabariigi transpordiministeerium (МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ).

25.7.2014

16.

Federal State Budgetary Enterprise „Sanatorium Nizhnyaya Oreanda” of the Administration of the President of the Russian Federation (varasema nimega Resort „Nizhnyaya Oreanda” Санаторий „Нижняя Ореанда”)

Üksuse omandiõigus anti üle Ukraina õiguse vastaselt. „Krimmi parlamendi presiidium” võttis 21. märtsil 2014 vastu otsuse nr 1767-6/14 sanatooriumide ja kuurortide ühenduse loomise küsimuste kohta, milles nähti ette, et „Krimmi Vabariik” võtab üle sanatooriumile „Nizhnyaya Oreanda” kuuluva vara. Ettevõte on seega tegelikult Krimmi „võimude” poolt konfiskeeritud. 9. oktoobril 2014 registreeriti uuesti nimega Federal State Budgetary Enterprise „Sanatorium Nizhnyaya Oreanda” of the Administration of the President of the Russian Federation (ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «САНАТОРИЙ „НИЖНЯЯ ОРЕАНДА”УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ). Asutaja: Venemaa Föderatsiooni presidendi administratsioon (УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ).

25.7.2014

18.

Federal State Budgetary Enterprise "Production-Agrarian Union „Massandra” of the Administration of the President of the Russian Federation (varasema nimega „Riiklik tootjate ühendus Massandra” Национальное производственно- аграрное объединение „Массандра” Nacionalnoye proizvodstvenno agrarnoye obyedinenye „Massandra”)

Üksuse omandiõigus anti üle Ukraina õiguse vastaselt. „Krimmi parlamendi presiidium” võttis 9. aprillil 2014 vastu otsuse nr 1991-6/14, mis käsitleb Krimmi Vabariigi riiginõukogu 26. märtsi 2014. aasta resolutsiooni nr 1836-6/14 (Krimmi Vabariigi territooriumil asuvate agrotööstusettevõtete, -institutsioonide ja -organisatsioonide vara natsionaliseerimise kohta) muutmist ja milles nähti ette, et „Krimmi Vabariik” võtab üle riiklikule tootjate ühendusele „Massandra” kuuluva vara. Ettevõte on seega tegelikult Krimmi „võimude” poolt konfiskeeritud. 1. augustil 2014 registreeriti uuesti nimega Federal State Budgetary Enterprise „Production-Agrarian Union 'Massandra” of the Administration of the President of the Russian Federation (ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-АГРАРНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ „МАССАНДРА”УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ). Asutaja: Venemaa Föderatsiooni presidendi administratsioon (УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ).

25.7.2014

19.

State Unitary Enterprise of the Republic of Crimea „National Institute of Wine „Magarach”” (varasema nimega „Riikliku veiniinstituudi riigiettevõte Magarach” Государственное предприятие Агрофирма „Магарач” Национального института винограда и вина „Магарач” Gosudarstvenoye predpriyatiye „Agrofirma Magarach” nacionalnogo instituta vinograda i vina „Magarach”)

Üksuse omandiõigus anti üle Ukraina õiguse vastaselt. „Krimmi parlamendi presiidium” võttis 9. aprillil 2014 vastu otsuse nr 1991-6/14, mis käsitleb Krimmi Vabariigi riiginõukogu 26. märtsi 2014. aasta resolutsiooni nr 1836-6/14 (Krimmi Vabariigi territooriumil asuvate agrotööstusettevõtete, -institutsioonide ja -organisatsioonide vara natsionaliseerimise kohta) muutmist ja milles nähti ette, et „Krimmi Vabariik” võtab üle riikliku veiniinstituudi riigiettevõttele „Magarach” kuuluva vara. Ettevõte on seega tegelikult Krimmi „võimude” poolt konfiskeeritud. 15. jaanuaril 2015 registreeriti uuesti nimega State Unitary Enterprise of the Republic of Crimea „National Institute of Wine „Magarach”” (ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ВИНОГРАДА И ВИНА „МАГАРАЧ”). Asutaja: Krimmi Vabariigi põllumajandusministeerium (МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ).

25.7.2014

20.

State Unitary Enterprise of the Republic of Crimea „Factory of sparkling wine „Novy Svet”” (varasema nimega riigiettevõte „Vahuveinitehas Novy Svet” Государственное предприятиеЗавод шампанских вин „Новый свет” Gosudarstvenoye predpriyatiye „Zavod shampanskykh vin Novy Svet”)

Üksuse omandiõigus anti üle Ukraina õiguse vastaselt. „Krimmi parlamendi presiidium” võttis 9. aprillil 2014 vastu otsuse nr 1991-6/14, mis käsitleb Krimmi Vabariigi riiginõukogu 26. märtsi 2014. aasta resolutsiooni nr 1836-6/14 (Krimmi Vabariigi territooriumil asuvate agrotööstusettevõtete, -institutsioonide ja -organisatsioonide vara natsionaliseerimise kohta) muutmist ja milles nähti ette, et „Krimmi Vabariik” võtab üle riigiettevõttele „Vahuveinitehas Novy Svet” kuuluva vara. Ettevõte on seega tegelikult Krimmi „võimude” poolt konfiskeeritud. 4. jaanuaril 2015 registreeriti uuesti nimega State Unitary Enterprise of the Republic of Crimea „Factory of sparkling wine „Novy Svet”” (ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "ЗАВОД ШАМПАНСКИХ ВИН „НОВЫЙ СВЕТ”). Asutaja: Krimmi Vabariigi põllumajandusministeerium (МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ).

25.7.2014

23.

RUSSIAN NATIONAL COMMERCIAL BANK

РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК

Pärast Krimmi ebaseaduslikku annekteerimist läks Russian National Commercial Bank (RNCB) täielikult nn „Krimmi Vabariigi” omandusse. Ta on saanud turul juhtrolli, kuigi enne Krimmi annekteerimist teda Krimmis ei eksisteerinud. Krimmist taanduvate pankade filiaalide ostmise või ülevõtmisega toetas RNCB materiaalselt ja rahaliselt Venemaa Föderatsiooni tegevust Krimmi integreerimiseks Venemaa Föderatsiooniga, kahjustades seeläbi Ukraina territoriaalset terviklikkust.

30.7.2014