18.2.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 41/23


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2016/230,

17. veebruar 2016,

millega muudetakse rakendusotsust 2014/908/EL seoses selliste kolmandate riikide ja territooriumide loeteludega, mille järelevalve- ja regulatiivseid nõudeid loetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 575/2013 kohaselt riskipositsioonide käsitlemisel samaväärseks

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta määrust (EL) nr 575/2013 krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta ja määruse (EL) nr 648/2012 muutmise kohta, (1) eriti selle artikli 107 lõiget 4 ja artikli 142 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni rakendusotsusega 2014/908/EL (2) on sätestatud selliste kolmandate riikide ja territooriumide loetelud, mille järelevalve- ja regulatiivset korda peetakse samaväärseks kooskõlas määrusega (EL) nr 575/2013 liidus kohaldatava vastava järelevalve- ja regulatiivse korraga.

(2)

Komisjon on täiendavalt hinnanud investeerimisühingute ja börside suhtes kohalduvat järelevalve- ja regulatiivset korda, kasutades sama metoodikat nagu nendel samaväärsuse hindamistel, mille tulemusel võeti vastu rakendusotsus 2014/908/EL.

(3)

Hindamistel arvestas komisjon alates rakendusotsuse 2014/908/EL vastuvõtmisest toimunud asjaomaseid muutusi järelevalve- ja regulatiivses raamistikus ning võttis arvesse kättesaadavaid teabeallikaid, sh rahvusvaheliste organisatsioonide, näiteks Rahvusvahelise Valuutafondi ja Rahvusvahelise Väärtpaberijärelevalve Organisatsiooni sõltumatuid hinnanguid.

(4)

Komisjon jõudis järeldusele, et Jaapanis vastab üksnes teatavale Jaapani investeerimisühingute rühmale kohaldatav järelevalve- ja regulatiivne kord reale tegevus-, organisatsioonilistele ja järelevalvestandarditele, mis kajastavad ELis investeerimisühingute suhtes kohaldatava järelevalve- ja regulatiivse korra põhielemente. Jaapani finantsinstrumente ja börsi käsitleva seaduse artiklis 28 määratletud Jaapani investeerimisühingute rühm tegeleb määratletud äriga ning Jaapani õigusraamistikus osutatakse sellisele rühmale kui finantsinstrumentidega kauplevatele I tüüpi ettevõtjatele (Type I Financial Instruments Business Operators, lühidalt I tüüpi FIBOd). I tüüpi FIBOde suhtes kohaldatakse erieeskirju nii kapitalinõuete registreerimisel kui ka püsivate riskipõhiste kapitalinõuete puhul. Tehtud analüüsile tuginedes on määruse (EL) nr 575/2013 artikli 107 lõike 4 ja artikli 142 lõike 1 punkti 4 alapunkti b kohaldamisel asjakohane pidada Jaapanis asuvate I tüüpi FIBOde suhtes kohaldatavaid järelevalve- ja regulatiivseid nõudeid liidus kohaldatavate nõuetega vähemalt samaväärseteks.

(5)

Komisjon jõudis järeldusele, et Hongkongis, Indoneesias ja Lõuna-Koreas kehtib järelevalve- ja regulatiivne kord, mis vastab reale tegevus-, organisatsioonilistele ja järelevalvestandarditele, mis kajastavad liidus investeerimisühingute suhtes kohaldatava järelevalve- ja regulatiivse korra põhielemente. Seepärast on määruse (EL) nr 575/2013 artikli 107 lõike 4 ja artikli 142 lõike 1 punkti 4 alapunkti b kohaldamisel asjakohane pidada nendes kolmandates riikides ja territooriumidel asuvate investeerimisühingute suhtes kohaldatavaid järelevalve- ja regulatiivseid nõudeid liidus kohaldatavate nõuetega vähemalt samaväärseteks.

(6)

Komisjon jõudis järeldusele, et Austraalias, Indoneesias ja Lõuna-Koreas kehtib järelevalve- ja regulatiivne kord, mis vastab reale tegevus-, organisatsioonilistele ja järelevalvestandarditele, mis kajastavad liidus börside suhtes kohaldatava järelevalve- ja regulatiivse korra põhielemente. Seepärast on määruse (EL) nr 575/2013 artikli 107 lõike 4 kohaldamisel asjakohane pidada nendes kolmandates riikides asuvate börside suhtes kohaldatavat järelevalve- ja regulatiivset korda liidus kohaldatava korraga vähemalt samaväärseks.

(7)

Rakendusotsust 2014/908/EL tuleb seega muuta, et arvata asjaomasesse kolmandate riikide ja territooriumide loetellu need kolmandad riigid ja territooriumid, mille järelevalve- ja regulatiivseid nõudeid loetakse määruse (EL) nr 575/2013 kohaselt riskipositsioonide käsitlemisel samaväärseks liidu korraga.

(8)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas Euroopa panganduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Rakendusotsust 2014/908/EL muudetakse järgmiselt:

1)

II lisa asendatakse käesoleva otsuse I lisas esitatud tekstiga;

2)

III lisa asendatakse käesoleva otsuse II lisas esitatud tekstiga;

3)

V lisa asendatakse käesoleva otsuse III lisas esitatud tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 17. veebruar 2016

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 176, 27.6.2013, lk 1.

(2)  Komisjoni rakendusotsus 2014/908/EL, 12. detsember 2014, milles käsitletakse teatavate kolmandate riikide ja territooriumite järelevalve- ja regulatiivsete nõuete samaväärsust seoses riskipositsioonide käsitlemisega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 575/2013 (ELT L 359, 16.12.2014, lk 155).


I LISA

„II LISA

ARTIKLI 2 KOHASTE KOLMANDATE RIIKIDE JA TERRITOORIUMITE LOETELU (INVESTEERIMISÜHINGUD)

1)

Austraalia

2)

Brasiilia

3)

Kanada

4)

Hiina

5)

Hongkong

6)

Indoneesia

7)

Jaapan (üksnes finantsinstrumentidega kauplevad I tüüpi ettevõtjad)

8)

Mehhiko

9)

Lõuna-Korea

10)

Saudi Araabia

11)

Singapur

12)

Lõuna-Aafrika

13)

Ameerika Ühendriigid”


II LISA

„III LISA

ARTIKLI 3 KOHASTE KOLMANDATE RIIKIDE LOETELU (BÖRSID)

1)

Austraalia

2)

Brasiilia

3)

Kanada

4)

Hiina

5)

India

6)

Indoneesia

7)

Jaapan

8)

Mehhiko

9)

Lõuna-Korea

10)

Saudi Araabia

11)

Singapur

12)

Lõuna-Aafrika

13)

Ameerika Ühendriigid”


III LISA

„V LISA

ARTIKLI 5 KOHASTE KOLMANDATE RIIKIDE JA TERRITOORIUMITE LOETELU (KREDIIDIASUTUSED JA INVESTEERIMISÜHINGUD)

Krediidiasutused:

1)

Austraalia

2)

Brasiilia

3)

Kanada

4)

Hiina

5)

Guernesey

6)

Hongkong

7)

India

8)

Mani saar

9)

Jaapan

10)

Jersey

11)

Mehhiko

12)

Monaco

13)

Saudi Araabia

14)

Singapur

15)

Lõuna-Aafrika

16)

Šveits

17)

Ameerika Ühendriigid

Investeerimisühingud:

1)

Austraalia

2)

Brasiilia

3)

Kanada

4)

Hiina

5)

Hongkong

6)

Indoneesia

7)

Jaapan (üksnes finantsinstrumentidega kauplevad I tüüpi ettevõtjad)

8)

Mehhiko

9)

Lõuna-Korea

10)

Saudi Araabia

11)

Singapur

12)

Lõuna-Aafrika

13)

Ameerika Ühendriigid”