19.12.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 333/62


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2015/2403,

15. detsember 2015,

millega kehtestatakse tulirelvade laskekõlbmatuks muutmise norme ja meetodeid käsitlevad ühised suunised, et tagada laskekõlbmatuks muudetud tulirelvade jäädav kasutuskõlbmatus

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 18. juuni 1991. aasta direktiivi 91/477/EMÜ relvade omandamise ja valduse kontrolli kohta, (1) eriti selle I lisa III osa teist lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivi 91/477/EMÜ artikli 4 kohaselt tagavad liikmesriigid, et iga turule toodav tulirelv või selle osa on kas tähistatud ja registreeritud kooskõlas kõnealuse direktiiviga või muudetud laskekõlbmatuks.

(2)

Direktiivi 91/477/EMÜ I lisa III osa esimese lõigu punkti a kohaselt ei hõlma „tulirelva” määratlus sellele määratlusele vastavaid esemeid, kui need on muudetud lõplikult laskekõlbmatuks kahjutustamisega, mis tagab, et tulirelva kõik olulised osad on muudetud jäädavalt kasutuskõlbmatuks ning et neid ei ole võimalik taas laskekõlblikuks muutmiseks eemaldada, asendada või muuta.

(3)

Direktiivi 91/477/EMÜ I lisa III osa teise lõigu kohaselt peavad liikmesriigid nägema ette, et pädev asutus kontrollib laskekõlbmatuks muutmise meetmeid, tagades seeläbi, et tulirelvad on muutmise tulemusena jäädavalt kasutuskõlbmatud. Samuti peavad liikmesriigid nägema ette korra, mille kohaselt antakse tulirelva laskekõlbmatuks muutmise kohta välja tõend või muu dokument või tehakse tulirelvale sellekohane selgesti nähtav märge.

(4)

Liit on nõukogu otsusega 2014/164/EL (2) sõlmitud rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konventsiooni täiendava tulirelvade, nende osade ja laskemoona ebaseaduslikku valmistamist ja nendega ebaseaduslikku kauplemist tõkestava ÜRO protokolli (edaspidi „protokoll”) osaline.

(5)

Protokolli artiklis 9 on loetletud tulirelvade laskekõlbmatuks muutmise ühised üldpõhimõtted, mida protokolliosalistel tuleb järgida.

(6)

Käesolevas määruses sätestatud tulirelvade jäädavalt laskekõlbmatuks muutmist käsitlevad normid ja meetodid on koostatud alalise rahvusvahelise väikerelvade kontrollimise komisjoni (C.I.P.) tehniliste eksperditeadmiste abil. C.I.P. on loodud tulirelvi kontrollivate riiklike asutuste tegevuse kontrollimiseks ja eelkõige selle tagamiseks, et igas riigis kehtivad õigusnormid, mille abil kindlustada tulirelvade ja laskemoona tõhus ja ühtne kontrollimine.

(7)

Selleks et tagada seoses tulirelvade laskekõlbmatuks muutmisega võimalikult kõrge turvalisuse tase, peaks komisjon käesolevas määruses sätestatud tehnilise kirjelduse korrapäraselt läbi vaatama ja seda ajakohastama. Selleks peaks komisjon võtma arvesse liikmesriikide kogemusi täiendavate laskekõlbmatuks muutmise meetmete kohaldamisel.

(8)

Käesolev määrus ei piira direktiivi 91/477/EMÜ artikli 3 kohaldamist.

(9)

Turvalisusohtu arvesse võttes tuleks käesoleva määruse sätteid kohaldada ka nende tulirelvade suhtes, mis on muudetud laskekõlbmatuks enne käesoleva määruse kohaldamise alguskuupäeva ja mis on viidud turule, sealhulgas tasuta üleandmise, vahetuse või vahetustehingu raames, või viidud teise liikmesriiki pärast nimetatud kuupäeva.

(10)

Liikmesriikidel peaks olema võimalik kehtestada lisaks I lisas esitatud tehnilisele kirjeldusele täiendavaid meetmeid tulirelvade oma territooriumil laskekõlbmatuks muutmiseks, tingimusel et nad on rakendanud kõik vajalikud meetmed käesolevas määruses sätestatud ühiste laskekõlbmatuks muutmise normide ja meetodite kohaldamiseks.

(11)

Selleks et liikmesriikidel oleks oma territooriumil võimalik tagada ühesugune turvalisuse tase, peaks liikmesriikidel, kes võtavad käesoleva määruse kohaselt kasutusele täiendavaid meetmeid tulirelvade oma territooriumil laskekõlbmatuks muutmiseks, olema võimalik nõuda tõendeid selle kohta, et nende territooriumile toimetatavad laskekõlbmatuks muudetud tulirelvad on kõnealuste täiendavate meetmetega kooskõlas.

(12)

Selleks et komisjon saaks käesoleva määruse läbivaatamisel võtta arvesse liikmesriikides tulirelvade laskekõlbmatuks muutmise valdkonnas toimuvat arengut ja rakendatavaid parimaid tavasid, peaksid liikmesriigid teatama komisjonile nii käesoleva määrusega reguleeritavas valdkonnas võetavatest asjakohastest meetmetest kui ka kehtestatavatest täiendavatest meetmetest. Selleks tuleks kohaldada Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/1535 (3) kohast teavitamiskorda.

(13)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas direktiivi 91/477/EMÜ alusel loodud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Kohaldamisala

1.   Käesolevat määrust kohaldatakse direktiivi 91/477/EMÜ I lisas määratletud A-, B-, C- või D-klassi tulirelvade suhtes.

2.   Käesolevat määrust ei kohaldata nende tulirelvade suhtes, mis on muudetud laskekõlbmatuks enne määruse kohaldamise alguskuupäeva, välja arvatud juhul, kui need on viidud teise liikmesriiki või lastud turule.

Artikkel 2

Isikud ja üksused, kellel on tulirelvade laskekõlbmatuks muutmise õigus

Tulirelvade laskekõlbmatuks muutmist viivad läbi avalik- või eraõiguslikud üksused või isikud, kellel on siseriiklike õigusaktide kohaselt vastav luba.

Artikkel 3

Tulirelvade laskekõlbmatuks muutmise kontrollimine ja sertifitseerimine

1.   Liikmesriigid määravad pädeva asutuse (edaspidi „kontrolliasutus”), kelle ülesanne on kontrollida, et tulirelv on muudetud laskekõlbmatuks vastavalt I lisas esitatud tehnilisele kirjeldusele.

2.   Kui kontrolliasutusel on ka tulirelvade laskekõlbmatuks muutmise luba, tagavad liikmesriigid kõnealuste ülesannete ja neid läbi viivate isikute selge lahushoidmise kõnealuses asutuses.

3.   Komisjon avaldab oma veebisaidil liikmesriikide määratud kontrolliasutuste nimekirja, mis sisaldab iga kontrolliasutuse kohta üksikasjalikku teavet, selle tunnust ja kontaktandmeid.

4.   Kui tulirelvade laskekõlbmatuks muutmine on viidud läbi I lisas esitatud tehnilise kirjelduse kohaselt, väljastab kontrolliasutus tulirelva omanikule III lisas esitatud vormi kohase tõendi tulirelva laskekõlbmatuks muutmise kohta. Nimetatud tõendis sisalduv teave esitatakse nii selle liikmesriigi keeles, kus tõend välja antakse, kui ka inglise keeles.

5.   Laskekõlbmatuks muudetud tulirelva omanik hoiab tõendi tulirelva laskekõlbmatuks muutmise kohta alles. Kui laskekõlbmatuks muudetud tulirelv lastakse turule, lisatakse sellele vastavasisuline tõend.

6.   Liikmesriigid tagavad, et laskekõlbmatuks muudetud tulirelvade kohta väljastatud tõendite kohta peetakse registrit, milles on märgitud laskekõlbmatuks muutmise kuupäev ja tõendi number, ja et andmeid säilitatakse vähemalt 20 aastat.

Artikkel 4

Abitaotlused

Liikmesriik võib taotleda tulirelva laskekõlbmatuks muutmise läbiviimiseks abi asutustelt, kellele teine liikmesriik on andnud loa tulirelv laskekõlbmatuks muuta, või taotleda tulirelva laskekõlbmatuks muutmise kontrollimiseks abi asutustelt, kelle teine liikmesriik on määranud kontrolliasutuseks. Kui selline taotlus käsitleb tulirelva laskekõlbmatuks muutmise kontrollimist ja see taotlus kiidetakse heaks, väljastab abi andev kontrolliasutus artikli 3 lõike 4 kohase tõendi tulirelva laskekõlbmatuks muutmise kohta.

Artikkel 5

Laskekõlbmatuks muudetud tulirelvade märgistamine

Laskekõlbmatuks muudetud tulirelvad märgistatakse II lisas esitatud vormi kohase ühtse ainulaadse märgistusega, et näidata, et tulirelvad on muudetud laskekõlbmatuks I lisas esitatud tehnilise kirjelduse kohaselt. Kontrolliasutus kinnitab märgistuse igale tulirelva laskekõlbmatuks muutmise eesmärgil muudetud osale ja see märgistus peab vastama järgmistele kriteeriumidele:

a)

see on selgelt eristatav ja seda ei saa eemaldada;

b)

see sisaldab teavet liikmesriigi kohta, kus laskekõlbmatuks muutmine toimus, ja kontrolliasutuse kohta, kes laskekõlbmatuks muutmise kohta tõendi väljastas;

c)

tulirelva algne seerianumber (algsed seerianumbrid) säilitatakse.

Artikkel 6

Täiendavad laskekõlbmatuks muutmise meetmed

1.   Liikmesriigid võivad kehtestada selliseid täiendavaid tulirelvade oma territooriumil laskekõlbmatuks muutmise meetmeid, mis lähevad kaugemale I lisas esitatud tehnilisest kirjeldusest.

2.   Komisjon analüüsib koos direktiivi 91/477/EMÜ kohaselt loodud komiteega korrapäraselt liikmesriikide võetud täiendavaid meetmeid ja kaalub I lisas esitatud tehnilise kirjelduse sobival ajal läbivaatamist.

Artikkel 7

Laskekõlbmatuks muudetud tulirelvade edasitoimetamine liidus

1.   Laskekõlbmatuks muudetud tulirelvi võib viia teise liikmesriiki ainult juhul, kui need on varustatud ühtse ainulaadse märgistusega ja neile on lisatud käesoleva määruse kohane tõend laskekõlbmatuks muutmise kohta.

2.   Liikmesriigid tunnustavad teise liikmesriigi väljastatud tõendeid tulirelva laskekõlbmatuks muutmise kohta, kui tõend vastab käesoleva määruse nõuetele. Liikmesriigid, kes on kehtestanud artikli 6 kohaselt täiendavaid meetmeid, võivad siiski nõuda tõendit selle kohta, et nende territooriumile toimetatav laskekõlbmatuks muudetud tulirelv on kooskõlas kõnealuste täiendavate meetmetega.

Artikkel 8

Teavitamisnõuded

Liikmesriigid teavitavad komisjoni kõigist meetmetest, mida nad võtavad käesoleva määrusega reguleeritavas valdkonnas, ja kõigist artikli 6 kohaselt võetud täiendavatest meetmetest. Selleks kohaldavad liikmesriigid direktiivis (EL) 2015/1535 sätestatud teavitamiskorda.

Artikkel 9

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse 8. aprillist 2016.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 15. detsember 2015

Komisjoni nimel

presidendi eest

komisjoni liige

Elżbieta BIEŃKOWSKA


(1)  EÜT L 256, 13.9.1991, lk 51.

(2)  Nõukogu otsus 2014/164/EL, 11. veebruar 2014, mis käsitleb rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konventsiooni täiendava tulirelvade, nende osade, lisaseadiste ja laskemoona ebaseaduslikku valmistamist ja nendega ebaseaduslikku kauplemist tõkestava protokolli Euroopa Liidu nimel sõlmimist (ELT L 89, 25.3.2014, lk 7).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EÜ) 2015/1535, 9. september 2015, millega nähakse ette tehnilistest eeskirjadest ning infoühiskonna teenuste eeskirjadest teatamise kord (ELT L 241, 17.9.2015, lk 1).


I LISA

Tulirelvade laskekõlbmatuks muutmise tehniline kirjeldus

I.

Laskekõlbmatuks muutmise toimingud, mis tuleb sooritada, et muuta tulirelvad jäädavalt kasutuskõlbmatuks, on kindlaks määratud kolme tabeli põhjal.

I tabelis on esitatud tulirelvade liikide loetelu.

II tabelis on kirjeldatud toiminguid, mis tuleb sooritada, et muuta tulirelva kõik olulised osad jäädavalt kasutuskõlbmatuks.

III tabelis on esitatud eri liiki tulirelvade puhul laskekõlbmatuks muutmiseks sooritatavad toimingud.

II.

Et võtta arvesse tulirelvade ja laskekõlbmatuks muutmise toimingute tehnilist arengut, vaadatakse käesolev tehniline kirjeldus läbi ja seda ajakohastatakse korrapäraselt (vähemalt iga kahe aasta järel).

III.

Et tagada tulirelvade laskekõlbmatuks muutmise toimingute nõuetekohane ja ühtne täitmine, töötab komisjon koostöös liikmesriikidega välja asjakohased määratlused.

I TABEL. Tulirelvade liikide loetelu

Tulirelvade liigid

1

Püstolid (ühelasulised, poolautomaatsed)

2

Revolvrid (sh trumli kaudu laetavad revolvrid)

3

Ühelasulised pikad tulirelvad (löögimehhanismita)

4

Löögimehhanismiga tulirelvad (nt sileraudsed, vintraudsed, kombineeritud, liug-/pöördlukuga, lühikesed ja pikad tulirelvad)

5

Mitmelasulised pikad tulirelvad (sileraudsed, vintraudsed)

6

Poolautomaatsed pikad tulirelvad (sileraudsed, vintraudsed)

7

(Täis)automaatsed tulirelvad: nt teatavad automaattule võimalusega vintpüssid, (püstol)kuulipildujad, (täis)automaatpüstolid

8

Eest laetavad tulirelvad


II TABEL. Iga osa puhul tehtavad konkreetsed toimingud

OSA

MEETOD

1.

RELVARAUD

1.1.

Kui relvaraud on kinnitatud raamile, (1) fikseerida relvaraud mehhanismi külge karastatud terasest tihvtiga (läbimõõduga > 50 % padrunipesast, vähemalt 4,5 mm) läbi padrunipesa ja raami. Tihvt tuleb kohale keevitada (2).

1.2.

Kui relvaraud on kinnitamata, lõigata pikisuunaline ava kogu padrunipesa seina ulatuses (laiusega >

Formula

kaliibrist ja maksimaalselt 8 mm) ja keevitada relvarauda polt või varras padrunipesa algusest (pikkusega ≥ 2/3 trumli pikkusest).

1.3.

Puurida relvaraua esimesse kolmandikku alates padrunipesast kas augud (sileraudsete relvade puhul vähemalt 2/3 rauaõõne läbimõõdust ja kõigi teiste relvade puhul kogu rauaõõne läbimõõdu ulatuses; augud puurida üksteise järel – lühikeste relvade puhul kolm ja pikkade relvade puhul kuus – või lõigata padrunipesa järele V-kujuline ava (nurgaga 60 ± 5°), millega tekib relvarauda avaus, või lõigata padrunipesa taha pikisuunaline ava (laiusega 8–10 mm ± 0,5 mm, pikkusega ≥ 52 mm) aukudega samale tasemele, või lõigata pikisuunaline ava (laiusega 4–6 mm ± 0,5 mm) padrunipesast kuni raua suudmeni, kuid jätta 5 mm suudmest terveks.

1.4.

Padruni juhtpinnaga relvaraudade puhul eemaldada padruni juhtpind.

1.5.

Takistada relvaraua eemaldamist raamist karastatud terasest tihvti või keevituse abil.

2.

LUKK, LUKUPEA

2.1.

Eemaldada lööknõel või vähendada selle pikkust.

2.2.

Freesida luku esikülg ära vähemalt 45° nurga all ja vähemalt 50 % ulatuses sulguri pinnast.

2.3.

Keevitada kinni lööknõela auk.

3.

TRUMMEL

3.1.

Eemaldada kõik trumli siseseinad vähemalt 2/3 ulatuses trumli enda pikkusest, freesides ümmarguse süvise (≥ padrunikesta läbimõõdust).

3.2.

Kui võimalik, takistada trumli eemaldamise võimalust keevitamise teel, või kui see ei ole võimalik, rakendada muid asjakohaseid meetmeid, mis teevad eemaldamise võimatuks.

4.

KELK

4.1.

Freesida ära või eemaldada üle 50 % sulgurist 45–90° nurga all.

4.2.

Eemaldada lööknõel või vähendada selle pikkust.

4.3.

Freesida ja keevitada kinni lööknõela auk.

4.4.

Freesida ära kelgu lukustuskõrvad.

4.5.

Vajaduse korral freesida kestaheiteava ülemise esiserva sisemus kelgus 45° nurga all.

5.

RAAM (PÜSTOLID)

5.1.

Eemaldada padruni juhtpind.

5.2.

Freesida ära vähemalt 2/3 kelgusoontest raami mõlemalt poolt.

5.3.

Keevitada kinni kelgupeataja.

5.4.

Takistada keevituse abil polümeerist raamiga püstolite demonteerimist. Riiklike õigusaktide kohaselt saab seda teha pärast riikliku asutuse poolset kontrolli.

6.

AUTOMAATSÜSTEEM

6.1.

Hävitada gaasikolb ja gaasisüsteem lõikamise või keevitamisega.

6.2.

Eemaldada lukk, asendada see terasest tükiga ja keevitada see kohale või vähendada lukku vähemalt 50 %, keevitada see ja lõigata ära lukupea lukustuskõrvad.

6.3.

Keevitada kinni vinnastus- ja päästemehhanism, võimaluse korral koos raamiga. Kui raamiga keevitamine ei ole võimalik, eemaldada vinnastus- ja päästemehhanism ja täita tühi ruum asjakohaselt (nt liimides sellesse sobiva osa või täites selle epoksüvaiguga).

6.4.

Takistada raamil asuva käepideme sulgemissüsteemi demonteerimist keevitamise või muude selliste asjakohaste meetmete abil, mis teevad selle võimatuks. Keevitada kinni linttoitega relvade toitemehhanism.

7.

MEHHANISM

7.1.

Freesida vähemalt 60° koonus (tipunurk), nii et selle põhja läbimõõduks oleks vähemalt 1 cm või sulguri läbimõõt.

7.2.

Eemaldada lööknõel, suurendada lööknõela auku vähemalt 5 mm läbimõõduni ja keevitada lööknõela auk kinni.

8.

SALV (vajaduse korral)

8.1.

Et takistada salve eemaldamist, keevitada salv jootepunktidega olenevalt relva liigist kas raamile või käepidemele.

8.2.

Kui salv puudub, teha salve asukohale jootepunktid või kinnitada sinna lukk, et muuta salve paigaldamine jäädavalt võimatuks.

8.3.

Viia karastatud terasest tihvt läbi salve, padrunipesa ja relvaraami. Fikseerida keevitusega.

9.

EEST LAETAVAD RELVAD

9.1.

Eemaldada või keevitada kinni nippel (niplid), keevitada kinni auk (augud).

10.

HELISUMMUTI

10.1.

Takistada helisummuti eemaldamist relvaraualt karastatud terasest varda või keevitamise abil, kui helisummuti on üks osa relvast.

10.2.

Eemaldada summutist kõik sisemised osad ja nende kinnituskohad, nii et alles jääb vaid toru. Puurida ülejäänud toru välisküljele augud 5 cm vahedega.

Lisatavate osade kõvadus

Kõvadus: tihvt/polt/varras = 58 -0; + 6 HRC

TIG-keevitatud roostevaba teras tüüpi ER 316 L


III TABEL. Eri liiki tulirelvade iga olulise osa puhul sooritatavad toimingud

LIIK

1

2

3

4

5

6

7

8

MEETOD

Püstolid (v.a automaatsed)

Revolvrid

Ühelasulised pikad tulirelvad (löögimehhanismita)

Löögimehhanismiga (sileraudsed, vintraudsed, kombineeritud)

Mitmelasulised pikad tulirelvad (sileraudsed, vintraudsed)

Poolautomaatsed pikad tulirelvad (sileraudsed, vintraudsed)

Automaatsed tulirelvad: automaattule võimalusega vintpüssid, (püstol)kuulipildujad

Eest laetavad tulirelvad

1.1

 

 

X

 

X

X

X

 

1.2 ja 1.3

X

X

X

X

X

X

X

X

1.4

X

 

 

 

 

X

X

 

1.5

 

X

 

 

 

 

 

 

2.1

 

 

X

 

X

X

X

 

2.2

 

 

X

 

X

X

X

 

2.3

 

 

X

 

X

X

X

 

3.1

 

X

 

 

 

 

 

 

3.2

 

X

 

 

 

 

 

 

4.1

X

 

 

 

 

 

X (automaatpüstolite puhul)

 

4.2

X

 

 

 

 

 

X (automaatpüstolite puhul)

 

4.3

X

 

 

 

 

 

X (automaatpüstolite puhul)

 

4.4

X

 

 

 

 

 

X (automaatpüstolite puhul)

 

4.5

X

 

 

 

 

X

X (automaatpüstolite puhul)

 

5.1

X

 

 

 

 

 

X (automaatpüstolite puhul)

 

5.2

X

 

 

 

 

 

X (automaatpüstolite puhul)

 

5.3

X

 

 

 

 

 

X (automaatpüstolite puhul)

 

5.4

X (polümeerist raamiga)

 

 

 

 

 

X (automaatpüstolite puhul)

 

6.1

 

 

 

 

 

X

X

 

6.2

 

 

 

 

 

X

X

 

6,3

 

 

 

 

 

 

X

 

6.4

 

 

 

 

 

 

X

 

7.1

 

 

 

X

 

 

 

 

7.2

 

X

 

X

 

 

 

 

8.1 ja 8.2

X

 

 

 

X

X

X

 

8.3

 

 

 

 

X (torumagasin)

X (torumagasin)

 

 

9.1

 

X

 

 

 

 

 

X

10.1

X

 

X

 

X

X

X

 

10.2

X

 

X

X

X

X

X

 


(1)  Relvaraud on kinnitatud raamile kruvide või klambrite või muu meetodi abil.

(2)  Keevitamine on tootmis- või töötlusmeetod, mille abil liidetakse sulatamise kaudu materjale, tavaliselt metalle või termoplaste.


II LISA

Laskekõlbmatuks muudetud tulirelvade märgistamise vorm

Image

1)

Laskekõlbmatuks muutmise märgis

2)

Tulirelva laskekõlbmatuks muutnud riik – ametlik rahvusvaheline kood

3)

Tulirelva laskekõlbmatust sertifitseerinud üksuse tunnus

4)

Laskekõlbmatuks muutmise aasta

Täielik märgis kinnitatakse ainult tulirelva raamile, kuid laskekõlbmatuks muutmise märgis (1) ja tulirelva laskekõlbmatuks muutnud riigi nimi (2) kinnitatakse kõigile teistele olulistele osadele.


III LISA

Image