18.12.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 332/52


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2015/2381,

17. detsember 2015,

millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1059/2003, millega kehtestatakse ühine statistiliste territoriaalüksuste liigitus (NUTS), seoses uueks piirkondlikuks jaotuseks vajalike aegridade edastamisega

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. mai 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1059/2003, millega kehtestatakse ühine statistiliste territoriaalüksuste liigitus (NUTS), (1) eriti selle artikli 5 lõiget 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusega (EÜ) nr 1059/2003 on loodud piirkondade liigituse õiguslik raamistik, et võimaldada koguda, koostada ja levitada liidus ühtlustatud piirkondlikku statistikat.

(2)

Määruse (EÜ) nr 1059/2003 artikli 5 lõikes 5 on sätestatud, et kui NUTSi muudetakse, edastab asjaomane liikmesriik komisjonile uueks piirkondlikuks jaotuseks vajalikud aegread juba edastatud andmete asendamiseks. Aegridade loetelu ja nende pikkuse määrab kindlaks komisjon, võttes arvesse nende esitamise teostatavust. Aegread tuleb esitada kahe aasta jooksul NUTSi muutmisest.

(3)

NUTSi on muudetud komisjoni määrusega (EL) nr 1319/2013, (2) mis kehtib 1. jaanuarist 2015, ja komisjoni määrusega (EL) nr 868/2014, (3) mis hakkab kehtima 1. jaanuarist 2016.

(4)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas Euroopa statistikasüsteemi komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Liikmesriigid edastavad komisjonile uueks piirkondlikuks jaotuseks vajalikud aegread vastavalt lisas esitatud loetelule.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 17. detsember 2015

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 154, 21.6.2003, lk 1.

(2)  Komisjoni määrus (EL) nr 1319/2013, 9. detsember 2013, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1059/2003 (millega kehtestatakse ühine statistiliste territoriaalüksuste liigitus (NUTS)) lisasid (ELT L 342, 18.12.2013, lk 1).

(3)  Komisjoni määrus (EL) nr 868/2014, 8. august 2014, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1059/2003 (millega kehtestatakse ühine statistiliste territoriaalüksuste liigitus (NUTS)) lisasid (ELT L 241, 13.8.2014, lk 1).


LISA

Nõutav algusaasta statistikavaldkondade kaupa

Valdkond

NUTSi 2. tasand

NUTSi 3. tasand

Põllumajandus – põllumajanduse arvepidamine

2007 (1)

 

Põllumajandus – loomakasvatus

2010

 

Põllumajandus – taimekasvatustoodang

2007

 

Põllumajandus – piimatootmine

2010

 

Põllumajandus – põllumajandusettevõtete struktuur

2010

2010 (1)

Rahvastik – elanikkond, elussünnid, surmad

1990 (2)

1990 (2)

Tööturg – tööhõive, töötus

2010

2010 (1)

Keskkond – jäätmekäitlusrajatised

2010

 

Tervishoid – surmapõhjused

1994 (3)

 

Tervishoid – infrastruktuur

1993 (1)

 

Tervishoid – patsiendid

2000 (1)

 

Infoühiskond

2010 (1)

 

Regionaalne arvepidamine – kodumajapidamiste arvepidamine

2000

 

Regionaalne arvepidamine – regionaalne arvepidamine

2000

2000

Teadus ja tehnoloogia – teadus- ja arendustegevuse kulud ja töötajad

2011

 

Turism

2012

 


(1)  Edastamine ei ole kohustuslik.

(2)  Edastamine ei ole kohustuslik vaatlusaastate 1990–2012 kohta.

(3)  Edastamine ei ole kohustuslik vaatlusaastate 1994–2010 kohta.