25.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 307/9


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2015/2172,

24. november 2015,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/23/EL seoses riigihankemenetluste suhtes kohaldatavate piirmääradega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiivi 2014/23/EL kontsessioonilepingute sõlmimise kohta, (1) eriti selle artiklit 9,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu sõlmis otsusega 94/800/EÜ (2) riigihanke kokkuleppe (edaspidi „kokkulepe”) (3). Kõnealust kokkulepet tuleks kohaldada kõigi riigihangete suhtes, mille väärtus vastab kokkuleppes sätestatud summale (edaspidi „piirmäärad”), mis on väljendatud Rahvusvahelise Valuutafondi eriarveldusühikutes, või ületab seda summat.

(2)

Üks direktiivi 2014/23/EL eesmärkidest on võimaldada hankijatel järgida direktiivi kohaldamisel ka kokkuleppes sätestatud kohustusi. Selle saavutamiseks tuleks ühtlustada kõnealuses direktiivis sätestatud selliste riigihangete piirmäärad, mida hõlmab ka kokkulepe, eurodes ja allapoole lähima tuhandeni ümardatuna piirmääradega, mis on sätestatud kokkuleppes.

(3)

Ühtluse huvides on asjakohane ühtlustada ka need direktiivi 2014/23/EL piirmäärad, mida leping ei hõlma. Seepärast tuleks direktiivi 2014/23/EL vastavalt muuta.

(4)

Kuna piirmäärade väärtuste arvutamisel tuleb aluseks võtta euro keskmise kurss teatava ajavahemiku jooksul, mis lõpeb 31. augustil, ja muudetud piirmäärad tuleb avaldada Euroopa Liidu Teatajas novembrikuu alguses, tuleks käesoleva määruse vastuvõtmiseks kasutada kiirmenetlust,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Direktiivi 2014/23/EL artikli 8 lõikes 1 asendatakse summa 5 186 000 eurot summaga 5 225 000 eurot.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 1. jaanuaril 2016.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 24. november 2015

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 94, 28.3.2014, lk 1.

(2)  Nõukogu otsus 94/800/EÜ, 22. detsember 1994, mis käsitleb Euroopa Ühenduse nimel sõlmitavaid tema pädevusse kuuluvaid küsimusi puudutavaid kokkuleppeid, mis saavutati mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay voorus (1986–1994) (EÜT L 336, 23.12.1994, lk 1).

(3)  Tegemist on Maailma Kaubandusorganisatsiooni raames sõlmitud mitmepoolse kokkuleppega, mille kohaselt avavad kokkuleppe osalised üksteisele oma riigihanketuru.