19.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 302/57


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2015/2077,

18. november 2015,

millega avatakse Ukrainast pärit munade, munatoodete ja ovoalbumiinide jaoks liidu imporditariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007, (1) eriti selle artikli 187 punkte a, c ja d,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aasta määrust (EL) nr 510/2014, millega nähakse ette põllumajandustoodete töötlemisel saadud teatavate toodetega kauplemise kord ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 1216/2009 ja (EÜ) nr 614/2009, (2) eriti selle artikli 9 punkte a, b, c ja d ning artikli 16 lõike 1 punkti a,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu andis oma otsusega 2014/668/EL (3) loa kirjutada Euroopa Liidu nimel alla ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Ukraina vahelisele assotsieerimislepingule (edaspidi „leping”) ja seda ajutiselt kohaldada. Kõnealuse lepinguga nähakse ette Ukrainast pärit kauba imporditollimaksude kaotamine vastavalt lepingu I peatüki lisale I-A. Lisa I-A liites on sätestatud munade, munatoodete ja ovoalbumiinide imporditariifikvoodid.

(2)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 374/2014 (4) kohaselt avati ja hallati munade, munatoodete ja ovoalbumiinide 2014. ja 2015. aasta imporditariifikvoote kuni lepingu jõustumiseni kooskõlas komisjoni rakendusmäärusega (EL) nr 412/2014 (5).

(3)

Lepingut kohaldatakse ajutiselt alates 1. jaanuarist 2016. Seepärast on vaja avada 1. jaanuarile 2016 järgnevad aastased imporditariifikvootide kehtivusajad. Selleks et võtta nõuetekohaselt arvesse liidu olemasoleva ja tekkiva tootmis-, töötlemis- ja tarbimisturu tarnevajadusi tarnete konkurentsivõime, kindluse ja pidevuse seisukohast ja selle turu tasakaalu kaitsmise vajadust, on asjakohane, et kõnealuseid kvoote haldab komisjon kooskõlas määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 184 lõike 2 punktiga b ja määruse (EL) nr 510/2014 artikli 14 lõike 3 punktiga b.

(4)

Asjaomaseid imporditariifikvoote tuleks hallata impordilitsentside abil. Selleks tuleks kohaldada komisjoni määrust (EÜ) nr 1301/2006, (6) ilma et see piiraks käesoleva määrusega ette nähtud lisatingimuste kohaldamist.

(5)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 376/2008 (7) sätestatakse põllumajandussaaduste ja -toodete impordi- ja ekspordilitsentside ning eelkinnitussertifikaatide süsteemi kohaldamise ühised üksikasjalikud eeskirjad. Kõnealust määrust tuleks kohaldada käesoleva määruse kohaselt välja antud impordilitsentside suhtes, v.a asjakohaste erandite korral.

(6)

Tariifikvootide asjakohaseks haldamiseks tuleb koos litsentsitaotlusega esitada ka impordilitsentsiga seotud tagatis.

(7)

Komisjoni rakendusmäärusega (EL) nr 1001/2013 (8) asendati mõned nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 (9) I lisa CN-koodid uute CN-koodidega, mis nüüd erinevad lepingu I peatüki lisa I-A liites osutatud koodidest. Seepärast on vaja uued CN-koodid esitada käesoleva määruse I lisas.

(8)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas põllumajandusturgude ühise korralduse komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Tariifikvootide avamine ja haldamine

1.   Käesoleva määrusega avatakse alates 2016. aastast ajavahemikuks 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini aastased imporditariifikvoodid I lisas osutatud munasektori toodete ja ovoalbumiinide jaoks ning hallatakse neid.

2.   Tootekogus, mille puhul võib kasutada lõikes 1 osutatud kvoote, kohaldatav tollimaksumäär ja vastavad järjekorranumbrid on sätestatud I lisas.

3.   Lõikes 1 osutatud imporditariifikvoote hallatakse impordilitsentsidega.

4.   Kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti, kohaldatakse määruseid (EÜ) nr 1301/2006 ja (EÜ) nr 376/2008.

5.   Käesoleva määruse kohaldamisel arvestatakse munatoodete kaal ümber koorega muna ekvivalendiks vastavalt komisjoni määruse (EMÜ) nr 2454/93 (10) 69. lisas sätestatud standardtulemimääradele.

6.   Käesoleva määruse kohaldamisel arvestatakse piimaalbumiinide kaal ümber koorega muna ekvivalendiks vastavalt 7,00 kuivatatud piimaalbumiini (CN-kood 3502 20 91) standardtulemimäärale ja 53,00 muude piimaalbumiinide (CN-kood 3502 20 99) standardtulemimääradele määruse (EMÜ) nr 2454/93 69. lisas sätestatud ümberarvestuspõhimõtete abil.

Artikkel 2

Imporditariifikvootide kehtivusajad

I lisas aastase imporditariifikvoodi iga järjekorranumbri kohta sätestatud toodete kogus jaotatakse nelja alaperioodi peale järgmiselt:

a)

25 % 1. jaanuarist kuni 31. märtsini;

b)

25 % 1. aprillist kuni 30. juunini;

c)

25 % 1. juulist kuni 30. septembrini;

d)

25 % 1. oktoobrist 31. detsembrini.

Artikkel 3

Impordilitsentsi taotlused ja impordilitsentsid

1.   Artikli 1 lõikes 1 osutatud imporditariifikvoodi alusel eraldatud koguste vabasse ringlusse lubamiseks tuleb esitada impordilitsents.

2.   Ettevõtja esitab impordilitsentsi taotluse esitamise ajal tagatise 20 eurot 100 kilogrammi kohta.

3.   Impordilitsentsi taotluses võib osutada üksnes ühele järjekorranumbrile. Taotlus võib hõlmata mitut eri CN-koodi alla kuuluvat toodet. Sel juhul märgitakse CN-koodid ja nende kirjeldused vastavalt impordilitsentsi taotluse ja litsentsi lahtritesse 15 ja 16. I lisas esitatud tariifikvoodi 09.4275 puhul arvutatakse üldkogus ümber koorega muna ekvivalendiks.

4.   Impordilitsentsi taotlustel ja impordilitsentsidel tuleb märkida:

a)

lahtrisse 8 päritoluriigiks Ukraina ja lahtrisse „jah” rist;

b)

lahtrisse 20 üks II lisas loetletud kannetest.

5.   Igale litsentsile tuleb märkida kogus iga CN-koodi kohta.

6.   Impordilitsentsi taotlus esitatakse igale artiklis 2 osutatud alaperioodile eelneva kuu esimese seitsme päeva jooksul.

7.   Impordilitsentsi taotlus esitatakse koguse kohta, mis on vähemalt üks tonn ja kõige rohkem 10 % asjaomase kvoodi mahust asjakohasel alaperioodil.

8.   Liikmesriigid teatavad komisjonile taotluse esitamise kuu 14. kuupäevaks järjekorranumbrite kaupa kõikide taotluste üldkogused, sealhulgas selliste koguste puudumise, I lisas sätestatud tariifikvoodi 09.4275 puhul koorega muna ekvivalendina kilogrammides ning tariifikvoodi 09.4276 puhul toote massina kilogrammides.

9.   Impordilitsents antakse välja alates taotluse esitamise kuu 23. kuupäevast ja hiljemalt selle kuu viimasel päeval.

10.   Vajaduse korral määrab komisjon kindlaks koguse, mille kohta taotlusi ei esitatud, ja see liidetakse automaatselt järgmise alaperioodi kogusele.

Artikkel 4

Impordilitsentside kehtivusaeg

Erandina määruse (EÜ) nr 376/2008 artiklist 22 kehtivad impordilitsentsid 150 päeva alates selle alaperioodi esimesest päevast, mille kohta need välja anti. Impordilitsentside kehtivusaeg lõppeb hiljemalt iga imporditariifikvoodi kehtivusaja 31. detsembril.

Artikkel 5

Komisjoni teavitamine

1.   Erandina määruse (EÜ) nr 1301/2006 artikli 11 lõike 1 teisest lõigust teatavad liikmesriigid komisjonile hiljemalt iga taotluse esitamisele järgneva kuu kümnendal päeval tootekogused, mille kohta litsentsid on välja antud, sh selliste koguste puudumise.

2.   Erandina määruse (EÜ) nr 1301/2006 artikli 11 lõike 1 teisest lõigust teatavad liikmesriigid komisjonile kogused, mille kohta on välja antud kasutamata või osaliselt kasutatud impordilitsentsid, sh selliste koguste puudumise, ja mis vastavad erinevusele impordilitsentsi tagaküljele märgitud koguste ja nende koguste vahel, mille jaoks impordilitsents välja anti:

a)

koos käesoleva määruse artikli 3 lõikes 8 osutatud teadetega seoses kvoodi kehtivusaja viimasel alaperioodil esitatud taotlustega;

b)

punktis a osutatud esimeses teates märkimata koguste kohta hiljemalt iga imporditariifikvoodi kehtivusaja lõpule järgnevaks 30. aprilliks.

3.   Liikmesriigid teatavad komisjonile hiljemalt 30. aprilliks pärast iga imporditariifikvoodi kehtivusaja lõppu tootekogused, mis tegelikult lubati vabasse ringlusse kõnealuse imporditariifikvoodi kehtivusaja jooksul.

4.   Lõigetes 1, 2 ja 3 osutatud teadete puhul esitatakse tootekogused järjekorranumbrite kaupa, I lisas sätestatud tariifikvoodi 09.4275 puhul koorega munade ekvivalendina kilogrammides ning tariifikvoodi 09.4276 puhul toote massina kilogrammides.

Artikkel 6

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 18. november 2015

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 671.

(2)  ELT L 150, 20.5.2014, lk 1.

(3)  Nõukogu otsus 2014/668/EL, 23. juuni 2014, ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning nende liikmesriikide ja teiselt poolt Ukraina vahelise assotsieerimislepingu Euroopa Liidu nimel allkirjastamise ja ajutise kohaldamise kohta selle III jaotise (välja arvatud sätted teise lepinguosalise territooriumil seaduslikult töötavate kolmandate riikide kodanike kohtlemise kohta) ning IV, V, VI ja VII jaotise ning seotud lisade ja protokollide osas (ELT L 278, 20.9.2014, lk 1).

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 374/2014, 16. aprill 2014, milles käsitletakse Ukrainast pärit kaupadele kehtestatud tollimaksude vähendamist või kaotamist (ELT L 118, 22.4.2014, lk 1).

(5)  Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 412/2014, 23. aprill 2014, millega avatakse Ukrainast pärit munade, munatoodete ja ovoalbumiinide jaoks liidu imporditariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine (ELT L 121, 24.4.2014, lk 32).

(6)  Komisjoni määrus (EÜ) nr 1301/2006, 31. august 2006, millega kehtestatakse ühised eeskirjad, et hallata põllumajandussaaduste ja -toodete imporditariifikvoote, mille suhtes kohaldatakse impordilitsentside süsteemi (ELT L 238, 1.9.2006, lk 13).

(7)  Komisjoni määrus (EÜ) nr 376/2008, 23. aprill 2008, millega sätestatakse põllumajandussaaduste ja -toodete impordi- ja ekspordilitsentside ning eelkinnitussertifikaatide süsteemi kohaldamise ühised üksikasjalikud eeskirjad (ELT L 114, 26.4.2008, lk 3).

(8)  Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1001/2013, 4. oktoober 2013, millega muudetakse tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühist tollitariifistikku käsitleva nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 I lisa (ELT L 290, 31.10.2013, lk 1).

(9)  Nõukogu määrus (EMÜ) nr 2658/87, 23. juuli 1987, tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta (EÜT L 256, 7.9.1987, lk 1).

(10)  Komisjoni määrus (EMÜ) nr 2454/93, 2. juuli 1993, millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1).


I LISA

Kombineeritud nomenklatuuri klassifitseerimise reeglitest olenemata käsitatakse toodete kirjeldust üksnes selgitusena, sest sooduskorra kohaldatavus määratakse käesoleva lisa kohaldamisel kindlaks CN-koodi alusel.

Jrk-nr

CN-koodid

Kauba kirjeldus

Impordiperiood

Kogus tonnides

Kohaldatav tollimaks

(eurot/t)

09.4275

0407 21 00

0407 29 10

0407 90 10

0408 11 80

0408 19 81

0408 19 89

0408 91 80

0408 99 80

3502 11 90

3502 19 90

3502 20 91

3502 20 99

Kodulinnumunad (koorega), värsked, konserveeritud või kuumtöödeldud; inimtoiduks kõlblikud kooreta linnumunad ja munakollased, värsked, kuivatatud, vees või aurus keedetud, vormitud, külmutatud või muul viisil töödeldud (suhkru- või muu magusainelisandiga või ilma); inimtoiduks kõlblikud ovo- ja piimaalbumiinid

Aasta 2016

1 500

(koorega muna ekvivalendina)

0

Aasta 2017

1 800

(koorega muna ekvivalendina)

Aasta 2018

2 100

(koorega muna ekvivalendina)

Aasta 2019

2 400

(koorega muna ekvivalendina)

Aasta 2020

2 700

(koorega muna ekvivalendina)

Alates aastast 2021

3 000

(koorega muna ekvivalendina)

09.4276

0407 21 00

0407 29 10

0407 90 10

Kodulinnumunad (koorega), värsked, konserveeritud või kuumtöödeldud

 

3 000 (netomassina)

0


II LISA

Artikli 3 lõike 4 punktis b osutatud kanded

bulgaaria keeles: Регламент за изпълнение (ЕC) 2015/2077

hispaania keeles: Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2077

tšehhi keeles: Prováděcí nařízení (EU) 2015/2077

taani keeles: Gennemførelsesforordning (EU) 2015/2077

saksa keeles: Durchführungsverordnung (EU) 2015/2077

eesti keeles: Rakendusmäärus (EL) 2015/2077

kreeka keeles: Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2077

inglise keeles: Implementing Regulation (EU) 2015/2077

prantsuse keeles: Règlement d'exécution (UE) 2015/2077

horvaadi keeles: Provedbena uredba (EU) 2015/2077

itaalia keeles: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2077

läti keeles: Īstenošanas regula (ES) 2015/2077

leedu keeles: Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2077

ungari keeles: (EU) 2015/2077 végrehajtási rendelet

malta keeles: Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/2077

hollandi keeles: Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2077

poola keeles: Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/2077

portugali keeles: Regulamento de Execução (UE) 2015/2077

rumeenia keeles: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2077

slovaki keeles: Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/2077

sloveeni keeles: Izvedbena uredba (EU) 2015/2077

soome keeles: Täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2077

rootsi keeles: Genomförandeförordning (EU) 2015/2077