18.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 301/28


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2015/2067,

17. november 2015,

millega kehtestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 517/2014 miinimumnõuded, mille alusel sertifitseeritakse füüsilisi isikuid seoses fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate paiksete jahutus- ja kliimaseadmete ja soojuspumpadega ning külmikveokite ja -haagiste külmutusseadmetega ning äriühinguid seoses fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate paiksete jahutus- ja kliimaseadmete ja soojuspumpadega, samuti sellise sertifitseerimise vastastikuse tunnustamise tingimused

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aasta määrust (EL) nr 517/2014 fluoritud kasvuhoonegaaside kohta ja määruse (EÜ) nr 842/2006 kehtetuks tunnistamise kohta, (1) eriti selle artikli 10 lõiget 12,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EL) nr 517/2014 on sätestatud äriühingute ja füüsiliste isikute sertifitseerimisega seotud kohustused. Erinevalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EÜ) nr 842/2006 (2) hõlmavad asjaomased seadmed füüsiliste isikute sertifitseerimise puhul ka külmikveokite ja -haagiste külmutusseadmeid. Määruses (EL) nr 517/2014 on sätestatud ka nõuded sertifitseerimisprogrammide sisu kohta, sh teave, mis käsitleb asjakohaseid tehnoloogialahendusi fluoritud kasvuhoonegaaside kasutamise asendamiseks või vähendamiseks ja nende tehnoloogialahenduste ohutut käsitsemist.

(2)

Seepärast on vaja määruse (EL) nr 517/2014 artikli 10 kohaldamiseks ajakohastada tegevuse ulatuse ning oskuste ja teadmistega seotud miinimumnõudeid ning sätestada sertifitseerimiskord ja vastastikuse tunnustamise tingimused.

(3)

Selleks et võtta arvesse olemasolevaid kvalifitseerimis- ja sertifitseerimissüsteeme, eelkõige nüüdseks kehtetuks tunnistatud määruse (EÜ) nr 842/2006 alusel vastu võetud süsteeme, samuti komisjoni määruses (EÜ) nr 303/2008 (3) sätestatud nõudeid, tuleks need nõuded võimalikult suures ulatuses käesolevasse määrusesse lõimida.

(4)

Seepärast tuleks määrus (EÜ) nr 303/2008 tunnistada kehtetuks.

(5)

Selleks et liikmesriikidel oleks aega oma füüsiliste isikute sertifitseerimise programme kohandada, et need hõlmaksid külmikveokite ja -haagiste külmutusseadmetega seotud toiminguid, on asjakohane, et käesoleva määruse nõuet sertifikaadi olemasolu kohta tuleks külmikveokite ja -haagiste külmutusseadmetega seotud toimingute suhtes kohaldada alates 1. juulist 2017.

(6)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas määruse (EL) nr 517/2014 artikli 24 alusel loodud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Reguleerimisese

Käesoleva määrusega kehtestatakse miinimumnõuded, mille alusel sertifitseeritakse artikli 2 lõikes 1 osutatud toiminguid tegevaid füüsilisi isikuid seoses fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate külmikveokite ja -haagiste külmutusseadmetega ning paiksete jahutus- ja kliimaseadmete ja soojuspumpadega, ning artikli 2 lõikes 2 osutatud toiminguid tegevaid äriühinguid seoses fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate paiksete jahutus- ja kliimaseadmete ja soojuspumpadega, samuti nende nõuete kohaselt välja antud sertifikaatide vastastikuse tunnustamise tingimused.

Artikkel 2

Kohaldamisala

1.   Käesolevat määrust kohaldatakse järgmisi toiminguid tegevate füüsiliste isikute suhtes:

a)

selliste seadmete lekkekontroll, mis sisaldavad vähemalt 5 CO2-ekvivalenttonni fluoritud kasvuhoonegaase, mida kasutatakse mujal kui vahtudes, välja arvatud juhul, kui sellised seadmed on hermeetiliselt suletud, sellisena märgistatud ja sisaldavad vähem kui 10 CO2-ekvivalenttonni fluoritud kasvuhoonegaase;

b)

kokkukogumine;

c)

paigaldamine;

d)

remont, hooldamine või teenindamine;

e)

kasutuselt kõrvaldamine.

2.   Seda kohaldatakse ka selliste äriühingute suhtes, kes teevad muude osaliste jaoks järgmisi paiksete jahutus- ja kliimaseadmete ja soojuspumpadega seotud toiminguid:

a)

paigaldamine;

b)

remont, hooldamine või teenindamine;

c)

kasutuselt kõrvaldamine.

3.   Käesolevat määrust ei kohaldata tootja ruumides toimuva artiklis 1 osutatud seadmete tootmise ega remondi suhtes.

Artikkel 3

Füüsiliste isikute sertifitseerimine

1.   Artikli 2 lõikes 1 osutatud toiminguid tegeval füüsilisel isikul peab olema artiklis 4 nimetatud sertifikaat käesoleva artikli lõikega 2 ette nähtud asjaomase kategooriaga.

2.   Sertifikaate, mis tõendavad, et nende omanik täidab artikli 2 lõikes 1 osutatud ühe või mitme toimingu tegemise nõudeid, antakse füüsilistele isikutele järgmistes kategooriates:

a)

I kategooria sertifikaadi omanik võib teha kõiki artikli 2 lõikes 1 sätestatud toiminguid;

b)

II kategooria sertifikaadi omanik võib teha artikli 2 lõike 1 punktis a sätestatud toiminguid, kui see ei sisalda fluoritud kasvuhoonegaase sisaldava jahutuskontuuri avamist. II kategooria sertifikaadi omanik võib teha artikli 2 lõike 1 punktides b, c, d ja e sätestatud toiminguid seoses artiklis 1 osutatud seadmetega, mis sisaldavad alla 3 kg fluoritud kasvuhoonegaase, või kui tegemist on asjakohaselt märgistatud hermeetiliselt suletud süsteemidega, mis sisaldavad alla 6 kg fluoritud kasvuhoonegaase;

c)

III kategooria sertifikaadi omanik võib teha artikli 2 lõike 1 punktis b sätestatud toimingut seoses artiklis 1 osutatud seadmetega, mis sisaldavad alla 3 kg fluoritud kasvuhoonegaase, või kui tegemist on asjakohaselt märgistatud hermeetiliselt suletud süsteemidega, mis sisaldavad alla 6 kg fluoritud kasvuhoonegaase;

d)

IV kategooria sertifikaadi omanik võib teha artikli 2 lõike 1 punktis a sätestatud toimingut, kui see ei sisalda fluoritud kasvuhoonegaase sisaldava jahutuskontuuri avamist.

3.   Lõiget 1 ei kohaldata järgmisi toiminguid tegevate füüsiliste isikute suhtes:

a)

süsteemi osade või seadme kõva- ja pehmejoodisjootmine või keevitamine artikli 2 lõikes 1 osutatud toimingute käigus, kui asjaomasel isikul on siseriiklike õigusaktidega nõutud kvalifikatsioon selliste toimingute tegemiseks, eeldusel, et ta tegutseb sellise isiku järelevalve all, kellel on asjaomast toimingut hõlmav sertifikaat ja kes vastutab täielikult kõnealuse toimingu õigesti tegemise eest;

b)

fluoritud kasvuhoonegaaside kokkukogumine Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2012/19/EL (4) hõlmatud seadmetest, mis sisaldavad fluoritud kasvuhoonegaase vähem kui 3 kg ja vähem kui 5 CO2-ekvivalenttonni, ruumides, mille kohta on sama direktiivi artikli 9 lõigete 1 ja 2 kohaselt välja antud luba, tingimusel et asjaomase isiku tööandja on luba omav äriühing ja isik on läbinud käesoleva määruse I lisa kohasele III kategooriale vastavaid miinimumoskusi ja -teadmisi käsitleva kursuse, mida tõendab loa omaniku väljaantud pädevuskinnitus.

4.   Füüsilisele isikule, kes teeb ühte artikli 2 lõikes 1 osutatud toimingut, ei kehti käesoleva artikli lõikes 1 sätestatud nõue järgmistel tingimustel:

a)

ta osaleb asjakohast toimingut hõlmava sertifikaadi saamiseks õppekursusel ning

b)

ta teeb asjaomast toimingut sellise isiku järelevalve all, kellel on kõnealust toimingut hõlmav sertifikaat ja kes vastutab täielikult kõnealuse toimingu õigesti tegemise eest.

Esimeses lõigus sätestatud erandit kohaldatakse sellisel ajavahemikul, mille jooksul tehakse artikli 2 lõikes 1 osutatud toiminguid, kuid mis ei ületa kokku 24 kuud.

Artikkel 4

Füüsilise isiku sertifikaat

1.   Artiklis 7 osutatud sertifitseerimisasutus annab sertifikaadi välja füüsilisele isikule, kes on läbinud artiklis 8 osutatud hindamisasutuse korraldatud teoreetilise ja praktilise eksami, mis hõlmab I lisas asjaomase kategooria kohta kehtestatud miinimumoskusi ja -teadmisi.

2.   Sertifikaat peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:

a)

sertifitseerimisasutuse nimi, sertifikaadi omaniku täielik nimi, sertifikaadi number ja kehtivusaja lõpp (kui see on olemas);

b)

füüsilise isiku sertifikaadi kategooria vastavalt artikli 3 lõikele 2 ja sertifikaadi omanikul teha lubatud toimingud ning vajaduse korral on sertifikaadile märgitud asjaomane seadmetüüp;

c)

väljaandmise kuupäev ja väljaandja allkiri.

3.   Kui olemasolev eksamipõhine sertifitseerimissüsteem hõlmab konkreetse kategooria kohta I lisas kehtestatud miinimumoskusi ja -teadmisi ning vastab artiklite 7 ja 8 nõuetele, kuid sellega seotud pädevuskinnitus ei sisalda käesoleva artikli lõikes 2 sätestatud elemente, võib artiklis 7 osutatud sertifitseerimisasutus anda asjaomase kutseoskuse valdajale välja vastavat kategooriat käsitleva sertifikaadi eksami uuesti sooritamist nõudmata.

4.   Kui olemasolev eksamipõhine süsteem, mille alusel sertifitseeritakse füüsilisi isikuid, kes teevad ühte või mitut artikli 2 lõikes 1 sätestatud toimingut seoses külmikveokite ja -haagiste külmutusseadmetega, vastab artiklite 7 ja 8 nõuetele ning katab osaliselt konkreetse kategooria kohta I lisas kehtestatud miinimumoskused, võivad sertifitseerimisasutused asjaomase kategooria kohta välja anda sertifikaadi, tingimusel et taotleja läbib lisaeksami nende oskuste ja teadmiste kohta, mida artiklis 8 osutatud hindamisasutuse läbi viidud sertifitseerimine ei hõlmanud.

Artikkel 5

Äriühingute sertifitseerimine

Artikli 2 lõikes 2 osutatud äriühingutel peab olema artiklis 6 osutatud sertifikaat.

Artikkel 6

Äriühingu sertifikaat

1.   Artikli 7 kohane sertifitseerimisasutus annab äriühingule välja sertifikaadi ühe või mitme artikli 2 lõikes 2 osutatud toimingu tegemiseks, kui äriühing vastab järgmistele tingimustele:

a)

äriühingus töötab piisav arv artikli 3 kohaselt sertifitseeritud füüsilisi isikuid, et teha sertifitseerimist nõudvaid toiminguid eeldatava töömahu katmiseks;

b)

on olemas tõendid, et sertifitseerimist nõudvaid toiminguid tegevate füüsiliste isikute käsutuses on vajalikud töövahendid ja -meetodid.

2.   Sertifikaat peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:

a)

sertifitseerimisasutuse nimi, sertifikaadi omaniku täielik nimi, sertifikaadi number ja kehtivusaja lõpp (kui see on olemas);

b)

sertifikaadi omanikul teha lubatud toimingud, kusjuures märgitud on ka asjaomase seadme maksimaalne külmaaine kogus kilogrammides;

c)

väljaandmise kuupäev ja väljaandja allkiri.

Artikkel 7

Sertifitseerimisasutus

1.   Artiklis 2 osutatud ühte või mitut toimingut tegevatele füüsilistele isikutele või äriühingutele sertifikaatide väljaandmiseks nähakse siseriiklike õigusaktidega ette sertifitseerimisasutus või selle määrab liikmesriigi pädev asutus või muu selleks volitatud asutus.

Sertifitseerimisasutus on oma tegevuses sõltumatu ja erapooletu.

2.   Sertifitseerimisasutus kehtestab sertifikaatide väljaandmise, peatamise ja tühistamise korra ning kohaldab seda.

3.   Sertifitseerimisasutus säilitab andmed, mille alusel on võimalik kontrollida sertifitseeritud isiku või äriühingu staatust. Andmed tõendavad sertifitseerimismenetluse edukat läbimist. Andmeid säilitatakse vähemalt viis aastat.

Artikkel 8

Hindamisasutus

1.   Artikli 2 lõikes 1 osutatud füüsilistele isikutele korraldab eksameid liikmesriigi pädeva asutuse määratud hindamisasutus või muu selleks volitatud asutus. Ka artiklis 7 osutatud sertifitseerimisasutus võib olla hindamisasutus. Hindamisasutus on oma tegevuses sõltumatu ja erapooletu.

2.   Eksamid kavandatakse ja koostatakse nii, et oleks tagatud I lisas kehtestatud miinimumoskuste ja -teadmiste kontrollimine.

3.   Üksikute ja üldiste hindamistulemuste dokumenteerimiseks võtab hindamisasutus vastu aruandluskorra ja säilitab andmed.

4.   Hindamisasutus tagab, et eksamit vastu võtma määratud eksamineerijatel on vajalikud teadmised asjakohaste eksamineerimismeetodite ja -dokumentide kohta ning kohane pädevus eksamiga hõlmatud valdkonnas. Hindamisasutus tagab ka praktilise eksami jaoks vajalike seadmete, vahendite ja materjalide olemasolu.

Artikkel 9

Teavitamine

1.   Liikmesriigid teavitavad komisjoni hiljemalt 1. jaanuaril 2017 artikli 7 kohaste füüsilisi isikuid ja äriühinguid sertifitseerivate asutuste nimedest ja kontaktandmetest ning artikli 4 nõuetele vastavate füüsiliste isikute sertifikaatide ja artikli 6 nõuetele vastavate äriühingute sertifikaatide nimetustest komisjoni määrusega (EL) 2015/2065 (5). kehtestatud vormil.

2.   Liikmesriigid teavitavad komisjoni viivitamata lõike 1 kohaselt esitatud andmete muutumisest.

Artikkel 10

Vastastikuse tunnustamise tingimused

1.   Vastastikku tunnustatakse üksnes neid teistes liikmesriikides välja antud sertifikaate, mis on välja antud füüsilistele isikutele kooskõlas artikliga 4 ja äriühingutele kooskõlas artikliga 6.

2.   Liikmesriik võib nõuda teises liikmesriigis välja antud sertifikaadi omanikult sertifikaadi tõlke esitamist mõnes teises liidu ametlikus keeles.

Artikkel 11

Kehtetuks tunnistamine

Määrus (EÜ) nr 303/2008 tunnistatakse kehtetuks.

Viiteid kehtetuks tunnistatud määrusele (EÜ) nr 303/2008 käsitatakse viidetena käesolevale määrusele ja neid loetakse vastavalt II lisas esitatud vastavustabelile.

Artikkel 12

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Selliste füüsiliste isikute suhtes, kes teevad ühte või mitut artikli 2 lõikes 1 sätestatud toimingut seoses külmikveokite ja -haagiste külmutusseadmetega, kohaldatakse artikli 3 lõiget 1 alates 1. juulist 2017.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 17. november 2015

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 150, 20.5.2014, lk 195.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 842/2006, 17. mai 2006, teatavate fluoritud kasvuhoonegaaside kohta (ELT L 161, 14.6.2006, lk 1).

(3)  Komisjoni määrus (EÜ) nr 303/2008, 2. aprill 2008, millega kehtestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 842/2006 miinimumnõuded ja tingimused teatavate fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate statsionaarsete jahutus- ja kliimaseadmete ning soojuspumpadega tegelevate äriühingute ja töötajate sertifitseerimise vastastikusele tunnustamisele (ELT L 92, 3.4.2008, lk 3).

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2012/19/EL, 4. juuli 2012, elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete (elektroonikaromude) kohta (ELT L 197, 24.7.2012, lk 38).

(5)  Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/2065, 17. november 2015, millega kehtestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 517/2014 liikmesriikide koolitus- ja sertifitseerimisprogrammidest teavitamise vorm (vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 14).


I LISA

Hindamisasutuste kontrollitavate oskuste ja teadmiste miinimumnõuded

1.

Iga artikli 3 lõikes 2 osutatud kategooria eksam hõlmab järgmist:

a)

ühest või mitmest küsimusest koosnev teooriaosa, millega kontrollitakse kategooria veerus tähega „T” märgitud teadmist või oskust;

b)

praktiline eksam, mille käigus taotleja teeb kategooria veerus tähega „P” märgitud toimingu asjakohaste materjalide, töövahendite ja seadmetega.

2.

Eksam hõlmab kõiki oskuste ja teadmiste rühmi 1, 2, 3, 4, 5, 10 ja 11.

3.

Eksam hõlmab vähemalt ühte oskuste ja teadmiste rühmadest 6, 7, 8 ja 9. Kandidaat ei tea enne eksamit, millist neist neljast komponendist kontrollitakse.

4.

Kui kategooria veerus on üks kast, mis vastab oskuste ja teadmiste veeru mitmele kastile (mitmele oskusele ja teadmisele), siis tähendab see, et kõiki oskusi ja teadmisi ei ole tingimata vaja eksami käigus kontrollida.

 

KATEGOORIAD

OSKUSED JA TEADMISED

I

II

III

IV

1

Termodünaamika alused

1.01

ISO standardühikute tundmine – temperatuur, rõhk, mass, tihedus, energia

T

T

T

1.02

Külmasüsteemide tööpõhimõtete teooria: termodünaamika alused (põhilised terminid, parameetrid ja protsessid, nagu ülekuumendus, kõrgrõhupool, komprimeerimissoojus, entalpia, külmutusefekt, madalrõhupool, alajahutus), külmaainete omadused ja termodünaamiline muundumine, sh zeotroopsete segude ja vedeliku olekute määramine.

T

T

1.03

Asjakohaste tabelite ja diagrammide kasutamine ning tõlgendamine kaudse lekkekontrolli läbiviimisel (sh süsteemi hea toimimise kontroll): log p/h diagramm, külmaaine küllastamistabelid, üheastmelise külmasüsteemi diagramm

T

T

1.04

Süsteemi peamiste komponentide (kompressor, aurusti, kondensaator, termoreguleerventiilid) tööpõhimõtte ja külmaaine termodünaamilise muundumise kirjeldamine

T

T

1.05

Külmasüsteemi järgmiste osade tööpõhimõtete teadmine ning nende roll ja tähtsus külmaaine lekke vältimises ja kindlaksmääramises: a) ventiilid (kuulventiiliga kraanid, membraanventiilid, vesiventiilid, kaitseklapid), b) temperatuuri ja rõhu kontrollseadmed, c) vaateklaasid ja niiskusindikaatorid, d) sulatusseadmed, e) süsteemi kaitseseadmed, f) mõõteseadmed, g) õlikontrolli süsteemid, h) ressiivrid, i) vedeliku ja õli separaatorid

1.06

Teadmised jahutustsüklis kasutatavate alternatiivsete külmaainete käitumise eripäradest, füüsikalistest näitajatest, lahendustest, süsteemidest, hälvetest ning komponentidest, mida kõnealuste ainete puhul kasutatakse

T

T

T

T

2

Külmaainete keskkonnamõju ja vastavad keskkonnaalased õigusaktid

2.01

Põhiteadmised ELi ja rahvusvahelistest kliimamuutusi käsitlevatest poliitikameetmetest, sh ÜRO kliimamuutuste raamkonventsioon

T

T

T

T

2.02

Põhiteadmised globaalse soojendamise potentsiaali (GWP) mõistest, fluoritud kasvuhoonegaaside ja muude gaaside kasutamisest külmaainena, fluoritud kasvuhoonegaaside heite mõjust kliimale (nende gaaside GWP) ning määruse (EL) nr 517/2014 asjakohastest sätetest ja asjakohastest rakendusaktidest

T

T

T

T

3

Enne süsteemi käivitamist, pärast pikka mittekasutamisperioodi, pärast hooldust või remonti või töö käigus tehtav kontroll

3.01

Survetesti läbiviimine süsteemi tugevuse kontrollimiseks

P

P

3.02

Survetesti läbiviimine süsteemi tiheduse kontrollimiseks

3.03

Vaakumpumba kasutamine

3.04

Süsteemi tühjendamine tavapraktika kohaselt õhu ja niiskuse eraldamiseks

3.05

Andmete kandmine seadme hoolderaamatusse ning kontrollaruande kirjutamine eksami jooksul tehtud testi(de) ja/või kontrolli(de) kohta.

T

T

4

Lekkekontroll

4.01

Jahutus- ja kliimaseadmete ning soojuspumpade võimalike lekkekohtade teadmine

T

T

T

4.02

Seadme hoolderaamatu kontroll enne lekkekontrolli läbiviimist ning korduvate probleemide ja eritähelepanu nõudvate probleemsete kohtade kindlakstegemise oskus

T

T

T

4.03

Süsteemi visuaalne ja manuaalne kontroll vastavalt komisjoni määrusele (EÜ) nr 1516/2007 (1)

P

P

P

4.04

Süsteemi lekkekontrolli läbiviimine kaudseid meetodeid kasutades vastavalt määrusele (EÜ) nr 1516/2007 ning süsteemi kasutusjuhendile

P

P

P

4.05

Kaasaskantavate mõõteriistade (nagu manomeetrid, termomeetrid ja multimeetrid) kasutamine, et mõõta pinget/voolutugevust/takistust kaudsete lekkekontrolli meetodite puhul, ning mõõdetud parameetrite tõlgendamine.

P

P

P

4.06

Süsteemi lekkekontrolli läbiviimine määruses (EÜ) nr 1516/2007 osutatud otseste meetodite abil

P

4.07

Süsteemi lekkekontrolli läbiviimine määruses (EÜ) nr 1516/2007 osutatud otseste meetodite abil, mis ei sisalda jahutuskontuuri avamist

P

P

4.08

Asjakohase elektroonilise lekketuvastusseadme kasutamine

P

P

P

4.09

Andmete kandmine seadme hoolderaamatusse

T

T

T

5

Keskkonnasõbralikud töövõtted süsteemi paigaldamise, hooldamise, teenindamise ja külmaaine kokkukogumise käigus

5.01

Mõõteseadmete ja torude ühendamine ja lahtiühendamine nii, et tekkiv heide oleks minimaalne

P

P

5.02

Külmaaine mahuti tühjendamine ja täitmine külmaaine esinemisel nii vedeliku kui gaasina

P

P

P

5.03

Kogumisseadmete kasutamine külmaaine kokkukogumiseks ning nende kokku- ja lahtiühendamine nii, et tekkiv heide oleks minimaalne

P

P

P

5.04

F-gaase sisaldava õli eemaldamine süsteemist

P

P

P

5.05

Külmaaine esinemise oleku (vedelik/gaas) ja selle seisundi (alajahutatud, küllastunud või ülekuumendatud) kindlakstegemine enne aine lisamist, et tagada juurdelisamise õige meetod ja kogus. Süsteemi täitmine külmaainega (nii vedeliku kui gaasi kujul) ilma külmaaine kadudeta

P

P

5.06

Õiget tüüpi kaalu valimine ja külmaaine kaalumine selle abil

P

P

P

5.07

Lisatud ja kokkukogutud külmaainekoguste märkimine seadme hoolderaamatusse

T

T

5.08

Saastunud külmaaine ja õlide käitlemise, korduskasutamise, taasväärtustamise, säilitamise ja transpordi nõuded ja kord

T

T

T

6

Komponent: kolb-, kruvi- ja scroll-kompressorite paigaldamine, töölepanek ja hooldamine

6.01

Kompressori tööpõhimõtte (sh võimsuse kontroll ja õlitussüsteem) ja sellega seotud võimaliku külmaainelekke või -väljumise selgitamine

T

T

6.02

Kompressori õige paigaldamine, sh kontroll- ja ohutusseadmed, nii et kompressori töö ajal ei tekiks lekkeid ega ulatuslikku väljumist

P

P

6.03

Ohutus- ja kontroll-lülitite reguleerimine

P

6.04

Imi- ja surveklapi reguleerimine

6.05

Õlitagastussüsteemi kontrollimine

6.06

Kompressori käivitamine ja seiskamine ning kompressori optimaalsete tööparameetrite kontrollimine, sh kompressori töö ajal tehtavad mõõtmised

P

P

6.07

Kompressori seisukorda kirjeldava aruande koostamine, määrates kindlaks kompressori töös esineda võivad häired, mis võiksid süsteemi kahjustada ning lõpuks põhjustada külmaaine leket või väljumist, kui vastavaid abinõusid tarvitusele ei võeta

T

T

7

Komponent: õhk- ja vesijahutusega kondensaatorite paigaldamine, töölepanek ja hooldamine

7.01

Kondensaatori tööpõhimõtte ja sellega seotud lekkeriskide selgitamine

T

T

7.02

Kondensaatori surverõhu pressostaadi reguleerimine

P

7.03

Kondensaatori õige paigaldamine, sh kontroll- ja ohutusseadmed, nii et kompressori töö ajal ei tekiks leket ega ulatuslikku väljumist

P

P

7.04

Ohutus- ja kontroll-lülitite reguleerimine

P

7.05

Surve- ja vedelatorustiku kontrollimine

7.06

Mittekondenseeruvate gaaside eemaldamine kondensaatorist, kasutades selleks ette nähtud seadet

P

7.07

Kondensaatori käivitamine ja seiskamine ning selle korrasoleku kontrollimine, sh kondensaatori töö ajal tehtavad mõõtmised

P

P

7.08

Kondensaatori soojusvahetuspinna kontrollimine

P

P

7.09

Kondensaatori seisukorda kirjeldava aruande koostamine, määrates kindlaks kondensaatori töös esineda võivad häired, mis võiksid süsteemi kahjustada ning lõpuks põhjustada külmaaine leket või väljumist, kui vastavaid abinõusid tarvitusele ei võeta

T

T

8

Komponent: õhu ja vedeliku jahutuse aurustite paigaldamine, töölepanek ja hooldamine

8.01

Aurusti tööpõhimõtte (sh sulatussüsteem) ja sellega seotud lekkeriskide selgitamine

T

T

8.02

Aurusti aurustusrõhu reguleerimine

P

8.03

Aurusti õige paigaldamine, sh kontroll- ja ohutusseadmed, nii et aurusti töö ajal ei tekiks leket ega ulatuslikku väljumist

P

P

8.04

Ohutus- ja kontroll-lülitite reguleerimine

P

8.05

Vedeliku- ja imitorustiku õiges asetuses kontrollimine

8.06

Kuuma gaasi sisaldava sulatustorustiku kontrollimine

8.07

Aurustumisrõhu regulaatori reguleerimine

8.08

Aurusti käivitamine ja seiskamine ning selle korrasoleku kontrollimine, sh aurusti töö ajal tehtavad mõõtmised

P

P

8.09

Aurusti soojusvahetuspinna kontroll

P

P

8.10

Aurusti seisukorda kirjeldava aruande koostamine, määrates kindlaks aurusti töös esineda võivad häired, mis võiksid süsteemi kahjustada ning lõpuks põhjustada külmaaine leket või väljumist, kui vastavaid abinõusid tarvitusele ei võeta

T

T

9

Komponent: termostaatiliste paisventiilide ja muude komponentide paigaldamine, töölepanek ja hooldamine

9.01

Eri paisventiilide (termostaatilised paisventiilid, kapillaartorud) tööpõhimõtte ja nendega seotud lekkeriskide kirjeldamine

T

T

9.02

Ventiilide õige paigaldamine

P

9.03

Mehhaaniliste/elektrooniliste termostaatiliste paisventiilide reguleerimine

P

9.04

Mehhaaniliste ja elektrooniliste termostaatide reguleerimine

9.05

Rõhu järgi juhitavate ventiilide reguleerimine

9.06

Mehhaaniliste ja elektrooniliste rõhuregulaatorite reguleerimine

9.07

Õlieraldi töö kontrollimine

P

9.08

Filterkuivati seisukorra kontrollimine

9.09

Nende komponentide seisukorda kirjeldava aruande koostamine, määrates kindlaks komponentide töös esineda võivad häired, mis võiksid süsteemi kahjustada ning lõpuks põhjustada külmaaine leket või väljumist, kui vastavaid abinõusid tarvitusele ei võeta

T

10

Torustik: külmaseadmetesse lekkekindlate torusüsteemide ehitamine

10.01

Jahutus- ja kliimaseadmetes ning soojuspumpades kasutatavatele metalltorudele ja -osadele lekkekindlate liidete keevitamine, jootmine ja/või pehmejootmine

P

P

10.02

Torustike ja nende osade kinnituste valmistamine ja kontrollimine

P

P

11

Teave, mis käsitleb asjakohaseid tehnoloogialahendusi fluoritud kasvuhoonegaaside kasutamise asendamiseks või vähendamiseks ja nende ohutut käitlemist

 

 

 

 

11.01

Teadmised fluoritud kasvuhoonegaaside kasutamise asendamiseks või vähendamiseks kasutatavate asjakohaste tehnoloogialahenduste ja nende ohutu käitlemise kohta

T

T

T

T

11.02

Teadmised asjakohastest süsteemi konstruktsioonidest, mille abil fluoritud kasvuhoonegaaside kogust vähendada ja energiatõhusust suurendada

T

T

11.03

Teadmised tuleohtlike või mürgiste külmaainete või suuremat töörõhku nõudvate külmaainete kasutamise, säilitamise ja transpordiga seotud ohutuseeskirjadest ja standarditest

T

T

11.04

Arusaam sellest, millised head ja halvad küljed (eelkõige energiatõhususe seisukohast) on alternatiivsetel külmaainetel sõltuvalt kavandatud kasutusotstarbest ja eri piirkondade kliimatingimustest

T

T


(1)  Komisjoni määrus (EÜ) nr 1516/2007, 19. detsember 2007, millega kehtestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 842/2006 standarditud lekkekontrolli nõuded teatavaid fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavatele statsionaarsetele jahutus- ja kliimaseadmetele ning soojuspumpadele (ELT L 335, 20.12.2007, lk 10).


II LISA

Vastavustabel

Määrus (EÜ) nr 303/2008

Käesolev määrus

Artikkel 1

Artikkel 1

Artikkel 2

Artikkel 2

Artikkel 3

Artikli 4 lõiked 1 ja 2

Artikli 3 lõiked 1 ja 2

Artikli 4 lõike 3 punkt a

Artikli 3 lõige 4

Artikli 4 lõike 3 punktid b ja c

Artikli 3 lõike 3 punktid a ja b

Artikli 4 lõige 4

Artikkel 5

Artikkel 4

Artikkel 6

Artikkel 7

Artikkel 5

Artikkel 8

Artikkel 6

Artikkel 9

Artikkel 10

Artikkel 7

Artikkel 11

Artikkel 8

Artikkel 12

Artikkel 9

Artikkel 13

Artikkel 10

Artikkel 11

Artikkel 14

Artikkel 12

Lisa

I lisa

II lisa