29.10.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 283/3


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2015/1940,

28. oktoober 2015,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1881/2006 seoses tungaltera sklerootsiumide piirnormidega teatavates töötlemata teraviljades ning seiret ja aruandlust käsitlevate sätetega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 8. veebruari 1993. aasta määrust (EMÜ) nr 315/93, milles sätestatakse ühenduse menetlused toidus sisalduvate saasteainete suhtes, (1) eriti selle artikli 2 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määruses (EÜ) nr 1881/2006 (2) on sätestatud teatavate saasteainete piirnormid toiduainetes.

(2)

Toiduahelas olevaid saasteaineid käsitlev Euroopa Toiduohutusameti (edaspidi „EFSA”) teaduskomisjon (edaspidi „CONTAM”) võttis vastu arvamuse toidus ja söödas esinevate tungalteraalkaloidide kohta (3). CONTAM-komisjon määras rühma akuutse standarddoosi 1 μg kehamassi kilogrammi kohta ja rühma lubatava päevadoosi 0,6 μg kehamassi kilogrammi kohta.

(3)

Tungalteraalkaloidide esinemine viljaterades on teatud määral seotud tungaltera sklerootsiumide esinemisega viljas. See suhe ei ole absoluutne, sest tungalteraalkaloide võib esineda ka viljaterade pinnale kogunenud tolmus, mis on tekkinud tungaltera sklerootsiumidest. Seetõttu on oluline kehtestada esimese sammuna tungaltera sklerootsiumide piirnormid ning jätkata samal ajal täiendavate andmete kogumist tungalteraalkaloidide esinemise kohta teraviljas ja teraviljatoodetes. Siiski tuleb tunnistada, et vastavus tungaltera sklerootsiumide piirnormi nõudele ei taga tingimata toidu ohutust seoses tungalteraalkaloidide esinemisega. Seepärast võivad pädevad asutused võtta asjakohaseid meetmeid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 178/2002 (4) artikli 14 lõikele 8, et kehtestada piirangud toidu turulelaskmisele või nõuda sellise toidu turult kõrvaldamist, mis on tungalteraalkaloidide taseme tõttu ohtlik, kuigi see vastab tungaltera sklerootsiumide piirnormile.

(4)

On vaja täpsustada, millises turustusetapis tuleks tungaltera sklerootsiumide piirnorme kohaldada, kuna puhastamise ja sorteerimisega saab tungaltera sklerootsiume vähendada. Asjakohane on kohaldada tungaltera sklerootsiumide piirnorme viljaterade suhtes samades turustusetappides nagu seda tehakse muude mükotoksiinide puhul.

(5)

Määruse (EÜ) nr 1881/2006 rakendamisel saadud kogemustest nähtub, et on asjakohane täpsustada mõistet „esmatöötlemine” eelkõige seoses integreeritud tootmis- ja töötlemissüsteemide ning puhastamisega.

(6)

Oluline on koguda andmeid tungalteraalkaloidide esinemise kohta teraviljas ja teraviljatoodetes, et määrata kindlaks seos tungalteraalkaloidide esinemise ja tungaltera sklerootsiumide esinemise vahel. Tungalteraalkaloidide määramise tulemused tuleks esitada 30. septembriks 2016, et oleks võimalik kehtestada tungalteraalkaloidide asjakohased ja saavutatavad piirnormid, millega kindlustatakse inimeste tervise kõrgetasemeline kaitse.

(7)

Kuigi on oluline jätkata ennetavate meetmete kohaldamist, et vältida ja vähendada saastumist ohratoksiin A-ga, ei tule igal aastal esitada aruannet ohratoksiin A määramise tulemuste kohta ega uuringute tulemusi ning teavet edusammude kohta ennetusmeetmete rakendamisel. Asjakohane on ajakohastada seiret ja aruandlust käsitlevaid sätteid, nagu on ette nähtud määruse (EÜ) nr 1881/2006 artikliga 9.

(8)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 1881/2006 vastavalt muuta.

(9)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 1881/2006 muudetakse järgmiselt.

1)

Artikkel 9 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 9

Seire ja aruandlus

1.   Liikmesriigid kontrollivad nitraatide sisaldust köögiviljades, mis võivad neid märkimisväärsel määral sisaldada, eelkõige lehtköögiviljades, ning edastavad tulemused regulaarselt EFSA-le.

2.   Liikmesriigid edastavad komisjonile kokkuvõtte aflatoksiini määramise tulemustest, mis on saadud vastavalt komisjoni rakendusmäärusele (EL) nr 884/2014 (5). Liikmesriigid edastavad andmed üksikute esinemisjuhtumite kohta EFSA-le.

3.   Liikmesriigid ja huvirühmade kutseorganisatsioonid edastavad igal aastal komisjonile tehtud uuringute tulemused ning teabe edusammude kohta, mis on tehtud ennetusmeetmete rakendamisel, et vältida saastumist deoksünivalenooli, zearalenooni, fumonisiin B1 ja B2, T-2 ning HT-2 toksiinidega. Komisjon teeb need tulemused kättesaadavaks teistele liikmesriikidele. Vastavad esinemisandmed edastatakse EFSA-le.

4.   Liikmesriikidel ja huvirühmade kutseorganisatsioonidel soovitatakse tungivalt jälgida tungalteraalkaloidide esinemist teraviljas ja teraviljatoodetes.

Samuti soovitatakse liikmesriikidel ja huvirühmade kutseorganisatsioonidel teatada EFSA-le tungalteraalkaloidide määramise tulemused 30. septembriks 2016. Kõnealused määramise tulemused sisaldavad esinemisandmeid ning üksikasjalikku teavet tungaltera sklerootsiumide esinemise ja iga tungalteraalkaloidi taseme vahelise seose kohta.

Komisjon teeb need määramiste tulemused kättesaadavaks liikmesriikidele.

5.   Liikmesriikide ja sidusrühmade kutseorganisatsioonide kogutud andmed muude kui lõigetes 1–4 osutatud saasteainete esinemise kohta võib edastada EFSA-le.

6.   Esinemisandmed esitatakse EFSA-le EFSA andmevormil kooskõlas EFSA juhistega toidu ja sööda standardproovi kirjelduse kohta (6) ning EFSA täiendavate erinõuetega teatavaid saasteaineid käsitlevate aruannete esitamise kohta. Huvirühmade kutseorganisatsioonidelt saadud esinemisandmed võib vajaduse korral esitada EFSA-le EFSA määratletud lihtsustatud andmevormil.

(5)  Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 884/2014, 13. august 2014, millega kehtestatakse eritingimused teatavatest kolmandatest riikidest pärit teatava sööda ja toidu impordile seoses aflatoksiinidega saastumise ohuga ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1152/2009 (ELT L 242, 14.8.2014, lk 4)."

(6)  http://www.efsa.europa.eu/en/datex/datexsubmitdata.htm”"

2)

Lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 28. oktoober 2015

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EÜT L 37, 13.2.1993, lk 1.

(2)  Komisjoni määrus (EÜ) nr 1881/2006, 19. detsember 2006, millega sätestatakse teatavate saasteainete piirnormid toiduainetes (ELT L 364, 20.12.2006, lk 5).

(3)  Toiduahelas olevaid saasteaineid käsitleva Euroopa Toiduohutusameti teaduskomisjon (CONTAM); Scientific Opinion on Ergot alkaloids in food and feed. EFSA Journal 2012; 10(7):2798. [158 lk] doi:10.2903/j.efsa.2012.2798. Kättesaadav internetis: www.efsa.europa.eu/efsajournal.

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 178/2002, 28. jaanuar 2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused (EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1).


LISA

Määruse (EÜ) nr 1881/2006 lisa muudetakse järgmiselt.

1)

2. jaosse lisatakse kirje 2.9:

„2.9

Tungaltera sklerootsiumid ja tungalteraalkaloidid

 

2.9.1.

Tungaltera sklerootsiumid

 

2.9.1.1.

Töötlemata teravili, (18) välja arvatud mais ja riis

0,5 g/kg (1)

2.9.2.

Tungalteraalkaloidid (2)

 

2.9.2.1.

Töötlemata teravili, (18) välja arvatud mais ja riis

 (3)

2.9.2.2.

Teravilja jahvatussaadused, välja arvatud maisi ja riisi jahvatussaadused

 (3)

2.9.2.3.

Leib (sealhulgas väikesed pagaritooted), kondiitritooted, küpsised, teraviljast suupisted, hommikusöögihelbed ja pastatooted

 (3)

2.9.2.4.

Teraviljapõhine imiku- ja väikelapsetoit

 (3)

2)

Joonealune märkus 18 asendatakse järgmisega.

„(18)

Piirnormi kohaldatakse töötlemata teravilja suhtes, mis viiakse turule esmatöötlemiseks.

Esmatöötlemine tähendab mis tahes mehaanilist või termilist töötlust, välja arvatud terade kuivatamine. Puhastamist (sh küürimist), sorteerimist ja kuivatamist ei loeta esmatöötluseks seni, kuni täisterad jäävad pärast puhastamist ja sorteerimist terveks.

Küürimine tähendab teravilja tugevat harjamist ja/või kaapimist.

Teravilja küürimisel tungaltera sklerootsiumide esinemise korral peab teravili enne läbima esmapuhastuse. Küürimisele, mida tehakse koos tolmuaspiraatoriga, järgneb jahvatamiseelne värvi järgi sorteerimine.

Integreeritud tootmis- ja töötlemissüsteemid tähendavad süsteeme, millega kõik saabuvad teraviljapartiid puhastatakse, sorteeritakse ja töödeldakse samas ettevõttes. Sellistes integreeritud tootmis- ja töötlemissüsteemides kohaldatakse piirnormi töötlemata teravilja suhtes pärast puhastamist ja sorteerimist, kuid enne esmatöötlemist.

Toidukäitlejad tagavad nõuetele vastavuse oma HACCP menetlusega, millega kehtestatakse ja rakendatakse selles kriitilises kontrollpunktis tõhus seire.”


(1)  Proovide võtmine toimub vastavalt komisjoni määruse (EÜ) nr 401/2006 I lisa punktile B (ELT L 70, 9.3.2006, lk 12).

Analüüs tehakse mikroskoobiuuringuga.

(2)  12 tungalteraalkaloidi summa ergokristiin/ergokristiniin; ergotamiin/ergotaminiin; ergokrüptiin/ergokrüptiniin; ergometriin/ergometriniin; ergosiin/ergosiniin; ergokorniin/ergokorniniin.

(3)  Piirnormide asjakohased ja saavutatavad tasemed, millega tagatakse inimeste tervise kõrgetasemeline kaitse, tuleb nende toidugruppide puhul uuesti läbi vaadata enne 1. juulit 2017.”