8.10.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 263/19


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2015/1801,

7. oktoober 2015,

millega vähendatakse teatavate kalavarude 2015. aasta püügikvoote eelmistel aastatel ülepüütud koguse võrra

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. novembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1224/2009, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks, muudetakse määrusi (EÜ) nr 847/96, (EÜ) nr 2371/2002, (EÜ) nr 811/2004, (EÜ) nr 768/2005, (EÜ) nr 2115/2005, (EÜ) nr 2166/2005, (EÜ) nr 388/2006, (EÜ) nr 509/2007, (EÜ) nr 676/2007, (EÜ) nr 1098/2007, (EÜ) nr 1300/2008, (EÜ) nr 1342/2008 ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EMÜ) nr 2847/93, (EÜ) nr 1627/94 ja (EÜ) nr 1966/2006, (1) eriti selle artikli 105 lõikeid 1, 2 ja 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Püügikvoodid 2014. aastaks on kehtestatud järgmiste õigusaktidega:

nõukogu määrus (EL) nr 1262/2012 (2),

nõukogu määrus (EL) nr 1180/2013 (3),

nõukogu määrus (EL) nr 24/2014 (4) ja

nõukogu määrus (EL) nr 43/2014 (5).

(2)

Püügikvoodid 2015. aastaks on kehtestatud järgmiste õigusaktidega:

nõukogu määrus (EL) nr 1221/2014 (6),

nõukogu määrus (EL) nr 1367/2014 (7),

nõukogu määrus (EL) 2015/104 (8) ja

nõukogu määrus (EL) 2015/106 (9).

(3)

Määruse (EÜ) nr 1224/2009 artikli 105 lõikes 1 on sätestatud, et kui komisjon teeb kindlaks, et liikmesriik on ületanud temale eraldatud püügikvoodid, peab ta tegema mahaarvamised kõnealuse liikmesriigi tulevastest püügikvootidest.

(4)

Määruse (EÜ) nr 1224/2009 artikli 105 lõigetes 2 ja 3 on sätestatud, et sellised mahaarvamised tuleb teha järgmisel aastal või järgnevatel aastatel, kohaldades kõnealustes lõigetes sätestatud vastavaid korrutustegureid.

(5)

Teatavad liikmesriigid on ületanud neile 2014. aastaks eraldatud püügikvoodid. Seepärast on asjakohane vähendada nende 2015. aasta ja vajaduse korral ka järgnevate aastate püügikvoote kalavarude ülepüütud koguse võrra.

(6)

Hispaania ületas 2012. aastal norra salehomaari püügi kvoodi IX ja X püügipiirkonnas ning CECAFi püügipiirkonna 34.1.1 ELi vetes (NEP/93411). Ülepüügi tagajärjel vähendati 2013. aastal Hispaania kvooti 75,45 tonni võrra ning see mahaarvamine jaotati riigi taotluse alusel kolme aasta peale (alates 2013. aastast). Hispaaniale kõnealuste varude (NEP/93411) suhtes kohaldatava mahaarvamise järelejäänud kogus 2015. aastal on 19 tonni, ilma et see mõjutaks võimalikku edaspidist kvoodi kohandamist.

(7)

Komisjoni rakendusmäärustega (EL) nr 871/2014 (10) ja (EL) nr 1360/2014 (11) vähendati teatavate riikide 2014. aasta püügikvoote teatavate liikide suhtes. Teatavatel liikmesriikidel oli aga mõne liigi suhtes kohaldatav vähendamine suurem kui neile 2014. aastaks eraldatud vastav püügikvoot, mistõttu kõnealusel aastal ei olnud võimalik kohaldada vähendamist täies ulatuses. Tagamaks, et ka sellistel juhtudel arvatakse kogu ülepüütud kogus vastava kalavaru püügikvoodist maha, tuleks järelejäänud koguseid arvesse võtta 2015. aasta ja vajaduse korral ka järgnevate aastate püügikvootide vähendamisel.

(8)

Käesolevas määruses sätestatud mahaarvamised püügikvootidest ei tohiks piirata 2015. aasta kvootide suhtes kohaldatavaid vähendamisi, mida tehakse vastavalt komisjoni määrusele (EL) nr 165/2011 (12) ja komisjoni rakendusmäärusele (EL) nr 185/2013 (13).

(9)

Kuna kvoodid on väljendatud tonnides või tükkides (terve kala), ei tuleks arvesse võtta koguseid alla ühe tonni või ühe tüki,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Määrustega (EL) nr 1221/2014, (EL) nr 1367/2014, (EL) 2015/104 ja (EL) 2015/106 aastaks 2015 kehtestatud püügikvoote vähendatakse käesoleva määruse lisas sätestatu kohaselt.

2.   Lõike 1 kohaldamine ei piira määruses (EL) nr 165/2011 ja rakendusmääruses (EL) nr 185/2013 sätestatud mahaarvamisi.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub seitsmendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 7. oktoober 2015

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 343, 22.12.2009, lk 1.

(2)  Nõukogu määrus (EL) nr 1262/2012, 20. detsember 2012, millega kehtestatakse 2013. ja 2014. aastaks ELi laevadele püügivõimalused seoses teatavate süvamere kalavarudega (ELT L 356, 22.12.2012, lk 22).

(3)  Nõukogu määrus (EL) nr 1180/2013, 19. november 2013, millega määratakse kindlaks teatavate Läänemere kalavarude ja kalavarurühmade püügivõimalused 2014. aastaks (ELT L 313, 22.11.2013, lk 4).

(4)  Nõukogu määrus (EL) nr 24/2014, 10. jaanuar 2014, millega määratakse kindlaks teatavate Musta mere kalavarude ja kalavarurühmade püügivõimalused 2014. aastaks (ELT L 9, 14.1.2014, lk 4).

(5)  Nõukogu määrus (EL) nr 43/2014, 20. jaanuar 2014, millega määratakse 2014. aastaks kindlaks teatavate kalavarude ja kalavarurühmade püügi võimalused, mida kohaldatakse liidu vetes ning liidu kalalaevade suhtes teatavates vetes väljaspool liitu (ELT L 24, 28.1.2014, lk 1).

(6)  Nõukogu määrus (EL) nr 1221/2014, 10. november 2014, millega määratakse kindlaks teatavate Läänemere kalavarude ja kalavarurühmade püügivõimalused 2015. aastaks ning muudetakse määruseid (EL) nr 43/2014 ja (EL) nr 1180/2013 (ELT L 330, 15.11.2014, lk 16).

(7)  Nõukogu määrus (EL) nr 1367/2014, 15. detsember 2014, millega kehtestatakse liidu kalalaevadele 2015. ja 2016. aastaks teatavate süvamere kalavarude püügi võimalused (ELT L 366, 20.12.2014, lk 1).

(8)  Nõukogu määrus (EL) 2015/104, 19. jaanuar 2015, millega määratakse 2015. aastaks kindlaks teatavate kalavarude ja kalavarurühmade püügi võimalused, mida kohaldatakse liidu vetes ja liidu kalalaevade suhtes teatavates vetes väljaspool liitu, millega muudetakse määrust (EL) nr 43/2014 ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 779/2014 (ELT L 22, 28.1.2015, lk 1).

(9)  Nõukogu määrus (EL) 2015/106, 19. jaanuar 2015, millega määratakse kindlaks teatavate Musta mere kalavarude ja kalavarurühmade püügivõimalused 2015. aastaks (ELT L 19, 24.1.2015, lk 8).

(10)  Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 871/2014, 11. august 2014, millega vähendatakse teatavate kalavarude 2014. aasta püügikvoote eelmistel aastatel ülepüütud koguse võrra (ELT L 239, 12.8.2014, lk 14).

(11)  Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1360/2014, 18. detsember 2014, millega vähendatakse teatavate kalavarude 2014. aasta püügikvoote muude kalavarude ülepüügi tõttu eelmisel aastal ning muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 871/2014 seoses kogustega, mis tuleb maha arvata järgmistel aastatel (ELT L 365, 19.12.2014, lk 106).

(12)  Komisjoni määrus (EL) nr 165/2011, 22. veebruar 2011, milles sätestatakse mahaarvamised teatavatest Hispaaniale 2011. ja järgmisteks aastateks eraldatud makrellipüügikvootidest ülepüügi tõttu 2010. aastal (ELT L 48, 23.2.2011, lk 11).

(13)  Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 185/2013, 5. märts 2013, milles sätestatakse mahaarvamised teatavatest Hispaaniale 2013. ja järgmisteks aastateks eraldatud püügikvootidest teatavate makrellikvootide ületamise tõttu 2009. aastal (ELT L 62, 6.3.2013, lk 62).


LISA

MAHAARVAMISED ÜLEPÜÜTUD KALAVARUDE PÜÜGIKVOOTIDEST

Liikmesriik

Liigi kood

Piirkonna kood

Liigi nimi

Piirkonna nimetus

Esialgne kvoot 2014. aastal

Lubatud lossitavad kogused 2014. aastal (kogu kohandatud kogus tonnides) (1)

Kogupüük 2014. aastal (kogus tonnides)

Kvoodi kasutamise ja lubatud lossitava koguse suhe (%)

Ülepüük võrreldes lubatud lossitava kogusega (tonnides)

Korrutustegur (2)

Täiendav korrutustegur (3)  (4)

2014. aastast jäänud mahaarvamised (5)

Mahaarvamiste jääk (6)

2015. aastal kohaldatavad mahaarvamised (kogus tonnides)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

BE

PLE

7HJK.

Atlandi merilest

VIIh, VIIj ja VIIk püügipiirkond

8,000

1,120

3,701

330,45

2,581

/

/

/

/

2,581

BE

SOL

8AB.

Harilik merikeel

VIIIa ja VIIIb püügipiirkond

47,000

327,900

328,823

100,28

0,923

/

C

/

/

1,385

BE

SRX

07D.

Railised

VIId püügipiirkonna liidu veed

72,000

60,000

69,586

115,98

9,586

/

/

/

/

9,586

BE

SRX

67AKXD

Railised

VIa, VIb, VIIa-c ja VIIe-k püügipiirkonna liidu veed

725,000

765,000

770,738

100,75

5,738

/

/

/

/

5,738

DK

COD

03AN.

Tursk

Skagerrak

3 177,000

3 299,380

3 408,570

103,31

109,190

/

C

/

/

163,785

DK

HER

03 A.

Heeringas

IIIa püügipiirkond

19 357,000

15 529,000

15 641,340

100,72

112,340

/

/

/

/

112,340

DK

HER

2A47DX

Heeringas

IV ja VIId püügipiirkond ning IIa püügipiirkonna liidu veed

12 526,000

12 959,000

13 430,160

103,64

471,160

/

/

/

/

471,160

DK

HER

4AB.

Heeringas

IV püügipiirkonna liidu ja Norra veed 53° 30′ põhjalaiusest põhja pool

80 026,000

99 702,000

99 711,800

100,10

9,800

/

/

/

/

9,800

DK

PRA

03 A.

Harilik süvameregarneel

IIIa püügipiirkond

2 308,000

2 308,000

2 317,330

100,40

9,330

/

/

/

/

9,330

DK

SAN

234_2

Tobias

Tobiavarude majandamispiirkonna 2 liidu veed

4 717,000

4 868,000

8 381,430

172,17

3 513,430

2

/

/

/

7 026,860

DK

SPR

2AC4-C

Kilu ja seotud kaaspüük

IIa ja IV püügipiirkonna liidu veed

122 383,000

126 007,000

127 165,410

100,92

1 158,410

/

/

/

/

1 158,410

ES

ALF

3X14-

Limapead

III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII ja XIV püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

67,000

67,000

79,683

118,93

12,683

/

A

3,000

/

22,025

ES

BSF

56712-

Süsisaba

V, VI, VII ja XII püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

226,000

312,500

327,697

104,86

15,197

/

A

/

/

22,796

ES

BSF

8910-

Süsisaba

VIII, IX ja X püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

12,000

6,130

15,769

257,24

9,639

/

A

27,130

/

41,589

ES

BUM

ATLANT

Sinine marliin

Atlandi ookean

27,200

27,200

124,452

457,54

97,252

/

A

27,000

/

172,878

ES

DWS

56789-

Süvamere haid

V, VI, VII, VIII ja IX püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

0

0

3,039

Ei kohaldata

3,039

/

A

/

/

4,559

ES

GFB

567-

Lima-niituimluts

V, VI ja VII püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

588,000

828,030

842,467

101,74

14,437

/

/

/

/

14,437

ES

GFB

89-

Lima-niituimluts

VIII ja IX püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

242,000

216,750

237,282

109,47

20,532

/

A

17,750

/

48,548

ES

GHL

1N2AB.

Süvalest

I ja II püügipiirkonna Norra veed

/

0

22,685

Ei kohaldata

22,685

/

/

/

/

22,685

ES

HAD

5BC6 A.

Kilttursk

Vb ja VIa püügipiirkonna liidu ja rahvusvahelised veed

/

2,840

18,933

666,65

16,093

/

A

12,540

/

36,680

ES

HAD

7X7A34

Kilttursk

VIIb–k, VIII, IX ja X püügipiirkond; CECAFi piirkonna 34.1.1 liidu veed

/

0

3,075

Ei kohaldata

3,075

/

A

/

/

4,613

ES

NEP

9/3411

Norra salehomaar

IX ja X püügipiirkond; CECAFi piirkonna 34.1.1 liidu veed

55,000

33,690

24,403

72,43

– 9,287

/

/

19,000 (7)

/

9,713

ES

OTH

1N2AB.

Muud liigid

I ja II püügipiirkonna Norra veed

/

0

26,744

Ei kohaldata

26,744

/

/

/

/

26,744

ES

POK

56–14

Põhjaatlandi süsikas

VI püügipiirkond; Vb, XII ja XIV püügipiirkonna liidu ja rahvusvahelised veed

/

4,810

8,703

180,94

3,893

/

/

/

/

3,893

ES

RNG

5B67-

Kalju-tömppeakala

Vb, VI ja VII püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

70,000

111,160

125,401

112,81

14,241

/

/

/

/

14,241

ES

SBR

678-

Besuugo

VI, VII ja VIII püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

143,000

133,060

136,418

102,52

3,358

/

/

/

/

3,358

ES

SOL

8AB.

Harilik merikeel

VIIIa ja VIIIb püügipiirkond

9,000

8,100

9,894

122,15

1,794

/

A + C

2,100

/

4,791

ESP

SRX

89-C.

Railised

VIII ja IX püügipiirkonna liidu veed

1 057,000

857,000

1 089,241

127,10

232,241

1,4

/

/

/

325,137

ES

USK

567EI.

Meriluts

V, VI ja VII püügipiirkonna liidu ja rahvusvahelised veed

26,000

15,770

15,762

99,95

– 0,008

/

/

58,770

/

58,762

ES

WHM

ATLANT

Valge odanina

Atlandi ookean

30,500

25,670

98,039

381,92

72,369

/

/

0,170

/

72,539

FR

SRX

07D.

Railised

VIId püügipiirkonna liidu veed

602,000

627,000

698,414

111,39

71,414

/

/

/

/

71,414

FR

SRX

2AC4-C

Railised

IIa ja IV püügipiirkonna liidu veed

33,000

36,000

48,212

133,92 %

12,212

/

/

/

/

12,212

IE

PLE

7HJK.

Atlandi merilest

VIIh, VIIj ja VIIk püügipiirkond

59,000

61,000

78,270

128,31

17,270

/

A

/

/

25,905

IE

SOL

07 A.

Harilik merikeel

VIIa püügipiirkond

41,000

42,000

43,107

102,64

1,107

/

/

/

/

1,107

IE

SRX

67AKXD

Railised

VIa, VIb, VIIa-c ja VIIe-k püügipiirkonna liidu veed

1 048,000

1 030,000

1 079,446

104,80

49,446

/

/

/

/

49,446

LT

GHL

N3LMNO

Süvalest

NAFO 3LMNO

22,000

0

0

Ei kohaldata

0

/

/

46,000

/

46,000

LV

HER

03D.RG

Heeringas

Alarajoon 28.1

16 534,000

19 334,630

20 084,200

103,88

749,570

/

/

/

/

749,570

NL

HKE

3 A/BCD

Euroopa merluus

IIIa püügipiirkond; alarajoonide 22–32 liidu veed

/

0

1,655

Ei kohaldata

1,655

/

C

/

/

2,482

NL

RED

1N2AB.

Meriahvenad

I ja II püügipiirkonna Norra veed

/

0

2,798

Ei kohaldata

2,798

/

/

/

/

2,798

PT

ANF

8C3411

Merikuratlased

VIIIc, IX ja X püügipiirkond; CECAFi piirkonna 34.1.1 liidu veed

436,000

664,000

676,302

101,85

12,302

/

/

/

/

12,302

PT

BFT

AE45WM

Harilik tuun

Atlandi ookean 45° läänepikkusest ida pool ja Vahemeri

235,500

235,500

243,092

103,22

7,592

/

C

/

/

11,388

PT

HAD

1N2AB

Kilttursk

I ja II püügipiirkonna Norra veed

/

0

26,816

Ei kohaldata

26,816

/

/

/

344,950

371,766

PT

POK

1N2AB.

Põhjaatlandi süsikas

I ja II püügipiirkonna Norra veed

/

18,000

11,850

65,83

– 6,150

/

/

/

185,000

178,850

PT

SRX

89-C.

Railised

VIII ja IX püügipiirkonna liidu veed

1 051,000

1 051,000

1 059,237

100,78

8,237

/

/

/

/

8,237

SE

COD

03AN.

Tursk

Skagerrak

371,000

560,000

562,836

100,51

2,836

/

C

/

/

4,254

UK

DGS

15X14

Harilik ogahai

I, V, VI, VII, VIII, XII ja XIV püügipiirkonna liidu ja rahvusvahelised veed

0

0

1,027

Ei kohaldata

1,027

/

A

/

/

1,541

UK

GHL

514GRN

Süvalest

V ja XIV püügipiirkonna Gröönimaa veed

189,000

0

0

Ei kohaldata

0

/

/

1,000

/

1,000

UK

HAD

5BC6 A.

Kilttursk

Vb ja VIa püügipiirkonna liidu ja rahvusvahelised veed

3 106,000

3 236,600

3 277,296

101,26

40,696

/

/

/

/

40,696

UK

MAC

2CX14-

Harilik makrell

VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId ja VIIIe püügipiirkond; Vb püügipiirkonna liidu ja rahvusvahelised veed; IIa, XII ja XIV püügipiirkonna rahvusvahelised veed

179 471,000

275 119,000

279 250,206

101,50

4 131,206

/

/

/

/

4 131,206

UK

NOP

2A3A4.

Norra tursik

IIIa püügipiirkond; IIa ja IV püügipiirkonna liidu veed

/

0

14,000

Ei kohaldata

14,000

/

/

/

/

14,000

UK

PLE

7DE.

Atlandi merilest

VIId ja VIIe püügipiirkond

1 548,000

1 500,000

1 606,749

107,12

106,749

1,1

/

/

/

117,424

UK

SOL

7FG.

Harilik merikeel

VIIf ja VIIg püügipiirkond

282,000

255,250

252,487

98,92

(– 2,763) (8)

/

/

1,950

/

1,950

UK

SRX

07D.

Railised

VIId püügipiirkonna liidu veed

120,000

95,000

102,679

108,08

7,679

/

/

/

/

7,679

UK

WHB

24-N

Põhjaputassuu

II ja IV püügipiirkonna Norra veed

0

0

22,204

Ei kohaldata

22,204

/

/

/

/

22,204


(1)  Liikmesriigile asjakohaste püügivõimaluste määruste alusel kehtestatud kvoodid pärast Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1380/2013 (ELT L 354, 28.12.2013, lk 22) artikli 16 lõike 8 kohase püügivõimaluste vahetamise, nõukogu määruse (EÜ) nr 847/96 (EÜT L 115, 9.5.1996, lk 3) artikli 4 lõike 2 kohase kvootide ülekandmise ja/või määruse (EÜ) nr 1224/2009 artiklite 37 ja 105 kohase püügivõimaluste ümberjaotamise või vähendamise arvessevõtmist.

(2)  Nagu on sätestatud määruse (EÜ) nr 1224/2009 artikli 105 lõikes 2. Vähendamise kordajat × 1,00 kohaldatakse juhul, kui ülepüük on 100 tonni või alla selle.

(3)  Nagu on sätestatud määruse (EÜ) nr 1224/2009 artikli 105 lõikes 3.

(4)  Täht „A” osutab sellele, et ülepüügi tõttu aastatel 2012, 2013 ja 2014 on kohaldatud täiendavat korrutustegurit 1,5. Täht „C” osutab sellele, et asjaomaste kalavarude suhtes mitmeaastase kava kohaldamise tõttu on kohaldatud täiendavat korrutustegurit 1,5.

(5)  Määruse (EL) nr 871/2014 kohaselt ettenähtud mahaarvamised, mida ei saanud 2014. aastal arvesse võtta, sest kvoote ei olnud piisavalt või puudusid need üldse.

(6)  Aastatel enne määruse (EÜ) nr 1224/2009 jõustumist toimunud ülepüügist jäänud kogused, mida ei saa muudest varudest maha arvestada.

(7)  Hispaania taotluse põhjal jaotati 2013. aastal mahaarvatav kogus kolme aasta peale.

(8)  Seda kogust ei saa enam kasutada, sest Ühendkuningriik taotles määruse (EÜ) nr 847/96 kohaselt ülekandmist. Taotlus rahuldati komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2015/1170 (ELT L 189, 17.7.2015, lk 2).