19.9.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 244/1


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2015/1555,

28. mai 2015,

millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 575/2013 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad teabe avalikustamist seoses krediidiasutuste ja investeerimisühingute kohustusega täita vastutsüklilise kapitalipuhvri nõuet vastavalt artiklile 440

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta määrust (EL) nr 575/2013 krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta ja määruse (EL) nr 648/2012 muutmise kohta, (1) eriti selle artikli 440 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2013/36/EL (2) artikli 130 lõikele 1 peavad liikmesriigid nõudma, et krediidiasutused ja investeerimisühingud säilitaksid krediidiasutuse- või investeerimisühingupõhise vastutsüklilise kapitalipuhvri.

(2)

Selleks et tagada läbipaistvus ja võrreldavus kõigi krediidiasutuste ja investeerimisühingute puhul, on määrusega (EL) nr 575/2013 ette nähtud, et krediidiasutused ja investeerimisühingud avalikustavad oma vastutsüklilise kapitalipuhvri arvutamise peamised elemendid, mis hõlmavad nende asjakohaste krediidiriski positsioonide geograafilist jaotust ja nende krediidiasutuse- või investeerimisühingupõhise vastutsüklilise kapitalipuhvri lõppsummat.

(3)

Vastavalt direktiivi 2013/36/EL artikli 130 lõikele 1 korrutatakse krediidiasutuse- või investeerimisühingupõhise vastutsüklilise kapitalipuhvri arvutamiseks määruse (EL) nr 575/2013 artikli 92 lõike 3 kohane koguriskipositsioon krediidiasutuse- või investeerimisühingupõhise vastutsüklilise kapitalipuhvri määraga.

(4)

Vastavalt direktiivi 2013/36/EL artikli 140 lõikele 1 koosneb krediidiasutuse- või investeerimisühingupõhise vastutsüklilise kapitalipuhvri määr selliste vastutsükliliste puhvrite määrade kaalutud keskmisest, mida kohaldatakse riikides, kus krediidiasutuse või investeerimisühingu asjakohased krediidiriski positsioonid asuvad. Krediidiasutuse või investeerimisühingu asjakohaste krediidiriski positsioonide jaotus riikide lõikes tuleks avalikustada standardvormis vastavalt komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 1152/2014 (3) sätetele. Selleks et täita määruse (EL) nr 575/2013 artikli 440 lõike 1 punkti a nõudeid, millega ei ole ette nähtud minimaalset puhvri määra, tuleks asjakohaste krediidiriski positsioonide geograafiline jaotus avalikustada isegi juhul, kui riigi suhtes kohaldatav vastutsüklilise kapitalipuhvri määr on null.

(5)

Krediidiasutuse- või investeerimisühingupõhise vastutsüklilise kapitalipuhvri summa arvutamiseks peaksid vastutsüklilise kapitalipuhvri määrade suhtes kohaldatavad kaalud olema proportsionaalsed sellise krediidiriski omavahendite kogunõuetega, mis on seotud asjakohaste krediidiriski positsioonidega igas liikmesriigis ja kolmanda riigi jurisdiktsioonis, kus krediidiasutusel või investeerimisühingul on riskipositsioonid. Seepärast peaksid krediidiasutused ja investeerimisühingud avalikustama omavahendite nõuded kõigi asjakohaste krediidiriski positsioonide puhul.

(6)

Vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 433 avaldavad krediidiasutused ja investeerimisühingud vastutsüklilise kapitalipuhvri nõuet käsitleva teabe vähemalt kord aastas kooskõlas finantsaruannete avaldamise kuupäevaga. Kuna määratud asutused kehtestavad vastutsüklilise kapitalipuhvri määra vastavalt direktiivi 2013/36/EL artikli 136 lõikele 7 kord kvartalis, tuleks sellise teabe avalikustamisel, mis käsitleb krediidiasutuste ja investeerimisühingute vastavust krediidiasutuse- või investeerimisühingupõhise vastutsüklilise kapitalipuhvri nõudele, tugineda teabele eelmise kvartali vastutsüklilise kapitalipuhvri määra kohta. Vastutsüklilise kapitalipuhvriga seotud teabe avalikustamine peaks põhinema vastutsüklilise kapitalipuhvri määradel, mida kohaldatakse sellise krediidiasutuse- või investeerimisühingupõhise vastutsüklilise kapitalipuhvri arvutamisel, mille kohta teave avalikustatakse.

(7)

Vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artikli 6 lõikele 1 ja kooskõlas artikli 440 lõikega 1 peaksid krediidiasutused ja investeerimisühingud avalikustama vastutsüklilist kapitalipuhvrit käsitleva teabe individuaalselt. Krediidiasutus või investeerimisühing, mis on emaettevõtja või tütarettevõtja, ja krediidiasutus või investeerimisühing, mis kuulub konsolideerimise alla vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 18, ei peaks olema kohustatud täitma kõnealuse määruse VIII osas sätestatud avalikustamisnõudeid individuaalselt, nagu on ette nähtud kõnealuse määruse artikli 6 lõikega 3. ELis emaettevõtjana tegutsevad krediidiasutused ja investeerimisühingud ning krediidiasutused ja investeerimisühingud, mida kontrollib ELis emaettevõtjana tegutsev finantsvaldusettevõtja või ELis emaettevõtjana tegutsev segafinantsvaldusettevõtja, peaksid kõnealuse teabe avalikustama konsolideeritud alusel, samal ajal kui ELis emaettevõtjana tegutsevate krediidiasutuste ja investeerimisühingute, ELis emaettevõtjana tegutseva finantsvaldusettevõtja või ELis emaettevõtjana tegutseva segafinantsvaldusettevõtja olulised tütarettevõtjad ning need tütarettevõtjad, kellel on tähtsus oma kohalikul turul, peaksid kõnealuse teabe avalikustama individuaalselt või allkonsolideeritud alusel, nagu on ette nähtud määruse (EL) nr 575/2013 artikliga 13.

(8)

Direktiivi 2013/36/EL artikli 130 kohast nõuet säilitada krediidiasutuse- või investeerimisühingupõhine vastutsükliline kapitalipuhver hakatakse järk-järgult kohaldama alates 1. jaanuarist 2016, välja arvatud juhul, kui liikmesriigid kehtestavad kõnealuse direktiivi artikli 160 lõike 6 kohaselt lühema üleminekuaja. Tagamaks, et krediidiasutustel ja investeerimisühingutel on piisavalt aega, et valmistuda teabe avalikustamiseks, tuleks käesolevat määrust kohaldada 1. jaanuarist 2016.

(9)

Käesolev määrus põhineb regulatiivsete tehniliste standardite eelnõul, mille Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve) esitas Euroopa Komisjonile.

(10)

Euroopa Pangandusjärelevalve on korraldanud avatud avalikud konsultatsioonid käesoleva määruse aluseks olevate regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu kohta, analüüsinud potentsiaalseid seonduvaid kulusid ja kasu ning küsinud arvamust vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1093/2010 (4) artiklile 37 asutatud pangandussektori sidusrühmade kogult,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Reguleerimisese

Vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 440 sätestatakse käesolevas määruses krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavad avalikustamisnõuded seoses nende kohustusega täita direktiivi 2013/36/EL VII jaotise 4. peatükis osutatud vastutsüklilise kapitalipuhvri nõuet.

Artikkel 2

Krediidiriski positsioonide geograafilise jaotuse avalikustamine

Määruse (EL) nr 575/2013 artikli 440 lõike 1 punkti a kohane krediidiasutuse või investeerimisühingu selliste krediidiriski positsioonide geograafiline jaotus, mis on asjakohased tema vastutsüklilise kapitalipuhvri arvutamise seisukohast, avalikustatakse I lisa tabelis 1 sätestatud standardvormis vastavalt II lisa I ja II osas esitatud juhistele ning delegeeritud määruse (EL) nr 1152/2014 sätetele.

Artikkel 3

Krediidiasutuse- või investeerimisühingupõhise vastutsüklilise kapitalipuhvri summa avalikustamine

Määruse (EL) nr 575/2013 artikli 440 lõike 1 punktis b osutatud krediidiasutuse- või investeerimisühingupõhise vastutsüklilise kapitalipuhvri summa avalikustatakse I lisa tabelis 2 sätestatud standardvormis vastavalt II lisa I ja III osas esitatud juhistele.

Artikkel 4

Jõustumine ja kohaldamine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2016.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 28. mai 2015

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 176, 27.6.2013, lk 1.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2013/36/EL, 26. juuni 2013, mis käsitleb krediidiasutuste tegevuse alustamise tingimusi ning krediidiasutuste ja investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet, millega muudetakse direktiivi 2002/87/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiivid 2006/48/EÜ ja 2006/49/EÜ (ELT L 176, 27.6.2013, lk 338).

(3)  Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 1152/2014, 4. juuni 2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2013/36/EL seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad asjakohaste krediidiriski positsioonide geograafilise asukoha kindlakstegemist krediidiasutuse- või investeerimisühingupõhise vastutsüklilise kapitalipuhvri määrade arvutamiseks (ELT L 309, 30.10.2014, lk 5).

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1093/2010, 24. november 2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/78/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 12).


I LISA

STANDARDVORM TEABE AVALIKUSTAMISEKS SEOSES KREDIIDIASUTUSTE JA INVESTEERIMISÜHINGUTE KOHUSTUSEGA TÄITA VASTUTSÜKLILISE KAPITALIPUHVRI NÕUET

Tabel 1

Selliste krediidiriski positsioonide geograafiline jaotus, mis on asjakohased vastutsüklilise kapitalipuhvri arvutamise seisukohast

Rida

 

Üldised krediidiriski positsioonid

Kauplemisportfelli kuuluvad riskipositsioonid

Väärtpaberistamise positsioonid

Omavahendite nõuded

Omavahendite nõuete kaalud

Vastutsüklilise kapitalipuhvri määr

Riskipositsiooni väärtus standardmeetodi puhul

Riskipositsiooni väärtus sisereitingute meetodi puhul

Kauplemisportfelli kuuluvate riskipositsioonide pikkade ja lühikeste positsioonide summa

Kauplemisportfelli kuuluvate riskipositsioonide väärtus sisemudelite puhul

Riskipositsiooni väärtus standardmeetodi puhul

Riskipositsiooni väärtus sisereitingute meetodi puhul

Millest: üldised krediidiriski positsioonid

Millest: kauplemisportfelli kuuluvad riskipositsioonid

Millest: väärtpaberistamise positsioonid

Kokku

 

 

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

010

Jaotus riikide lõikes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riik: 001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NNN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabel 2

Krediidiasutuse- või investeerimisühingupõhise vastutsüklilise kapitalipuhvri summa

Rida

 

Veerg

 

 

010

010

Koguriskipositsioon

 

020

Krediidiasutuse- või investeerimisühingupõhise vastutsüklilise kapitalipuhvri määr

 

030

Krediidiasutuse- või investeerimisühingupõhise vastutsüklilise kapitalipuhvri nõue

 


II LISA

AVALIKUSTAMISE STANDARDVORMIDE TÄITMISE JUHISED

I OSA

ÜLDISED JUHISED

Viitandmed

1)

Lahtris „Kohaldamise tase” märgivad krediidiasutused ja investeerimisühingud kohaldamise taseme, mis on tabelites 1 ja 2 esitatud andmete aluseks. Kõnealuse lahtri täitmisel valivad krediidiasutused ja investeerimisühingud vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklitele 6 ja 13 ühe järgmistest:

a)

konsolideeritud alusel;

b)

individuaalselt;

c)

allkonsolideeritud alusel.

2)

Teabe avalikustamiseks individuaalselt vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 I osa II jaotisele täidavad krediidiasutused ja investeerimisühingud käesolevate juhiste tabelid 1 ja 2 individuaalselt vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 I osa II jaotise 1. peatükile.

3)

Teabe avalikustamiseks konsolideeritud või allkonsolideeritud alusel vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 I osa II jaotisele täidavad krediidiasutused ja investeerimisühingud käesolevate juhiste tabelid 1 ja 2 konsolideeritud või allkonsolideeritud alusel vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 I osa II jaotise 2. peatükile.

II OSA

STANDARDVORMI 1 TÄITMISE JUHISED

Tabel 1

Selliste krediidiriski positsioonide geograafiline jaotus, mis on asjakohased vastutsüklilise kapitalipuhvri arvutamise seisukohast

Tabeli 1 ulatus on piiratud krediidiriski positsioonidega, mis on asjakohased vastutsüklilise kapitalipuhvri arvutamise seisukohast vastavalt direktiivi 2013/36/EL artikli 140 lõikele 4.

Viited õigussätetele ja juhised

Rea number

Selgitus

010-01X

Asjakohaste krediidiriski positsioonide jaotus riikide lõikes

Selliste riikide loetelu, kus krediidiasutusel või investeerimisühingul on krediidiriski positsioonid, mis on asjakohased krediidiasutuse- või investeerimisühingupõhise vastutsüklilise kapitalipuhvri arvutamise seisukohast vastavalt delegeeritud määrusele (EL) nr 1152/2014.

Ridade arv võib erineda sõltuvalt selliste riikide arvust, kus krediidiasutusel või investeerimisühingul on krediidiriski positsioonid, mis on asjakohased vastutsüklilise kapitalipuhvri arvutamise seisukohast.

Vastavalt delegeeritud määrusele (EL) nr 1152/2014 võib krediidiasutus või investeerimisühing juhul, kui krediidiasutuse või investeerimisühingu kauplemisportfelli kuuluvad riskipositsioonid või välismaised riskipositsioonid moodustavad vähem kui 2 % tema riskiga kaalutud vara kogusummast, määrata kõnealuste riskipositsioonide asukohaks krediidiasutuse või investeerimisühingu asukoha. Kui krediidiasutuse või investeerimisühingu asukoha puhul avalikustatud riskipositsioonid hõlmavad muudes riikides asuvaid riskipositsioone, tuleks need selgelt kajastada teabe avalikustamise tabelile lisatud märkuses või tabeli joonealuses märkuses.

020

Kokku

Väärtus, nagu kirjeldatud tabeli veergude 010–120 selgitustes.


Viited õigussätetele ja juhised

Veeru number

Selgitus

010

Üldiste krediidiriski positsioonide riskipositsiooni väärtus standardmeetodi puhul

Vastavalt direktiivi 2013/36/EL artikli 140 lõike 4 punktile a määratletud asjakohaste krediidiriski positsioonide riskipositsiooni väärtus, mis on kindlaks määratud vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 111.

Geograafiline jaotus tehakse vastavalt delegeeritud määrusele (EL) nr 1152/2014.

Rida 020 („Kokku”): vastavalt direktiivi 2013/36/EL artikli 140 lõike 4 punktile a määratletud kõigi asjakohaste krediidiriski positsioonide summa, mis on kindlaks määratud vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 111.

020

Üldiste krediidiriski positsioonide riskipositsiooni väärtus sisereitingute meetodi puhul

Vastavalt direktiivi 2013/36/EL artikli 140 lõike 4 punktile a määratletud asjakohaste krediidiriski positsioonide riskipositsiooni väärtus, mis on kindlaks määratud vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 166.

Geograafiline jaotus tehakse vastavalt EBA regulatiivsele tehnilisele standardile 2013/15.

Rida 020 („Kokku”): vastavalt direktiivi 2013/36/EL artikli 140 lõike 4 punktile a määratletud kõigi asjakohaste krediidiriski positsioonide summa, mis on kindlaks määratud vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 166.

030

Kauplemisportfelli kuuluvate riskipositsioonide pikkade ja lühikeste positsioonide summa

Vastavalt direktiivi 2013/36/EL artikli 140 lõike 4 punktile b määratletud asjakohaste krediidiriski positsioonide pikkade ja lühikeste positsioonide summa, mis on arvutatud vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 327 kindlaks määratud pikkade ja lühikeste positsioonide summana.

Geograafiline jaotus tehakse vastavalt delegeeritud määrusele (EL) nr 1152/2014.

Rida 020 („Kokku”): vastavalt direktiivi 2013/36/EL artikli 140 lõike 4 punktile b määratletud asjakohaste krediidiriski positsioonide kõikide pikkade ja lühikeste positsioonide summa, mis on arvutatud vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 327 kindlaks määratud pikkade ja lühikeste positsioonide summana.

040

Kauplemisportfelli kuuluvate riskipositsioonide väärtus sisemudelite puhul

Järgmiste summa.

Selliste sularahapositsioonide õiglane väärtus, mis on direktiivi 2013/36/EL artikli 140 lõike 4 punktis b määratletud asjakohased krediidiriski positsioonid ja mis on kindlaks määratud vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 104.

Selliste tuletisinstrumentide tinglik väärtus, mis on direktiivi 2013/36/EL artikli 140 lõike 4 punktis b määratletud asjakohased krediidiriski positsioonid.

Geograafiline jaotus tehakse vastavalt delegeeritud määrusele (EL) nr 1152/2014.

Rida 020 („Kokku”): selliste sularahapositsioonide õiglase väärtuse, mis on direktiivi 2013/36/EL artikli 140 lõike 4 punktis b määratletud asjakohased krediidiriski positsioonid ja mis on kindlaks määratud vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 104, ja selliste tuletisinstrumentide tingliku väärtuse, mis on direktiivi 2013/36/EL artikli 140 lõike 4 punktis b määratletud asjakohased krediidiriski positsioonid, summa.

050

Väärtpaberistamise positsioonide riskipositsiooni väärtus standardmeetodi puhul

Vastavalt direktiivi 2013/36/EL artikli 140 lõike 4 punktile c määratletud asjakohaste krediidiriski positsioonide riskipositsiooni väärtus, mis on kindlaks määratud vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artikli 246 lõike 1 punktidele a ja c.

Geograafiline jaotus tehakse vastavalt delegeeritud määrusele (EL) nr 1152/2014.

Rida 020 („Kokku”): vastavalt direktiivi 2013/36/EL artikli 140 lõike 4 punktile c määratletud kõigi asjakohaste krediidiriski positsioonide summa, mis on kindlaks määratud vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artikli 246 lõike 1 punktidele a ja c.

060

Väärtpaberistamise positsioonide riskipositsiooni väärtus sisereitingute meetodi puhul

Vastavalt direktiivi 2013/36/EL artikli 140 lõike 4 punktile c määratletud asjakohaste krediidiriski positsioonide riskipositsiooni väärtus, mis on kindlaks määratud vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artikli 246 lõike 1 punktidele b ja d.

Geograafiline jaotus tehakse vastavalt delegeeritud määrusele (EL) nr 1152/2014.

Rida 020 („Kokku”): vastavalt direktiivi 2013/36/EL artikli 140 lõike 4 punktile c määratletud kõigi asjakohaste krediidiriski positsioonide summa, mis on kindlaks määratud vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artikli 246 lõike 1 punktidele b ja d.

070

Omavahendite nõuded: üldised krediidiriski positsioonid

Vastavalt direktiivi 2013/36/EL artikli 140 lõike 4 punktile a määratletud asjaomases riigis asuvate asjakohaste krediidiriski positsioonide omavahendite nõuded, mis on kindlaks määratud vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 III osa II jaotisele.

Rida 020 („Kokku”): vastavalt direktiivi 2013/36/EL artikli 140 lõike 4 punktile a määratletud asjakohaste krediidiriski positsioonide kõigi omavahendite nõuete summa, mis on kindlaks määratud vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 III osa II jaotisele.

080

Omavahendite nõuded: kauplemisportfelli kuuluvad riskipositsioonid

Vastavalt direktiivi 2013/36/EL artikli 140 lõike 4 punktile b määratletud asjaomases riigis asuvate asjakohaste krediidiriski positsioonide omavahendite nõuded, mis on kindlaks määratud vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 III osa IV jaotise 2. peatükile spetsiifilise riski puhul või vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 III osa IV jaotise 5. peatükile täiendava makseviivituse riski ja reitingute muutmise riski puhul.

Rida 020 („Kokku”): vastavalt direktiivi 2013/36/EL artikli 140 lõike 4 punktile b määratletud asjakohaste krediidiriski positsioonide kõigi omavahendite nõuete summa, mis on kindlaks määratud vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 III osa IV jaotise 2. peatükile spetsiifilise riski puhul või vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 III osa IV jaotise 5. peatükile täiendava makseviivituse riski ja reitingute muutumise riski puhul.

090

Omavahendite nõuded: väärtpaberistamise positsioonid

Vastavalt direktiivi 2013/36/EL artikli 140 lõike 4 punktile c määratletud asjaomases riigis asuvate asjakohaste krediidiriski positsioonide omavahendite nõuded, mis on kindlaks määratud vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 III osa II jaotise 5. peatükile.

Rida 020 („Kokku”): vastavalt direktiivi 2013/36/EL artikli 140 lõike 4 punktile c määratletud asjakohaste krediidiriski positsioonide kõigi omavahendite nõuete summa, mis on kindlaks määratud vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 III osa II jaotise 5. peatükile.

100

Omavahendite nõuded – kokku

Veergude 070, 080 ja 090 summa.

Rida 020 („Kokku”): vastavalt direktiivi 2013/36/EL artikli 140 lõikele 4 määratletud asjakohaste krediidiriski positsioonide kõigi omavahendite nõuete summa.

110

Omavahendite nõuete kaalud

Iga riigi vastutsüklilise kapitalipuhvri määra suhtes kohaldatava kaalu arvutamiseks jagatakse omavahendite kogunõuded, mis on seotud asjaomases riigis asuvate asjakohaste krediidiriski positsioonidega (rida 01X, veerg 100), omavahendite kogunõuetega, mis on seotud kõigi krediidiriski positsioonidega, mis on asjakohased vastutsüklilise kapitalipuhvri arvutamise seisukohast vastavalt direktiivi 2013/36/EL artikli 140 lõikele 4 (rida 020, veerg 100).

See väärtus kajastatakse kahe kümnendkoha täpsusega absoluutarvuna.

120

Vastutsüklilise kapitalipuhvri määr

Vastutsüklilise kapitalipuhvri määr, mida kohaldatakse asjaomases riigis ja mis on kehtestatud vastavalt direktiivi 2013/36/EL artiklitele 136, 137, 138 ja 139. Selles veerus ei kajastata vastutsüklilise kapitalipuhvri määrasid, mis on kehtestatud, kuid mida veel ei kohaldata sellise krediidiasutuse- või investeerimisühingupõhise vastutsüklilise kapitalipuhvri arvutamise suhtes, millega avalikustamine on seotud.

See väärtus kajastatakse protsendina sama kümnendkoha täpsusega, nagu on kehtestatud vastavalt direktiivi 2013/36/EL artiklitele 136, 137, 138 ja 139.

III OSA

STANDARDVORMI 2 TÄITMISE JUHISED

Tabel 2

Krediidiasutuse- või investeerimisühingupõhise vastutsüklilise kapitalipuhvri summa

Krediidiasutused ja investeerimisühingud järgivad selles jaos esitatud juhiseid, et täita tabelit 2 „Krediidiasutuse- või investeerimisühingupõhise vastutsüklilise kapitalipuhvri summa”.

Viited õigussätetele ja juhised

Rea number

Selgitus

010

Koguriskipositsioon

Vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artikli 92 lõikele 3 arvutatud koguriskipositsioon.

020

Krediidiasutuse- või investeerimisühingupõhise vastutsüklilise kapitalipuhvri määr

Krediidiasutuse- või investeerimisühingupõhise vastutsüklilise kapitalipuhvri määr, mis on kindlaks määratud vastavalt direktiivi 2013/36/EL artikli 140 lõikele 1.

Krediidiasutuse- või investeerimisühingupõhise vastutsüklilise kapitalipuhvri määr arvutatakse selliste vastutsükliliste kapitalipuhvrite määrade kaalutud keskmisena, mida kohaldatakse riikides, kus krediidiasutuse või investeerimisühingu asjakohased krediidiriski positsioonid asuvad, ja seda kajastatakse tabeli 1 veeru 120 ridades 010 kuni 01X.

Iga riigi vastutsüklilise kapitalipuhvri määra suhtes kohaldatav kaal on selliste omavahendite nõuete osakaal omavahendite kogunõuetes, mis on seotud asjaomases riigis asuvate asjakohaste krediidiriski positsioonidega, ja seda kajastatakse tabeli 1 veerus 110.

See väärtus kajastatakse protsendina kahe kümnendkoha täpsusega.

030

Krediidiasutuse- või investeerimisühingupõhise vastutsüklilise kapitalipuhvri nõue

Krediidiasutuse- või investeerimisühingupõhise vastutsüklilise kapitalipuhvri nõude arvutamiseks kohaldatakse kõnealuse tabeli reas 020 kajastatud krediidiasutuse- või investeerimisühingupõhise vastutsüklilise kapitalipuhvri määra reas 010 kajastatud omavahendite kogunõuete suhtes.


Viited õigussätetele ja juhised

Veeru number

Selgitus

010

Väärtus, nagu kirjeldatud tabeli ridade 010–030 selgitustes.