14.8.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 215/42


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2015/1394,

13. august 2015,

millega muudetakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1225/2009 artikli 12 kohase absorptsiooni käsitleva kordusuurimise alusel määrust (EL) nr 470/2014 (muudetud määrusega (EL) 2015/588), millega kehtestatakse Hiina Rahvavabariigist pärit solaarklaasi impordi suhtes lõplik dumpinguvastane tollimaks ja nõutakse lõplikult sisse kõnealuse impordi suhtes kehtestatud ajutine tollimaks

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 30. novembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1225/2009 kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Ühenduse liikmed (1) (edaspidi „alusmäärus”), eriti selle artikli 12 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

A.   MENETLUS

1.   Algsed meetmed

(1)

Kehtivad meetmed (edaspidi „algsed meetmed”) hõlmavad komisjoni rakendusmäärusega (EL) nr 470/2014 (2) kehtestatud dumpinguvastase lõpliku tollimaksu määrasid vahemikus 0,4–36,1 %. Kõnealuse määruse artikli 1 lõiget 2 muudeti komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2015/588 (3). Komisjoni rakendusmäärusega (EL) nr 471/2014 (4) on komisjon kehtestanud ka tasakaalustavad tollimaksumäärad vahemikus 3,2–17,1 %.

2.   Absorptsiooni käsitleva kordusuurimise algatamise taotlus

(2)

12. novembril 2014 esitati vastavalt alusmääruse artiklile 12 taotlus algsete dumpinguvastaste meetmete absorptsiooni käsitlevaks kordusuurimiseks. Taotluse esitas ühendus EU ProSun Glass (edaspidi „taotluse esitaja”) tootjate nimel, kelle toodang moodustab üle 25 % liidu solaarklaasi kogutoodangust.

(3)

Taotluse esitaja esitas piisavalt teavet, mille kohaselt pärast algset uurimisperioodi ning enne ja pärast algsete meetmete kehtestamist on ekspordihinnad langenud. Selle tagajärjel on dumpingumarginaal väidetavalt suurenenud, mis on pidurdanud algsete meetmete kavandatud parandava mõju avaldumist. Taotluse esitaja esitas ka tõendid selle kohta, et solaarklaasi import liitu on jätkunud märkimisväärses mahus.

(4)

19. detsembril 2014. aastal avaldas komisjon Euroopa Liidu Teatajas teate Hiina Rahvavabariigist pärineva solaarklaasi impordi suhtes kohaldatavaid dumpinguvastaste meetmete absorptsiooni käsitleva kordusuurimise algatamise kohta alusmääruse artikli 12 alusel (5).

3.   Kordusuurimisega seotud isikud

(5)

Teates uurimise taasalustamise kohta kutsus komisjon huvitatud isikuid uurimises osalemiseks komisjoniga ühendust võtma. Lisaks teavitas komisjon isiklikult taotluse esitajat, muid teadaolevaid liidu tootjaid, teadaolevaid Hiina RV eksportivaid tootjaid, importijaid, kauplejaid, kasutajaid, tarnijaid ja Hiina RV ametiasutusi uurimise algatamisest ning kutsus neid selles osalema.

(6)

Huvitatud isikutel oli võimalik esitada uurimise taasalustamise kohta märkusi ning taotleda komisjonilt ja/või kaubandusmenetluses ärakuulamise eest vastutavalt ametnikult enda ärakuulamist. Pärast järelduste teatavakstegemist taotles üks isik komisjonilt sellist ärakuulamist ning esitas oma seisukoha 23. juunil 2015.

4.   HRV eksportivate tootjate väljavõtteline uuring

(7)

Teates uurimise taasalustamise kohta märkis komisjon, et võib kasutada huvitatud isikute väljavõttelist uuringut vastavalt alusmääruse artiklile 17.

(8)

Et otsustada, kas väljavõtteline uuring on vajalik, ning moodustada vajaduse korral valim, palus komisjon kõigil Hiina RV eksportivatel tootjatel esitada teates uurimise taasalustamise kohta nimetatud andmed. Lisaks palus komisjon Hiina Rahvavabariigi esindusel Euroopa Liidu juures teha kindlaks muud eksportivad tootjad, kes võiksid olla huvitatud uurimises osalemisest, ja/või võtta nendega ühendust.

(9)

Viis Hiina eksportivat tootjat või eksportivate tootjate gruppi, kelle toodang moodustas praeguse uurimise ajal üle 70 % Hiina koguekspordist liitu, esitasid taotletud teabe ja olid nõus enda kaasamisega valimisse. Komisjon koostas valimi alusmääruse artikli 17 lõike 1 kohaselt, valides kaks suurima tüüpilise liitu suunatud ekspordi mahuga äriühingute gruppi, mida oli ettenähtud aja jooksul võimalik uurida. Kaks valitud äriühingute gruppi moodustavad üle 60 % Hiina koguekspordist liitu ja 94 % nende äriühingute ekspordist, kes tegid uurimise raames koostööd.

(10)

Kooskõlas algmääruse artikli 17 lõikega 2 konsulteeriti valimi moodustamisel kõigi teadaolevate asjaomaste eksportivate tootjatega ja asjaomase riigi ametiasutustega. Märkusi ei esitatud. Seetõttu otsustas komisjon jääda kavandatud valimi juurde, kuhu kuulub kaks äriühingute gruppi, ning kõiki huvitatud isikuid teavitati moodustatud lõplikust valimist.

(11)

Solaarklaasi eksportivate tootjate valim on seepärast järgmine:

Flat Solar Glass Group Co., Ltd (edaspidi „Flat Glass Group”)

Xinyi PV Products (Anhui) Holdings (edaspidi „Xinyi Group”).

5.   Küsimustiku vastused

(12)

Komisjon saatis küsimustikud mõlemale väljavalitud Hiina eksportivate tootjate grupile ja nendest sõltumatutele importijatele, samuti kasutajatele, kes olid endast teatanud uurimise taasalustamise teates sätestatud tähtaja jooksul.

(13)

Küsimustikule vastasid kaks Hiina eksportivat tootjat ja kolm nendest sõltumatut liidu importijat/kasutajat.

6.   Kontrollkäigud

(14)

Komisjon kogus ja kontrollis kõiki andmeid, mida ta asjaomase kordusuurimise raames vajalikuks pidas. Alusmääruse artikli 16 kohased kontrollkäigud tehti järgmiste äriühingute valdustesse:

Flat Glass Group, Jiaxing, Zhejiang, Hiina RV

Xinyi Group, Wuhu, Anhui, Hiina RV.

7.   Järelduste teatavakstegemine

(15)

Kõikidele huvitatud isikutele saadeti teavet avalikustav dokument, mis sisaldas olulisemaid fakte ja kaalutlusi, mille põhjal komisjon oli teinud ettepaneku muuta Hiina RVst pärit solaarklaasi suhtes kohaldatavat lõplikku dumpinguvastast tollimaksu. Kõigile isikutele teatati ajavahemik, mille jooksul nad võivad avalikustamise kohta märkusi esitada.

(16)

Huvitatud isikute esitatud märkusi kaaluti ja võeti vajaduse korral arvesse.

8.   Uurimisperiood

(17)

Kõnealuse kordusuurimise absorptsiooni käsitlev uurimine kestis 1. detsembrist 2013 kuni 30. novembrini 2014. Absorptsiooni käsitleva kordusuurimise ajal kehtinud ekspordihindu võrreldi algse uurimisperioodi hindadega, mis tingis algsete meetmete kehtestamise ja mis kestis 1. jaanuarist 2012 kuni 31. detsembrini 2012 (edaspidi „algne uurimisperiood”).

B.   VAATLUSALUNE TOODE JA SAMASUGUNE TOODE

(18)

Kordusuurimise alune toode on sama kui algses uurimises. Tegu on Hiina RVst pärit solaarklaasiga (edaspidi „asjaomane toode”), mis koosneb karastatud sooda-lubi-lehtklaasist, mille rauasisaldus on alla 300 ppm, päikese läbitustegur üle 88 % (mõõdetud vastavalt AM1.5 300–2 500 nm), kuumuskindlus kuni 250 °C (mõõdetud EN 12150 kohaselt), vastupidavus termolöökidele Δ 150 K (mõõdetud EN 12150 kohaselt), mehaaniline tugevus vähemalt 90 N/mm2 (mõõdetud EN 1288-3 kohaselt) ning praegu on see liigitatud CN-koodi ex 7007 19 80 alla.

(19)

Uurimine näitas, et asjaomasel tootel, Hiina RV omamaisel turul toodetaval ja müüdaval tootel, Türgi (mida kasutati algses uurimises võrdlusriigina) omamaisel turul toodetaval ja müüdaval tootel ning liidu tootmisharu toodetud ja liidus müüdavatel toodetel on samasugused füüsikalised, keemilised ja tehnilised põhiomadused ja samasugune kasutusotstarve. Seepärast käsitatakse neid samasuguste toodetena algmääruse artikli 1 lõike 4 tähenduses.

C.   JÄRELDUSED

(20)

Aluslepingu artikli 12 kohase absorptsiooni käsitleva kordusuurimise eesmärk on teha kindlaks, kas ekspordihinnad on langenud või kas pärast algsete meetmete kehtestamist on Hiina RVst pärineva solaarklaasi edasimüügihinnad või hilisemad müügihinnad liidus muutunud ebapiisavalt. Kui järeldatakse, et absorptsioon on toimunud, tuleb arvutada uus dumpingumarginaal.

1.   Ekspordihindade langus

(21)

Absorptsiooni käsitleva uurimise ajal eksporditi asjaomast toodet ELis otse sõltumatutele klientidele.

(22)

Komisjon võrdles mõlema valimigrupi puhul absorptsiooni käsitleva uurimise ajal müüdud tooteliikide hindu algse uurimisperioodil müüdud tooteliikidega ning arvutas mõlema grupi absorptsiooni kaalutud keskmise taseme.

(23)

Esmasel uurimisel valimisse kaasatud äriühingud eksportisid peamiselt pindamata solaarklaasi ja väiksemates kogustes pinnatud klaasi. Leiti, et pindamata ja pinnatud klaasi keskmine hinnaerinevus oli esmase uurimise ajal ligikaudu 20 %. Sellest ajast peale on solaarpaneelide tootmisel liigutud kogu maailmas pindamata klaasi kasutamiselt pinnatud klaasile, kuna see on tõhusam toode. Tänaseks on saanud pinnatud klaasist standard ja pindamata solaarklaasi paigaldatakse peamiselt keskkonnas, kus valitsevad ebasoodsad ja rasked ilmastikutingimused. Seda muutust kajastab ka ekspordikäitumine valimisse kaasatud eksportivate tootjate puhul, kelle pindamata ja pinnatud solaarklaasi ekspordimahu suhe muutus täiesti vastupidiseks.

(24)

Uurimisperioodi ja absorptsiooni käsitleva uurimise ajal kehtinud ekspordihindade võrdlus näitab, et absorptsiooni käsitleva uurimise ajal langesid asjaomase toote puhul Flat Groupi ekspordihinnad keskmiselt 17,6 % ja Xinyi Groupi omad 30,4 %. Seega saab absorptsiooni kinnitada mõlema äriühingute grupi puhul.

(25)

Alusmääruse artikli 12 lõike 2 kohaselt anti importijatele, kasutajatele ja eksportijatele võimalus esitada tõendeid, mis näitaksid, et ekspordihinnad langesid ja edasimüügihinnad liidus ei tõusnud pärast meetmete kehtestamist muudel põhjustel kui dumpinguvastase tollimaksu absorptsioon.

(26)

Üks eksportiv tootja väitis, et ekspordihindade langemine ei olnud tingitud absorptsioonist, vaid tõhusatest tootmismeetoditest, mastaabisäästust ja konkurentsi suurenemisest asjaomase toote valdkonnas, ning kordas sama väidet pärast järelduste teatavakstegemist.. Selle tulemusena olevat vähenenud nii tootmiskulu kui ka ekspordihinnad.

(27)

Komisjon lükkas selle väite tagasi. Nimetatud väide viitab tootmiskuludele ning seda saab arvesse võtta ainult normaalväärtuse uuesti läbivaatamise korral. Alusmääruse artikli 12 lõike 5 kohaselt saab normaalväärtuse väidetavaid muutusi arvesse võtta ainult siis, kui komisjonile esitatakse täielik teave kohandatud normaalväärtuste kohta. Seda aga ei tehtud, kuna ükski valimisse kuuluv äriühingute grupp ei olnud taotlenud normaalväärtuste uuesti läbivaatamist, nagu on ette nähtud alusmääruse artikli 12 lõikega 5 ja märgitud uurimise taasalustamise teate punkti 5.1.1 alapunktis a. Seega absorptsiooni käsitleva uurimise ajal tootmiskulu ei kontrollitud ja uurimine piirdub ekspordihinna kontrollimisega. Taotlusi, mis on seotud tootmiskulude ja/või normaalväärtuse muutumisega, on võimalik käsitleda üksnes alusmääruse artikli 11 lõike 3 kohase vahepealse läbivaatamise käigus.

(28)

Pärast järelduste teatavakstegemist väitis üks eksportiv tootja, et tema ekspordihinnad ei ole langenud või et see ei ole igatahes toimunud samas ulatuses nagu valimisse kaasatud äriühingute ekspordihindade puhul. Lisaks väitis ta, et kahe valimisse kaasatud Hiina eksportija ekspordihindade ilmset langust ning nende dumpingu- ja kahjumarginaali ümberarvutamist ei saa võtta aluseks tema individuaalse dumpinguvastase tollimaksu uuel läbivaatamisel. Seetõttu taotles ta individuaalset hindamist vastavalt alusmääruse artikli 12 lõikele 2 ja artikli 17 lõikele 3.

(29)

Komisjon lükkas selle väite tagasi. Kõnealune eksportiv tootja ei teinud käesolevas uurimises koostööd ega esitanud vajalikku teavet algatamisteates ettenähtud tähtaegade jooksul. Alusmääruse artikli 12 lõike 4 kohaselt tehakse kordusuurimine kiiresti ja see tuleb lõpule viia tavaliselt kuue kuu jooksul alates kordusuurimise algatamise kuupäevast. Igal juhul tuleb kõik niisugused kordusuurimised lõpule viia üheksa kuu jooksul alates kordusuurimise algatamisest. Individuaalne uurimine, mida taotletakse pärast järelduste teatavakstegemist alles menetluse hilises etapis, takistaks seepärast uurimise õigeaegset lõpuleviimist.

(30)

Üks importija/kasutaja väitis, et ELi solaarklaasitootjad ei tarninud piisavalt eriti kvaliteetset solaarklaasi, et rahuldada ELi solaarmoodulite tootjate vajadusi, ja oli seepärast lisameetmete kehtestamise vastu. Peale selle väitis ta, et täiendavad dumpinguvastased meetmed tingiksid solaarmoodulite tootmise väljaviimise EList.

(31)

Komisjon lükkas mõlemad väited tagasi. Esiteks tuleks kõnealuste väidete puhul analüüsida liidu huve, mida absorptsiooni käsitleva kordusuurimise käigus ei tehta. Teiseks sai kasutaja küsimustikus antud vastuse põhjal hankida 100 % oma solaarklaasi tarnetest absorptsiooni käsitleva uurimise ajal EList ja kolmanda riigi solaarklaasitootjatelt. Seega ei onud see väide piisavalt põhjendatud. Sama kehtib väite kohta, et lisameetmete kehtestamisega sunnitaks ELi solaarmoodulite tootjaid tellima oma tooted väljastpoolt ELi. See stsenaarium tundub vähetõenäoline. Nagu tehti algse uurimise käigus kindlaks, on solaarklaasi osa solaarmoodulite tootmise kuludes piiratud, st 6–8 %. Seega on meetmete tugevdamisel ainult piiratud mõju solaarmoodulite kogukuludele, suurusjärgus 2–3 %.

2.   Dumpinguhinnaga müük

(32)

Olles teinud mõlema äriühingute grupi puhul absorptsiooni olemasolu kindlaks, arvutati dumpingumarginaalid uuesti.

2.1.   Ekspordihinnad

(33)

Valimisse kaasatud eksportivate tootjate kogu müük toimus liidus otse sõltumatutele klientidele. Ekspordihinnad põhinesid seepärast alusmääruse artikli 2 lõike 8 kohaselt vaatlusaluse toote eest tegelikult makstud või makstavatel hindadel.

2.2.   Võrdlus

(34)

Komisjon võrdles algse uurimise ajal kindlaks määratud normaalväärtust ja ekspordihinda tehasest hankimise tasandil. Dumpingumarginaalide määramiseks võrreldi valimisse kaasatud eksportijate individuaalseid tehasehindu võrdlusriigi tootja omamaise müügi hindadega või vajaduse korral arvestusliku normaalväärtusega.

(35)

Normaalväärtuse ja ekspordihinna õiglase võrdluse tegemiseks võeti vastavalt algmääruse artikli 2 lõikele 10 korrigeerimiste näol nõuetekohaselt arvesse hindu ja hindade võrreldavust mõjutavaid erinevusi.

(36)

Sellest lähtuvalt võeti kõikidel juhtudel, kus ilmnes, et see hindade võrreldavust mõjutas, arvesse transpordi-, mereveo- ja kindlustuskulusid, käitlemis-, laadimis- ja lisakulusid, eksporditollimakse ja vahendustasusid.

2.3.   Dumpingumarginaal

(37)

Alusmääruse artikli 2 lõigete 11 ja 12 kohaselt võrreldi valimisse kaasatud eksportivate tootjate dumpingumarginaalide kindlaksmääramiseks Türgis algsel uurimisperioodil kindlaks määratud samasuguse toote iga liigi arvestusliku normaalväärtuse kaalutud keskmist iga äriühingu vaatlusalusele tootele vastava liigi kaalutud keskmise ekspordihinnaga, väljendatuna protsendina CIF-hinnast liidu piiril ilma tollimakse tasumata.

(38)

Selle tulemusena suurenes absorptsiooni käsitleva uurimise käigus Xinyi Groupi puhul dumpingumarginaal algse uurimisperioodi 83,1 %-lt 122,2 %-le ja Flat Groupi puhul 90,1 %-lt 122,4 %-le.

3.   Kahju kõrvaldamist võimaldav tase

(39)

Vastavalt alusmääruse artikli 9 lõike 4 kohasele väiksema tollimaksu reeglile ja kuna algsed meetmed põhinesid kahju kõrvaldamist võimaldaval tasemel, arvutati kahjumarginaal uuesti.

(40)

Kahju kõrvaldamist võimaldav tase määrati kindlaks, võrreldes valimisse kaasatud koostööd tegevate eksportivate tootjate absorptsiooni käsitleva uurimise ajal kehtinud impordihindade kaalutud keskmisi kaalutud keskmise mittekahjustava hinnaga, millega valimisse kaasatud liidu tootjad müüsid samasugust toodet algsel uurimisperioodil liidu turul. Seejärel väljendati kõiki võrdluse tulemusel kindlaks tehtud erinevusi protsendimäärana kaalutud keskmisest CIF-impordihinnast.

(41)

Pärast järelduste teatavakstegemist seadis üks eksportiv tootja kahtluse alla komisjoni kasutatud meetodi täpsuse. Näiteks tõi ta väite, et isegi kui ekspordihinnad oleksid võrreldes algse uurimisperioodi hindadega jäänud absorptsiooni käsitleva uurimise ajal samaks, oleks kahju kõrvaldamist võimaldav tase kerkinud.

(42)

Komisjon lükkas selle väite tagasi. Eksportiv tootja kinnitas, et absorptsiooni käsitleva uurimise ajal tema ekspordihinnad langesid. Seega oli võimalik absorptsiooni kinnitada, mille tulemusena oli vaja dumpingu- ja kahjumarginaalid uuesti arvutada.

(43)

Selle alusel suurenes kahjumarginaal Xinyi Groupil 39,3 %-lt 107,00 %-le ja Flat Groupil 42,1 %-lt 112,5 %-le.

D.   JÄRELDUS

(44)

Eespool esitatud faktide ja kaalutluste põhjal järeldas komisjon, et valimisse kaasatud eksportivad tootjad absorbeerisid kehtiva dumpinguvastase tollimaksu. Seepärast tuleks Hiina RVst pärineva solaarklaasi impordi suhtes kehtestatud dumpinguvastaseid meetmeid muuta vastavalt alusmääruse artikli 12 lõikele 3.

Meetme uus ulatus

(45)

Vastavalt alusmääruse artikli 9 lõike 4 kohasele väiksema tollimaksu reeglile võrdles komisjon kõigepealt kahju- ja dumpingumarginaale. Tollimaksude summa tuleks määrata kahjumarginaali tasemel. Samas ei tohi uus dumpinguvastane tollimaks vastavalt alusmääruse artikli 12 lõike 3 viimasele lausele ületada algselt kehtestatud tollimaksu kahekordset summat.

(46)

Kuna praegune uurimine subsiidiumivastast uurimist ei mõjuta, tuleb tasakaalustav tollimaks maha arvata, et määrata kindlaks uus dumpinguvastane tollimaks.

(47)

Seepärast on Flat Groupi uus dumpinguvastane tollimaks 71,4 % (st praegu kohaldatav kahjumarginaal 42,1 % korrutatud kahega miinus tasakaalustav tollimaks 12,8 %) ja Xinyi Groupi puhul 75,4 % (st praegu kohaldatav kahjumarginaal 39,3 % korrutatud kahega miinus tasakaalustav tollimaks 3,2 %).

(48)

Võttes arvesse Hiina eksportivate tootjate koostöö kõrget taset, määrati „kõigi teiste äriühingute” tollimaks samale tasemele kui valimisse kaasatud või uurimises koostööd teinud äriühingute suhtes kehtestatud tollimaksu suurim määr. „Kõigi teiste äriühingute” puhul kehtivat tollimaksu kohaldatakse nende äriühingute suhtes, kes ei teinud uurimises koostööd, välja arvatud äriühingud, kes tegid koostööd algses uurimises ja kelle suhtes kohaldatakse individuaalset tollimaksu. Nende suhtes kehtestatakse uus tollimaks, milleks on praegu kohaldatava kahjumarginaali topeltväärtus, millest on maha arvatud kohaldatav tasakaalustav tollimaks.

(49)

Koostööd tegevate ja valimiväliste äriühingute puhul, kes on allpool tabelis loetletud, arvutati dumpingu- ja kahjumarginaal valimisse kuuluvate äriühingute kaalutud keskmisena. Uue dumpinguvastase tollimaksu kehtestamiseks määrati piirväärtuseks praegu kohaldatava kahjumarginaali topeltväärtus, millest on maha arvatud kohaldatav tasakaalustav tollimaks.

(50)

Üks koostööd tegev eksportiv tootja, kes tegi algses uurimises koostööd, väitis, et tema kehtiva dumpinguvastase tollimaksu tõstmiseks ei ole piisavat õiguslikku alust või et ei ole piisavat õiguslikku alust tollimaksu tõstmiseks nii suures ulatuses, nagu komisjon soovitab.

(51)

Komisjon lükkas selle väite tagasi. Kehtivate meetmete muutmise õiguslik alus on alusmääruse artikli 12 lõige 3, mille kohaselt kehtestatud dumpinguvastase tollimaksu suurus võib olla kuni kahekordne esialgselt kehtestatud tollimaksu suurus. Kõnealune tootja ei teinud käesolevas uurimises koostööd ning seetõttu tuleks üldjuhul tema suhtes kohaldada jääktollimaksu. Nagu märgitud põhjenduses 48, kehtestatakse alusmääruse artikli 12 lõike 3 kohaselt tema uue dumpinguvastase tollimaksuna praegu kohaldatava kahjumarginaali topeltväärtus, millest on maha arvatud kohaldatav tasakaalustav tollimaks.

(52)

Kehtiva dumpinguvastase tollimaksu muudetud määr, mida kohaldatakse netohinna suhtes liidu piiril enne tollimaksu sissenõudmist, on järgmine:

Äriühing

Uus dumpingumarginaal

Uus kahjumarginaal

Alusmääruse artikli 12 lõike 3 kohane ülempiir (vt põhjendus 45)

Tasakaalustav tollimaks

(muutmata)

Läbivaadatud lõplik dumpinguvastane tollimaks

Zhejiang Jiafu Glass Co., Ltd; Flat Solar Glass Group Co., Ltd; Shanghai Flat Glass Co., Ltd

122,4 %

112,5 %

84,2 %

12,8 %

71,4 %

Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd

122,2 %

107,0 %

78,6 %

3,2 %

75,4 %

Zhejiang Hehe Photovoltaic Glass Technology Co., Ltd

122,4 %

112,5 %

52,4 %

17,1 %

35,3 %

Henan Yuhua New Material Co., Ltd

122,4 %

112,5 %

34,2 %

16,7 %

17,5 %

Wuxi Haida Safety Glass Co., Ltd

122,4 %

112,0 %

73 %

12,4 %

60,6 %

Avic Sanxin Sol-Glass Co. Ltd and Avic (Hainan) Special Glass Material Co., Ltd

122,4 %

112,5 %

73 %

12,4 %

60,6 %

Dongguan CSG Solar Glass Co., Ltd

122,4 %

112,0 %

73 %

12,4 %

60,6 %

Novatech Glass Co., Ltd

122,4 %

112,5 %

73 %

12,4 %

60,6 %

Pilkington Solar Taicang, Limited

122,4 %

112,0 %

73 %

12,4 %

60,6 %

Henan Ancai Hi-Tech Co., Ltd

122,4 %

112,5 %

73 %

17,1 %

55,9 %

Henan Succeed Photovoltaic Materials Corporation

122,4 %

112,5 %

73 %

17,1 %

55,9 %

Zibo Jinxing Glass Co., Ltd

122,4 %

112,5 %

73 %

17,1 %

55,9 %

Kõik teised äriühingud

122,4 %

112,5 %

84,2 %

17,1 %

67,1 %

(53)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas määruse (EÜ) nr 1225/2009 artikli 15 lõike 1 kohaselt asutatud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Rakendusmääruse (EL) nr 470/2014 (muudetud rakendusmäärusega (EL) 2015/588) artikli 1 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Lõplik dumpinguvastane tollimaks, mida kohaldatakse lõikes 1 kirjeldatud ja järgmises tabelis loetletud äriühingute valmistatud toodete netohinna suhtes liidu piiril enne tollimaksu sissenõudmist, on järgmine:

Äriühing

Lõplik dumpinguvastane tollimaks

TARICi lisakood

Zhejiang Jiafu Glass Co., Ltd; Flat Solar Glass Group Co., Ltd; Shanghai Flat Glass Co., Ltd

71,4 %

B945

Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd

75,4 %

B943

Zhejiang Hehe Photovoltaic Glass Technology Co., Ltd

35,3 %

B944

Henan Yuhua New Material Co., Ltd

17,5 %

B946

Henan Ancai Hi-Tech Co., Ltd

55,9 %

B947

Henan Succeed Photovoltaic Materials Corporation

55,9 %

B948

 

 

 

Avic Sanxin Sol-Glass Co. Ltd and Avic (Hainan) Special Glass Material Co., Ltd

60,6 %

B949

Wuxi Haida Safety Glass Co., Ltd

60,6 %

B950

Dongguan CSG Solar Glass Co., Ltd

60,6 %

B951

Pilkington Solar Taicang, Limited

60,6 %

B952

Zibo Jinxing Glass Co., Ltd

55,9 %

B953

Novatech Glass Co., Ltd

60,6 %

B954

Kõik teised äriühingud

67,1 %

B999”

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja aluslepingute kohaselt liikmesriikides vahetult kohaldatav.

Brüssel, 13. august 2015

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 343, 22.12.2009, lk 51.

(2)  Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 470/2014, 13. mai 2014, millega kehtestatakse Hiina Rahvavabariigist pärit solaarklaasi impordi suhtes lõplik dumpinguvastane tollimaks ja nõutakse lõplikult sisse kõnealuse impordi suhtes kehtestatud ajutine tollimaks (ELT L 142, 14.5.2014, lk 1).

(3)  Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/588, 14. aprill 2015, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 470/2014, millega kehtestatakse Hiina Rahvavabariigist pärit solaarklaasi impordi suhtes lõplik dumpinguvastane tollimaks ja nõutakse lõplikult sisse kõnealuse impordi suhtes kehtestatud ajutine tollimaks (ELT L 98, 15.4.2015, lk 6).

(4)  Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 471/2014, 13. mai 2014, millega kehtestatakse lõplik tasakaalustav tollimaks Hiina Rahvavabariigist pärit solaarklaasi impordi suhtes (ELT L 142, 14.5.2014, lk 23).

(5)  ELT C 457, 19.12.2014, lk 9.