14.8.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 215/6


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2015/1390,

13. august 2015,

millega muudetakse 233. korda nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavate Al-Qaida võrguga seotud isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangud

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 27. mai 2002. aasta määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavate Al-Qaida võrguga seotud isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangud (1), eriti selle artikli 7 lõike 1 punkti a ja artikli 7 lõiget 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisas on esitatud nende isikute, rühmituste ja üksuste loetelu, kelle rahalised vahendid ja majandusressursid nimetatud määruse alusel külmutatakse.

(2)

2015. aasta 22. mai ja 15. juuni vahelisel ajavahemikul otsustas ÜRO Julgeolekunõukogu sanktsioonide komitee 22. mail 2015, 15. juunil 2015, 26. juunil 2015 ja 10. juulil 2015 tehtud otsustega muuta kuut kannet nende füüsiliste isikute loetelus, kelle suhtes kohaldatakse rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamist, ja viit kannet nende üksuste loetelus, kelle suhtes kohaldatakse rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamist. 6. augustil 2015 otsustas sanktsioonide komitee lisada loetellu ühe üksuse.

(3)

Seega tuleks määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisa vastavalt ajakohastada.

(4)

Selleks et tagada käesolevas määruses sätestatud meetmete tõhusus, peaks käesolev määrus jõustuma viivitamata,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 13. august 2015

Komisjoni nimel

presidendi eest

välispoliitika vahendite talituse direktor


(1)  EÜT L 139, 29.5.2002, lk 9.


LISA

Määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisa muudetakse järgmiselt.

(1)

Pealkirja „Füüsilised isikud” alla lisatakse järgmine kanne:

(a)

„Aiman Muhammed Rabi Al-Zawahiri (teiste nimedega a) Ayman Al-Zawahari, b) Ahmed Fuad Salim, c) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi Abdel Muaz, d) Al Zawahiri Ayman, e) Abdul Qader Abdul Aziz Abdul Moez Al Doctor, f) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi, g) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabie, h) Al Zawahry Aiman Mohamed Robi, i) Dhawahri Ayman, j) Eddaouahiri Ayman, k) Nur Al Deen Abu Mohammed, l) Ayman Al Zawahari, m) Ahman Fuad Salim, n) Abu Fatma, o) Abu Mohammed). Tiitel: a) doktor, b) dr. Sünnikuupäev: 19.6.1951. Sünnikoht: Giza, Egiptus. Kodakondsus: Egiptuse. Passinumber: a) 1084010 (Egiptuse pass), b) 19820215. Muu teave: a) Egiptuse Islami Džihaadi endine operatiiv- ja sõjaväeline juht, nüüd Osama bin Ladeni lähedane isik, b) viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 25.1.2001.” asendatakse pealkirja „Füüsilised isikud” all järgmisega:

„Aiman Muhammed Rabi Al-Zawahiri (teiste nimedega a) Ayman Al-Zawahari, b) Ahmed Fuad Salim, c) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi Abdel Muaz, d) Al Zawahiri Ayman, e) Abdul Qader Abdul Aziz Abdul Moez Al Doctor, f) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi, g) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabie, h) Al Zawahry Aiman Mohamed Robi, i) Dhawahri Ayman, j) Eddaouahiri Ayman, k) Nur Al Deen Abu Mohammed, l) Ayman Al Zawahari, m) Ahman Fuad Salim, n) Abu Fatma, o) Abu Mohammed). Tiitel: a) doktor, b) dr. Sünniaeg: 19.6.1951. Sünnikoht: Giza, Egiptus. Kodakondsus: Egiptuse. Passinumber: a) 1084010 (Egiptuse pass), b) 19820215. Muu teave: a) Al-Qaida juht, b) Egiptuse Islami Džihaadi endine operatiiv- ja sõjaväeline juht, oli Osama bin Ladeni (surnud) lähedane isik, c) viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 25.1.2001.”

(b)

Kanne „Yasser Mohamed Ismail Abu Shaweesh (teise nimega Yasser Mohamed Abou Shaweesh). Aadress: Saksamaa. Sünnikuupäev: 20.11.1973. Sünnikoht: Benghazi, Liibüa. Kodakondsus: kodakondsuseta palestiinlane. Passinumber: a) 939254 (Egiptuse reisidokument), b) 0003213 (Egiptuse pass), c) 981358 (Egiptuse pass), d) C00071659 (Saksamaa Liitvabariigi välja antud passi asendav dokument). Muu teave: a) vangis Saksamaal; b) tema vend on Ismail Mohamed Ismail Abu Shaweesh. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 6.12.2005.” asendatakse pealkirja „Füüsilised isikud” all järgmisega:

„Yasser Mohamed Ismail Abu Shaweesh (teise nimega Yasser Mohamed Abou Shaweesh). Aadress: Saksamaa (vangis). Sünnikuupäev: 20.11.1973. Sünnikoht: Benghazi, Liibüa Araabia Džamahirija. Kodakondsus: kodakondsuseta palestiinlane. Passinumber: a) 939254 (Egiptuse reisidokument), b) 0003213 (Egiptuse pass), c) 981358 (Egiptuse pass), d) C00071659 (Saksamaa Liitvabariigi välja antud passi asendav dokument). Muu teave: a) 6. detsembril 2007 mõistetud Saksamaal viieks aastaks ja kuueks kuuks vangi. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 6.12.2005.”

(c)

Kanne „Nasir 'Abd-Al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi (teiste nimedega a) Nasir al-Wahishi, b) Abu Basir Nasir al-Wahishi, c) Naser Abdel Karim al-Wahishi, d) Nasir Abd al-Karim al-Wuhayshi, e) Abu Basir Nasir Al-Wuhayshi, f) Nasser Abdul- karim Abdullah al-Wouhichi, g) Abu Baseer al-Wehaishi, h) Abu Basir Nasser al-Wuhishi, i) Abdul Kareem Abdullah Al-Woohaishi, j) Nasser Abdelkarim Saleh Al Wahichi, k) Abu Basir, l) Abu Bashir). Sünnikuupäev: a) 1.10.1976, b) 8.10.1396 (Hijri kalendri järgi). Sünnikoht: Jeemen. Kodakondsus: Jeemeni. Passinumber: 40483 (5.1.1997 välja antud Jeemeni pass). Muu teave: viibis ajavahemikus 2003–2006 Jeemeni vanglas. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 19.1.2010.” asendatakse pealkirja „Füüsilised isikud” all järgmisega:

„Nasir 'Abd-Al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi (teiste nimedega a) Nasir al-Wahishi, b) Abu Basir Nasir al-Wahishi, c) Naser Abdel Karim al-Wahishi, d) Nasir Abd al-Karim al-Wuhayshi, e) Abu Basir Nasir Al-Wuhayshi, f) Nasser Abdul- karim Abdullah al-Wouhichi, g) Abu Baseer al-Wehaishi, h) Abu Basir Nasser al-Wuhishi, i) Abdul Kareem Abdullah Al-Woohaishi, j) Nasser Abdelkarim Saleh Al Wahichi, k) Abu Basir, l) Abu Bashir). Sünnikuupäev: a) 1.10.1976, b) 8.10.1396 (Hijri kalendri järgi). Sünnikoht: Jeemen. Kodakondsus: Jeemeni. Passinumber: 40483 (5.1.1997 välja antud Jeemeni pass). Muu teave: a) alates 2007. aastast rühmituse Al-Qaida in Yemen (AQY) juht, b) alates 2009. aasta jaanuarist rühmituse Al-Qaida in the Arabian Peninsula juht, tegutseb Jeemenis ja Saudi Araabias, c) teda seostatakse Al-Qaida tippjuhtkonnaga, d) väidab, et oli enne 2003. aastat Osama bin Ladeni (surnud) sekretär. e) arreteeriti Iraanis ja anti 2003. aastal välja Jeemenile, kus ta põgenes 2006. aastal vangist, 2010. aasta jaanuari seisuga tagaotsitav. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 19.1.2010.”

(d)

Kanne „Ibrahim Hassan Tali Al-Asiri (teiste nimedega a) Ibrahim Hassan Tali Asiri, b) Ibrahim Hasan Talea Aseeri, c) Ibrahim Hassan al-Asiri, d) Ibrahim Hasan Tali Asiri, e) Ibrahim Hassan Tali Assiri, f) Ibrahim Hasan Tali'A 'Asiri, g) Ibrahim Hasan Tali al-'Asiri, h) Ibrahim al-'Asiri, i) Ibrahim Hassan Al Asiri, j) Abu Saleh, k) Abosslah, l) Abu-Salaah). Aadress: Jeemen. Sünnikuupäev: a) 19.4.1982, b) 18.4.1982, c) 24.6.1402 (Hijri kalendri järgi). Sünnikoht: Rijad, Saudi Araabia. Kodakondsus: Saudi Araabia. Passinumber: F654645 (Saudi Araabia pass, välja antud 30.4.2005, aegunud 7.3.2010; Hijri kalendri järgi välja antud 24.6.1426, aegunud 21.3.1431). Riiklik isikukood: 1028745097 (Saudi Araabia riiklik isikukood). Muu teave: a) Al-Qaida käsilane ja rühmituse Al-Qaida in the Arabian Peninsula peamine pommimeister; b) 2011. aasta märtsi seisuga varjab ennast arvatavasti Jeemenis; c) Saudi Araabia on kuulutanud ta tagaotsitavaks; d) INTERPOL on tema suhtes väljastanud oranži hoiatuse (toimik #2009/52/OS/CCC, #81); e) on seotud Nasir 'abd-al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi, Said Ali al-Shihri, Qasim Yahya Mahdi al-Rimi ja Anwar Nasser Abdulla Al-Aulaqi'ga. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 24.3.2011.” asendatakse pealkirja „Füüsilised isikud” all järgmisega:

„Ibrahim Hassan Tali Al-Asiri (teiste nimedega a) Ibrahim Hassan Tali Asiri, b) Ibrahim Hasan Talea Aseeri, c) Ibrahim Hassan al-Asiri, d) Ibrahim Hasan Tali Asiri, e) Ibrahim Hassan Tali Assiri, f) Ibrahim Hasan Tali'A 'Asiri, g) Ibrahim Hasan Tali al-'Asiri, h) Ibrahim al-'Asiri, i) Ibrahim Hassan Al Asiri, j) Abu Saleh, k) Abosslah, l) Abu-Salaah). Aadress: Jeemen. Sünnikuupäev: a) 19.4.1982, b) 18.4.1982, c) 24.6.1402 (Hijri kalendri järgi). Sünnikoht: Rijad, Saudi Araabia. Kodakondsus: Saudi Araabia. Passinumber: F654645 (Saudi Araabia pass, välja antud 30.4.2005, aegunud 7.3.2010; Hijri kalendri järgi välja antud 24.6.1426, aegunud 21.3.1431). Riiklik isikukood: 1028745097 (Saudi Araabia riiklik isikukood). Muu teave: a) Al-Qaida käsilane ja rühmituse Al-Qaida in the Arabian Peninsula peamine pommimeister; b) 2011. aasta märtsi seisuga varjab ennast arvatavasti Jeemenis; c) Saudi Araabia on kuulutanud ta tagaotsitavaks; d) seostatakse ka Nasir 'abd-al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi, Qasim Yahya Mahdi al-Rimi ja Anwar Nasser Abdulla Al-Aulaqi'ga. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 24.3.2011.”

(e)

Kanne „Adil Muhammad Mahmud Abd Al-Khaliq (teiste nimedega a) Adel Mohamed Mahmoud Abdul Khaliq; b) Adel Mohamed Mahmood Abdul Khaled). Sünnikuupäev: 2.3.1984. Sünnikoht: Bahrein. Kodakondsus: Bahreini. Passinumber: 1632207 (Bahreini). Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 10.10.2008.” asendatakse pealkirja „Füüsilised isikud” all järgmisega:

„Adil Muhammad Mahmud Abd Al-Khaliq (teiste nimedega a) Adel Mohamed Mahmoud Abdul Khaliq; b) Adel Mohamed Mahmood Abdul Khaled). Sünnikuupäev: 2.3.1984. Sünnikoht: Bahrein. Kodakondsus: Bahreini. Passinumber: 1632207 (Bahreini). Muu teave: a) tegutsenud Al-Qaida ja Liibüa islamistliku võitlusrühma nimel ning andnud neile rahalist, materiaalset ja logistilist abi; b) vahistatud Araabia Ühendemiraatides 2007. aasta jaanuaris, süüdistatuna Al-Qaidasse ja Liibüa islamistlikku võitlusrühma kuulumises; c) pärast süüdimõistmist Araabia Ühendemiraatides 2007. aasta lõpus viidi ta 2008. aasta alguses ülejäänud karistust kandma Bahreini; d) pärast vabanemist 2008. aastal jätkas Al-Qaida toetuseks rahaliste vahendite hankimist, vähemalt 2012. aasta lõpuni; e) kogus raha ka Talibani toetuseks. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 10.10.2008.”

(f)

Kanne „Ibrahim Ali Abu Bakr Tantoush (teiste nimedega a) Abd al-Muhsin, b) Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr, c) Abdul Rahman, d) Abu Anas, e) Ibrahim Abubaker Tantouche, f) Ibrahim Abubaker Tantoush, g) Abd al-Muhsi, h) Abd al- Rahman, i) Al-Libi). Aadress: Johannesburg, Lõuna-Aafrika. Sünnikuupäev: 1966. Sünnikoht: al Aziziyya, Liibüa. Kodakondsus: Liibüa. Passinumber: 203037 (Tripolis välja antud Liibüa pass). Muu teave: a) seotud Afganistani toetuskomitee ja Islami Pärandi Taaselustamise Ühinguga ning Liibüa islamistliku võitlusrühmaga. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 11.1.2002.” asendatakse pealkirja „Füüsilised isikud” all järgmisega:

„Ibrahim Ali Abu Bakr Tantoush (teiste nimedega a) Abd al-Muhsin, b) Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr, c) Abdul Rahman, d) Abu Anas, e) Ibrahim Abubaker Tantouche, f) Ibrahim Abubaker Tantoush, g) Abd al-Muhsi, h) Abd al- Rahman, i) Abdel Ilah Sabri (valeidentiteet, mis on seotud võltsitud Lõuna-Aafrika isikukoodiga 6910275240086 ja Lõuna-Aafrika passi numbriga 434021161, mõlemad dokumendid on konfiskeeritud)). Aadress: Tripoli, Liibüa (2014. aasta veebruari seisuga). Sünnikuupäev: 2.2.1966. Sünnikoht: al Aziziyya, Liibüa. Kodakondsus: Liibüa. Passinumber: a) Liibüa passi number 203037, välja antud Tripolis, Liibüas, b) Liibüa pass number 347834, välja antud Ibrahim Ali Tantoush'i nimele, aegus 2014. aasta 21. veebruaril). Muu teave: a) seotud Afganistani toetuskomitee ja Islami Pärandi Taaselustamise Ühinguga ning Liibüa islamistliku võitlusrühmaga. Olemas on foto ja sõrmejäljed lisamiseks Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehte. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 11.1.2002.”

(g)

Kanne „Zulkifli Abdul Hir (teiste nimedega a) Musa Abdul Hir, b) Muslimin Abdulmotalib, c) Salim Alombra, d) Armand Escalante, e) Normina Hashim, f) Henri Lawi, g) Hendri Lawi, h) Norhana Mohamad, i) Omar Salem, j) Ahmad Shobirin, k) Bin Abdul Hir Zulkifli, l) Abdulhir Bin Hir, m) Hassan, n) Hogalu, o) Hugalu, p) Lagu, q) Marwan). Aadress: Seksyen 17, Shah Alam, Selangor, Malaisia. Sünnikuupäev: a) 5.1.1966, b) 5.10.1966. Sünnikoht: Muar Johor, Malaisia. Kodakondsus: Malaisia. Passinumber: A 11263265. Riiklik isikukood: 660105-01-5297. Muu teave: a) Ema nimi Minah Binto Aogist Abd Aziz, b) juhiloa nr: D2161572, välja antud Ameerika Ühendriikides Californias. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 9.9.2003.” asendatakse pealkirja „Füüsilised isikud” all järgmisega:

„Zulkifli Abdul Hir (teiste nimedega a) Musa Abdul Hir, b) Muslimin Abdulmotalib, c) Salim Alombra, d) Armand Escalante, e) Normina Hashim, f) Henri Lawi, g) Hendri Lawi, h) Norhana Mohamad, i) Omar Salem, j) Ahmad Shobirin, k) Bin Abdul Hir Zulkifli, l) Abdulhir Bin Hir, m) Hassan, n) Hogalu, o) Hugalu, p) Lagu, q) (kõige laiemalt tuntud nime all) Marwan. Aadress: a) Seksyen 17, Shah Alam, Selangor, Malaisia (eelmine asukoht), b) Maguindanao, Filipiinid (alates 2015. aasta jaanuarist). Sünnikuupäev: a) 5.1.1966, b) 5.10.1966. Sünnikoht: Muar Johor, Malaisia. Kodakondsus: Malaisia. Passinumber: a) A 11263265, b) riiklik isikukood: 660105-01-5297, c) juhiloa nr: D2161572, välja antud Ameerika Ühendriikides Californias. Muu teave: a) Ameerika Ühendriikide California põhjaringkonna kohtus San Franciscos andis 1. augustil 2007 tema suhtes välja vahistamismääruse, b) on tõendatud, et suri Filipiinidel Maguindanaos 2015. aasta jaanuaris, c) ema nimi Minah Binto Aogist Abd Aziz. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 9.9.2003.”

(2)

Pealkirja „Juriidilised isikud, rühmitused ja üksused” all muudetakse järgmisi kandeid:

(a)

Kanne „Revival of Islamic Heritage Society (teiste nimedega a) Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya, b) Revival of Islamic Society Heritage on the African Continent, c) Jamia Ihya Ul Turath, d) RIHS). Aadress: a) Pakistan; b) Afganistan. Muu teave: a) loetelus on ainult selle üksuse Pakistani ja Afganistani kontorid; b) seotud Abu Bakr al-Jaziri ja Afganistani toetuskomiteega (ASC). Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 11.1.2002.” asendatakse pealkirja „Juriidilised isikud, rühmitused ja üksused” all järgmisega:

„Revival of Islamic Heritage Society (teiste nimedega a) Revival of Islamic Society Heritage on the African Continent, b) Jamia Ihya ul Turath, c) RIHS, d) Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya, e) Al-Furqan Foundation Welfare Trust, f) Al-Furqan Welfare Foundation. Aadress: a) Pakistan, b) Afganistan. Muu teave: a) loetelus on ainult selle üksuse Pakistani ja Afganistani kontorid, b) seotud Abu Bakr al-Jaziri ja Afganistani toetuskomiteega (ASC). Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 11.1.2002.”

(b)

Kanne „Al-Haramain Islamic Foundation (Somaalia). Aadress: Somaalia. Muu teave: asutaja ja endine juht on Aqeel Abdulaziz Aqeel al-Aqeel. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 13.3.2002.” asendatakse pealkirja „Juriidilised isikud, rühmitused ja üksused” all järgmisega:

„Al-Haramain Islamic Foundation (Somaalia). Aadress: Somaalia. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 13.1.2002.”

(c)

Kanne „Al-Qaida in the Arabian Peninsula (teiste nimedega a) AQAP, b) Al-Qaida of Jihad Organization in the Arabian Peninsula, c) Tanzim Qa'idat al-Jihad fi Jazirat al-Arabm, d) Al-Qaida Organization in the Arabian Peninsula, e) Al-Qaida in the South Arabian Peninsula, f) Ansar al-Shari'a, g) AAS, h) Al-Qaida in Yemen, i) AQY). Muu teave: Asukoht: Jeemen või Saudi Araabia. Ansar al-Shari'a asutati 2011. aasta alguses AQAP poolt. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 19.1.2010.” asendatakse pealkirja „Juriidilised isikud, rühmitused ja üksused” all järgmisega:

„Al-Qaida in the Arabian Peninsula (teiste nimedega a) AQAP, b) Al-Qaida of Jihad Organization in the Arabian Peninsula, c) Tanzim Qa'idat al-Jihad fi Jazirat al-Arabm, d) Al-Qaida Organization in the Arabian Peninsula, e) Al-Qaida in the South Arabian Peninsula, f) Ansar al-Shari'a, g) AAS, h) Al-Qaida in Yemen, i) AQY). Muu teave: a) asukoht: Jeemen või Saudi Araabia (2004 – 2006); b) loodi 2009. aasta jaanuaris, kui rühmitus Al-Qaida in Yemen ühines rühmitusega Saudi Arabian Al-Qaida, c) AQAPi juht on Nasir 'abd-al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi, d) Ansar al-Shari'a loodi 2011. aasta alguses AQAPi poolt ja ta on võtnud vastutuse mitme Jeemenis valitsuse ja tsiviilsihtmärkide vastu toimunud rünnaku eest. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 19.1.2010.”

(d)

Kanne „Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) (teiste nimedega a) Tehrik-I-Taliban Pakistan, b) Tehrik-e-Taliban, c) Pakistani Taliban, d) Tehreek-e-Taliban). Muu teave: a) Tehrik-e Taliban asub kahel pool Afganistani ja Pakistani piiri olevates hõimupiirkondades; b) loodud 2007. aastal, juht Hakimullah Mehsud; c) Wali Ur Rehman on TTP Lõuna-Waziristani emiir. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 29.7.2011.” asendatakse pealkirja „Juriidilised isikud, rühmitused ja üksused” all järgmisega:

„Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) (teiste nimedega a) Tehrik-I-Taliban Pakistan, b) Tehrik-e-Taliban, c) Pakistani Taliban, d) Tehreek-e-Taliban). Muu teave: a) Tehrik-e Taliban asub kahel pool Afganistani ja Pakistani piiri olevates hõimupiirkondades; b) loodud 2007. aastal, juht Maulana Fazlullah. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 29.7.2011.”

(3)

Pealkirja „Juriidilised isikud, rühmitused ja üksused” alla lisatakse järgmine kanne:

(a)

„The Army Of Emigrants And Supporters (teiste nimedega: a) Battalion of Emigrants and Supporters, b) Army of Emigrants and Supporters organization, c) Battalion of Emigrants and Ansar, d) Jaysh al-Muhajirin wal-Ansar (JAMWA)). Aadress: Jabal Turkuman area, Lattakia Governorate, Syrian Arab Republic. Muu teave: loodud 2013. aastal terroristlike välisvõitlejate poolt. Asukoht: Süüria Araabia Vabariik. Ühinenud Islamiriigiga Iraagis ja Levanti Islamiriigis, loetelus nime all Al-Qaida in Iraq ja Al-Nusrah Front for the People of the Levant. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 6.8.2015.”