8.8.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 211/3


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2015/1366,

11. mai 2015,

millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1308/2013 seoses toetusega mesindussektorile

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007, (1) eriti selle artikli 56 lõiget 1, artikli 223 lõiget 2 ja artikli 231 lõiget 1,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1306/2013 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja seire kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 352/78, (EÜ) nr 165/94, (EÜ) nr 2799/98, (EÜ) nr 814/2000, (EÜ) nr 1290/2005 ja (EÜ) nr 485/2008, (2) eriti selle artikli 106 lõiget 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusega (EL) nr 1308/2013 asendati nõukogu määrus (EÜ) nr 1234/2007 (3) ning sätestati uued eeskirjad, mis käsitlevad toetusi mesindussektoris. Samuti anti selle määrusega komisjonile õigus võtta selles küsimuses vastu delegeeritud õigusakte ja rakendusakte. Selleks, et tagada toetuste korra sujuv toimimine uues õigusraamistikus, tuleb selliste õigusaktidega võtta vastu teatavad eeskirjad. Kõnealuste aktidega tuleks asendada komisjoni määrus (EÜ) nr 917/2004 (4).

(2)

Määruse (EL) nr 1308/2013 artiklis 55 on sätestatud, et liikmesriigid võivad koostada mesindussektori kolmeaastaseid riiklikke programme („mesindusprogrammid”). On vaja määrata kindlaks alus liidu rahalise panuse eraldamiseks osalevatele liikmesriikidele.

(3)

Mesilastarude arv igas osalevas liikmesriigis osutab liikmesriikide mesindussektori suurusele. Lihtne alus liidu toetuse eraldamiseks mesindusprogrammidele on iga osaleva liikmesriigi mesilastarude arvu osakaal liidu mesilastarude koguarvus.

(4)

Liidu vahendite põhjendatud jaotamiseks peaks osalevatel liikmesriikidel olema usaldusväärne meetod mesilastarude arvu kindlaks tegemiseks oma territooriumil.

(5)

Kuna mesilastarude arv muutub olenevalt aastaajast, on vaja kindlaks määrata ajavahemik, mille jooksul mesilastarude arv kindlaks määratakse.

(6)

Komisjonil on vaja teada mesilastarude arvu liikmesriikides mitte ainult mesindusprogrammidele liidu rahalise toetuse eraldamiseks, vaid ka selleks, et jälgida mesilastarude arvu muutusi liikmesriikides, et saaks hinnata toetusmeetmete mõju mesindussektorile ja teavitada Euroopa kodanikke. Seepärast peaksid osalevad liikmesriigid esitama komisjonile igal aastal mesilastarude arvu, mis on kindlaks määratud käesoleva määruse kohaselt.

(7)

Selleks, et kõik liikmesriigid saaksid rakendada kulutõhusat mesindusprogrammi, tuleks kindlaks määrata liidu toetuse konkreetne miinimumsumma programmi kohta.

(8)

Selleks, et tagada liidu vahendite tulemuslik ja tõhus kasutamine mesindussektoris, on vaja, et liikmesriigid väldiksid mesindusprogrammide topeltrahastamist määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 55 kohase toetusega mesindussektorile ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 (5) kohase maaelu arengu toetusega.

(9)

Nende liikmesriikide jaoks, kes ei ole eurot kasutusele võtnud, on vaja kehtestada eeskirjad, et määrata mesindusprogrammide rahastamise puhul kasutatav vahetuskurss. Vahetuskursi jaoks tuleks kasutada komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 907/2014 (6) artikli 34 lõikes 1 osutatud rakendusjuhtu.

(10)

Selleks, et tagada sujuv üleminek määruses (EÜ) nr 1234/2007 sätestatud mesindusmeetmetelt määruses (EL) nr 1308/2013 sätestatud meetmetele, peaks liikmesriikidel olema võimalus lisada oma enne 1. jaanuari 2014 heaks kiidetud mesindusprogrammidesse uued määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 55 lõikes 4 loetletud mesindusmeetmed.

(11)

On vaja ette näha üleminekumeetmed liidu toetuse eraldamiseks 2017.–2019. aasta mesindusprogrammidele. Selleks, et tagada järjepidevus 2014.–2016. aasta mesindusprogrammidega ja jätta liikmesriikidele piisav aeg, mille jooksul nad saavad sisse seada meetodi talvitumiseks valmis olevate mesilastarude arvu usaldusväärseks loendamiseks ajavahemikul 1. septembrist kuni 31. detsembrini, tuleks 2017.–2019. aasta mesindusprogrammidele eraldada liidu vahendid 2013. aastal liikmesriikide poolt 2014.–2016. aasta mesindusprogrammide raames teatatud mesilastarude arvu alusel.

(12)

Selguse ja õiguskindluse huvides tuleks määrus (EÜ) nr 917/2004 kehtetuks tunnistada,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Mesilastarud

Käesoleva määruse kohaldamisel tähendab mõiste „mesilastaru” üksust, mis sisaldab mesilasperet, mida kasutatakse mee, muude mesindustoodete või mesilaste aretusmaterjali tootmiseks, ning kõiki elemente, mis on vajalikud pere ellujäämiseks.

Artikkel 2

Meetod mesilastarude arvu määramiseks

Liikmesriikidel, kes esitavad määruse (EL) nr 1308/2013 artiklis 55 osutatud riiklikud mesindussektori programmid („mesindusprogrammid”), peab olema usaldusväärne meetod määramaks talvitumiseks valmis olevate mesilastarude arvu oma territooriumil igal aastal ajavahemikul 1. septembrist kuni 31. detsembrini

Artikkel 3

Teatis tarude arvu kohta

Alates 2017. aastast teatavad mesindusprogramme esitavad liikmesriigid komisjonile igal aastal oma territooriumil talvitumiseks valmis olevate mesilastarude arvu, mis on määratud kooskõlas artiklis 2 osutatud meetodiga.

Artikkel 4

Liidu toetus mesindusprogrammidele

Liidu rahaline toetus mesindusprogrammidele eraldatakse mesindusprogrammi esitanud liikmesriikidele võrdeliselt keskmise mesilastarude arvuga, mida liikmesriik on kooskõlas artikliga 3 teatanud kahe kalendriaasta jooksul, mis vahetult eelnevad komisjoni teavitamisele mesindusprogrammidest. Liidu toetuse miinimumsumma on 25 000 eurot mesindusprogrammi kohta.

Kui liikmesriigi taotletud liidu rahaline toetus mesindusprogrammile on väiksem kui käesoleva artikli esimeses lõigus ette nähtud eraldis, võib liidu toetust teiste liikmesriikide mesindusprogrammidele suurendada vastavalt teatatud mesilastarude arvule.

Artikkel 5

Topeltrahastamise vältimine

Liikmesriigid tagavad, et ei toimuks mesindusprogrammide topeltrahastamist määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 55 kohase toetusega mesindussektorile ja määruse (EL) nr 1305/2013 kohase maaelu arengu toetusega.

Artikkel 6

Vahetuskursi rakendusjuht

Määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 55 kohaselt mesindussektoris toetusena makstud summade puhul on vahetuskursi rakendusjuht osutatud delegeeritud määruse (EL) nr 907/2014 artikli 34 lõikes 1.

Artikkel 7

Kehtetuks tunnistamine

Määrus (EÜ) nr 917/2004 tunnistatakse kehtetuks.

Määrust (EÜ) nr 917/2004 kohaldatakse siiski jätkuvalt enne 1. jaanuari 2014 heaks kiidetud mesindusprogrammide puhul kuni kõnealuste programmide lõppemiseni.

Artikkel 8

Üleminekumeetmed

1.   Liikmesriigid võivad muuta oma riiklikke programme, mis on heaks kiidetud enne 1. jaanuari 2014, et lisada neisse uusi määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 55 lõikes 4 loetletud mesindusmeetmeid.

2.   Liidu rahalised vahendid 2017.–2019. aasta mesindusprogrammidele eraldatakse 2013. aastal liikmesriikide poolt 2014.–2016. aasta mesindusprogrammide raames teatatud mesilastarude arvu alusel.

Artikkel 9

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 11. mai 2015

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 671.

(2)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 549.

(3)  Nõukogu määrus (EÜ) nr 1234/2007, 22. oktoober 2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (ELT L 299, 16.11.2007, lk 1).

(4)  Komisjoni määrus (EÜ) nr 917/2004, 29. aprill 2004, mesinduse valdkonnas võetavaid abinõusid käsitleva nõukogu määruse (EÜ) nr 797/2004 üksikasjalike rakenduseeskirjade kohta (ELT L 163, 30.4.2004, lk 83).

(5)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1305/2013, 17. detsember 2013, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1698/2005 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 487).

(6)  Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 907/2014, 11. märts 2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1306/2013 makse- ja muude asutuste finantsjuhtimise, raamatupidamisarvestuse kontrollimise ja heakskiitmise, tagatiste ja euro kasutamise osas (ELT L 255, 28.8.2014, lk 18).