1.8.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 206/26


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2015/1330,

31. juuli 2015,

millega muudetakse 234. korda nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavate Al-Qaida võrguga seotud isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangud

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 27. mai 2002. aasta määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavate Al-Qaida võrguga seotud isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangud, (1) eriti selle artikli 7 lõike 1 punkti a ja artikli 7a lõiget 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisas on esitatud loetelu isikutest, rühmitustest ja üksustest, kelle rahalised vahendid ja majandusressursid külmutatakse nimetatud määruse alusel.

(2)

20. juulil 2015 kiitis ÜRO Julgeolekunõukogu sanktsioonide komitee heaks ühe füüsilise isiku väljajätmise Al-Qaida sanktsioonide komitee nende isikute, rühmituste ja üksuste loetelust, kelle suhtes tuleks kohaldada rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamist. Lisaks otsustas ÜRO Julgeolekunõukogu sanktsioonide komitee 20. juulil 2015 muuta loetelus ühte kirjet.

(3)

Seega tuleks määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisa vastavalt ajakohastada,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 31. juuli 2015

Komisjoni nimel

presidendi eest

välispoliitika vahendite talituse direktor


(1)  EÜT L 139, 29.5.2002, lk 9.


LISA

Määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisa muudetakse järgmiselt.

1)

Pealkirja „Füüsilised isikud” alt jäetakse välja järgmine kanne:

„Aliaskhab Alibulatovich Kebekov (Алиaсхаб Алибулатович Кебеков) (teiste nimedega: a) Sheikh Abu Muhammad, b) Ali Abu Muhammad, c) Abu Muhammad Ali Al-Dagestani). Sünnikuupäev: 1.1.1972. Sünnikoht: Teletli küla, Šamili rajoon, Dagestani Vabariik, Vene Föderatsioon. Kodakondsus: Venemaa. Passi nr: 628605523 (Vene välispassi number, välja antud 4.7.2006, väljaandja Venemaa Föderaalne Migratsiooniamet, aegub 16.7.2016). Riiklik isikukood: 8203883123 (Venemaa passi number, välja antud 16.7.2005, väljaandja Kirovski rajooni siseasjade osakond, Dagestani Vabariik, Vene Föderatsioon, aegub 1.1.2017). Aadress: Shosse Aeroporta 5, krt 7 Mahhatškala, Dagestani Vabariik, Vene Föderatsioon. Muu teave: a) füüsiline kirjeldus: silmade värv: pruun; juuste värv: hall; pikkus: 170–175 cm; kehaehitus: tugev, ovaalse näoga, kannab habet; b) isa nimi: Alibulat Kebekovich Kebekov, sündinud 1927. aastal; c) olemas foto lisamiseks Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehte. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 23.3.2015.”

2)

Pealkirja „Füüsilised isikud” all olev kanne „Mohammed Al Ghabra. Aadress: East London, Ühendkuningriik. Sünnikuupäev: 1.6.1980. Sünnikoht: Damaskus, Süüria. Kodakondsus: Suurbritannia. Passi nr: 094629366 (Ühendkuningriik). Muu teave: a) isa nimi Mohamed Ayman Ghabra; b) ema nimi Dalal. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 12.12.2006” asendatakse järgmisega:

„Mohammed Al Ghabra (teiste nimedega: a) Mohammed El' Ghabra, b) Danial Adam). Aadress: East London, Ühendkuningriik. Sünnikuupäev: 1.6.1980. Sünnikoht: Damaskus, Süüria. Kodakondsus: Suurbritannia. Passi nr: 094629366 (Ühendkuningriik). Muu teave: a) isa nimi Mohamed Ayman Ghabra; b) ema nimi Dalal. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 12.12.2006.”