16.7.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 188/34


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2015/1166,

15. juuli 2015,

millega uuendatakse toimeaine raud(III)fosfaadi heakskiitu kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise ja nõukogu direktiivide 79/117/EMÜ ja 91/414/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta, (1) eriti selle artiklit 22 koostoimes kõnealuse määruse artikli 20 lõikega 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Toimeaine raud(III)fosfaadi heakskiit, mis on sätestatud komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 (2) lisa A osas, aegub 31. detsembril 2015.

(2)

Komisjoni määruse (EL) nr 1141/2010 (3) artikli 4 kohaselt on kõnealuses artiklis sätestatud ajavahemiku jooksul esitatud taotlus uuendada raud(III)fosfaadi kuulumist nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ (4) I lisasse.

(3)

Taotleja esitas täiendavad toimikud vastavalt määruse (EL) nr 1141/2010 artiklile 9. Referentliikmesriik leidis, et taotlus on täielik.

(4)

Referentliikmesriik koostas kaasreferentliikmesriigiga konsulteerides uuendamise hindamisaruande ning esitas selle 30. aprillil 2013 Euroopa Toiduohutusametile (edaspidi „toiduohutusamet”) ja komisjonile.

(5)

Toiduohutusamet edastas uuendamise hindamisaruande taotlejale ja liikmesriikidele märkuste esitamiseks ning edastas saadud märkused komisjonile. Toiduohutusamet tegi ka täiendava kokkuvõtliku toimiku avalikkusele kättesaadavaks.

(6)

17. detsembril 2014 esitas toiduohutusamet komisjonile oma järelduse (5) selle kohta, kas raud(III)fosfaat võib eeldatavalt vastata määruse (EÜ) nr 1107/2009 artiklis 4 sätestatud heakskiitmise nõuetele. Komisjon esitas esialgse läbivaatamisaruande raud(III)fosfaadi kohta alalisele taime-, looma-, toidu- ja söödakomiteele 20. märtsil 2015.

(7)

Vähemalt ühe kõnealust toimeainet sisaldava taimekaitsevahendi puhul on ühe või mitme iseloomuliku kasutusviisiga seoses leidnud kinnitust, et määruse (EÜ) nr 1107/2009 artiklis 4 sätestatud heakskiitmisnõuded on täidetud. Seega loetakse need heakskiitmise nõuded täidetuks.

(8)

Lisaks leiab komisjon, et raud(III)fosfaat on madala riskiastmega toimeaine vastavalt määruse (EÜ) nr 1107/2009 artiklile 22. Raud(III)fosfaat ei ole probleemne aine ja vastab tingimustele, mis on sätestatud määruse (EÜ) nr 1107/2009 II lisa punktis 5. Raud(III)fosfaat koosneb ühenditest, mida leidub kõikjal keskkonnas ning mis on loomade ja taimede elutegevuseks olulised. Raud(III)fosfaat on ka inimeste toidu loomulik koostisosa. Määruse (EÜ) nr 1107/2009 kohaselt heaks kiidetud kasutusest tulenev inimeste, loomade ja keskkonna eeldatav täiendav kokkupuude on vähe oluline võrreldes eeldatava tegeliku kokkupuutega loomulikes oludes.

Raud(III)fosfaadi heakskiidu uuendamisega seotud riskide hindamisel käsitletakse piiratud hulgal iseloomulikke kasutusalasid, mis siiski ei sea piiranguid nendele kasutusaladele, mida raud(III)fosfaati sisaldavate taimekaitsevahendite puhul võidakse lubada. Seega on asjakohane molluskitsiidina kasutamise piirang kaotada.

(9)

Seepärast on asjakohane uuendada raud(III)fosfaadi kui madala riskiastmega aine heakskiitu.

(10)

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 20 lõike 3 kohaselt, koostoimes sama määruse artikli 13 lõikega 4, tuleks rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa vastavalt muuta.

(11)

Käesolevat määrust tuleks kohaldada alates toimeaine raud(III)fosfaadi heakskiidu lõppkuupäevale, millele on osutatud põhjenduses 1, järgnevast päevast.

(12)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Toimeaine heakskiidu uuendamine

I lisas kirjeldatud toimeaine raud(III)fosfaadi heakskiitu uuendatakse vastavalt kõnealuses lisas sätestatud tingimustele.

Artikkel 2

Rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 muutmine

Rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse II lisale.

Artikkel 3

Jõustumine ja kohaldamise kuupäev

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2016.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 15. juuli 2015

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 309, 24.11.2009, lk 1.

(2)  Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 540/2011, 25. mai 2011, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1107/2009 seoses heakskiidetud toimeainete loeteluga (ELT L 153, 11.6.2011, lk 1).

(3)  Komisjoni määrus (EL) nr 1141/2010, 7. detsember 2010, millega sätestatakse menetlus teise toimeainete rühma nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse kuulumise pikendamiseks ja kehtestatakse kõnealuste ainete loetelu (ELT L 322, 8.12.2010, lk 10).

(4)  Nõukogu direktiiv 91/414/EMÜ, 15. juuli 1991, taimekaitsevahendite turuleviimise kohta (EÜT L 230, 19.8.1991, lk 1).

(5)  EFSA Journal 2015;13(1):3973. Kättesaadav internetis: www.efsa.europa.eu.


I LISA

Tavanimetus, tunnuskoodid

IUPACi nimetus

Puhtus (1)

Heakskiidu kuupäev

Heakskiidu aegumine

Erisätted

Raud(III)fosfaat

CASi nr: 10045-86-0

CIPACi nr: 629

Raud(III)fosfaat

Raud(III)fosfaat sisaldusega 703 g/kg, mis on ekvivalentne 260 g raua ja 144 g fosforiga kg kohta

1. jaanuar 2016

31. detsember 2030

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse raud(III)fosfaadi kohta koostatud läbivaatamisaruande järeldusi, eelkõige selle I ja II liidet.


(1)  Täiendavad andmed toimeaine identifitseerimiseks ja toimeaine omadused on esitatud läbivaatamisaruandes.


II LISA

Rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa muudetakse järgmiselt.

1)

A osast jäetakse välja kanne 22 raudfosfaadi kohta.

2)

D osasse lisatakse järgmine kanne:

 

Tavanimetus, tunnuskoodid

IUPACi nimetus

Puhtus (1)

Heakskiidu kuupäev

Heakskiidu aegumine

Erisätted

„5

Raud(III)fosfaat

CASi nr: 10045-86-0

CIPACi nr: 629

Raud(III)fosfaat

Raud(III)fosfaat sisaldusega 703 g/kg, mis on ekvivalentne 260 g raua ja 144 g fosforiga kg kohta

1. jaanuar 2016

31. detsember 2030

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse raud(III)fosfaadi kohta koostatud läbivaatamisaruande järeldusi, eelkõige selle I ja II liidet.”


(1)  Täiendavad andmed toimeaine identifitseerimiseks ja toimeaine omadused on esitatud läbivaatamisaruandes.