10.7.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 182/18


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2015/1114,

9. juuli 2015,

milles käsitletakse loa andmist Escherichia coli abil toodetud L-valiini kasutamiseks kõigi loomaliikide söödalisandina ja millega muudetakse määrust (EÜ) nr 403/2009 ning rakendusmäärusi (EL) nr 848/2014 ja (EL) nr 1236/2014

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta, (1) eriti selle artikli 9 lõiget 2 ja artikli 13 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöötades kasutatavate söödalisandite lubade andmise kord ning selliste lubade andmise ning muutmise alused ja menetlused.

(2)

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikliga 7 esitati kaks taotlust L-valiini lubamiseks. Taotlustele olid lisatud määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 7 lõikes 3 nõutud üksikasjad ja dokumendid.

(3)

Taotlustes käsitletakse Escherichia coli abil toodetud L-valiini NITE SD 00066 ja Escherichia coli abil toodetud L-valiini NITE BP-01755 lubamist kõigi loomaliikide söödalisandina, mis tuleb klassifitseerida kategooriasse „toitainelised lisandid”.

(4)

Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet”) jõudis 9. detsembri 2014. aasta (2) ja 29. aprilli 2015. aasta (3) arvamustes järeldusele, et kavandatud kasutustingimuste juures ei avalda Escherichia coli NITE SD 00066 ja Escherichia coli NITE BP-01755 abil toodetud L-valiin kahjulikku mõju loomade ja inimeste tervisele ega keskkonnale ning et seda võib pidada tõhusaks asendamatu aminohappe L-valiini allikaks kõigi loomaliikide puhul. Toiduohutusameti arvates ei ole vajadust turustamisjärgse järelevalve erinõuete järele. Amet kinnitas ka määruse (EÜ) nr 1831/2003 kohaselt asutatud referentlabori aruande söödas sisalduva söödalisandi analüüsimeetodi kohta.

(5)

Kõnealuse aine hindamine näitab, et määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud tingimused kasutamise lubamiseks on täidetud. Seepärast tuleks anda luba kõnealuse aine kasutamiseks käesoleva määruse lisas esitatud viisil.

(6)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 403/2009 (4) ning komisjoni rakendusmäärustega (EL) nr 848/2014 (5) ja (EL) nr 1236/2014 (6) on antud luba L-valiini kasutamiseks söödalisandina. Täpsustamaks, et need lisaained on sama puhtusastmega ega sisalda nende valmistamisel kasutatud mikroorganismide jääke, tuleks nende identifitseerimisnumbrid ühtlustada, isegi kui kõnealused lisaained on toodetud erinevatest mikroorganismidest.

(7)

Sellest tulenevalt on aegunud nõue märgistada L-valiini söödamaterjalides ja segasöödas identifitseerimisnumbriga.

(8)

Seega tuleks määrust (EÜ) nr 403/2009 ning rakendusmäärusi (EL) nr 848/2014 ja (EL) nr 1236/2014 vastavalt muuta.

(9)

Kuna ohutusnõuded ei eelda loa tingimuste muudatuste viivitamatut kohaldamist, on asjakohane näha ette üleminekuperiood, et huvitatud isikud saaksid teha ettevalmistusi loa andmisest tulenevate uute nõuete täitmiseks.

(10)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Loa andmine

Lisas nimetatud ainet, mis kuulub söödalisandite kategooriasse „toitainelised lisandid” ja funktsionaalrühma „aminohapped, nende soolad ja analoogid”, lubatakse kasutada söödalisandina loomasöötades vastavalt lisas esitatud tingimustele.

Artikkel 2

Määruse (EÜ) nr 403/2009 muutmine

Määruse (EÜ) nr 403/2009 lisa muudetakse järgmiselt:

1)

esimeses veerus asendatakse tekst „3c3.7.1” tekstiga „3c370”;

2)

üheksanda veeru teine lõik jäetakse välja.

Artikkel 3

Rakendusmääruse (EL) nr 848/2014 muutmine

Rakendusmääruse (EL) nr 848/2014 lisa üheksanda veeru teine lõik jäetakse välja.

Artikkel 4

Rakendusmääruse (EL) nr 1236/2014 muutmine

Rakendusmääruse (EL) nr 1236/2014 lisa muudetakse järgmiselt:

1)

esimeses veerus asendatakse tekst „3c369” tekstiga „3c370”.

2)

üheksanda veeru kolmas lõik jäetakse välja.

Artikkel 5

Üleminekumeetmed

1.   Määrusega (EÜ) nr 403/2009 ning rakendusmäärustega (EL) nr 848/2014 ja (EL) nr 1236/2014 lubatud L-valiini ja kõnealuseid aineid sisaldavaid eelsegusid, mis on toodetud ja märgistatud enne 30. jaanuari 2016 kooskõlas enne 30. juulit 2015 kohaldatavate eeskirjadega, võib jätkuvalt turule lasta ja kasutada kuni olemasolevate varude ammendumiseni.

2.   Lõikes 1 nimetatud ainet sisaldavaid söödamaterjale ja segasööta, mis on toodetud ja märgistatud enne 30. juulit 2016 kooskõlas enne 30. juulit 2015 kohaldatavate eeskirjadega, võib jätkuvalt turule lasta ja kasutada olemasolevate varude ammendumiseni. Sööda puhul, mis on ette nähtud muudele loomadele kui toiduloomad, lõpeb esimeses lauses osutatud tootmis- ja märgistamisperiood 30. juulil 2017.

Artikkel 6

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 9. juuli 2015

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 268, 18.10.2003, lk 29.

(2)  EFSA Journal 2015; 13(1):3965.

(3)  EFSA Journal 2015; 13(5):4110.

(4)  Komisjoni määrus (EÜ) nr 403/2009, 14. mai 2009, L-valiini valmistise lubamise kohta söödalisandina (ELT L 120, 15.5.2009, lk 3).

(5)  Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 848/2014, 4. august 2014, milles käsitletakse Corynebacterium glutamicum'i abil toodetud L-valiini kasutamise lubamist kõikide loomaliikide söödalisandina ja millega muudetakse määrust (EÜ) nr 403/2009 L-valiini sisaldava söödalisandi märgistuse osas (ELT L 232, 5.8.2014, lk 13).

(6)  Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1236/2014, 18. november 2014, milles käsitletakse Corynebacterium glutamicum'ist (DSM 25202) toodetud L-valiini lubamist kõikide loomaliikide söödalisandina (ELT L 332, 19.11.2014, lk 26).


LISA

Söödalisandi identifitseerimisnumber

Loa hoidja

Söödalisand

Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod

Loomaliik või -kategooria

Vanuse ülempiir

Miinimumsisaldus

Maksimumsisaldus

Muud sätted

Loa kehtivusaja lõpp

mg/kg täissöödas, mille niiskusesisaldus on 12 %

Toitaineliste lisandite kategooria. Funktsionaalrühm: aminohapped, nende soolad ja analoogid

3c370

L-valiin

Söödalisandi koostis

L-valiini vähemalt 98 % (kuivainena)

Toimeaine kirjeldus

L-valiin ((2S)-2-amino-3-metüülbutaanhape), mis on saadud fermentatsiooniprotsessis Escherichia coli'ga NITE SD 00066 või Escherichia coli'ga NITE BP-01755

Keemiline valem: C5H11NO2

CASi number: 72-18-4

Analüüsimeetod  (1)

L-valiini määramiseks söödalisandis: Food Chemical Codex'i „L-valine monograph”.

L-valiini määramiseks eelsegudes, segasöödas ja söödamaterjalis:

ioonivahetuskromatograafia koos kolonnijärgse derivaatide saamisega ja spektromeetrilise määramisega (HPLC-VIS) – komisjoni määrus (EÜ) nr 152/2009 (2).

Kõik loomaliigid

 

 

1.

Märgistusel tuleb märkida niiskusesisaldus.

2.

Ohutusnõuded: käitlemisel kasutada respiraatorit, kaitseprille ja kaitsekindaid.

30. juuli 2025


(1)  Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil järgmisel aadressil: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

(2)  ELT L 54, 26.2.2009, lk 1.