9.7.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 181/80


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2015/1110,

8. juuli 2015,

millega kehtestatakse jaotuskoefitsient kogustele, mille kohta on esitatud ajavahemikul 26. juunist 2015 kuni 3. juulini 2015 impordilitsentsitaotlused määrusega (EÜ) nr 969/2006 maisi jaoks avatud tariifikvootide raames

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007, (1) eriti selle artikli 188 lõikeid 1 ja 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määruse (EÜ) nr 969/2006 (2) alusel on iga-aastane imporditariifikvoot (järjekorranumber 09.4131) avatud 277 988 tonnile maisile.

(2)

Määruse (EÜ) nr 969/2006 artikli 2 lõikega 1 on kindlaks määratud 138 994 tonni suurune kogus alaperioodiks 2 ajavahemikul 1. juulist kuni 31. detsembrini 2015.

(3)

Ajavahemikul 26. juunist 2015 alates kella 13.00st Brüsseli aja järgi kuni 3. juuli 2015 kella 13.00ni Brüsseli aja järgi esitatud impordilitsentsitaotlused hõlmavad saada olevatest kogustest suuremaid koguseid. Seega tuleks kindlaks määrata, millises ulatuses võib impordilitsentse välja anda, määrates selle jaoks kindlaks taotletud koguste suhtes kohaldatava jaotuskoefitsiendi, mis on arvutatud vastavalt komisjoni määruse (EÜ) nr 1301/2006 (3) artikli 7 lõikele 2.

(4)

Ühtlasi ei tuleks enam väljastada impordilitsentse määruse (EÜ) nr 969/2006 tähenduses jooksvaks kvoodi perioodiks.

(5)

Meetme tõhususe tagamiseks peaks käesolev määrus jõustuma selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Koguste suhtes, mille kohta on esitatud ajavahemikul 26. juunist 2015 alates kella 13.00st Brüsseli aja järgi kuni 3. juuli 2015 kella 13.00ni Brüsseli aja järgi impordilitsentsitaotlused määruse (EÜ) nr 969/2006 artikli 2 lõikes 1 sätestatud tariifikvootide (järjekorranumber 09.4131) raames, kohaldatakse jaotuskoefitsienti 77,459146 %.

2.   Uute impordilitsentsitaotluste esitamine määruse (EÜ) nr 969/2006 artikli 2 lõikes 1 sätestatud tariifikvootide (järjekorranumber 09.4131) raames on peatatud jooksvaks kvoodi perioodiks alates 3. juuli 2015 kella 13.00st Brüsseli aja järgi.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 8. juuli 2015

Komisjoni nimel

presidendi eest

põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadi peadirektor

Jerzy PLEWA


(1)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 671.

(2)  Komisjoni määrus (EÜ) nr 969/2006, 29. juuni 2006, millega avatakse kolmandatest riikidest imporditava maisi ühenduse tariifikvoot ja sätestatakse selle haldamine (ELT L 176, 30.6.2006, lk 44).

(3)  Komisjoni määrus (EÜ) nr 1301/2006, 31. august 2006, millega kehtestatakse ühised eeskirjad, et hallata põllumajandussaaduste ja -toodete imporditariifikvoote, mille suhtes kohaldatakse impordilitsentside süsteemi (ELT L 238, 1.9.2006, lk 13).