9.7.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 181/75


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2015/1108,

8. juuli 2015,

millega kiidetakse kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1107/2009 (taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta) heaks põhiaine äädikas ning muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise ja nõukogu direktiivide 79/117/EMÜ ja 91/414/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta, (1) eriti selle artikli 23 lõiget 5 koostoimes kõnealuse määruse artikli 13 lõikega 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjon sai 24. aprillil 2013 mahepõllunduse tehnoloogia instituudilt (Institut Technique de l'Agriculture Biologique, ITAB) määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 23 lõike 3 kohase taotluse selle kohta, et äädikas kiidetaks heaks põhiainena. 17. märtsil 2014 saadi Pariisi linnalt (Prantsusmaa) taotlus laiendada äädika põhiainena heakskiitmise kohta esitatud taotluses kavandatud kasutusviise. Neile taotlustele oli lisatud artikli 23 lõike 3 teises lõigus nõutav teave.

(2)

Komisjon palus Euroopa Toiduohutusametilt (edaspidi „toiduohutusamet”) teadusabi. Toiduohutusamet esitas komisjonile tehnilise aruande asjaomase aine kohta 12. augustil 2014 (2). Komisjon esitas läbivaatamisaruande (3) ja käesoleva määruse eelnõu alalisele taime-, looma-, toidu- ja söödakomiteele 27. jaanuaril 2015 ning vormistas need lõplikult komitee 29. mai 2015. aasta koosoleku ajaks.

(3)

Taotleja esitatud dokumentidest ilmneb, et äädikas vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 178/2002 (4) artiklis 2 määratletud mõiste „toit” kriteeriumidele. Kõnealust ainet ei kasutata küll valdavalt taimekaitsevahendina, kuid seda on taimekaitses võimalik kasutada nimetatud ainest ja veest koosnevas tootes. Täpsustatakse, et äädikat ei tohiks segi ajada äädikhappega, mis on komisjoni direktiiviga 2008/127/EÜ (5) nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ (6) I lisasse kantud toimeaine, nagu selgitatakse komisjoni tõlgendavas teatises, (7) mis käsitleb nimetusi, mille all toiduaineid võib müüa. Seega tuleb äädikat käsitada kui põhiainet.

(4)

Uuringute põhjal võib eeldada, et äädikas vastab üldjoontes määruse (EÜ) nr 1107/2009 artiklis 23 sätestatud nõuetele, eelkõige komisjoni läbivaatamisaruandes uuritud ja üksikasjalikult kirjeldatud kasutusviiside puhul. Seepärast on asjakohane äädikas põhiainena heaks kiita.

(5)

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 13 lõike 2 kohaselt koostoimes kõnealuse määruse artikliga 6 ning arvestades teaduse ja tehnika arengut on siiski vaja lisada teatavad heakskiitmise tingimused, mida on üksikasjalikult kirjeldatud käesoleva määruse I lisas.

(6)

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 13 lõike 4 kohaselt tuleks komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 (8) lisa vastavalt muuta.

(7)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Põhiaine heakskiitmine

I lisas kirjeldatud põhiaine äädikas kiidetakse heaks vastavalt I lisas esitatud tingimustele.

Artikkel 2

Rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 muutmine

Rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa C osa muudetakse käesoleva määruse II lisa kohaselt.

Artikkel 3

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 8. juuli 2015

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 309, 24.11.2009, lk 1.

(2)  „Outcome of the consultation with Member States and EFSA on the basic substance application for vinegar and the conclusions drawn by EFSA on the specific points raised”. („Liikmesriikide ja Euroopa Toiduohutusametiga äädika kui põhiaine heakskiitmise taotluse üle peetud konsultatsiooni tulemused ning toiduohutusameti järeldused konkreetsete tõstatatud küsimuste kohta”). EFSA supporting publication 2014:EN-641. 37 pp.

(3)  http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/?event=homepage.

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 178/2002, 28. jaanuar 2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused (EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1).

(5)  Komisjoni direktiiv 2008/127/EÜ, 18. detsember 2008, millega muudetakse nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ mitme toimeaine lisamisega (ELT L 344, 20.12.2008, lk 89).

(6)  Nõukogu direktiiv 91/414/EMÜ, 15. juuli 1991, taimekaitsevahendite turuleviimise kohta (EÜT L 230, 19.8.1991, lk 1).

(7)  EÜT C 270, 15.10.1991, lk 2.

(8)  Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 540/2011, 25. mai 2011, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1107/2009 seoses heakskiidetud toimeainete loeteluga (ELT L 153, 11.6.2011, lk 1).


I LISA

Tavanimetus, tunnuskoodid

IUPACi nimetus

Puhtus (1)

Heakskiitmine

Erisätted

Äädikas

CASi nr: 90132-02-8

Puudub

Toiduks kasutatav maksimaalselt 10 % äädikhape

1. juuli 2015

Lubatakse kasutada üksnes fungitsiidi ja bakteritsiidi põhiainena.

Äädikat kasutatakse vastavalt konkreetsetele tingimustele, mis on esitatud alalises taime-, looma-, toidu- ja söödakomitees äädika kohta koostatud läbivaatamisaruande (SANCO/12896/2014) järeldustes ning eriti selle I ja II liites.


(1)  Täiendavad andmed põhiaine määratluse, spetsifikatsiooni ja kasutamise kohta on esitatud läbivaatamisaruandes.


II LISA

Rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa C osasse lisatakse järgmine kanne:

Number

Tavanimetus, tunnuskoodid

IUPACi nimetus

Puhtus (1)

Heakskiitmine

Erisätted

„5

Äädikas

CASi nr: 90132-02-8

Puudub

Toiduks kasutatav maksimaalselt 10 % äädikhape

1. juuli 2015

Lubatakse kasutada üksnes fungitsiidi ja bakteritsiidi põhiainena.

Äädikat kasutatakse vastavalt konkreetsetele tingimustele, mis on esitatud alalises taime-, looma-, toidu- ja söödakomitees äädika kohta koostatud läbivaatamisaruande (SANCO/12896/2014) järeldustes ning eriti selle I ja II liites.”


(1)  Täiendavad andmed põhiaine määratluse, spetsifikatsiooni ja kasutamise kohta on esitatud läbivaatamisaruandes.