9.7.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 181/61


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2015/1104,

8. juuli 2015,

millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 237/2012 seoses Saccharomyces cerevisiae'st (CBS 615.94) saadud α-galaktosidaasi (EC 3.2.1.22) ja Aspergillus niger'ist (CBS 120604) saadud endo-1,4-β-glükanaasi (EC 3.2.1.4) kasutamisega uuel kujul (loa hoidja Kerry Ingredients and Flavours)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta, (1) eriti selle artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöödas kasutatavate söödalisandite lubade andmise kord ning selliste lubade andmise alused.

(2)

Komisjoni rakendusmäärusega (EL) nr 237/2012 (2) on antud kümneks aastaks luba kasutada Saccharomyces cerevisiae'st (CBS 615.94) saadud α-galaktosidaasi (EC 3.2.1.22) ja Aspergillus niger'ist (CBS 120604) saadud endo-1,4-β-glükanaasi (EC 3.2.1.4) broilerkanade söödalisandina ning komisjoni rakendusmäärusega (EL) nr 1365/2013 (3) vähe levinud kodulinnuliikide nuumlindude ning munakanade söödalisandina.

(3)

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 13 lõikega 3 on loa hoidja teinud ettepaneku muuta loa tingimusi nii, et see hõlmaks ka vedelal kujul α-galaktosidaasi ja endo-1,4-β-glükanaasi kasutamist söödalisandina broilerkanade puhul. Taotlusele olid lisatud asjakohased täiendavad andmed. Komisjon edastas taotluse Euroopa Toiduohutusametile (edaspidi „toiduohutusamet”).

(4)

Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet”) jõudis oma 28. oktoobri 2014. aasta arvamuses (4) järeldusele, et Saccharomyces cerevisiae'st (CBS 615.94) saadud α-galaktosidaas (EC 3.2.1.22) ja Aspergillus niger'ist (CBS 120604) saadud endo-1,4-β-glükanaas (EC 3.2.1.4) ei kahjusta vedelal kujul loomade ja inimeste tervist ega keskkonda ja võivad avaldada kasulikku mõju broilerkanade jõudlusele. Toiduohutusameti hinnangul ei ole vaja kehtestada turustamisjärgse järelevalve erinõudeid. Amet kinnitas ka määruse (EÜ) nr 1831/2003 kohaselt asutatud referentlabori aruande söödas sisalduva kõnealuse söödalisandi analüüsimise meetodi kohta.

(5)

Saccharomyces cerevisiae'st (CBS 615.94) saadud α-galaktosidaasi (EC 3.2.1.22) ja Aspergillus niger'ist (CBS 120604) saadud endo-1,4-β-glükanaasi (EC 3.2.1.4) hindamisel ilmnes, et määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud tingimused kasutamise lubamiseks on täidetud. Seega tuleks kehtivat luba muuta nii, et see hõlmaks kasutamist kõnealusel uuel kujul.

(6)

Seepärast tuleks rakendusmääruse (EL) nr 237/2012 lisa vastavalt muuta.

(7)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Rakendusmääruse (EL) nr 237/2012 lisa asendatakse käesoleva määruse lisa tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 8. juuli 2015

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 268, 18.10.2003, lk 29.

(2)  Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 237/2012, 19. märts 2012, Saccharomyces cerevisiae'st (CBS 615.94) saadud α-galaktosidaasi (EC 3.2.1.22) ja Aspergillus niger'ist (CBS 120604) saadud endo-1,4-β-glükanaasi (EC 3.2.1.4) lubamise kohta broilerkanade söödalisandina (loa omanik Kerry Ingredients and Flavours) (ELT L 80, 20.3.2012, lk 1).

(3)  Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1365/2013, 18. detsember 2013, milles käsitletakse Saccharomyces cerevisiae'st (CBS 615.94) saadud α-galaktosidaasi ja Aspergillus niger'ist (CBS 120604) saadud endo-1,4-β-glükanaasi valmistise kasutamise lubamist vähe levinud kodulinnuliikide nuumlindude ning munakanade söödalisandina (loa omanik Kerry Ingredients and Flavours) (ELT L 343, 19.12.2013, lk 31).

(4)  EFSA Journal 2014; 12(11): 3897.


LISA

„LISA

Söödalisandi identifitseerimisnumber

Loa hoidja nimi

Söödalisand

Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod

Loomaliik või -kategooria

Vanuse ülempiir

Miinimumsisaldus

Maksimumsisaldus

Muud sätted

Loa kehtivusaja lõpp

Aktiivsuse ühikuid 12 % niiskusesisaldusega täissööda kg kohta

Kategooria: zootehnilised lisandid. Funktsionaalrühm: seedimist soodustavad ained

4a17

Kerry Ingredients and Flavours

α-galaktosidaas

EC 3.2.1.22

Endo-1,4-β-glükanaas

EC 3.2.1.4

Söödalisandi koostis

Saccharomyces cerevisiae'st (CBS 615.94) saadud α-galaktosidaasi (EC EC 3.2.1.22) ja Aspergillus niger'ist (CBS 120604) saadud endo-1,4-β-glükanaasi (EC 3.2.1.4) valmistis, mille minimaalne aktiivsus on:

 

tahkel kujul

1 000 U (1) α-galaktosidaasi grammi kohta

5 700 U (2) endo-1,4-β-glükanaasi grammi kohta

 

vedelal kujul

500 U α-galaktosidaasi grammi kohta

2 850 U endo-1,4-β-glükanaasi grammi kohta.

Toimeaine kirjeldus

Saccharomyces cerevisiae'st (CBS 615.94) saadud α-galaktosidaas ja Aspergillus niger'ist (CBS 120604) saadud endo-1,4-β-glükanaas.

Analüüsimeetod  (3)

Määramine:

α-galaktosidaas: kolorimeetriline meetod, millega mõõdetakse p-nitrofenooli vabanemist α-galaktosidaasi toimel p-nitrofenüül-α-galaktopüranosiidist;

endo-1,4-β-glükanaas: kolorimeetriline meetod, millega mõõdetakse vees lahustuva värvaine vabanemist endo-1,4-β-glükanaasi toimel odra glükaanist, mis on ristseotud asuriiniga.

Broilerkanad

50 U α-galaktosidaasi

285 U endo-1,4-β-glükanaasi

1.

Söödalisandi ja eelsegu kasutusjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus.

2.

Soovituslik maksimumkogus:

100 U α-galaktosidaasi kilogrammi kohta;

570 U endo-1,4-β-glükanaasi kilogrammi kohta.

3.

Kasutajate ohutus: käitlemisel kasutada respiraatorit, kaitseprille ja kaitsekindaid.

9. aprill 2022


(1)  1 U on ensüümi kogus, mille toimel pH väärtusel 5,0 ja temperatuuril 37 °C vabaneb p-nitrofenüül-α-galaktopüranosiidist (pNPG) üks mikromool p-nitrofenooli minutis.

(2)  1 U on ensüümi kogus, mille toimel pH väärtusel 5,0 ja temperatuuril 50 °C vabaneb β-glükaanist üks milligramm redutseerivaid suhkruid (glükoosi ekvivalendid) minutis.

(3)  Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil järgmisel aadressil: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports”