8.7.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 177/2


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2015/1094,

5. mai 2015,

millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/30/EL seoses tööstuslike külmsäilitusseadmete energiamärgistusega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. mai 2010. aasta direktiivi 2010/30/EL energiamõjuga toodete energia- ja muude ressursside tarbimise näitamise kohta märgistuses ja ühtses tootekirjelduses, (1) eriti selle artiklit 10,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivi 2010/30/EL kohaselt peab komisjon võtma vastu delegeeritud õigusakte seoses selliste toodete energiamärgistusega, millega on seotud võimalus märkimisväärselt energiat säästa ning millel on võrdväärse funktsionaalsuse puhul erinevad töönäitajad.

(2)

Tööstuslike külmsäilitusseadmete tarbitud energia moodustab märkimisväärse osa kogu Euroopa Liidu elektrienergia vajadusest ja võrdväärse toimivusega tööstuslike säilitusseadmete energiatõhususe näitajate osas on suuri erinevusi. Nende energiatarbimise vähendamiseks on häid võimalusi. Tööstuslikud külmsäilitusseadmed peaksid seetõttu olema hõlmatud energiamärgistuse nõuetega.

(3)

Tuleks kehtestada ühtlustatud sätted tööstuslike külmsäilitusseadmete energiatõhususega seotud märgistuse ja standardse tooteinfo kohta, et innustada tootjaid parandama selliste toodete energiatõhusust, julgustada lõpptarbijaid ostma energiatõhusaid tooteid ja aidata kaasa siseturu toimimisele.

(4)

Käesoleva määruse ja komisjoni määruse (EL) 2015/1095 (2) järgimisest oodatav üldine mõju on järgmine: aastaks 2020 energiasääst aastas 1,8 TWh ning 2030. aastaks 4,1 TWh, millest tekkiv heite vähenemine oleks vastavalt 0,7 ja 1,4 miljonit CO2 ekvivalenttonni võrreldes olukorraga, kui meetmeid ei võetaks.

(5)

Märgisel esitatava teabe saamiseks tuleks kasutada usaldusväärseid, täpseid ja korratavaid mõõtmismenetlusi, mis põhinevad praegu üldtunnustatult parimatel mõõtmismeetoditel ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1025/2012 (3) I lisas nimetatud Euroopa standardiorganisatsioonide poolt vastu võetud ühtlustatud standarditel, kui need on olemas.

(6)

Käesolevas määruses tuleks täpsustada tööstuslike säilitusseadmete tootemärgiste ühetaoline kujundus ja sisu.

(7)

Lisaks tuleks käesolevas määruses täpsustada tööstuslike külmsäilitusseadmete tootekirjelduse ja tehnilise dokumentatsiooni nõuded.

(8)

Samuti tuleks käesolevas määruses kindlaks määrata sellise teabe nõuded, mis tuleb esitada tööstuslike külmsäilitusseadmete kaugmüügil, reklaamimisel ja kõigis tehnilistes reklaammaterjalides.

(9)

Kohane on sätestada käesoleva määruse läbivaatamine vastavalt tehnika arengule,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Reguleerimisese ja -ala

1.   Käesoleva määrusega kehtestatakse tööstuslike säilitusseadmete märgistamise ja täiendava tooteteabe esitamise nõuded.

2.   Käesolevat määrust kohaldatakse võrguelektritoitega tööstuslike külmsäilitusseadmete suhtes, sealhulgas nii toiduainete kui ka loomasööda jahutamiseks ette nähtud seadmete suhtes.

3.   Käesolevat määrust ei kohaldata järgmiste toodete suhtes:

a)

tööstuslikud külmsäilitusseadmed, mis ei tööta peamiselt elektri jõul;

b)

tööstuslikud külmsäilitusseadmed, mis töötavad välise kondensatsiooniseadmega;

c)

avatud säilitusseadmed, mille puhul avatus on põhieeldus nende peamise funktsiooni täitmiseks;

d)

spetsiaalselt toidu töötlemiseks ette nähtud seadmed, mille puhul ei ole erandi võimaldamiseks piisav üksnes ühe sellise toiduainete töötlemiseks ette nähtud kambri olemasolu, mille netomaht on väiksem kui 20 % seadme kogu netomahust;

e)

spetsiaalselt külmutatud toiduainete kontrollitud sulatamiseks ette nähtud seadmed, mille puhul ei ole erandi võimaldamiseks piisav üksnes ühe spetsiaalselt külmutatud toiduainete kontrollitud sulatamiseks ette nähtud kambri olemasolu;

f)

külmtöölauad;

g)

käsimüügiletid ja muud samalaadse ehitusega säilitusseadmed, mis on lisaks jahutamisele ja säilitamisele eelkõige ette nähtud toiduainete väljapanekuks ja müümiseks;

h)

seadmed, milles ei kasutata jahutamiseks auru kokkusurumise tsüklit;

i)

eritellimusel ainueksemplarina valmistatud tööstuslikud külmsäilitusseadmed, mis on valmistatud tellija näitajate alusel ning mis ei ole samaväärsed muude tööstuslike külmsäilitusseadmetega, nagu on kirjeldatud I lisa mõistes 9;

j)

külmikud-sügavkülmikud;

k)

loomuliku konvektsiooniga säilitusseadmed;

l)

sisseehitatud säilitusseadmed;

m)

ratastel liikuvate riiulite jaoks ette nähtud säilitusseadmed ja kahelt poolt avatavad säilitusseadmed;

n)

sügavkülmkirstud.

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)   „tööstuslik külmsäilitusseade”– isoleeritud külmutusseade ühe või mitme kambriga, millele on juurdepääs ühe või mitme ukse või sahtli kaudu, mis hoiab auru kokkusurumise tsüklit kasutades toiduainete temperatuuri püsivalt ettenähtud piirides jahutus- või külmutustemperatuuril ning mis on ette nähtud toiduainete säilitamiseks mujal kui kodumajapidamises, kuid mitte toiduainete väljapanekuks või klientidele kättesaadavaks tegemiseks;

b)   „toiduained”– toit, toidu koostisosad, joogid, sh vein, ja muud peamiselt toiduks ette nähtud ained, mis vajavad jahutamist kindlaksmääratud temperatuuril;

c)   „sisseehitatud külmik”– statsionaarne isoleeritud säilitusseade, mis on ette nähtud paigaldamiseks kappi, ettevalmistatud seinaorva või muusse samalaadsesse kohta ja mis tuleb viimistleda mööbliks;

d)   „ratastel liikuvate riiulite jaoks ette nähtud külmik”– ühekambriline tööstuslik külmsäilitusseade, kuhu saab sisse lükata ratastega riiulid toodete säilitamiseks;

e)   „kahelt poolt avatav külmik”– tööstuslik külmsäilitusseade, mis on kahelt poolt ligipääsetav;

f)   „loomuliku konvektsiooniga säilitusseade”– ilma sisemise sundõhuringluseta tööstuslik külmsäilitusseade, mis on ette nähtud temperatuuritundlike toiduainete säilitamiseks või selleks, et ilma suletud mahutita säilitatavate toiduainete kuivamist vältida, ning mille puhul üks loomuliku konvektsiooniga kamber säilitusseadmes ei ole piisav, et säilitusseadet määratleda kui loomuliku konvektsiooniga säilitusseadet;

g)   „avatud külmik”– tööstuslik külmsäilitusseade, mille külmutusalale on väljastpoolt võimalik pääseda ust või sahtlit avamata ning mille puhul ainult ühe sellise kambri olemasolu, mille netomaht on väiksem kui 20 % seadme kogumahust, ei ole piisav, et säilitusseadet saaks pidada avatud külmikuks;

h)   „külmtöölaud”– tööstuslik külmsäilitusseade ühe või mitme vertikaaltasapinnas asuva ukse või sahtliga ning pealispinnal olevate avadega toiduainete ajutiseks säilitamiseks kasutatavate nõude jaoks, mis hõlbustab toiduainete, näiteks pitsakatete ja salatikomponentide kättesaamist;

i)   „kombikülmik”– tööstuslik külmsäilitusseade, millel on kaks või rohkem erineva temperatuuriga kambrit toiduainete jahutamiseks ja säilitamiseks;

j)   „külmik-sügavkülmik”– külmsäilitusseade, milles on vähemalt üks kamber, mis töötab üksnes jahutustemperatuuril, ja üks kamber, mis töötab üksnes külmutamistemperatuuril;

k)   „sügavkülmkirst”– sügavkülmik, mille kambri(te)le pääseb juurde seadme ülaosa kaudu või millel on nii pealtavatav kui ka püstine kamber, kuid mille pealtavatava(te) kambri(te) maht moodustab rohkem kui 75 % seadme kogumahust.

Artikkel 3

Tarnijate kohustused ja ajakava

1.   1. juulist 2016 peavad tarnijad, kes lasevad turule või seavad töökorda tööstuslikke külmsäilitusseadmeid, tagama, et täidetud oleksid järgmised nõuded:

a)

kõik tööstuslikud külmsäilitusseadmed peavad olema varustatud trükitud märgisega, mille vorm ja millel esitatav teave on sätestatud III lisas;

b)

kõigi tööstuslike külmsäilitusseadmete mudelite edasimüüjatele tuleb teha elektrooniliselt kättesaadavaks III lisa kohase vormi ja sisuga märgis;

c)

IV lisa kohane tootekirjeldus tuleb teha kättesaadavaks;

d)

kõigi tööstuslike külmsäilitusseadmete mudelite edasimüüjatele tuleb teha elektrooniliselt kättesaadavaks IV lisa kohane tootekirjeldus;

e)

liikmesriikide asutustele esitatakse nõudmise korral V lisas sätestatud tehnilised dokumendid;

f)

iga tööstusliku külmsäilitusseadme konkreetse mudeli reklaam, milles on energia- või hinnateavet, peab sisaldama viidet selle mudeli energiatõhususe klassile;

g)

iga tööstusliku säilitusseadme konkreetse mudeli tehniline reklaammaterjal, milles kirjeldatakse selle konkreetseid tehnilisi näitajaid, peab sisaldama viidet selle mudeli energiatõhususe klassile.

2.   III lisa kohased märgised tuleb lisada turule lastavatele tööstuslikele külmsäilitusseadmetele vastavalt järgmisele ajakavale:

1. juulist 2016: märgis 1 või märgis 2;

1. juulist 2019: märgis 2.

Artikkel 4

Edasimüüjate kohustused

Tööstuslike külmsäilitusseadmete edasimüüjad peavad tagama, et järgmised nõuded oleksid täidetud:

a)

müügikohas on iga tööstusliku külmsäilitusseadme esi- või ülaosa välispinnal selgelt nähtav artikli 3 lõike 1 kohane märgis, mille tarnijad on kättesaadavaks teinud;

b)

müügiks, rendile andmiseks või järelmaksuga müügiks pakutavaid tööstuslikke külmsäilitusseadmeid, mille puhul lõppkasutaja toodet eeldatavasti esitletuna ei näe, turustatakse koos tarnija poolt VI lisa kohaselt esitatud teabega, välja arvatud juhul, kui toodet pakutakse interneti kaudu, millisel juhul kohaldatakse VII lisa sätteid;

c)

iga tööstusliku külmsäilitusseadme konkreetse mudeli reklaam, milles on energia- või hinnateavet, sisaldab viidet selle mudeli energiatõhususe klassile;

d)

iga tööstusliku säilitusseadme konkreetse mudeli tehniline reklaammaterjal, milles kirjeldatakse selle konkreetseid tehnilisi näitajaid, sisaldab viidet selle mudeli energiatõhususe klassile.

Artikkel 5

Mõõtmised ja arvutused

Artiklite 3 ja 4 alusel esitatava teabe saamiseks kasutatakse usaldusväärseid, täpseid ja korratavaid mõõtmismenetlusi, mille puhul võetakse arvesse üldtunnustatult parimaid mõõtmismeetodeid, nagu on sätestatud IX lisas.

Artikkel 6

Turujärelevalve eesmärgil tehtav kontroll

Liikmesriik kohaldab esitatud energiatõhususe klassi, aastase energiatarbe ja mahtude vastavushindamisel X lisas sätestatud menetlust.

Artikkel 7

Läbivaatamine

Komisjon vaatab käesoleva määruse läbi seoses tehnika arenguga hiljemalt viie aasta möödumisel määruse jõustumisest. Läbivaatamise käigus hinnatakse eelkõige järgmist:

a)

milliseid olulisi muutusi on toimunud erinevate seadmetüüpide turuosades;

b)

X lisas sätestatud kontrollimisel lubatud kõrvalekaldeid;

c)

kas on asjakohane võtta kasutusele külmik-sügavkülmikute aastase normatiivse energiatarbimise määramise meetod;

d)

kas on asjakohane võtta kasutusele madalate külmikute aastase normatiivse energiatarbimise arvutamise läbivaadatud meetod.

Artikkel 8

Jõustumine ja kohaldamine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 5. mai 2015

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 153, 18.6.2010, lk 1.

(2)  Komisjoni määrus (EL) 2015/1095, 5. mai 2015, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/125/EÜ seoses tööstuslike külmsäilitusseadmete, kiirjahutuskappide, kondensatsiooniseadmete ja protsessijahutite ökodisaini nõuetega (vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 19).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1025/2012, 25. oktoober 2012, mis käsitleb Euroopa standardimist ning millega muudetakse nõukogu direktiive 89/686/EMÜ ja 93/15/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 94/9/EÜ, 94/25/EÜ, 95/16/EÜ, 97/23/EÜ, 98/34/EÜ, 2004/22/EÜ, 2007/23/EÜ, 2009/23/EÜ ja 2009/105/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 87/95/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 1673/2006/EÜ (ELT L 316, 14.11.2012, lk 12).


I LISA

II–X lisas kasutatavad mõisted

II–X lisas kasutatakse järgmisi mõisteid:

1)   „netomaht”– toiduainete jaoks kasutatav maht lubatud koormuse piires;

2)   „jahutusseisundi töötemperatuur”– toiduainete säilitamiseks säilitusseadmes pidevalt hoitav temperatuur – 1…5 °C;

3)   „külmutusseisundi töötemperatuur”– toiduainete säilitamiseks säilitusseadmes pidevalt hoitav temperatuur alla – 15 °C, mis vastab kõige soojema pakiga katsel kasutatavale kõige kõrgemale temperatuurile;

4)   „mitmeotstarbeline külmik”– tööstuslik külmsäilitusseade, mille osas või kambris võib seadistada erinevaid temperatuure toiduainete jahutamiseks või külmutamiseks;

5)   „püstkülmik”– tööstuslik külmsäilitusseade, mille kogukõrgus on vähemalt 1 050 mm ja millel on üks või mitu esiust või sahtlit, mille kaudu pääseb juurde samale kambrile;

6)   „madal külmik”– tööstuslik külmsäilitusseade, mille kogukõrgus on kuni 1 050 mm ja millel on üks või mitu esiust või sahtlit, mille kaudu pääseb juurde samale kambrile;

7)   „väikese võimsusega külmik”– tööstuslik külmsäilitusseade, mis on võimeline kliimaklassile 3 vastava välistemperatuuri korral hoidma kõikides oma kambrites pidevat jahutus- või külmutustemperatuuri IX lisa tabeli 3 kohaselt; kui külmik tagab temperatuuri säilitamise kliimaklassile 4 vastavates keskkonnatingimustes, ei loeta seda väikese võimsusega külmikuks;

8)   „suure võimsusega külmik”– tööstuslik külmsäilitusseade, mis on võimeline kliimaklassile 5 vastava välistemperatuuri korral hoidma kõikides oma kambrites pidevat jahutus- või külmutustemperatuuri IX lisa tabeli 3 kohaselt;

9)   „samaväärne tööstuslik külmsäilitusseade”– tööstusliku külmsäilitusseadme mudel, mille netomaht, tehnilised, tõhususe ja töönäitajad ning kambrite tüübid ja mahud on samasugused kui sama tootja teistsuguse koodi all turule lastud teise tööstusliku külmsäilitusseadme mudeli näitajad.


II LISA

Energiatõhususe klassid

Tööstusliku säilitusseadme energiatõhususe klass määratakse kindlaks tabeli 1 kohase energiatõhususindeksi (EEI) alusel.

Tabel 1

Tööstuslike säilitusseadmete energiatõhususe klassid

Energiatõhususe klass

EEI

A+++

EEI < 5

A++

5 ≤ EEI < 10

A+

10 ≤ EEI < 15

A

15 ≤ EEI < 25

B

25 ≤ EEI < 35

C

35 ≤ EEI < 50

D

50 ≤ EEI < 75

E

75 ≤ EEI < 85

F

85 ≤ EEI < 95

G

95 ≤ EEI < 115

EEI arvutatakse VIII lisas esitatud juhiste järgi.


III LISA

Märgised

1.   Märgis 1 — Tööstuslikud külmsäilitusseadmed energiatõhususe klassidega A–G

Image

Märgisel esitatakse järgmine teave:

I.

tarnija nimi või kaubamärk;

II.

tarnija mudelitähis;

III.

energiatõhususe klass, mis on määratud kindlaks II lisa kohaselt; energiatõhususe klassi märkiva noole ots paigutatakse asjakohast energiatõhususe klassi märkiva noole otsaga ühele kõrgusele;

IV.

aastane elektritarbimine lõppenergia järgi [kWh], arvutatud vastavalt IX lisale ja ümardatud täisarvuni;

V.

kõikide selliste jahutuskambrite netomahtude [l] summa, mis töötavad jahutustemperatuuril; kui ei ole jahutustemperatuuril töötavaid kambreid, esitab tarnija vastava väärtuse asemel „– L”;

VI.

kõikide selliste külmutuskambrite netomahtude summa [l], mis töötavad külmutustemperatuuril; kui ei ole külmutustemperatuuril töötavaid kambreid, esitab tarnija vastava väärtuse asemel „– L”;

VII

kliimaklass (3, 4 või 5) koos asjaomase kuivtermomeetri temperatuuriga [°C] ja vastava niiskusega [ %], nagu osutatud IX lisa tabelis 3.

Märgise kujundus peab olema kooskõlas punktiga 3. Erandina võib lisada ELi ökomärgise, kui mudelile on antud ELi ökomärgis (1).

2.   Märgis 2 — Tööstuslikud külmsäilitusseadmed energiatõhususe klassidega A+++ kuni G

Image

Sellele märgisele lisatakse punktis 1 loetletud andmed.

Märgise kujundus peab olema kooskõlas punktiga 3. Erandina võib lisada ELi ökomärgise, kui mudelile on antud ELi ökomärgis.

3.   Tööstuslike külmsäilitusseadmete märgise kujundus peab olema järgmine:

Image

kus:

a)

märgise laius on vähemalt 110 mm ja kõrgus 220 mm. Kui märgis trükitakse suuremas formaadis, peab selle kujunduse mõõtude suhe jääma samaks kui eespool esitatud kirjelduses;

b)

taust on valge;

c)

neljavärvitükk: CMYK – tsüaansinine, magentapunane, kollane ja must; nt 00-70-X-00 tähendab järgmist: 0 % tsüaansinist, 70 % magentapunast, 100 % kollast, 0 % musta;

d)

märgis peab vastama kõikidele allpool toodud tingimustele (numbrid viitavad eespool esitatud joonisele):

Image

ELi märgise äärejoon: 5 pt – värvus: tsüaansinist 100 % – ümarad nurgad: 3,5 mm.

Image

ELi logo: värvused: X-80-00-00 ja 00-00-X-00.

Image

Energiamärgis: värvus: X-00-00-00.

Piktogrammi näidis: ELi logo + energiamärgis: laius 92 mm × kõrgus 17 mm.

Image

Logode all olev joon: 1 pt — värvus: tsüaansinist 100 % — pikkus 92,5 mm.

Image

Skaala A–G

Nool

:

kõrgus 7 mm, tühik 0,75 mm – värvused:

 

kõrgeim klass: X-00-X-00,

 

teine klass: 70-00-X-00,

 

kolmas klass: 30-00-X-00,

 

neljas klass: 00-00-X-00,

 

viies klass: 00-30-X-00,

 

kuues klass: 00-70-X-00,

 

viimased klassid: 00-X-X-00;

tekst

:

poolpaks Calibri 19 pt, valged suurtähed; „+”-sümbolid: poolpaks Calibri 13 pt, valged tähed ülapaigutusega, ühes reas.

Image

Energiatõhususe klass

Nool

:

laius 26 mm × kõrgus 14 mm; 100 % musta;

tekst

:

poolpaks Calibri, 29 pt, valged suurtähed; „+”-sümbolid: poolpaks Calibri, 18 pt, valged tähed ülapaigutusega, ühes reas.

Image

Energia

Tekst

:

tavaline Calibri, 11 pt, suurtähed, 100 % musta.

Image

Aastane energiatarbimine

Äärejoon

:

2 pt – värvus: tsüaansinist 100 % – ümarad nurgad: 3,5 mm.

Väärtus

:

poolpaks Calibri, 32 pt, 100 % musta.

2. rida

:

poolpaks Calibri, 14 pt, 100 % musta.

Image

Kõikide jahutustemperatuuril töötavate kambrite netomaht

Äärejoon

:

2 pt – värvus: tsüaansinist 100 % – ümarad nurgad: 3,5 mm.

Väärtus

:

poolpaks Calibri, 25 pt, 100 % musta; tavaline Calibri, 17 pt, 100 % musta.

Image

Kliimaklass asjaomase kuivtermomeetri temperatuuri ja suhtelise niiskusega

Äärejoon

:

2 pt – värvus: tsüaansinist 100 % – ümarad nurgad: 3,5 mm.

Väärtus

:

poolpaks Calibri 25 pt, 100 % musta.

2. rida

:

tavaline Calibri 14 pt, 100 % musta.

Image

Kõikide külmutustemperatuuril töötavate sügavkülmkambrite netomaht:

Äärejoon

:

2 pt – värvus: tsüaansinist 100 % – ümarad nurgad: 3,5 mm.

Väärtus

:

poolpaks Calibri, 25 pt, 100 % musta; tavaline Calibri, 17 pt, 100 % musta.

Image

Tarnija nimi või kaubamärk

Image

Tarnija mudelitähis

Image

Tarnija nimi või kaubamärk ja mudelitähis peavad mahtuma alale suurusega 90 × 15 mm

Image

Määruse number

Tekst

:

poolpaks Calibri, 11 pt.


(1)  Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2009. aasta määrusele (EÜ) nr 66/2010 ELi ökomärgise kohta (ELT L 27, 30.1.2010, lk 1).


IV LISA

Tootekirjeldus

1.

Tööstuslike külmsäilitusseadmete tootekirjelduse teave esitatakse järgmises järjekorras ja see lisatakse toote brošüürile või muudele tootega kaasa antavatele dokumentidele:

a)

tarnija nimi või kaubamärk;

b)

tarnija mudelitähis;

c)

mudeli tüüp vastavalt I lisas esitatud mõistetele;

d)

mudeli energiatõhususe klass ja energiatõhususindeks, mis määratakse kindlaks vastavalt II lisale;

e)

kui mudelile on määruse (EÜ) nr 66/2010 kohaselt antud ELi ökomärgis, võib lisada ka selle teabe;

f)

tööstusliku säilitusseadme energiatarbimine 24 tunni kestel (E24h) ja aastane energiatarbimine [kWh], arvutatud vastavalt IX lisale ja ümardatud täisarvuni;

g)

iga kambri netomaht;

h)

kliimaklass vastavalt IX lisa tabelile 3;

i)

väikese võimsusega seadmete puhul järgmine lause: „Käesolev seade on ette nähtud kasutamiseks ümbritseva õhu temperatuuril kuni 25 °C ega sobi kasutamiseks kuumas suurköögis.”;

j)

suure võimsusega seadmete puhul järgmine lause: „Käesolev seade on ette nähtud kasutamiseks ümbritseva õhu temperatuuril kuni 40 °C.”

2.

Üks tootekirjeldus võib hõlmata mitut sama tarnija tarnitavat tööstuslikku külmsäilitusseadet.

3.

Tootekirjelduses oleva teabe võib esitada märgise koopiana värviliselt või mustvalgena; sel juhul tuleb esitada ka punktis 1 loetletud teave, mida ei ole märgisel esitatud.


V LISA

Tehniline dokumentatsioon

1.

Artikli 3 lõike 1 punktis c osutatud tehniline dokumentatsioon sisaldab järgmist:

a)

tarnija nimi ja aadress;

b)

tööstusliku külmsäilitusseadme mudeli kirjeldus, mis on piisav selle üheselt kindlaks tegemiseks;

c)

vajaduse korral viited kohaldatud ühtlustatud standarditele;

d)

vajaduse korral teised kasutatud tehnilised standardid ja spetsifikatsioonid;

e)

selle isiku andmed ja allkiri, kellel on õigus tarnija nimel alla kirjutada;

f)

IX lisas sätestatud tehniliste näitajate mõõtmiste ja arvutuste tulemused.

2.

Kui tööstusliku külmsäilitusseadme konkreetse mudeli kohta tehnilistes dokumentides esitatud andmed on saadud samaväärse tööstusliku külmsäilitusseadme mudeli alusel tehtud arvutustega, tuleb esitada tehnilistes dokumentides nimetatud arvutuste ja tarnija katsete andmed, et oleks võimalik kontrollida arvutuste õigsust. Tehniline teave peab sisaldama ka kõikide muude samaväärsete tööstuslike külmsäilitusseadmete mudelite loetelu, mille andmed on saadud samal viisil.

3.

Kõnealuses tehnilises dokumentatsioonis sisalduv teave võib olla ühendatud tehnilise dokumentatsiooniga, mis esitatakse direktiivi 2009/125/EÜ meetmete kohaselt.


VI LISA

Teave, mis tuleb esitada juhul, kui lõppkasutaja ei näe eeldatavasti toodet esitletuna mujal kui internetis

1.

Kui lõpptarbija eeldatavasti ei näe toodet esitletuna mujal kui internetis, tuleb esitada teave järgmiselt:

a)

mudeli energiatõhususe klass, mis on II lisa kohaselt kindlaks määratud;

b)

aastane energiatarbimine [kWh], mis arvutatakse vastavalt IX lisale ja ümardatakse täisarvuni;

c)

iga kambri netomaht;

d)

kliimaklass, mis on määratud kindlaks IX lisa kohaselt.

2.

Kui esitatakse muid tootekirjelduses sisalduvaid andmeid, tuleb seda teha IV lisas sätestatud kujul ja järjekorras.

3.

Kogu käesolevas lisas osutatud teave tuleb trükkida või esitada loetava suuruse ja kirjatüübiga kirjas.


VII LISA

Teave, mis tuleb esitada juhul, kui toodet müüakse, antakse rendile või müüakse järelmaksuga interneti kaudu

1.

Käesoleva lisa punktides 2–5 kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)   „kuvamisseadis”– mis tahes ekraan, sh puutetundlik ekraan, või muu kuvamisviis, mida kasutatakse internetiteabe kuvamiseks kasutajatele;

b)   „pesaaken”– aken, mille kaudu muutub kujutis või andmekogum kättesaadavaks muul kujutisel või andmekogumil tehtava hiireklõpsu, hiirega üleliikumise või puutetundliku ekraani puhul muu kujutise või andmekogu suuremaksvenitamise abil;

c)   „puutetundlik ekraan”– puutele reageeriv ekraan, nt tahvelarvuti, klaviatuurita tahvelarvuti või nutitelefoni ekraan;

d)   „alternatiivtekst”– kujutise asemel esitatav tekst, millega edastatakse teavet muud moodi kui kujutisena; seda kasutatakse selliste näidikute puhul, millega ei saa kujutisi esitada, samuti kõnesünteesiseadme puhul juurdepääsu hõlbustava vahendina kõnesünteesirakenduste sisendina.

2.

Asjakohane märgis, mille tarnijad teevad kättesaadavaks artikli 3 lõike 1 punkti b kohaselt, tuleb kuvada kuvamisseadisel toote hinna lähedal artikli 3 lõikes 2 sätestatud ajakava kohaselt. Märgis peab olema sellise suurusega, mis tagab selle hea nähtavuse ja loetavuse, ning peab olema III lisa punktis 3 esitatud mõõtudega proportsionaalne. Märgise võib esitada pesaakna kaudu, mille puhul peab märgisele juurdepääsuks kasutatav kujutis olema kooskõlas käesoleva lisa punktis 3 sätestatud nõuetega. Pesaaknas kuvamise korral peab märgis ekraanile ilmuma pärast esimest kujutisel tehtud hiireklõpsu, hiirega üleliikumist või puutetundliku ekraani puhul pärast selle esimest venitamist.

3.

Kujutis, mille kaudu pääseb pesaaknas märgise juurde, peab olema järgmine:

a)

see kujutab noolt, mis on toote märgisel esitatud energiatõhususe klassiga sama värvi;

b)

sellel peab olema toote energiatõhususklass valges, sama tähesuurusega kirjas nagu hind ning

c)

selle kuju on üks järgmisest kahest:

Image

4.

Pesaakna korral tuleb kuvada märgise kujutis järgmisel viisil:

a)

käesoleva lisa punktis 3 osutatud kujutis tuleb kuvada kuvamisseadisel toote hinna lähedal;

b)

kujutisel peab olema märgise link;

c)

märgis kuvatakse pärast hiireklõpsu, hiirega üleliikumist või puuteekraanil kujutise venitamist;

d)

märgis ilmub hüpikaknas, uuel vahelehel või leheküljel või ühe akna sees kuvataval teisel aknal;

e)

märgise suurendamiseks puuteekraanil kasutatakse asjaomaseid puuteekraanil kasutatavaid käsklusi;

f)

märgise kuvamise lõpetab sulgemiskäsklus või muu tavaline sulgemisvõte;

g)

kujutise tekstialternatiivil, mida kuvatakse juhul, kui märgist ei ole võimalik kuvada, esitatakse toote energiatõhususklass hinnaga sama tähesuurusega kirjas.

5.

Tarnijate poolt artikli 3 lõike 1 punkti d kohaselt kättesaadavaks tehtud asjakohane tootekirjeldus tuleb kuvada kuvamisseadisel toote hinna lähedal. Tootekirjeldus peab olema sellise suurusega, et see oleks selgelt nähtav ja loetav. Tootekirjelduse võib kuvada pesaaknas ning sel juhul peab sellele viival lingil olema selgelt ja loetavalt märgitud „Tootekirjeldus”. Kui kasutatakse pesaakent, kuvatakse tootekirjeldus esimese hiireklõpsu, hiirega üleliikumise või puuteekraanil lingi venitamisega.


VIII LISA

Tööstuslike külmsäilitusseadmete energiatõhususindeksi arvutamise meetod

Energiatõhususindeksi (EEI) arvutamisel võrreldakse tööstusliku külmsäilitusseadme mudeli aastast energiatarbimist selle aastase normatiivse energiatarbimisega.

Energiatõhususindeks EEI arvutatakse järgmiselt:

EEI = (AEC/SAEC) × 100,

kus:

AEC = E24h × af × 365

AEC

tööstusliku külmsäilitusseadme aastane energiatarbimine [kWh/aasta]

E24h

tööstusliku külmsäilitusseadme energiatarbimine 24 tunni kestel

af

parandustegur, mida tuleb kasutada üksnes väikese võimsusega külmikute puhul IX lisa punkti 2 kohaselt

SAEC = M × Vn + N

SAEC

tööstusliku külmsäilitusseadme normatiivne aastane energiatarbimine [kWh/aasta]

Vn

seadme netomaht, mis on seadme kõikide kambrite netomahtude summa [l]

M ja N on esitatud tabelis 2.

Tabel 2

Tegurite M ja N väärtused

Kategooria

Teguri M väärtused

Teguri N väärtused

Püstine, jahutav

1,643

609

Püstine, külmutav

4,928

1 472

Madal, jahutav

2,555

1 790

Madal, külmutav

5,840

2 380


IX LISA

Mõõtmised ja arvutused

1.

Käesoleva määruse nõuetele vastavuse tagamiseks ja kontrollimiseks tehakse mõõtmised ja arvutused vastavalt ühtlustatud standarditele, mille viitenumbrid on sel eesmärgil avaldatud Euroopa Liidu Teatajas, või muude usaldusväärsete, täpsete ja korratavate tänapäeval üldtunnustatud meetoditega. Need peavad olema kooskõlas käesolevas lisas esitatud tehniliste mõistete, tingimuste, valemite ja näitajatega.

2.

Tööstuslike külmsäilitusseadmete aastase energiatarbimise ja energiatõhususindeksi väärtuste leidmiseks tuleb teha mõõtmised järgmistel tingimustel:

katsetatavate toidupakkide temperatuur peab olema vahemikus – 1 °C kuni 5 °C jahutusseadmete puhul ning alla – 15 °C külmutusseadmete puhul.

Ümbritseva keskkonna temperatuur peab vastama tabelis 3 esitatud kliimaklassile 4, välja arvatud väikese võimsusega seadmete korral, mida katsetatakse kliimaklassile 3 vastavatel tingimustel. Jahutustemperatuuril töötavate väikese võimsusega seadmete puhul kasutatakse tulemuse töötlemiseks parandustegurit 1,2 ning külmutustemperatuuril töötavate väikese võimsusega seadmete puhul parandustegurit 1,1.

Tööstuslikke külmsäilitusseadmeid tuleb katsetada:

jahutustemperatuuril, kui kombikülmikus on vähemalt üks kamber, mis on ette nähtud üksnes jahutustemperatuuril töötamiseks;

jahutustemperatuuril, kui tööstuslikus külmsäilitusseadmes on ainult üks kamber, mis on ette nähtud üksnes jahutustemperatuuril töötamiseks;

kõigil muudel juhtudel külmutustemperatuuril.

3.

Ümbritseva keskkonna tingimused kliimaklasside 3, 4 ja 5 puhul on esitatud tabelis 3.

Tabel 3

Ümbritseva keskkonna tingimused kliimaklasside 3, 4 ja 5 puhul

Katseruumi kliimaklass

Kuivtermomeetri temperatuur, °C

Suhteline õhuniiskus, %

Kastepunkt, °C

Veeauru mass grammides kg kuiva õhu kohta

3

25

60

16,7

12,0

4

30

55

20,0

14,8

5

40

40

23,9

18,8


X LISA

Turujärelevalve eesmärgil tehtav kontroll

Artiklites 3 ja 4 esitatud nõuetele vastavuse hindamiseks tuleb liikmesriigi asutusel kohaldada järgmist kontrollimenetlust.

1.

Liikmesriikide asutused peavad kontrollima igast mudelist ühte seadet.

2.

Mudelit loetakse kohaldatavatele nõuetele vastavaks, kui on täidetud järgmised tingimused:

a)

mõõdetud maht ei ole nimiväärtusest üle 3 % väiksem;

b)

mõõdetud energiatarbimine ei ole nimiväärtusest (E24h) üle 10 % suurem.

3.

Kui punktis 2 esitatud tulemusi ei saavutata, valib liikmesriigi asutus katsetamiseks pisteliselt veel kolm sama mudeli seadet. Teise võimalusena võib valida kolm täiendavat seadet tehnilises dokumendis esitatud samaväärsete toodete loetelust ühe või mitme samaväärse mudeli seast.

4.

Mudel loetakse kohaldatavatele nõuetele vastavaks, kui on täidetud järgmised tingimused:

a)

kolme eksemplari keskmine mõõdetud maht ei ole üle 3 % nimiväärtusest väiksem;

b)

kolme eksemplari keskmine mõõdetud energiatarbimine (E24h) ei ole üle 10 % nimiväärtusest suurem.

5.

Kui punktis 4 osutatud tulemusi ei saavutata, käsitatakse mudelit ja kõiki samaväärseid tööstuslikke külmsäilitusseadmeid käesoleva määruse nõuetele mittevastavana. Liikmesriigi asutus peab esitama katsetulemused ja muud asjakohased andmed teiste liikmesriikide asutustele ja komisjonile ühe kuu jooksul pärast seda, kui on tehtud otsus mudeli mittevastavuse kohta.

Liikmesriikide asutused peavad järgima VIII ja IX lisas sätestatud mõõtmis- ja katsemeetodeid.

Käesolevas lisas sätestatud lubatavaid kõrvalekaldeid kohaldatakse üksnes juhul, kui mõõdetavaid näitajaid kontrollib liikmesriigi asutus ja need kujutavad endast kontrollmõõtmiste lubatavaid kõrvalekaldeid; tarnija ei tohi neid kõrvalekaldeid kasutada selleks, et saavutada tehnilistes dokumentides esitatud väärtusi ega tõlgendada neid väärtusi parema klassi märgise saamiseks või muul viisil parema toimivuse näitamiseks.