9.6.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 143/3


NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2015/879,

8. juuni 2015,

millega rakendatakse määruse (EL) nr 1352/2014 (piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Jeemenis) artikli 15 lõiget 1

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 18. detsembri 2014. aasta määrust (EL) nr 1352/2014 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Jeemenis, (1) eriti selle artikli 15 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 18. detsembril 2014 vastu määruse (EL) nr 1352/2014.

(2)

ÜRO Julgeolekunõukogu võttis 14. aprillil 2015 vastu resolutsiooni 2216 (2015), millega muu hulgas kantakse loetellu veel kaks isikut, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid.

(3)

Määruse (EL) nr 1352/2014 I lisa tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 1352/2014 I lisa asendatakse käesoleva määruse lisas esitatud tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Luxembourg, 8. juuni 2015

Nõukogu nimel

eesistuja

D. REIZNIECE-OZOLA


(1)  ELT L 365, 19.12.2014, lk 60.


LISA

„I LISA

ARTIKLIS 2 OSUTATUD ISIKUTE, ÜKSUSTE ja ASUTUSTE LOETELU

A.   ISIKUD

1.

Abdullah Yahya Al Hakim (teiste nimedega: a) Abu Ali al Hakim; b) Abu-Ali al-Hakim; c) Abdallah al-Hakim; d) Abu Ali Alhakim; e) Abdallah al-Mu'ayyad).

Algupärane kirjaviis: Image

Loetellu kandmise põhjus: Houthi rühmituse juhi asetäitja. Aadress: Dahyan, Sa'dah kubernerkond, Jeemen. Sünniaeg: a) umbes 1985; b) vahemikus 1984–1986. Sünnikoht: a) Dahyan, Jeemen; b) Sa'dah kubernerkond, Jeemen. Kodakondsus: Jeemeni. Muu teave: Sugu: mees. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:7.11.2014.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Abdullah Yahya al Hakim kanti loetellu 7. novembril 2014 ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2140 (2014) punktide 11 ja 15 kohaste sanktsioonidega seoses, kuna ta vastab kõnealuse resolutsiooni punktides 17 ja 18 esitatud kriteeriumitele.

Abdullah Yahya al Hakim on osalenud tegevuses, mis ohustab rahu, julgeolekut või stabiilsust Jeemenis (muu hulgas tegevus, mis takistab Jeemeni valitsuse ja opositsiooni vahelise 23. novembri 2011. aasta kokkuleppe rakendamist, millega nähakse ette võimu rahumeelne üleminek Jeemenis) või takistab poliitilist protsessi Jeemenis.

Väidetavalt korraldas Abdullah Yahya al Hakim 2014. aasta juunis kohtumise riigipöörde kavandamiseks Jeemeni presidendi Abdrabuh Mansour Hadi vastu. Al Hakim kohtus sõjaväe- ja julgeolekuülemate ning hõimujuhtidega; kohtumisel osalesid ka Jeemeni endist presidenti Ali Abdullah Salehi pooldavate partisanide juhtfiguurid, eesmärgiga koordineerida sõjalisi jõupingutusi Jeemeni pealinna Sanaa ülevõtmiseks.

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Julgeolekunõukogu esimees märkis oma 29. augusti 2014. aasta avalikus avalduses, et nõukogu mõistab hukka Abdullah Yahya al Hakimi poolt juhitud vägede tegevuse ja Amrani (Jeemen), sealhulgas Jeemeni sõjaväebrigaadi peakorteri vallutamise 8. juulil 2014. Al Hakim juhtis 2014. aasta juulis Amrani kubernerkonna vägivaldset ülevõtmist ning vastutas sõjaväeülemana Amrani kubernerkonnas ja Hamdanis käimasolevate konfliktide alaste otsuste tegemise eest.

Alates 2014. aasta septembri algusest viibis Abdullah Yahya al Hakim Sanaas, et teostada järelevalvet lahinguoperatsioonide üle sõjalise tegevuse algamise korral. Tema ülesanne oli organiseerida sõjalisi operatsioone, eesmärgiga kukutada Jeemeni valitsus, ning samuti vastutas ta kõikide Sanaasse ja sealt välja viivate teede turvamise ja kontrollimise eest.

2.

Abd Al-Khaliq Al-Huthi (teiste nimedega: a) Abd-al-Khaliq al-Huthi; b) Abd-al-Khaliq Badr-al-Din al Huthi; c) 'Abd al-Khaliq Badr al-Din al-Huthi; d) Abu-Yunus).

Algupärane kirjaviis: Image

Loetellu kandmise põhjus: Houthi rühmituse sõjaline juht. Sünniaeg: 1984. Kodakondsus: Jeemeni. Muu teave: Sugu: mees. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:7.11.2014.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Abd al-Khaliq al-Huthi kanti loetellu 7. novembril 2014 ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2140 (2014) punktide 11 ja 15 kohaste sanktsioonidega seoses, kuna ta vastab kõnealuse resolutsiooni punktides 17 ja 18 esitatud kriteeriumitele.

Abd al-Khaliq al-Huthi on osalenud tegevuses, mis ohustab rahu, julgeolekut või stabiilsust Jeemenis (muu hulgas tegevus, mis takistab Jeemeni valitsuse ja opositsiooni vahelise 23. novembri 2011. aasta kokkuleppe rakendamist, millega nähakse ette võimu rahumeelne üleminek Jeemenis) või takistab poliitilist protsessi Jeemenis.

2013. aasta oktoobri lõpus juhtis Abd al-Khaliq al-Huthi Jeemeni sõjaväevormi riietatud võitlejate rühma rünnakut Dimajs (Jeemen) asuvate objektide vastu. Võitluse käigus hukkus mitu inimest.

2014. aasta septembri lõpus oli teadmata arv tuvastamata võitlejaid väidetavalt valmis pärast Abd al-Khaliq al-Huthilt käsu saamist ründama diplomaatilisi rajatisi Sanaas, Jeemenis. 30. augustil 2014 koordineeris al-Huthi relvade toimetamist Amranist Sanaas asuvasse protestilaagrisse.

3.

Ali Abdullah Saleh (teise nimega: Ali Abdallah Salih).

Algupärane kirjaviis: Image

Loetellu kandmise põhjus: a) Jeemeni Üldise Rahvakongressi Partei juht; b) Jeemeni Vabariigi endine president. Sünniaeg: a) 21.3.1945; b) 21.3.1946; c) 21.3.1942; d) 21.3.1947. Sünnikoht: a) Bayt al-Ahmar, Sanaa kubernerkond, Jeemen; b) Sanaa, Jeemen; c) Sanaa, Sanhan, Al-Rib' al-Sharqi. Kodakondsus: Jeemeni. Passi nr: 00016161 (Jeemen). Riiklik isikukood nr: 01010744444. Muu teave: Sugu: mees. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:7.11.2014.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Ali Abdullah Saleh kanti loetellu 7. novembril 2014 resolutsiooni 2140 (2014) punktide 11 ja 15 kohaste sanktsioonidega seoses, kuna ta vastab kõnealuse resolutsiooni punktides 17 ja 18 esitatud kriteeriumitele.

Ali Abdullah Saleh on osalenud tegevuses, mis ohustab rahu, julgeolekut või stabiilsust Jeemenis (muu hulgas tegevus, mis takistab Jeemeni valitsuse ja opositsiooni vahelise 23. novembri 2011. aasta kokkuleppe rakendamist, millega nähakse ette võimu rahumeelne üleminek Jeemenis) või tegevuses, mis takistab poliitilist protsessi Jeemenis.

Pärsia lahe koostöönõukogu toetatud 23. novembri 2011. aasta kokkuleppe tulemusena astus Ali Abdullah Saleh tagasi Jeemeni presidendi ametikohalt pärast enam kui 30 aastat.

Alates 2012. aasta sügisest on Ali Abdullah Saleh'st väidetavalt saanud vägivaldse Houthi liikumise üks põhilisi toetajaid Põhja-Jeemenis.

2013. aasta veebruaris Lõuna-Jeemenis toimunud kokkupõrked olid Saleh', AQAP ja lõuna separatisti Ali Salim al-Bayd'i ühiste pingutuste tulemus probleemide tekitamiseks enne 18. märtsil 2013 toimunud Jeemeni riigisisest dialoogikonverentsi. Hiljem, alates 2014. aasta septembrist on Saleh üritanud Jeemenit destabiliseerida, kutsudes inimesi üles nõrgestama keskvalitsust ja tekitama piisavalt ebastabiilsust riigipöörde võimaldamiseks. ÜRO Jeemeni ekspertide rühma 2014. aasta septembri aruande kohaselt toetab Saleh mõningate Jeemeni rühmituste vägivaldset tegevust rahaliste vahendite ja poliitilise toetuse kaudu ning tagades, et rahvakongressi (GPC) liikmed aitavad jätkuvalt kaasa Jeemeni destabiliseerimisele erinevatel viisidel.

4.

Abdulmalik al-Houthi

Muu teave: Jeemeni Houthi liikumise juht. Ta on osalenud tegevuses, mis ohustab rahu, julgeolekut või stabiilsust Jeemenis. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:14.4.2015.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Abdul Malik al-Houthi juhib rühmitust, mis on osalenud tegevuses, mis ohustab rahu, julgeolekut või stabiilsust Jeemenis.

2014. aasta septembris hõivasid Houthi väed Sanaa ja 2015. aasta jaanuaris püüdsid nad ühepoolselt asendada Jeemeni seaduslikku valitsust Houthi domineeritava ebaseadusliku valitsusvõimuga. Al-Houthist sai Jeemeni Houthi liikumise juht 2004. aastal pärast oma venna, Hussein Badredden al-Houthi surma. Rühmituse juhina on al-Houthi korduvalt ähvardanud Jeemeni ametivõime edasiste rahutustega, kui nad ei täida tema nõudmisi, ning on hoidnud kinni president Hadit, peaministrit ning tähtsaid valitsusliikmeid. Hadi põgenes hiljem Adenisse. Seejärel korraldasid Houthi liikmed endisele presidendile Salehile ja tema pojale Ahmed Ali Salehile lojaalsete sõjaliste üksuste abiga veel ühe rünnaku Adenile.

5.

Ahmed Ali Abdullah Saleh

Muu teave: Tal on olnud tähtis roll Houthi sõjalises laienemises. Ta on osalenud tegevuses, mis ohustab rahu, julgeolekut või stabiilsust Jeemenis. Ahmed Saleh on Jeemeni Vabariigi endise presidendi Ali Abdullah Salehi poeg. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:14.4.2015.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Ahmed Ali Saleh on oma tegevusega ohustanud president Hadi ametisolekut, püüdnud nurjata Hadi jõupingutusi sõjaväelise reformi osas ning takistanud Jeemeni rahumeelset üleminekut demokraatiale. Salehil on olnud tähtis roll Houthi sõjalises laienemises. 2013. aasta veebruari keskpaiga seisuga oli Ahmed Ali Saleh jaganud vabariikliku kaardiväe brigaadidele ja tuvastamata hõimupealikele laiali tuhandeid uusi vintpüsse. Relvad olid algselt hangitud 2010. aastal ning need hoiti alal, et osta nendega endale relvade saajate lojaalsust, pidades silmas hilisemat poliitilist kasu.

Pärast seda, kui Salehi isa, Jeemeni Vabariigi endine president Ali Abdullah Saleh, 2011. aastal Jeemeni presidendi ametikohalt tagasi astus, säilitas Ahmed Ali Saleh oma positsiooni Jeemeni vabariikliku kaardiväe ülemana. Natuke hiljem kui aasta pärast seda tagandas president Hadi Salehi sellelt ametikohalt, kuid isegi pärast juhtimisest kõrvaldamist on ta säilitanud Jeemeni sõjaväes suure mõjuvõimu. ÜRO kandis Ali Abdullah Salehi loetellu ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2140 alusel novembris 2014.”