2.6.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 135/1


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2015/850,

30. jaanuar 2015,

millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 241/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 575/2013 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, milles käsitletakse krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavaid omavahendite nõudeid

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta määrust (EL) nr 575/2013 krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta ja määruse (EL) nr 648/2012 muutmise kohta, (1) eriti selle artikli 28 lõike 5 kolmandat lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Omavahendite vähenemine ei tohiks olla ebaproportsionaalne ei krediidiasutuse või investeerimisühingu esimese taseme põhiomavahenditesse kuuluvalt mis tahes konkreetselt instrumendilt tehtavate väljamaksete ega koguomavahenditest tehtavate väljamaksete seisukohast. Seepärast tuleks kindlaks määrata omavahendite ebaproportsionaalse vähenemise mõiste, nähes ette eeskirjad, mis hõlmavad mõlemat kõnealust aspekti.

(2)

Määruse (EL) nr 575/2013 artikli 28 lõike 5 punktiga b ette nähtud volitus seoses omavahendite võimaliku ebaproportsionaalse vähenemisega ei hõlma kõnealuse määruse artikli 27 alla kuuluvaid instrumente, kuna nende suhtes kohaldatakse vastavalt kõnealuse määruse artikli 28 lõike 1 punkti h alapunktile iii vabastust.

(3)

Eelisväljamaksete tähendus peaks põhinema instrumentide omadustel, mis kajastavad määruse (EL) nr 575/2013 artikli 28 lõike 1 punkti h alapunkti i nõudeid, mille kohaselt ei tohiks olla eeliskäsitlust seoses väljamaksete tegemise järjekorraga ega muid eelisõigusi, sealhulgas esimese taseme põhiomavahenditesse kuuluvatelt instrumentidelt võrreldes muude esimese taseme põhiomavahenditesse kuuluvate instrumentidega tehtavate eelisväljamaksete puhul. Võttes arvesse, et määruse (EL) nr 575/2013 artikli 28 lõike 1 punkti h alapunktis i tehakse vahet väljamaksetega seotud eelisõigustel ja väljamaksete tegemise järjekorraga seotud eeliskäsitlusel, peaksid eelisväljamakseid käsitlevad eeskirjad hõlmama mõlemat juhtu.

(4)

Määruse (EL) nr 575/2013 artiklis 27 osutatud krediidiasutuste ja investeerimisühingute (edaspidi „muud kui piiratud vastutusega äriühingud”) esimese taseme põhiomavahenditesse kuuluvate instrumentide suhtes tuleks kohaldada erinevaid eeskirju, kui see on põhjendatud hääleõigusega ja hääleõiguseta instrumentide eripäraga. Kui hääleõiguseta aktsiaid võivad märkida ainult hääleõigusega instrumentide omanikud, ei kaasne sellega hääleõiguseta instrumentide omanike hääleõigustest ilmajätmist. Seepärast ei ole muude kui piiratud vastutusega äriühingute hääleõiguseta instrumentidelt tehtavate väljamaksete erinevus tingitud hääleõiguse puudumisest nagu piiratud vastutusega äriühingute puhul. Kui kohaldatava siseriikliku õiguse kohaselt on kehtestatud hääleõigusega instrumentidelt tehtavate väljamaksete ülempiir, tuleks piiratud vastutusega äriühingute suhtes kohaldatavad piirangud asendada muude eeskirjadega, mis tagavad väljamaksetega seotud eelisõiguse puudumise.

(5)

Muude kui piiratud vastutusega äriühingute erinev kohtlemine on põhjendatud ainult juhul, kui kõnealused krediidiasutused ja investeerimisühingud ei emiteeri lepinguliselt või krediidiasutuse või investeerimisühingu põhikirjas eelnevalt kindlaks määratud kordajapõhiste väljamaksetega kapitaliinstrumente. Kui nad selliseid instrumente emiteerivad, on väljamaksetega seotud eelisõigustest tulenevad probleemid samad nagu piiratud vastutusega äriühingute puhul, ning seepärast tuleks kohaldada sama käsitlust.

(6)

See ei tohiks takistada muudel kui piiratud vastutusega äriühingutel emiteerimast muid erinevate väljamaksetega kapitaliinstrumente, tingimusel et nad suudavad tõendada, et kõnealuste instrumentidega ei ole ette nähtud väljamaksetega seotud eelisõigust. Tõendamine peaks põhinema hääleõigusega instrumentidelt tehtavate väljamaksete taseme ja esimese taseme põhiomavahendite kogusummast tehtavate väljamaksete taseme hindamisel. Krediidiasutus või investeerimisühing peaks tõendama, et hääleõigusega instrumentidelt tehtavate väljamaksete tase on võrreldes muude kapitaliinstrumentidega madal ja et esimese taseme põhiomavahenditesse kuuluvate instrumentide väljamaksemäär on madal.

(7)

Selleks et muud kui piiratud vastutusega äriühingud saaksid hinnata, kas väljamaksemäär on madal, tuleks kehtestada võrdlusalus. Selleks et võtta arvesse, et väljamaksemäärad võivad sõltuvalt iga-aastastest tulemustest muutuda, peaks kõnealune võrdlusalus põhinema eelmise viie aasta keskmisel. Võttes arvesse, et kehtestatav õigusnorm on uus ja see võib mõnda neist krediidiasutustest ja investeerimisühingutest mõjutada, tuleks ette näha, et väljamaksemäära taseme arvutamist käsitlevaid eeskirju kohaldatakse vajaduse korral järk-järgult. Väljamaksemäära piirangud võib kehtestada järk-järgult esimese viie aasta jooksul, kohaldades neid järk-järgult kuni 2017. aasta lõpuni, samal ajal kui 2018. aastal peaksid kõik krediidiasutused ja investeerimisühingud eeskirju täielikult rakendama.

(8)

Erakorralise rekapitaliseerimise korral, mil krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatakse varajase sekkumise meetmeid, ei suuda mõned muud kui piiratud vastutusega äriühingud emiteerida instrumente, mis on sama paindlikud kui lihtaktsiad. Sellisel juhul peavad kõnealused krediidiasutused ja investeerimisühingud finantsseisundi taastamise hõlbustamiseks emiteerima kapitaliinstrumente. Seepärast peaks kõnealustel krediidiasutustel ja investeerimisühingutel, kus hääleõiguseta instrumente tavapäraselt hoiavad ainult hääleõigusega instrumentide omanikud, olema lubatud erandkorras müüa hääleõiguseta instrumente ka välistele investoritele. Erakorraliseks rekapitaliseerimiseks kasutatavad kapitaliinstrumendid peaksid sisaldama sätet, mille kohaselt saadakse asjakohane eelis pärast finantsseisundi taastamist. Seepärast peaks kõnealustel krediidiasutustel ja investeerimisühingutel olema lubatud ületada pärast finantsseisundi taastamist väljamaksemäära piiranguid, et tagada erakorraliseks rekapitaliseerimiseks kasutatud esimese taseme põhiomavahenditesse kuuluvate instrumentide omanikele selline võimalik tulu.

(9)

Vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 10 võivad pädevad asutused kooskõlas siseriikliku õigusega osaliselt või täielikult loobuda kõnealuse määruse II–VIII osas sätestatud nõuete kohaldamisest krediidiasutuse suhtes, kes on seotud keskasutusega. Lisaks on samas artiklis sätestatud, et pädevad asutused võivad loobuda kõnealuse määruse II–VIII osa individuaalsest kohaldamisest keskasutuse suhtes, kui keskasutuse kohustused või võlgnevused on täielikult garanteeritud seotud krediidiasutuste ja investeerimisühingute poolt. Kõnealuse artikli alusel peaks pädevatel asutustel olema võimalik teha erand käesoleva määruse kohaste nõuete kohaldamisest grupisiseste kapitaliinstrumentide suhtes. Samuti peaks pädevatel asutustel olema võimalik hinnata käesoleva määrusega kehtestatud nõuete täitmist selliste krediidiasutuste ja investeerimisühingute konsolideeritud finantsseisundi alusel, kelle suhtes kõnealust vabastust kohaldatakse, eelkõige seoses väljamaksemäära arvutamisega.

(10)

Käesolev määrus põhineb regulatiivsete tehniliste standardite eelnõul, mille Euroopa Pangandusjärelevalve esitas komisjonile.

(11)

Euroopa Pangandusjärelevalve on läbi viinud avatud avaliku konsultatsiooni käesoleva määruse aluseks oleva regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu kohta, analüüsinud võimalikku asjaomast kulu ja kasu ning küsinud arvamust Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1093/2010 (2) artikli 37 kohaselt loodud väärtpaberituru sidusrühmade kogult.

(12)

Seepärast tuleks komisjoni delegeeritud määrust (EL) nr 241/2014 (3) vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Delegeeritud määrust (EL) nr 241/2014 muudetakse järgmiselt.

1)

Lisatakse järgmine artikkel 7a:

„Artikkel 7a

Kordajapõhised väljamaksed, millega kaasneb omavahendite ebaproportsionaalne vähenemine

1.   Määruse (EL) nr 575/2013 artiklis 28 osutatud esimese taseme põhiomavahenditesse kuuluvatelt instrumentidelt tehtavate väljamaksetega ei kaasne omavahendite ebaproportsionaalset vähenemist, kui täidetud on kõik järgmised tingimused:

a)

kordajapõhine dividend on summa, mis leitakse teatava kordaja kohaldamisel hääleõigusega instrumentidelt tehtava väljamakse suhtes, mitte eelnevalt kindlaks määratud summa;

b)

kordajapõhine dividend on kindlaks määratud lepinguliselt või krediidiasutuse või investeerimisühingu põhikirjas;

c)

kordajapõhist dividendi ei saa muuta;

d)

kõigi kordajapõhise dividendiga instrumentide suhtes kohaldatakse sama kordajapõhist dividendi;

e)

ühelt kordajapõhise dividendiga instrumendilt tehtava väljamakse summa ei ole suurem kui 125 % ühelt esimese taseme põhiomavahenditesse kuuluvalt hääleõigusega instrumendilt tehtava väljamakse summast.

Selle valem on järgmine:

Formula

kus:

 

k tähistab ühelt kordajapõhise dividendita instrumendilt tehtava väljamakse summat;

 

l tähistab ühelt kordajapõhise dividendiga instrumendilt tehtava väljamakse summat;

f)

kõigilt esimese taseme põhiomavahenditesse kuuluvatelt instrumentidelt ühe aasta jooksul tehtud väljamaksete kogusumma ei ole suurem kui 105 % summast, mis oleks välja makstud juhul, kui väiksema hääleõigusega või hääleõiguseta instrumentidelt oleks tehtud sama suured väljamaksed kui hääleõigusega instrumentidelt.

Selle valem on järgmine:

Formula

kus:

 

k tähistab ühelt kordajapõhise dividendita instrumendilt tehtava väljamakse summat;

 

l tähistab ühelt kordajapõhise dividendiga instrumendilt tehtava väljamakse summat;

 

X tähistab hääleõigusega instrumentide arvu;

 

Y tähistab hääleõiguseta instrumentide arvu.

Valemit kohaldatakse aastapõhiselt.

2.   Kui lõike 1 punktis f sätestatud tingimus ei ole täidetud, loetakse omavahendite ebaproportsionaalset vähenemist põhjustavaks ainult kordajapõhise dividendiga instrumentide summat, mis ületab kõnealuses punktis kindlaks määratud künnist.

3.   Kui lõike 1 punktides a–e sätestatud mis tahes tingimus ei ole täidetud, loetakse omavahendite ebaproportsionaalset vähenemist põhjustavaks kõiki lunastamata kordajapõhise dividendiga instrumente.”

2)

Lisatakse järgmine artikkel 7b:

„Artikkel 7b

Eelisväljamaksed seoses väljamaksete eelisõigusega

1.   Määruse (EL) nr 575/2013 artiklis 28 osutatud esimese taseme põhiomavahenditesse kuuluvate instrumentide puhul loetakse esimese taseme põhiomavahenditesse kuuluvalt instrumendilt tehtavat väljamakset eelisväljamakseks muude esimese taseme põhiomavahenditesse kuuluvate instrumentide suhtes, kui väljamaksete tase on erinev, välja arvatud juhul, kui on täidetud käesoleva määruse artikli 7a tingimused.

2.   Kui esimese taseme põhiomavahenditesse kuuluvate väiksema hääleõigusega või hääleõiguseta instrumentide puhul, mille on emiteerinud määruse (EL) nr 575/2013 artiklis 27 osutatud krediidiasutused ja investeerimisühingud, on väljamakse summa, mis leitakse teatava kordaja kohaldamisel hääleõigusega instrumentidelt tehtava väljamakse suhtes, ning kõnealune kordajapõhine väljamakse on kindlaks määratud lepinguliselt või põhikirjas, ei loeta väljamakseid eelisväljamakseteks, kui täidetud on kõik järgmised tingimused:

a)

kordajapõhine dividend on summa, mis leitakse teatava kordaja kohaldamisel hääleõigusega instrumentidelt tehtava väljamakse suhtes, mitte eelnevalt kindlaks määratud summa;

b)

kordajapõhine dividend on kindlaks määratud lepinguliselt või krediidiasutuse või investeerimisühingu põhikirjas;

c)

kordajapõhist dividendi ei saa muuta;

d)

kõigi kordajapõhise dividendiga instrumentide suhtes kohaldatakse sama kordajapõhist dividendi;

e)

ühelt kordajapõhise dividendiga instrumendilt tehtava väljamakse summa ei ole suurem kui 125 % ühelt esimese taseme põhiomavahenditesse kuuluvalt hääleõigusega instrumendilt tehtava väljamakse summast.

Selle valem on järgmine:

Formula

kus:

 

k tähistab ühelt kordajapõhise dividendita instrumendilt tehtava väljamakse summat;

 

l tähistab ühelt kordajapõhise dividendiga instrumendilt tehtava väljamakse summat;

f)

kõigilt esimese taseme põhiomavahenditesse kuuluvatelt instrumentidelt ühe aasta jooksul tehtud väljamaksete kogusumma ei ole suurem kui 105 % summast, mis oleks välja makstud juhul, kui väiksema hääleõigusega või hääleõiguseta instrumentidelt oleks tehtud sama suured väljamaksed kui hääleõigusega instrumentidelt.

Selle valem on järgmine:

Formula

kus:

 

k tähistab ühelt kordajapõhise dividendita instrumendilt tehtava väljamakse summat;

 

l tähistab ühelt kordajapõhise dividendiga instrumendilt tehtava väljamakse summat;

 

X tähistab hääleõigusega instrumentide arvu;

 

Y tähistab hääleõiguseta instrumentide arvu.

Valemit kohaldatakse aastapõhiselt.

3.   Kui lõike 2 punktis f sätestatud tingimus ei ole täidetud, arvatakse esimese taseme põhiomavahenditest välja ainult kordajapõhise dividendiga instrumentide summa, mis ületab kõnealuses punktis kindlaks määratud künnist.

4.   Kui lõike 2 punktis a–e sätestatud mis tahes tingimus ei ole täidetud, arvatakse esimese taseme põhiomavahenditest välja kõik lunastamata kordajapõhise dividendiga instrumendid.

5.   Lõike 2 kohaldamisel, kui esimese taseme põhiomavahenditesse kuuluvatelt hääleõigusega või hääleõiguseta instrumentidelt tehtavaid väljamakseid väljendatakse suhtena instrumendi emiteerimisel kehtinud ostuhinda, kohandatakse instrumendi või instrumentide puhul, mis on väljendatud suhtena emiteerimisel kehtinud ostuhinda, valemeid järgmiselt:

a)

l tähistab ühelt kordajapõhise dividendita instrumendilt tehtava väljamakse summat, mis on jagatud kõnealuse instrumendi emiteerimise ajal kehtinud ostuhinnaga;

b)

k tähistab ühelt kordajapõhise dividendiga instrumendilt tehtava väljamakse summat, mis on jagatud kõnealuse instrumendi emiteerimise ajal kehtinud ostuhinnaga.

6.   Kui esimese taseme põhiomavahenditesse kuuluvate väiksema hääleõigusega või hääleõiguseta instrumentide puhul, mille on emiteerinud määruse (EL) nr 575/2013 artiklis 27 osutatud krediidiasutused ja investeerimisühingud, ei ole väljamakse summa, mis leitakse teatava kordaja kohaldamisel hääleõigusega instrumentidelt tehtava väljamakse suhtes, ei loeta väljamakseid eelisväljamakseteks, kui täidetud on üks lõikes 7 osutatud tingimustest ja mõlemad lõikes 8 osutatud tingimused.

7.   Lõike 6 kohaldamisel kohaldatakse ühte järgmistest tingimustest a või b:

a)

mõlemad alapunktide i ja ii nõuded on täidetud:

i)

väiksema hääleõigusega või hääleõiguseta instrumenti võivad märkida ja hoida ainult hääleõigusega instrumentide omanikud;

ii)

mis tahes ühe omaniku hääleõiguste arv on piiratud;

b)

krediidiasutuste ja investeerimisühingute emiteeritud hääleõigusega instrumentidelt tehtavate väljamaksete suhtes kohaldatakse kehtiva siseriikliku õigusega kindlaks määratud ülempiiri.

8.   Lõike 6 kohaldamisel kohaldatakse mõlemat järgmist tingimust:

a)

krediidiasutus või investeerimisühing tõendab, et hääleõigusega instrumentidelt eelmise viie aasta jooksul tehtud väljamaksete keskmine on võrreldes muude võrreldavate instrumentidega madal;

b)

kui väljamaksemäär on arvutatud vastavalt artiklile 7c, tõendab krediidiasutus või investeerimisühing, et väljamaksemäär on madal. Madalaks loetakse väljamaksemäära alla 30 %.

9.   Lõike 7 punkti a kohaldamisel loetakse mis tahes ühe omaniku hääleõiguste arvu piiratuks järgmistel juhtudel:

a)

kui iga omanik saab ainult ühe hääleõiguse, olenemata mis tahes omaniku hääleõigusega instrumentide arvust;

b)

kui hääleõiguste arvu suhtes kohaldatakse ülempiiri, olenemata mis tahes omaniku hoitavate hääleõigusega instrumentide arvust;

c)

kui mis tahes omaniku hoitavate hääleõigusega instrumentide arv on krediidiasutuse või investeerimisühingu põhikirja või kohaldatava siseriikliku õiguse kohaselt piiratud.

10.   Käesoleva artikli kohaldamisel loetakse üheaastase perioodi lõpuks krediidiasutuse või investeerimisühingu viimaste finantsaruannete kuupäeva.

11.   Krediidiasutused ja investeerimisühingud hindavad vastavust lõigetes 7 ja 8 osutatud tingimustele ning teavitavad pädevat asutust hindamise tulemustest vähemalt järgmistel juhtudel:

a)

iga kord, kui tehakse otsus esimese taseme põhiomavahenditesse kuuluvatelt instrumentidelt tehtavate väljamaksete summa kohta;

b)

iga kord, kui emiteeritakse esimese taseme põhiomavahenditesse kuuluvaid väiksema hääleõigusega või hääleõiguseta instrumente.

12.   Kui lõike 8 punktis b sätestatud tingimus ei ole täidetud, loetakse eelisväljamakseks ainult hääleõiguseta instrumentide summat, mille puhul väljamaksed ületavad kõnealuses punktis kindlaks määratud künnist.

13.   Kui lõike 8 punktis a sätestatud tingimus ei ole täidetud, loetakse eelisväljamakseks kõigilt lunastamata hääleõiguseta instrumentidelt tehtavaid väljamakseid, välja arvatud juhul, kui need vastavad lõikes 2 sätestatud tingimustele.

14.   Kui kumbki lõikes 7 sätestatud tingimus ei ole täidetud, loetakse eelisväljamakseks kõigilt lunastamata hääleõiguseta instrumentidelt tehtavaid väljamakseid, välja arvatud juhul, kui need vastavad lõikes 2 sätestatud tingimustele.

15.   Lõike 7 punkti a alapunktis i osutatud nõudest või lõike 8 punktis b osutatud nõudest või vajaduse korral mõlemast nõudest võidakse loobuda, kui täidetud on mõlemad järgmised tingimused:

a)

krediidiasutus või investeerimisühing rikub või võib muu hulgas kiiresti halveneva finantsseisundi tõttu lähitulevikus tõenäoliselt rikkuda määruse (EL) nr 575/2013 mis tahes nõudeid;

b)

pädev asutus on nõudnud, et krediidiasutus või investeerimisühing suurendaks kiiresti oma esimese taseme põhiomavahendeid teatava aja jooksul, ja on hinnanud, et krediidiasutus või investeerimisühing ei suuda ilma käesoleva lõike kohase loobumiseta punktis a osutatud rikkumist kõnealuse aja jooksul parandada või ära hoida.”

3)

Lisatakse järgmine artikkel 7c:

„Artikkel 7c

Väljamaksemäära arvutamine artikli 7b lõike 8 punkti b kohaldamisel

1.   Artikli 7b lõike 8 punkti b kohaldamisel arvutavad krediidiasutused ja investeerimisühingud väljamaksemäära punktis a või b kirjeldatud viisil. Krediidiasutus või investeerimisühing kohaldab valitud meetodit aja jooksul järjepidevalt.

a)

Esimese taseme põhiomavahenditesse kuuluvatelt instrumentidelt eelmise viie aasta jooksul tehtud väljamaksete summa jagatud eelmise viie aasta kasumi summaga.

b)

Käesoleva määruse kohaldamise alguskuupäevast kuni 31. detsembrini 2017:

i)

2014. aastal kõigilt esimese taseme põhiomavahenditesse kuuluvatelt instrumentidelt eelmisel aastal tehtud väljamaksete summa jagatud eelmise aasta kasumi summaga;

ii)

2015. aastal kõigilt esimese taseme põhiomavahenditesse kuuluvatelt instrumentidelt eelmise kahe aasta jooksul tehtud väljamaksete summa jagatud eelmise kahe aasta kasumi summaga;

iii)

2016. aastal kõigilt esimese taseme põhiomavahenditesse kuuluvatelt instrumentidelt eelmise kolme aasta jooksul tehtud väljamaksete summa jagatud eelmise kolme aasta kasumi summaga;

iv)

2017. aastal kõigilt esimese taseme põhiomavahenditesse kuuluvatelt instrumentidelt eelmise nelja aasta jooksul tehtud väljamaksete summa jagatud eelmise nelja aasta kasumi summaga.

2.   Lõike 1 kohaldamisel tähendab kasum komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 680/2014 (*) III lisa vormi 2 real 670 kajastatavat summat või, kui see on kohaldatav, kõnealuse rakendusmääruse IV lisa vormi 2 real 670 kajastatavat summat.

(*)  Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 680/2014, 16. aprill 2014, millega sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses krediidiasutuste ja investeerimisühingute järelevalvelise aruandlusega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 575/2013 (ELT L 191, 28.6.2014, lk 1).”"

4)

Lisatakse järgmine artikkel 7d:

„Artikkel 7d

Eelisväljamaksed seoses väljamaksete tegemise järjekorraga

Määruse (EL) nr 575/2013 artikli 28 kohaldamisel loetakse esimese taseme põhiomavahenditesse kuuluvalt instrumendilt tehtavat väljamakset eelisväljamakseks muude esimese taseme põhiomavahenditesse kuuluvate instrumentide suhtes seoses väljamaksete tegemise järjekorraga, kui täidetud on vähemalt üks järgmistest tingimustest:

a)

otsused väljamaksete kohta tehakse erineval ajal;

b)

väljamaksed tehakse erineval ajal;

c)

emitendil on kohustus teha esimese taseme põhiomavahenditesse kuuluvatelt ühte liiki instrumentidelt väljamaksed enne esimese taseme põhiomavahenditesse kuuluvatelt teist liiki instrumentidelt tehtavaid väljamakseid;

d)

väljamaksed tehakse mõnelt esimese taseme põhiomavahenditesse kuuluvalt instrumendilt, kuid mitte teistelt, välja arvatud juhul, kui täidetud on artikli 7b lõike 7 punkt a.”

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 30. jaanuar 2015

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 176, 27.6.2013, lk 1.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1093/2010, 24. november 2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/78/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 12).

(3)  Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 241/2014, 7. jaanuar 2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 575/2013 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, milles käsitletakse krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavaid omavahendite nõudeid (ELT L 74, 14.3.2014, lk 8).