23.4.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 104/2


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2015/628,

22. aprill 2015,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)) XVII lisa plii ja selle ühendite osas

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ning millega asutatakse Euroopa Kemikaaliamet, muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93 ja komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ, (1) eriti selle artikli 68 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Rootsi esitas 21. detsembril 2012 Euroopa Kemikaaliametile (edaspidi „kemikaaliamet”) vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 69 lõikele 4 toimiku (XV lisa nõuetele vastav toimik), selgitades, et kuna lastel ja eelkõige alla 36-kuustel lastel on kombeks asju suhu panna, võivad nad pliid või pliiühendeid sisaldavatest tarbijatoodetest eralduva pliiga korduvalt kokku puutuda. Tarbijatoodetes sisalduvad plii ja pliiühendid sihilikult lisatud metallilise pliina, metallisulamites (eelkõige valgevases) lisandi või lisaainena, pigmendina ja stabilisaatorina polümeerides (eelkõige PVCs).

(2)

Suukaudne korduv kokkupuude pliid või selle ühendeid sisaldavatest toodetest eralduva pliiga võib põhjustada tõsiseid ja pöördumatuid neuroloogilisi käitumis- ja arenguhäireid; sellise ohu suhtes on eriti tundlikud lapsed, kuna nende kesknärvisüsteem ei ole veel välja arenenud. Üldsusele tarnitavate, pliid ja selle ühendeid sisaldavate ning laste suhu sattuda võivate toodete turuleviimine ja kasutamine tuleks seetõttu keelata, kui plii (metallina väljendatud) kontsentratsioon vastavas tootes või selle osas ületab teatavat piirmäära.

(3)

Riskihindamise komitee (edaspidi „RAC”) võttis 10. detsembril 2013 vastu arvamuse, milles järeldati, et kõige asjakohasem liidu tasandi meede, mis tõhusalt vähendaks pliid ja selle ühendeid sisaldavatest tarbijatele mõeldud toodetest tulenevaid kindlaks tehtud riske, on piirang, ning esitati ettepanekud selle kohaldamisalas teatavate muudatuste tegemiseks.

(4)

Sotsiaal-majandusliku analüüsi komitee (edaspidi „SEAC”) võttis 13. märtsil 2014 vastu arvamuse, milles järeldati, et toimiku esitaja poolt kavandatud piirang, mida olid muutnud nii RAC kui ka SEAC, oli eelkõige proportsionaalsuse seisukohast kõige asjakohasem liidu tasandi meede, mis käsitleks kindlaks tehtud riske. Sellele järeldusele jõuti pärast olemasolevate sotsiaal-majanduslike tõendite analüüsi ning parimate kättesaadavate määramatuse tegurite hinnangute alusel, võttes arvesse asjaolu, et pliist tulenevatele neuroloogilistele käitumis- ja arenguhäiretele ei ole piirmäära kehtestatud.

(5)

Piirangute kehtestamise käigus konsulteeriti kemikaaliameti järelevalvealase teabe vahetamise foorumiga ning foorumi arvamust võeti kavandatava piirangu kohaldamisala ja tehtavate erandite kirjelduse muutmisel arvesse.

(6)

Tuleb järeldada, et inimeste tervisele tekib vastuvõetamatuid riske, kui plii ja selle ühendite sisaldus üldsusele tarnitavates toodetes ületab arvamustes esitatud sisalduse või migratsiooni piirmäära. Nimetatud riske tuleb käsitleda liidu tasandil.

(7)

Pliile kehtestatud tuletatud vähima toimet avaldava sisalduse, laste asjade suhu panemise kombe ning juveelitoodete metallosadest eralduva plii migratsiooni käsitlevate uuringute alusel tuleks pliile kehtestada sisalduse piirmäär, mida kohaldatakse toodete metall- ja mittemetallist osade suhtes, välja arvatud juhul, kui suudetakse tõendada, et plii eraldumine ei ületa teatavat piirmäära. Kaetud toodete puhul peaks kattekiht olema piisavalt tõhus, tagamaks et migratsiooni piirmäära ei ületata toote tavapärasel kasutamisel vähemalt kahe aasta jooksul.

(8)

Käesoleva määruse nõuetest tuleks teha erandeid teatavatele eeldatavalt madala migratsiooni tasemega toodetele, nagu näiteks kristallklaas, emailid ning vääris- ja poolvääriskivid, või vastuvõetava migratsiooni tasemega toodetele, tingimusel et teatavat sisalduse piirmäära ei ületata, mis võib olla nii valgevase sulamite puhul ning kindlaksmääratud toodete puhul, mille väiksus tähendab, et kokkupuude pliiga on minimaalne (kirjutusvahendite otsad).

(9)

Lapsed võivad suhu panna võtmeid, lukke, tabalukke ja muusikainstrumente, mis võivad põhjustada riski lastele, kui need sisaldavad pliid. Siiski tuleks nende toodete suhtes rakendada erandkorras erandit, kuna nende toodete tootmisel puudub pliile sobiv alternatiiv ning nende suhtes piirangu kohaldamisel võib olla märkimisväärne negatiivne sotsiaal-majanduslik mõju. Samuti ei ole täielikult analüüsitud mõju, mida avaldab piirangu kohaldamine usutalitustel kasutatavate toodete ja teatavate patareide suhtes, ning seetõttu on asjakohane vabastada kõnealused tooted erandkorras piirangu kohaldamisalast kuni üksikasjaliku analüüsi teostamiseni. Seetõttu tuleks kõnealusesse kandesse lisatavad uued punktid pärast nende kohaldamise alguskuupäeva asjakohase ajavahemiku järel uuesti läbi vaadata; samuti kattekihi terviklikkust käsitlevad nõuded.

(10)

Plii sisaldust või migratsiooni reguleerivate spetsiifiliste liidu õigusaktide reguleerimisalasse kuuluvad tooted peaksid järjepidevusest tulenevalt olema piirangust vabastatud.

(11)

Selleks, et aidata ettevõtjatel ja järelevalveasutustel piirangut rakendada, tuleks koostada suunised, mis käsitlevad piirangu kohaldamisalasse ja sellest väljapoole jäävaid tooteid.

(12)

Ettevõtjatele tuleks võimaldada üleminekuperiood, et kohandada oma tootmine vastavalt määruses kehtestatud piirangule ning vabaneda veel turule viimata varudest. Lisaks sellele ei tohiks piirangut kohaldada kasutatud toodete suhtes, mis viidi esmakordselt turule enne üleminekuperioodi lõppu, kuna sellest võib nõuete täitmise kontrollimisel tekkida märkimisväärseid probleeme.

(13)

Määrust (EÜ) nr 1907/2006 tuleks seepärast vastavalt muuta.

(14)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 133 kohaselt asutatud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1907/2006 XVII lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 22. aprill 2015

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 396, 30.12.2006, lk 1.


LISA

Määruse (EÜ) nr 1907/2006 XVII lisa kande 63 2. veergu muudetakse järgmiselt:

1)

6. punkt asendatakse järgmisega:

 

„6.

Komisjon hindab käesoleva kande1.–5. punkti uuesti 9. oktoobriks 2017, võttes arvesse uut teaduslikku teavet, sealhulgas alternatiivide kättesaadavust ning plii migratsiooni 1. punktis osutatud toodetest, ning muudab vajaduse korral käesolevat kannet vastavalt.”

;

2)

lisatakse järgmised punktid:

 

„7.

Ei tohi turule viia ega kasutada üldsusele tarnitavates toodetes, kui (metallina väljendatud) plii sisaldus sellistes toodetes või nende ligipääsetavates osades on 0,05 massiprotsenti või suurem, ning lapsed võivad selliseid tooteid või nende ligipääsetavaid osi tavapärastel või mõistlikult prognoositavatel kasutustingimustel suhu panna.

Kõnealust piirmäära ei kohaldata juhul, kui on võimalik tõendada, et sellisest kaetud või katmata tootest või sellise toote ligipääsetavast osast eralduva plii määr ei ületa 0,05 μg/cm2/h (võrdub 0,05 μg/g/h), ning kaetud toodete puhul on kattekiht piisavalt tõhus, tagamaks et kõnealust määra ei ületata toote tavapärasel või mõistlikult prognoositavatel kasutustingimustel vähemalt kahe aasta jooksul.

Käesoleva punkti kohaldamisel võetakse arvesse, et laps võib suhu panna toodet või toote ligipääsetavat osa, kui selle üks mõõde on väiksem kui 5 cm või sellel on samades mõõtmetes eemaldatav või väljaulatuv osa.

8.

Erandina ei kohaldata 7. punkti järgmise suhtes:

a.

1. punktis kirjeldatud juveelitooted.

b.

direktiivi 69/493/EMÜ I lisas (kategooriad 1, 2, 3 ja 4) määratletud kristallklaas;

c.

looduslikud või taastatud vääris- ja poolvääriskivid (CN-kood 7103, nagu kehtestatud määrusega (EMÜ) nr 2658/87), välja arvatud juhul, kui neid on töödeldud plii või selle ühenditega või neid aineid sisaldavate segudega;

d.

emailid, mis on määratletud kui klaasistuvad segud, mida saadakse vähemalt 500 °C juures sulavate mineraalide sulatamise, klaasistamise või paagutamise teel;

e.

võtmed ja lukud, sealhulgas tabalukud;

f.

muusikariistad;

g.

valgevase sulameid sisaldavad tooted ja tooteosad, kui plii (metallina väljendatud) kontsentratsioon valgevase sulamis ei ületa 0,5 massiprotsenti;

h.

kirjutusvahendite otsad;

i.

usutalitustel kasutatavad tooted;

j.

kaasaskantavad tsink-süsinikpatareid ja nööppatareid;

k.

järgmiste õigusaktidega hõlmatud tooted:

i)

direktiiv 94/62/EÜ;

ii)

määrus (EÜ) nr 1935/2004;

iii)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/48/EÜ (1);

iv)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2011/65/EL (2)

9.

Komisjon hindab käesoleva kande 7. punkti ja 8. punkti alapunkte e, f, i ja j uuesti 1. juuliks 2019, võttes arvesse uut teaduslikku teavet, sealhulgas alternatiivide kättesaadavust ning plii migratsiooni 7. punktis osutatud toodetest, sealhulgas kattekihi terviklikkuse nõuet, ning muudab vajaduse korral käesolevat kannet vastavalt.

10.

Erandina ei kohaldata 7. punkti toodete suhtes, mis viiakse esimest korda turule enne 1. juunit 2016.


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/48/EÜ, 18. juuni 2009, mänguasjade ohutuse kohta (ELT L 170, 30.6.2009, lk 1).

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2011/65/EL, 8. juuni 2011, teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes (ELT L 174, 1.7.2011, lk 88).”