22.4.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 103/1


NÕUKOGU MÄÄRUS (EL, Euratom) 2015/623,

21. aprill 2015,

millega muudetakse määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 312,

võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 106a,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi nõusolekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

toimides seadusandliku erimenetluse kohaselt

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 1311/2013 (1) artikliga 19 on ette nähtud, et kui pärast 1. jaanuari 2014 võetakse vastu uued struktuurifondide, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi, Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi, Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi ning Sisejulgeolekufondi eeskirjad või programmid, mille eelarvet täidetakse koostöös liikmesriikidega, muudetakse mitmeaastast finantsraamistikku, et kanda järgmistesse aastatesse üle 2014. aastal kasutamata jäänud vahendite osa, mis ületab asjaomaseid kulude ülemmäärasid. Kõnealuse artikli kohaselt tuleb muutmine seoses 2014. aastal kasutamata jäänud vahendite ülekandmisega teha enne 1. maid 2015.

(2)

Hilise vastuvõtmise tõttu ei onud võimalik 2014. aastal kulukohustustega siduda ega 2015. aastasse üle kanda 11 216 187 326 eurot (jooksevhindades) struktuurifondide ja Ühtekuuluvusfondi assigneeringuid, 9 446 050 652 eurot (jooksevhindades) Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi assigneeringuid ning 442 319 096 eurot Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi ning Sisejulgeolekufondi assigneeringuid.

(3)

Määruse (EL, Euratom) nr 1311/2013 lisa tuleks seetõttu muuta ja kanda 2014. aastal alamrubriigis 1b ning rubriikides 2 ja 3 kasutamata jäänud kulukohustuste assigneeringud üle järgmistesse aastatesse. Sel eesmärgil tuleks jooksevhindades esitatud summad arvutada ümber 2011. aasta hindadeks.

(4)

Seetõttu tuleks määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013 vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL, Euratom) nr 1311/2013 lisa asendatakse käesoleva määruse lisa tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Luxembourg, 21. aprill 2015

Nõukogu nimel

eesistuja

E. RINKĒVIČS


(1)  Nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrus (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 884).


LISA

MITMEAASTANE FINANTSRAAMISTIK (EL 28)

(miljonites eurodes, 2011. aasta hinnad)

KULUKOHUSTUSTE ASSIGNEERINGUD

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Kokku 2014-2020

1.

Arukas ja kaasav majanduskasv

49 713

72 047

62 771

64 277

65 528

67 214

69 004

450 554

1a.

Konkurentsivõime majanduskasvu ja tööhõive tagamiseks

15 605

16 321

16 726

17 693

18 490

19 700

21 079

125 614

1b.

Majanduslik, sotsiaalne ja territoriaalne ühtekuuluvus

34 108

55 726

46 045

46 584

47 038

47 514

47 925

324 940

2.

Jätkusuutlik majanduskasv: loodusvarad,

46 981

59 765

58 204

53 448

52 466

51 503

50 558

372 925

millest turuga seotud kulud ja otsetoetused

41 254

40 938

40 418

39 834

39 076

38 332

37 602

277 454

3.

Julgeolek ja kodakondsus

1 637

2 269

2 306

2 289

2 312

2 391

2 469

15 673

4.

Globaalne Euroopa

7 854

8 083

8 281

8 375

8 553

8 764

8 794

58 704

5.

Haldus,

8 218

8 385

8 589

8 807

9 007

9 206

9 417

61 629

millest institutsioonide halduskulud

6 649

6 791

6 955

7 110

7 278

7 425

7 590

49 798

6.

Kompensatsioonid

27

0

0

0

0

0

0

27

KULUKOHUSTUSTE ASSIGNEERINGUD KOKKU

114 430

150 549

140 151

137 196

137 866

139 078

140 242

959 512

protsendina kogurahvatulust

0,88 %

1,13 %

1,03 %

1,00 %

0,99 %

0,98 %

0,98 %

1,00 %

 

MAKSETE ASSIGNEERINGUD KOKKU

128 030

131 095

131 046

126 777

129 778

130 893

130 781

908 400

protsendina kogurahvatulust

0,98 %

0,98 %

0,97 %

0,92 %

0,93 %

0,93 %

0,91 %

0,95 %

Olemasolev varu

0,25 %

0,25 %

0,26 %

0,31 %

0,30 %

0,30 %

0,32 %

0,28 %

omavahendite ülemmäär protsendina kogurahvatulust

1,23 %

1,23 %

1,23 %

1,23 %

1,23 %

1,23 %

1,23 %

1,23 %