28.3.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 85/1


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2015/504,

11. märts 2015,

millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 167/2013 seoses põllu- ja metsamajandusmasinate tüübikinnituse ja turujärelevalve suhtes kohaldatavate haldusnõuetega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. veebruari 2013. aasta määrust (EL) nr 167/2013 põllu- ja metsamajanduses kasutatavate sõidukite kinnituse ja turujärelevalve kohta, (1) eriti selle artikli 22 lõiget 4, artikli 24 lõiget 4, artikli 25 lõikeid 2, 3 ja 6, artikli 27 lõiget 1, artikli 33 lõiget 2, artikli 34 lõiget 3, artikli 35 lõiget 4, artikli 45 lõiget 2, artikli 46 lõiget 3 ja artikli 53 lõiget 8,

ning arvestades järgmist:

(1)

Käesolevas määruses sätestatakse üksiksajalikud haldusnõuded järgmise suhtes: teatmiku infolehe ja teatise vormid; masina pardadiagnostika-, remondi- ja hooldusteabe kättesaadavuse nõuete täitmise tõendi vorm; vastavussertifikaadi vormid; kohustusliku andmesildi ja ELi tüübikinnitustähise näidis; ELi tüübikinnitustunnistuse vorm ning ELi tüübikinnitustunnistusele lisatud õigusaktide või kohaldatavate nõuete näidisloetelu; ELi tüübikinnitustunnistuste numeratsioonisüsteem; ELi tüübikinnitustunnistusele lisatava katsetulemuste lehe vorm; katsearuande üldised vorminõuded; selliste osade ja lisaseadiste loetelu, mis võivad kujutada endast tõsist ohtu oluliste süsteemide nõuetekohasele toimimisele; kõik aspektid, mis on seotud selliste osade ja lisaseadiste turule ja kasutusele lubamise menetlustega, mis võivad kujutada endast tõsist ohtu oluliste süsteemide nõuetekohasele toimimisele, ning selliste osade ja lisaseadiste turulelaskmise ja kasutuselevõtmise loa vorm, mis võivad kujutada endast tõsist ohtu oluliste süsteemide nõuetekohasele toimimisele; selliste osade ja lisaseadiste turulelaskmise ja kasutuselevõtmise lubade numeratsioonisüsteem, mis võivad kujutada endast tõsist ohtu oluliste süsteemide nõuetekohasele toimimisele.

(2)

Erinevalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivist 2003/37/EÜ (2) on määruses (EL) nr 167/2013 sätestatud täielik loetelu nõuetest, mida kohaldatakse kõigi põllu- ja metsamajandusmasinate kategooriate suhtes kogu masina ELi tüübikinnituse taotlemisel. Koostada tuleks haldusvormid, mida kasutada ELi tüübikinnitusmenetluses.

(3)

Pärast direktiivis 2003/37/EÜ tüübikinnitusmenetluses kasutamise jaoks sätestatud vorme on masinates kasutusele võetud uut tehnoloogiat. ELi tüübikinnitusmenetluses kasutatavaid vorme tuleks seetõttu vastavalt kohandada.

(4)

Tootja poolt tüübikinnituse taotlemiseks valitud menetluse näitamiseks tuleks kasutusele võtta uus teatmiku infolehe vorm.

(5)

Et ka sõltumatutele ettevõtjatele oleks masina remondialane teave mõistlikul viisil kättesaadav (sh pardadiagnostikasüsteeme ja nende koostoimet masina muude süsteemidega käsitlev teave), peavad tootjad tagama sellise teabe diskrimineerimisvaba kättesaadavuse ja esitama kinnitusasutusele tõendi selle nõude täitmise kohta. Sätestada tuleks kõnealuse tõendina käsitatava tootjatõendi vorm.

(6)

Kättesaadavaks tuleks teha komplektse, komplekteeritud ja mittekomplektse masina tüübikinnitusmenetluse jaoks ette nähtud kolm vastavussertifikaadi vormi.

(7)

Tõendamaks, et töömehhanismidega varustatud traktorid ning R- ja S-kategooria masinad, mis on saanud tüübikinnituse, on piisavalt ohutud, tuleks teatmikku lisada see osa dokumentidest, mis hõlmab töömehhanismide tehnilist toimikut, mis on esitatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/42/EÜ (3) VII lisas. Veel tuleks masina vastavussertifikaadile lisada paigaldatud töömehhanismide ELi vastavusdeklaratsioon.

(8)

Et lihtsustada kõige levinumat ELi tüübikinnitustunnistust, tuleks välja töötada uus vorm ainult komplektse masinatüübi kogu masina ELi tüübikinnituse jaoks ja teine vorm teistsuguste masinrongitüüpide ELi kogu masina tüübikinnitustunnistuse jaoks.

(9)

Tuleks kehtestada üks ühtne ELi tüübikinnitustunnistuse vorm, mida saab kasutada igat liiki süsteemi puhul, et ühtlustada ja lihtsustada varem iga eri liiki süsteemi jaoks ELi eri direktiivides sätestatud vorme. Samal põhjusel tuleks kehtestada üks ühtne vorm osiste ja eraldi seadiste jaoks.

(10)

Direktiivis 2003/37/EÜ sätestatud ELi tüübikinnitustunnistuste numeratsioonisüsteemi tuleks muuta nii, et selles kajastuks nende õigusaktide uus struktuur, milles on sätestatud kohustuslikud tüübikinnitusnõuded.

(11)

Et ühtlustada määruses (EL) nr 167/2013 ja selle alusel vastu võetud delegeeritud õigusaktides sätestatud tehnilistele nõuetele vastavuse kontrollimist käsitleva teabe esitamist, tuleks kehtestada teatud üldised miinimumnõuded katsearuannete vormi jaoks.

(12)

Samal eesmärgil peaksid tehnilised teenistused katsearuannete koostamisel, mis käsitlevad määruse (EL) nr 167/2013 alusel vastu võetud delegeeritud õigusaktides sätestatud tehnilisi nõudeid, mis omakorda põhinevad rahvusvahelistes eeskirjades või EN/ISO standardites sätestatud nõuetel, juhinduma vastavates rahvusvahelistes eeskirjades või EN/ISO standardis kehtestatud katsearuannet vormidest.

(13)

Et tootjaid mitte liialt koormata, tuleks määruse (EL) nr 167/2013 kohase tüübikinnituse taotlemisel tunnustada teatud osiste ja eraldi seadiste katsearuandeid, mis on väljastatud direktiivi 2003/37/EÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/46/EÜ, (4) Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 97/68/EÜ, (5) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 595/2009 (6) sätete või määruse (EL) nr 167/2013 XIII peatükis osutatud rahvusvaheliste eeskirjade ja selle määruse alusel vastu võetud delegeeritud ja rakendusaktide kohaselt, tingimusel, et põhinõuded ega katsekorra suhtes kohaldatavad nõuded ei ole pärast katse tegemist muutunud.

(14)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas määruse (EL) nr 167/2013 artikli 69 lõikes 1 nimetatud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Reguleerimisese

Määruses sätestatakse määruse (EL) nr 167/2013 artiklis 68 osutatud rakendusmeetmed, et luua ühtsed tingimused haldusnõuete rakendamiseks seoses uute põllu- ja metsamajandusmasinate ning nende jaoks projekteeritud ja ehitatud süsteemide, osiste ja eraldi seadiste tüübikinnituse jaoks, samuti selliste osade või lisaseadiste turulelaskmise ja kasutuselevõtmise jaoks, mis võivad kujutada endast tõsist ohtu masina ohutuse või keskkonnatoime seisukohalt oluliste süsteemide nõuetekohasele toimimisele.

Artikkel 2

Teatise ja teatmiku vorm

ELi tüübikinnitust taotlevad tootjad peavad esitama määruse (EL) nr 167/2013 artikli 22 lõikes 1 ja lõike 2 punktis a osutatud teatise ja teatmiku, mis vastavad käesoleva määruse I lisas esitatud vormile.

Artikkel 3

Masina pardadiagnostika-, remondi- ja hooldusteabe kättesaadavust kinnitava tootjatõendi vorm

ELi tüübikinnitust taotlevad tootjad, kelle suhtes kehtib määruse (EL) nr 167/2013 artikli 53 lõige 1, peavad kinnitusasutusele esitama nimetatud määruse artikli 53 lõikes 8 sätestatud teatise masina pardadiagnostika-, remondi- ja hooldusteabe kättesaadavuse kohta, mis vastab käesoleva määruse II lisas esitatud vormile.

Artikkel 4

Vastavussertifikaadi vormid

Tootja esitab määruse (EL) nr 167/2013 artikli 33 lõikes 1 osutatud vastavussertifikaadi, mis vastab käesoleva määruse III lisas esitatud vormile.

Artikkel 5

Kohustusliku andmesildi ja ELi tüübikinnitustähise näidised

Tootja esitab määruse (EL) nr 167/2013 artikli 34 lõigetes 1 ja 2 osutatud andmesildi ja ELi tüübikinnitustähise, mis vastab käesoleva määruse IV lisas esitatud näidisele.

Artikkel 6

ELi tüübikinnitustunnistuse vormid

Kinnitusasutus väljastab määruse (EL) nr 167/2013 artikli 25 lõikes 1 nimetatud ELi tüübikinnitustunnistuse, mis vastab käesoleva määruse V lisas esitatud vormile.

Artikkel 7

ELi tüübikinnitustunnistuste numeratsioonisüsteem

ELi tüübikinnitustunnistused nummerdatakse kooskõlas VI lisaga.

Artikkel 8

Katsetulemuste lehe vorm

Kinnitusasutus väljastab määruse (EL) nr 167/2013 artikli 25 lõike 3 punktis a nimetatud katsetulemuste lehe, mis vastab käesoleva määruse VII lisas esitatud vormile.

Artikkel 9

Katsearuande vorm

1.   Määruse (EL) nr 167/2013 artikli 27 lõikes 1 osutatud katsearuande vorm peab vastama käesoleva määruse VIII lisas sätestatud üldnõuetele.

2.   Määruse (EL) nr 167/2013 kohases tüübikinnituses tunnustatakse teatud osiste ja eraldi seadiste katsearuandeid, mis on väljastatud direktiivi 2003/37/EÜ, direktiivi 2007/46/EÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 97/68/EÜ, määruse (EL) nr 595/2009 sätete või määruse (EL) nr 167/2013 XIII peatükis osutatud rahvusvaheliste eeskirjade ja selle määruse alusel vastu võetud delegeeritud ja rakendusaktide kohaselt, tingimusel, et põhinõuded ega katsekorra suhtes kohaldatavad nõuded ei ole pärast katse tegemist muutunud. Neile tingimustele vastavad katsearuanded loetletakse käesoleva määruse VIII lisas.

Artikkel 10

Loetelu osadest või lisaseadistest, mis võivad kujutada endast tõsist ohtu oluliste süsteemide nõuetekohasele toimimisele

Määruse (EL) nr 167/2013 artikli 45 lõikes 2 sätestatud loetelu osadest ja lisaseadistest, mis võivad kujutada endast tõsist ohtu masina turvalisuse või keskkonnatoime seisukohalt oluliste süsteemide nõuetekohasele toimimisele, on esitatud käesoleva määruse IX lisas.

Artikkel 11

Selliste osade ja lisaseadiste turulelaskmise ja kasutuselevõtmise loa vorm, mis võivad kujutada endast tõsist ohtu oluliste süsteemide nõuetekohasele toimimisele

Kooskõlas käesoleva määruse X lisas esitatud näidisega väljastab kinnitusasutus määruse (EL) nr 167/2013 artikli 46 lõikes 2 sätestatud turulelaskmise ja kasutuselevõtmise loa osadele ja lisaseadistele, mis võivad kujutada endast tõsist ohtu masina turvalisuse või keskkonnatoime seisukohalt oluliste süsteemide nõuetekohasele toimimisele.

Artikkel 12

Selliste osade ja lisaseadiste turulelaskmise ja kasutuselevõtmise lubade numeratsioonisüsteem, mis võivad kujutada endast tõsist ohtu oluliste süsteemide nõuetekohasele toimimisele

Selliste osade ja lisaseadiste turulelaskmise ja kasutuselevõtmise load, mis võivad kujutada endast tõsist ohtu masina turvalisuse või keskkonnatoime seisukohalt oluliste süsteemide nõuetekohasele toimimisele, nummerdatakse kooskõlas XI lisaga.

Artikkel 13

Jõustumine ja kohaldamine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Määrust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2016.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 11. märts 2015

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 60, 2.3.2013, lk 1.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2003/37/EÜ, 26. mai 2003, põllu- või metsamajanduslike traktorite, nende haagiste ja pukseeritavate vahetatavate masinate, ja nende masinate jaoks mõeldud süsteemide, nende osade ja eraldi seadmestike tüübikinnituse andmise kohta ja direktiivi 74/150/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 171, 9.7.2003, lk 1).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2006/42/EÜ, 17. mai 2006, mis käsitleb masinaid ja millega muudetakse direktiivi 95/16/EÜ (uuesti sõnastatud) (ELT L 157, 9.6.2006, lk 24).

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2007/46/EÜ, 5. september 2007, millega kehtestatakse raamistik mootorsõidukite ja nende haagiste ning selliste sõidukite jaoks mõeldud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike kinnituse kohta (raamdirektiiv) (ELT L 263, 9.10.2007, lk 1).

(5)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 97/68/EÜ, 16. detsember 1997, väljaspool teid kasutatavatele liikurmasinatele paigaldatavate sisepõlemismootorite heitgaaside ja tahkete heitmete vähendamise meetmeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 59, 27.2.1998, lk 1).

(6)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 595/2009, 18. juuni 2009, mis käsitleb mootorsõidukite ja mootorite tüübikinnitust seoses raskeveokite heitmetega (Euro VI) ning sõidukite remondi- ja hooldusteabe kättesaadavust ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 715/2007 ja direktiivi 2007/46/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks direktiivid 80/1269/EMÜ, 2005/55/EÜ ja 2005/78/EÜ (ELT L 188, 18.7.2009, lk 1).


LISADE LOETELU

Lisa number

Lisa pealkiri

Lehekülg

I

Teatise ja teatmiku vorm

7

II

Masina pardadiagnostika-, remondi- ja hooldusteabe kättesaadavust kinnitava tootjatõendi vorm

132

III

Vastavussertifikaadi vormid

135

IV

Kohustusliku andmesildi ja ELi tüübikinnitustähise näidised

155

V

ELi tüübikinnitustunnistuse vormid

161

VI

ELi tüübikinnitustunnistuste numeratsioonisüsteem

180

VII

Katsetulemuste lehe vorm

184

VIII

Katsearuande vorm

188

IX

Loetelu osadest või lisaseadistest, mis võivad kujutada endast tõsist ohtu oluliste süsteemide nõuetekohasele toimimisele

193

X

Selliste osade ja lisaseadiste turulelaskmise ja kasutuselevõtmise loa vorm, mis võivad kujutada endast tõsist ohtu oluliste süsteemide nõuetekohasele toimimisele

194

XI

Selliste osade ja lisaseadiste turulelaskmise ja kasutuselevõtmise lubade numeratsioonisüsteem, mis võivad kujutada endast tõsist ohtu oluliste süsteemide nõuetekohasele toimimisele

197


I LISA

Teatise ja teatmiku vorm

Liidete loetelu

Liite number

Liite pealkiri

Lehekülg

1

Näidisteatis mootori/mootoritüüpkonna paigaldamise süsteemi (või selle süsteemiga seoses masinatüübi) ELi tüübikinnituse jaoks

64

2

Näidisteatis välise mürataseme süsteemi (või selle süsteemiga seoses masinatüübi) ELi tüübikinnituse jaoks

75

3

Näidisteatis mootori/mootoritüüpkonna kui osise või eraldi seadise ELi tüübikinnituse jaoks

78

4

Näidisteatis juhi teavitamise süsteemi (või selle süsteemiga seoses masinatüübi) ELi tüübikinnituse jaoks

89

5

Näidisteatis valgustus- ja valgussignaalseadiste paigaldamise süsteemi (või selle süsteemiga seoses masinatüübi) ELi tüübikinnituse jaoks

90

6

Näidisteatis elektromagnetilise kokkusobivuse tagamise süsteemi (või selle süsteemiga seoses masinatüübi) ELi tüübikinnituse jaoks

92

7

Näidisteatis helisignaalseadis(t)e paigaldamise süsteemi (või selle süsteemiga seoses masinatüübi) ELi tüübikinnituse jaoks

93

8

Näidisteatis tahavaatepeegli paigaldamise süsteemi (või selle süsteemiga seoses masinatüübi) ELi tüübikinnituse jaoks

94

9

Näidisteatis roomikmasina veermiku paigaldamise süsteemi (või selle süsteemiga seoses masinatüübi) ELi tüübikinnituse jaoks

96

10

Näidisteatis elektriliste või elektrooniliste alakoostude elektromagnetilise kokkusobivuse tagamise eraldi seadise ELi tüübikinnituse jaoks

100

11

Näidisteatis lisaraskuse kui osise või eraldi seadise ELi tüübikinnituse jaoks

101

12

Näidisteatis külgmise ja/või tagumise allasõidutõkke kui osise või eraldi seadise ELi tüübikinnituse jaoks

102

13

Näidisteatis rehvi kui osise ELi tüübikinnituse jaoks

103

14

Näidisteatis mehaanilise haakeseadise kui osise või eraldi seadise ELi tüübikinnituse jaoks

104

15

Näidisteatis pidurisüsteemi (või selle süsteemiga seoses masinatüübi) ELi tüübikinnituse jaoks

106

16

Näidisteatis juhi mürakaitse süsteemi (või selle süsteemiga seoses masinatüübi) ELi tüübikinnituse jaoks

113

17

Näidisteatis turvavöö kinnitussüsteemi (või selle süsteemiga seoses masinatüübi) ELi tüübikinnituse jaoks

114

18

Näidisteatis ohtlike ainete eest kaitsmise süsteemi (või selle süsteemiga seoses masinatüübi) ELi tüübikinnituse jaoks

117

19

Näidisteatis ümbermineku kaitsekonstruktsiooni kui eraldi seadise ELi tüübikinnituse jaoks

118

20

Näidisteatis langevate esemete eest kaitsva konstruktsiooni kui eraldi seadise ELi tüübikinnituse jaoks

121

21

Näidisteatis juhiistme kui osise või eraldi seadise ELi tüübikinnituse jaoks

123

22

Näidisteatis turvavöö kui osise või eraldi seadise ELi tüübikinnituse jaoks

125

23

Näidisteatis läbistavate esemete eest kaitsva konstruktsiooni kui eraldi seadise ELi tüübikinnituse jaoks

127

24

Tootja kinnitus jõuseadme ja kiiruspiiriku manipuleerimise vastu võetud meetmete kohta

128

A OSA

TEATMIK

1.   Üldnõuded

1.1.   Kui tootja taotleb masinale, süsteemile, osisele või eraldi seadisele ELi tüübikinnitust, esitab ta määruse (EL) nr 167/2013 artikli 22 kohaselt teatmiku, mis sisaldab alljärgnevat:

a)

sisukord;

b)

teave määruse (EL) nr 167/2013 artikli 20 lõike 1 kohaselt valitud tüübikinnitusmenetluse kohta, selle teabe esitamise vorm on esitatud punktis 2 (teatmiku infoleht);

c)

käesoleva lisa B osas esitatud teatis;

d)

kõik asjakohased andmed, joonised, fotod ja muu teave, nagu teatises nõutud;

e)

käesoleva määruse II lisa kohane tootjatõend kinnitusasutusele selle kohta, et on järgitud masina pardadiagnostika-, remondi- ja hooldusteabe kättesaadavuse nõudeid, nagu sätestatud määruse (EL) nr 167/2013 artikli 53 lõikes 8;

f)

komplekteeritud töömehhanismidega traktorite ning R- ja S-kategooria masinate tüübikinnituse puhul dokument, milles on esitatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/42/EÜ rakendavate riiklike sätete kohase EÜ vastavusdeklaratsiooni sisu (seerianumber ja allkiri ei ole kohustuslikud);

kinnitusasutuse nõudel esitab tootja ka kõik asjakohased dokumendid, mis sisalduvad töömehhanismi tehnilises toimikus, mida on kirjeldatud nimetatud direktiivi VII lisas, eelkõige:

kasutatud standardid ja muud tehnilised spetsifikatsioonid, näidates ära põhilised tervisekaitse- ja ohutusnõuded, mida need standardid hõlmavad;

tehniline aruanne tootja või tema valitud asutuse või volitatud esindaja tehtud katsete tulemuste kohta;

g)

mis tahes lisateave, mida kinnitusasutus tüübikinnitusmenetluse raames nõuab;

h)

määruse (EL) nr 167/2013 artikli 17 lõike 2 punktis b ja komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 2015/208 (1) III lisa punktis 4.3.2 nõutud ning käesoleva lisa 24. liites esitatud näidisele vastav tootjapoolne kinnitus selle kohta, et jõuseadet ja kiiruspiirikut ei ole võimalik manipuleerida;

i)

kui masin on varustatud elektrilis(t)e või elektroonilis(t)e jõuseadme võimsust piirava(te) seadis(t)ega, andmed ja tõendid selle kohta, et seadise või selle juhtmestiku ümberehitamine või lahtiühendamine ei suurenda jõuseadme võimsust.

1.2.   Paberkandjal taotlus esitatakse kolmes eksemplaris. Kõik joonised esitatakse sobivas mõõtkavas ja piisavalt üksikasjalikuna A4-formaadis lehtedel või voldikul. Kui lisatakse fotod, peavad need olema piisavalt üksikasjalikud.

1.3.   Esitada tuleb teave komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 1322/2014 (2) XXIII lisa 2. liites loetletud komplekssete elektrooniliste juhtsüsteemide toimimise kohta.

2.   Teatmiku infolehe vorm

Teave

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 167/2013 artikli 20 lõike 1 kohaselt valitud tüübikinnitusmenetluse kohta

Teatmiku infoleht

Käesoleva avalduse nõuetekohaselt täidetud versioon lisatakse teatmikule.

Allakirjutanu: [ … (täisnimi ja ametinimetus)]

Tootjaettevõtte nimi ja aadress (4): …

Tootja esindaja (kui olemas) nimi ja aadress (4): …

taotleb käesolevaga tüübikinnitust:

a)

järkjärgulise tüübikinnitusena (1),

b)

üheastmelise tüübikinnitusena (1),

c)

sega-tüübikinnitusena (1).

Kui valitakse menetlus a või c, deklareeritakse kõikide süsteemide, osiste ja eraldi seadiste vastavust punktis b nimetatud menetluses kohaldatavatele nõuetele.

Määruse (EL) nr 167/2013 artikli 20 lõike 5 kohaselt valitud mitmeastmeline tüübikinnitus: jah/ei (1)

Teave, mis tuleb esitada masina(te) kohta, kui taotletakse kogu masina ELi tüübikinnitust:

1.1.   Mark (tootja kaubanimi) (4): …

1.2.   Tüüp (2): …

1.2.1.   Variant/variandid (2): …

1.2.2.   Versioon(id) (2): …

1.2.3.   Kaubanduslik(ud) nimetus(ed) (kui olemas): …

1.2.4.   Eelneva(te) etapi(etappide) tüübikinnituse number/numbrid (4): …

1.3.   Masina kategooria, alamkategooria ja kiirusindeks (3): …

taotleb tüübikinnitust:

a)

komplektsele masinale (1),

b)

komplekteeritud masinale (1),

c)

mittekomplektsele masinale (1),

d)

komplektsete ja mittekomplektsete variantidega masinatüübile (1),

e)

komplekteeritud ja mittekomplektsete variantidega masinatüübile (1).

Teave, mis tuleb esitada, kui taotletakse tüübikinnitust süsteemile/osisele/eraldi seadisele (1):

2.1.   Mark/margid (tootja kaubanimi/-nimed): …

2.2.   Tüüp (5): …

2.2.1.   Kaubanduslik(ud) nimetus(ed) (kui olemas): …

2.5.2.   Tootja tüübikood (märgitud mootorile või muud identifitseerimisandmed): … (1):

2.8.   Virtuaalne ja/või tootjapoolne katsetamine (1)

2.8.1.   Ülevaateloetelu virtuaalselt ja/või tootja poolt katsetatud süsteemidest, osistest või eraldi seadistest määruse (EL) nr 167/2013 artikli 27 lõike 4 ja artikli 60 kohaselt:

Virtuaalse ja/või tootjapoolse katsetamise ülevaatetabel

Viide delegeeritud õigusaktile

Lisa nr

Nõue

Piirangud/märkused

 

 

 

 

2.8.2.   Üksikasjalik virtuaalsete ja/või tootjapoolsete katsete valideerimise aruanne on lisatud: jah/ei (1)

Koht: …

Kuupäev: …

Allkiri: …

Nimi ja ametinimetus ettevõttes: …

Selgitavad märkused teatmiku infolehe kohta

(Joonealuste märkuste tähised, joonealused märkused ja selgitavad märkused, mida ei lisata teatmiku infolehele)

(1)

Mittevajalik maha tõmmata.

(2)

Märkida tähtnumbriline tüübi-variandi-versiooni kood (TVV), mis antakse kõikidele tüüpidele, variantidele ja versioonidele vastavalt I lisa B osa punktile 2.3. Variandi ja versioonide identifitseerimiseks võib kasutada käesoleva määruse I lisa B osa punktis 2.2 esitatud tabelit.

(3)

Näidata määruse (EL) nr 167/2013 artiklis 4 esitatud klassifikatsiooni kohane kood, näiteks „T4.3a” madala kliirensiga traktori puhul, mille suurim valmistajakiirus on kuni 40 km/h.

(4)

Mitmeastmelise tüübikinnituse korral tuleb see teave esitada iga etapi kohta.

(5)

Mootorite puhul esitada teave vastavalt kas mootori tüübi või mootoritüüpkonna kohta.

B OSA

TEATIS

1.   ÜLDNÕUDED

1.1.   Teatisel peab olema taotleja esitatud viitenumber.

1.2.   Kui masina tüübikinnituseks esitatud teatisel märgitud andmed on muutunud, esitab tootja kinnitusasutusele muudetud leheküljed, kus on selgelt välja toodud muudatus(t)e laad ja kuupäev.

2.   MASINA TÜÜBIKINNITUS

2.1.   Kõik teatised peavad sisaldama:

punktis 2.2 sätestatud tabelit tüübikinnituseks esitatud masina versioonide ja variantide identifitseerimiseks;

punktis 5 sätestatud koguloetelu numeratsioonisüsteemi järgivat loetelu (alam)kategooria ja masina tehniliste karakteristikutega seotud kirjetest, kust sisu pärineb.

2.2.   Punktis 5 loetletud kirjete kombinatsiooni näitav tabel masinatüübi versioonide ja variantide kohta

Variantide ja versioonide tabel

Kirje nr

Kõik

Versioon 1

Versioon 2

Versioon 3

Versioon n

 

 

 

 

 

 

2.2.1.   Tüübi iga variandi kohta koostatakse eraldi tabel.

2.2.2.   Kui kirje andmeid saab ühe variandi piires piiramatult kombineerida, esitatakse need veerus „Kõik”.

2.2.3.   Eelnimetatud teabe võib esitada teistsuguses vormis või koos punkti 5 all esitatud teabega.

2.3.   Tüübi, variandi ja versiooni tähistus

2.3.1.   Tootja määrab masina igale tüübile, variandile ja versioonile ladina tähtedest ja/või araabia numbritest koosneva koodi, mis märgitakse ka asjaomase masina vastavussertifikaadile (vt III lisa).

Sulge ja sidekriipse võib kasutada, kui need ei asenda tähte või numbrit.

2.3.2.   Kogu koodile viidatakse: kood „tüüp-variant-versioon” ehk TVV-kood.

2.3.3.   TVV-kood peab selgelt ja ühemõtteliselt näitama käesoleva lisa B osas kindlaks määratud kriteeriumidega seotud tehniliste omaduste ainulaadset kombinatsiooni.

2.3.4.   Sama tootja võib kahte või enamasse kategooriasse kuuluva masinatüübi määratlemiseks kasutada sama koodi.

2.3.5.   Sama tootja ei tohi kasutada sama koodi, et määratleda masinat enama kui ühe tüübikinnituse jaoks samas masinakategoorias.

2.3.6.   TVV-koodi pikkus

2.3.6.1.

TVV-kood ei tohi olla pikem kui:

a)

15 kohta, kui tegu on masinatüübi koodiga;

b)

25 kohta, kui tegu on ühe variandi koodiga;

c)

35 kohta, kui tegu on ühe versiooni koodiga.

2.3.6.2.

Täielik tähtnumbriline TVV-kood tohib olla kuni 75-kohaline.

2.3.6.3.

Tervikliku TVV-koodi kasutamisel jäetakse tüübi, variandi ja versiooni tähise vahele tühik.

Näide sellisest TVV-koodist: 159AF[… tühik]0054[… tühik]977K(BE).

3.   SÜSTEEMIDE, OSISTE JA ERALDI SEADISTE TÜÜBIKINNITUS

3.1.   Tabelis 1-1 loetletud süsteemi, osise või eraldi seadise kohta täidab tootja käesoleva lisa asjakohase liite.

Lisaks tabelis 1-1 nimetatud liidetele peavad süsteemid, osised ja eraldi seadised vastama järgmistele nõuetele:

a)

tüübikinnituse kord (komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 1322/2014 III lisa);

b)

tootmise nõuetele vastavus (komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 1322/2014 IV lisa);

c)

remondi- ja hooldusteabe kättesaadavus (komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 1322/2014 V lisa).

Tabel 1-1

Loetelu süsteemidest, osistest ja eraldi seadistest, mis võivad saada ELi tüübikinnituse

I LOETELU. Jõuseadme võimsuse ja keskkonnatoime nõuded

Liide

Süsteem, osis või eraldi seadis

Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/96 (3)

lisa nr

Muutmisakt ja/või rakendamise etapp

1

Süsteem: mootori või mootoritüüpkonna paigaldamine

II

 

2

Süsteem: väline müratase

III

 

3

Osis või eraldi seadis: mootor või mootoritüüpkond

I

 

II LOETELU. Masina kasutusohutuse nõuded

Liide

Süsteem, osis või eraldi seadis

Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/208

lisa nr

Muutmisakt ja/või rakendamise etapp

4

Süsteem: juhi teavitamine

X

 

5

Süsteem: valgustus- ja valgussignaalseadiste paigaldamine

XII

 

6

Süsteem: elektromagnetiline kokkusobivus

XV

 

12

Süsteem: helisignaalseadis(t)e paigaldamine

XVI

 

9

Süsteem: tahavaatepeeglite paigaldamine

IX

 

8

Süsteem: roomikmasina veermiku paigaldamine

XXXIII

 

10

Eraldi seadis: elektriliste või elektrooniliste alakoostude elektromagnetiline kokkusobivus

XV

 

11

Osis või eraldi seadis: lisaraskused

XXIII

 

12

Osis või eraldi seadis: külgmine ja/või tagumine allasõidutõke

XXVI

 

13

Osis: rehv

XXX

 

14

Osis või eraldi seadis: mehaaniline haakeseadis

XXXIV

 

III LOETELU. Masina pidurdusnõuded

Liide

Süsteem, osis või eraldi seadis

Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/68 (4)

lisa nr

Muutmisakt ja/või rakendamise etapp

15

Süsteem: pidurdamine

II

 

IV LOETELU. Masina konstruktsiooniga seotud ja üldised tüübikinnitusnõuded

Liide

Süsteem, osis või eraldi seadis

Komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 1322/2014

lisa nr

Muutmisakt ja/või rakendamise etapp

17

Süsteem: juhile kuuldav müratase

XIII

 

18

Süsteem: turvavööde kinnituspunktid

XVIII

 

19

Süsteem: kaitse ohtlike ainete eest

XXIX

 

20

Eraldi seadis: ümbermineku kaitsekonstruktsioon

VI/VII/VIII/IX/X

 

21

Eraldi seadis: langevate esemete eest kaitsev konstruktsioon

XI

 

22

Osis või eraldi seadis: juhiiste

XIV

 

23

Osis või eraldi seadis: turvavööd

XIX

 

24

Eraldi seadis: kaitse läbistavate esemete eest

XX

 

4.   KOHALDATAVATE OBJEKTIDE TÜÜBIKINNITUSNUMBRID VÕI KATSEARUANDE NUMBRID

4.1.   Tootja esitab masina puhul kohaldatavate ja määruse (EL) nr 167/2013 I lisas sätestatud objektide kohta tabelis 1-2 nõutava teabe. Iga objekti kohta tuleb esitada kõik asjaomased tüübikinnitused ja katsearuanded (kui olemas). Siin ei pruugi esitada teavet süsteemide, osiste või eraldi seadiste kohta, kui see sisaldub vastavas tüübikinnitustunnistuses.

Tabel 1-2

Tüübikinnitusnumber ja katsearuande ülevaade

Kirje number ja objekt

Tüübikinnitusnumber või katsearuande number (7)

Tüübikinnituse väljastamise või laiendamise kuupäev või katsearuande kuupäev

Tüübikinnituse väljastanud liikmesriik või kokkuleppeosaline (5)  (6) või katsearuande väljastanud tehniline teenistus (7)

Viide õigusaktile ja selle viimasele muutmisele

Variant/variandid või versioon(id)

Nt 36 ümbermineku kaitsekonstruktsioon (roomiktraktoril)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allakirjutanu: …

Ametinimetus ettevõttes: …

Kuupäev: …

4.2.   Määruse (EL) nr 167/2013 I lisas mainitute kohta, mis on saanud tüübikinnituse direktiivi 97/68/EÜ, määruse (EÜ) nr 595/2009 või määruse (EL) nr 167/2013 artiklis 49 nimetatud UNECE eeskirjade alusel (UNECE tüübikinnitused) või OECD standardite kohaste täielike katsearuannete alusel alternatiivina nimetatud määruse ja selle alusel vastu võetud delegeeritud õigusaktide kohaselt koostatud katsearuannetele, esitab tootja punktis 5 nõutava teabe ainult siis, kui seda ei ole esitatud vastavas tüübikinnitustunnistuses ja/või katsearuandes. Vastavussertifikaadil nimetatud teave (käesoleva määruse III lisa) tuleb esitada igal juhul.

5.   ANDMEKIRJED TEATISES

A.   ÜLDTEAVE

1.   ÜLDTEAVE MASINATE KOHTA

1.1.   Mark (tootja kaubanimi) (18):

1.2.   Tüüp (17):

1.2.1.   Variant/variandid (17): …

1.2.2.   Versioon(id) (17): …

1.2.3.   Kaubanduslik(ud) nimetus(ed) (kui olemas): …

1.2.4.   Eelneva(te) etapi(etappide) tüübikinnituse number/numbrid (3) (18): …

1.3.   Masina kategooria, alamkategooria ja kiirusindeks (2):

1.4.   Tootjaettevõtte nimi ja aadress (18):

1.4.1.   Koostetehas(t)e nimi/nimed ja aadress(id): …

1.4.2.   Tootja volitatud esindaja (kui olemas) nimi ja aadress: …

1.5.   Tootja andmesilt/-sildid

1.5.1.   Tootja andmesildi asukoht (18): …

1.5.2.   Kinnitusviis (18): …

1.5.3.   Andmesildi fotod ja/või joonised (täidetud näidis koos mõõtmetega) (18): …

1.6.   Valmistajatehase tähis

1.6.1.   Valmistajatehase tähise asukoht raamil: …

1.6.2.   Valmistajatehase tähise asukohtade fotod ja/või joonised (täidetud näidis koos mõõtmetega): …

1.6.1.1.   Tüübi valmistajatehase tähise algus: …

2.   ÜLDTEAVE SÜSTEEMIDE, OSISTE VÕI ERALDI SEADISTE KOHTA

2.1.   Mark/margid (tootja kaubanimi/-nimed):

2.2.   Tüüp (49):

2.2.1.   Kaubanduslik(ud) nimetus(ed) (kui olemas): …

2.2.2.   Tüübikinnitusnumber/-numbrid (49) (kui olemas): …

2.2.3.   Tüübikinnitus(t)e väljastamise kuupäev (kui olemas): …

2.2.4   Osiste ja eraldi seadiste puhul tüübikinnitustähis(t)e asukoht ja kinnitusviis (kui asjakohane) (19): …

2.3.   Tootjaettevõtte nimi ja aadress:

2.3.1.   Kooste-/tootmistehas(t)e nimi/nimed ja aadress(id): …

2.3.2.   Tootja volitatud esindaja (kui olemas) nimi ja aadress: …

2.4.   Masin(ad), mille jaoks süsteem või eraldi seadis on ette nähtud (21):

2.4.1.   Tüüp (17): …

2.4.2.   Variant/variandid (17): …

2.4.3.   Versioon(id) (17): …

2.4.4.   Kaubanduslik(ud) nimetus(ed) (kui olemas): …

2.4.5.   Masina kategooria, alamkategooria ja kiirusindeks (2): …

2.5.   Täiendav üldteave mootorite puhul

2.5.1.   Tüübikinnitus: mootorile/mootoritüüpkonnale (4): …

2.5.2.   Tootja tüübikood (märgitud mootorile või muud identifitseerimisandmed):

2.5.3.   Alusmootori ja (kui olemas) tüüpkonna mootori kaubanduslik kirjeldus: …

2.5.4.   Mootorite lisatähised

2.5.4.1.   Mootori tunnusnumbri asukoht, kood ja kinnitusviis: …

2.5.4.2.   Mootori tunnusnumbri asukoha fotod ja/või joonised (täidetud näidis koos mõõtmetega): …

3.   KONSTRUKTSIOONI ÜLDKARAKTERISTIKUD

3.1.   Representatiivse masina fotod või joonised: …

3.2.   Kogu masina mõõtkavas ja mõõtmetega joonis: …

3.3.   T- ja C-kategooria masinad

3.3.1.   Telgede ja rataste arv: …

3.3.2.   Topeltratastega telgede arv ja asukoht (23): …

3.3.3.   Juhttelgede arv ja asukoht (23): …

3.3.4.   Veotelgede arv ja asukoht (23): …

3.3.5.   Pidurdatavate telgede arv ja asukoht (23): …

3.4.   C-kategooria masinad

3.4.1.   Roomikmasina veermiku konfiguratsioon: roomikukomplekt ees/roomikukomplekt taga/roomikukomplekt ees ja taga/pidevroomik masina kummalgi küljel (4)

3.4.2.   Vedavate roomikukomplektide arv ja asukoht (22): …

3.4.3.   Pidurdatavate roomikukomplektide arv ja asukoht (22): …

3.4.4.   C-kategooria masinate roolimine

3.4.4.1.   Roolimine, muutes vasakpoolsete ja parempoolsete roomikute kiirust erinevalt: jah/ei/ei ole asjakohane (4)

3.4.4.2.   Roolimine kahe vastastikuse või kõigi nelja roomikuratta pööramisega: jah/ei/ei ole asjakohane (4)

3.4.4.3.   Roolimine, liigutades masina esi- ja tagaosa vertikaalse kesktelje ümber: jah/ei/ei ole asjakohane (4)

3.4.4.4.   Roolimine, liigutades masina esi- ja tagaosa vertikaalse kesktelje ümber ning muutes ratastega teljel rataste suunda: jah/ei/ei ole asjakohane (4)

3.4.5.   Keskmine kontaktrõhk maapinnale (P): … MPa

3.5.   Raam

3.5.1.   Raami üldjoonis: …

3.5.2.   T- ja C-kategooria masinate puhul raami tüüp: alusraam/kesktalaga/redelraam/liigendatud/külgelementidega raam/muu (4) (muu puhul täpsustada:…)

3.5.3.   R- ja S-kategooria masinate puhul raami tüüp: veotiisel/jäik veotiisel/kesktelg-/muu (4) (muu puhul täpsustada:…)

3.6.   Kere materjal: …

3.7.   Mootori asukoht ja asend: …

3.8.   Rooliratta asukoht: vasakul/paremal/keskel (4): …

3.9.   Masin on varustatud sõiduks parem-/vasak (4) poolses liikluses ja riikides, kus kiirusmõõdikul kasutatakse kilomeetreid/kilomeetreid ja miile (4)

3.10.   Metsamajandusvarustusega T- või C-kategooria masin: jah/ei (4)

3.11.   Ohtlike ainete eest kaitsev T- või C-kategooria masin: jah/ei (4)

3.12.   R- ja S-kategooria masinate puhul pidurisüsteemi tüüp: pidurduseta/pealejooksupidur/ahelpidurdus/osapidurdus/hüdropidurid/õhkpidurid (4)

4.   MASS JA MÕÕTMED

(Kilogrammides ja millimeetrites) (Viidata joonisele, kui asjakohane)

4.1.   Masina massi vahemik (üldine)

4.1.1.   Tühimass

4.1.1.1.   Sõidukorras masina tühimass(id) (13):

4.1.1.1.1.

Maksimaalne: … kg (30)

4.1.1.1.2.

Minimaalne: … kg (30)

4.1.1.1.3.

Selle massi/nende masside jaotumine telgede vahel: … kg

4.1.1.1.4.

Jäiga veotiisli või keskteljega R- või S-kategooria masina puhul märkida haakepunktile rakenduv vertikaalkoormus (S): … kg

4.1.2.   Tootja esitatud maksimummass(id)

4.1.2.1.   Masina suurim(ad) tehniliselt lubatud täismass(id) (13): … kg

4.1.2.1.1.   Suurim(ad) tehniliselt lubatud mass(id) telje kohta: 1. telg … kg; 2. telg … kg; … telg … kg

4.1.2.1.2.   Jäiga veotiisli või keskteljega R- või S-kategooria masina puhul märkida haakepunktile rakenduv vertikaalkoormus (S): … kg

4.1.2.1.3.   Selle massi/nende masside telgede vahel jaotumise piirmäärad (esiteljele ja tagateljele jaotumise alammäärad protsentides): … %

4.1.2.2.   Mass(id) ja rehv(id)

Rehvikombinatsiooni nr

Telje nr

Rehvimõõt, sh koormusindeks ja kiiruskategooria tähis

Veere- raadius (1) [mm]

Velje mõõt

Veljenihe

Rehvi kandevõime nimiväärtus [kg]

Suurim lubatud mass telje kohta [kg] (8)

Masina suurim lubatud mass [kg] (8)

Suurim lubatud vertikaalkoormus haakepunktile [kg] (8), (9)

Rehvirõhk [kPa] (10)

Teel

Maastikul

1

1

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

2

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2.3.   Mass(id) ja roomikmasina veermik

Roomiku-komplekti nr

Roomiku mõõtmed

Keskmine kontaktrõhk maapinnale [kPa]

Suurim koormus roomikuratta kohta [kg] (11)

Suurim lubatud mass roomikukomplekti kohta [kg] (11)

Masina suurim lubatud mass [kg] (11)

Suurim lubatud vertikaalkoormus haakepunktile [kg] (11)  (12)

pikkus [mm]

laius [mm]

1

 

2

 

 

4.1.2.4.   Kandevõime(d) (13): … kg

4.1.3.   T- ja C-kategooria masinate puhul haakes veetava sõiduki tehniliselt lubatud suurim(ad) mass(id) R- või S-kategooria masina iga raami/pidurduskonfiguratsiooni puhul (R- ja S-kategooria masinate puhul näidata suurim(ad) lubatud tagumisele haakepunktile rakenduv(ad) koormus(ed)):

R- ja S-kategooria masin

Pidur

Veotiisel

Jäik veotiisel

Kesktelg

Pidurduseta

… kg

… kg

… kg

Pealejooksupidurid

… kg

… kg

… kg

Ahel- või osapidurdus

… kg

… kg

… kg

Hüdro- või õhkpidurid

… kg

… kg

… kg

4.1.4.   Traktori (T- või C-kategooria masin) ja haakemasina (R- või S-kategooria masin) kombinatsiooni (masinrongi) tehniliselt lubatud kogumass(id) R- või S-kategooria masina iga raami/pidurduskonfiguratsiooni puhul:

R- ja S-kategooria masin

Pidur

Veotiisel

Jäik veotiisel

Kesktelg

Pidurduseta

… kg

… kg

… kg

Pealejooksupidurid

… kg

… kg

… kg

Ahel- või osapidurdus

… kg

… kg

… kg

Hüdro- või õhkpidurid

… kg

… kg

… kg

4.1.5.   Suurim lubatud vertikaalkoormus haakepunktile (olenemata rehvidest ja tagumis(t)est haakeseadis(t)est):

4.1.5.1.   T- ja C-kategooria masina puhul: … kg

4.1.5.2.   R- ja S-kategooria masina puhul: … kg

4.1.5.3.   Masinrongi suurim mass maksimaalse pidurduseta massi korral: … kg

4.2.   Masina mõõtmete vahemik (üldine)

4.2.1.   Mittekomplektsete masinate puhul

4.2.1.1.   Pikkus (31)

4.2.1.1.1.   Komplekteeritud masina suurim lubatud pikkus: … mm

4.2.1.1.2.   Komplekteeritud masina väikseim lubatud pikkus: … mm

4.2.1.2.   Laius (32)

4.2.1.2.1.   Komplekteeritud masina suurim lubatud laius: … mm

4.2.1.2.2.   Komplekteeritud masina väikseim lubatud laius: … mm

4.2.1.3.   Kõrgus (sõidukorras masinal) (33): … mm

4.2.1.4.   Esiülend (34): … mm

4.2.1.4.1.   T- ja C-kategooria masinate puhul: esiülendi nurk: … kraadi

4.2.1.5.   T- ja C-kategooria masinate puhul: tagaülend (35): … mm

4.2.1.5.1.   T- ja C-kategooria masinate puhul: tagaülendi nurk: … kraadi

4.2.1.5.2.   Haakepunkti väikseim ja suurim lubatud ülend (35) (46): … mm

4.2.1.6.   T- ja C-kategooria masinate puhul: kliirens (36)

4.2.1.6.1.   Telgede vahel: … mm

4.2.1.6.2.   Esitelje (esitelgede) all: … mm

4.2.1.6.3.   Tagumise telje (tagumiste telgede) all: … mm

4.2.1.7.   Komplekteeritud masina raskuskeskme äärmised lubatud asukohad: … mm

4.2.1.7.1.   T- ja C-kategooria masinate puhul kere, sisustuse, lisaseadiste ja/või lasti raskuskeskme äärmised lubatud asukohad: … mm

4.2.2.   Komplektsete/komplekteeritud (4) masinate puhul

4.2.2.1.   Masina üldmõõtmed koos mehaanilise haakeseadisega:

4.2.2.1.1.   Pikkus maanteesõidul (31)

4.2.2.1.1.1.   Maksimaalne: … mm

4.2.2.1.1.2.   Minimaalne: … mm

4.2.2.1.2.   Laius maanteesõidul (32)

4.2.2.1.2.1.   Maksimaalne: … mm

4.2.2.1.2.2.   Minimaalne: … mm

4.2.2.1.3.   Kõrgus maanteesõidul (33) (47)

4.2.2.1.3.1.   Maksimaalne: … mm

4.2.2.1.3.2.   Minimaalne: … mm

4.2.2.2.   Esiülend (34) (48)

4.2.2.2.1.   Maksimaalne: … mm

4.2.2.2.2.   Minimaalne: … mm

4.2.2.3.   Tagaülend (35)

4.2.2.3.1.   Maksimaalne: … mm

4.2.2.3.2.   Minimaalne: … mm

4.2.2.4.   Kliirens (36)

4.2.2.4.1.   Maksimaalne: … mm

4.2.2.4.2.   Minimaalne: … mm

4.2.2.5.   Teljevahe (37): … mm

4.2.2.6.   Vahe 1. ja 2. telje vahel: … mm; 2. ja 3. telje vahel: … mm; 3. ja 4. telje vahel: … mm jne

4.2.2.7.   Jäiga veotiisli või keskteljega R- või S-kategooria masina puhul:

4.2.2.7.1.

Haakepunkti ja esimese telje vaheline kaugus: … mm

4.2.2.7.2.

Haakepunkti ja viimase telje vaheline kaugus: … mm

4.2.2.8.   Iga telje maksimum- ja miinimumrööbe (mõõdetuna tavapäraste rehvidega ühe-, kahe- või kolmekordsete rataste sümmeetriatasapindade vahel) (tootja andmed) (38):

4.2.2.8.1.

Maksimaalne: 1. telg … mm; 2. telg … mm; … telg … mm

4.2.2.8.2.

Minimaalne: 1. telg … mm; 2. telg … mm; … telg … mm

4.2.2.9.   Masina raskuskeskme asukoht piki-, risti- ja vertikaalsuunas: …

4.2.2.9.1.   T2-, T4.1-, T4.3-kategooria ja C2-, C4.1-, C4.3-kategooria masinate puhul raskuskeskme kõrgus maapinnast, kasutades masina tavapäraseid rehve: … mm

4.2.2.9.1.1.   T2- ja C2-kategooria masinate puhul märkida kirje 4.2.2.9.1 ja iga telje keskmise minimaalse rööpme suhe: 1. telg …, 2. telg …, … telg …

4.2.2.9.1.2.   T4.1- ja C4.1-kategooria masinate puhul märkida kirje 4.2.2.9.1 ja kõigi telgede keskmise minimaalse rööpme suhe: …

5.   ÜLDISED JÕUSEADME KARAKTERISTIKUD

5.1.   Masina suurim kiirus

5.1.1.   Suurim edasiliikumiskiirus

5.1.1.1.   Deklareeritud suurim valmistajakiirus: … km/h

5.1.1.2.   Arvutuslik suurim valmistajakiirus kõrgeima käiguga (näidata arvutamisel kasutatud tegurid) (41): … km/h

5.1.1.3.   Mõõdetud suurim kiirus: … km/h (41)

5.1.2.   Suurim tagurpidi liikumise kiirus (54):

5.1.2.1.   Deklareeritud suurim valmistajakiirus tagurpidi liikumisel: … km/h

5.1.2.2.   Mõõdetud suurim kiirus tagurpidi liikumisel (41): … km/h

5.2.   Mootori nimivõimsus: … kW, … min– 1 (UNECE eeskirja nr 120 kohaselt (ELT L 257, 30.9.2010, lk 280))

5.3.   Mootori suurim kasulik võimsus: … kW, … min– 1 (UNECE eeskirja nr 120 kohaselt (ELT L 257, 30.9.2010, lk 280))

5.4.   Mootori suurim pöördemoment: … Nm, … min– 1 (UNECE eeskirja nr 120 kohaselt (ELT L 257, 30.9.2010, lk 280))

5.5.   Kütuse liik (9): …

5.6.   Vedavate rataste tegelik edasiliikumine ratta ühe täispöörde korral: …

B.   TEAVE JÕUSEADME VÕIMSUSE JA KESKKONNATOIME KOHTA

6.   ALUSMOOTORI/MOOTORI (4) PÕHIKARAKTERISTIKUD

6.1.   Töötsükkel: neljataktiline/kahetaktiline (4)

6.2.   Silindri läbimõõt (12): … mm

6.3.   Käigupikkus (12): … mm

6.4.   Silindrite arv… ja paigutus (26) …

6.5.   Mootori töömaht: … cm3

6.6.   Nimipöörlemiskiirus: …

6.7.   Mootori suurimale pöördemomendile vastav pöörlemiskiirus: …

6.8.   Surveaste mahu järgi (7): …

6.9.   Põlemissüsteemi kirjeldus: …

6.10.   Põlemiskambri ja kolvipea joonis(ed): …

6.11.   Sisse- ja väljalaskeakende minimaalne ristlõikepindala: …

6.12.   Jahutussüsteem

6.12.1.   Vedelikjahutus

6.12.1.1.   Vedeliku liik: …

6.12.1.2.   Tsirkulatsioonipumbad: jah/ei (4)

6.12.1.2.1.   Tsirkulatsioonipumba karakteristikud või mark/margid ja tüüp/tüübid (kui asjakohane): …

6.12.1.2.2.   Ülekandesuhe/-suhted (kui asjakohane): …

6.12.2.   Õhkjahutus

6.12.2.1.   Ventilaator: jah/ei (4)

6.12.2.1.1.   Ventilaatori karakteristikud: …

6.12.2.1.2.   Ülekandesuhe/-suhted (kui asjakohane): …

6.13.   Tootja lubatud temperatuur

6.13.1.   Vedelikjahutuse puhul maksimumtemperatuur väljalaskeava juures: … K

6.13.2.   Õhkjahutuse puhul kontrollpunkt …

6.13.2.1.   Maksimumtemperatuur kontrollpunktis: … K

6.13.3.   Ülelaadeõhu maksimaalne väljundtemperatuur vahejahuti väljalaskeava juures (kui asjakohane): … K

6.13.4.   Heitgaasi maksimumtemperatuur väljalasketorustiku välisäärikuga külgneva(te)s väljalasketoru(de)s: … K

6.13.5.   Määrdeõli temperatuur:

minimaalne: … K, maksimaalne: … K

6.14.   Ülelaadur

6.14.1.   Ülelaadur: jah/ei (4)

6.14.2.   Mark: …

6.14.3.   Tüüp: …

6.14.4.   Süsteemi kirjeldus (näiteks suurim ülelaaderõhk, piirdeklapp, kui asjakohane): …

6.14.5.   Vahejahuti: jah/ei (4)

6.15.   Sisselaskesüsteem. Suurim lubatud sisselaskesüsteemi hõrendus mootori nimipöörlemiskiirusel ja täiskoormusel: … kPa

6.16.   Väljalaskesüsteem. Suurim lubatud väljalaske vasturõhk mootori nimipöörlemiskiirusel ja täiskoormusel: … kPa

6.17.   Õhu saastamise vastased meetmed

6.17.1.   Karterigaaside tagasijuhtimise seade: jah/ei (4)

6.17.2.   Saastet vähendavad lisaseadised (kui olemas):

6.17.2.1.   Katalüüsmuundur: jah/ei (4)

6.17.2.1.1.   Mark: …

6.17.2.1.2.   Tüüp: …

6.17.2.1.3.   Katalüüsmuundurite ja elementide arv: …

6.17.2.1.4.   Katalüüsmuunduri(te) mõõtmed ja maht: …

6.17.2.1.5.   Katalüüsreaktsiooni tüüp: …

6.17.2.1.6.   Väärismetallide koguhulk: …

6.17.2.1.7.   Suhteline kontsentratsioon: …

6.17.2.1.8.   Substraat (struktuur ja materjal): …

6.17.2.1.9.   Elemenditihedus: …

6.17.2.1.10.   Katalüüsmuunduri(te) korpuse tüüp: …

6.17.2.1.11.   Katalüüsmuunduri(te) asukoht/asukohad ja maksimaalne/minimaalne kaugus mootorist: …

6.17.2.1.12.   Tavapärane töövahemik: … K

6.17.2.1.13.   Kasutatav reaktiiv (kui asjakohane): …

6.17.2.1.13.1.   Katalüüsreaktsiooniks vajaliku reaktiivi tüüp ja kontsentratsioon: …

6.17.2.1.13.2.   Reaktiivi tavaline töötemperatuuride vahemik: …

6.17.2.1.13.3.   Rahvusvaheline standard (kui kohaldatav): …

6.17.2.1.14.   NOx andur: jah/ei (4)

6.17.2.1.15.   Hapnikuandur: jah/ei (4)

6.17.2.1.15.1.   Mark: …

6.17.2.1.15.2.   Tüüp: …

6.17.2.1.15.3.   Asukoht: …

6.17.2.1.16.   Õhu sissepuhe: jah/ei (4)

6.17.2.1.16.1.   Tüüp: pulseeriv õhuvool/õhupump/muu (4) (muu puhul täpsustada: …)

6.17.2.1.17.   Heitgaasitagastus: jah/ei (4)

6.17.2.1.17.1.   Karakteristikud (jahutatud/jahutamata, kõrgsurve/madalsurve jne): …

6.17.2.1.18.   Kübemefilter: jah/ei (4)

6.17.2.1.18.1.   Kübemefiltri mõõtmed ja ressurss: …

6.17.2.1.18.2.   Kübemefiltri tüüp ja ehitus: …

6.17.2.1.18.3.   Asukoht/asukohad ja maksimaalne/minimaalne kaugus mootorist: …

6.17.2.1.18.4.   Regenereerimismeetod või -süsteem, kirjeldus ja/või joonis: …

6.17.2.1.18.5.   Tavapärane töötemperatuuride vahemik: … K ja rõhuvahemik: … kPa

6.17.2.1.19.   Muud süsteemid: jah/ei (4)

6.17.2.1.19.1.   Kirjeldus ja töö: …

6.18.   Toide diiselmootorite korral

6.18.1.   Kütusepump

6.18.1.1.   Rõhk (7) … kPa või selle epüür: …

6.18.2.   Sissepritsesüsteem

6.18.2.1.   Pump

6.18.2.1.1.   Mark/margid: …

6.18.2.1.2.   Tüüp/tüübid: …

6.18.2.1.3.   Etteanne: … ja … mm3 (7) takti või tsükli kohta täis-sissepritsel pumba kiirusel: vastavalt … p/min (nimipöörlemiskiirus) ja … p/min (suurim pöördemoment) või epüür: …

6.18.2.1.3.1.   Kasutatud meetod: mootoril/ pumba katsestendil (4)

6.18.2.2.   Eelpritse:

6.18.2.2.1.   Eelpritsekõver (7): …

6.18.2.2.2.   Ajastus (7): …

6.18.2.3.   Sissepritsetorustik:

6.18.2.3.1.   Pikkus: … mm

6.18.2.3.2.   Siseläbimõõt: … mm

6.18.2.4.   Pihusti(d)

6.18.2.4.1.   Mark/margid: …

6.18.2.4.2.   Tüüp/tüübid: …

6.18.2.4.3.   Avanemisrõhk (7): … kPa või selle epüür: …

6.18.2.4.   Pöörlemiskiiruse regulaator

6.18.2.4.1.   Mark/margid: …

6.18.2.4.2.   Tüüp/tüübid: …

6.18.2.4.3.   Pöörlemiskiirus, mille juures katkestatakse koormuse all töötava mootori toide (7): …

6.18.2.4.4.   Suurim pöörlemiskiirus tühikäigul (7): …

6.18.2.4.5.   Pöörlemiskiirus tühikäigul (7): …

6.18.2.5.   Külmkäivitusseadis

6.18.2.5.1.   Mark/margid: …

6.18.2.5.2.   Tüüp/tüübid: …

6.18.2.5.3.   Kirjeldus: …

6.19.   Kütusesüsteem bensiinimootorite korral

6.19.1.   Karburaator: …

6.19.1.1.   Mark/margid: …

6.19.1.2.   Tüüp/tüübid: …

6.19.2.   Sissepritseavad: üks/mitu (4)

6.19.2.1.   Mark/margid: …

6.19.2.2.   Tüüp/tüübid: …

6.19.3.   Otsesissepritse: …

6.19.3.1.   Mark/margid: …

6.19.4.2.   Tüüp/tüübid: …

6.20.   Gaasijaotusfaasid

6.20.1.   Maksimaalne klapitõusukõrgus ning avanemis- ja sulgemisnurgad surnud punkti suhtes või samaväärsed andmed: …

6.20.2.   Võrdlus- ja/või seadistusvahemik (4): …

6.20.3.   Muutuvate gaasijaotusfaasidega süsteem (kui olemas ja kus on sisselase ja/või väljalase)

6.20.3.1.   Tüüp: pidevtoimega/sisse-väljalülitustüüpi (4)

6.20.3.2.   Nuki faasinihkenurk: …

6.21.   Sisse- ja väljalaskeakende konfiguratsioon

6.21.1.   Paigutus, suurus ja arv: …

6.22.   Süütesüsteem

6.22.1.   Süütepool

6.22.1.1.   Mark/margid: …

6.22.1.2.   Tüüp/tüübid: …

6.22.1.3.   Arv: …

6.22.2.   Süüteküünal/-küünlad: …

6.22.2.1.   Mark/margid: …

6.22.2.2.   Tüüp/tüübid: …

6.22.3.   Magneeto: …

6.22.3.1.   Mark/margid: …

6.22.3.2.   Tüüp/tüübid: …

6.22.4.   Süüte ajastus: …

6.22.4.1.   Staatiline eelsüüde ülemise surnud punkti suhtes (väntvõlli pöördenurk kraadides): …

6.22.4.2.   Eelsüütekõver (kui asjakohane): …

7.   MOOTORITÜÜPKONNA PÕHIKARAKTERISTIKUD

7.1.   Ühised parameetrid (56)

7.1.1.   Töötsükkel: …

7.1.2.   Jahutusaine: …

7.1.3.   Õhu sisselaskeviis: …

7.1.4.   Põlemiskambri tüüp ja ehitus: …

7.1.5.   Klapi ning sisse- ja väljalaskeakende paigutus, suurus ja arv: …

7.1.6.   Toitesüsteem: …

7.1.7.   Mootori juhtimise süsteemid (samasuse tõend joonise numbri(te) alusel)

7.1.7.1.   Õhu vahejahuti: …

7.1.7.2.   Heitgaasitagastus (3): …

7.1.7.3.   Vee pihustamine/emulgeerimine (4) (3): …

7.1.7.4.   Õhu sissepuhe (3): …

7.1.8.   Heitgaasi järeltöötlussüsteem (3): …

7.2.   Mootoritüüpkonna andmed

7.2.1.   Mootoritüüpkonna nimetus: …

7.2.2.   Mootoritüüpkonda kuuluvate mootorite spetsifikatsioon:

 

Alusmootor

Mootoritüüpkonda kuuluvad mootorid

Mootori tüüp

 

 

 

 

 

Silindrite arv

 

 

 

 

 

Nimipöörlemiskiirus (min– 1)

 

 

 

 

 

Diiselmootori kütuse etteanne töötsükli kohta (mm3), bensiinimootori kütusevool (g/h), nimivõimsusel

 

 

 

 

 

Nimivõimsus (kW)

 

 

 

 

 

Suurimale võimsusele vastav pöörlemiskiirus (min– 1)

 

 

 

 

 

Suurim kasulik võimsus (kW)

 

 

 

 

 

Suurimale pöördemomendile vastav pöörlemiskiirus (min– 1)

 

 

 

 

 

Diiselmootori kütuse etteanne töötsükli kohta (mm3), bensiinimootori kütusevool (g/h), suurima pöördemomendi korral

 

 

 

 

 

Suurim pöördemoment (Nm)

 

 

 

 

 

Vähim pöörlemiskiirus tühikäigul (min– 1)

 

 

 

 

 

Silindri töömaht (protsentides alusmootori töömahust)

100

 

 

 

 

8.   MOOTORITÜÜPKONDA KUULUVA MOOTORITÜÜBI PÕHIKARAKTERISTIKUD

8.1.   Töötsükkel: neljataktiline/kahetaktiline (4): …

8.2.   Silindri läbimõõt (12): … mm

8.3.   Käigupikkus (12): … mm

8.4.   Silindrite arv… ja paigutus (26) …

8.5.   Mootori töömaht: … cm3

8.6.   Nimipöörlemiskiirus: …

8.7.   Mootori suurimale pöördemomendile vastav pöörlemiskiirus: …

8.8.   Surveaste mahu järgi (7): …

8.9.   Põlemissüsteemi kirjeldus: …

8.10.   Põlemiskambri ja kolvipea joonised: …

8.11.   Sisse- ja väljalaskeakende minimaalne ristlõikepindala: …

8.12.   Jahutussüsteem

8.12.1.   Vedelikjahutus

8.12.1.1.   Vedeliku liik: …

8.12.1.2.   Tsirkulatsioonipumbad: jah/ei (4)

8.12.1.2.1.   Tsirkulatsioonipumba karakteristikud või mark/margid ja tüüp/tüübid (kui asjakohane): …

8.12.1.2.2.   Ülekandesuhe/-suhted (kui asjakohane): …

8.12.2.   Õhkjahutus

8.12.2.1.   Ventilaator: jah/ei (4)

8.12.2.1.1.1.   Ventilaatori karakteristikud: …

8.12.1.2.1.2.   Ülekandesuhe/-suhted (kui asjakohane): …

8.13.   Tootja lubatud temperatuur

8.13.1.   Vedelikjahutuse puhul maksimumtemperatuur väljalaskeava juures: … K

8.13.2.   Õhkjahutuse puhul kontrollpunkt …

8.13.2.1.   Maksimumtemperatuur kontrollpunktis: … K

8.13.3.   Laadimisõhu maksimaalne väljundtemperatuur vahejahuti väljalaskeava juures (kui asjakohane): … K

8.13.4.   Heitgaasi maksimumtemperatuur väljalasketorustiku välisäärikuga külgneva(te)s väljalasketoru(de)s: … K

8.13.5.   Määrdeõli temperatuur:

minimaalne: … K, maksimaalne: … K

8.14.   Ülelaadur

8.14.1.   Ülelaadur: jah/ei (4)

8.14.2.   Mark: …

8.14.3.   Tüüp: …

8.14.4.   Süsteemi kirjeldus (suurim ülelaaderõhk, piirdeklapp, kui asjakohane): …

8.14.5.   Vahejahuti: jah/ei (4)

8.15.   Sisselaskesüsteem. Suurim lubatud sisselaskesüsteemi hõrendus mootori nimipöörlemiskiirusel ja täiskoormusel: … kPa

8.16.   Väljalaskesüsteem. Suurim lubatud väljalaske vasturõhk mootori nimipöörlemiskiirusel ja täiskoormusel: … kPa

8.17.   Õhu saastamise vastased meetmed

8.17.1.   Karterigaaside tagasijuhtimise seade: jah/ei (4)

8.17.2.   Saastet vähendavad lisaseadised (kui olemas):

8.17.2.1.   Katalüüsmuundur: jah/ei (4)

8.17.2.1.1.   Mark: …

8.17.2.1.2.   Tüüp: …

8.17.2.1.3.   Katalüüsmuundurite ja elementide arv: …

8.17.2.1.4.   Katalüüsmuunduri(te) mõõtmed ja maht: …

8.17.2.1.5.   Katalüüsreaktsiooni tüüp: …

8.17.2.1.6.   Väärismetallide koguhulk: …

8.17.2.1.7.   Suhteline kontsentratsioon: …

8.17.2.1.8.   Substraat (struktuur ja materjal): …

8.17.2.1.9.   Elemenditihedus: …

8.17.2.1.10.   Katalüüsmuunduri(te) korpuse tüüp: …

8.17.2.1.11.   Katalüüsmuunduri(te) asukoht/asukohad ja maksimaalne/minimaalne kaugus mootorist: …

8.17.2.1.12.   Tavapärane töövahemik: … K

8.17.2.1.13.   Kasutatav reaktiiv (kui asjakohane): …

8.17.2.1.13.1.   Katalüüsreaktsiooniks vajaliku reaktiivi tüüp ja kontsentratsioon: …

8.17.2.1.13.2.   Reaktiivi tavaline töötemperatuuride vahemik: …

8.17.2.1.13.3.   Rahvusvaheline standard (kui kohaldatav): …

8.17.2.1.14.   NOx andur: jah/ei (4)

8.17.2.1.15.   Hapnikuandur: jah/ei (4)

8.17.2.1.15.1.   Mark: …

8.17.2.1.15.2.   Tüüp: …

8.17.2.1.15.3.   Asukoht: …

8.17.2.1.16.   Õhu sissepuhe: jah/ei (4)

8.17.2.1.16.1.   Tüüp: pulseeriv õhuvool/õhupump/muu (4) (muu puhul täpsustada: …)

8.17.2.1.16.   Heitgaasitagastus: jah/ei (4)

8.17.2.1.16.1.   Karakteristikud (jahutatud/jahutamata, kõrgsurve/madalsurve jne): …

8.17.2.1.17.   Kübemefilter: jah/ei (4)

8.17.2.1.17.1.   Kübemefiltri mõõtmed ja ressurss: …

8.17.2.1.17.2.   Kübemefiltri tüüp ja ehitus: …

8.17.2.1.17.3.   Asukoht/asukohad ja maksimaalne/minimaalne kaugus mootorist: …

8.17.2.1.17.4.   Regenereerimismeetod või -süsteem, kirjeldus ja/või joonis: …

8.17.2.1.17.5.   Tavapärane töötemperatuuride vahemik: … K ja rõhuvahemik: … kPa

8.17.2.1.18.   Muud süsteemid: jah/ei (4)

8.17.2.1.18.1.   Kirjeldus ja töö:. …

8.18.   Toide diiselmootorite korral

8.18.1.   Kütusepump

8.18.1.1.   Rõhk (7) … kPa või selle epüür: …

8.18.2.   Sissepritsesüsteem

8.18.2.1.   Pump

8.18.2.1.1.   Mark/margid: …

8.18.2.1.2.   Tüüp/tüübid: …

8.18.2.1.3.   Etteanne: … ja … mm3 (7) takti või tsükli kohta täis-sissepritsel pumba kiirusel: vastavalt … p/min (nimipöörlemiskiirus) ja … p/min (suurim pöördemoment) või epüür: …

8.18.2.1.3.1.   Kasutatud meetod: mootoril/ pumba katsestendil (4)

8.18.2.2.   Eelpritse:

8.18.2.2.1.

Eelpritsekõver (7): …

8.18.2.2.2.

Ajastus (7): …

8.18.2.3.   Sissepritsetorustik:

8.18.2.3.1.

Pikkus: … mm

8.18.2.3.2.

Siseläbimõõt: … mm

8.18.2.4.   Pihusti(d)

8.18.2.4.1.   Mark/margid: …

8.18.2.4.2.   Tüüp/tüübid: …

8.18.2.4.3.   Avanemisrõhk (7): … kPa või selle epüür: …

8.18.2.4.   Pöörlemiskiiruse regulaator

8.18.2.4.1.   Mark/margid: …

8.18.2.4.2.   Tüüp/tüübid: …

8.18.2.4.3.   Pöörlemiskiirus, mille juures katkestatakse koormuse all töötava mootori toide (7): …

8.18.2.4.4.   Suurim pöörlemiskiirus tühikäigul (7): …

8.18.2.4.5.   Pöörlemiskiirus tühikäigul (7): …

8.18.2.5.   Külmkäivitusseadis

8.18.2.5.1.   Mark/margid: …

8.18.2.5.2.   Tüüp/tüübid: …

8.18.2.5.3.   Kirjeldus: …

8.19.   Kütusesüsteem bensiinimootorite korral

8.19.1.   Karburaator: …

8.19.1.1.   Mark/margid: …

8.19.1.2.   Tüüp/tüübid: …

8.19.2.   Sissepritseavad: üks/mitu (4)

8.19.2.1.   Mark/margid: …

8.19.2.2.   Tüüp/tüübid: …

8.19.3.   Otsesissepritse: …

8.19.3.1.   Mark/margid: …

8.19.4.2.   Tüüp/tüübid: …

8.20.   Gaasijaotusfaasid

8.20.1.   Maksimaalne klapitõusukõrgus ning avanemis- ja sulgemisnurgad surnud punkti suhtes või samaväärsed andmed: …

8.20.2.   Võrdlus- ja/või seadistusvahemik (4): …

8.20.3.   Muutuvate gaasijaotusfaasidega süsteem (kui olemas ja kus on sisselase ja/või väljalase)

8.20.3.1.   Tüüp: pidevtoimega/sisse-väljalülitustüüpi (4)

8.20.3.2.   Nuki faasinihkenurk: …

8.21.   Sisse- ja väljalaskeakende konfiguratsioon

8.21.1.   Paigutus, suurus ja arv: …

8.22.   Süütesüsteem

8.22.1.   Süütepool

8.22.1.1.   Mark/margid: …

8.22.1.2.   Tüüp/tüübid: …

8.22.1.3.   Arv: …

8.22.2.   Süüteküünal/-küünlad: …

8.22.2.1.   Mark/margid: …

8.22.2.2.   Tüüp/tüübid: …

8.22.3.   Magneeto: …

8.22.3.1.   Mark/margid: …

8.22.3.2.   Tüüp/tüübid: …

8.22.4.   Süüte ajastus: …

8.22.4.1.   Staatiline eelsüüde ülemise surnud punkti suhtes (väntvõlli pöördenurk kraadides): …

8.22.4.2.   Eelsüütekõver (kui asjakohane): …

9.   ENERGIASALVESTI(D)

9.1.   Kirjeldus: aku/kondensaator/hooratas/generaator (4)

9.2.   Tunnusnumber: …

9.3.   Elektrokeemilise paari liik: …

9.4.   Salvestatav energia

9.4.1.   Aku puhul pinge: … ja mahtuvus: … Ah 2 h

9.4.2.   Kondensaatori puhul: J, …,

9.4.3.   Hooratta/generaatori puhul (4): J, …

9.4.3.1.   Hooratta inertsmoment: …

9.4.3.1.1.   Täiendav inertsmoment tühikäigul: …

9.5.   Laadija: masinas/väline/puudub (4)

10.   VÄLINE MÜRATASE

10.1.   Tootja deklareeritud väline müratase

10.1.1.   Liikumisel: … dB(A)

10.1.2.   Paigalseisul: … dB(A)

10.1.3.   Mootori pöörlemiskiirusel: … min– 1

10.2.   Väljalaskesüsteemi lühikirjeldus ja skeem (sh õhu sisselaskesüsteem ning müra ja heitgaaside vähendamise seadised): …

10.3.   Õhu sisselaskesüsteem

10.3.1.   Sisselaskekollektori kirjeldus (sh joonised ja/või fotod) (10): …

10.3.2.   Õhufilter

10.3.2.1.   Fotod ja/või joonised: …

10.3.2.2.   Mark: …

10.3.2.3.   Tüüp: …

10.3.3.   Sisselaskesummuti

10.3.3.1.   Fotod ja/või joonised: …

10.3.3.2.   Mark: …

10.3.3.3.   Tüüp: …

10.4.   Väljalaskesüsteem

10.4.1.   Väljalaskekollektori kirjeldus ja/või joonis (10): …

10.4.2.   Mootorisüsteemi mittekuuluvate väljalaskesüsteemi osade kirjeldus ja/või joonis: …

10.4.3.   Suurim lubatud väljalaske vasturõhk mootori nimipöörlemiskiirusel ja täiskoormusel: … kPa

10.4.4.   Väljalaske müravähendamisseadis(t)e tüüp ja märgistus: …

10.4.4.1.   Kiudmaterjale sisaldav väljalaske müravähendamisseadis: jah/ei (4): …

10.4.5.   Väljalaskesüsteemi maht: … dm3

10.4.6.   Väljalaskesüsteemi toru otsa asukoht: …

10.4.7.   Välist müra vähendavad lisameetmed mootoriruumis ja mootoril (kui olemas): …

10.5.   Teave mootoriga mitteseotud müravähendusseadiste kohta (kui teiste punktide all märkimata): …

11.   JÕUÜLEKANNE JA JUHTIMINE (13)

11.1.   Masina jõuülekande ja selle juhtimise süsteemi lühikirjeldus ja skeem (käiguvahetusseadis, siduri juhtseadis või muu jõuülekandeosa): …

11.2.   Jõuülekanne

11.2.1.   Käiguvahetussüsteemi(de) ja vastava juhtseadise lühikirjeldus ja skeem: …

11.2.2.   Jõuülekandesüsteemi skeem ja/või joonis: …

11.2.3.   Ülekande liik: mehaaniline/hüdrauliline/elektriline/muu (4) (muu puhul täpsustada:…)

11.2.3.1.   Elektriliste/elektrooniliste osiste (kui olemas) lühikirjeldus: …

11.3.   Sidur (kui olemas)

11.3.1.   Siduri ja selle juhtsüsteemi lühikirjeldus ja skeem: …

11.3.2.   Siduri liik: …

11.3.3.   Suurim pöördemomendi muutus: …

11.4.   Käigukast (kui olemas)

11.4.1.   Tüüp (24): …

11.4.2.   Asukoht mootori suhtes: …

11.4.3.   Juhtimisviis: …

11.4.4.   Jaotuskast: olemas/puudub (4)

11.5.   Ülekandearvud

Käik

Käigukasti ülekandearvud (mootori väljundvõlli ja käigukasti veetava võlli hammaste arvude suhe)

Jaotuskasti ülekandearvud (mootori väljundvõlli ja jaotuskasti veetava võlli hammaste arvude suhe)

Peaülekande suhtarv(ud) (käigukasti veetava võlli ja vedava võlli hammaste arvude suhe)

Summaarne ülekandearv

Suhe (mootori pöörlemiskiirus/masina kiirus) ainult käsikäigukasti korral

Maksimaalne astmeteta jõuülekande puhul (13)

1

2

3

 

 

 

 

 

Minimaalne astmeteta jõuülekande puhul (13)

Tagasikäik

1

 

 

 

 

 

11.6.   Diferentsiaalilukk

11.6.1.   Diferentsiaalilukk: jah/ei/valikuline (4)

C.   TEAVE KASUTUSOHUTUSE KOHTA

12.   JÕUSEADME JA/VÕI JÕUÜLEKANDE VÕIMSUSE REGULAATORID

12.1.   Kiirusregulaatorite arv: …

12.2.   Katkestuspunktile nr 1 vastav nimiväärtus: …

12.2.1.   Pöörlemiskiirus, mille juures katkestatakse koormuse all töötava mootori/jõuülekande toide: … min– 1

12.2.2.   Suurim pöörlemiskiirus minimaalse mootorikoormuse korral: … min– 1

12.3.   Katkestuspunktile nr 2 vastav nimiväärtus: …

12.3.1.   Pöörlemiskiirus, mille juures katkestatakse koormuse all töötava mootori/jõuülekande toide (4): … min– 1

12.3.2.   Suurim pöörlemiskiirus minimaalse mootorikoormuse korral: … min– 1

12.4.   Regulaatori(te) otstarve: masina suurima valmistajakiiruse piiramine/suurima võimsuse piiramine/kaitse mootori lubatud pöörlemiskiiruse ületamise eest (4): …

12.5.   Reguleeritav kiiruspiirik, mis vastab N2- ja N3-kategooria masinate nõuetele, mis on sätestatud UNECE eeskirja nr 89 (ELT L 158, 19.6.2007, lk 1) punktides 1 ja 2, II osa punktis 13.2, III osa punktides 21.2 ja 21.3, 5. lisa punktis 1 ja 6. lisas; koos asjaomase dokumentatsiooniga teatises: jah/ei/ei ole asjakohane (4)

13.   ROOLISEADE

13.1.   Juhttelje/-telgede skeem, kus on näha rooligeomeetria: …

13.2.   Rooliseadme tüüp: käsitsi/võimendiga/servomehhanismiga rooliseade/diferentsiaal (4)

13.3.   Rooliajam ja roolimise juhtseadised

13.3.1.   Rooliajami konfiguratsioon (kui asjakohane, märkida esi- ja tagasilla kohta eraldi): …

13.3.2.   Ülekanne ratastele (kaasa arvatud muu kui mehaaniline ülekanne; kui asjakohane, märkida esi- ja tagarataste kohta eraldi): …

13.3.2.1.   Elektriliste/elektrooniliste osiste (kui olemas) lühikirjeldus: …

13.3.3.   Võimendamismeetod (kui olemas): …

13.3.3.1.   Tööpõhimõte ja skeem, mark/margid ja tüüp/tüübid: …

13.3.4.   Kõigi rooliseadiste skeem, millel on kujutatud masina liikumissuuna muutmist mõjutavate eri seadiste asukoht masinas: …

13.3.5.   Rooliseadis(t)e skeem(id): …

13.3.6.   Rooliseadis(t)e reguleerimisvahemik ja -meetod: …

13.3.7.   Elektriliste/elektrooniliste osiste (kui olemas) lühikirjeldus: …

13.4.   Rataste (kui olemas) maksimaalne pöördenurk

13.4.1.   Paremale: … kraadi

Rooliratta täispöörete arv: …

13.4.2.   Vasakule: … kraadi

Rooliratta täispöörete arv: …

13.5.   Minimaalne pöörderaadius (pidurduseta) (42)

13.5.1.   Paremale: … mm

13.5.2.   Vasakule: … mm

13.5.3.   Võimendamismeetod (kui olemas): …

13.5.3.1.   Tööpõhimõte ja skeem, mark/margid ja tüüp/tüübid: …

13.6.   Rooliseade kiirete (kiirusindeksb) T-kategooria masinate jaoks

13.6.1.   UNECE eeskirja nr 79 (ELT L 137, 27.5.2008, lk 25) punktides 2, 5 ja 6 ning 4. ja 6. lisas sätestatud nõuded on täidetud ja teatisesse on lisatud asjaomane dokumentatsioon: jah/ei/ei ole asjakohane (4)

13.6.2.   UNECE eeskirja nr 79 (ELT L 137, 27.5.2008, lk 25) punktis 6 N2-kategooria masinate jaoks sätestatud roolimisjõudu käsitlevad nõuded on täidetud ja teatisesse on lisatud asjaomane dokumentatsioon: jah/ei/ei ole asjakohane (4)

13.6.3.   Standardi ISO 10998:2008 (Põllumajandustraktorid. Roolimisnõuded) 2014. aasta paranduses nr 1 sätestatud nõuded on täidetud ja teatisesse on lisatud asjaomane dokumentatsioon: jah/ei/ei ole asjakohane (4)

13.7.   Roolimist mõjutavad komplekssed elektroonilised juhtsüsteemid

13.7.1.   UNECE eeskirja nr 79 (ELT L 137, 27.5.2008, lk 25) 6. lisas loetletud nõuded komplekssetele elektroonilistele juhtsüsteemidele, mis mõjutavad roolimist, on täidetud ja teatisesse on lisatud asjaomane dokumentatsioon: jah/ei (4)

14.   KIIRUSMÕÕDIK, LÄBISÕIDUMÕÕDIK, PÖÖRDELOENDUR JA TUNNIARVESTI

14.1.   Kiirusmõõdik

14.1.1.   Kogu süsteemi fotod ja/või joonised: …

14.1.2.   Masina kiiruse kuvatud vahemik: …

14.1.3.   Kiirusmõõdiku mõõtemehhanismi tolerants: …

14.1.4.   Kiirusmõõdiku tehniline konstant: …

14.1.5.   Käitusmehhanismi tööpõhimõte ja kirjeldus: …

14.1.6.   Käitusmehhanismi üldine ülekandesuhe: …

14.1.7.   Näidiku eskiis: …

14.1.8.   Elektriliste/elektrooniliste osiste lühikirjeldus: …

14.2.   Läbisõidumõõdik

14.2.1.   Läbisõidumõõdiku mõõtemehhanismi tolerants: …

14.2.2.   Käitusmehhanismi tööpõhimõte ja kirjeldus: …

14.3.   Pöördeloendur

14.3.1.   Pöördeloenduri mõõtemehhanismi tolerants: …

14.3.2.   Käitusmehhanismi tööpõhimõte ja kirjeldus: …

14.4.   Tunniarvesti

14.4.1.   Tunniarvesti mõõtemehhanismi tolerants: …

14.4.2.   Käitusmehhanismi tööpõhimõte ja kirjeldus: …

15.   VAATEVÄLI

15.1.   Joonis(ed) ja/või foto(d), kus on näha eesmises 180o vaateväljas olevate osiste asukohad: …

15.2.   Standardis ISO 5721-1:2013 (Põllumajandustraktorid. Juhi vaateväljaga seotud nõuded, katsemenetlused ja nõuetele vastavuse kriteeriumid. 1. osa: ettepoole jääv vaateväli) sätestatud nõuded on täidetud ja teatisesse on lisatud asjaomane dokumentatsioon: jah/ei (4)

15.3.   Standardis ISO 5721-2:2014 (Põllumajandustraktorid. Juhi vaateväljaga seotud nõuded, katsemenetlused ja nõuetele vastavuse kriteeriumid. 2. osa: küljele ja tahapoole jääv vaateväli) sätestatud nõuded on täidetud ja teatisesse on lisatud asjaomane dokumentatsioon: jah/ei (4)

16.   KLAASIPUHASTID JA -PESURID NING JÄÄ JA KONDENSATSIOONIVEE EEMALDAMISE SEADMED

16.1.   Klaasipuhastid

16.1.1.   Standardis ISO 5721-1:2013 (Põllumajandustraktorid. Juhi vaateväljaga seotud nõuded, katsemenetlused ja nõuetele vastavuse kriteeriumid. 1. osa: ettepoole jääv vaateväli) sätestatud nõuded on täidetud ja teatisesse on lisatud asjaomane dokumentatsioon: jah/ei (4)

16.1.2.   Kirje 16.1.1 asemel: esitada üksikasjalik tehniline kirjeldus (sh fotod või joonised) ning arv ja tööintervall: …

16.2.   Klaasipesur

16.2.1.   Üksikasjalik tehniline kirjeldus (sh fotod või joonised): …

16.2.2.   Mahuti maht: … l

16.3.   Jää ja kondensatsioonivee eemaldamise seadmed

16.3.1.   Üksikasjalik tehniline kirjeldus (sh fotod või joonised): …

16.3.2.   Maksimaalne elektritarve: … kW

17.   AKNAD

17.1.   Alljärgnevad UNECE eeskirjas nr 43 (ELT L 42, 12.2.2014, lk 1) sätestatud nõuded on täidetud ja teatisesse on lisatud asjaomane dokumentatsioon: …

17.2.   Kirje 17.1 asemel esitada järgmised andmed:

17.2.1.   Andmed juhi silmade võrdluspunkti kiireks leidmiseks (59): …

17.2.2.   Muude akende kui tuuleklaaside puhul joonised, mille formaat ei ole suurem kui A4 või mis on nimetatud formaadiks kokku volditud ning millel on näidatud:

maksimumpindala,

väikseim nurk klaaspaneeli kahe kõrvuti asetseva külje vahel ja

segmendi olemasolu korral selle maksimumkõrgus.

17.2.3.   Tuuleklaas(id)

17.2.3.1.   Kasutatud materjal(id): …

17.2.3.2.   Paigaldusviis: …

17.2.3.3.   Kaldenurk/-nurgad: … kraadi

17.2.3.4.   Tuuleklaasi lisaseadised ja nende paigalduskoht ning võimalike elektriliste/elektrooniliste osiste lühikirjeldus: …

17.2.3.5.   Piisavalt üksikasjalikud joonised mõõtkavas 1: 10 ning skeemid tuuleklaaside ja nende traktorile paigaldamise kohta, et näidata:

17.2.3.5.1.

tuuleklaasi asukohta juhi silmade võrdluspunkti suhtes (59);

17.2.3.5.2.

tuuleklaasi kaldenurka;

17.2.3.5.3.

kontrollitud optiliste omadustega ala ja (kui asjakohane) diferentseeritult tugevdatud ala asukohta ja suurust;

17.2.3.5.4.

tuuleklaasi pinnalaotust;

17.2.3.5.5.

tuuleklaasi segmendi maksimumkõrgust ja

17.2.3.5.6.

tuuleklaasi kumerust (üksnes tuuleklaaside rühmitamise eesmärgil).

17.2.3.6.   Topeltklaasi puhul joonised, mille formaat ei ole suurem kui A4 või mis on nimetatud formaadiks kokku volditud ning millelt on näha lisaks punktis 17.2.2 esitatud andmetele:

iga koostisosaks oleva klaaspaneeli tüüp,

liitmistüüp (orgaaniline, klaas-klaas või klaas-metall),

kahe klaaspaneeli vahelise vahe nimiväärtus.

17.2.4.   Avatav aken/avatavad aknad

17.2.4.1.   Asukoht/asukohad: …

17.2.4.2.   Kasutatud materjal(id): …

17.2.4.3.   Aknaavaja elektriliste/elektrooniliste osiste (kui olemas) lühikirjeldus: …

17.2.5.   Avanev katuseaken

17.2.5.1.   Asukoht/asukohad: …

17.2.5.2.   Kasutatud materjalid: …

17.2.5.3.   Katuseakna avaja elektriliste/elektrooniliste osiste (kui olemas) lühikirjeldus: …

17.2.6.   Muud klaaspaneelid

17.2.6.1.   Asukoht/asukohad: …

17.2.6.2.   Kasutatud materjalid: …

17.2.6.3.   Muude akende avaja elektriliste/elektrooniliste osiste (kui olemas) lühikirjeldus: …

18.   TAHAVAATEPEEGLID

18.1.   Peeglite arv ja klass(id): …

18.2.   UNECE eeskirjas nr 46 (ELT L 177, 10.7.2010, lk 211) sätestatud nõuded on täidetud ja teatisesse on lisatud asjaomane dokumentatsioon: jah/ei/ei ole asjakohane (4)

1.8.3.   UNECE eeskirjas nr 81 (ELT L 185, 13.7.2012, lk 1) sätestatud nõuded on täidetud ja teatisesse on lisatud asjaomane dokumentatsioon: jah/ei/ei ole asjakohane (4)

18.4.   Peegli leidmiseks vajalik(ud) joonis(ed), kus on näidatud peegli asukoht masinas: …

18.5.   Kinnitusviis, sh masina osa, mille külge see on kinnitatud: …

18.6.   Reguleerimissüsteemi elektriliste/elektrooniliste osiste lühikirjeldus: …

18.7   Peeglite jääst ja kondensatsiooniveest puhastamise seadmete tehniline kirjeldus: …

18.8.   Lisavarustus, mis võib piirata tagumist vaatevälja: …

18.9.   II klassi tahavaatepeegli(te) vaateväli

18.9.1.   On kooskõlas komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/208 IX lisa punktiga 5.1: jah/ei (4).

18.9.2.   Kirje 18.9.1 asemel: standardis ISO 5721-2:2014 (Põllumajandustraktorid. Juhi vaateväljaga seotud nõuded, katsemenetlused ja nõuetele vastavuse kriteeriumid. 2. osa: küljele ja tahapoole jääv vaateväli) sätestatud nõuded on täidetud ja teatisesse on lisatud asjaomane dokumentatsioon: jah/ei (4).

19.   KAUDSET NÄGEMIST VÕIMALDAVAD SEADISED, MIS EI OLE PEEGLID (VALIKULINE)

19.1.   Liik ja karakteristikud (nt seadise täiskirjeldus): …

19.2.   Kaamera ja monitoriga seadise puhul tuvastuskaugus (mm), kontrastsus, heledusvahemik, pimestuskorrektsioon, kuva liik (mustvalge/värviline (4)), värskendussagedus, monitori heledusulatus (4): …

19.3.   Piisavalt üksikasjalikud joonised kogu seadme identifitseerimiseks, sh paigaldusjuhised: …

19.4.   Standardis ISO 5721-2:2014 (Põllumajandustraktorid. Juhi vaateväljaga seotud nõuded, katsemenetlused ja nõuetele vastavuse kriteeriumid. 2. osa: küljele ja tahapoole jääv vaateväli) sätestatud nõuded on täidetud ja teatisesse on lisatud asjaomane dokumentatsioon: jah/ei (4)

20.   JUHI TEAVITAMISE SÜSTEEMID

20.1.   Standardi ISO 15077:2008 (Põllumajanduses kasutatavad traktorid ja liikurmasinad. Juhtseadised. Rakendamise jõud, asendi muutmise võimalused, asukoht ja tööpõhimõtted) B lisas sätestatud nõuded virtuaalterminalide juhtseadistele on täidetud ja teatisesse on lisatud asjaomane dokumentatsioon: jah/ei (4)

21.   VALGUSTUSE, VALGUSSIGNAALSEADISTE PAIGALDAMINE, SH VALGUSTUSE AUTOMAATLÜLITUS

21.1.   Loetelu kõikidest seadistest (nimetada number, mark/margid, tüüp, osise tüübikinnitustähis(ed), kaugtulelaternate suurim valgustugevus, värvus, vastav märgulamp); loetelus võib iga funktsiooni jaoks olla mitut liiki seadiseid; peale selle võib loetelus olla iga funktsiooniga seoses lisamärge „või samaväärsed seadised” …

21.2.   Valgustus- ja valgussignaalseadiste paigaldamist tervikuna kujutav skeem, millel on esitatud eri seadiste asukoht masinas: …

21.3.   Masina väliskontuuri kujutavad mõõtmetega visandid, kus on näidatud kõikide valgustus- ja valgussignaalseadiste asukoht, arv ja valguse värvus: …

21.4.   Iga lambi ja reflektori kohta esitada alljärgnev teave:

21.4.1.   Joonis, kus on näha valgusava suurus: …

21.4.2.   Nähtava pinna kindlaks määramise meetod: …

21.4.3.   Nulltelg ja -kese: …

21.4.4.   Peitlaternate tööpõhimõte: …

21.5.   Esitulede kõrguse reguleerimise seadise kirjeldus/joonis ja liik (nt automaatne, käsitsi astmeliselt reguleeritav, käsitsi sujuvalt reguleeritav) (4): …

21.5.1.   Juhtseadis: …

21.5.2.   Kontrollmärgid: …

21.5.3.   Koormusastmeid tähistavad märgid: …

21.6.   R- ja S-kategooria masinate puhul valgustus- ja valgussignaalseadiste elektriühenduse kirjeldus: …

21.7.   Valgustus- ja valgussignaalsüsteemi elektriliste/elektrooniliste osiste lühikirjeldus: …

22.   MASINAS VIIBIJA KAITSE, SH SISUSTUS JA MUU ILMASTIKUKAITSE

22.1.   Kere

22.1.1.   Kasutatud materjalid ja ehitusviis: …

22.2.   Kabiini materjali põlemiskiirus

22.2.1.   Põlemiskiirus ei ületa kooskõlas standardiga ISO 3795:1989 (Maanteesõidukid ning põllu- ja metsamajanduses kasutatavad traktorid ja masinad. Sisustusmaterjalide põlemisomaduste kindlaks määramine) maksimumkiirust 150 mm/min ja teatisesse on lisatud asjaomane dokumentatsioon: jah/ei (4).

22.3.   Masinasisene kaitse masinas viibijatele

22.3.1.   Sisustuse fotod, joonised ja/või laotusjoonis, kus on näha kabiini osad ja kasutatud materjalid (v.a sisemised tahavaatepeeglid) ning juhtseadiste paigutus, istmed ja nende tagaosad, peatoed, katus ja katuseaken, uksed ja aknatõstukid ning muu siin mainimata sisustus: …

22.3.2.   Masinate puhul, millel on rool ning pinkistmed või korvistmed enamas kui ühes reas, on tagaistmete (kui olemas) ümbrus kooskõlas komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 3/2014 (14) XVII lisaga: jah/ei (4)

22.4.   Peatugi/peatoed

22.4.1.   Olemas: jah/ei (4)

22.4.2.   UNECE eeskirjas nr 25 (ELT L 215, 14.8.2010, lk 1) sätestatud nõuded on täidetud ja teatisesse on lisatud asjaomane dokumentatsioon: jah/ei (4)

22.4.3.   Tüüp: integreeritud/eemaldatav(ad)/eraldi (4)

22.4.4.   Peatoe üksikasjalik kirjeldus, kus on välja toodud eelkõige täidismaterjal(id) ning (kui asjakohane) asjaomase istmetüübi jaoks ette nähtud tugede ja kinnitusdetailide asukoht ja spetsifikatsioon: …

22.4.5.   Eraldi peatoe puhul:

22.4.5.1.   Masina selle osa üksikasjalik kirjeldus, kuhu peatugi tuleb kinnitada:

22.4.5.2.   Mõõtkavas joonised peatoest ja kinnitusaluse olulistest osadest: …

22.5.   Jalatoed

22.5.1.   Juhtimisruumi fotod ja/või joonised, kus on näha jalatugede tegelik arv, asukoht ja mõõtmed: …

22.6.   Muu ilmastikukaitse

22.6.1.   Kirjeldus (sh fotod ja joonised): …

22.6.2.   Sise- ja välismõõtmed: … × … × … mm; … × … × … mm

23.   MASINA VÄLIMUS JA LISASEADISED

23.1.   Üldine paigutus (joonis või fotod vajaduse korral koos mõõtmetega ja/või tekstiga), kus on näha kinnitatud sektsioonid ja vaated välispinna kõigist osadest, mida võib pidada väljaulatuvuse seisukohalt oluliseks, näiteks ja kui asjakohane: kaitserauad, põrandajoon, ukse- ja aknapostid, õhusisselaskevõred, radiaatorivõre, klaasipuhastid, vihmaveerennid, käepidemed, juhtsiinid, klapid, uksehinged ja lukud, haagid ja aasad, vintsid, iluliistud, märgid, embleemid ja süvendid ning muud sellised osad välispinnal, mida võib pidada oluliseks ohuks, kui inimene end kokkupõrke korral nende vastu ära lööb või neid riivab (nt valgustusseadised): …

23.2.   Masina esiosa (sisemuse ja välimuse) konstruktsiooni üksikasjalik kirjeldus koos fotode ja/või joonistega, kus on näha mõõtmed, kontrolljooned ja materjalid, sh andmed võimaliku paigaldatud jalakäijakaitsesüsteemi kohta: …

23.3.   Põrandajoone joonis: …

24.   ELEKTROMAGNETILINE KOKKUSOBIVUS (EMC)

24.1.   Tabel, kus on masina kõik elektriliste/elektrooniliste süsteemide või alakoostude kavandatud kombinatsioonid, keremudelid (60), kerematerjalide variandid, juhtmestiku üldpaigutus, mootori variandid, rooli asend (vasakpoolne/parempoolne) ja teljevahe variandid: …

24.2.   UNECE eeskirjas nr 10 (ELT L 254, 20.9.2012, lk 1) sätestatud nõuded on täidetud ja teatisesse on lisatud asjaomane dokumentatsioon: jah/ei (4)

24.3.   Standardis ISO 14982:1998 (Põllu- ja metsatöömasinad. Elektromagnetiline kokkusobivus. Katsemeetodid ja nõuetele vastavuse kriteeriumid) sätestatud nõuded on täidetud ja teatisesse on lisatud asjaomane dokumentatsioon: jah/ei (4)

24.4.   Kirjete 24.2 või 24.3 asemel esitada järgmised andmed:

24.4.1.   Mootoriruumi ja sellele lähima kabiiniosa moodustava kereosa kuju ja materjalide kirjeldus ning joonised/fotod: …

24.4.2.   Joonised või fotod mootoriruumis asuvate metallosiste asukoha kohta (näiteks kütteseadmed, varuratas, õhufilter, roolimehhanism jne): …

24.4.3.   Raadiohäirete kontrolliseadmete tabel või joonis: …

24.4.4.   Alalisvoolutakistuse nimiväärtus ja resistiivsete süütejuhtmete korral nende nimitakistus ühe meetri kohta: …

25.   HELISIGNAALSEADIS(ED)

25.1.   UNECE eeskirjas nr 28 (ELT L 323, 6.12.2011, lk 33) N-kategooria masinate jaoks sätestatud nõuete kohaselt on helisignaalseadisele antud osise tüübikinnitus ja teatisesse on lisatud asjaomane dokumentatsioon: jah/ei (4)

25.2.   Kasutatud seadis(t)e kokkuvõtlik kirjeldus: …

25.3.   Joonis(ed), kus on näha helisignaalseadis(t)e asukoht masina kere suhtes: …

25.4.   Andmed kinnitusviisi kohta, sh masina osa, mille külge helisignaalseadis(ed) kinnitatakse: …

25.5.   Elektrilise/pneumaatilise ahela skeem: …

25.5.1.   Pinge: vahelduvvool/alalisvool (4)

25.5.2.   Nimipinge või -rõhk: …

25.6.   Kinnitusseadise joonis: …

26.   KÜTTE- JA KLIIMASÜSTEEM

26.1.   Küttesüsteemi on katsetatud kooskõlas standardi ISO 14269-2:1997 (Põllu- ja metsamajanduses kasutatavad traktorid ja liikurmasinad. Juhikabiin. 2. osa: kütte-, ventilatsiooni- ja kliimasüsteemi katsemeetod ja töö) punktiga 8 ja teatisesse on lisatud katsearuanded: jah/ei/ei ole asjakohane (4)

26.2.   Kliimasüsteemi on katsetatud kooskõlas standardi ISO 14269-2:1997 (Põllu- ja metsamajanduses kasutatavad traktorid ja liikurmasinad. Juhikabiin. 2. osa: kütte-, ventilatsiooni- ja kliimasüsteemi katsemeetod ja töö) punktiga 9 ja teatisesse on lisatud katsearuanded: jah/ei/ei ole asjakohane (4)

26.3.   Kirjete 26.1 ja 26.2 asemel: UNECE eeskirjas nr 122 (ELT L 164, 30.6.2010, lk 231) N-kategooria masinate jaoks sätestatud nõuded on täidetud ja teatisesse on lisatud asjaomane dokumentatsioon: jah/ei/ei ole asjakohane (4)

26.4.   Küttesüsteem

26.4.1.   Küttesüsteemi üldjoonis, kus on näha selle (sh soojusvahetuspunktide) asukoht (sh mürasummutusseadiste paigutus) masinas: …

26.4.2.   Üldjoonis soojusvahetist (heitgaaside soojust kasutavate süsteemide korral) või soojusvahetusosadest (mootori jahutamiseks kasutatava õhu soojust kasutavate küttesüsteemide korral): …

26.4.3.   Soojusvaheti või soojusvahetusosade lõikejoonis koos andmetega seinapaksuse, kasutatud materjalide ja nende pinnaomaduste kohta: …

26.4.4.   Andmed muude küttesüsteemi oluliste osiste (näiteks kütteventilaatori) valmistamismeetodi ja tehniliste näitajate kohta: …

26.5.   Kliimasüsteem

26.5.1.   Kliimasüsteemi ja selle juhtimissüsteemi lühikirjeldus ja skeem: …

26.5.2.   Kliimasüsteemis jahutusainena kasutatav gaas: …

27.   MASINA OMAVOLILIST KASUTAMIST TAKISTAVAD SEADISED

27.1.   T- ja C-kategooria masinad

27.1.1.   UNECE eeskirjas nr 62 (ELT L 89, 27.3.2013, lk 37) sätestatud nõuded on täidetud ja teatisesse on lisatud asjaomane dokumentatsioon: jah/ei/ei ole asjakohane (4)

27.1.2.   UNECE eeskirja nr 18 (ELT L 120, 13.5.2010, lk 29) punktides 2, 5 (v.a alapunkt 5.6), 6.2 ja 6.3 N2-kategooria masinate jaoks sätestatud nõuded on täidetud ja teatisesse on lisatud asjaomane dokumentatsioon: jah/ei/ei ole asjakohane (4)

27.1.3.   Kirjete 27.1.1 või 27.1.2 asemel esitada järgmised andmed:

27.1.3.1.   Kaitseseadis(t)e ja selle (nende) paigaldamisega seotud masinaosade üksikasjalik kirjeldus, sh fotod või joonised: …

27.1.3.2.   Kaitseseadis(t)e põhiosiste loetelu: …

27.2.   R- ja S-kategooria masinad

27.2.1.   Kaitseseadis(t)e ja selle (nende) paigaldamisega seotud masinaosade üksikasjalik kirjeldus, sh fotod või joonised: …

27.2.1.1.   Kaitseseadis(t)e põhiosiste loetelu: …

28.   REGISTREERIMISMÄRGI/-MÄRKIDE KOHT

28.1.   Registreerimismärgi/-märkide asukoht (vajaduse korral näidata variandid ning kui asjakohane, lisada joonised): …

28.1.1.   Ülemise serva kõrgus teepinnast: ees – … mm

taga – … mm

28.1.2.   Alumise serva kõrgus teepinnast: ees – … mm

taga – … mm

28.1.3.   Keskjoone kaugus masina keskpikitasandist: ees – … mm

taga – … mm

28.1.4.   Mõõtmed (pikkus × laius): ees – … × … mm

taga – … × … mm

28.1.5.   Pinna kaldenurk vertikaali suhtes: ees – … kraadi

taga – … kraadi

28.1.6.   Nähtavusnurk horisontaaltasandil: ees – … kraadi

taga – … kraadi

29.   LISARASKUSED

29.1.   Lisaraskuste ja nende traktorile paigaldamise üksikasjalik tehniline kirjeldus (sh fotod või mõõtmetega joonised): …

29.1.   Lisaraskuste komplektide arv: …

29.1.1.   Iga komplekti osiste arv: 1. komplekt: …

2. komplekt: …

… komplekt

29.2.   Iga komplekti osiste mass: 1. komplekt: … Kg

2. komplekt: … kg

… komplekt: … kg

29.2.1.   Iga komplekti kogumass: 1. komplekt: … Kg

2. komplekt: … kg

… komplekt: … kg

29.3.   Lisaraskuste kogumass: … kg

29.3.1.   Lisaraskuste masside jagunemine telgede vahel: … kg

29.4.   Materjal(id) ja ehitusviis: …

30.   ELEKTRISÜSTEEMIDE OHUTUS

30.1.   Toiteahela osiste paigaldamise lühikirjeldus ja nende paigaldamiskohta kujutavad joonised/fotod: …

30.2.   Toiteahela kõikide elektriliste funktsioonide skeem: …

30.3.   Tööpinge(d) (V): …

30.4.   Elektrilöögikaitse kirjeldus: …

30.5.   Sulavkaitse ja/või kaitselüliti: jah/ei/valikuline (4)

30.5.1.   Töövahemiku skeem: …

30.6.   Juhtmekimpude konfiguratsioon: …

30.7.   Generaator

30.7.1.   Tüüp: …

30.7.2.   Nimivõimsus: … VA

30.8.   Täiselektrilised masinad

30.8.1.   Komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 3/2014 IV lisas T2-, T3-, C2- või C3-kategooria täiselektriliste masinate jaoks sätestatud nõuded on täidetud ja teatisesse on lisatud asjaomane dokumentatsioon: jah/ei/asjakohasel määral (4) (asjakohase määra puhul täpsustada: …)

30.9.   Aku lahklüliti

30.9.1.   Aku lahutamine: elektroonilise süsteemiga/süütevõtmega/tavatööriistaga/lülitiga/muuga (4) (muu puhul täpsustada: …)

31.   KÜTUSEPAAK/-PAAGID

31.1.   Paagi/paakide joonis ja tehniline kirjeldus, mis hõlmab kõiki ühendusi ning kõiki õhutus- ja tuulutussüsteemi torustikke, lukke, ventiile ja kinnitusseadiseid: …

31.2.   Joonis paagi/paakide täpse paigutuse kohta masinas: …

31.3.   Kütusepaagi ja heitgaasisüsteemi vahelise soojuskaitseekraani joonis: …

31.4.   Põhikütusepaak/-paagid

31.4.1.   Maksimummaht: …

31.4.2.   Kasutatud materjalid: …

31.4.3.   Kütusepaagi täiteava: ahendatud suue/märgis (4) …

31.4.4.   Staatiliste elektrilaengute kuhjumise vältimise meede/meetmed (kui olemas): …

31.5.   Varukütusepaak/-paagid

31.5.1.   Maksimummaht: …

31.5.2.   Kasutatud materjalid: …

31.5.3.   Kütusepaagi täiteava: ahendatud suue/märgis (4) …

31.5.4.   Staatiliste elektrilaengute kuhjumise vältimise meede/meetmed (kui olemas): …

32.   KÜLGMISED ALLASÕIDUTÕKKED JA TAGUMINE ALLASÕIDUTÕKE

32.1.   Külgmised allasõidutõkked

32.1.1.   Olemasolu: jah/ei/osaline (4)

32.1.2.   Küljelt allasõidu tõkestamiseks oluliste masinaosade joonis, st masina ja/või raami joonis, kus on näha telje/telgede asend ja paigaldus, ning külgmise allasõidutõkke/külgmiste allasõidutõkete paigaldusalus(t)e ja/või kinnitusdetailide joonis. Kui küljelt allasõidu tõkestamiseks ei kasutata eraldi seadist/seadiseid, siis peab joonisel olema selgelt näidatud, et ettenähtud mõõtmetest on kinni peetud: …

32.1.3.   Põrandajoone joonis masina küljelt vaadatuna: …

32.1.4.   Nende välispinna osade ristlõikeid kujutavad joonised, mida on vaja, et mõõta väljaulatuvate osade kõrgust (H) kooskõlas komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/208 XXVII lisa 1. liitega: …

32.1.5.   Külgmise allasõidutõkke/külgmiste allasõidutõkete korral selle/nende täielik kirjeldus ja/või joonis (koos paigaldusalus(t)e ja kinnitusdetailidega) või selle/nende kui osis(t)e tüübikinnitusnumber/-numbrid: …

32.1.5.1.   Kasutatud materjalid: …

32.1.5.2.   Täielikud andmed vajalike kinnitusdetailide kohta ja põhjalikud paigaldusjuhised, sealhulgas vajalikud pingutusmomendid: …

32.1.6.   UNECE eeskirja nr 73 (ELT L 122, 8.5.2012, lk 1) punktides 2 ja 3 ning I, II ja III osas sätestatud nõuded on täidetud ja teatisesse on lisatud asjaomane dokumentatsioon: jah/ei (4)

32.2.   Tagumine allasõidutõke

32.2.1.   Olemasolu: jah/ei/osaline (4)

32.2.2.   Tagant allasõidu tõkestamiseks oluliste masinaosade joonis, st masina ja/või raami joonis, kus on näha kõige laiema tagatelje asend ja paigaldus, ning tagumise allasõidutõkke paigaldusalus(t)e ja/või kinnitusdetailide joonis. Kui tagumine allasõidutõke ei ole eraldi seadis, peab joonisel olema selgelt näidatud, et ettenähtud mõõtmetest on kinni peetud: …

32.2.3.   Põrandajoone joonis masina tagant vaadatuna: …

32.2.4.   Eriseadise korral tagumise allasõidutõkke täielik kirjeldus ja/või joonis (kus on näha paigaldusalus ja kinnitusdetailid) või kui sellele on antud eraldi seadise tüübikinnitus, siis tüübikinnitusnumber: …

32.2.4.1.   Kasutatud materjalid: …

32.2.4.2.   Täielikud andmed vajalike kinnitusdetailide kohta ja põhjalikud paigaldusjuhised, sealhulgas vajalikud pingutusmomendid: …

33.   KOORMAPLATVORM(ID)

33.1.   Koormaplatvormi(de) mõõtmed

33.1.1.   Koormaplatvormi(de) pikkus: … mm

33.1.2.   Koormaplatvormi(de) laius: … mm

33.1.3.   Koormaplatvormi(de) kõrgus maapinnast (47): … mm

33.2.   Koormaplatvormi(de) tootja poolt deklareeritud ohutu koormus: … kg

33.2.1.   Selle massi/nende masside jaotumine telgede vahel: … kg

33.3.   T- ja C-kategooria masinate eemaldatav(ad) platvorm(id): jah/ei/valikuline (4)

33.3.1.   Masina külge kinnitamise seadiste kirjeldus: …

33.4.   Koormaplatvormi stabiilsus

33.4.1.   Platvormi(de) raskuskeskme asukoht piki-, risti- ja vertikaalsuunas: …

33.4.2.   Mitme koormaplatvormiga masinate puhul masina raskuskeskme asukoht (piki-, risti- ja vertikaalsuunas) täismassiga koormaplatvormidega ja juhita masina korral: …

34.   EESMINE HAAKESEADIS (T- JA C-KATEGOORIA MASINAD)

34.1.   Eesmise haakeseadise ja kinnitusseadise mõõtmetega joonis:

34.2.   Kuni 2 000 kg suurima tehniliselt lubatud massiga masinate puhul on komisjoni määruses (EL) nr 1005/2010 (ELT L 291, 9.11.2010, lk 36) sätestatud nõuded täidetud ja teatisesse on lisatud asjaomane dokumentatsioon: jah/ei (4)

35.   REHVID

35.1.   Tüübikinnitus antud komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/208 XXX lisa kohaselt: jah/ei/ei ole asjakohane (4)

35.2.   Tüübikinnitus antud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 661/2009 (ELT L 200, 31.7.2009, lk 1) kohaselt: jah/ei/ei ole asjakohane (4)

35.3.   Kinnitatud UNECE eeskirja nr 106 (ELT L 257, 30.9.2010, lk 231) kohaselt: jah/ei/ei ole asjakohane (4)

35.4.   Kinnitatud UNECE eeskirja nr 30 (ELT L 307, 23.11.2011, lk 1) kohaselt: jah/ei/ei ole asjakohane (4)

35.5.   Kinnitatud UNECE eeskirja nr 54 (ELT L 307, 23.11.2011, lk 2) kohaselt: jah/ei/ei ole asjakohane (4)

35.6.   Kinnitatud UNECE eeskirja nr 75 (ELT L 84, 30.3.2011, lk 46) kohaselt: jah/ei/ei ole asjakohane (4)

35.7.   Kinnitatud UNECE eeskirja nr 117 (ELT L 307, 23.11.2011, lk 3) kohaselt: jah/ei/ei ole asjakohane (4)

36.   PORIKAITSESÜSTEEM

36.1.   Ratta porikaitsmed

36.1.1.   Masinal on ratta porikaitsmed: jah/ei (4)

36.1.2.   Masina lühikirjeldus seoses ratta porikaitsmetega: …

36.1.3.   Üksikasjalikud joonised ratta porikaitsmetest ja nende paigutusest masinal, näidates ära mõõtmed ning võttes arvesse eri rehvide ja velgede kombinatsioonide äärmusi: …

36.2.   Muud porikaitsevahendid

36.2.1.   Olemasolu: jah/ei/osaline (4)

36.2.2.   Masina lühikirjeldus seoses porikaitsesüsteemi ja selle koostisosadega: …

36.2.3.   Üksikasjalikud joonised porikaitsesüsteemist ja selle paigutusest masinal, näidates ära mõõtmed ning võttes arvesse rehvide ja velgede kombinatsioonide äärmusi: …

37.   ROOMIKMASINA VEERMIK

(esitada ka kirje 4.1.2.3)

37.1.   Fotod ja mõõtmetega joonised roomikmasina veermiku paigutusest ja masinale paigaldamisest (sh roomikusisesed elemendid, mis tagavad roomikulindi juhtimise üle roomikurataste, ja väline roomikumuster): …

37.2.   Teepinnaga kokkupuutuv materjal: kummiroomikud/terasroomikud/kummipatjadega roomikud (4)

37.3.   Metallroomikud

37.3.1.   Teepinnale vahetult koormust ülekandvate roomikurataste arv (NR): …

37.3.2.   Iga roomikupadja välispindala (AP): … mm2

37.4.   Kummiroomikud

37.4.1.   Teega kontaktis olevate kummist haardehammaste kogupindala (AL): … mm2

37.4.2.   Haardehammaste pindala osakaal roomikulindi kogupindalast: … %

38.   MEHAANILINE HAAKESEADIS

38.1.   Fotod ja mõõtmetega joonised mehaanilisest haakeseadisest, selle masinale paigaldamisest ja haakemasina haakeseadisega ühendamisest

38.1.1.   Tagumine mehaaniline haakeseadis: jah/ei (4)

38.1.2.   Eesmine haakeseadis (R- ja S-kategooria masinad): jah/ei (4)

38.2.   Mehaanilise haakeseadise tehniline lühikirjeldus, millest on näha seadise konstruktsioon ja materjal

38.2.1.   Tagumine mehaaniline haakeseadis: …

38.2.2.   Eesmine haakeseadis (R- ja S-kategooria masinad): …

38.3.   Tagumine mehaaniline haakeseadis

Tüüp komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/208 XXXIV lisa 1. liite kohaselt:

Mark:

Tootja antud tüübimärgistus:

(ELi) tüübikinnitustähis või -number:

Horisontaalne maksimumkoormus/D-väärtus (4) (44):

… kg/kN (4)

… kg/kN (4)

… kg/kN (4)

Haakemasina suurim tegelik mass (T) (4) (44):

… tonni

… tonni

… tonni

Suurim lubatud vertikaalkoormus haakepunktile (44):

… kg

… kg

… kg

Haakepunkti asukoht (62)

Kõrgus maapinnast

Minimaalne

… mm

… mm

… mm

Maksimaalne

… mm

… mm

… mm

Kaugus vertikaaltasandist läbi tagatelje keskpunkti

Minimaalne

… mm

… mm

… mm

Maksimaalne

… mm

… mm

… mm

38.4.   Eesmine haakeseadis (R- ja S-kategooria masinad)

Tüüp komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/208 XXXIV lisa 1. liite kohaselt:

Mark:

Tootja antud tüübimärgistus:

(ELi) tüübikinnitustähis või -number:

Horisontaalne maksimumkoormus/D-väärtus (4) (44):

… kg/kN (4)

… kg/kN (4)

… kg/kN (4)

Haakemasina suurim tegelik mass (T) (4) (44):

… tonni

… tonni

… tonni

Suurim lubatud vertikaalkoormus haakepunktile (44):

… kg

… kg

… kg

Haakepunkti asukoht (62)

Kõrgus maapinnast

Minimaalne

… mm

… mm

… mm

Maksimaalne

… mm

… mm

… mm

38.5.   Mehaanilise haakeseadise kirjeldus

Tüüp komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/208 XXXIV lisa 1. liite kohaselt:

Mark:

Tootja antud tüübimärgistus:

Horisontaalne maksimumkoormus/D-väärtus (4) (44):

… kg/kN (4)

Haakes veetav mass (T) (4) (44):

… tonni

Vertikaalkoormus haakepunktile (44):

… kg

Fotod ja mõõtkavas joonised haakeseadisest. Joonistel tuleb eelkõige üksikasjalikult esitada nõutavad mõõtmed ja mõõtmed seadise paigaldamiseks.

 

Haakeseadise tehniline lühikirjeldus, milles näidatakse seadise konstruktsioon ja materjal.

 

Katse liik

Staatiline/dünaamiline (4)

(ELi) tüübikinnitustähis või -number

veorõngal, haakepeal või sarnastel haakeseadistel, mis kinnitatakse mehaanilise haakeseadise külge (liigendiga või jäikade veotiislite puhul)

redelraami/haakeseadme toe külge kinnitatava mehaanilise haakeseadise tüübikinnitustähis või -number (kui piiratud teatud tüüpidega):

38.6.   Mehaaniline haakeseadis on saanud osise tüübikinnituse UNECE eeskirja nr 55 (ELT L 227, 28.8.2010, lk 1) kohaselt ja teatisesse on lisatud asjaomane dokumentatsioon: jah/ei/ei ole asjakohane (4)

39.   KOLMEPUNKTILINE RIPPSÜSTEEM

39.1.   Kolmepunktiline rippsüsteem: ees/taga/ees ja taga/puudub (4)

40.   TÄIENDAVAD HAAKEPUNKTID

40.1.   Täiendavad haakepunktid: jah/ei/valikuline (4)

40.2.   Täiendavate haakepunktide üksikasjalik tehniline kirjeldus (sh fotod või joonised) ja peamine otstarve: …

40.3.   Suurim lubatud vertikaalkoormus täiendavatele haakepunktidele: … Kg

D.   TEAVE PIDURDUSTÕHUSUSE KOHTA

41.   VEDRUSTUS

41.1.   Iga telje, teljerühma või ratta vedrustuse ja selle juhtimissüsteemi lühikirjeldus ja skeem: …

41.2.   Vedrustusssüsteemi joonis: …

41.3.   Kõrgusseadistus: jah/ei/valikuline (4)

41.4.   Elektriliste/elektrooniliste osiste lühikirjeldus: …

41.5.   Veotelje/-telgede õhkvedrustus: jah/ei (4)

41.5.1.   Veotelje/-telgede õhkvedrustusega samaväärne vedrustus: jah/ei (4)

41.5.2.   Vedrustatud massi võnkesagedus ja summutamine: …

41.6.   Vabatelje/-telgede õhkvedrustus: jah/ei (4)

41.6.1.   Vabatelje/-telgede õhkvedrustusega samaväärne vedrustus: jah/ei (4)

41.6.2.   Vedrustatud massi võnkesagedus ja summutamine: …

41.7.   Vedrustuse vetruvosade karakteristikud (konstruktsioon, materjalide karakteristikud ja mõõtmed): …

41.8.   Masinal on hüdropneumaatiline/hüdrauliline/pneumaatiline (4) vedrustus: jah/ei (4)

41.9.   Stabilisaatorid: jah/ei/valikuline (4)

41.10.   Amortisaatorid: jah/ei/valikuline (4)

41.11.   Muud seadised (kui olemas): …

42.   TELG/TELJED JA REHVID

42.1.   Telje/telgede kirjeldus (sh fotod ja joonised): …

42.2.   Materjal(id) ja ehitusviis: …

42.3.   Mark (kui asjakohane): …

42.4.   Tüüp (kui asjakohane): …

42.5.   Suurim lubatud mass, mida telg talub/teljed taluvad: … kg

42.6.   Telje/telgede mõõtmed:

42.6.1.   Pikkus: … mm

42.6.2.   Laius: … mm

42.7.   Piduriühendus teljega/telgedega: aksiaalne/radiaalne/integreeritud/muu (4) (muu puhul täpsustada:…)

42.8.   Pidurdatavatel telgedel lubatud suurimate rehvide mõõtmed: …

42.8.1.   Pidurdatavate telgede suurimate rehvide veereümbermõõdu nimiväärtus: …

42.8.2.   Veotelgedel lubatud suurimate rehvide mõõtmed: …

42.8.3.   Veotelgede suurimate rehvide veereümbermõõdu nimiväärtus: …

43.   PIDURDAMINE

43.1.   Masina pidurisüsteemi(de) lühikirjeldus (komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/68 III lisa 1. liite lisandi punkti 1.6 kohaselt)

43.2.   Masina pidurisüsteemi(de) pneumaatiliste ja/või elektriliste juhtahelate spetsifikatsioonid ning toetatavate teadete ja parameetrite loetelu: …

43.3.   Pidurisüsteemi(de) liides, sh füüsiline kiht, lülikiht ja rakenduskiht, ning toetatavate teadete ja parameetrite asukoht on kooskõlas standardiga ISO 11992-1:2003 (Maanteesõidukid. Elektriühenduste kohta digitaalse teabe vahetamine pukseeriva sõiduki ja haagise vahel. 1. osa: füüsiline kiht ja lülikiht): jah/ei (4)

43.4.   Pidurisüsteem(id)

43.4.1.   Pidurisüsteemi(de) töö kirjeldus (sh kõik elektroonilised osad), elektriskeemi blokkdiagramm, hüdraulilise või pneumaatilise ahela skeem (55): …

43.4.2   Pidurisüsteemi(de) skemaatiline joonis ja talitlusskeem (55): …

43.4.3.   Pidurisüsteemi nõuetekohaselt tähistatud osiste loetelu (55): …

43.4.4.   Tehniline selgitus pidurisüsteemi(de) arvutuse kohta (rataste välisringjoonel avalduva kogu pidurdusjõu ja pidurdusseadisele rakendatava jõu suhe) (55): …

43.4.5.   Välised energiaallikad (kui olemas) (karakteristikud, energiamahuti mahutavus, maksimaalne ja minimaalne rõhk, manomeeter ja minimaalrõhu hoiatusseadis armatuurlaual, vaakumanumad ja toiteklapp, toitekompressorid, vastavus surveseadmetele esitatud nõuetele) (55): …

43.4.6.   Elektrooniline pidurisüsteem: jah/ei/valikuline (4)

43.4.7.   I tüübi katsearuande/-aruannete number/numbrid komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/68 VII lisa kohaselt (kui on kohaldatav): …

43.5.   Piduriajam

43.5.1.   Piduriajam: mehaaniline/hüdrostaatiline ilma võimendita/võimendiga/täiselektriline (4)

43.5.2.   Ülekande tehnoloogia: pneumaatiline/hüdrauliline/pneumaatiline ja hüdrauliline (4)

43.5.3.   Vasakpoolse ja parempoolse pidurdusseadise lukustamine: …

43.6.   Haakemasina pidurdusseadised

43.6.1.   Haakemasina pidurdamise juhtimissüsteem: hüdrauliline/pneumaatiline/elektriline (4)

43.6.2.   Haakemasina piduriajam (kirjeldus, karakteristikud): …

43.6.3.   Ühenduste, liitmike ja ohutusseadiste kirjeldus (sh joonised, skeemid ja elektrooniliste osade tähistus): …

43.6.4.   Ühenduste liik: ühejuhtmeline/kahejuhtmeline (4)

43.6.4.1.   Toiteliini ülerõhk (üks juhe): … kPa

43.6.4.2.   Toiteliini ülerõhk (kaks juhet) (kui asjakohane): … kPa

43.6.4.2.1.   Hüdrauliline: … kPa

43.6.4.2.2.   Pneumaatiline: … kPa

E.   TEAVE MASINA KONSTRUKTSIOONI KOHTA

44.   TOOTMISE NÕUETELE VASTAVUS

44.1.   Üldiste kvaliteedijuhtimissüsteemide kirjeldus: …

45.   MASINA PARDADIAGNOSTIKA-, REMONDI- JA HOOLDUSTEABE KÄTTESAADAVUS (45)

45.1.   Peamise veebisaidi aadress, kus on esitatud masina remondi- ja hooldusteave (45): …

45.2.   Mitmeastmelise tüübikinnituse korral peamise veebisaidi aadress, kus on tootja(te) poolt eelmis(t)es etapis/etappides esitatud remondi- ja hooldusteave (45): …

45.3.   Pardadiagnostikasüsteemi nõuetekohaseks toimimiseks vajalike oluliste varuosade väljatöötamist võimaldavad andmed: jah/ei (4)

45.4.   Tüübi aastane tootmiskogus kogu maailmas (61): …

45.5.   Tõendusmaterjal selle kohta, et masina remondi- ja hooldusteave on esitatud, kasutades üksnes vaba teksti- ja graafikavormingut või vorminguid, mida on võimalik näha ja printida vabalt kättesaadavate standardtarkvara pistikprogrammide abil, mida on lihtne installida ja mis ühilduvad üldlevinud operatsioonisüsteemidega.

45.5.1.   Märksõnad metaandmetes vastavad standardile ISO 15031–2:2010 (Maanteesõidukid. Sõiduki ja välise seadme vaheline side heitkogustega seotud diagnostika jaoks. 2. osa: juhised mõistete, määratluste, lühendite ja akronüümide kohta): jah/ei (4)

45.6.   Juhtarvuti ümberprogrammeerimine koosõlas komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 1322/2014 V lisa 1. liite punktiga 2.5

45.6.1.   Juhtarvuti ümberprogrammeerimine toimub SAE J2534 kohase tarkvaraga/TMC RP1210 kohase tarkvaraga/muu vaba tarkvaraga (4) (muu vaba tarkvara puhul täpsustada:…)

45.6.1.1.   Kommertstarkvara: jah/ei (4)

45.6.1.2.   ISO 22900-2 (Maanteesõidukid. Sõiduki kommunikatsiooni moodulliides (MVCI). 2. osa: diagnostikaprotokolli andmeüksuse programmiliides (D-PDU API)): jah/ei (4)

45.6.1.3.   SAE J2534 (Sõiduki jadaprogrammeerimise soovituslik tava): jah/ei (4)

45.6.1.4.   TMC RP1210 (API): jah/ei (4)

45.6.1.5.   Muu vaba tarkvara: jah/ei (4) (muu vaba tarkvara puhul täpsustada:…)

45.6.2.   Eri tootjate rakenduste ja masina kommunikatsiooniliideste (VCI) ühilduvuse valideerimine toimub: sõltumatult väljatöötatud kommunikatsiooniliideste abil/renditud eririistvara abil (4)

45.6.3.   Masinasisene kommunikatsioon ning kommunikatsioon elektrooniliste juhtarvutite ja diagnostikasüsteemi vahel toimub järgmise standardi alusel:

45.6.3.1.   SAE J1939 (Sõiduki jadajuhtimise ja kommunikatsiooni võrk): jah/ei (4)

45.6.3.2.   ISO 11783 (Põllu- ja metsamajanduses kasutatavad traktorid ja masinad. Jadajuhtimise ja andmeside võrk): jah/ei (4)

45.6.3.3.   ISO 14229 (Maanteesõidukid. Ühtlustatud diagnostikateenused): jah/ei (4)

45.6.3.4.   ISO 27145 (Maanteesõidukid. Üleilmselt ühtlustatud pardadiagnostika kommunikatsiooninõuete rakendamine) ja ISO 15765-4 (Maanteesõidukid. Diagnostikaalane kommunikatsioon kontrollervõrgus. 4. osa: nõuded heitkogustega seotud süsteemidele) (4)/ISO 13400 (Maanteesõidukid. Diagnostikaalane kommunikatsioon internetiprotokolli abil) (4): jah/ei (4)

45.7.   Diagnostikaseadmete tootmiseks vajalik teave

45.7.1.   Masina tootja kasutab oma frantsiisivõrgustikes standarditele ISO 22900-2:2009 (Maanteesõidukid. Sõiduki kommunikatsiooni moodulliides (MVCI). 2. osa: diagnostikaprotokolli andmeüksuse programmiliides (D-PDU API)) ja ISO 22901-2:2011 (Maanteesõidukid. Avatud diagnostikaandmevahetus – ODX. 2. osa: heitkogustega seotud diagnostikaandmed) vastavaid diagnostika- ja katseseadmeid: jah/ei/ei ole asjakohane (4) (viimase puhul põhjendada:…)

45.7.2.   ODX-failid on sõltumatutele ettevõtjatele tootja veebisaidi kaudu kättesaadavad: jah/ei/ei ole asjakohane (4) (viimase puhul põhjendada:…)

45.7.3.   Komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 1322/2014 V lisa 2. liite punkti 1.1 kohased sideprotokollide andmed on kättesaadavad tootja remonditeabe veebisaidi kaudu: jah/ei/ei ole asjakohane (4) (viimase puhul põhjendada:…)

45.7.4.   Komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 1322/2014 V lisa 2. liite punkti 1.2 kohane pardadiagnostika abil seiratavate osiste kontrolli ja diagnostika alane teave on kättesaadav tootja remonditeabe veebisaidi kaudu: jah/ei/ei ole asjakohane (4) (viimase puhul põhjendada:…)

45.7.5.   Komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 1322/2014 V lisa 2. liite punkti 1.3 kohane remondialane teave, on kättesaadav tootja remonditeabe veebisaidi kaudu: jah/ei/ei ole asjakohane (4) (viimase puhul põhjendada:…)

45.8.   Masinrongi remondi- ja hooldusteave

45.8.1.   Masina tootja soovitab traktoritüübi kasutamist koos R- või S-kategooria masinatüübiga või vastupidi: jah/ei (4)

45.8.2.   Masinad, mille puhul on selline kombinatsioon soovituslik:

45.8.2.1.   Mark (tootja kaubanimi) (18): …

45.8.2.2.   Tüüp (17): …

45.8.2.2.1.   Variant/variandid (17): …

45.8.2.2.2.   Versioon(id) (17): …

45.8.2.3.   Kaubanduslik(ud) nimetus(ed) (kui olemas): …

45.8.2.4.   Masina kategooria, alamkategooria ja kiirusindeks (2): …

45.8.3.   Mõlema masina omavahelise sidega seotud pardadiagnostika-, remondi- ja hooldusteave on kättesaadav mitme tootja või tootjate konsortsiumi poolt ühiselt loodud veebisaidi kaudu: jah/ei (4)

45.8.3.1.   Mitme tootja või tootjate konsortsiumi poolt ühiselt loodud veebisaidi aadress (45): …

46.   ÜMBERMINEKU KAITSEKONSTRUKTSIOON

46.1.   Ümbermineku kaitsekonstruktsiooni paigaldamine: kohustuslik/valikuline/standardvarustuses (4)

46.2.   Ümbermineku kaitsekonstruktsioon kabiini/raami/turvakaar(t)e näol on paigaldatud ette/taha (4)

46.2.1.   Turvakaare puhul: kokkukäiv/ei ole kokkukäiv (4)

46.2.2.   Kokkukäiva turvakaare puhul:

46.2.2.1.   Kokkupanemine: tööriistadega/tööriistadeta (4)

46.2.2.2.   Lukustusmehhanism: manuaalne/automaatne (4)

46.2.2.3.   Fotod ja üksikasjalikud tehnilised joonised, kus on näha käsitsemisala ning juurdepääsetava ala külg- ja pealtvaade. Joonistel peavad olema mõõtmed: …

46.3.   Fotod ja tehnilised joonised, kus on näha ümbermineku kaitsekonstruktsiooni asukoht, istme indekspunkti asukoht, paigaldusaluse detailid ja traktori sellise esiosa asukoht, mis suudab ümbermineku jms korral (vajaduse korral) traktorit toestada (ette paigaldatud kokkukäiva ümbermineku kaitsekonstruktsiooni korral kujutada käsitsemisala ning juurdepääsetava ala külg- ja pealtvaadet). Joonistel peavad olema peamised mõõtmed, sh kaitsekonstruktsiooniga traktori välismõõtmed ja peamised sisemõõtmed: …

46.4.   Kaitsekonstruktsiooni lühikirjeldus, kus on märgitud:

46.4.1.   Konstruktsiooni liik: …

46.4.2.   Paigaldusaluste andmed: …

46.4.3.   Ümbermineku korral traktorit toestada suutva traktori esiosa detailid (kui asjakohane): …

46.4.4.   Lisaraam: …

46.5.   Mõõtmed (52)

46.5.1.   Katusedetailide kõrgus istme indekspunkti kohal: … mm

46.5.2.   Katusedetailide kõrgus traktoristi jalgade kohal: … mm

46.5.3.   Vertikaalselt istme indekspunkti kohal oleva kaitsekonstruktsiooni sisemine laius rooliratta keskkoha tasandil … mm

46.5.4.   Kaugus rooliratta keskkohast kaitsekonstruktsiooni parempoolse osani: … mm

46.5.5.   Kaugus rooliratta keskkohast kaitsekonstruktsiooni vasakpoolse osani: … mm

46.5.6.   Miinimumkaugus rooliratta äärest kaitsekonstruktsioonini: … mm

46.5.7.   Horisontaalne kaugus istme indekspunktist kaitsekonstruktsiooni tagumise osani istme indekspunkti kohal: … mm

46.5.8.   Ümbermineku korral traktorit toestada suutva traktori esiosa paigutus (tagumise telje suhtes) (kui asjakohane):

46.5.8.1.   Horisontaalne kaugus: … mm

46.5.8.2.   Vertikaalne kaugus: … mm

46.6.   Andmed kaitsekonstruktsiooni materjalide kohta ja kasutatud terase spetsifikatsioonid (53)

46.6.1.   Põhiraam (osad – materjal – suurused): …

46.6.2.   Paigaldusalused (osad – materjal – suurused) …

46.6.3.   Montaaži- ja paigalduspoldid (osad – suurused): …

46.6.4.   Katus (osad – materjal – suurused): …

46.6.5.   Kate (kui olemas) (osad – materjal – suurused): …

46.6.6.   Klaas (kui olemas) (osad – materjal – suurused): …

46.6.7.   Ümbermineku korral traktorit toestada suutva traktori esiosa (kui asjakohane) (osad – materjal – suurused): …

46.7.   Kirjete 46.1–46.6.7 asemel esitada järgmised andmed:

46.7.1.   OECD põllu- ja metsamajanduses kasutatavate traktorite kaitsekonstruktsioonide ametliku katsetamise (dünaamiline koormuskatse) standardi (OECD standard 3, 2015. aasta väljaanne, juuli 2014) kohane täielik katsearuanne ja asjaomased dokumendid teatises: jah/ei/ei ole asjakohane (4)

46.7.2.   OECD põllu- ja metsamajanduses kasutatavate roomiktraktorite kaitsekonstruktsioonide ametliku katsetamise standardi (OECD standard 8, 2015. aasta väljaanne, juuli 2014) kohane täielik katsearuanne ja asjaomased dokumendid teatises: jah/ei/ei ole asjakohane (4)

46.7.3.   OECD põllu- ja metsamajanduses kasutatavate traktorite kaitsekonstruktsioonide ametliku katsetamise (staatiline koormuskatse) standardi (OECD standard 4, 2015. aasta väljaanne, juuli 2014) kohane täielik katsearuanne ja asjaomased dokumendid teatises: jah/ei/ei ole asjakohane (4)

46.7.4.   OECD põllu- ja metsamajanduses kasutatavate kitsa rööpmega ratastraktorite eesmiste ümbermineku kaitsekonstruktsioonide ametliku katsetamise standardi (OECD standard 6, 2015. aasta väljaanne, juuli 2014) kohane täielik katsearuanne ja asjaomased dokumendid teatises: jah/ei/ei ole asjakohane (4)

46.7.5.   OECD põllu- ja metsamajanduses kasutatavate kitsa rööpmega ratastraktorite tagumiste ümbermineku kaitsekonstruktsioonide ametliku katsetamise standardi (OECD standard 7, 2015. aasta väljaanne, juuli 2014) kohane täielik katsearuanne ja asjaomased dokumendid teatises: jah/ei/ei ole asjakohane (4)

47.   LANGEVATE ESEMETE EEST KAITSEV KONSTRUKTSIOON

47.1.   Metsamajandusvarustusega T- ja C-kategooria masinad

47.1.1.   Standardis ISO 8083:2006 (Metsatöömasinad. Langevate esemete eest kaitsvad konstruktsioonid. Laborikatsed ja toimimisnõuded) sätestatud I tasandi/II tasandi (4) nõuded langevate esemete eest kaitsvale konstruktsioonile on täidetud ja teatisesse on lisatud asjaomane dokumentatsioon: jah/ei (4)

47.2.   Kõik muud langevate esemete eest kaitsva konstruktsiooniga T- ja C-kategooria masinad

47.2.1.   Fotod ja üksikasjalikud tehnilised joonised, kus on näha langevate esemete eest kaitsva konstruktsiooni asukoht, istme indekspunkti asukoht jms. Joonistel peavad olema peamised mõõtmed, sh kaitsekonstruktsiooniga traktori välismõõtmed ja peamised sisemõõtmed: …

47.2.2.   Kaitsekonstruktsiooni lühikirjeldus, kus on märgitud:

47.2.2.1.   Konstruktsiooni liik: …

47.2.2.2.   Paigaldusaluste andmed: …

47.2.3.   Mõõtmed (52)

47.2.3.1.   Katusedetailide kõrgus istme indekspunkti kohal: … mm

47.2.3.2.   Katusedetailide kõrgus traktoristi jalgade kohal: … mm

47.2.3.3.   Kaitsekonstruktsiooniga traktori kogukõrgus: … mm

47.2.3.4.   Kaitsekonstruktsiooni üldlaius (märkida, kas see hõlmab ka poritiibu): … mm

47.2.4.   Andmed kaitsekonstruktsiooni materjalide kohta ja kasutatud terase spetsifikatsioonid (53)

47.2.4.1.   Põhiraam (osad – materjal – suurused): …

47.2.4.2.   Paigaldusalused (osad – materjal – suurused): …

47.2.4.3.   Montaaži- ja paigalduspoldid (osad – suurused): …

47.2.4.4.   Katus (osad – materjal – suurused): …

47.2.5.   Andmed tugevduste kohta, mis traktori tootja on originaalosadele paigaldanud: …

47.2.6.   Kirjete 47.2.1–47.2.5 asemel on esitatud OECD põllu- ja metsamajanduses kasutatavate traktorite langevate esemete eest kaitsvate konstruktsioonide ametliku katsetamise standardi (OECD standard 10, 2015. aasta väljaanne, juuli 2014) kohane täielik katsearuanne ja asjaomased dokumendid teatises: jah/ei (4)

48.   JUHILE KUULDAV MÜRATASE

48.1.   T- või C-kategooria (kummiroomikutega) masinad, mida tuleb katsetada komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 1322/2014 XIII lisa punktis 2 sätestatud katsemeetodil nr 1: jah/ei/ei ole asjakohane (4)

48.2.   T- või C-kategooria (kummiroomikutega) masinad, mida tuleb katsetada komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 1322/2014 XIII lisa punktis 3 sätestatud katsemeetodil nr 2: jah/ei/ei ole asjakohane (4)

48.3.   Terasroomikutega C-kategooria masinad, mida tuleb katsetada niiskel liivakihil, nagu on ette nähtud standardi ISO 6395:2008 (Mullatöömasinad. Mürataseme määramine. Dünaamilise koormuskatse tingimused) punktis 5.3.2: jah/ei/ei ole asjakohane (4)

48.4.   Kirjete 48.1–48.3 asemel on esitatud OECD põllu- ja metsamajanduses kasutatavate traktorite tekitatava juhiistme(te)l kuuldava müra ametliku mõõtmise standardi (OECD standard 5, 2015. aasta väljaanne, juuli 2014) kohane täielik katsearuanne ja asjaomased dokumendid teatises: jah/ei/ei ole asjakohane (4)

49.   ISTEKOHAD (SADULAD JA ISTMED)

49.1.   Istekoha liik: iste/sadul (4)

49.2.   Kõikide istekohtade istme võrdluspunkti(de) (S) koordinaadid või joonis: …

49.3.   Alljärgneva kirjeldus ja joonised:

49.3.1.   Istmed ja nende kinnituspunktid: …

49.3.2.   Reguleerimissüsteem: …

49.3.3.   Nihutus- ja lukustussüsteemid: …

49.3.4.   Turvavöö kinnituspunktid (kui need on istme küljes): …

49.3.5.   Kinnituspunktidena kasutatavad masinaosad: …

49.4.   Juhiiste

49.4.1.   Juhiistme paigutus: vasakul/paremal/keskel (4): …

49.4.2.   Istmetüübi kategooria: A-kategooria klass I/II/III, B-kategooria (4)

49.4.3.   Pööratav juhtplatvorm: jah/ei (4)

49.4.3.1.   Pööratava juhtplatvormi kirjeldus: …

49.4.4.   Juhiistme mõõtmed, sh istepinna sügavus ja laius, seljatoe asend ja kalle ning istepinna kalle:

49.4.5.   Juhiistme põhikarakteristikud: …

49.4.6.   Reguleerimissüsteem: …

49.4.7.   Piki- ja vertikaalsuunas nihutamise ja lukustamise süsteem: …

49.4.7.1.   Reguleerimatu istmega masinate puhul näidata roolisamba ja pedaali(de) asendi reguleerimisvahemik: …

49.5.   Kaassõitjaiste/-istmed

49.5.1.   Asukoht ja paigutus (8): …

49.5.2.   Kaassõitja istme(te) mõõtmed: …

49.5.3.   Kaassõitja istme(te) põhikarakteristikud: …

49.5.4.   Standardis EN 15694:2009 (Põllu- ja metsamajanduses kasutatavad traktorid. Kaassõitjaiste. Nõuded ja katsemenetlused) sätestatud nõuded on täidetud ja teatisesse on lisatud asjaomane dokumentatsioon: jah/ei/ei ole asjakohane (4)

49.5.5.   Standardis EN 15997:2011 (Maastikusõidukid (ATVd). Ohutusnõuded ja katsemeetodid) sätestatud nõuded ATV II tüüpi liiklusvahendite kaassõitja istmetele on täidetud ja teatisesse on lisatud asjaomane dokumentatsioon: jah/ei/ei ole asjakohane (4)

50.   JUHTIMISRUUM NING MASINASSE SISENEMINE JA SEALT VÄLJUMINE (SH UKSED JA AKNAD)

50.1.   Juhtimisruum

50.1.1.   Üksikasjalikud fotod või joonised (juhtimisruumi mõõtmetega), kus on näha eelkõige istme võrdluspunkti (S) asukoht ja seda ümbritseva juhtimisruumi mõõtmed, rooli alumise osa ja traktori liikumatute osade vaheline kaugus, juhtseadiste, redelipulkade ja vajalike käsipuude asukohad: …

50.1.2.   Käsijuhtseadiste minimaalne vahekaugus on kooskõlas standardi ISO 4254-1:2013 (Põllumajandusmasinad. Ohutus. 1. osa: üldnõuded) punktiga 4.5.3 ja teatisesse on lisatud asjaomane dokumentatsioon: jah/ei (4)

50.2.   Ligipääs juhiistmele

50.2.1.   Üksikasjalikud fotod või joonised ja/või laotusjoonis koos sissepääsude, astmelaudade, redelipulkade, käsipuude ja käepidemete mõõtmetega: …

50.2.2.   Astmelaudade, sisseehitatud jalasüvendite ja redelipulkade miinimummõõtmed:

50.2.2.1.   Vaba sügavus: … mm

50.2.2.2.   Vaba laius: … mm

50.2.2.3.   Vaba kõrgus: … mm

50.2.2.4.   Kahe astme pealispindade vahekaugus: … mm

50.2.3.   C-kategooria sõidukite puhul on komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 1322/2014 XV lisa punktis 3.3.5 sätestatud nõuded täidetud: jah/ei (4)

50.2.4.   Käsipuud/käepidemed (4) olemas: jah/ei (4)

50.3.   Juurdepääs muudele kohtadele kui juhikohale

50.3.1.   Üksikasjalikud fotod või joonised ja/või laotusjoonis koos sissepääsude, astmelaudade, redelipulkade, käsipuude ja käetugede mõõtmetega: …

50.3.2.   Astmelaudade, sisseehitatud jalasüvendite ja redelipulkade miinimummõõtmed:

50.3.2.1.   Vaba sügavus: … mm

50.3.2.2.   Vaba laius: … mm

50.3.2.3.   Vaba kõrgus: … mm

50.3.2.4.   Kahe astme pealispindade vahekaugus: … mm

50.3.3.   Käsipuud/käetoed (4) olemas: jah/ei (4)

50.4.   Uksed, sulgurid ja hinged

50.4.1.   Uste arv, konfiguratsioon, mõõtmed ja maksimaalne avamisnurk (5): …

50.4.2.   Sulgurite ja hingede joonised ning nende asukoht ustel: …

50.4.3.   Sulgurite ja hingede tehniline kirjeldus: …

50.4.4.   Masina uksed koos elektriajamiga akende ja katuseluukidega (kui olemas) vastavad UNECE eeskirja nr 21 (ELT L 188, 16.7.2008, lk 32) punktide 5.8.1–5.8.5 nõuetele: jah/ei (4)

50.5.   Avatavad aknad ja varuväljapääs(ud)

50.5.1.   Fotod või joonised ja/või laotusjoonis akende ja varuväljapääsude paigutusest ning muudest evakueerumist lihtsustavatest vahenditest: …

50.5.2.   Akende arv: …, avariiväljapääsude arv: …

50.5.3.   Akende mõõtmed: … × … mm ja avariiväljapääsude mõõtmed: … × … mm

50.5.4.   Üle 1 000 mm kõrgusevahe ületamise abivahendid evakueerumisel (kui olemas): …

51.   JÕUVÕTUVÕLL(ID)

51.1.   Jõuvõtuvõllide arv: …

51.2.   Peamine jõuvõtuvõll

51.2.1.   Asukoht: ees/taga/mujal (4) (viimase puhul täpsustada: …)

51.2.2.   Pööret minutis: …

51.2.2.1.   Jõuvõtuvõlli ja mootori pöörete suhe: …

51.2.4.   Valikuline: jõuvõtuvõlli võimsus eri nimipöörlemiskiirus(t)e juures (OECD standardi 2 (57) või standardi ISO 7891:1990 (Põllumajandustraktorid. Katsemenetlused. 1. osa: jõuvõtuvõlli võimsuskatsed) kohaselt)

Nimipöörlemiskiirus

(min– 1)

Vastav mootori pöörlemiskiirus

(min– 1)

Võimsus

(kW)

1–540

2 – 1 000

540E

 

 

1 000E

 

 

51.2.3.   Jõuvõtuvõlli kaitsekate (kirjeldus, mõõtmed, joonised, fotod): …

51.3.   Täiendav jõuvõtuvõll (kui olemas)

51.3.1.   Asukoht: ees/taga/mujal (4) (viimase puhul täpsustada: …)

51.3.2.   Pööret minutis: …

51.3.2.1.   Jõuvõtuvõlli ja mootori pöörete suhe: …

51.2.3.   Valikuline: jõuvõtuvõlli võimsus eri nimipöörlemiskiirus(t)e juures (OECD standardi 2 (57) või standardi ISO 7891:1990 (Põllumajandustraktorid. Katsemenetlused. 1. osa: jõuvõtuvõlli võimsuskatsed) kohaselt)

Nimipöörlemiskiirus

(min– 1)

Vastav mootori pöörlemiskiirus

(min– 1)

Võimsus

(kW)

1–540

2 – 1 000

540E

 

 

1 000E

 

 

51.3.4.   Jõuvõtuvõlli kaitsekate/-katted (kirjeldus, mõõtmed, joonised, fotod): …

51.4.   Tagumine jõuvõtuvõll

51.4.1.   Standardis ISO 500-1:2014 (Põllumajandustraktorid. Tagumise jõuvõtuvõlli tüübid 1, 2, 3 ja 4. 1. osa: üldised spetsifikatsioonid, ohutusnõuded, kaitsepiirde ja liikumisruumi mõõtmed) sätestatud nõuded on täidetud ja teatisesse on lisatud asjaomane dokumentatsioon: jah/ei/ei ole asjakohane (4)

51.4.2.   Standardis ISO 500-2:2004 (Põllumajandustraktorid. Tagumise jõuvõtuvõlli tüübid 1, 2 ja 3. 2. osa: kitsa rööpmega traktorid, kaitsepiirde ja liikumisruumi mõõtmed) sätestatud nõuded on täidetud ja teatisesse on lisatud asjaomane dokumentatsioon: jah/ei/ei ole asjakohane (4)

51.5.   Eesmine jõuvõtuvõll

51.5.1.   Standardis ISO 8759-1:1998 (Põllumajanduses kasutatavad ratastraktorid. Esiosasse paigaldatud seadmed. 1. osa: jõuvõtuvõll ja kolmepunktiline rippsüsteem) sätestatud nõuded (v.a punkt 4.2) on täidetud ja teatisesse on lisatud asjaomane dokumentatsioon: jah/ei/ei ole asjakohane (4)

52.   AJAMIOSISTE JA VÄLJALASKESÜSTEEMI KAITSE, KAITSEPIIRDED JA MUUD KAITSESEADISED

52.1.   Kaitseseadiste kirjeldus (sh joonised, visandid või fotod), kus esitatakse mõõtmed ja ohutu kaugus ohtlikest osadest, ning kirjeldus ohtlikesse kohtadesse paigaldatud kaitseseadistest, mis on olemas vähemalt järgmistel osistel:

52.1.1.   Juhtseadised: …

52.1.2.   Tagumine kolmepunktiline rippsüsteem: …

52.1.3.   Eesmine kolmepunktiline rippsüsteem: …

52.1.4.   Juhiiste ja selle ümbrus: …

52.1.5.   Kaassõitjaiste/-istmed (kui olemas): …

52.1.6.   Roolimehhanism ja pendeltelg: …

52.1.7.   Traktori ülekandevõllid: …

52.1.8.   Veorataste ümber olev liikumisruum: …

52.1.9.   Kapott: …

52.1.10.   Kaitse kuumade pindade eest: …

52.1.11.   Väljalaskesüsteem. …

52.1.12.   Rattad: …

52.2.   Alljärgnevaks ette nähtud kaitseseadiste kirjeldus (sh fotod ja joonised, kui asjakohane):

52.2.1.   Ühepinnaline kaitsekate: …

52.2.2.   Mitmepinnaline kaitsekate: …

52.2.3.   Täisümbristuskate: …

52.2.4.   Elektriliste/elektrooniliste osiste (kui olemas) lühikirjeldus: …

52.3.   Standardis EN 15997:2011 (Maastikusõidukid (ATVd). Ohutusnõuded ja katsemeetodid) sätestatud nõuded seoses kuumade pindadega on täidetud ja teatisesse on lisatud asjaomane dokumentatsioon: jah/ei/ei ole asjakohane (4)

52.4.   Hüdraulikasüsteemi voolikute paigutuse ja märgistuse kirjeldus (sh joonised, visandid või fotod): …

52.5.   Kallutavate R-kategooria masinate puhul tööks ja hooldamiseks vajalike tugiseadiste kirjeldus (sh joonised, visandid või fotod): …

52.6.   Määrdeaine lisamise kohtade ja neile juurdepääsu kirjeldus (sh joonised, visandid või fotod): …

53.   TURVAVÖÖDE KINNITUSPUNKTID

53.1.   Standardis ISO 3776-1:2006 (Põllumajandustraktorid ja -masinad. Turvavööd. 1. osa: nõuded kinnituspunktide asukohtadele) sätestatud nõuded on täidetud ja teatisesse on lisatud asjaomane dokumentatsioon: jah/ei (4)

53.2.   Masina kere fotod ja/või joonised, kus on näha kinnituspunktide tegelik asukoht ja mõõtmed: …

53.3.   Joonised kinnituspunktidest ja masina osadest, millele need on kinnitatud (koos teabega kasutatud materjalide kohta): …

53.4.   Turvavööde tüübid, (14) mida on lubatud kinnitada masinal olevatesse kinnituspunktidesse

 

Kinnituspunkti asukoht

Masina kere

Istme konstruktsioon

Juhiiste

 

Alumised kinnituspunktid

 

Välisküljel

Siseküljel

 

 

Ülemised kinnituspunktid

 

 

Kaassõitjaiste

1

 

Alumised kinnituspunktid

 

Välisküljel

Siseküljel

 

 

Ülemised kinnituspunktid

 

 

Kaassõitjaiste

 

Alumised kinnituspunktid

 

Välisküljel

Siseküljel

 

 

Ülemised kinnituspunktid

 

 

53.4.1.   Märkus: …

53.5.   Eriseadised (nt istme kõrguse regulaator, turvavöö eelpinguti jne): …

53.6.   Sellise turvavöötüübi kirjeldus, mille kinnituspunkt paikneb istme seljatoes või selles on energiahajutusseadis: …

53.7.   Kirjete 53.2–53.6 asemel

53.7.1.   Standardis ISO 3776-2:2013 (Põllumajandustraktorid ja -masinad. Turvavööd. 2. osa: nõuded kinnituspunktide tugevusele) sätestatud nõuded on täidetud ja teatisesse on lisatud asjaomane dokumentatsioon: jah/ei/ei ole asjakohane (4)

53.7.2.   Väljastatud on UNECE eeskirja nr 14 (ELT L 109, 28.4.2011, lk 1) kohane katsearuanne ja teatisesse on lisatud asjaomane dokumentatsioon: jah/ei/ei ole asjakohane (4)

53.7.3.   OECD põllu- ja metsamajanduses kasutatavate traktorite kaitsekonstruktsioonide ametliku katsetamise (dünaamiline koormuskatse) standardi (OECD standard 3, mis hõlmab ka turvavöö kinnituspunktide katseid, 2015. aasta väljaanne, juuli 2014) kohane täielik katsearuanne ja teatisesse on lisatud asjaomane dokumentatsioon: jah/ei/ei ole asjakohane (4)

53.7.4.   OECD põllu- ja metsamajanduses kasutatavate roomiktraktorite kaitsekonstruktsioonide ametliku katsetamise standardi (OECD standard 8, mis hõlmab ka turvavöö kinnituspunktide katseid, 2015. aasta väljaanne, juuli 2014) kohane täielik katsearuanne ja teatisesse on lisatud asjaomane dokumentatsioon: jah/ei/ei ole asjakohane (4)

53.7.5.   OECD põllu- ja metsamajanduses kasutatavate traktorite kaitsekonstruktsioonide ametliku katsetamise (staatiline koormuskatse) standardi (OECD standard 4, mis hõlmab ka turvavöö kinnituspunktide katseid, 2015. aasta väljaanne, juuli 2014) kohane täielik katsearuanne ja teatisesse on lisatud asjaomane dokumentatsioon: jah/ei/ei ole asjakohane (4)

53.7.6.   OECD põllu- ja metsamajanduses kasutatavate kitsa rööpmega ratastraktorite eesmiste ümbermineku kaitsekonstruktsioonide ametliku katsetamise standardi (OECD standard 6, mis hõlmab ka turvavööde kinnituspunktide katseid, 2015. aasta väljaanne, juuli 2014) kohane täielik katsearuanne ja teatisesse on lisatud asjaomane dokumentatsioon: jah/ei/ei ole asjakohane (4)

53.7.7.   OECD põllu- ja metsamajanduses kasutatavate kitsa rööpmega ratastraktorite tagumiste ümbermineku kaitsekonstruktsioonide ametliku katsetamise standardi (OECD standard 7, mis hõlmab ka turvavööde kinnituspunktide katseid, 2015. aasta väljaanne, juuli 2014) kohane täielik katsearuanne ja teatisesse on lisatud asjaomane dokumentatsioon: jah/ei/ei ole asjakohane (4)

54.   TURVAVÖÖD

54.1.   Standardis ISO 3776-3:2009 (Põllumajandustraktorid ja -masinad. Turvavööd. 3. osa: nõuded koostetele) sätestatud nõuded on täidetud ja teatisesse on lisatud asjaomane dokumentatsioon: jah/ei (4)

54.2.   Väljastatud UNECE eeskirja nr 16 (ELT L 233, 9.9.2011, lk 1) kohane katsearuanne ja teatisesse on lisatud asjaomane dokumentatsioon: jah/ei (4)

54.3.   Turvavööde ning nendega koos kasutamiseks sobivate istmete arv ja asukoht (täita alljärgnev tabel):

Turvavööde konfiguratsioon ja asjakohane teave

 

 

 

Täielik ELi tüübikinnitustähis

Variant (kui asjakohane)

Turvavöö kõrguse regulaator (jah/ei/valikuline)

Juhiiste

 

V

 

 

 

K

 

 

 

P

 

 

 

Kaassõitjaiste

1

 

V

 

 

 

K

 

 

 

P

 

 

 

Kaassõitjaiste

 

V

 

 

 

K

 

 

 

P

 

 

 

V = vasakul, K = keskel, P = paremal

54.4.   Elektriliste/elektrooniliste osiste lühikirjeldus: …

55.   KAITSE LÄBISTAVATE ESEMETE EEST

55.1.   Metsamajandusvarustusega T- ja C-kategooria masinad

55.1.1.   Standardis ISO 8084:2003 (Metsatöömasinad. Läbistavate esemete eest kaitsvad konstruktsioonid. Laborikatsed ja toimimisnõuded) sätestatud nõuded on täidetud ja teatisesse on lisatud asjaomane dokumentatsioon: jah/ei (4)

55.2.   Kõik muud läbistavate esemete vastase kaitsega T- ja C-kategooria masinad

55.2.1.   UNECE eeskirja nr 43 (ELT L 230, 31.8.2010, lk 119) 14. lisas turvaklaaside kohta sätestatud nõuded on täidetud ja teatisesse on lisatud asjaomane dokumentatsioon: jah/ei (4)

56.   KASUTUSJUHEND, TEAVE, HOIATUSED JA MÄRGISED

56.1.   Kasutusjuhend

56.1.1.   Standardis ISO 3600:1996 (Traktorid, põllumajandus- ja metsatöömasinad, aiatöö ja muru hooldamise liikurmasinad. Kasutusjuhendid. Sisu ja esitusviis) sätestatud nõuded (välja arvatud punkt 4.3 – masina identifitseerimisandmed) on täidetud: jah/ei (4)

56.1.2.   Komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 1322/2014 XXII lisas nõutav teave on kasutusjuhendis olemas: jah/ei (4)

56.2.   Teave, hoiatused ja märgised

56.2.1.   Standardi ISO 3767 1. osas (1998 ja A2:2012) (Traktorid, põllumajandus- ja metsatöömasinad, aiatöö ja muru hooldamise liikurmasinad. Juhtseadiste ja muude näidikute tähised. 1. osa: üldtähised) ning kui asjakohane, siis 2. osas (2008) (Traktorid, põllumajandus- ja metsatöömasinad, aiatöö ja muru hooldamise liikurmasinad. Juhtseadiste ja muude näidikute tähised. 2. osa: põllumajandustraktoritel ja -masinatel kasutatavad tähised) sätestatud nõuded on täidetud ning teatisesse on lisatud asjaomane dokumentatsioon: jah/ei/ei ole asjakohane (4)

56.2.2.   Kirje 56.2.1 asemel. UNECE eeskirjas nr 60 (ELT L 95, 31.3.2004, lk 10) sätestatud nõuded on täidetud ja teatisesse on lisatud asjaomane dokumentatsioon: jah/ei/ei ole asjakohane (4)

56.2.3.   Standardis ISO 11684:1995 (Traktorid, põllumajandus- ja metsatöömasinad, aiatöö ja muru hooldamise liikurmasinad. Ohutusmärgised ja ohupiktogrammid. Üldpõhimõtted) sätestatud nõuded on täidetud ning teatisesse on lisatud asjaomane dokumentatsioon: jah/ei/ei ole asjakohane (4)

56.2.4.   Standardis ISO 7010:2011 (Graafilised tähised. Ohutusvärvused ja -märgised. Registreeritud ohutusmärgised) sätestatud nõuded on täidetud ning teatisesse on lisatud asjaomane dokumentatsioon: jah/ei/ei ole asjakohane (4)

56.3.   Hüdraulikaühenduste kirjeldus, värvikood ja voolusuuna tähistamise viis (sh joonised, visandid või fotod): …

56.4.   Ohutute tungraua paigaldamise kohtade kirjeldus, värvikood ja tähistamise viis (sh joonised, visandid või fotod): …

57.   JUHI KASUTATAVAD JUHTSEADISED, SH JUHTSEADISTE, MÄRGULAMPIDE JA NÄIDIKUTE TÄHISTUS

57.1.   Tähiste ja juhtseadiste, märgulampide ja näidikute paigutuse fotod ja/või joonised: …

57.2.   Juhtseadised, märgulambid ja näidikud, mis tuleb tähistada, kui need on paigaldatud, ning selleks kasutatavad tähised

Tähise nr

Seadis

Juhtseadis/näidik olemas (15)

Tähistatud tähisega (15)

Kus (16)

Märgulamp olemas (15)

Tähistatud tähisega (15)

Kus (16)

1

Lähituled

 

 

 

 

 

 

2

Kaugtuled

 

 

 

 

 

 

3

Gabariidituled

 

 

 

 

 

 

4

Eesmised udutuled

 

 

 

 

 

 

5

Tagumine udutuli

 

 

 

 

 

 

6

Esitulede kõrguse regulaator

 

 

 

 

 

 

7

Seisutuled

 

 

 

 

 

 

8

Suunatuled

 

 

 

 

 

 

9

Ohutuled

 

 

 

 

 

 

10

Klaasipuhasti

 

 

 

 

 

 

11

Klaasipesur

 

 

 

 

 

 

12

Klaasipuhasti ja -pesur

 

 

 

 

 

 

13

Esitulede pesur

 

 

 

 

 

 

14

Esiklaasi kondensatsiooniveest ja jääst puhastamise seadised

 

 

 

 

 

 

15

Tagaklaasi kondensatsiooniveest ja jääst puhastamise seadised

 

 

 

 

 

 

16

Ventilaator

 

 

 

 

 

 

17

Diiselmootori eelsoojendusseadis

 

 

 

 

 

 

18

Õhuklapp

 

 

 

 

 

 

19

Piduririkkest teavitav seadis

 

 

 

 

 

 

20

Kütusetaseme näidik

 

 

 

 

 

 

21

Aku laadimistaseme näidik

 

 

 

 

 

 

22

Mootori jahutusvedeliku temperatuuri näidik

 

 

 

 

 

 

23

Rikkeindikaator

 

 

 

 

 

 

57.3.   Juhtseadised, märgulambid ja näidikud, mille tähistamine, juhul kui need on paigaldatud, on vabatahtlik, ning selleks kasutatavad tähised

Tähise nr

Seadis

Juhtseadis/näidik olemas (17)

Tähistatud tähisega (17)

Kus (18)

Märgulamp olemas (17)

Tähistatud tähisega (17)

Kus (18)

1

Seisupidur

 

 

 

 

 

 

2

Tagaklaasipuhasti

 

 

 

 

 

 

3

Tagaklaasipesur

 

 

 

 

 

 

4

Tagaklaasipuhasti ja -pesur

 

 

 

 

 

 

5

Esiklaasipuhasti pausidega töörežiimi juhtseadis

 

 

 

 

 

 

6

Helisignaalseadis

 

 

 

 

 

 

7

Kapott

 

 

 

 

 

 

8

Turvavöö

 

 

 

 

 

 

9

Mootori õlirõhu näidik

 

 

 

 

 

 

10

Pliivaba bensiini kasutamist nõudev seadis

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

57.4.   Masina kabiinis asuvate eri juhtseadiste asukoha, asendi muutmise võimaluste, tööpõhimõtete ja värvuskoodide lühikirjeldus ja skeem ning kinnise kabiinita traktorite puhul on näidatud, kuidas kabiinis olevate juhtseadiste maast kasutamine ei ole võimalik: …

57.5.   Masina kabiinist väljaspool asuvate eri juhtseadiste asukoha, asendi muutmise võimaluste, tööpõhimõtete ja värvuskoodide lühikirjeldus ja skeem, kus on märgitud ka eesmine ja tagumine ohutsoon, nagu on nõutud komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 1322/2014 XXIII lisa 1. liites: …

57.5.   Standardi ISO 15077:2008 (Põllumajanduses kasutatavad traktorid ja liikurmasinad. Juhtseadised. Rakendamise jõud, asendi muutmise võimalused, asukoht ja tööpõhimõtted) A ja C lisas sätestatud nõuded on täidetud ning teatisesse on lisatud asjaomane dokumentatsioon: jah/ei (4)

57.6.   Standardi ISO 4254-1:2013 (Põllumajandusmasinad. Ohutus. 1. osa: üldnõuded) punktis 4.5.3 sätestatud nõuded (v.a sõrmega rakendatavate juhtseadiste puhul) on täidetud ja teatisesse on lisatud asjaomane dokumentatsioon: jah/ei (4)

57.7.   Standardis EN 15997:2011 (Maastikusõidukid (ATVd). Ohutusnõuded ja katsemeetodid) sätestatud nõuded gaasi ja käsisiduri juhtseadise jaoks on täidetud ning teatisesse on lisatud asjaomane dokumentatsioon: jah/ei/ei ole asjakohane (4)

57.8.   T- ja C-kategooria masinate puhul on standardis ISO 10975:2009 (Põllumajandustraktorid ja -masinad. Juhiga traktorite ja liikurmasinate automaatjuhtimissüsteemid. Ohutusnõuded) sätestatud nõuded täidetud ning teatisesse on lisatud asjaomane dokumentatsioon: jah/ei/ei ole asjakohane (4)

58.   KAITSE OHTLIKE AINETE EEST

58.1.   Kabiini õhuga varustamise ja filtrimise süsteemi (sh seadised, millega saavutada kabiinis ülerõhk ja värske filtritud õhu vool) lühikirjeldus (sh joonised ja fotod): …

58.2.   Standardis EN 15695-1 (Põllumajandustraktorid ja liikurpritsid. Operaatori (juhi) kaitse ohtlike ainete eest. 1. osa: kabiini klassifikatsioon, nõuded ja katsemenetlused) sätestatud 1. kategooria/2. kategooria/3. kategooria/4. kategooria (4) kabiini klassifitseerimise nõuded seoses kaitsega ohtlike ainete eest on täidetud ja teatisesse on lisatud asjaomane dokumentatsioon: jah/ei (4)

58.3.   Standardis EN 15695-2 (Põllumajandustraktorid ja liikurpritsid. Operaatori (juhi) kaitse ohtlike ainete eest. 2. osa: filtrid, nõuded ja katsemenetlused) tolmufiltrile/aerosoolifiltrile/aurufiltrile (4) sätestatud nõuded seoses kaitsega ohtlike ainete eest on täidetud ja teatisesse on lisatud asjaomane dokumentatsioon: jah/ei (4)

59.   T- JA C-KATEGOORIA MASINATELE PAIGALDATUD TÖÖMEHHANISMID (63)

59.1.   Üldkirjeldus töömehhanismide ja nende koostoime kohta masinaga: …

59.2.   Töömehhanismide üldjoonis, juhtahelate joonised ning töömehhanismide töö mõistmiseks vajalikud asjakohased kirjeldused ja selgitused: …


(1)  Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 2015/208, 8.12.2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 167/2013 põllu- ja metsamajanduses kasutatavatele sõidukitele tüübikinnituse andmisega seotud kasutusohutuse nõuete osas (ELT L 42, 17.2.2015, lk 1).

(2)  Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 1322/2014, 19.9.2014, millega täiendatakse ja muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 167/2013 põllu- ja metsamajanduslike sõidukite konstruktsiooni ja üldise tüübikinnituse nõuete osas (ELT L 364, 18.12.2014, lk 1).

(3)  Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2015/96, 1.10.2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 167/2013 seoses põllu- ja metsamajanduses kasutatavate sõidukite keskkonnamõjule ja mootori võimsusele esitatavate nõuetega (ELT L 16, 23.1.2015, lk 1).

(4)  Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2015/68, 15.10.2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 167/2013 seoses põllu- ja metsamajandusmasinate tüübikinnituse saamiseks vajalike pidurdustõhususe nõuetega (ELT L 17, 23.1.2015, lk 1).

(5)  1958. aasta muudetud kokkuleppe osalised.

(6)  Märkida, kui ei ole tüübikinnitusnumbrist leitav.

(7)  Kinnitusasutus esitab viited õigusaktides sätestatud katsearuannetele, mille kohta ELi tüübikinnitustunnistus puudub.

(8)  Rehvi spetsifikatsiooni kohaselt.

(9)  Staatilistel tingimustel haakeseadise nullkeskmele rakenduv koormus, olenemata haakeseadisest; kui tabelisse märgitakse suurim lubatud haakepunktile rakenduv vertikaalkoormus olenevalt haakeseadisest, tuleb tabelit paremale laiendada ja märkida veeru päisesse haakeseadise tunnus; R- või S-kategooria masinate puhul tuleb sellesse veergu lisada tagumised haakeseadised, kui neid on.

(10)  Vastavalt tootja soovitatule.

(11)  Roomikuratta spetsifikatsiooni kohaselt.

(12)  Staatilistel tingimustel haakeseadise nullkeskmele rakenduv koormus, olenemata haakeseadisest; kui tabelisse märgitakse suurim lubatud haakepunktile rakenduv vertikaalkoormus olenevalt haakeseadisest, tuleb tabelit paremale laiendada ja märkida veeru päisesse haakeseadise tunnus.

(13)  * Variaatorjõuülekanne.

(14)  Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 3/2014, 24. oktoober 2013, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 168/2013 kahe- ja kolmerattalistele ning väikestele neljarattalistele sõidukitele tüübikinnituse andmisega seotud kasutusohutusnõuete osas (ELT L 7, 10.1.2014, lk 1).

(15)  

X

=

jah

-

=

puudub või ei ole eraldi seadisena

v

=

valikuline

(16)  

P= asub otse juhtseadisel, näidikul või märgulambil

l= asub vahetus läheduses

(17)  

X= jah

= puudub või ei ole eraldi seadisena

v= valikuline

(18)  

P= asub otse juhtseadisel, näidikul või märgulambil

l= asub vahetus läheduses

1. liide

Näidisteatis mootori/mootoritüüpkonna paigaldamise süsteemi (või selle süsteemiga seoses masinatüübi) ELi tüübikinnituse jaoks

A.   ÜLDTEAVE

2.   ÜLDTEAVE SÜSTEEMIDE, OSISTE VÕI ERALDI SEADISTE KOHTA

2.1.   Mark/margid (tootja kaubanimi/-nimed):

2.2.   Tüüp (49):

2.2.1.   Kaubanduslik(ud) nimetus(ed) (kui olemas): …

2.2.2.   Tüübikinnitusnumber/-numbrid (49) (kui olemas): …

2.2.3.   Tüübikinnitus(t)e väljastamise kuupäev (kui olemas): …

2.2.4   Osiste ja eraldi seadiste puhul tüübikinnitustähis(t)e asukoht ja kinnitusviis (kui asjakohane) (19): …

2.3.   Tootjaettevõtte nimi ja aadress:

2.3.1.   Kooste-/tootmistehas(t)e nimi/nimed ja aadress(id): …

2.3.2.   Tootja volitatud esindaja (kui olemas) nimi ja aadress: …

2.4.   Masin(ad), mille jaoks süsteem või eraldi seadis on ette nähtud (21):

2.4.1.   Tüüp (17): …

2.4.2.   Variant/variandid (17): …

2.4.3.   Versioon(id) (17): …

2.4.4.   Kaubanduslik(ud) nimetus(ed) (kui olemas): …

2.4.5.   Masina kategooria, alamkategooria ja kiirusindeks (2): …

2.5.   Täiendav üldteave mootorite puhul

2.5.1.   Tüübikinnitus: mootorile/mootoritüüpkonnale (4): …

2.5.2.   Tootja tüübikood (märgitud mootorile või muud identifitseerimisandmed): …

2.5.3.   Alusmootori ja (kui olemas) tüüpkonna mootori kaubanduslik kirjeldus: …

2.5.4.   Mootorite lisatähised

2.5.4.1.   Mootori tunnusnumbri asukoht, kood ja kinnitusviis: …

2.5.4.2.   Mootori tunnusnumbri asukoha fotod ja/või joonised (täidetud näidis koos mõõtmetega): …

5.   ÜLDISED JÕUSEADME KARAKTERISTIKUD

5.1.   Masina maksimaalne kiirus

5.1.1.   Suurim edasiliikumiskiirus

5.1.1.1.   Deklareeritud suurim valmistajakiirus: … km/h

5.1.1.2.   Arvutuslik suurim valmistajakiirus kõrgeima käiguga (näidata arvutamisel kasutatud tegurid) (41): … km/h

5.1.1.3.   Mõõdetud suurim kiirus: … km/h (41)

5.1.2.   Suurim tagurpidi liikumise kiirus (54):

5.1.2.1.   Deklareeritud suurim valmistajakiirus tagurpidi liikumisel: … km/h

5.1.2.2.   Mõõdetud suurim kiirus tagurpidi liikumisel (41): … km/h

5.2.   Mootori nimivõimsus: … kW, … min– 1 (UNECE eeskirja nr 120 kohaselt (ELT L 257, 30.9.2010, lk 280))

5.3.   Mootori suurim kasulik võimsus: … kW, … min– 1 (UNECE eeskirja nr 120 kohaselt (ELT L 257, 30.9.2010, lk 280))

5.4.   Mootori suuurim pöördemoment: … Nm, … min– 1 (UNECE eeskirja nr 120 kohaselt (ELT L 257, 30.9.2010, lk 280))

5.5.   Kütuseliik (9):

B.   TEAVE JÕUSEADME VÕIMSUSE JA KESKKONNATOIME KOHTA

6.   ALUSMOOTORI/MOOTORI (4) PÕHIKARAKTERISTIKUD

6.1.   Töötsükkel: neljataktiline/kahetaktiline (4)

6.2.   Silindri läbimõõt (12): … mm

6.3.   Käigupikkus (12): … mm

6.4.   Silindrite arv … ja paigutus (26) …

6.5.   Mootori töömaht: … cm3

6.6.   Nimipöörlemiskiirus: …

6.7.   Mootori suurimale pöördemomendile vastav pöörlemiskiirus: …

6.8.   Surveaste mahu järgi (7): …

6.9.   Põlemissüsteemi kirjeldus: …

6.10.   Põlemiskambri ja kolvipea joonis(ed): …

6.11.   Sisse- ja väljalaskeakende minimaalne ristlõikepindala: …

6.12.   Jahutussüsteem

6.12.1.   Vedelikjahutus

6.12.1.1.   Vedeliku liik: …

6.12.1.2.   Tsirkulatsioonipumbad: jah/ei (4)

6.12.1.2.1.   Tsirkulatsioonipumba karakteristikud või mark/margid ja tüüp/tüübid (kui asjakohane): …

6.12.1.2.2.   Ülekandesuhe/-suhted (kui asjakohane): …

6.12.2.   Õhkjahutus

6.12.2.1.   Ventilaator: jah/ei (4)

6.12.2.1.1.   Ventilaatori karakteristikud: …

6.12.2.1.2.   Ülekandesuhe/-suhted (kui asjakohane): …

6.13.   Tootja lubatud temperatuur

6.13.1.   Vedelikjahutuse puhul maksimumtemperatuur väljalaskeava juures: … K

6.13.2.   Õhkjahutuse puhul kontrollpunkt …

6.13.2.1.   Maksimumtemperatuur kontrollpunktis: … K

6.13.3.   Laadimisõhu maksimaalne väljundtemperatuur vahejahuti väljalaskeava juures (kui asjakohane): … K

6.13.4.   Heitgaasi maksimumtemperatuur väljalasketorustiku välisäärikuga külgneva(te)s väljalasketoru(de)s: … K

6.13.5.   Määrdeõli temperatuur:

minimaalne: … K, maksimaalne: … K

6.14.   Ülelaadur

6.14.1.   Ülelaadur: jah/ei (4)

6.14.2.   Mark: …

6.14.3.   Tüüp: …

6.14.4.   Süsteemi kirjeldus (näiteks suurim ülelaaderõhk, piirdeklapp, kui asjakohane): …

6.14.5.   Vahejahuti: jah/ei (4)

6.15.   Sisselaskesüsteem. Suurim lubatud sisselaskesüsteemi hõrendus mootori nimipöörlemiskiirusel ja täiskoormusel: … kPa

6.16.   Väljalaskesüsteem. Suurim lubatud väljalaske vasturõhk mootori nimipöörlemiskiirusel ja täiskoormusel: … kPa

6.17.   Õhu saastamise vastased meetmed

6.17.1.   Karterigaaside tagasijuhtimise seade: jah/ei (4)

6.17.2.   Saastet vähendavad lisaseadised (kui olemas):

6.17.2.1.   Katalüüsmuundur: jah/ei (4)

6.17.2.1.1.   Mark: …

6.17.2.1.2.   Tüüp: …

6.17.2.1.3.   Katalüüsmuundurite ja elementide arv: …

6.17.2.1.4.   Katalüüsmuunduri(te) mõõtmed ja maht: …

6.17.2.1.5.   Katalüüsreaktsiooni tüüp: …

6.17.2.1.6.   Väärismetallide koguhulk: …

6.17.2.1.7.   Suhteline kontsentratsioon: …

6.17.2.1.8.   Substraat (struktuur ja materjal): …

6.17.2.1.9.   Elemenditihedus: …

6.17.2.1.10.   Katalüüsmuunduri(te) korpuse tüüp: …

6.17.2.1.11.   Katalüüsmuunduri(te) asukoht/asukohad ja maksimaalne/minimaalne kaugus mootorist: …

6.17.2.1.12.   Tavapärane töövahemik: … K

6.17.2.1.13.   Kasutatav reaktiiv (kui asjakohane): …

6.17.2.1.13.1.   Katalüüsreaktsiooniks vajaliku reaktiivi tüüp ja kontsentratsioon: …

6.17.2.1.13.2.   Reaktiivi tavaline töötemperatuuride vahemik: …

6.17.2.1.13.3.   Rahvusvaheline standard (kui kohaldatav): …

6.17.2.1.14.   NOx andur: jah/ei (4)

6.17.2.1.15.   Hapnikuandur: jah/ei (4)

6.17.2.1.15.1.   Mark: …

6.17.2.1.15.2.   Tüüp: …

6.17.2.1.15.3.   Asukoht: …

6.17.2.1.16.   Õhu sissepuhe: jah/ei (4)

6.17.2.1.16.1.   Tüüp: pulseeriv õhuvool/õhupump/muu (4) (muu puhul täpsustada: …)

6.17.2.1.17.   Heitgaasitagastus: jah/ei (4)

6.17.2.1.17.1.   Karakteristikud (jahutatud/jahutamata, kõrgsurve/madalsurve jne): …

6.17.2.1.18.   Kübemefilter: jah/ei (4)

6.17.2.1.18.1.   Kübemefiltri mõõtmed ja ressurss: …

6.17.2.1.18.2.   Kübemefiltri tüüp ja ehitus: …

6.17.2.1.18.3.   Asukoht/asukohad ja maksimaalne/minimaalne kaugus mootorist: …

6.17.2.1.18.4.   Regenereerimismeetod või -süsteem, kirjeldus ja/või joonis: …

6.17.2.1.18.5.   Tavapärane töötemperatuuride vahemik: … K ja rõhuvahemik: … kPa

6.17.2.1.19.   Muud süsteemid: jah/ei (4)

6.17.2.1.19.1.   Kirjeldus ja töö: …

6.18.   Toide diiselmootorite korral

6.18.1.   Kütusepump

6.18.1.1.   Rõhk (7) … kPa või selle epüür: …

6.18.2.   Sissepritsesüsteem

6.18.2.1.   Pump

6.18.2.1.1.   Mark/margid: …

6.18.2.1.2.   Tüüp/tüübid: …

6.18.2.1.3.   Etteanne: … ja … mm3 (7) takti või tsükli kohta täis-sissepritsel pumba kiirusel: vastavalt … p/min (nimipöörlemiskiirus) ja … p/min (suurim pöördemoment) või epüür: …

6.18.2.1.3.1.   Kasutatud meetod: mootoril/pumba katsestendil (4)

6.18.2.2.   Eelpritse:

6.18.2.2.1.

Eelpritsekõver (7): …

6.18.2.2.2.

Ajastus (7): …

6.18.2.3.   Sissepritsetorustik:

6.18.2.3.1.

Pikkus: … mm

6.18.2.3.2.

Siseläbimõõt: … mm

6.18.2.4.   Pihusti(d)

6.18.2.4.1.   Mark/margid: …

6.18.2.4.2.   Tüüp/tüübid: …

6.18.2.4.3.   Avanemisrõhk (7): … kPa või selle epüür: …

6.18.2.4.   Pöörlemiskiiruse regulaator

6.18.2.4.1.   Mark/margid: …

6.18.2.4.2.   Tüüp/tüübid: …

6.18.2.4.3.   Pöörlemiskiirus, mille juures katkestatakse koormuse all töötava mootori toide (7): …

6.18.2.4.4.   Suurim pöörlemiskiirus tühikäigul (7): …

6.18.2.4.5.   Pöörlemiskiirus tühikäigul (7): …

6.18.2.5.   Külmkäivitusseadis

6.18.2.5.1.   Mark/margid: …

6.18.2.5.2.   Tüüp/tüübid: …

6.18.2.5.3.   Kirjeldus: …

6.19.   Kütusesüsteem bensiinimootorite korral

6.19.1.   Karburaator: …

6.19.1.1.   Mark/margid: …

6.19.1.2.   Tüüp/tüübid: …

6.19.2.   Sissepritseavad: üks/mitu (4)

6.19.2.1.   Mark/margid: …

6.19.2.2.   Tüüp/tüübid: …

6.19.3.   Otsesissepritse: …

6.19.3.1.   Mark/margid: …

6.19.3.2.   Tüüp/tüübid: …

6.20.   Gaasijaotusfaasid

6.20.1.   Maksimaalne klapitõusukõrgus ning avanemis- ja sulgemisnurgad surnud punkti suhtes või samaväärsed andmed: …

6.20.2.   Võrdlus- ja/või seadistusvahemik (4): …

6.20.3.   Muutuvate gaasijaotusfaasidega süsteem (kui olemas ja kus on sisselase ja/või väljalase)

6.20.3.1.   Tüüp: pidevtoimega/sisse-väljalülitustüüpi (4)

6.20.3.2.   Nuki faasinihkenurk: …

6.21.   Sisse- ja väljalaskeakende konfiguratsioon

6.21.1.   Paigutus, suurus ja arv: …

6.22.   Süütesüsteem

6.22.1.   Süütepool

6.22.1.1.   Mark/margid: …

6.22.1.2.   Tüüp/tüübid: …

6.22.1.3.   Arv: …

6.22.2.   Süüteküünal/-küünlad: …

6.22.2.1.   Mark/margid: …

6.22.2.2.   Tüüp/tüübid: …

6.22.3.   Magneeto: …

6.22.3.1.   Mark/margid: …

6.22.3.2.   Tüüp/tüübid: …

6.22.4.   Süüte ajastus: …

6.22.4.1.   Staatiline eelsüüde ülemise surnud punkti suhtes (väntvõlli pöördenurk kraadides): …

6.22.4.2.   Eelsüütekõver (kui asjakohane): …

7.   MOOTORITÜÜPKONNA PÕHIKARAKTERISTIKUD

7.1.   Ühised parameetrid (56)

7.1.1.   Töötsükkel: …

7.1.2.   Jahutusaine: …

7.1.3.   Õhu sisselaskeviis: …

7.1.4.   Põlemiskambri tüüp ja ehitus: …

7.1.5.   Klapi ning sisse- ja väljalaskeakende paigutus, suurus ja arv: …

7.1.6.   Toitesüsteem: …

7.1.7.   Mootori juhtimise süsteemid (samasuse tõend joonise numbri(te) alusel)

7.1.7.1.   Õhu vahejahuti: …

7.1.7.2.   Heitgaasitagastus (3): …

7.1.7.3.   Vee pihustamine/emulgeerimine (4) (3): …

7.1.7.4.   Õhu sissepuhe (3): …

7.1.8.   Heitgaasi järeltöötlussüsteem (3): …

7.2.   Mootoritüüpkonna andmed

7.2.1.   Mootoritüüpkonna nimetus: …

7.2.2.   Mootoritüüpkonda kuuluvate mootorite spetsifikatsioon:

 

Alusmootor

Mootoritüüpkonda kuuluvad mootorid mootorid

Mootori tüüp

 

 

 

 

 

Silindrite arv

 

 

 

 

 

Nimipöörlemiskiirus (min– 1)

 

 

 

 

 

Diiselmootori kütuse etteanne töötsükli kohta (mm3), bensiinimootori kütusevool (g/h), nimivõimsusel

 

 

 

 

 

Nimivõimsus (kW)

 

 

 

 

 

Suurimale võimsusele vastav pöörlemiskiirus (min– 1)

 

 

 

 

 

Suurim kasulik võimsus (kW)

 

 

 

 

 

Mootori suurimale pöördemomendile vastav pöörlemiskiirus (min– 1)

 

 

 

 

 

Diiselmootori kütuse etteanne töötsükli kohta (mm3), bensiinimootori kütusevool (g/h), suurima pöördemomendi korral

 

 

 

 

 

Suurim pöördemoment (Nm)

 

 

 

 

 

Vähim pöörlemiskiirus tühikäigul (min– 1)

 

 

 

 

 

Silindri töömaht (protsentides alusmootori töömahust)

100

 

 

 

 

8.   MOOTORITÜÜPKONDA KUULUVA MOOTORITÜÜBI PÕHIKARAKTERISTIKUD

8.1.   Töötsükkel: neljataktiline/kahetaktiline (4): …

8.2.   Silindri läbimõõt (12): … mm

8.3.   Käigupikkus (12): … mm

8.4.   Silindrite arv … ja paigutus (26) …

8.5.   Mootori töömaht: … cm3

8.6.   Nimipöörlemiskiirus: …

8.7.   Mootori suurimale pöördemomendile vastav pöörlemiskiirus: …

8.8.   Surveaste mahu järgi (7): …

8.9.   Põlemissüsteemi kirjeldus: …

8.10.   Põlemiskambri ja kolvipea joonised: …

8.11.   Sisse- ja väljalaskeakende minimaalne ristlõikepindala: …

8.12.   Jahutussüsteem

8.12.1.   Vedelikjahutus

8.12.1.1.   Vedeliku liik: …

8.12.1.2.   Tsirkulatsioonipumbad: jah/ei (4)

8.12.1.2.1.   Tsirkulatsioonipumba karakteristikud või mark/margid ja tüüp/tüübid (kui asjakohane): …

8.12.1.2.2.   Ülekandesuhe/-suhted (kui asjakohane): …

8.12.2.   Õhkjahutus

8.12.2.1.   Ventilaator: jah/ei (4)

8.12.2.1.1.1.   Ventilaatori karakteristikud: …

8.12.1.2.1.2.   Ülekandesuhe/-suhted (kui asjakohane): …

8.13.   Tootja lubatud temperatuur

8.13.1.   Vedelikjahutuse puhul maksimumtemperatuur väljalaskeava juures: … K

8.13.2.   Õhkjahutuse puhul kontrollpunkt …

8.13.2.1.   Maksimumtemperatuur kontrollpunktis: … K

8.13.3.   Laadimisõhu maksimaalne väljundtemperatuur vahejahuti väljalaskeava juures (kui asjakohane): … K

8.13.4.   Heitgaasi maksimumtemperatuur väljalasketorustiku välisäärikuga külgneva(te)s väljalasketoru(de)s: … K

8.13.5.   Määrdeõli temperatuur:

minimaalne: … K, maksimaalne: … K

8.14.   Ülelaadur

8.14.1.   Ülelaadur: jah/ei (4)

8.14.2.   Mark: …

8.14.3.   Tüüp: …

8.14.4.   Süsteemi kirjeldus (näiteks suurim ülelaaderõhk, piirdeklapp, kui asjakohane): …

8.14.5.   Vahejahuti: jah/ei (4)

8.15.   Sisselaskesüsteem. Suurim lubatud sisselaskesüsteemi hõrendus mootori nimipöörlemiskiirusel ja täiskoormusega: … kPa

8.16.   Väljalaskesüsteem. Suurim lubatud väljalaske vasturõhk mootori nimipöörlemiskiirusel ja täiskoormusel: … kPa

8.17.   Õhu saastamise vastased meetmed

8.17.1.   Karterigaaside tagasijuhtimise seade: jah/ei (4)

8.17.2.   Saastet vähendavad lisaseadised (kui olemas):

8.17.2.1.   Katalüüsmuundur: jah/ei (4)

8.17.2.1.1.   Mark: …

8.17.2.1.2.   Tüüp: …

8.17.2.1.3.   Katalüüsmuundurite ja elementide arv: …

8.17.2.1.4.   Katalüüsmuunduri(te) mõõtmed ja maht: …

8.17.2.1.5.   Katalüüsreaktsiooni tüüp: …

8.17.2.1.6.   Väärismetallide koguhulk: …

8.17.2.1.7.   Suhteline kontsentratsioon: …

8.17.2.1.8.   Substraat (struktuur ja materjal): …

8.17.2.1.9.   Elemenditihedus: …

8.17.2.1.10.   Katalüüsmuunduri(te) korpuse tüüp: …

8.17.2.1.11.   Katalüüsmuunduri(te) asukoht/asukohad ja maksimaalne/minimaalne kaugus mootorist: …

8.17.2.1.12.   Tavapärane töövahemik: … K

8.17.2.1.13.   Kasutatav reaktiiv (kui asjakohane): …

8.17.2.1.13.1.   Katalüüsreaktsiooniks vajaliku reaktiivi tüüp ja kontsentratsioon: …

8.17.2.1.13.2.   Reaktiivi tavaline töötemperatuuride vahemik: …

8.17.2.1.13.3.   Rahvusvaheline standard (kui kohaldatav): …

8.17.2.1.14.   NOx andur: jah/ei (4)

8.17.2.1.15.   Hapnikuandur: jah/ei (4)

8.17.2.1.15.1.   Mark: …

8.17.2.1.15.2.   Tüüp: …

8.17.2.1.15.3.   Asukoht: …

8.17.2.1.16.   Õhu sissepuhe: jah/ei (4)

8.17.2.1.16.1.   Tüüp: pulseeriv õhuvool/õhupump/muu (4) (muu puhul täpsustada: …)

8.17.2.1.16.   Heitgaasitagastus: jah/ei (4)

8.17.2.1.16.1.   Karakteristikud (jahutatud/jahutamata, kõrgsurve/madalsurve jne): …

8.17.2.1.17.   Kübemefilter: jah/ei (4)

8.17.2.1.17.1.   Kübemefiltri mõõtmed ja ressurss: …

8.17.2.1.17.2.   Kübemefiltri tüüp ja ehitus: …

8.17.2.1.17.3.   Asukoht/asukohad ja maksimaalne/minimaalne kaugus mootorist: …

8.17.2.1.17.4.   Regenereerimismeetod või -süsteem, kirjeldus ja/või joonis: …

8.17.2.1.17.5.   Tavapärane töötemperatuuride vahemik: … K ja rõhuvahemik: … kPa

8.17.2.1.18.   Muud süsteemid: jah/ei (4)

8.17.2.1.18.1.   Kirjeldus ja töö: …

8.18.   Toide diiselmootorite korral

8.18.1.   Kütusepump

8.18.1.1.   Rõhk (7) … kPa või selle epüür: …

8.18.2.   Sissepritsesüsteem

8.18.2.1.   Pump

8.18.2.1.1.   Mark/margid: …

8.18.2.1.2.   Tüüp/tüübid: …

8.18.2.1.3.   Etteanne: … ja … mm3 (7) takti või tsükli kohta täis-sissepritsel pumba kiirusel: vastavalt … p/min (nimipöörlemiskiirus) ja … p/min (suurim pöördemoment) või epüür: …

8.18.2.1.3.1.   Kasutatud meetod: mootoril/pumba katsestendil (4)

8.18.2.2.   Eelpritse:

8.18.2.2.1.

Eelpritsekõver (7): …

8.18.2.2.2.

Ajastus (7): …

8.18.2.3.   Sissepritsetorustik:

8.18.2.3.1.

Pikkus: … mm

8.18.2.3.2.

Siseläbimõõt: … mm

8.18.2.4.   Pihusti(d)

8.18.2.4.1.   Mark/margid: …

8.18.2.4.2.   Tüüp/tüübid: …

8.18.2.4.3.   Avanemisrõhk (7): … kPa või selle epüür: …

8.18.2.4.   Pöörlemiskiiruse regulaator

8.18.2.4.1.   Mark/margid: …

8.18.2.4.2.   Tüüp/tüübid: …

8.18.2.4.3.   Pöörlemiskiirus, mille juures katkestatakse koormuse all töötava mootori toide (7): …

8.18.2.4.4.   Suurim pöörlemiskiirus tühikäigul (7): …

8.18.2.4.5.   Pöörlemiskiirus tühikäigul (7): …

8.18.2.5.   Külmkäivitusseadis

8.18.2.5.1.   Mark/margid: …

8.18.2.5.2.   Tüüp/tüübid: …

8.18.2.5.3.   Kirjeldus: …

8.19.   Kütusesüsteem bensiinimootorite korral

8.19.1.   Karburaator: …

8.19.1.1.   Mark/margid: …

8.19.1.2.   Tüüp/tüübid: …

8.19.2.   Sissepritseavad: üks/mitu (4)

8.19.2.1.   Mark/margid: …

8.19.2.2.   Tüüp/tüübid: …

8.19.3.   Otsesissepritse: …

8.19.3.1.   Mark/margid: …

8.19.4.2.   Tüüp/tüübid: …

8.20.   Gaasijaotusfaasid

8.20.1.   Maksimaalne klapitõusukõrgus ning avanemis- ja sulgemisnurgad surnud punkti suhtes või samaväärsed andmed: …

8.20.2.   Võrdlus- ja/või seadistusvahemik (4): …

8.20.3.   Muutuvate gaasijaotusfaasidega süsteem (kui olemas ja kus on sisselase ja/või väljalase)

8.20.3.1.   Tüüp: pidevtoimega/sisse-väljalülitustüüpi (4)

8.20.3.2.   Nuki faasinihkenurk: …

8.21.   Sisse- ja väljalaskeakende konfiguratsioon

8.21.1.   Paigutus, suurus ja arv: …

8.22.   Süütesüsteem

8.22.1.   Süütepool

8.22.1.1.   Mark/margid: …

8.22.1.2.   Tüüp/tüübid: …

8.22.1.3.   Arv: …

8.22.2.   Süüteküünal/-küünlad: …

8.22.2.1.   Mark/margid: …

8.22.2.2.   Tüüp/tüübid: …

8.22.3.   Magneeto: …

8.22.3.1.   Mark/margid: …

8.22.3.2.   Tüüp/tüübid: …

8.22.4.   Süüte ajastus: …

8.22.4.1.   Staatiline eelsüüde ülemise surnud punkti suhtes (väntvõlli pöördenurk kraadides): …

8.22.4.2.   Eelsüütekõver (kui asjakohane): …

2. liide

Näidisteatis välise mürataseme süsteemi (või selle süsteemiga seoses masinatüübi) ELi tüübikinnituse jaoks

A.   ÜLDTEAVE

2.   ÜLDTEAVE SÜSTEEMIDE, OSISTE VÕI ERALDI SEADISTE KOHTA

2.1.   Mark/margid (tootja kaubanimi/-nimed):

2.2.   Tüüp (49):

2.2.1.   Kaubanduslik(ud) nimetus(ed) (kui olemas): …

2.2.2.   Tüübikinnitusnumber/-numbrid (49) (kui olemas): …

2.2.3.   Tüübikinnitus(t)e väljastamise kuupäev (kui olemas): …

2.2.4.   Osiste ja eraldi seadiste puhul tüübikinnitustähis(t)e asukoht ja kinnitusviis (kui asjakohane) (19): …

2.3.   Tootjaettevõtte nimi ja aadress:

2.3.1.   Kooste-/tootmistehas(t)e nimi/nimed ja aadress(id): …

2.3.2.   Tootja volitatud esindaja (kui olemas) nimi ja aadress: …

2.4.   Masin(ad), mille jaoks süsteem või eraldi seadis on ette nähtud (21):

2.4.1.   Tüüp (17): …

2.4.2.   Variant/variandid (17): …

2.4.3.   Versioon(id) (17): …

2.4.4.   Kaubanduslik(ud) nimetus(ed) (kui olemas): …

2.4.5.   Masina kategooria, alamkategooria ja kiirusindeks (2): …

2.5.   Täiendav üldteave mootorite puhul

2.5.1.   Tüübikinnitus: mootorile/mootoritüüpkonnale (4): …

2.5.2.   Tootja tüübikood (märgitud mootorile või muud identifitseerimisandmed): …

2.5.3.   Alusmootori ja (kui olemas) tüüpkonna mootori kaubanduslik kirjeldus: …

2.5.4.   Mootorite lisatähised

2.5.4.1.   Mootori tunnusnumbri asukoht, kood ja kinnitusviis: …

2.5.4.2.   Mootori tunnusnumbri asukoha fotod ja/või joonised (täidetud näidis koos mõõtmetega): …

5.   ÜLDISED JÕUSEADME KARAKTERISTIKUD

5.1.   Masina suurim kiirus

5.1.1.   Suurim edasiliikumiskiirus

5.1.1.1.   Deklareeritud suurim valmistajakiirus: … km/h

5.1.1.2.   Arvutuslik suurim valmistajakiirus kõrgeima käiguga (näidata arvutamisel kasutatud tegurid) (41): … km/h

5.1.1.3.   Mõõdetud suurim kiirus: … km/h (41)

5.1.2.   Suurim tagurpidi liikumise kiirus (54):

5.1.2.1.   Deklareeritud suurim valmistajakiirus tagurpidi liikumisel: … km/h

5.1.2.2.   Mõõdetud suurim kiirus tagurpidi liikumisel (41): … km/h

5.2.   Mootori nimivõimsus: … kW, … min– 1 (UNECE eeskirja nr 120 kohaselt (ELT L 257, 30.9.2010, lk 280))

5.3.   Mootori suurim kasulik võimsus: … kW, … min– 1 (UNECE eeskirja nr 120 kohaselt (ELT L 257, 30.9.2010, lk 280))

5.4.   Mootori suurim pöördemoment: … Nm, … min– 1 (UNECE eeskirja nr 120 kohaselt (ELT L 257, 30.9.2010, lk 280))

5.5.   Kütuseliik (9): …

10.   VÄLINE MÜRATASE

10.1.   Tootja deklareeritud väline müratase

10.1.1.   Liikumisel: … dB(A)

10.1.2   Paigalseisul: … dB(A)

10.1.3.   Mootori pöörlemiskiirusel: … min– 1

10.2.   Väljalaskesüsteemi lühikirjeldus ja skeem (sh õhu sisselaskesüsteem ning müra ja heitgaaside vähendamise seadised):

10.3.   Õhu sisselaskesüsteem

10.3.1.   Sisselaskekollektori kirjeldus (sh joonised ja/või fotod) (10):

10.3.2.   Õhufilter

10.3.2.1.   Fotod ja/või joonised:

10.3.2.2.   Mark:

10.3.2.3.   Tüüp:

10.3.3.   Sisselaskesummuti

10.3.3.1.   Fotod ja/või joonised:

10.3.3.2.   Mark:

10.3.3.3.   Tüüp:

10.4.   Väljalaskesüsteem

10.4.1.   Väljalaskekollektori kirjeldus ja/või joonis (10):

10.4.2.   Mootorisüsteemi mittekuuluvate väljalaskesüsteemi osade kirjeldus ja/või joonis:

10.4.3.   Suurim lubatud väljalaske vasturõhk mootori nimipöörlemiskiirusel ja täiskoormusel: … kPa

10.4.4.   Väljalaske müravähendamisseadis(t)e tüüp ja märgistus:

10.4.4.1.   Kiudmaterjale sisaldav väljalaske müravähendamisseadis: jah/ei (4):

10.4.5.   Väljalaskesüsteemi maht: … dm3

10.4.6.   Väljalaskesüsteemi toru otsa asukoht:

10.4.7.   Välist müra vähendavad lisameetmed mootoriruumis ja mootoril (kui olemas):

10.5.   Teave mootoriga mitteseotud müravähendusseadiste kohta (kui teiste punktide all märkimata):

3. liide

Näidisteatis mootori/mootoritüüpkonna kui osise või eraldi seadise ELi tüübikinnituse jaoks

A.   ÜLDTEAVE

2.   ÜLDTEAVE SÜSTEEMIDE, OSISTE VÕI ERALDI SEADISTE KOHTA

2.1.   Mark/margid (tootja kaubanimi/-nimed):

2.2.   Tüüp (49):

2.2.1.   Kaubanduslik(ud) nimetus(ed) (kui olemas): …

2.2.2.   Tüübikinnitusnumber/-numbrid (49) (kui olemas): …

2.2.3.   Tüübikinnitus(t)e väljastamise kuupäev (kui olemas): …

2.3.   Tootjaettevõtte nimi ja aadress:

2.3.1.   Kooste-/tootmistehas(t)e nimi/nimed ja aadress(id): …

2.3.2.   Tootja volitatud esindaja (kui olemas) nimi ja aadress: …

2.4.   Masin(ad), mille jaoks süsteem või eraldi seadis on ette nähtud (21):

2.4.1.   Tüüp (17): …

2.4.2.   Variant/variandid (17): …

2.4.3.   Versioon(id) (17): …

2.4.4.   Kaubanduslik(ud) nimetus(ed) (kui olemas): …

2.4.5.   Masina kategooria, alamkategooria ja kiirusindeks (2): …

2.5.   Täiendav üldteave mootorite puhul

2.5.1.   Tüübikinnitus: mootorile/mootoritüüpkonnale (4): …

2.5.2.   Tootja tüübikood (märgitud mootorile või muud identifitseerimisandmed): …

2.5.3.   Alusmootori ja (kui olemas) tüüpkonna mootori kaubanduslik kirjeldus: …

2.5.4.   Mootorite lisatähised

2.5.4.1.   Mootori tunnusnumbri asukoht, kood ja kinnitusviis: …

2.5.4.2.   Mootori tunnusnumbri asukoha fotod ja/või joonised (täidetud näidis koos mõõtmetega): …

5.   ÜLDISED JÕUSEADME KARAKTERISTIKUD

5.2.   Mootori nimivõimsus: … kW, … min– 1 (UNECE eeskirja nr 120 kohaselt (ELT L 257, 30.9.2010, lk 280))

5.3.   Mootori suurim kasulik võimsus: … kW, … min– 1 (UNECE eeskirja nr 120 kohaselt (ELT L 257, 30.9.2010, lk 280))

5.4.   Mootori suurim pöördemoment: … Nm, … min– 1 (UNECE eeskirja nr 120 kohaselt (ELT L 257, 30.9.2010, lk 280))

5.5.   Kütuseliik (9): …

B.   TEAVE JÕUSEADME VÕIMSUSE JA KESKKONNATOIME KOHTA

6.   ALUSMOOTORI/MOOTORI (4) PÕHIKARAKTERISTIKUD

6.1.   Töötsükkel: neljataktiline/kahetaktiline (4)

6.2.   Silindri läbimõõt (12): … mm

6.3.   Käigupikkus (12): … mm

6.4.   Silindrite arv … ja paigutus (26) …

6.5.   Mootori töömaht: … cm3

6.6.   Nimipöörlemiskiirus: …

6.7.   Mootori suurimale pöördemomendile vastav pöörlemiskiirus: …

6.8.   Surveaste mahu järgi (7): …

6.9.   Põlemissüsteemi kirjeldus: …

6.10.   Põlemiskambri ja kolvipea joonis(ed): …

6.11.   Sisse- ja väljalaskeakende minimaalne ristlõikepindala: …

6.12.   Jahutussüsteem

6.12.1.   Vedelikjahutus

6.12.1.1.   Vedeliku liik: …

6.12.1.2.   Tsirkulatsioonipumbad: jah/ei (4)

6.12.1.2.1.   Tsirkulatsioonipumba karakteristikud või mark/margid ja tüüp/tüübid (kui asjakohane): …

6.12.1.2.2.   Ülekandesuhe/-suhted (kui asjakohane): …

6.12.2.   Õhkjahutus

6.12.2.1.   Ventilaator: jah/ei (4)

6.12.2.1.1.   Ventilaatori karakteristikud: …

6.12.2.1.2.   Ülekandesuhe/-suhted (kui asjakohane): …

6.13.   Tootja lubatud temperatuur

6.13.1.   Vedelikjahutuse puhul maksimumtemperatuur väljalaskeava juures: … K

6.13.2.   Õhkjahutuse puhul kontrollpunkt …

6.13.2.1.   Maksimumtemperatuur kontrollpunktis: … K

6.13.3.   Laadimisõhu maksimaalne väljundtemperatuur vahejahuti väljalaskeava juures (kui asjakohane): … K

6.13.4.   Heitgaasi maksimumtemperatuur väljalasketorustiku välisäärikuga külgneva(te)s väljalasketoru(de)s: … K

6.13.5.   Määrdeõli temperatuur:

minimaalne: … K, maksimaalne: … K

6.14.   Ülelaadur

6.14.1.   Ülelaadur: jah/ei (4)

6.14.2.   Mark: …

6.14.3.   Tüüp: …

6.14.4.   Süsteemi kirjeldus (näiteks suurim ülelaaderõhk, piirdeklapp, kui asjakohane): …

6.14.5.   Vahejahuti: jah/ei (4)

6.15.   Sisselaskesüsteem. Suurim lubatud sisselaskesüsteemi hõrendus mootori nimipöörlemiskiirusel ja täiskoormusel: … kPa

6.16.   Väljalaskesüsteem. Suurim lubatud väljalaske vasturõhk mootori nimipöörlemiskiirusel ja täiskoormusel: … kPa

6.17.   Õhu saastamise vastased meetmed

6.17.1.   Karterigaaside tagasijuhtimise seade: jah/ei (4)

6.17.2.   Saastet vähendavad lisaseadised (kui olemas):

6.17.2.1.   Katalüüsmuundur: jah/ei (4)

6.17.2.1.1.   Mark: …

6.17.2.1.2.   Tüüp: …

6.17.2.1.3.   Katalüüsmuundurite ja elementide arv: …

6.17.2.1.4.   Katalüüsmuunduri(te) mõõtmed ja maht: …

6.17.2.1.5.   Katalüüsreaktsiooni tüüp: …

6.17.2.1.6.   Väärismetallide koguhulk: …

6.17.2.1.7.   Suhteline kontsentratsioon: …

6.17.2.1.8.   Substraat (struktuur ja materjal): …

6.17.2.1.9.   Elemenditihedus: …

6.17.2.1.10.   Katalüüsmuunduri(te) korpuse tüüp: …

6.17.2.1.11.   Katalüüsmuunduri(te) asukoht/asukohad ja maksimaalne/minimaalne kaugus mootorist: …

6.17.2.1.12.   Tavapärane töövahemik: … K

6.17.2.1.13.   Kasutatav reaktiiv (kui asjakohane): …

6.17.2.1.13.1.   Katalüüsreaktsiooniks vajaliku reaktiivi tüüp ja kontsentratsioon: …

6.17.2.1.13.2.   Reaktiivi tavaline töötemperatuuride vahemik: …

6.17.2.1.13.3.   Rahvusvaheline standard (kui kohaldatav): …

6.17.2.1.14.   NOx andur: jah/ei (4)

6.17.2.1.15.   Hapnikuandur: jah/ei (4)

6.17.2.1.15.1.   Mark: …

6.17.2.1.15.2.   Tüüp: …

6.17.2.1.15.3.   Asukoht: …

6.17.2.1.16.   Õhu sissepuhe: jah/ei (4)

6.17.2.1.16.1.   Tüüp: pulseeriv õhuvool/õhupump/muu (4) (muu puhul täpsustada: …)

6.17.2.1.17.   Heitgaasitagastus: jah/ei (4)

6.17.2.1.17.1.   Karakteristikud (jahutatud/jahutamata, kõrgsurve/madalsurve jne): …

6.17.2.1.18.   Kübemefilter: jah/ei (4)

6.17.2.1.18.1.   Kübemefiltri mõõtmed ja ressurss: …

6.17.2.1.18.2.   Kübemefiltri tüüp ja ehitus: …

6.17.2.1.18.3.   Asukoht/asukohad ja maksimaalne/minimaalne kaugus mootorist: …

6.17.2.1.18.4.   Regenereerimismeetod või -süsteem, kirjeldus ja/või joonis: …

6.17.2.1.18.5.   Tavapärane töötemperatuuride vahemik: … K ja rõhuvahemik: … kPa

6.17.2.1.19.   Muud süsteemid: jah/ei (4)

6.17.2.1.19.1.   Kirjeldus ja töö: …

6.18.   Toide diiselmootorite korral

6.18.1.   Kütusepump

6.18.1.1.   Rõhk (7) … kPa või selle epüür: …

6.18.2.   Sissepritsesüsteem

6.18.2.1.   Pump

6.18.2.1.1.   Mark/margid: …

6.18.2.1.2.   Tüüp/tüübid: …

6.18.2.1.3.   Etteanne: … ja … mm3 (7) takti või tsükli kohta täis-sissepritsel pumba kiirusel: vastavalt … p/min (nimipöörlemiskiirus) ja … p/min (suurim pöördemoment) või epüür: …

6.18.2.1.3.1.   Kasutatud meetod: mootoril/pumba katsestendil (4)

6.18.2.2.   Eelpritse:

6.18.2.2.1.   Eelpritsekõver (7): …

6.18.2.2.2.   Ajastus (7): …

6.18.2.3.   Sissepritsetorustik:

6.18.2.3.1.   Pikkus: … mm

6.18.2.3.2.   Siseläbimõõt: … mm

6.18.2.4.   Pihusti(d)

6.18.2.4.1.   Mark/margid: …

6.18.2.4.2.   Tüüp/tüübid: …

6.18.2.4.3.   Avanemisrõhk (7): … kPa või selle epüür: …

6.18.2.4.   Pöörlemiskiiruse regulaator

6.18.2.4.1.   Mark/margid: …

6.18.2.4.2.   Tüüp/tüübid: …

6.18.2.4.3.   Pöörlemiskiirus, mille juures katkestatakse koormuse all töötava mootori toide (7): …

6.18.2.4.4.   Suurim pöörlemiskiirus tühikäigul (7): …

6.18.2.4.5.   Pöörlemiskiirus tühikäigul (7): …

6.18.2.5.   Külmkäivitusseadis

6.18.2.5.1.   Mark/margid: …

6.18.2.5.2.   Tüüp/tüübid: …

6.18.2.5.3.   Kirjeldus: …

6.19.   Kütusesüsteem bensiinimootorite korral

6.19.1.   Karburaator: …

6.19.1.1.   Mark/margid: …

6.19.1.2.   Tüüp/tüübid: …

6.19.2.   Sissepritseavad: üks/mitu (4)

6.19.2.1.   Mark/margid: …

6.19.2.2.   Tüüp/tüübid: …

6.19.3.   Otsesissepritse: …

6.19.3.1.   Mark/margid: …

6.19.4.2.   Tüüp/tüübid: …

6.20.   Gaasijaotusfaasid

6.20.1.   Maksimaalne klapitõusukõrgus ning avanemis- ja sulgemisnurgad surnud punkti suhtes või samaväärsed andmed: …

6.20.2.   Võrdlus- ja/või seadistusvahemik (4): …

6.20.3.   Muutuvate gaasijaotusfaasidega süsteem (kui olemas ja kus on sisselase ja/või väljalase)

6.20.3.1.   Tüüp: pidevtoimega/sisse-väljalülitustüüpi (4)

6.20.3.2.   Nuki faasinihkenurk: …

6.21.   Sisse- ja väljalaskeakende konfiguratsioon

6.21.1.   Paigutus, suurus ja arv: …

6.22.   Süütesüsteem

6.22.1.   Süütepool

6.22.1.1.   Mark/margid: …

6.22.1.2.   Tüüp/tüübid: …

6.22.1.3.   Arv: …

6.22.2.   Süüteküünal/-küünlad: …

6.22.2.1.   Mark/margid: …

6.22.2.2.   Tüüp/tüübid: …

6.22.3.   Magneeto: …

6.22.3.1.   Mark/margid: …

6.22.3.2.   Tüüp/tüübid: …

6.22.4.   Süüte ajastus: …

6.22.4.1.   Staatiline eelsüüde ülemise surnud punkti suhtes (väntvõlli pöördenurk kraadides): …

6.22.4.2.   Eelsüütekõver (kui asjakohane): …

7.   MOOTORITÜÜPKONNA PÕHIKARAKTERISTIKUD

7.1.   Ühised parameetrid (56)

7.1.1.   Töötsükkel: …

7.1.2.   Jahutusaine: …

7.1.3.   Õhu sisselaskeviis: …

7.1.4.   Põlemiskambri tüüp ja ehitus: …

7.1.5.   Klappide ning sisse- ja väljalaskeakende paigutus, suurus ja arv: …

7.1.6.   Toitesüsteem: …

7.1.7.   Mootori juhtimise süsteemid (samasuse tõend joonise numbri(te) alusel)

7.1.7.1.   Õhu vahejahuti: …

7.1.7.2.   Heitgaasitagastus (3): …

7.1.7.3.   Vee pihustamine/emulgeerimine (4) (3): …

7.1.7.4.   Õhu sissepuhe (3): …

7.1.8.   Heitgaasi järeltöötlussüsteem (3): …

7.2.   Mootoritüüpkonna andmed

7.2.1.   Mootoritüüpkonna nimetus: …

7.2.2.   Mootoritüüpkonda kuuluvate mootorite spetsifikatsioon:

 

Alusmootor

Mootoritüüpkonda kuuluvad mootorid

Mootori tüüp

 

 

 

 

 

Silindrite arv

 

 

 

 

 

Nimipöörlemiskiirus (min– 1)

 

 

 

 

 

Diiselmootori kütuse etteanne töötsükli kohta (mm3), bensiinimootori kütusevool (g/h), nimivõimsusel

 

 

 

 

 

Nimivõimsus (kW)

 

 

 

 

 

Suurimale võimsusele vastav pöörlemiskiirus (min– 1)

 

 

 

 

 

Suurim kasulik võimsus (kW)

 

 

 

 

 

Mootori suurimale pöördemomendile vastav pöörlemiskiirus (min– 1)

 

 

 

 

 

Diiselmootori kütuse etteanne töötsükli kohta (mm3), bensiinimootori kütusevool (g/h), suurima pöördemomendi korral

 

 

 

 

 

Suurim pöördemoment (Nm)

 

 

 

 

 

Vähim pöörlemiskiirus tühikäigul (min– 1)

 

 

 

 

 

Silindri töömaht (protsentides alusmootori töömahust)

100

 

 

 

 

8.   MOOTORITÜÜPKONDA KUULUVA MOOTORITÜÜBI PÕHIKARAKTERISTIKUD

8.1.   Töötsükkel: neljataktiline/kahetaktiline (4): …

8.2.   Silindri läbimõõt (12): … mm

8.3.   Käigupikkus (12): … mm

8.4.   Silindrite arv … ja paigutus (26) …

8.5.   Mootori töömaht: … cm3

8.6.   Nimipöörlemiskiirus: …

8.7.   Mootori suurimale pöördemomendile vastav pöörlemiskiirus: …

8.8.   Surveaste mahu järgi (7): …

8.9.   Põlemissüsteemi kirjeldus: …

8.10.   Põlemiskambri ja kolvipea joonised: …

8.11.   Sisse- ja väljalaskeakende minimaalne ristlõikepindala: …

8.12.   Jahutussüsteem

8.12.1.   Vedelikjahutus

8.12.1.1.   Vedeliku liik: …

8.12.1.2.   Tsirkulatsioonipumbad: jah/ei (4)

8.12.1.2.1.   Tsirkulatsioonipumba karakteristikud või mark/margid ja tüüp/tüübid (kui asjakohane): …

8.12.1.2.2.   Ülekandesuhe/-suhted (kui asjakohane): …

8.12.2.   Õhkjahutus

8.12.2.1.   Ventilaator: jah/ei (4)

8.12.2.1.1.1.   Ventilaatori karakteristikud: …

8.12.1.2.1.2.   Ülekandesuhe/-suhted (kui asjakohane): …

8.13.   Tootja lubatud temperatuur

8.13.1.   Vedelikjahutuse puhul maksimumtemperatuur väljalaskeava juures: … K

8.13.2.   Õhkjahutuse puhul kontrollpunkt …

8.13.2.1.   Maksimumtemperatuur kontrollpunktis: … K

8.13.3.   Ülelaadeõhu maksimaalne väljundtemperatuur vahejahuti väljalaskeava juures (kui asjakohane): … K

8.13.4.   Heitgaasi maksimumtemperatuur väljalasketorustiku välisäärikuga külgneva(te)s väljalasketoru(de)s: … K

8.13.5.   Määrdeõli temperatuur:

minimaalne: … K, maksimaalne: … K

8.14.   Ülelaadur

8.14.1.   Ülelaadur: jah/ei (4)

8.14.2.   Mark: …

8.14.3.   Tüüp: …

8.14.4.   Süsteemi kirjeldus (näiteks suurim ülelaaderõhk, piirdeklapp, kui asjakohane): …

8.14.5.   Vahejahuti: jah/ei (4)

8.15.   Sisselaskesüsteem. Suurim lubatud sisselaskesüsteemi hõrendus mootori nimipöörlemiskiirusel ja täiskoormusel: … kPa

8.16.   Väljalaskesüsteem. Suurim lubatud väljalaske vasturõhk mootori nimipöörlemiskiirusel ja täiskoormusel: … kPa

8.17.   Õhu saastamise vastased meetmed

8.17.1.   Karterigaaside tagasijuhtimise seade: jah/ei (4)

8.17.2.   Saastet vähendavad lisaseadised (kui olemas):

8.17.2.1.   Katalüüsmuundur: jah/ei (4)

8.17.2.1.1.   Mark: …

8.17.2.1.2.   Tüüp: …

8.17.2.1.3.   Katalüüsmuundurite ja elementide arv: …

8.17.2.1.4.   Katalüüsmuunduri(te) mõõtmed ja maht: …

8.17.2.1.5.   Katalüüsreaktsiooni tüüp: …

8.17.2.1.6.   Väärismetallide koguhulk: …

8.17.2.1.7.   Suhteline kontsentratsioon: …

8.17.2.1.8.   Substraat (struktuur ja materjal): …

8.17.2.1.9.   Elemenditihedus: …

8.17.2.1.10.   Katalüüsmuunduri(te) korpuse tüüp: …

8.17.2.1.11.   Katalüüsmuunduri(te) asukoht/asukohad ja maksimaalne/minimaalne kaugus mootorist: …

8.17.2.1.12.   Tavapärane töövahemik: … K

8.17.2.1.13.   Kasutatav reaktiiv (kui asjakohane): …

8.17.2.1.13.1.   Katalüüsreaktsiooniks vajaliku reaktiivi tüüp ja kontsentratsioon: …

8.17.2.1.13.2.   Reaktiivi tavaline töötemperatuuride vahemik: …

8.17.2.1.13.3.   Rahvusvaheline standard (kui kohaldatav): …

8.17.2.1.14.   NOx andur: jah/ei (4)

8.17.2.1.15.   Hapnikuandur: jah/ei (4)

8.17.2.1.15.1.   Mark: …

8.17.2.1.15.2.   Tüüp: …

8.17.2.1.15.3.   Asukoht: …

8.17.2.1.16.   Õhu sissepuhe: jah/ei (4)

8.17.2.1.16.1.   Tüüp: pulseeriv õhuvool/õhupump/muu (4) (muu puhul täpsustada: …)

8.17.2.1.16.   Heitgaasitagastus: jah/ei (4)

8.17.2.1.16.1.   Karakteristikud (jahutatud/jahutamata, kõrgsurve/madalsurve jne): …

8.17.2.1.17.   Kübemefilter: jah/ei (4)

8.17.2.1.17.1.   Kübemefiltri mõõtmed ja ressurss: …

8.17.2.1.17.2.   Kübemefiltri tüüp ja ehitus: …

8.17.2.1.17.3.   Asukoht/asukohad ja maksimaalne/minimaalne kaugus mootorist: …

8.17.2.1.17.4.   Regenereerimismeetod või -süsteem, kirjeldus ja/või joonis: …

8.17.2.1.17.5.   Tavapärane töötemperatuuride vahemik: … K ja rõhuvahemik: … kPa

8.17.2.1.18.   Muud süsteemid: jah/ei (4)

8.17.2.1.18.1.   Kirjeldus ja töö: …

8.18.   Toide diiselmootorite korral

8.18.1.   Kütusepump

8.18.1.1.   Rõhk (7) … kPa või selle epüür: …

8.18.2.   Sissepritsesüsteem

8.18.2.1.   Pump

8.18.2.1.1.   Mark/margid: …

8.18.2.1.2.   Tüüp/tüübid: …

8.18.2.1.3.   Etteanne: … ja … mm3 (7) takti või tsükli kohta täis-sissepritsel pumba kiirusel: vastavalt … p/min (nimipöörlemiskiirus) ja … p/min (suurim pöördemoment) või selle epüür: …

8.18.2.1.3.1.   Kasutatud meetod: mootoril/pumba katsestendil (4)

8.18.2.2.   Eelpritse:

8.18.2.2.1.   Eelpritsekõver (7): …

8.18.2.2.2.   Ajastus (7): …

8.18.2.3.   Sissepritsetorustik:

8.18.2.3.1.   Pikkus: … mm

8.18.2.3.2.   Siseläbimõõt: … mm

8.18.2.4.   Pihusti(d)

8.18.2.4.1.   Mark/margid: …

8.18.2.4.2.   Tüüp/tüübid: …

8.18.2.4.3.   Avanemisrõhk (7): … kPa või selle epüür: …

8.18.2.4.   Pöörlemiskiiruse regulaator

8.18.2.4.1.   Mark/margid: …

8.18.2.4.2.   Tüüp/tüübid: …

8.18.2.4.3.   Pöörlemiskiirus, mille juures katkestatakse koormuse all töötava mootori toide (7): …

8.18.2.4.4.   Suurim pöörlemiskiirus tühikäigul (7): …

8.18.2.4.5.   Pöörlemiskiirus tühikäigul (7): …

8.18.2.5.   Külmkäivitusseadis

8.18.2.5.1.   Mark/margid: …

8.18.2.5.2.   Tüüp/tüübid: …

8.18.2.5.3.   Kirjeldus: …

8.19.   Kütusesüsteem bensiinimootorite korral

8.19.1.   Karburaator: …

8.19.1.1.   Mark/margid: …

8.19.1.2.   Tüüp/tüübid: …

8.19.2.   Sissepritseavad: üks/mitu (4)

8.19.2.1.   Mark/margid: …

8.19.2.2.   Tüüp/tüübid: …

8.19.3.   Otsesissepritse: …

8.19.3.1.   Mark/margid: …

8.19.4.2.   Tüüp/tüübid: …

8.20.   Gaasijaotusfaasid

8.20.1.   Maksimaalne klapitõusukõrgus ning avanemis- ja sulgemisnurgad surnud punkti suhtes või samaväärsed andmed: …

8.20.2.   Võrdlus- ja/või seadistusvahemik (4): …

8.20.3.   Muutuvate gaasijaotusfaasidega süsteem (kui olemas ja kus on sisselase ja/või väljalase)

8.20.3.1.   Tüüp: pidevtoimega/sisse-väljalülitustüüpi (4)

8.20.3.2.   Nuki faasinihkenurk: …

8.21.   Sisse- ja väljalaskeakende konfiguratsioon

8.21.1.   Paigutus, suurus ja arv: …

8.22.   Süütesüsteem

8.22.1.   Süütepool

8.22.1.1.   Mark/margid: …

8.22.1.2.   Tüüp/tüübid: …

8.22.1.3.   Arv: …

8.22.2.   Süüteküünal/-küünlad: …

8.22.2.1.   Mark/margid: …

8.22.2.2.   Tüüp/tüübid: …

8.22.3.   Magneeto: …

8.22.3.1.   Mark/margid: …

8.22.3.2.   Tüüp/tüübid: …

8.22.4.   Süüte ajastus: …

8.22.4.1.   Staatiline eelsüüde ülemise surnud punkti suhtes (väntvõlli pöördenurk kraadides): …

8.22.4.2.   Eelsüütekõver (kui asjakohane): …

4. liide

Näidisteatis juhi teavitamise süsteemi (või selle süsteemiga seoses masinatüübi) ELi tüübikinnituse jaoks

A.   ÜLDTEAVE

2.   ÜLDTEAVE SÜSTEEMIDE, OSISTE VÕI ERALDI SEADISTE KOHTA

2.1.   Mark/margid (tootja kaubanimi/-nimed):

2.2.   Tüüp (49):

2.2.1.   Kaubanduslik(ud) nimetus(ed) (kui olemas): …

2.2.2.   Tüübikinnitusnumber/-numbrid (49) (kui olemas): …

2.2.3.   Tüübikinnitus(t)e väljastamise kuupäev (kui olemas): …

2.2.4.   Osiste ja eraldi seadiste puhul tüübikinnitustähis(t)e asukoht ja kinnitusviis (kui asjakohane) (19): …

2.3.   Tootjaettevõtte nimi ja aadress:

2.3.1.   Kooste-/tootmistehas(t)e nimi/nimed ja aadress(id): …

2.3.2.   Tootja volitatud esindaja (kui olemas) nimi ja aadress: …

2.4.   Masin(ad), mille jaoks süsteem või eraldi seadis on ette nähtud (21):

2.4.1.   Tüüp (17): …

2.4.2.   Variant/variandid (17): …

2.4.3.   Versioon(id) (17): …

2.4.4.   Kaubanduslik(ud) nimetus(ed) (kui olemas): …

2.4.5.   Masina kategooria, alamkategooria ja kiirusindeks (2): …

20.   JUHI TEAVITAMISE SÜSTEEMID

20.1.   Standardi ISO 15077:2008 (Põllumajanduses kasutatavad traktorid ja liikurmasinad. Juhtseadised. Rakendamise jõud, asendi muutmise võimalused, asukoht ja tööpõhimõtted) B lisas sätestatud nõuded virtuaalterminalide juhtseadistele on täidetud ja teatisesse on lisatud asjaomane dokumentatsioon: jah/ei (4)

5. liide

Näidisteatis valgustus- ja valgussignaalseadiste paigaldamise süsteemi (või selle süsteemiga seoses masinatüübi) ELi tüübikinnituse jaoks

A.   ÜLDTEAVE

2.   ÜLDTEAVE SÜSTEEMIDE, OSISTE VÕI ERALDI SEADISTE KOHTA

2.1.   Mark/margid (tootja kaubanimi/-nimed):

2.2.   Tüüp (49):

2.2.1.   Kaubanduslik(ud) nimetus(ed) (kui olemas): …

2.2.2.   Tüübikinnitusnumber/-numbrid (49) (kui olemas): …

2.2.3.   Tüübikinnitus(t)e väljastamise kuupäev (kui olemas): …

2.2.4.   Osiste ja eraldi seadiste puhul tüübikinnitustähis(t)e asukoht ja kinnitusviis (kui asjakohane) (19): …

2.3.   Tootjaettevõtte nimi ja aadress:

2.3.1.   Kooste-/tootmistehas(t)e nimi/nimed ja aadress(id): …

2.3.2.   Tootja volitatud esindaja (kui olemas) nimi ja aadress: …

2.4.   Masin(ad), mille jaoks süsteem või eraldi seadis on ette nähtud (21):

2.4.1.   Tüüp (17): …

2.4.2.   Variant/variandid (17): …

2.4.3.   Versioon(id) (17): …

2.4.4.   Kaubanduslik(ud) nimetus(ed) (kui olemas): …

2.4.5.   Masina kategooria, alamkategooria ja kiirusindeks (2): …

3.   KONSTRUKTSIOONI ÜLDKARAKTERISTIKUD

3.1.   Representatiivse masina fotod või joonised: …

3.2.   Kogu masina mõõtkavas ja mõõtmetega joonis: …

21.   VALGUSTUSE, VALGUSSIGNAALSEADISTE PAIGALDAMINE, SH VALGUSTUSE AUTOMAATLÜLITUS

21.1.   Loetelu kõikidest seadistest (nimetada number, mark/margid, tüüp, osise tüübikinnitustähis(ed), kaugtulelaternate suurim valgustugevus, värvus, vastav märgulamp); loetelus võib iga funktsiooni jaoks olla mitut liiki seadiseid; peale selle võib loetelus olla iga funktsiooniga seoses lisamärge „või samaväärsed seadised” …

21.2.   Valgustus- ja valgussignaalseadiste paigaldamist tervikuna kujutav skeem, millel on esitatud eri seadiste asukoht masinas: …

21.3.   Masina väliskontuuri kujutavad mõõtmetega visandid, kus on näidatud kõikide valgustus- ja valgussignaalseadiste asukoht, arv ja valguse värvus: …

21.4.   Iga lambi ja reflektori kohta esitada alljärgnev teave:

21.4.1.   Joonis, kus on näha valgusava suurus: …

21.4.2.   Nähtava pinna kindlaks määramise meetod: …

21.4.3.   Nulltelg ja -kese: …

21.4.4.   Peitlaternate tööpõhimõte: …

21.5.   Esitulede kõrguse reguleerimise seadise kirjeldus/joonis ja liik (nt automaatne, käsitsi astmeliselt reguleeritav, käsitsi sujuvalt reguleeritav) (4): …

21.5.1.   Juhtseadis: …

21.5.2.   Kontrollmärgid: …

21.5.3.   Koormusastmeid tähistavad märgid: …

21.6.   R- ja S-kategooria masinate puhul valgustus- ja valgussignaalseadiste elektriühenduse kirjeldus: …

21.7.   Valgustus- ja valgussignaalsüsteemi elektriliste/elektrooniliste osiste lühikirjeldus: …

6. liide

Näidisteatis elektromagnetilise kokkusobivuse tagamise süsteemi (või selle süsteemiga seoses masinatüübi) ELi tüübikinnituse jaoks

A.   ÜLDTEAVE

2.   ÜLDTEAVE SÜSTEEMIDE, OSISTE VÕI ERALDI SEADISTE KOHTA

2.1.   Mark/margid (tootja kaubanimi/-nimed):

2.2.   Tüüp (49):

2.2.1.   Kaubanduslik(ud) nimetus(ed) (kui olemas): …

2.2.2.   Tüübikinnitusnumber/-numbrid (49) (kui olemas): …

2.2.3.   Tüübikinnitus(t)e väljastamise kuupäev (kui olemas): …

2.2.4.   Osiste ja eraldi seadiste puhul tüübikinnitustähis(t)e asukoht ja kinnitusviis (kui asjakohane) (19): …

2.3.   Tootjaettevõtte nimi ja aadress:

2.3.1.   Kooste-/tootmistehas(t)e nimi/nimed ja aadress(id): …

2.3.2.   Tootja volitatud esindaja (kui olemas) nimi ja aadress: …

2.4.   Masin(ad), mille jaoks süsteem või eraldi seadis on ette nähtud (21):

2.4.1.   Tüüp (17): …

2.4.2.   Variant/variandid (17): …

2.4.3.   Versioon(id) (17): …

2.4.4.   Kaubanduslik(ud) nimetus(ed) (kui olemas): …

2.4.5.   Masina kategooria, alamkategooria ja kiirusindeks (2): …

24.   ELEKTROMAGNETILINE KOKKUSOBIVUS (EMC)

24.1.   Tabel, kus on masina kõik elektriliste/elektrooniliste süsteemide või alakoostude kavandatud kombinatsioonid, keremudelid, (60) kerematerjalide variandid, juhtmestiku üldpaigutus, mootori variandid, rooli asend (vasakpoolne/parempoolne) ja teljevahe variandid: …

24.2.   UNECE eeskirjas nr 10 (ELT L 254, 20.9.2012, lk 1) sätestatud nõuded on täidetud ja teatisesse on lisatud asjaomane dokumentatsioon: jah/ei (4)

24.3.   Standardis ISO 14982:1998 (Põllu- ja metsatöömasinad. Elektromagnetiline kokkusobivus. Katsemeetodid ja nõuetele vastavuse kriteeriumid) sätestatud nõuded on täidetud ja teatisesse on lisatud asjaomane dokumentatsioon: jah/ei (4)

24.4.   Kirjete 24.2 või 24.3 asemel esitada järgmised andmed:

24.4.1.

Mootoriruumi ja sellele lähima kabiiniosa moodustava kereosa kuju ja materjalide kirjeldus ning joonised/fotod:

24.4.2.

Joonised või fotod mootoriruumis asuvate metallosiste asukoha kohta (näiteks kütteseadmed, varuratas, õhufilter, roolimehhanism jne): …

24.4.3.

Raadiohäirete kontrollseadmete tabel või joonis: …

24.4.4.

Alalisvoolutakistuse nimiväärtus ja resistiivsete süütejuhtmete korral nende nimitakistus ühe meetri kohta: …

7. liide

Näidisteatis helisignaalseadis(t)e paigaldamise süsteemi (või selle süsteemiga seoses masinatüübi) ELi tüübikinnituse jaoks

A.   ÜLDTEAVE

2.   ÜLDTEAVE SÜSTEEMIDE, OSISTE VÕI ERALDI SEADISTE KOHTA

2.1.   Mark/margid (tootja kaubanimi/-nimed):

2.2.   Tüüp (49):

2.2.1.   Kaubanduslik(ud) nimetus(ed) (kui olemas): …

2.2.2.   Tüübikinnitusnumber/-numbrid (49) (kui olemas): …

2.2.3.   Tüübikinnitus(t)e väljastamise kuupäev (kui olemas): …

2.2.4.   Osiste ja eraldi seadiste puhul tüübikinnitustähis(t)e asukoht ja kinnitusviis (kui asjakohane) (19): …

2.3.   Tootjaettevõtte nimi ja aadress:

2.3.1.   Kooste-/tootmistehas(t)e nimi/nimed ja aadress(id): …

2.3.2.   Tootja volitatud esindaja (kui olemas) nimi ja aadress: …

2.4.   Masin(ad), mille jaoks süsteem või eraldi seadis on ette nähtud (21):

2.4.1.   Tüüp (17): …

2.4.2.   Variant/variandid (17): …

2.4.3.   Versioon(id) (17): …

2.4.4.   Kaubanduslik(ud) nimetus(ed) (kui olemas): …

2.4.5.   Masina kategooria, alamkategooria ja kiirusindeks (2): …

25.   HELISIGNAALSEADIS(ED)

25.1.   UNECE eeskirjas nr 28 (ELT L 323, 6.12.2011, lk 33) N-kategooria masinate jaoks sätestatud nõuete kohaselt on helisignaalseadisele antud osise tüübikinnitus ja teatisesse on lisatud asjaomane dokumentatsioon: jah/ei (4)

25.2.   Kasutatud seadis(t)e kokkuvõtlik kirjeldus: …

25.3.   Joonis(ed), kus on näha helisignaalseadis(t)e asukoht masina kere suhtes: …

25.4.   Andmed kinnitusviisi kohta, sh masina osa, mille külge helisignaalseadis(ed) kinnitatakse: …

25.5.   Elektrilise/pneumaatilise ahela skeem: …

25.5.1.   Pinge: vahelduvvool/alalisvool (4)

25.5.2.   Nimipinge või -rõhk: …

25.6.   Kinnitusseadise joonis: …

8. liide

Näidisteatis tahavaatepeegli paigaldamise süsteemi (või selle süsteemiga seoses masinatüübi) ELi tüübikinnituse jaoks

A.   ÜLDTEAVE

2.   ÜLDTEAVE SÜSTEEMIDE, OSISTE VÕI ERALDI SEADISTE KOHTA

2.1.   Mark/margid (tootja kaubanimi/-nimed):

2.2.   Tüüp (49):

2.2.1.   Kaubanduslik(ud) nimetus(ed) (kui olemas): …

2.2.2.   Tüübikinnitusnumber/-numbrid (49) (kui olemas): …

2.2.3.   Tüübikinnitus(t)e väljastamise kuupäev (kui olemas): …

2.2.4.   Osiste ja eraldi seadiste puhul tüübikinnitustähis(t)e asukoht ja kinnitusviis (kui asjakohane) (19): …

2.3.   Tootjaettevõtte nimi ja aadress:

2.3.1.   Kooste-/tootmistehas(t)e nimi/nimed ja aadress(id): …

2.3.2.   Tootja volitatud esindaja (kui olemas) nimi ja aadress: …

2.4.   Masin(ad), mille jaoks süsteem või eraldi seadis on ette nähtud (21):

2.4.1.   Tüüp (17): …

2.4.2.   Variant/variandid (17): …

2.4.3.   Versioon(id) (17): …

2.4.4.   Kaubanduslik(ud) nimetus(ed) (kui olemas): …

2.4.5.   Masina kategooria, alamkategooria ja kiirusindeks (2): …

18.   TAHAVAATEPEEGLID

18.1.   Peeglite arv ja klass(id): …

18.2.   UNECE eeskirjas nr 46 (ELT L 177, 10.7.2010, lk 211) sätestatud nõuded on täidetud ja teatisesse on lisatud asjaomane dokumentatsioon: jah/ei/ei ole asjakohane (4)

18.3.   UNECE eeskirjas nr 81 (ELT L 185, 13.7.2012, lk 1) sätestatud nõuded on täidetud ja teatisesse on lisatud asjaomane dokumentatsioon: jah/ei/ei ole asjakohane (4)

18.4.   Peegli leidmiseks vajalik(ud) joonis(ed), kus on näidatud peegli asukoht masinas: …

18.5.   Kinnitusviis, sh masina osa, mille külge see on kinnitatud: …

18.6.   Reguleerimissüsteemi elektriliste/elektrooniliste osiste lühikirjeldus: …

18.7.   Peeglite jääst ja kondensatsiooniveest puhastamise seadmete tehniline kirjeldus: …

18.8.   Lisavarustus, mis võib piirata tagumist vaatevälja: …

18.9.   II klassi tahavaatepeegli(te) vaateväli

18.9.1.   On kooskõlas komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/208 IX lisa punktiga 5.1: jah/ei (4).

18.9.2.   Kirje 18.9.1 asemel: standardis ISO 5721-2:2014 (Põllumajandustraktorid. Juhi vaateväljaga seotud nõuded, katsemenetlused ja nõuetele vastavuse kriteeriumid. 2. osa: küljele ja tahapoole jääv vaateväli) sätestatud nõuded on täidetud ja teatisesse on lisatud asjaomane dokumentatsioon: jah/ei (4).

19.   KAUDSET NÄGEMIST VÕIMALDAVAD SEADISED, MIS EI OLE PEEGLID (VALIKULINE)

19.1.   Liik ja karakteristikud (nt seadise täiskirjeldus): …

19.2.   Kaamera ja monitoriga seadise puhul tuvastuskaugus (mm), kontrastsus, heledusvahemik, pimestuskorrektsioon, kuva liik (mustvalge/värviline (4)), värskendussagedus, monitori heledusulatus (4): …

19.3.   Piisavalt üksikasjalikud joonised kogu seadme identifitseerimiseks, sh paigaldusjuhised: …

19.4.   Standardis ISO 5721-2:2014 (Põllumajandustraktorid. Juhi vaateväljaga seotud nõuded, katsemenetlused ja nõuetele vastavuse kriteeriumid. 2. osa: küljele ja tahapoole jääv vaateväli) sätestatud nõuded on täidetud ja teatisesse on lisatud asjaomane dokumentatsioon: jah/ei (4)

9. liide

Näidisteatis roomikukomplekti(de) paigaldamise süsteemi (või selle süsteemiga seoses masinatüübi) ELi tüübikinnituse jaoks

A.   ÜLDTEAVE

2.   ÜLDTEAVE SÜSTEEMIDE, OSISTE VÕI ERALDI SEADISTE KOHTA

2.1.   Mark/margid (tootja kaubanimi/-nimed):

2.2.   Tüüp (49):

2.2.1.   Kaubanduslik(ud) nimetus(ed) (kui olemas): …

2.2.2.   Tüübikinnitusnumber/-numbrid (49) (kui olemas): …

2.2.3.   Tüübikinnitus(t)e väljastamise kuupäev (kui olemas): …

2.2.4.   Osiste ja eraldi seadiste puhul tüübikinnitustähis(t)e asukoht ja kinnitusviis (kui asjakohane) (19): …

2.3.   Tootjaettevõtte nimi ja aadress:

2.3.1.   Kooste-/tootmistehas(t)e nimi/nimed ja aadress(id): …

2.3.2.   Tootja volitatud esindaja (kui olemas) nimi ja aadress: …

2.4.   Masin(ad), mille jaoks süsteem või eraldi seadis on ette nähtud (21):

2.4.1.   Tüüp (17): …

2.4.2.   Variant/variandid (17): …

2.4.3.   Versioon(id) (17): …

2.4.4.   Kaubanduslik(ud) nimetus(ed) (kui olemas): …

2.4.5.   Masina kategooria, alamkategooria ja kiirusindeks (2): …

3.   KONSTRUKTSIOONI ÜLDKARAKTERISTIKUD

3.1.   Representatiivse masina fotod või joonised: …

3.2.   Kogu masina mõõtkavas ja mõõtmetega joonis: …

3.3.   T- ja C-kategooria masinad

3.3.1.   Telgede ja rataste arv: …

3.3.2.   Topeltratastega telgede arv ja asukoht (23): …

3.3.3.   Juhttelgede arv ja asukoht (23): …

3.3.4.   Veotelgede arv ja asukoht (23): …

3.3.5.   Pidurdatavate telgede arv ja asukoht (23): …

3.4.   C-kategooria masinad

3.4.1.   Roomikmasina veermiku konfiguratsioon: roomikukomplekt ees/roomikukomplekt taga/roomikukomplekt ees ja taga/pidevroomik masina kummalgi küljel (4)

3.4.2.   Vedavate roomikukomplektide arv ja asukoht (22): …

3.4.3.   Pidurdatavate roomikukomplektide arv ja asukoht (22): …

3.4.4.   C-kategooria masinate roolimine

3.4.4.1.   Roolimine, muutes vasakpoolsete ja parempoolsete roomikute kiirust erinevalt: jah/ei/ei ole asjakohane (4)

3.4.4.2.   Roolimine kahe vastastikuse või kõigi nelja roomikuratta pööramisega: jah/ei/ei ole asjakohane (4)

3.4.4.3.   Roolimine, liigutades masina esi- ja tagaosa vertikaalse kesktelje ümber: jah/ei/ei ole asjakohane (4)

3.4.4.4.   Roolimine, liigutades masina esi- ja tagaosa vertikaalse kesktelje ümber ning muutes ratastega teljel rataste suunda: jah/ei/ei ole asjakohane (4)

3.5.   Raam

3.5.1.   Raami üldjoonis: …

3.5.2.   T- ja C-kategooria raami tüüp: alusraam/kesktalaga/redelraam/liigendatud/külgelementidega raam/muu (4) (muu puhul täpsustada: …)

4.   MASS JA MÕÕTMED

(Kilogrammides ja millimeetrites) (Viidata joonisele, kui asjakohane)

4.1.   Masina massi vahemik (üldine)

4.1.1.   Tühimass

4.1.1.1.   Sõidukorras masina tühimass(id) (13):

4.1.1.1.1.   Maksimaalne: … kg (30)

4.1.1.1.2.   Minimaalne: … kg (30)

4.1.1.1.3.   Selle massi/nende masside jaotumine telgede vahel: … kg

4.1.1.1.4.   Jäiga veotiisli või keskteljega R- või S-kategooria masina puhul märkida haakepunktile rakenduv vertikaalkoormus (S): … kg

4.1.2.   Tootja esitatud maksimummass(id)

4.1.2.1.   Masina suurim(ad) tehniliselt lubatud täismass(id) (13): … kg

4.1.2.1.1.   Suurim(ad) tehniliselt lubatud mass(id) telje kohta: 1. telg … kg; 2. telg … kg; … telg … kg

4.1.2.1.2.   Jäiga veotiisli või keskteljega R- või S-kategooria masina puhul märkida haakepunktile rakenduv vertikaalkoormus (S): … kg

4.1.2.1.3.   Selle massi/nende masside telgede vahel jaotumise piirmäärad (esiteljele ja tagateljele jaotumise alammäärad protsentides): … %

4.1.2.2.   Mass(id) ja rehv(id)

Rehvikombinatsiooni nr

Telje nr

Rehvimõõt, sh koormusindeks ja kiiruskategooria tähis

Veere- raadius (1) [mm]

Velje mõõt

Veljenihe

Rehvi kandevõime nimiväärtus [kg]

Suurim lubatud mass telje kohta [kg] (1)

Masina suurim lubatud mass [kg] (1)

Suurim lubatud vertikaalkoormus haakepunktile [kg] (1)  (2)

Rehvirõhk [kPa] (3)

Teel

Maastikul

1

1

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

2

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2.3.   Mass(id) ja roomikmasina veermik

Roomiku-komplekti nr

Roomiku mõõtmed

Keskmine kontaktrõhk maapinnale [kPa]

Suurim koormus roomikuratta kohta [kg] (4)

Suurim lubatud mass roomikukomplekti kohta [kg] (4)

Masina suurim lubatud mass [kg] (4)

Suurim lubatud vertikaalkoormus haakepunktile [kg] (4)  (5)

pikkus [mm]

laius [mm]

1

 

2

 

 

4.1.2.4.   Kandevõime(d) (13): … kg

4.1.3.   T- ja C-kategooria masinate puhul haakes veetava masina tehniliselt lubatud suurimad mass(id) R- või S-kategooria masina iga raami/pidurduskonfiguratsiooni puhul (R- ja S-kategooria masinate puhul näidata suurim(ad) lubatud tagumisele haakepunktile rakenduv(ad) koormus(ed)):

R- ja S-kategooria masin

Pidur

Veotiisel

Jäik veotiisel

Kesktelg

Pidurduseta

… kg

… kg

… kg

Pealejooksupidurid

… kg

… kg

… kg

Ahel- või osapidurdus

… kg

… kg

… kg

Hüdro- või õhkpidurid

… kg

… kg

… kg

4.1.4.   Traktori (T- või C-kategooria masin) ja haakemasina (R- või S-kategooria masin) kombinatsiooni (masinrongi) tehniliselt lubatud kogumass(id) R- või S-kategooria masina iga raami/pidurduskonfiguratsiooni puhul:

R- ja S-kategooria masin

Pidur

Veotiisel

Jäik veotiisel

Kesktelg

Pidurduseta

… kg

… kg

… kg

Pealejooksupidurid

… kg

… kg

… kg

Ahel- või osapidurdus

… kg

… kg

… kg

Hüdro- või õhkpidurid

… kg

… kg

… kg

4.1.5.   Suurim lubatud vertikaalkoormus haakepunktile (olenemata rehvidest ja tagumis(t)est haakeseadis(t)est):

4.1.5.1.   T- ja C-kategooria masina puhul: … kg

4.1.5.2.   R- ja S-kategooria masina puhul: … kg

4.1.5.3.   Masinrongi suurim mass maksimaalse pidurduseta massi korral: … kg

37.   ROOMIKMASINA VEERMIK

(esitada ka kirje 4.1.2.3)

37.1.   Fotod ja mõõtmetega joonised roomikmasina veermiku paigutusest ja masinale paigaldamisest (sh roomikusisesed elemendid, mis tagavad roomikulindi juhtimise üle roomikurataste, ja väline roomikumuster): …

37.2.   Teepinnaga kokkupuutuv materjal: kummiroomikud/terasroomikud/kummipatjadega roomikud (4)

37.3.   Metallroomikud

37.3.1.   Teepinnale vahetult koormust ülekandvate roomikurataste arv (NR): …

37.3.2.   Iga roomikupadja välispindala (AP): … mm2

37.4.   Kummiroomikud

37.4.1.   Teega kontaktis olevate kummist haardehammaste kogupindala (AL): … mm2

37.4.2.   Haardehammaste pindala osakaal roomikulindi kogupindalast: … %


(1)  Rehvi spetsifikatsiooni kohaselt.

(2)  Staatilistel tingimustel haakeseadise nullkeskmele rakenduv koormus, olenemata haakeseadisest; kui tabelisse märgitakse suurim lubatud haakepunktile rakenduv vertikaalkoormus olenevalt haakeseadisest, tuleb tabelit paremale laiendada ja märkida veeru päisesse haakeseadise tunnus; R- või S-kategooria masinate puhul tuleb sellesse veergu lisada tagumised haakeseadised, kui neid on.

(3)  Vastavalt tootja soovitatule.

(4)  Roomikuratta spetsifikatsiooni kohaselt.

(5)  Staatilistel tingimustel haakeseadise nullkeskmele rakenduv koormus, haakeseadisest olenemata; kui tabelisse märgitakse suurim lubatud haakepunktile rakenduv vertikaalkoormus olenevalt haakeseadisest, tuleb tabelit paremale laiendada ja märkida veeru päisesse haakeseadise tunnus.

10. liide

Näidisteatis elektriliste või elektrooniliste alakoostude elektromagnetilise kokkusobivuse tagamise eraldi seadise ELi tüübikinnituse jaoks

A.   ÜLDTEAVE

2.   ÜLDTEAVE SÜSTEEMIDE, OSISTE VÕI ERALDI SEADISTE KOHTA

2.1.   Mark/margid (tootja kaubanimi/-nimed):

2.2.   Tüüp (49):

2.2.1.   Kaubanduslik(ud) nimetus(ed) (kui olemas): …

2.2.2.   Tüübikinnitusnumber/-numbrid (49) (kui olemas): …

2.2.3.   Tüübikinnitus(t)e väljastamise kuupäev (kui olemas): …

2.3.   Tootjaettevõtte nimi ja aadress:

2.3.1.   Kooste-/tootmistehas(t)e nimi/nimed ja aadress(id): …

2.3.2.   Tootja volitatud esindaja (kui olemas) nimi ja aadress: …

2.4.   Masin(ad), mille jaoks süsteem või eraldi seadis on ette nähtud (21):

2.4.1.   Tüüp (17): …

2.4.2.   Variant/variandid (17): …

2.4.3.   Versioon(id) (17): …

2.4.4.   Kaubanduslik(ud) nimetus(ed) (kui olemas): …

2.4.5.   Masina kategooria, alamkategooria ja kiirusindeks (2): …

24.   ELEKTROMAGNETILINE KOKKUSOBIVUS (EMC)

24.1.   Tabel, kus on masina kõik elektriliste/elektrooniliste süsteemide või alakoostude kavandatud kombinatsioonid, keremudelid (60), kerematerjalide variandid, juhtmestiku üldpaigutus, mootori variandid, rooli asend (vasakpoolne/parempoolne) ja teljevahe variandid: …

24.2.   UNECE eeskirjas nr 10 (ELT L 254, 20.9.2012, lk 1) sätestatud nõuded on täidetud ja teatisesse on lisatud asjaomane dokumentatsioon: jah/ei (4)

24.3.   Standardis ISO 14982:1998 (Põllu- ja metsatöömasinad. Elektromagnetiline kokkusobivus. Katsemeetodid ja nõuetele vastavuse kriteeriumid) sätestatud nõuded on täidetud ja teatisesse on lisatud asjaomane dokumentatsioon: jah/ei (4)

24.4.   Kirjete 24.2 või 24.3 asemel esitada järgmised andmed:

24.4.1.

Mootoriruumi ja sellele lähima kabiiniosa moodustava kereosa kuju ja materjalide kirjeldus ning joonised/fotod:

24.4.2.

Joonised või fotod mootoriruumis asuvate metallosiste asukoha kohta (näiteks kütteseadmed, varuratas, õhufilter, roolimehhanism jne): …

24.4.3.

Raadiohäirete kontrollseadmete tabel või joonis: …

24.4.4.

Alalisvoolutakistuse nimiväärtus ja resistiivsete süütejuhtmete korral nende nimitakistus ühe meetri kohta: …

11. liide

Näidisteatis lisaraskuse kui osise või eraldi seadise ELi tüübikinnituse jaoks

A.   ÜLDTEAVE

2.   ÜLDTEAVE SÜSTEEMIDE, OSISTE VÕI ERALDI SEADISTE KOHTA

2.1.   Mark/margid (tootja kaubanimi/-nimed):

2.2.   Tüüp (49):

2.2.1.   Kaubanduslik(ud) nimetus(ed) (kui olemas): …

2.2.2.   Tüübikinnitusnumber/-numbrid (49) (kui olemas): …

2.2.3.   Tüübikinnitus(t)e väljastamise kuupäev (kui olemas): …

2.3.   Tootjaettevõtte nimi ja aadress:

2.3.1.   Kooste-/tootmistehas(t)e nimi/nimed ja aadress(id): …

2.3.2.   Tootja volitatud esindaja (kui olemas) nimi ja aadress: …

2.4.   Masin(ad), mille jaoks süsteem või eraldi seadis on ette nähtud (21):

2.4.1.   Tüüp (17): …

2.4.2.   Variant/variandid (17): …

2.4.3.   Versioon(id) (17): …

2.4.4.   Kaubanduslik(ud) nimetus(ed) (kui olemas): …

2.4.5.   Masina kategooria, alamkategooria ja kiirusindeks (2): …

29.   LISARASKUSED

29.1.   Lisaraskuste ja nende traktorile paigaldamise üksikasjalik tehniline kirjeldus (sh fotod või mõõtmetega joonised):

29.1.   Lisaraskuste komplektide arv: …

29.1.1.   Iga komplekti osiste arv: 1. komplekt: …

2. komplekt: …

… komplekt

29.2.   Iga komplekti osiste mass: 1. komplekt: … Kg

2. komplekt: … kg

… komplekt: … kg

29.2.1.   Iga komplekti kogumass: 1. komplekt: … Kg

2. komplekt: … kg

… komplekt: … kg

29.3.   Lisaraskuste kogumass: … kg

29.3.1.   Lisaraskuste masside jagunemine telgede vahel: … kg

29.4.   Materjal(id) ja ehitusviis: …

12. liide

Näidisteatis külgmise ja/või tagumise allasõidutõkke kui osise või eraldi seadise ELi tüübikinnituse jaoks

A.   ÜLDTEAVE

2.   ÜLDTEAVE SÜSTEEMIDE, OSISTE VÕI ERALDI SEADISTE KOHTA

2.1.   Mark/margid (tootja kaubanimi/-nimed):

2.2.   Tüüp (49):

2.2.1.   Kaubanduslik(ud) nimetus(ed) (kui olemas): …

2.2.2.   Tüübikinnitusnumber/-numbrid (49) (kui olemas): …

2.2.3.   Tüübikinnitus(t)e väljastamise kuupäev (kui olemas): …

2.3.   Tootjaettevõtte nimi ja aadress:

2.3.1.   Kooste-/tootmistehas(t)e nimi/nimed ja aadress(id): …

2.3.2.   Tootja volitatud esindaja (kui olemas) nimi ja aadress: …

2.4.   Masin(ad), mille jaoks süsteem või eraldi seadis on ette nähtud (21):

2.4.1.   Tüüp (17): …

2.4.2.   Variant/variandid (17): …

2.4.3.   Versioon(id) (17): …

2.4.4.   Kaubanduslik(ud) nimetus(ed) (kui olemas): …

2.4.5.   Masina kategooria, alamkategooria ja kiirusindeks (2): …

32.   KÜLGMISED ALLASÕIDUTÕKKED JA TAGUMINE ALLASÕIDUTÕKE

32.1.   Külgmised allasõidutõkked

32.1.5.   Külgmise allasõidutõkke/külgmiste allasõidutõkete korral selle/nende täielik kirjeldus ja/või joonis (koos paigaldusalus(t)e ja kinnitusdetailidega): …

32.1.5.1.   Kasutatud materjalid: …

32.1.5.2.   Täielikud andmed vajalike kinnitusdetailide kohta ja põhjalikud paigaldusjuhised, sealhulgas vajalikud pingutusmomendid: …

32.1.6.   UNECE eeskirja nr 73 (ELT L 122, 8.5.2012, lk 1) punktides 2 ja 3 ning I, II ja III osas sätestatud nõuded on täidetud ja teatisesse on lisatud asjaomane dokumentatsioon: jah/ei (4)

32.2.   Tagumine allasõidutõke

32.2.4.   Eriseadise korral tagumise allasõidutõkke täielik kirjeldus ja/või joonis (kus on näha paigaldusalus ja kinnitusdetailid) või, kui sellele on antud eraldi seadise tüübikinnitus, siis tüübikinnitusnumber: …

32.2.4.1.   Kasutatud materjalid: …

32.2.4.2.   Täielikud andmed vajalike kinnitusdetailide kohta ja põhjalikud paigaldusjuhised, sealhulgas vajalikud pingutusmomendid: …

13. liide

Näidisteatis rehvi kui osise ELi tüübikinnituse jaoks

A.   ÜLDTEAVE

2.   ÜLDTEAVE SÜSTEEMIDE, OSISTE VÕI ERALDI SEADISTE KOHTA

2.1.   Mark/margid (tootja kaubanimi/-nimed):

2.2.   Tüüp (49):

2.2.1.   Kaubanduslik(ud) nimetus(ed) (kui olemas): …

2.2.2.   Tüübikinnitusnumber/-numbrid (49) (kui olemas): …

2.2.3.   Tüübikinnitus(t)e väljastamise kuupäev (kui olemas): …

2.3.   Tootjaettevõtte nimi ja aadress:

2.3.1.   Kooste-/tootmistehas(t)e nimi/nimed ja aadress(id): …

2.3.2.   Tootja volitatud esindaja (kui olemas) nimi ja aadress: …

35.   REHVID

35.8.   Rehvisuuruse tähis: …

35.9.   Masinatüüp, mille jaoks rehv on ette nähtud: traktor (T- ja C-kategooria masinad)/haagis (R-kategooria masinad)/vahetatav haakemasin (S-kategooria masinad) (4)

35.10.   Rehvi konstruktsioon: diagonaalrehv (kaldturvisega rehv)/diagonaal-vöörehv/radiaalrehv (4)

35.11.   Rehvi külgseina fotod ja joonis: …

35.12.   Koormusindeks ja kiiruskategooria tähis

35.12.1.   T- ja C-kategooria masinad: …

35.12.2.   R-kategooria masinad: …

35.12.3.   S-kategooria masinad: …

35.13.   Veeretakistus standardi ISO 28580:2009 (Sõiduauto-, veoauto- ja bussirehvid. Veeretakistuse mõõtmise meetodid. Ühetaolistes tingimustes katsetamine ja mõõtmistulemuste korreleerimine) kohaselt (kui asjakohane): …

35.14.   Millise ratta jaoks ette nähtud: veoratas/abiratas/mõlemad (4)

35.15.   Rehv on ette nähtud kasutamiseks ilma sisekummita: jah/ei (4)

35.16.   Randiga lukustumiseks vajalik rõhk rehvi paigaldamisel väiksem kui: … kPa

14. liide

Näidisteatis mehaanilise haakeseadise kui osise või eraldi seadise ELi tüübikinnituse jaoks

A.   ÜLDTEAVE

2.   ÜLDTEAVE SÜSTEEMIDE, OSISTE VÕI ERALDI SEADISTE KOHTA

2.1.   Mark/margid (tootja kaubanimi/-nimed):

2.2.   Tüüp (49):

2.2.1.   Kaubanduslik(ud) nimetus(ed) (kui olemas): …

2.2.2.   Tüübikinnitusnumber/-numbrid (49) (kui olemas): …

2.2.3.   Tüübikinnitus(t)e väljastamise kuupäev (kui olemas): …

2.3.   Tootjaettevõtte nimi ja aadress:

2.3.1.   Kooste-/tootmistehas(t)e nimi/nimed ja aadress(id): …

2.3.2.   Tootja volitatud esindaja (kui olemas) nimi ja aadress: …

2.4.   Masin(ad), mille jaoks süsteem või eraldi seadis on ette nähtud (21):

2.4.1.   Tüüp (17): …

2.4.2.   Variant/variandid (17): …

2.4.3.   Versioon(id) (17): …

2.4.4.   Kaubanduslik(ud) nimetus(ed) (kui olemas): …

2.4.5.   Masina kategooria, alamkategooria ja kiirusindeks (2): …

38.   MEHAANILISED HAAKESEADISED

38.1.   Fotod ja mõõtmetega joonised mehaanilisest haakeseadisest, selle masinale paigaldamisest ja haakemasina haakeseadisega ühendamisest:

38.1.1.   Tagumine mehaaniline haakeseadis: jah/ei (4)

38.1.2.   Eesmine haakeseadis (R- ja S-kategooria masinad): jah/ei (4)

38.2.   Mehaanilise haakeseadise tehniline lühikirjeldus, millest on näha seadise konstruktsioon ja materjal

38.5.   Mehaanilise haakeseadise kirjeldus

Tüüp komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 2015/208 XXXIV lisa 1. liite kohaselt:

Mark:

Tootja antud tüübimärgistus:

Horisontaalne maksimumkoormus/D-väärtus (4) (44):

…. kg/kN (4)

Haakemasina suurim tegelik mass (T) (4) (44):

… tonni

Vertikaalkoormus haakepunktile (44):

… kg

Fotod ja mõõtkavas joonised haakeseadisest. Joonistel tuleb eelkõige üksikasjalikult esitada nõutavad mõõtmed ja mõõtmed seadise paigaldamiseks.

 

Haakeseadise tehniline lühikirjeldus, milles näidatakse seadise konstruktsioon ja materjal.

 

Katse liik

Staatiline/dünaamiline (4)

(ELi) tüübikinnitustähis või -number

veorõngal, haakepeal või sarnastel haakeseadistel, mis kinnitatakse mehaanilise haakeseadise külge (liigendiga või jäikade veotiislite puhul)

redelraami/haakeseadme toe külge kinnitatava mehaanilise haakeseadise tüübikinnitustähis või -number (kui piiratud teatud tüüpidega):

38.6.   Mehaaniline haakeseadis on saanud osise tüübikinnituse UNECE eeskirja nr 55 (ELT L 227, 28.8.2010, lk 1) kohaselt ja teatisesse on lisatud asjaomane dokumentatsioon: jah/ei/ei ole asjakohane (4)

15. liide

Näidisteatis pidurisüsteemi (või selle süsteemiga seoses masinatüübi) ELi tüübikinnituse jaoks

A.   ÜLDTEAVE

2.   ÜLDTEAVE SÜSTEEMIDE, OSISTE VÕI ERALDI SEADISTE KOHTA

2.1.   Mark/margid (tootja kaubanimi/-nimed):

2.2.   Tüüp (49):

2.2.1.   Kaubanduslik(ud) nimetus(ed) (kui olemas): …

2.2.2.   Tüübikinnitusnumber/-numbrid (49) (kui olemas): …

2.2.3.   Tüübikinnitus(t)e väljastamise kuupäev (kui olemas): …

2.2.4.   Osiste ja eraldi seadiste puhul tüübikinnitustähis(t)e asukoht ja kinnitusviis (kui asjakohane) (19): …

2.3.   Tootjaettevõtte nimi ja aadress:

2.3.1.   Kooste-/tootmistehas(t)e nimi/nimed ja aadress(id): …

2.3.2.   Tootja volitatud esindaja (kui olemas) nimi ja aadress: …

2.4.   Masin(ad), mille jaoks süsteem või eraldi seadis on ette nähtud (21):

2.4.1.   Tüüp (17): …

2.4.2.   Variant/variandid (17): …

2.4.3.   Versioon(id) (17): …

2.4.4.   Kaubanduslik(ud) nimetus(ed) (kui olemas): …

2.4.5.   Masina kategooria, alamkategooria ja kiirusindeks (2): …

3.   KONSTRUKTSIOONI ÜLDKARAKTERISTIKUD

3.1.   Representatiivse masina fotod või joonised: …

3.2.   Kogu masina mõõtkavas ja mõõtmetega joonis: …

3.3.   T- ja C-kategooria masinad

3.3.1.   Telgede ja rataste arv: …

3.3.2.   Topeltratastega telgede arv ja asukoht (23): …

3.3.3.   Juhttelgede arv ja asukoht (23): …

3.3.4.   Veotelgede arv ja asukoht (23): …

3.3.5.   Pidurdatavate telgede arv ja asukoht (23): …

3.4.   C-kategooria masinad

3.4.1.   Roomikmasina veermiku konfiguratsioon: roomikukomplekt ees/roomikukomplekt taga/roomikukomplekt ees ja taga/pidevroomik masina kummalgi küljel (4)

3.4.2.   Vedavate roomikukomplektide arv ja asukoht (22): …

3.4.3.   Pidurdatavate roomikukomplektide arv ja asukoht (22): …

3.4.4.   C-kategooria masinate roolimine

3.4.4.1.   Roolimine, muutes vasakpoolsete ja parempoolsete roomikute kiirust erinevalt: jah/ei/ei ole asjakohane (4)

3.4.4.2.   Roolimine kahe vastastikuse või kõigi nelja roomikuratta pööramisega: jah/ei/ei ole asjakohane (4)

3.4.4.3.   Roolimine, liigutades masina esi- ja tagaosa vertikaalse kesktelje ümber: jah/ei/ei ole asjakohane (4)

3.4.4.4.   Roolimine, liigutades masina esi- ja tagaosa vertikaalse kesktelje ümber ning muutes ratastega teljel rataste suunda: jah/ei/ei ole asjakohane (4)

3.5.   Raam

3.5.1.   Raami üldjoonis: …

3.5.2.   T- ja C-kategooria raami tüüp: alusraam/kesktalaga/redelraam/liigendatud/külgelementidega raam/muu (4) (muu puhul täpsustada: …)

3.5.3.   R- ja S-kategooria raami tüüp: veotiisel/jäik veotiisel/kesktelg-/muu (4) (muu puhul täpsustada: …)

3.12.   R- ja S-kategooria masinate puhul pidurisüsteemi tüüp: pidurduseta/pealejooksupidurid/ahelpidurdus/osapidurdus/hüdropidurid/õhkpidurid (4)

4.   MASS JA MÕÕTMED

(Kilogrammides ja millimeetrites) (Viidata joonisele, kui asjakohane)

4.1.   Masina massi vahemik (üldine)

4.1.1.   Tühimass

4.1.1.1.   Sõidukorras masina tühimass(id) (13):

4.1.1.1.1.   Maksimaalne: … kg (30)

4.1.1.1.2.   Minimaalne: … kg (30)

4.1.1.1.3.   Selle massi/nende masside jaotumine telgede vahel: … kg

4.1.1.1.4.   Jäiga veotiisli või keskteljega R- või S-kategooria masina puhul märkida haakepunktile rakenduv vertikaalkoormus (S): … kg

4.1.2.   Tootja esitatud maksimummass(id)

4.1.2.1.   Masina suurim(ad) tehniliselt lubatud täismass(id) (13): … kg

4.1.2.1.1.   Suurim(ad) tehniliselt lubatud mass(id) telje kohta: 1. telg … kg; 2. telg … kg; … telg … kg

4.1.2.1.2.   Jäiga veotiisli või keskteljega R- või S-kategooria masina puhul märkida haakepunktile rakenduv vertikaalkoormus (S): … kg

4.1.2.1.3.   Selle massi/nende masside telgede vahel jaotumise piirmäärad (esiteljele ja tagateljele jaotumise alammäärad protsentides): … %

4.1.2.4.   Kandevõime(d) (13): … kg

4.1.3.   T- ja C-kategooria masinate puhul haakes veetava sõiduki tehniliselt lubatud suurimad mass(id) R- või S-kategooria masina iga raami/pidurduskonfiguratsiooni puhul (R- ja S-kategooria masinate puhul näidata suurim(ad) lubatud tagumisele haakepunktile rakenduv(ad) koormus(ed)):

R- ja S-kategooria masin

Pidur

Veotiisel

Jäik veotiisel

Kesktelg

Pidurduseta

… kg

… kg

… kg

Pealejooksupidurid

… kg

… kg

… kg

Ahel- või osapidurdus

… kg

… kg

… kg

Hüdro- või õhkpidurid

… kg

… kg

… kg

4.1.4.   Traktori (T- või C-kategooria masin) ja haakemasin (R- või S-kategooria masin) kombinatsiooni (masinrongi) tehniliselt lubatud kogumass(id) R- või S-kategooria masina iga raami/pidurduskonfiguratsiooni puhul:

R- ja S-kategooria masin

Pidur

Veotiisel

Jäik veotiisel

Kesktelg

Pidurduseta

… kg

… kg

… kg

Pealejooksupidurid

… kg

… kg

… kg

Ahel- või osapidurdus

… kg

… kg

… kg

Hüdro- või õhkpidurid

… kg

… kg

… kg

4.1.5.   Suurim lubatud vertikaalkoormus haakepunktile (olenemata rehvidest ja tagumis(t)est haakeseadis(t)est):

4.1.5.1.

T- ja C-kategooria masina puhul: … kg

4.1.5.2.

R- ja S-kategooria masina puhul: … kg

4.1.5.3.

Masinrongi suurim mass maksimaalse pidurduseta massi korral: … kg

4.2.   Masina mõõtmete vahemik (üldine)

4.2.2.5.   Teljevahe (37): … mm

4.2.2.6.   Vahe 1. ja 2. telje vahel: … mm; 2. ja 3. telje vahel: … mm; 3. ja 4. telje vahel: … mm jne

4.2.2.7.   Jäiga veotiisli või keskteljega R- või S-kategooria masina puhul:

4.2.2.7.1.   Haakepunkti ja esimese telje vaheline kaugus: … mm

4.2.2.7.2.   Haakepunkti ja viimase telje vaheline kaugus: … mm

4.2.2.8.   Iga telje maksimum- ja miinimumrööbe (mõõdetuna tavapäraste rehvidega ühe-, kahe- või kolmekordsete rataste sümmeetriatasapindade vahel) (tootja andmed) (38):

4.2.2.8.1.

Maksimaalne: 1. telg … mm; 2. telg … mm; … telg … mm

4.2.2.8.2.

Minimaalne: 1. telg … mm; 2. telg … mm; … telg … mm

4.2.2.9.   Masina raskuskeskme asukoht piki-, risti- ja vertikaalsuunas: …

4.2.2.9.1.   T2-, T4.1-, T4.3-kategooria ja C2-, C4.1-, C4.3-kategooria puhul raskuskeskme kõrgus maapinnast, kasutades masina tavapäraseid rehve: … mm

4.2.2.9.1.1.   T2- ja C2-kategooria puhul märkida kirje 4.2.2.9.1 ja iga telje keskmise minimaalse rööpme suhe: 1. telg …, 2. telg …, … telg …

4.2.2.9.1.2.   T4.1- ja C4.1-kategooria puhul märkida kirje 4.2.2.9.1 ja kõigi telgede keskmise minimaalse rööpme suhe: …

5.   ÜLDISED JÕUSEADME KARAKTERISTIKUD

5.1.   Masina suurim kiirus

5.1.1.   Suurim edasiliikumiskiirus

5.1.1.1.   Deklareeritud suurim valmistajakiirus: … km/h

5.1.1.2.   Arvutuslik suurim valmistajakiirus kõrgeima käiguga (näidata arvutamisel kasutatud tegurid) (41): … km/h

5.1.1.3.   Mõõdetud suurim kiirus: … km/h (41)

5.1.2.   Suurim tagurpidi liikumise kiirus (54):

5.1.2.1.   Deklareeritud suurim valmistajakiirus tagurpidi liikumisel: … km/h

5.1.2.2.   Mõõdetud suurim kiirus tagurpidi liikumisel (41): … km/h

5.2.   Mootori nimivõimsus: … kW, … min– 1 (UNECE eeskirja nr 120 kohaselt (ELT L 257, 30.9.2010, lk 280))

5.3.   Mootori suurim maksimaalne kasulik võimsus: … kW, … min– 1 (UNECE eeskirja nr 120 kohaselt (ELT L 257, 30.9.2010, lk 280))

5.4.   Mootori suurim pöördemoment: … Nm, … min– 1 (UNECE eeskirja nr 120 kohaselt (ELT L 257, 30.9.2010, lk 280))

B.   TEAVE JÕUSEADME VÕIMSUSE JA KESKKONNATOIME KOHTA

6.   ALUSMOOTORI/MOOTORI (4) PÕHIKARAKTERISTIKUD

6.1.   Töötsükkel: neljataktiline/kahetaktiline (4)

6.2.   Silindri läbimõõt (12): … mm

6.3.   Käigupikkus (12): … mm

6.4.   Silindrite arv … ja paigutus (26) …

6.5.   Mootori töömaht: … cm3

6.6.   Nimipöörlemiskiirus: …

6.7.   Mootori suurimale pöördemomendile vastav pöörlemiskiirus: …

9.   ENERGIASALVESTI(D)

9.1.   Kirjeldus: aku/kondensaator/hooratas/generaator (4)

9.2.   Tunnusnumber: …

9.3.   Elektrokeemilise paari liik: …

9.4.   Salvestatav energia

9.4.1.   Aku puhul pinge: … ja mahtuvus: … Ah 2 h

9.4.2.   Kondensaatori puhul: J, …,

9.4.3.   Hooratta/generaatori puhul (4): J, …

9.4.3.1.   Hooratta inertsmoment: …

9.4.3.1.1.   Täiendav inertsmoment tühikäigul: …

9.5.   Laadija: masinas/väline/puudub (4)

11.   JÕUÜLEKANNE JA JUHTIMINE (13)

11.1.   Masina jõuülekande ja selle juhtimise süsteemi lühikirjeldus ja skeem (käiguvahetusseadis, siduri juhtseadis või muu jõuülekandeosa): …

11.2.   Jõuülekanne

11.2.1.   Käiguvahetussüsteemi(de) ja vastava juhtseadise lühikirjeldus ja skeem: …

11.2.2.   Jõuülekandesüsteemi skeem ja/või joonis: …

11.2.3.   Ülekande liik: mehaaniline/hüdrauliline/elektriline/muu (4) (muu puhul täpsustada: …)

11.2.3.1   Elektriliste/elektrooniliste osiste (kui olemas) lühikirjeldus: …

11.3.   Sidur (kui olemas)

11.3.1.   Siduri ja selle juhtsüsteemi lühikirjeldus ja skeem: …

11.3.2.   Siduri liik: …

11.3.3.   Suurim pöördemomendi muutus: …

11.4.   Käigukast (kui olemas)

11.4.1.   Tüüp (24): …

11.4.2.   Asukoht mootori suhtes: …

11.4.3.   Juhtimisviis: …

11.4.4.   Jaotuskast: olemas/puudub (4)

11.5.   Ülekandearvud

Käik

Käigukasti jõuülekandearvud (mootori väljundvõlli ja käigukasti veetava võlli hammaste arvude suhe)

Jaotuskasti jõuülekandearvud (mootori väljundvõlli ja jaotuskasti veetava võlli hammaste arvude suhe)

Peaülekande suhtarv(ud) (käigukasti veetava võlli ja vedava võlli hammaste arvude suhe)

Summaarne ülekandearv

Suhe (mootori pöörlemiskiirus/masina kiirus) ainult käsikäigukasti korral

Maksimaalne astmeteta jõuülekande puhul (1)

1

2

3

 

 

 

 

 

Minimaalne astmeteta jõuülekande puhul (1)

Tagasikäik

1

 

 

 

 

 

11.6.   Diferentsiaalilukk

11.6.1.   Diferentsiaalilukk: jah/ei/valikuline (4)

41.   VEDRUSTUS

41.1.   Iga telje, teljerühma või ratta vedrustuse ja selle juhtimissüsteemi lühikirjeldus ja skeem: …

41.2.   Vedrustussüsteemi joonis: …

41.3.   Kõrgusseadistus: jah/ei/valikuline (4)

41.4.   Elektriliste/elektrooniliste osiste lühikirjeldus: …

41.5.   Veotelje/-telgede õhkvedrustus: jah/ei (4)

41.5.1.   Veotelje/-telgede õhkvedrustusega samaväärne vedrustus: jah/ei (4)

41.5.2.   Vedrustatud massi võnkesagedus ja summutamine: …

41.6.   Vabatelje/-telgede õhkvedrustus: jah/ei (4)

41.6.1.   Vabatelje/-telgede õhkvedrustusega samaväärne vedrustus: jah/ei (4)

41.6.2.   Vedrustatud massi võnkesagedus ja summutamine: …

41.7.   Vedrustuse vetruvosade karakteristikud (konstruktsioon, materjalide karakteristikud ja mõõtmed): …

41.8.   Masinal on hüdropneumaatiline/hüdrauliline/pneumaatiline (4) vedrustus

41.9.   Stabilisaatorid: jah/ei/valikuline (4)

41.10.   Amortisaatorid: jah/ei/valikuline (4)

41.11.   Muud seadised (kui olemas): …

42.   TELG/TELJED JA REHVID

42.1.   Telje/telgede kirjeldus (sh fotod ja joonised): …

42.2.   Materjal(id) ja ehitusviis: …

42.3.   Mark (kui asjakohane): …

42.4.   Tüüp (kui asjakohane): …

42.5.   Suurim lubatud mass, mida telg talub/teljed taluvad: … kg

42.6.   Telje/telgede mõõtmed:

42.6.1.

Pikkus: … mm

42.6.2.

Laius: … mm

42.7.   Piduriühendus teljega/telgedega: aksiaalne/radiaalne/integreeritud/muu (4) (muu puhul täpsustada: …)

42.8.   Pidurdatavatel telgedel lubatud suurimate rehvide mõõtmed: …

42.8.1.   Pidurdatavate telgede suurimate rehvide veereümbermõõdu nimiväärtus: …

42.8.2.   Veotelgedel lubatud suurimate rehvide mõõtmed: …

42.8.3.   Veotelgede suurimate rehvide veereümbermõõdu nimiväärtus: …

43.   PIDURDAMINE

43.1.   Masina pidurisüsteemi(de) lühikirjeldus: …

43.2.   Masina pidurisüsteemi(de) pneumaatiliste ja/või elektriliste juhtahelate spetsifikatsioonid: …

43.3.   Pidurisüsteemi(de) liides, sh füüsiline kiht, lülikiht ja rakenduskiht, ning toetatavate teadete ja parameetrite asukoht on kooskõlas standardiga ISO 11992-1:2003 (Maanteesõidukid. Elektriühenduste kohta digitaalse teabe vahetamine pukseeriva sõiduki ja haagise vahel. 1. osa: füüsiline kiht ja lülikiht): jah/ei (4)

43.4.   Pidurisüsteem(id)

43.4.1.   Pidurisüsteemi(de) töö kirjeldus (sh kõik elektroonilised osad), elektriskeemi blokkdiagramm, hüdraulilise või pneumaatilise ahela skeem (55): …

43.4.2.   Pidurisüsteemi(de) skemaatiline joonis ja talitlusskeem (55): …

43.4.3.   Pidurisüsteemi nõuetekohaselt tähistatud osiste loetelu (55): …

43.4.4.   Tehniline selgitus pidurisüsteemi(de) arvutuse kohta (rataste välisringjoonel avalduva kogu pidurdusjõu ja pidurdusseadisele rakendatava jõu suhe) (55): …

43.4.5.   Välised energiaallikad (kui olemas) (karakteristikud, energiamahuti mahutavus, maksimaalne ja minimaalne rõhk, manomeeter ja minimaalrõhu hoiatusseadis armatuurlaual, vaakumanumad ja toiteklapp, toitekompressorid, vastavus surveseadmetele esitatud nõuetele) (55): …

43.4.6.   Elektrooniline pidurisüsteem: jah/ei/valikuline (4)

43.4.7.   I tüübi katsearuande/-aruannete number/numbrid komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/68 VII lisa kohaselt (kui kohaldatav): …

43.5.   Piduriajam

43.5.1.   Piduriajam: mehaaniline/hüdrostaatiline ilma võimendita/võimendiga/täiselektriline (4)

43.5.2.   Ülekande tehnoloogia: pneumaatiline/hüdrauliline/pneumaatiline ja hüdrauliline (4) …

43.5.3.   Vasakpoolse ja parempoolse pidurdusseadise lukustamine: …

43.6.   Haakemasina pidurdusseadised

43.6.1.   Haakemasina pidurdamise juhtimissüsteem: hüdrauliline/pneumaatiline/elektriline (4)

43.6.2.   Haakemasina piduriajam (kirjeldus, karakteristikud):

43.6.3.   Ühenduste, liitmike ja ohutusseadiste kirjeldus (sh joonised, skeemid ja elektrooniliste osade tähistused):

43.6.4.   Ühenduste liik: ühejuhtmeline/kahejuhtmeline (4)

43.6.4.1.   Toiteliini ülerõhk (üks juhe): … kPa

43.6.4.2.   Toiteliini ülerõhk (kaks juhet) (kui asjakohane): … kPa

43.6.4.2.1.   Hüdrauliline: … kPa

43.6.4.2.2.   Pneumaatiline: … kPa


(1)  Variaatorjõuülekanne

16. liide

Näidisteatis juhi mürakaitse süsteemi (või selle süsteemiga seoses masinatüübi) ELi tüübikinnituse jaoks

A.   ÜLDTEAVE

2.   ÜLDTEAVE SÜSTEEMIDE, OSISTE VÕI ERALDI SEADISTE KOHTA

2.1.   Mark/margid (tootja kaubanimi/-nimed):

2.2.   Tüüp (49):

2.2.1.   Kaubanduslik(ud) nimetus(ed) (kui olemas): …

2.2.2.   Tüübikinnitusnumber/-numbrid (49) (kui olemas): …

2.2.3.   Tüübikinnitus(t)e väljastamise kuupäev (kui olemas): …

2.3.   Tootjaettevõtte nimi ja aadress:

2.3.1.   Kooste-/tootmistehas(t)e nimi/nimed ja aadress(id): …

2.3.2.   Tootja volitatud esindaja (kui olemas) nimi ja aadress: …

2.4.   Masin(ad), mille jaoks süsteem või eraldi seadis on ette nähtud (21):

2.4.1.   Tüüp (17): …

2.4.2.   Variant/variandid (17): …

2.4.3.   Versioon(id) (17): …

2.4.4.   Kaubanduslik(ud) nimetus(ed) (kui olemas): …

2.4.5.   Masina kategooria, alamkategooria ja kiirusindeks (2): …

2.5.   Tüübikinnitustähise asukoht või kinnitusviis (19): …

48.   JUHILE KUULDAV MÜRATASE

48.1.   T- või C-kategooria (kummiroomikutega) masinad, mida tuleb katsetada komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 1322/2014 XIII lisa punktis 2 sätestatud katsemeetodil nr 1: jah/ei/ei ole asjakohane (4)

48.2.   T- või C-kategooria (kummiroomikutega) masinad, mida tuleb katsetada komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 1322/2014 XIII lisa punktis 3 sätestatud katsemeetodil nr 2: jah/ei/ei ole asjakohane (4)

48.3.   Terasroomikutega C-kategooria masinad, mida tuleb katsetada niiskel liivakihil, nagu on ette nähtud standardi ISO 6395:2008 (Mullatöömasinad. Mürataseme määramine. Dünaamilise koormuskatse tingimused) punktis 5.3.2: jah/ei/ei ole asjakohane (4)

48.4.   Kirjete 48.1–48.3 asemel on esitatud OECD põllu- ja metsamajanduses kasutatavate traktorite tekitatava juhiistme(te)l kuuldava müra ametliku mõõtmise standardi (OECD standard 5, 2015. aasta väljaanne, juuli 2014) kohane täielik katsearuanne ja asjaomased dokumendid teatises: jah/ei/ei ole asjakohane (4)

17. liide

Näidisteatis turvavöö kinnitussüsteemi (või selle süsteemiga seoses masinatüübi) ELi tüübikinnituse jaoks

A.   ÜLDTEAVE

2.   ÜLDTEAVE SÜSTEEMIDE, OSISTE VÕI ERALDI SEADISTE KOHTA

2.1.   Mark/margid (tootja kaubanimi/-nimed):

2.2.   Tüüp (49):

2.2.1.   Kaubanduslik(ud) nimetus(ed) (kui olemas): …

2.2.2.   Tüübikinnitusnumber/-numbrid (49) (kui olemas): …

2.2.3.   Tüübikinnitus(t)e väljastamise kuupäev (kui olemas): …

2.2.4.   Osiste ja eraldi seadiste puhul tüübikinnitustähis(t)e asukoht ja kinnitusviis (kui asjakohane) (19): …

2.3.   Tootjaettevõtte nimi ja aadress:

2.3.1.   Kooste-/tootmistehas(t)e nimi/nimed ja aadress(id): …

2.3.2.   Tootja volitatud esindaja (kui olemas) nimi ja aadress: …

2.4.   Masin(ad), mille jaoks süsteem või eraldi seadis on ette nähtud (21):

2.4.1.   Tüüp (17): …

2.4.2.   Variant/variandid (17): …

2.4.3.   Versioon(id) (17): …

2.4.4.   Kaubanduslik(ud) nimetus(ed) (kui olemas): …

2.4.5.   Masina kategooria, alamkategooria ja kiirusindeks (2): …

46.   ÜMBERMINEKU KAITSEKONSTRUKTSIOON

46.1.   Ümbermineku kaitsekonstruktsiooni paigaldamine: kohustuslik/valikuline/standardvarustuses (4)

49.   ISTEKOHAD (SADULAD JA ISTMED)

49.1.   Istekoha liik: iste/sadul (4)

49.2.   Kõikide istekohtade võrdluspunkti (S) koordinaadid või joonis: …

49.3.   Alljärgneva kirjeldus ja joonised:

49.3.1.

Istmed ja nende kinnituspunktid: …

49.3.2.

Reguleerimissüsteem: …

49.3.3.

Nihutus- ja lukustussüsteemid: …

49.3.4.

Turvavöö kinnituspunktid (kui need on istme küljes): …

49.3.5.

Kinnituspunktidena kasutatavad masinaosad: …

53.   TURVAVÖÖDE KINNITUSPUNKTID

53.1.   Standardis ISO 3776-1:2006 (Põllumajandustraktorid ja -masinad. Turvavööd. 1. osa: nõuded kinnituspunktide asukohtadele) sätestatud nõuded on täidetud ja teatisesse on lisatud asjaomane dokumentatsioon: jah/ei (4)

53.2.   Masina kere fotod ja/või joonised, kus on näha kinnituspunktide tegelik asukoht ja mõõtmed: …

53.3.   Joonised kinnituspunktidest ja masina osadest, millele need on kinnitatud (koos teabega kasutatud materjalide kohta): …

53.4.   Turvavööde tüübid (14), mida on lubatud kinnitada masinal olevatesse kinnituspunktidesse

 

Kinnituspunkti asukoht

Masina kere

Istme konstruktsioon

Juhiiste

 

Alumised kinnituspunktid

 

Välisküljel

Siseküljel

 

 

Ülemised kinnituspunktid

 

 

Kaassõitjaiste

1

 

Alumised kinnituspunktid

 

Välisküljel

Siseküljel

 

 

Ülemised kinnituspunktid

 

 

Kaassõitjaiste

 

Alumised kinnituspunktid

 

Välisküljel

Siseküljel

 

 

Ülemised kinnituspunktid

 

 

53.4.1.   Märkus: …

53.5.   Eriseadised (nt istme kõrguse regulaator, turvavöö eelpinguti jne): …

53.6.   Konkreetse turvavöötüübi kirjeldus, kui selle kinnituspunkt paikneb istme seljatoes või selles on energiahajutusseadis: …

53.7.   Kirjete 53.2–53.6 asemel

53.7.1.   Standardis ISO 3776-2:2013 (Põllumajandustraktorid ja -masinad. Turvavööd. 2. osa: nõuded kinnituspunktide tugevusele) sätestatud nõuded on täidetud ja teatisesse on lisatud asjaomane dokumentatsioon: jah/ei/ei ole asjakohane (4)

53.7.2.   Väljastatud UNECE eeskirja nr 14 (ELT L 109, 28.4.2011, lk 1) kohane katsearuanne ja teatisesse on lisatud asjaomane dokumentatsioon: jah/ei/ei ole asjakohane (4)

53.7.3.   OECD põllu- ja metsamajanduses kasutatavate traktorite kaitsekonstruktsioonide ametliku katsetamise (dünaamiline koormuskatse) standardi (OECD standard 3, mis hõlmab ka turvavöö kinnituspunktide katseid, 2015. aasta väljaanne, juuli 2014) kohane täielik katsearuanne ja teatisesse on lisatud asjaomane dokumentatsioon: jah/ei/ei ole asjakohane (4)

53.7.4.   OECD põllu- ja metsamajanduses kasutatavate roomiktraktorite kaitsekonstruktsioonide ametliku katsetamise standardi (OECD standard 8, mis hõlmab ka turvavöö kinnituspunktide katseid, 2015. aasta väljaanne, juuli 2014) kohane täielik katsearuanne ja teatisesse on lisatud asjaomane dokumentatsioon: jah/ei/ei ole asjakohane (4)

53.7.5.   OECD põllu- ja metsamajanduses kasutatavate traktorite kaitsekonstruktsioonide ametliku katsetamise (staatiline koormuskatse) standardi (OECD standard 4, mis hõlmab ka turvavöö kinnituspunktide katseid, 2015. aasta väljaanne, juuli 2014) kohane täielik katsearuanne ja teatisesse on lisatud asjaomane dokumentatsioon: jah/ei/ei ole asjakohane (4)

53.7.6.   OECD põllu- ja metsamajanduses kasutatavate kitsa rööpmega ratastraktorite eesmiste ümbermineku kaitsekonstruktsioonide ametliku katsetamise standardi (OECD standard 6, mis hõlmab ka turvavööde kinnituspunktide katseid, 2015. aasta väljaanne, juuli 2014) kohane täielik katsearuanne ja teatisesse on lisatud asjaomane dokumentatsioon: jah/ei/ei ole asjakohane (4)

53.7.7.   OECD põllu- ja metsamajanduses kasutatavate kitsa rööpmega ratastraktorite tagumiste ümbermineku kaitsekonstruktsioonide ametliku katsetamise standardi (OECD standard 7, mis hõlmab ka turvavööde kinnituspunktide katseid, 2015. aasta väljaanne, juuli 2014) kohane täielik katsearuanne ja teatisesse on lisatud asjaomane dokumentatsioon: jah/ei/ei ole asjakohane (4)

18. liide

Näidisteatis ohtlike ainete eest kaitsmise süsteemi (või selle süsteemiga seoses masinatüübi) ELi tüübikinnituse jaoks

A.   ÜLDTEAVE

2.   ÜLDTEAVE SÜSTEEMIDE, OSISTE VÕI ERALDI SEADISTE KOHTA

2.1.   Mark/margid (tootja kaubanimi/-nimed):

2.2.   Tüüp (49):

2.2.1.   Kaubanduslik(ud) nimetus(ed) (kui olemas): …

2.2.2.   Tüübikinnitusnumber/-numbrid (49) (kui olemas): …

2.2.3.   Tüübikinnitus(t)e väljastamise kuupäev (kui olemas): …

2.2.4.   Osiste ja eraldi seadiste puhul tüübikinnitustähis(t)e asukoht ja kinnitusviis (kui asjakohane) (19): …

2.3.   Tootjaettevõtte nimi ja aadress:

2.3.1.   Kooste-/tootmistehas(t)e nimi/nimed ja aadress(id): …

2.3.2.   Tootja volitatud esindaja (kui olemas) nimi ja aadress: …

2.4.   Masin(ad), mille jaoks süsteem või eraldi seadis on ette nähtud (21):

2.4.1.   Tüüp (17): …

2.4.2.   Variant/variandid (17): …

2.4.3.   Versioon(id) (17): …

2.4.4.   Kaubanduslik(ud) nimetus(ed) (kui olemas): …

2.4.5.   Masina kategooria, alamkategooria ja kiirusindeks (2): …

3.   KONSTRUKTSIOONI ÜLDKARAKTERISTIKUD

3.11.   Ohtlike ainete eest kaitsev T- või C-kategooria masin: jah/ei (4)

58.   KAITSE OHTLIKE AINETE EEST

58.1.   Kabiini õhuga varustamise ja filtrimise süsteemi (sh seadised, millega saavutada kabiinis ülerõhk ja värske filtritud õhu vool) lühikirjeldus (sh joonised ja fotod): …

58.2.   Standardis EN 15695-1 (Põllumajandustraktorid ja liikurpritsid. Operaatori (juhi) kaitse ohtlike ainete eest. 1. osa: kabiini klassifikatsioon, nõuded ja katsemenetlused) sätestatud 1. kategooria/2. kategooria/3. kategooria/4. kategooria (4) kabiini klassifitseerimise nõuded seoses kaitsega ohtlike ainete eest on täidetud ja teatisesse on lisatud asjaomane dokumentatsioon: jah/ei (4)

58.3.   Standardis EN 15695-2 (Põllumajandustraktorid ja liikurpritsid. Operaatori (juhi) kaitse ohtlike ainete eest. 2. osa: filtrid, nõuded ja katsemenetlused) tolmufiltrile/aerosoolifiltrile/aurufiltrile (4) sätestatud nõuded seoses kaitsega ohtlike ainete eest on täidetud ja teatisesse on lisatud asjaomane dokumentatsioon: jah/ei (4)

19. liide

Näidisteatis ümbermineku kaitsekonstruktsiooni kui eraldi seadise ELi tüübikinnituse jaoks

A.   ÜLDTEAVE

2.   ÜLDTEAVE SÜSTEEMIDE, OSISTE VÕI ERALDI SEADISTE KOHTA

2.1.   Mark/margid (tootja kaubanimi/-nimed):

2.2.   Tüüp (49):

2.2.1.   Kaubanduslik(ud) nimetus(ed) (kui olemas): …

2.2.2.   Tüübikinnitusnumber/-numbrid (49) (kui olemas): …

2.2.3.   Tüübikinnitus(t)e väljastamise kuupäev (kui olemas): …

2.3.   Tootjaettevõtte nimi ja aadress:

2.3.1.   Kooste-/tootmistehas(t)e nimi/nimed ja aadress(id): …

2.3.2.   Tootja volitatud esindaja (kui olemas) nimi ja aadress: …

2.4.   Masin(ad), mille jaoks süsteem või eraldi seadis on ette nähtud (21):

2.4.1.   Tüüp (17): …

2.4.2.   Variant/variandid (17): …

2.4.3.   Versioon(id) (17): …

2.4.4.   Kaubanduslik(ud) nimetus(ed) (kui olemas): …

2.4.5.   Masina kategooria, alamkategooria ja kiirusindeks (2): …

46.   ÜMBERMINEKU KAITSEKONSTRUKTSIOON

46.1.   Ümbermineku kaitsekonstruktsiooni paigaldamine: kohustuslik/valikuline/standardvarustuses (4)

46.2.   Ümbermineku kaitsekonstruktsioon kabiini/raami/turvakaar(t)e näol on paigaldatud ette/taha (4)

46.2.1.   Turvakaare puhul: kokkukäiv/ei ole kokkukäiv (4)

46.2.2.   Kokkukäiva turvakaare puhul:

46.2.2.1.   Kokkupanemine: tööriistadega/tööriistadeta (4)

46.2.2.2.   Lukustusmehhanism: manuaalne/automaatne (4)

46.2.2.3.   Fotod ja üksikasjalikud tehnilised joonised, kus on näha käsitsemisala ning juurdepääsetava ala külg- ja pealtvaade. Joonistel peavad olema mõõtmed: …

46.3.   Fotod ja tehnilised joonised, kus on näha ümbermineku kaitsekonstruktsiooni asukoht, istme indekspunkti asukoht, paigaldusaluste detailid ja traktori sellise esiosa asukoht, mis suudab ümbermineku jms korral (vajaduse korral) traktorit toestada (ette paigaldatud kokkukäiva ümbermineku kaitsekonstruktsiooni korral kujutada käsitsemisala ning juurdepääsetava ala külg- ja pealtvaadet). Joonistel peavad olema peamised mõõtmed, sh kaitsekonstruktsiooniga traktori välismõõtmed ja peamised sisemõõtmed: …

46.4.   Kaitsekonstruktsiooni lühikirjeldus, kus on märgitud:

46.4.1.

Konstruktsiooni liik: …

46.4.2.

Paigaldusaluste andmed: …

46.4.3.

Ümbermineku korral traktorit toestada suutev traktori esiosa (kui asjakohane): …

46.4.4.

Lisaraam: …

46.5.   Mõõtmed (52)

46.5.1.   Katusedetailide kõrgus istme indekspunkti kohal: … mm

46.5.2.   Katusedetailide kõrgus traktoristi jalgade kohal: … mm

46.5.3.   Vertikaalselt istme indekspunkti kohal oleva kaitsekonstruktsiooni sisemine laius rooliratta keskkoha tasandil: … mm

46.5.4.   Kaugus rooliratta keskkohast kaitsekonstruktsiooni parempoolse osani: … mm

46.5.5.   Kaugus rooliratta keskkohast kaitsekonstruktsiooni vasakpoolse osani: … mm

46.5.6.   Miinimumkaugus rooliratta äärest kaitsekonstruktsioonini: … mm

46.5.7.   Horisontaalne kaugus istme indekspunktist kaitsekonstruktsiooni tagumise osani istme indekspunkti kohal: … mm

46.5.8.   Ümbermineku korral traktorit toestada suutva traktori esiosa paigutus (tagumise telje suhtes)(kui asjakohane):

46.5.8.1.

Horisontaalne kaugus: … mm

46.5.8.2.

Vertikaalne kaugus: … mm

46.6.   Andmed kaitsekonstruktsiooni materjalide kohta ja kasutatud terase spetsifikatsioonid (53)

46.6.1.   Põhiraam (osad – materjal – suurused): …

46.6.2.   Paigaldusalused (osad – materjal – suurused): …

46.6.3.   Montaaži- ja paigalduspoldid (osad – suurused): …

46.6.4.   Katus (osad – materjal – suurused): …

46.6.5.   Kate (kui olemas) (osad – materjal – suurused): …

46.6.6.   Klaas (kui olemas) (osad – materjal – suurused): …

46.6.7.   Ümbermineku korral traktorit toestada suutev traktori esiosa (kui asjakohane) (osad – materjal – suurused): …

46.7.   Kirjete 46.1–46.6.7 asemel esitada järgmised andmed:

46.7.1.

OECD põllu- ja metsamajanduses kasutatavate traktorite kaitsekonstruktsioonide ametliku katsetamise (dünaamiline koormuskatse) standardi (OECD standard 3, 2015. aasta väljaanne, juuli 2014) kohane täielik katsearuanne ja asjaomased dokumendid teatises: jah/ei/ei ole asjakohane (4)

46.7.2.

OECD põllu- ja metsamajanduses kasutatavate roomiktraktorite kaitsekonstruktsioonide ametliku katsetamise standardi (OECD standard 8, 2015. aasta väljaanne, juuli 2014) kohane täielik katsearuanne ja asjaomased dokumendid teatises: jah/ei/ei ole asjakohane (4)

46.7.3.

OECD põllu- ja metsamajanduses kasutatavate traktorite kaitsekonstruktsioonide ametliku katsetamise (staatiline koormuskatse) standardi (OECD standard 4, 2015. aasta väljaanne, juuli 2014) kohane täielik katsearuanne ja asjaomased dokumendid teatises: jah/ei/ei ole asjakohane (4)

46.7.4.

OECD põllu- ja metsamajanduses kasutatavate kitsa rööpmega ratastraktorite eesmiste ümbermineku kaitsekonstruktsioonide ametliku katsetamise standardi (OECD standard 6, 2015. aasta väljaanne, juuli 2014) kohane täielik katsearuanne ja asjaomased dokumendid teatises: jah/ei/ei ole asjakohane (4)

46.7.5.

OECD põllu- ja metsamajanduses kasutatavate kitsa rööpmega ratastraktorite tagumiste ümbermineku kaitsekonstruktsioonide ametliku katsetamise standardi (OECD standard 7, 2015. aasta väljaanne, juuli 2014) kohane täielik katsearuanne ja asjaomased dokumendid teatises: jah/ei/ei ole asjakohane (4)

20. liide

Näidisteatis langevate esemete eest kaitsva konstruktsiooni kui eraldi seadise ELi tüübikinnituse jaoks

A.   ÜLDTEAVE

2.   ÜLDTEAVE SÜSTEEMIDE, OSISTE VÕI ERALDI SEADISTE KOHTA

2.1.   Mark/margid (tootja kaubanimi/-nimed):

2.2.   Tüüp (49):

2.2.1.   Kaubanduslik(ud) nimetus(ed) (kui olemas): …

2.2.2.   Tüübikinnitusnumber/-numbrid (49) (kui olemas): …

2.2.3.   Tüübikinnitus(t)e väljastamise kuupäev (kui olemas): …

2.3.   Tootjaettevõtte nimi ja aadress:

2.3.1.   Kooste-/tootmistehas(t)e nimi/nimed ja aadress(id): …

2.3.2.   Tootja volitatud esindaja (kui olemas) nimi ja aadress: …

2.4.   Masin(ad), mille jaoks süsteem või eraldi seadis on ette nähtud (21):

2.4.1.   Tüüp (17): …

2.4.2.   Variant/variandid (17): …

2.4.3.   Versioon(id) (17): …

2.4.4.   Kaubanduslik(ud) nimetus(ed) (kui olemas): …

2.4.5.   Masina kategooria, alamkategooria ja kiirusindeks (2): …

47.   LANGEVATE ESEMETE EEST KAITSEV KONSTRUKTSIOON

47.1.   Metsamajandusvarustusega T- ja C-kategooria masinad

47.1.1.   Standardis ISO 8083:2006 (Metsatöömasinad. Langevate esemete eest kaitsvad konstruktsioonid. Laborikatsed ja toimimisnõuded) sätestatud I tasandi/II tasandi (4) nõuded on täidetud ja teatisesse on lisatud asjaomane dokumentatsioon: jah/ei (4)

47.2.   Kõik muud langevate esemete eest kaitsva konstruktsiooniga T- ja C-kategooria masinad

47.2.1.   Fotod ja üksikasjalikud tehnilised joonised, kus on näha langevate esemete eest kaitsva konstruktsiooni asukoht, istme indekspunkti asukoht jms. Joonistel peavad olema peamised mõõtmed, sh kaitsekonstruktsiooniga traktori välismõõtmed ja peamised sisemõõtmed: …

47.2.2.   Kaitsekonstruktsiooni lühikirjeldus, kus on märgitud:

47.2.2.1.

Konstruktsiooni liik: …

47.2.2.2.

Paigaldusaluste andmed: …

47.2.3.   Mõõtmed (52)

47.2.3.1.   Katusedetailide kõrgus istme indekspunkti kohal: … mm

47.2.3.2.   Katusedetailide kõrgus traktoristi jalgade kohal: … mm

47.2.3.3.   Kaitsekonstruktsiooniga traktori kogukõrgus: … mm

47.2.3.4.   Kaitsekonstruktsiooni üldlaius (märkida, kas see hõlmab ka poritiibu): … mm

47.2.4.   Andmed kaitsekonstruktsiooni materjalide kohta ja kasutatud terase spetsifikatsioonid (53)

47.2.4.1.   Põhiraam (osad – materjal – suurused): …

47.2.4.2.   Paigaldusalused (osad – materjal – suurused): …

47.2.4.3.   Montaaži- ja paigalduspoldid (osad – suurused): …

47.2.4.4.   Katus (osad – materjal – suurused): …

47.2.5.   Andmed tugevduste kohta, mis traktori tootja on originaalosadele paigaldanud: …

47.2.6.   Kirjete 47.2.1–47.2.5 asemel on esitatud OECD põllu- ja metsamajanduses kasutatavate traktorite langevate esemete eest kaitsvate konstruktsioonide ametliku katsetamise standardi (OECD standard 10, 2015. aasta väljaanne, juuli 2014) kohane täielik katsearuanne ja asjaomased dokumendid teatises: jah/ei (4)

21. liide

Näidisteatis juhiistme kui osise või eraldi seadise ELi tüübikinnituse jaoks

A.   ÜLDTEAVE

2.   ÜLDTEAVE SÜSTEEMIDE, OSISTE VÕI ERALDI SEADISTE KOHTA

2.1.   Mark/margid (tootja kaubanimi/-nimed):

2.2.   Tüüp (49):

2.2.1.   Kaubanduslik(ud) nimetus(ed) (kui olemas): …

2.2.2.   Tüübikinnitusnumber/-numbrid (49) (kui olemas): …

2.2.3.   Tüübikinnitus(t)e väljastamise kuupäev (kui olemas): …

2.3.   Tootjaettevõtte nimi ja aadress:

2.3.1.   Kooste-/tootmistehas(t)e nimi/nimed ja aadress(id): …

2.3.2.   Tootja volitatud esindaja (kui olemas) nimi ja aadress: …

2.4.   Masin(ad), mille jaoks süsteem või eraldi seadis on ette nähtud (21):

2.4.1.   Tüüp (17): …

2.4.2.   Variant/variandid (17): …

2.4.3.   Versioon(id) (17): …

2.4.4.   Kaubanduslik(ud) nimetus(ed) (kui olemas): …

2.4.5.   Masina kategooria, alamkategooria ja kiirusindeks (2): …

49.   ISTEKOHAD (SADULAD JA ISTMED)

49.1.   Istekoha liik: iste/sadul (4)

49.2.   Juhiistme võrdluspunkti (S) koordinaadid või joonis: …

49.3.   Alljärgneva kirjeldus ja joonised:

49.3.1.

Iste ja selle kinnituspunktid: …

49.3.2.

Reguleerimissüsteem: …

49.3.3.

Nihutus- ja lukustussüsteemid: …

49.3.4.

Turvavöö kinnituspunktid (kui need on istme küljes): …

49.3.5.

Kinnituspunktidena kasutatavad masinaosad: …

49.4.   Juhiiste

49.4.1.   Juhiistme paigutus: vasakul/paremal/keskel (4) …:

49.4.2.   Istmetüübi kategooria: A-kategooria klass I/II/III, B-kategooria (4)

49.4.3.   Pööratav juhtplatvorm: jah/ei (4)

49.4.3.1.   Pööratava juhtplatvormi kirjeldus: …

49.4.4.   Juhiistme mõõtmed, sh istepinna sügavus ja laius, seljatoe asend ja kalle ning istepinna kalle:

49.4.5.   Juhiistme põhikarakteristikud: …

49.4.6.   Reguleerimissüsteem: …

49.4.7.   Piki- ja vertikaalsuunas nihutamise ja lukustamise süsteem: …

49.4.7.1.   Reguleerimatu istmega masinate puhul näidata roolisamba ja pedaali(de) asendi reguleerimisvahemik: …

22. liide

Näidisteatis turvavöö kui osise või eraldi seadise ELi tüübikinnituse jaoks

A.   ÜLDTEAVE

2.   ÜLDTEAVE SÜSTEEMIDE, OSISTE VÕI ERALDI SEADISTE KOHTA

2.1.   Mark/margid (tootja kaubanimi/-nimed):

2.2.   Tüüp (49):

2.2.1.   Kaubanduslik(ud) nimetus(ed) (kui olemas): …

2.2.2.   Tüübikinnitusnumber/-numbrid (49) (kui olemas): …

2.2.3.   Tüübikinnitus(t)e väljastamise kuupäev (kui olemas): …

2.3.   Tootjaettevõtte nimi ja aadress:

2.3.1.   Kooste-/tootmistehas(t)e nimi/nimed ja aadress(id): …

2.3.2.   Tootja volitatud esindaja (kui olemas) nimi ja aadress: …

2.4.   Masin(ad), mille jaoks süsteem või eraldi seadis on ette nähtud (21):

2.4.1.   Tüüp (17): …

2.4.2.   Variant/variandid (17): …

2.4.3.   Versioon(id) (17): …

2.4.4.   Kaubanduslik(ud) nimetus(ed) (kui olemas): …

2.4.5.   Masina kategooria, alamkategooria ja kiirusindeks (2): …

54.   TURVAVÖÖD

54.1.   Standardis ISO 3776-3:2009 (Põllumajandustraktorid ja -masinad. Turvavööd. 3. osa: nõuded koostetele) sätestatud nõuded on täidetud ja teatisesse on lisatud asjaomane dokumentatsioon: jah/ei (4)

54.2.   Väljastatud UNECE eeskirja nr 16 (ELT L 233, 9.9.2011, lk 1) kohane katsearuanne ja teatisesse on lisatud asjaomane dokumentatsioon: jah/ei (4)

54.3.   Turvavööde ning nendega koos kasutamiseks sobivate istmete arv ja asukoht (täita alljärgnev tabel):

Turvavööde konfiguratsioon ja asjakohane teave

 

 

 

Täielik ELi tüübikinnitustähis

Variant (kui asjakohane)

Turvavöö kõrguse regulaator (jah/ei/valikuline)

Juhiiste

 

V

 

 

 

K

 

 

 

P

 

 

 

Kaassõitjaiste

1

 

V

 

 

 

K

 

 

 

P

 

 

 

Kaassõitjaiste

 

V

 

 

 

K

 

 

 

P

 

 

 

V = vasakul, K = keskel, P = paremal.

54.4.   Elektriliste/elektrooniliste osiste lühikirjeldus: …

23. liide

Näidisteatis läbistavate esemete eest kaitsva konstruktsiooni kui eraldi seadise ELi tüübikinnituse jaoks

A.   ÜLDTEAVE

2.   ÜLDTEAVE SÜSTEEMIDE, OSISTE VÕI ERALDI SEADISTE KOHTA

2.1.   Mark/margid (tootja kaubanimi/-nimed):

2.2.   Tüüp (49):

2.2.1.   Kaubanduslik(ud) nimetus(ed) (kui olemas): …

2.2.2.   Tüübikinnitusnumber/-numbrid (49) (kui olemas): …

2.2.3.   Tüübikinnitus(t)e väljastamise kuupäev (kui olemas): …

2.3.   Tootjaettevõtte nimi ja aadress:

2.3.1.   Kooste-/tootmistehas(t)e nimi/nimed ja aadress(id): …

2.3.2.   Tootja volitatud esindaja (kui olemas) nimi ja aadress: …

2.4.   Masin(ad), mille jaoks süsteem või eraldi seadis on ette nähtud (21):

2.4.1.   Tüüp (17): …

2.4.2.   Variant/variandid (17): …

2.4.3.   Versioon(id) (17): …

2.4.4.   Kaubanduslik(ud) nimetus(ed) (kui olemas): …

2.4.5.   Masina kategooria, alamkategooria ja kiirusindeks (2): …

55.   KAITSE LÄBISTAVATE ESEMETE EEST

55.1.   Metsamajandusvarustusega T- ja C-kategooria masinad

55.1.1.   Standardis ISO 8084:2003 (Metsatöömasinad. Läbistavate esemete eest kaitsvad konstruktsioonid. Laborikatsed ja toimimisnõuded) sätestatud nõuded on täidetud ja teatisesse on lisatud asjaomane dokumentatsioon: jah/ei (4)

55.2.   Kõik muud läbistavate esemete vastase kaitsega T- ja C-kategooria masinad

55.2.1.   UNECE eeskirja nr 43 (ELT L 230, 31.8.2010, lk 119) 14. lisas turvaklaaside kohta sätestatud nõuded on täidetud ja teatisesse on lisatud asjaomane dokumentatsioon: jah/ei (4)

24. liide

Tootja kinnitus jõuseadme ja kiiruspiiriku manipuleerimise vastu võetud meetmete kohta

Tootja kinnitus jõuseadme ja kiiruspiiriku manipuleerimise vastu võetud meetmete kohta

Käesoleva kinnituse nõuetekohaselt täidetud versioon lisatakse teatmikule.

Allakirjutanu: [ … (täisnimi ja ametinimetus)]

0.4.   Tootjaettevõtte nimi ja aadress: …

0.4.2.   Tootja esindaja (kui olemas) nimi ja aadress (1): …

kinnitab käesolevaga, et

0.1   Mark (tootja kaubanimi): …

0.2.   Tüüp (2): …

0.2.1.   Variant/variandid (2): …

0.2.2.   Versioon(id) (2): …

0.2.3   Kaubanduslik(ud) nimetus(ed) (kui olemas): …

0.3.   Masina kategooria, alamkategooria ja kiirusindeks (3): …

ei lase turule vahetatavaid osiseid, mis võimaldavad suurendada masinavariandi jõuseadme võimsust.

Koht: …

Kuupäev: …

Allkiri: …

Nimi ja ametinimetus ettevõttes: …

Selgitavad märkused 24. liite kohta

(Joonealuste märkuste tähised, joonealused märkused ja selgitavad märkused, mida ei lisata tootja kinnitusele)

Selgitavad märkused teatise kohta

(Joonealuste märkuste tähised, joonealused märkused ja selgitavad märkused, mida ei lisata andmekirjete juurde)

(1)

Rehvide korral, millele on antud tüübikinnitus komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/208 XXX lisa punktis 2 sätestatud nõuete või UNECE eeskirjast nr 106 kohaselt, märkida veereraadiuse indeksina (speed radius index) väljendatud veereraadius; rehvide korral, millele on tüübikinnitus antud UNECE eeskirja nr 54 või UNECE eeskirja nr 75 kohaselt, märkida veereümbermõõdu nimiväärtus.

(2)

Näidata määruse (EL) nr 167/2013 artiklis 4 esitatud klassifikatsiooni kohane kood, näiteks „T4.3a” madala kliirensiga traktori puhul, mille suurim valmistajakiirus on kuni 40 km/h.

(3)

Mittevajalik kirje maha tõmmata.

(4)

Mittevajalik maha tõmmata (kui sobivaid väärtusi on rohkem kui üks, ei ole vaja midagi maha tõmmata).

(5)

Märkida konfiguratsioon järgmiste koodidega:

—   P: masina paremal küljel

—   V: masina vasakul küljel

—   E: masina esiotsas

—   T: masina tagaotsas

Näiteks kahe vasakpoolse ja ühe parempoolse uksega masina puhul:

2 V, 1 P

(6)

Väärtus välja arvutada (π = 3,1416) ja ümardada lähima kuupsentimeetrini. Rootormootorite puhul mootori nimitöömaht kahekordistada.

(7)

Märkida tolerants.

(8)

Märkida asukoht järgmiste koodidega:

—   Rx: rea number

—   P: masina paremal küljel

—   K: masina keskosas

—   V: masina vasakul küljel

Näiteks masina puhul, kus vasakul teises reas on üks kaassõitjaiste:

r2: 1V

(9)

Märkida kütuse liik järgmiste koodidega:

a)   B: bensiin

b)   B5: diislikütus

c)   E5: bensiin E5

d)   M: muu

(10)

Kogu masina ELi tüübikinnituse korral kirjeldada masinale paigaldatud kollektorit; mootori/mootoritüüpkonna kui osise või eraldi seadise ELi tüübikinnituse korral kirjeldada ühte kollektorit, mida saab mootorile paigaldada.

(12)

Ümardada lähima kümnendikmillimeetrini.

(13)

Nimetatud andmed tuleb esitada kõigi kavandatud variantide kohta.

(14)

A: kolmepunktivöö;

B: vöörihm;

S: eri tüüpi vööd (sel juhul täpsustada vöö tüüp punktis 53.4.1 „Märkus”);

Ar, Br või Sr: inertsrulli sisaldav turvavöö;

Are, Bre ja Sre: turvavöö, millel vähemalt ühes kinnituspunktis on inertsrull ja energianeeldur.

(17)

Märkida tähtnumbriline tüübi-variandi-versiooni kood (TVV), mis antakse kõikidele tüüpidele, variantidele ja versioonidele vastavalt I lisa B osa punktile 2.3. Variandi ja versioonide identifitseerimiseks võib kasutada käesoleva määruse I lisa B osa 2.2 esitatud tabelit.

(18)

Mitmeastmelise tüübikinnituse korral tuleb esitada see teave iga etapi kohta.

(19)

See teave esitada kõikide masinasse või süsteemi paigaldatud osiste ja eraldi seadiste kohta.

(21)

See teave esitada kõikide masinatüüpide/süsteemide kohta.

(22)

Vedavad ja pidurdatavad roomikurattad:

E: ees

T: taga

E & T: ees ja taga

P: pidevroomik

Näited:

—   vedavad roomikurattad taga: T

—   pidurdatav pidevroomik: P

(23)

Topeltratastega/juht-/veo-/pidurdatavad teljed:

E: ees

T: taga

L: telgliigend

E & T: ees ja taga

E & L: ees ja telgliigend

L & T: telgliigend ja taga

E & L & T: ees, telgliigend ja taga

Näited:

—   topeltrattad ees: E

—   ees ja telgliigend: E & L

—   veoteljed taga: T

—   pidurdatavad teljed ees ja taga: E & T

(24)

Märkida käigukasti tüüp järgmiste koodidega:

a)   A: automaatkäigukast

b)   M: käsikäigukast

c)   P: poolautomaatkäigukast

d)   S: sujuvalt muutuva ülekandearvuga käigukast

e)   R: rummusisene mootor

f)   M: muu (täpsustada: …)

(26)

Märkida silindrite paigutus järgmiste koodidega:

a)   R: reas

b)   V: V-kujuliselt

c)   VS: vastassuunaliste silindritega mootor

d)   Ü: ühesilindriline mootor

e)   RM: rootormootor

(29)

Ainult diiselmootori puhul.

(30)

Võrdlusväärtus erinevate delegeeritud õigusaktide jaoks (sh koos ümbermineku kaitsekonstruktsiooni, jahutusvedeliku, määrdeõlide, kütuse, tööriistade ja juhiga, aga lisaseadisteta. Juhi massiks arvestatakse 75 kg).

(31)

Standard ISO 612/-6.1:1978 (Maanteesõidukid. Mootorsõidukite ja haakemasinate mõõtmed. Mõisted ja määratlused).

(32)

Standard ISO 612/-6.2:1978 (Maanteesõidukid. Mootorsõidukite ja haakemasinate mõõtmed. Mõisted ja määratlused).

(33)

Standard ISO 612/-6.3:1978 (Maanteesõidukid. Mootorsõidukite ja haakemasinate mõõtmed. Mõisted ja määratlused). Masinate puhul, mille kliirensit saab reguleerida, märkida harilikule tööasendile vastav kõrgus.

(34)

Standard ISO 612/-6.6:1978 (Maanteesõidukid. Mootorsõidukite ja haakemasinate mõõtmed. Mõisted ja määratlused).

(35)

Standard ISO 612/-6.7:1978 (Maanteesõidukid. Mootorsõidukite ja haakemasinate mõõtmed. Mõisted ja määratlused).

(36)

Standard ISO 612/-6.8:1978 (Maanteesõidukid. Mootorsõidukite ja haakemasinate mõõtmed. Mõisted ja määratlused).

(37)

Traktoritel ja veotiisliga R- või S-kategooria masinatel on teljevahe esimese ja viimase telje vaheline kaugus; jäiga veotiisli või keskteljega R- või S-kategooria masina puhul on see esimese haakepunkti keskkoha ja viimase telje vaheline kaugus.

(38)

Standard ISO 4004:1983 (Põllumajandustraktorid ja -masinad. Rööpmelaiused).

(39)

Iga tüübikinnituse saanud osa puhul võib selle kirjelduse asendada viitega tüübikinnitusele. Samuti ei ole vaja esitada kõikide nende osiste kirjeldust, mille puhul on konstruktsioonikarakteristikud selgelt näha dokumendile lisatud skeemidel või visanditel. Iga rubriigi kohta, kuhu tuleb lisada fotod või joonised, märkida vastavate lisade numbrid.

(40)

Enam kui üht alusmootorit hõlmava taotluse puhul tuleb iga mootori kohta esitada eraldi taotlusvorm.

(41)

Suurimast valmistajakiirusest 3 km/h suurem mõõdetud kiirus on lubatud. Rehvimõõdust tulenevate erinevuste arvessevõtmiseks on lubatud täiendav hälve 5 %.

(42)

Standard ISO 789-3:1993 (Põllumajandustraktorid. Katsemenetlused. 3. osa: pöördediameeter ja pöördeala läbimõõt).

(44)

Andmed haakeseadise mehaanilise tugevuse kohta.

(45)

Välja arvatud masinate, süsteemide, osiste ja eraldi seadiste tüüpide puhul, mille suhtes kohaldatakse määruse (EL) nr 167/2013 artiklis 37 või artikli 53 lõikes 13 sätestatud nõudeid.

(46)

Kohaldatakse ka tagumise haakeseadisega R- või S-kategooria masinate puhul.

(47)

R- ja S-kategooria masinate korral märkida kõrgus lisavarustuses olevate külje-/tagapaneelideta.

(48)

R- ja S-kategooria masinate korral märkida ülend esimeses haakepunktis.

(49)

Mootorite puhul esitada teave vastavalt kas mootori tüübi või mootoritüüpkonna kohta.

(52)

Erinevate lisavarustuses olevate istmete või pööratava juhtplatvormiga (pööratava istme ja roolirattaga) traktori korral esitada mõõtmed istme indekspunkti suhtes (SIP 1, SIP 2 jne) iga variandi kohta eraldi.

(53)

Terase spetsifikatsioonid peavad olema kooskõlas standardi ISO 630:1995 (Konstruktsiooniteras. Plaadid, lehed, vardad, sektsioonid ja profiilid) muudatusega 1:2003.

(54)

Märkida, kui tagurpidi liikumise suurim valmistajakiirus on suurem kui edasiliikumiskiirus.

(55)

Esitada nõutav teave sõidupidurisüsteemi ja seisupidurisüsteemi kohta; T- ja C-kategooria masinate korral ka rikkepidurisüsteemi kohta, võimalike täiendavate piduriseadmete (eelkõige aeglustite) ja blokeerumisvastaste seadiste kohta.

(56)

Täita kooskõlas komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/96 I lisa punktides 9.1 ja 9.2 sätestatud spetsifikatsioonidega.

(57)

OECD põllu- ja metsamajanduses kasutatavate traktorite ametliku katsetamise standard (OECD standard 2, 2015. aasta väljaanne, juuli 2014).

(59)

Nagu määratletud komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/208 VIII lisa punktis 1.1.

(60)

Olulised masina elektrilised/elektroonilised süsteemid või alakoostud on need, mis võivad eraldada märkimisväärset lai- või kitsasribakiirgust ja/või mis on otseselt seotud masina juhtimisega (vt komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/208 XV lisa 2. osa punkti 3.4.2.3).

(61)

Seoses komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 1322/2014 V lisa punktiga 6 kohaldatakse seda ainult väiketootjate suhtes.

(62)

Alternatiivina võib esitada mõõtmetega joonise haakepunkti asukoha kohta.

(63)

Töömehhanismid (masinad), nagu on määratletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/42/EÜ artikli 2 punktis a.


(1)  Mittevajalik kirje maha tõmmata.

(2)  Märkida tähtnumbriline tüübi-variandi-versiooni kood (TVV), mis antakse kõikidele tüüpidele, variantidele ja versioonidele vastavalt I lisa B osa punktile 2.3. Variandi ja versioonide identifitseerimiseks võib kasutada käesoleva määruse I lisa B osa punktis 2.2 esitatud tabelit.

(3)  Näidata määruse (EL) nr 167/2013 artiklis 4 esitatud klassifikatsiooni kohane kood, näiteks „T4.3a” madala kliirensiga traktori puhul, mille suurim valmistajakiirus on kuni 40 km/h.


II LISA

Masina pardadiagnostika-, remondi- ja hooldusteabe kättesaadavust kinnitava tootjatõendi vorm

1.   Masina tootja esitab punktis 2 sätestatud kujul määruse (EL) nr 167/2013 artikli 53 lõike 8 kohase tõendi, milles ta tõendab kinnitusasutusele, et masina pardadiagnostika-, remondi- ja hooldusteabe kättesaadavuse nõuded on täidetud.

1.1.   Tootja varustab tõendi viitenumbriga.

2.   Tootjatõend masina pardadiagnostika-, remondi- ja hooldusteabe kättesaadavuse kohta koos lisanditega

2.1.   Masina pardadiagnostika-, remondi- ja hooldusteabe kättesaadavust kinnitava tootjatõendi vorm

Tootjatõend masina pardadiagnostika-, remondi- ja hooldusteabe kättesaadavuse kohta

Käesoleva tõendi nõuetekohaselt täidetud versioon lisatakse teatmikule.

Viitenumber: …

Allakirjutanu: [ …(täisnimi ja ametinimetus)]

Tootjaettevõtte nimi ja aadress: …

Tootja esindaja (kui olemas) nimi ja aadress (1): …

tõendab käesolevaga, et:

 

masina pardadiagnostika-, remondi- ja hooldusteabe kättesaadavus on tagatud kooskõlas

määruse (EL) nr 167/2013 XV peatükiga,

komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 1322/2014 V lisaga

 

käesoleva tõendi 1. lisandis loetletud masinate, süsteemide, osiste ja/või eraldi seadiste (4) tüüpide puhul.

Kohaldatakse järgmisi erandeid (1):

väiketootjad (1)

kommertstarkvara kasutamine juhtarvuti ümberprogrammeerimiseks (1)

Peamise veebisaidi aadress (5), mille kaudu on asjaomane teave kättesaadav ja mille vastavust eespool esitatud sätetele käesolevaga tõendatakse, on esitatud tõendi 2. lisandis. Allakirjutanud vastutava tootja esindaja kontaktandmed on esitatud tõendi 3. lisandis.

(Kui asjakohane) Tootja tõendab käesolevaga ka seda, et ta on täitnud määruse (EL) nr 167/2013 artikli 53 lõikes 8 sätestatud kohustuse esitada asjaomased andmed nende masinatüüpide eelmiste tüübikinnituste kohta kuue kuu jooksul alates tüübikinnituse saamise kuupäevast.

Koht: …

Kuupäev: …

Allkiri: …

Nimi ja ametinimetus ettevõttes: …

Lisandid:

1.

Masinate, süsteemide, osiste ja eraldi seadiste tüüpide loetelu

2.

Veebisaitide aadressid (5)

3.

Kontaktandmed

4.

Mitmeastmelise tüübikinnituse korral tõendid eelmiste etappidega seotud pardadiagnostika-, remondi- ja hooldusteabe kättesaadavuse kohta (sh lisandid)

2.1.1.   Masina pardadiagnostika-, remondi- ja hooldusteabe kättesaadavust kinnitava tootjatõendi 1. lisandi vorm

Masina pardadiagnostika-, remondi- ja hooldusteabe kättesaadavust kinnitava tootjatõendi nr …

1. lisand

Masinatüüp/masinatüüpide loetelu (5):

1.2.   Tüüp (2):

1.2.1.   Variant/variandid (2): …

1.2.2.   Versioon(id) (2): …

1.2.3.   Kaubanduslik(ud) nimetus(ed) (kui olemas): …

1.3.   Masina kategooria, alamkategooria ja kiirusindeks (3): …

ELi tüübikinnituse number ja tüübikinnituse laienduse number (kui olemas): …

ELi tüübikinnitus on välja antud (kuupäev, kui olemas): …

Süsteemi(de), osis(t)e ja/või eraldi seadis(t)e tüüp/tüüpide loetelu (5):

2.1.   Mark/margid (tootja kaubanimi/-nimed): …

2.2.   Tüüp/tüübid (4): …

2.2.1.   Kaubanduslik(ud) nimetus(ed) (kui olemas): …

2.2.2.   ELi tüübikinnituse number/numbrid (kui olemas): …

2.2.3.   ELi tüübikinnitus(ed) on välja antud (kuupäev, kui olemas): …

2.3.   Tootjaettevõtte/-ettevõtete nimi/nimed ja aadress(id): …

Lisateave mootori kohta (4):

2.5.2.   Tootja tüübikood (märgitud mootorile või muud identifitseerimisandmed): …

2.1.2.   Masina pardadiagnostika-, remondi- ja hooldusteabe kättesaadavust kinnitava tootjatõendi 2. lisandi vorm

Masina pardadiagnostika-, remondi- ja hooldusteabe kättesaadavust kinnitava tootjatõendi nr …

2. lisand

Käesolevas tõendis osutatud veebisaidi aadress (5):

2.1.3.   Masina pardadiagnostika-, remondi- ja hooldusteabe kättesaadavust kinnitava tootjatõendi 3. lisandi vorm

Masina pardadiagnostika-, remondi- ja hooldusteabe kättesaadavust kinnitava tootjatõendi nr …

3. lisand

Käesolevas tõendis nimetatud tootja esindaja kontaktandmed:

Selgitavad märkused II lisa kohta

(Joonealuste märkuste tähised, joonealused märkused ja selgitavad märkused, mida ei lisata tootjatõenditele)

(1)

Mittevajalik maha tõmmata.

(2)

Märkida tähtnumbriline tüübi-variandi-versiooni kood (TVV), mis antakse kõikidele tüüpidele, variantidele ja versioonidele vastavalt I lisa B osa punktile 2.3. Variandi ja versioonide identifitseerimiseks võib kasutada käesoleva määruse I lisa B osa 2.2 esitatud tabelit.

(3)

Näidata määruse (EL) nr 167/2013 artiklis 4 esitatud klassifikatsiooni kohane kood, näiteks „T4.3a” madala kliirensiga traktori puhul, mille suurim valmistajakiirus on kuni 40 km/h.

(4)

Mootorite puhul esitada teave vastavalt kas mootori tüübi või mootoritüüpkonna kohta.

(5)

Mitmeastmelise tüübikinnituse korral märkida eelmis(t)e etapi(etappide) eest vastutava tootja veebisaidi aadress.


III LISA

Vastavussertifikaadi vormid

1.   Eesmärgid

Vastavussertifikaat võimaldab liikmesriikide pädevatel asutustel registreerida masinaid taotlejalt täiendavat tehnilist dokumentatsiooni nõudmata. Selleks peab vastavussertifikaat sisaldama:

a)

masina valmistajatehase tähist (VIN-koodi);

b)

masina täpseid tehnilisi karakteristikuid (nt ei ole lubatud märkida väärtuste vahemikku).

2.   Üldnõuded

2.1.

Määruse (EL) nr 167/2013 artikli 33 lõike 1 kohaselt peab masina tootja väljastama tüübikinnituse saanud seeria iga masina kohta vastavussertifikaadi, mille vorm on esitatud 1. liites.

2.2.

Vastavussertifikaat koosneb kahest osast.

a)

1. osas on tootja kinnitus nõuete täitmise kohta. 1. osa vormid on eri masinate jaoks erinevad, nagu on sätestatud punktis 3.

b)

2. osa on masina peamiste karakteristikute tehniline kirjeldus. 2. osa vormid on eri masinakategooriate jaoks erinevad, nagu on sätestatud punktis 4. Kandeid, mis ei seostu asjaomase masinaga, ei ole vaja teha.

2.3.

Vastavussertifikaat ei tohi olla suurem A4-formaadist (210 × 297 mm).

2.4.

Kogu vastavussertifikaadi teave esitatakse ISO 8859 seerias (Infotehnoloogia. 8bitilised ühebaidilised kodeeritud graafilised märgistikud) ette nähtud tähtedega (bulgaaria keeles väljastatud vastavussertifikaadil slaavi tähtedega, kreeka keeles väljastatud vastavussertifikaadil kreeka tähtedega) ja araabia numbritega.

2.5.

Ilma et see piiraks punkti 1 alapunkti b kohaldamist, peavad vastavussertifikaadi 2. osas esitatud väärtused ja ühikud olema samad kui masinatüübi teatises. Tolerantsid on sätestatud määruse (EL) nr 167/2013 alusel vastu võetud delegeeritud õigusaktide asjaomastes nõuetes. Masina mõõtmete (pikkus, laius ja kõrgus) kohta võib esitada maksimaalsed ja minimaalsed väärtused, mille puhul võetakse arvesse rataste ja rehvide erinevaid konfiguratsioone.

3.   Vastavussertifikaadi 1. osa näidised

3.1.

Vastavussertifikaadi 1. osa näidis A (komplektsed masinad) hõlmab masinaid, mida võib kasutada maanteel täiendava kinnituseta.

3.2.

Vastavussertifikaadi 1. osa näidis B (komplekteeritud masinad) hõlmab masinaid, mida võib kasutada maanteel täiendava kinnituseta, kuid mis on varem täiendava kinnitusetapi juba läbinud.

See on mitmeastmelise kinnitusmenetluse tavapärane tulemus (nt T1-kategooria traktori puhul, mille on ehitanud teise astme tootja muu masinatootja ehitatud raamile).

Mitmeastmelise kinnitusmenetluse käigus lisatud omadusi tuleb lühidalt kirjeldada ning lisada eelmistes etapis saadud vastavussertifikaadid.

3.3.

Vastavussertifikaadi 1. osa näidis C (mittekomplektsed masinad) hõlmab masinaid, mille puhul on vaja täiendavat kinnitusetappi ning mida ei saa püsivalt registreerida ega maanteel kasutada (nt T2-kategooria traktori raam).

4.   Vastavussertifikaadi 2. osa näidised

Vastavussertifikaadi 2. osa näidiseid on kaks:

a)

vastavussertifikaadi 2. osa 1. näidis ratastraktorite (T-kategooria masinad) ja roomiktraktorite (C-kategooria masinad) jaoks;

b)

vastavussertifikaadi 2. osa 2. näidis haagiste (R-kategooria masinad) ja vahetatavate haakemasinate (S-kategooria masinad) jaoks.

5.   Võltsimist välistav paber ja turvaelemendid

5.1.

Määruse (EL) nr 167/2013 artikli 33 lõike 2 kohaselt peab vastavussertifikaat olema võltsimiskindel. Seetõttu tuleb kasutada värvilise graafikaga paberit, millel on tootja registreeritud märki või kaubamärki kujutav vesimärk.

5.2.

Vaatamata punktis 5.1 sätestatule võib vastavussertifikaadilt puududa tootja registreeritud märki või kaubamärki kujutav vesimärk. Sel juhul peab värvilisele graafikale lisaks kasutama vähemalt üht täiendavat trüki-turvaelementi (nt ultraviolettvalguses helendav tint, vaatenurgast sõltuva värvusega tint, temperatuurist sõltuva värvusega tint, mikrotrükk, giljošštrükk, sillerdav trükk, lasergraveering, spetsiaalsed hologrammid, muutuvad laserkujutised, muutuvad optilised kujutised, tootja logo, mis on esitatud kõrgreljeefis või sisse pressitud jne).

5.3.

Tootja võib lisaks punktides 5.1 ja 5.2 nimetatutele kasutada vastavussertifikaadil ka muid trüki-turvaelemente.

6.   Erisätted

6.1.

Komplekteeritud töömehhanismidega traktorite (T- ja C-kategooria masinad) ning R- ja S- kategooria masinate tüübikinnituse puhul tuleb vastavussertifikaadile lisada EÜ vastavusdeklaratsioon direktiivi 2006/42/EÜ rakendavate riiklike sätete kohaselt.

1. liide

Vastavussertifikaadi näidised

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


IV LISA

Kohustusliku andmesildi ja ELi tüübikinnitustähise näidised

1.   Masina märgistamise üldnõuded

1.1.   Määruse (EL) nr 167/2013 artikli 34 lõike 1 kohaselt peavad kõik masinad olema varustatud käesolevas punktis kirjeldatud sildiga. Sildi paigaldab masina tootja.

1.2.   Märgid

1.2.1.   Punktide 2.1.1.1–2.1.2, 3. ja 4.2.1.1–4.2.1.9 kohasel märgistamisel kasutatakse tähtnumbrilisi märke (ladina tähti või araabia numbreid). Siiski kasutatakse punktis 3 kirjeldatud märgistusteks suuri ladina tähti (kõik tähed suurtähtedena).

1.2.2.   Lisaks võivad tootja nimi või kaubanimi ja masina tüübimärgistus sisaldada järgmisi sümboleid/märke: „*” (tärn), „&” (ja-märk), „-” (sidekriips või miinusmärk) ja „′” (ülakoma).

1.3.   Tähtede ja numbrite minimaalne kõrgus

1.3.1.   Otse raamile või masina samalaadsele konstruktsiooniosale kantud märkide kõrgus peab olema vähemalt 7,0 mm.

1.3.1.1.   Masinate puhul, millel on tähise jaoks vähem ruumi kui 28 mm raadiusega ring, võib punktis 1.3.1 sätestatud nõude täitmise asemel kasutada tähti ja numbreid, mille kõrgus on vähemalt 4,0 mm.

1.3.2.   Andmesildile kantud märkide kõrgus peab olema vähemalt 4,0 mm.

2.   Andmesilt

2.1.1.   1. liites esitatud näidisele vastaval andmesildil olevad andmed peavad olema selgelt loetavad ja kustutamatud ning sisaldama järgmist teavet alljärgnevalt esitatud järjekorras:

2.1.1.1.

tootja nimi ja kaubanimi (viimane juhul, kui see erineb tootja nimest);

2.1.1.2.

masina kategooria, sh alamkategooria ja kiirusindeks (1);

2.1.1.3.

ELi tüübikinnituse number vastavalt VI lisa punktile 3;

2.1.1.4.

valmistajatehase tähis (VIN-kood), mis koosneb käesoleva lisa punkti 3 nõuete kohaselt moodustatud märgikombinatsioonist;

2.1.1.5.

masina suurim tehniliselt lubatud täismass järgmisel kujul: „kg”;

2.1.1.6.

suurim tehniliselt lubatud mass telje kohta, loetletud eest tahapoole ja esitatud järgmiselt: „T-1: … kg”; „T-2: … kg”; „T-…: … kg”;

2.1.1.7.

C-kategooria masinate puhul ka suurim tehniliselt lubatud mass roomikukomplekti kohta ja samal real keskmine kontaktrõhk maapinnale; see teave peab olema esitatud kooskõlas punkti 2.1.1.6 alusel esitatud teabega, loetletud eest tahapoole, järgmisel kujul: „R-1: … kg P: …kPa”; „R-2: … kg P: … kPa”; „R-…: … kg P: … kPa”. Iga kanne eraldatakse ühe või enama tühikuga;

2.1.1.8.

haakes veetava sõiduki tehniliselt lubatud suurim(ad) mass(id) pukseeritava R- või S-kategooria masina iga raami/pidurduskonfiguratsiooni puhul vastavalt käesoleva määruse I lisa B osas esitatud teatise andmekirjele 4.1.3 (2), järgmisel kujul: „P-1” pidurduseta, „P-2” pealejooksupidurid, „P-3” ahel- või osapidurdus, „P-4” hüdro- või õhkpidurid; „H-1” veotiisel, „H-2” jäik veotiisel, „H-3” kesktelg;

2.1.1.9.

jäiga veotiisli või keskteljega R- või S-kategooria masina puhul märkida haakepunktile rakenduv vertikaalkoormus (S). Haakepunktiks loetakse esimene telg ja selle number on „0”. Teave esitada järgmisel kujul: „T-0: … kg”.

2.1.2.   Tootja võib esitada lisateavet ettenähtud andmesildi all või kõrval, väljaspool selgesti märgitud ala, mille sisse on kantud ainult punktides 2.1.1.1–2.1.1.9 ette nähtud teave (vt 1. liite näited).

3.   VIN-koodile esitatavad nõuded

VIN-kood peab vastama standardi ISO 10261:2002 (Mullatöömasinad. Toote identifitseerimise numeratsioonisüsteem) või standardi ISO 3779:2009 (Maanteesõidukid. Valmistajatehase tähis (VIN-kood). Sisu ja ülesehitus) nõuetele.

4.   Märgistusnõuded mitmeastmelise tüübikinnituse korral

4.1.   Baasmasina valmistajatehase tähis

Käesoleva lisa punkti 3 nõuetele vastavat baasmasina VIN-koodi kasutatakse protsessi jälgitavuse tagamiseks kõigis järgnevates tüübikinnitusetappides.

4.2.   Täiendav andmesilt

4.2.1.   Teises ja järgnevates etappides kinnitab tootja masinale punktis 2 kirjeldatud andmesildile lisaks ka 1. liites esitatud näidise kohase andmesildi. See andmesilt kinnitatakse tugevalt hästi märgatavasse ja kergesti juurdepääsetavasse kohta masina osal, mille asendamine tavapärase kasutamise, korrapärase hoolduse või remondi käigus on ebatõenäoline. Sellel peavad olema märgitud selgelt ja kustutamatult järgmised andmed loetletud järjekorras:

4.2.1.1.

tootja nimi;

4.2.1.2.

ELi tüübikinnituse number VI lisa punkti 3 kohaselt;

4.2.1.3.

masina kategooria, sh alamkategooria ja kiirusindeks (1), ja tüübikinnituse etapp (baasmasina puhul jäetakse esimeses etapis identifitseerimine ära; järgmistes etappides peab teave sisaldama etapi numbrit: näiteks „3. ETAPP” kolmanda etapi puhul). Iga kanne eraldatakse ühe või enama tühikuga;

4.2.1.4.

VIN-kood;

4.2.1.5.

masina suurim tehniliselt lubatud täismass järgmisel kujul: „kg”;

4.2.1.6.

suurim tehniliselt lubatud mass telje kohta, loetletud eest tahapoole ja esitatud järgmiselt: „T-1: … kg”; „T-2: … kg”; „T-…: … kg”;

4.2.1.7.

C-kategooria masinate puhul ka suurim tehniliselt lubatud mass roomikukomplekti kohta ja samal real keskmine kontaktrõhk maapinnale; see teave peab olema esitatud kooskõlas punkti 4.1.1.6 alusel esitatud teabega, loetletud eest tahapoole, järgmisel kujul: „R-1: … kg P: … kPa”; „R-2: … kg P: … kPa”; „R-…: … kg P: … kPa”. Iga kanne eraldatakse ühe või enama tühikuga;

4.2.1.8.

haakes veetava sõiduki tehniliselt lubatud suurim(ad) mass(id) pukseeritava R- või S-kategooria masina iga raami/pidurduskonfiguratsiooni puhul vastavalt käesoleva määruse I lisa B osas esitatud teatise andmekirjele 4.1.3 (2), järgmisel kujul: „P-1” pidurduseta, „P-2” pealejooksupidurid, „P-3” ahel- või osapidurdus, „P-4” hüdro- või õhkpidurid; „H-1” veotiisel, „H-2” jäik veotiisel, „H-3” kesktelg;

4.2.1.9.

jäiga veotiisli või keskteljega R- või S-kategooria masina puhul märkida haakepunktile rakenduv vertikaalkoormus (S). Haakepunktiks loetakse esimene telg ja selle number on „0”. Teave esitada järgmisel kujul: „T-0: … kg”.

5.   Osiste ja eraldi seadiste märgistusnõuded

5.1.   Määruse (EL) nr 167/2013 artikli 34 lõike 2 kohaselt tuleb iga ELi tüübikinnituse saanud ja kinnitatud tüübiga vastavuses toodetud eraldi seadis või osis, olenemata sellest, kas see on süsteemi osa või mitte, märgistada ELi tüübikinnitustähisega.

5.1.1.   Erandina punktist 5.1 ei ole ELi tüübikinnitustähis nõutav peamiselt etalonkiirusega kuni 40 km/h (näiteks kiiruskategooria tähis A8) põllumajandusmasinate jaoks ette nähtud õhkrehvide puhul, mis on kas diagonaalrehvid ehk kaldturvisega rehvid või diagonaal-vöörehvid, ega peamiselt ehitusvaldkonnas kasutamiseks ette nähtud radiaalrehvide puhul (näiteks rehvid, mille märgistus on „Industrial”, „IND”, „R-4” või „F-3”), mis on saanud tüübikinnituse komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/208 XXX lisa punkti 2.1 kohaselt.

5.2.   Eraldi seadise või osise ELi tüübikinnitustähis koosneb järgmistest elementidest.

5.2.1.

Ristkülik, mille sees on väiketäht „e”, millele järgneb eraldi seadisele või osisele ELi tüübikinnituse andnud liikmesriigi tunnusnumber (nagu see on ette nähtud VI lisa punktis 2.1).

5.2.2.

Ristküliku läheduses on ELi tüübikinnituse numbri neljandas osas sisalduv tüübikinnitustunnistuse järjenumber, mida on kirjeldatud VI lisa punktis 2.4. Peale selle tuleb osise või eraldi seadise tüübi selgeks määratlemiseks lisada VI lisa tabelis 6-1 sätestatud tähtnumbriline märk.

5.2.3.

Näited eraldi seadise või osise ELi tüübikinnitustähise kohta on esitatud 2. liites. „a” mõõtmed on:

≥ 5 mm

 

lisaraskuste puhul,

 

külgmise ja/või tagumise allasõidutõkke puhul,

 

mehaaniliste haakeseadiste puhul,

 

ümbermineku kaitsekonstruktsioonide puhul,

 

langevate esemete eest kaitsvate konstruktsioonide puhul ja

 

läbistavate esemete eest kaitsvate konstruktsioonide puhul

≥ 3 mm

 

mootorite puhul,

 

elektriliste või elektrooniliste alakoostude elektromagnetilise kokkusobivuse puhul,

 

juhiistmete puhul ja

 

turvavööde puhul

5.3.   Lisaks märgitakse ELi tüübikinnitustähise lähedusse mark, kaubanimi või kaubamärk.

1. liide

Tootja andmesildi näidised

1.   NÄIDIS A. T1b-kategooria masin

SOFIA TRAKTOR WERKE.

T1b

e6*167/2013*01223

5DRH123UPAX000001

5 590 kg

T-1: 2 390 kg

T-2: 3 200 kg

 

H-1

H-2

H-3

P-1

3 000 kg

4 000 kg

2 000 kg

P-2

3 000 kg

4 000 kg

2 000 kg

P-3

6 000 kg

8 000 kg

4 000 kg

P-4

12 000 kg

15 000 kg

9 000 kg

2.   NÄIDIS B. C2a-kategooria masin, esimene etapp

JEAN NICOLE TRACTORS Ltd.

C2a 1. ETAPP

e3*167/2013*14863

ZFS159000AZ000055

820 kg

T-1: 366 kg

R-2: 454 kg P: 255 kPa

 

H-1

H-2

H-3

P-1

1 000 kg

2 000 kg

1 000 kg

P-2

1 000 kg

2 000 kg

1 000 kg

P-3

2 000 kg

3 000 kg

2 000 kg

P-4

4 000 kg

5 000 kg

4 000 kg

3.   NÄIDIS C. Jäiga veotiisliga R2a-kategooria masin

REMORQUES HENSCHLER SA.

R2a

e12*167/2013*00053

YA9EBS37009000005

2 250 kg

T-0: 1 100 kg

T-1: 850 kg

T-2: 1 200 kg

 

H-1

H-2

H-3

P-1

1 000 kg

1 000 kg

1 000 kg

P-2

1 000 kg

1 000 kg

1 000 kg

P-3

2 000 kg

2 000 kg

2 000 kg

P-4

2 000 kg

2 000 kg

2 000 kg

2. liide

Eraldi seadise või osise ELi tüübikinnitustähise näidised

Joonis 1

Ümbermineku kaitsekonstruktsiooni (dünaamiline koormuskatse) ELi tüübikinnitustähise näidis

Image

Selgitav märkus joonise 1 kohta

Eespool oleva ELi tüübikinnitustähise on andnud välja Portugal numbri 00024 all ümbermineku kaitsekonstruktsioonile (dünaamiline koormuskatse).

Selgitavad märkused IV lisa kohta

(Joonealuste märkuste tähised, joonealused märkused ja selgitavad märkused, mida ei lisata tootjatõenditele)

(1)

Näidata määruse (EL) nr 167/2013 artiklis 4 esitatud klassifikatsiooni kohane kood, näiteks „T4.3a” madala kliirensiga traktori puhul, mille suurim valmistajakiirus on kuni 40 km/h.

(2)

Tagumise mehaanilise haakeseadisega varustatud R- ja S-kategooria masinate puhul esitada teise R- või S-kategooria masina pukseerimisel tagumisele haakepunktile rakenduv(ad) suurim(ad) lubatud vertikaalkoormus(ed) teise masina iga raami/pidurduskonfiguratsiooni puhul.


V LISA

ELi tüübikinnitustunnistuse vormid

LIIDETE LOETELU

Liite number

Liite pealkiri

Lehekülg

1

Komplektsele masinatüübile antava kogu masina ELi tüübikinnitustunnistuse näidis

162

2

Mittekomplektsele tüübile, komplektsete ja mittekomplektsete variantidega masinatüübile, komplekteeritud ja mittekomplektsete variantidega masinatüübile või komplekteeritud masinatüübile antava kogu masina ELi tüübikinnitustunnistuse näidis

164

3

ELi tüübikinnitustunnistuse lisandi näidis

168

4

Masina süsteemi ELi tüübikinnitustunnistuse näidis

174

5

Eraldi seadise või osise ELi tüübikinnitustunnistuse näidis

177

6

Eraldi seadise või osise ELi tüübikinnitustunnistuse lisandi näidis

179

1.   Üldnõuded

1.1.   Komplektsele masinatüübile antava kogu masina ELi tüübikinnitustunnistuse näidis A on esitatud 1. liites.

1.2.   Mittekomplektsele masinatüübile, komplektsete ja mittekomplektsete variantidega masinatüübile, komplekteeritud ja mittekomplektsete variantidega masinatüübile või komplekteeritud masinatüübile antava kogu sõiduki ELi tüübikinnitustunnistuse näidis B on esitatud 2. liites.

1.3.   3. liites on esitatud loetelu kohaldatavatest nõuetest või õigusaktidest, millele masinatüüp peab vastama ning mis lisatakse kogu masina ELi tüübikinnitustunnistusele, kui tootja valib määruse (EL) nr 167/2013 artikli 25 lõike 6 kohase üheastmelise tüübikinnitusmenetluse.

1.4.   Masina süsteemi ELi tüübikinnitustunnistuse näidis C on esitatud 4. liites.

1.5.   Eraldi seadise või osise ELi tüübikinnitustunnistuse näidis D on esitatud 5. liites.

1.5.1.   Eraldi seadise või osise ELi tüübikinnitustunnistuse lisand on esitatud 6. liites. Kui osise/eraldi seadise jaoks on kehtestatud kasutuspiirangud, eri paigaldustingimused või mõlemat, tuleb need lisandis esitada.

1.6.   Tüübikinnitustunnistus ei tohi olla suurem A4-formaadist (210 × 297 mm).

1. liide

Komplektsele masinatüübile antava kogu masina ELi tüübikinnitustunnistuse näidis

ELI TÜÜBIKINNITUSTUNNISTUS

NÄIDIS A

(Kasutamiseks komplektse masina tüübikinnituse andmisel)

KOGU MASINA ELi TÜÜBIKINNITUSTUNNISTUS

Kinnitusasutuse identifitseerimisandmed

Teatis:

kogu masina ELi tüübikinnituse andmise kohta (1)

kogu masina ELi tüübikinnituse laiendamise kohta (1)

kogu masina ELi tüübikinnituse andmisest keeldumise kohta (1)

kogu masina ELi tüübikinnituse tühistamise kohta (1)

komplektse masinatüübi korral

kooskõlas määrusega (EL) nr 167/2013, mida on viimati muudetud komisjoni delegeeritud (1)/Euroopa Parlamendi ja nõukogu (1) määrusega (EL) (nr) …/… (1) (5)

ELi tüübikinnituse number: …

Laiendamise/keeldumise/tühistamise (1) põhjus: …

I OSA

1.1.   Mark (tootja kaubanimi): …

1.2.   Tüüp (2): …

1.2.1.   Variant/variandid (2): …

1.2.2.   Versioon(id) (2): …

1.2.3.   Kaubanduslik(ud) nimetus(ed) (kui olemas): …

1.3.   Masina kategooria, alamkategooria ja kiirusindeks (3): …

1.4.   Komplektse masina tootjaettevõtte nimi ja aadress: …

1.4.1.   Koostetehas(t)e nimi/nimed ja aadress(id): …

1.4.2.   Tootja volitatud esindaja (kui olemas) nimi ja aadress: …

II OSA

1.   Katsete eest vastutav tehniline teenistus: …

2.   Katsearuande kuupäev: …

3.   Katsearuande number: …

III OSA

Allakirjutanu kinnitab käesolevaga, et tootja andmed lisatud teatises eespool nimetatud masinatüübi kohta, mille üks või mitu ELi kinnitusasutuse poolt välja valitud representatiivset näidist on esitatud masinatüübi prototüüpidena, on korrektsed ning et lisatud katsetulemused käivad selle masinatüübi kohta.

1.   Komplektne masinatüüp vastab/ei vasta (1) kõigile määruse (EL) nr 167/2013 I lisas loetletud asjakohastele nõuetele.

1.1.   Kehtivuspiirangud (1) (6): …

1.2.   Kohaldatud erandid (1) (7): …

1.2.1.   Erandite põhjused (1) (7): …

1.2.2.   Alternatiivsed nõuded (1) (7): …

2.   Tüübikinnitus antakse/tüübikinnitust laiendatakse/tüübikinnituse andmisest keeldutakse/tüübikinnitus tühistatakse (1)

2.1.   Tüübikinnitus antakse määruse (EL) nr 167/2013 artikli 35 kohaselt ja see kehtib kuni pp/kk/aa (6).

Koht: …

Kuupäev: …

Nimi ja allkiri (või Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 1999/93/EÜ kohase täiustatud elektroonilise allkirja visuaalne kujutis, sh kontrollimiseks vajalikud andmed): …

Lisatud dokumendid:

 

Infopakett

 

Katsetulemused

 

Vastavussertifikaadi allkirjastamiseks volitatud isiku(te) nimi/nimed ja allkirjanäidis(ed) ning märge tema/nende ametikohtade kohta

 

Vastavussertifikaadi täidetud vorm

NB!

Kui seda näidist kasutatakse uut tehnoloogiat või põhimõtet sisaldavale masinale tüübikinnituse erandlikuks andmiseks määruse (EL) nr 167/2013 artikli 35 alusel, peab tüübikinnitustunnistus kandma pealkirja „AJUTINE KOGU MASINA ELi TÜÜBIKINNITUSTUNNISTUS, MIS KEHTIB ÜKSNES … (4) TERRITOORIUMIL”. Ajutises tüübikinnitustunnistuses määratakse kindlaks ka kehtivuspiirangud, mida kohaldatakse kooskõlas määruse (EL) nr 167/2013 artikli 25 lõikega 4.

Kui seda näidist kasutatakse riikliku tüübikinnituse andmiseks väikeseeriana toodetud masinale määruse (EL) nr 167/2013 artikli 37 alusel, ei tohi see kanda pealkirja „ELi TÜÜBIKINNITUSTUNNISTUS”. Tekstis tuleb märkida nõuded, mille täitmise suhtes on tehtud erand, erandite tegemise põhjused ja määruse (EL) nr 167/2013 artikli 37 lõike 2 kohased alternatiivsed nõuded.

Selgitavad märkused 1. liite kohta

(Joonealuste märkuste tähised, joonealused märkused ja selgitavad märkused, mida ei lisata kogu masina ELi tüübikinnitustunnistusele)

(1)

Mittevajalik maha tõmmata.

(2)

Märkida tähtnumbriline tüübi-variandi-versiooni kood (TVV), mis antakse kõikidele tüüpidele, variantidele ja versioonidele vastavalt I lisa B osa punktile 2.3. Variandi ja versioonide identifitseerimiseks võib kasutada käesoleva määruse I lisa B osa 2.2 esitatud tabelit.

(3)

Näidata määruse (EL) nr 167/2013 artiklis 4 esitatud klassifikatsiooni kohane kood, näiteks „T4.3a” madala kliirensiga traktori puhul, mille suurim valmistajakiirus on kuni 40 km/h.

(4)

Märkida liikmesriik.

(5)

Kui ühte või mitut määruse (EL) nr 167/2013 artiklit on muudetud, märkida ainult kõige viimane muudetud versioon, mis vastab ELi tüübikinnituse suhtes kohaldatule.

(6)

Kohaldatav üksnes määruse (EL) nr 167/2013 artikli 35 alusel tüübikinnituse erandlikul andmisel masinale, milles on kasutatud uut tehnoloogiat või põhimõtet.

(7)

Kohaldatav üksnes riikliku tüübikinnituse andmisel väikeseeriana toodetud masinatele määruse (EL) nr 167/2013 artikli 37 alusel.

2. liide

Mittekomplektsele tüübile, komplektsete ja mittekomplektsete variantidega masinatüübile, komplekteeritud ja mittekomplektsete variantidega masinatüübile või komplekteeritud masinatüübile antava kogu masina ELi tüübikinnitustunnistuse näidis

ELI TÜÜBIKINNITUSTUNNISTUS

NÄIDIS B

(Kasutamiseks komplekteeritud või mittekomplektse masina või komplektsete ja mittekomplektsete variantidega masina või komplekteeritud ja mittekomplektsete variantidega masina tüübikinnituse puhul)

KOGU MASINA ELi TÜÜBIKINNITUSTUNNISTUS

Kinnitusasutuse tempel

Teatis:

kogu masina ELi tüübikinnituse andmise kohta (1)

kogu masina ELi tüübikinnituse laiendamise kohta (1)

kogu masina ELi tüübikinnituse andmisest keeldumise kohta (1)

kogu masina ELi tüübikinnituse tühistamise kohta (1)

komplekteeritud masinatüübi korral (1)

mittekomplektse masinatüübi korral (1)

komplektsete ja mittekomplektsete variantidega masinatüübi korral (1)

komplekteeritud ja mittekomplektsete variantidega masinatüübi korral (1)

kooskõlas määrusega (EL) nr 167/2013, mida on viimati muudetud komisjoni delegeeritud (1)/Euroopa Parlamendi ja nõukogu (1) määrusega (EL) nr …/… (1) (8)

ELi tüübikinnituse number (1): …

Laiendamise/keeldumise/tühistamise (1) põhjus: …

I OSA

1.1.   Mark (tootja kaubanimi): …

1.2.   Tüüp (2): …

1.2.1.   Variant/variandid (2): …

1.2.2.   Versioon(id) (2): …

1.2.3.   Kaubanduslik(ud) nimetus(ed) (kui olemas): …

1.3.   Masina kategooria, alamkategooria ja kiirusindeks (3): …

1.4.   Baasmasina tootjaettevõtte nimi ja aadress (1) (4): …

Komplektse variandi tootjaettevõtte nimi ja aadress (1) (4): …

Komplekteeritud masina/variandi tootjaettevõtte nimi ja aadress (1) (4): …

Mittekomplektse masina kõige hilisema koosteetapi teostanud tootjaettevõtte nimi ja aadress (1) (4): …

Kõigi eelnevate etappide tootjaettevõtte/-ettevõtete nimi/nimed ja aadress(id) (1) (4): …

1.4.1.   Koostetehas(t)e nimi/nimed ja aadress(id): …

1.4.2.   Tootja esindaja (kui olemas) nimi ja aadress: …

II OSA

1.   Katsete eest vastutav tehniline teenistus: …

2.   Katsearuande kuupäev: …

3.   Katsearuande number: …

III OSA

Allakirjutanu kinnitab käesolevaga, et tootja andmed lisatud teatises eespool nimetatud masinatüübi kohta, mille üks või mitu ELi kinnitusasutuse poolt välja valitud representatiivset näidist on esitatud masinatüübi prototüüpidena, on korrektsed ning et lisatud katsetulemused käivad selle masinatüübi kohta.

1.   Komplektsete variantide korral

1.1.   Masinatüübi komplektsed variandid vastavad/ei vasta (1) kõigile määruse (EL) nr 167/2013 I lisas loetletud asjakohastele nõuetele.

2.   Komplekteeritud masinate/variantide korral

2.1.   Komplekteeritud masinatüüp/masinatüübi komplekteeritud variant vastab/ei vasta (1) kõigile määruse (EL) nr 167/2013 I lisas loetletud asjakohastele nõuetele (4).

2.1.1.   Kinnitusasutus on kontrollinud, et masinatüüpi kuuluv komplekteeritud masin/variant vastab kõigile kohaldatavatele tüübikinnituse andmise ajal kehtivatele tehnilistele nõuetele (määruse (EL) nr 167/2013 artikli 20 lõige 6).

3.   Mittekomplektsete masinate/variantide korral

3.1.   Mittekomplektne masinatüüp/masinatüübi mittekomplektsed variandid vastab (vastavad)/ei vasta (1) 2. osa punktis 2 esitatud tabelis (4) loetletud õigusaktide tehnilistele nõuetele.

4.   Tüübikinnitus antakse/tüübikinnitust laiendatakse/tüübikinnituse andmisest keeldutakse/tüübikinnitus tühistatakse (1)

4.1.   Tüübikinnitus antakse määruse (EL) nr 167/2013 artikli 35 kohaselt ja selle kehtivustähtaeg on seega piiratud ning kehtib kuni pp/kk/aa (6).

5.   Kehtivuspiirangud (1) (6): …

6.   Kohaldatud erandid (1) (7): …

6.1.   Erandite põhjused (1) (7): …

6.2.   Alternatiivsed nõuded (1) (7): …

Koht: …

Kuupäev: …

Nimi ja allkiri (või Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 1999/93/EÜ kohase täiustatud elektroonilise allkirja visuaalne kujutis, sh kontrollimiseks vajalikud andmed): …

Lisatud dokumendid:

 

Infopakett

 

Katsetulemused

 

Vastavussertifikaadi allkirjastamiseks volitatud isiku(te) nimi/nimed ja allkirjanäidis(ed) ning märge tema/nende ametikohtade kohta

 

Vastavussertifikaadi täidetud vorm

NB!

Kui seda näidist kasutatakse uut tehnoloogiat või põhimõtet sisaldavale masinale tüübikinnituse erandlikuks andmiseks määruse (EL) nr 167/2013 artikli 35 alusel, peab tüübikinnitus kandma pealkirja „AJUTINE KOGU MASINA ELi TÜÜBIKINNITUSTUNNISTUS, MIS KEHTIB ÜKSNES … (5) TERRITOORIUMIL”. Ajutises tüübikinnitustunnistuses määratakse kindlaks ka kehtivuspiirangud, mida kohaldatakse kooskõlas määruse (EL) nr 167/2013 artikli 25 lõikega 4.

Kui seda näidist kasutatakse riikliku tüübikinnituse andmiseks väikeseeriana toodetud masinale määruse (EL) nr 167/2013 artikli 37 alusel, ei tohi see kanda pealkirja „ELi TÜÜBIKINNITUSTUNNISTUS”. Tekstis tuleb märkida nõuded, mille täitmise suhtes on tehtud erand, erandite tegemise põhjused ja määruse (EL) nr 167/2013 artikli 37 lõike 2 kohased alternatiivsed nõuded.

KOGU MASINA ELi TÜÜBIKINNITUSTUNNISTUS

2. osa

Käesolev ELi tüübikinnitus hõlmab mittekomplektseid ja komplekteeritud masinaid, variante või versioone.

1.

Masinate tüübikinnituse/-kinnituste eelmine etapp/eelmised etapid

Aste

ELi tüübikinnituse number

Kuupäev

Kohaldatav kuni (kui asjakohane)

Komplektsed või komplekteeritud variandid või versioonid (vastavalt asjakohasusele) (9)

1

(baasmasin)

 

 

 

 

2

 

 

 

 

2.

Tüübikinnituse saanud mittekomplektsete masinatüüpide, variantide ja versioonide suhtes kohaldatavate nõuete loetelu (vastavalt asjakohasusele, arvestades alljärgnevalt loetletud õigusaktide reguleerimisala ja viimaseid muudetud versioone) (10)

Jrk-nr

Objekt

Viide õigusaktile

Muutmisakt ja/või rakendamise etapp

Kohaldatav variandile või vajaduse korral versioonile

 

 

 

 

 

Selgitavad märkused 2. liite kohta

(Joonealuste märkuste tähised, joonealused märkused ja selgitavad märkused, mida ei lisata kogu masina ELi tüübikinnitustunnistusele)

(1)

Mittevajalik maha tõmmata.

(2)

Märkida tähtnumbriline tüübi-variandi-versiooni kood (TVV), mis antakse kõikidele tüüpidele, variantidele ja versioonidele vastavalt I lisa B osa punktile 2.3. Variandi ja versioonide identifitseerimiseks võib kasutada käesoleva määruse I lisa B osa 2.2 esitatud tabelit.

(3)

Näidata määruse (EL) nr 167/2013 artiklis 4 esitatud klassifikatsiooni kohane kood, näiteks „T4.3a” madala kliirensiga traktori puhul, mille suurim valmistajakiirus on kuni 40 km/h.

(4)

Vt 2. osa.

(5)

Märkida liikmesriik.

(6)

Kohaldatav üksnes määruse (EL) nr 167/2013 artikli 35 alusel tüübikinnituse erandlikul andmisel masinale, milles on kasutatud uut tehnoloogiat või põhimõtet.

(7)

Kohaldatav üksnes riikliku tüübikinnituse andmisel väikeseeriana toodetud masinatele määruse (EL) nr 167/2013 artikli 37 alusel.

(8)

Kui ühte või mitut määruse (EL) nr 167/2013 artiklit on muudetud, märkida ainult kõige viimane muudetud versioon, mis vastab ELi tüübikinnituse suhtes kohaldatule.

(9)

Kui tüübikinnitus hõlmab ühte või mitut mittekomplektset varianti või versiooni, loetleda komplektsed või komplekteeritud variandid või versioonid.

(10)

Loetleda ainult määruse (EL) nr 167/2013 I lisas mainitud objektid, mis on saanud tüübikinnituse direktiivi 97/68/EÜ või määruse (EL) nr 167/2013 artiklis 49 nimetatud UNECE eeskirjade kohaselt (UNECE tüübikinnitused) või OECD standardite kohaste täielike katsearuannete alusel alternatiivina määruse (EL) nr 167/2013 ja selle alusel vastu võetud delegeeritud õigusaktide kohaselt koostatud katsearuannetele.

3. liide

ELi tüübikinnitustunnistuse lisandi näidis

ELi tüübikinnitustunnistuse lisand

Loetelu õigusaktidest, millele masinatüüp vastab

Täita ainult määruse (EL) nr 167/2013 artikli 25 lõike 6 kohase tüübikinnituse korral

Jrk-nr

Objekt

Viide õigusaktile

Muutmisakt ja/või rakendamise etapp

Kohaldatav versioonile

MASINA KASUTUSOHUTUSE NÕUDED

1

Masina konstruktsiooni vastupidavus

Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/208 II lisa

 

 

2

Suurim valmistajakiirus, kiirusregulaatorid ja kiiruspiirikud

Komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 2015/208 III lisa

 

 

3

Rooliseade kiirete traktorite jaoks

Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/208 IV lisa

 

 

4

Roolimine

Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/208 V lisa

 

 

5

Kiirusmõõdikud

Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/208 VI lisa

 

 

6

Vaateväli ja klaasipuhastid

Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/208 II lisa

 

 

7

Aknad

Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/208 VIII lisa

 

 

8

Tahavaatepeeglid

Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/208 IX lisa

 

 

9

Juhi teavitamise süsteemid

Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/208 lisa

 

 

10

Valgustus- ja valgussignaalseadised ning nende valgusallikad

Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/208 XI lisa

 

 

11

Valgustuse paigaldamine

Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/208 XII lisa

 

 

12

Masinas viibijate kaitse, sh sisustus, peatoed, turvavööd, masina uksed

Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/208 XIII lisa

 

 

13

Masina välimus ja lisaseadised

Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/208 XIV lisa

 

 

14

Elektromagnetiline kokkusobivus

Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/208 XV lisa

 

 

15

Helisignaalseadised

Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/208 XVI lisa

 

 

16

Küttesüsteemid

Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/208 XVII lisa

 

 

17

Masina omavolilist kasutamist takistavad seadised

Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/208 XVIII lisa

 

 

18

Registreerimismärgid

Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/208 XIX lisa

 

 

19

Andmesildid ja märgistus

Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/208 XX lisa

 

 

20

Mõõtmed ja haagise mass

Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/208 XXI lisa

 

 

21

Maksimaalne täismass

Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/208 XXII lisa

 

 

22

Lisaraskused

Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/208 XXIII lisa

 

 

23

Elektrisüsteemide ohutus

Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/208 XXIV lisa

 

 

24

Kütusepaagid

Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/208 XXV lisa

 

 

25

Tagumised allasõidutõkked

Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/208 XXVI lisa

 

 

26

Külgmised allasõidutõkked

Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/208 XXVII lisa

 

 

27

Koormaplatvormid

Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/208 XXVIII lisa

 

 

28

Haakeseadised

Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/208 XXIX lisa

 

 

29

Rehvid

Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/208 XXX lisa

 

 

30

Porikaitsesüsteemid

Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/208 XXXI lisa

 

 

31

Tagasikäik

Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/208 XXXII lisa

 

 

32

Roomikud

Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/208 XXXIII lisa

 

 

33

Mehaanilised haakeseadised

Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/208 XXXIV lisa

 

 

MASINA PIDURDUSNÕUDED

34

Piduriseadiste ja haagiste piduriühenduste konstruktsioon ja paigaldamine

Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/68 I lisa

 

 

35

Pidurisüsteemide ja haagiste piduriühenduste ning nendega varustatud masinate katsetamine ja tõhusus

Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/68II lisa

 

 

36

Reaktsiooniaja mõõtmine

Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/68 III lisa

 

 

37

Pidurisüsteemide ja haagiste piduriühenduste energiaallikad ja energiasalvestid ning nendega varustatud masinad

Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/68 IV lisa

 

 

38

Vedruakuga pidurid ja nendega varustatud masinad

Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/68 V lisa

 

 

39

Pidurisilindrite mehaanilise lukustusseadmega varustatud seisupidurisüsteemid

Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/68VI lisa

 

 

40

Alternatiivsed katsenõuded masinatele, mille puhul I, II või III tüübi katsed ei ole kohustuslikud

Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/68 VII lisa

 

 

41

Inertspidurisüsteemide, piduriseadiste ja haagiste piduriühenduste ning nendega varustatud masinate katsetamine seoses pidurdamisega

Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/68 VIII lisa

 

 

42

Hüdroajamiga masinad ning nende piduriseadised ja -süsteemid

Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/68 IX lisa

 

 

43

Masinate komplekssete elektrooniliste juhtsüsteemide ohutus

Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/68 X lisa

 

 

44

Blokeerumisvastaste pidurisüsteemide ja nendega varustatud masinate katsemenetlused

Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/68 XI lisa

 

 

45

Õhkpidurisüsteemidega masinate või standardi ISO 7638 kohase pistmiku 6. ja 7. kontakti kaudu toimiva andmesidega masinate elektrooniliselt juhitavad pidurisüsteemid ning selliste pidurisüsteemidega varustatud masinad

Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/68 XII lisa

 

 

46

Ühe voolikuga hüdraulikaühendused ja nendega varustatud masinad

Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/68 XIII lisa

 

 

MASINA KONSTRUKTSIOONIGA SEOTUD JA ÜLDISED TÜÜBIKINNITUSNÕUDED

47

Tüübikinnitusmenetluse kord, sealhulgas virtuaalse katsetamise nõuded

Komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 1322/2014 III lisa

 

 

48

Tootmise vastavuse tagamise kord

Komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 1322/2014 IV lisa

 

 

49

Remondi- ja hooldusteabe kättesaadavus

Komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 1322/2014 V lisa

 

 

50

Ümbermineku kaitsekonstruktsioonid (dünaamilised koormuskatsed)

Komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 1322/2014 VI lisa

 

 

51

Ümbermineku kaitsekonstruktsioonid (roomiktraktorid)

Komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 1322/2014 VII lisa

 

 

52

Ümbermineku kaitsekonstruktsioonid (staatilised koormuskatsed)

Komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 1322/2014 VIII lisa

 

 

53

Ümbermineku kaitsekonstruktsioonid (kitsa rööpmega traktorite esiossa paigaldatavad ümbermineku kaitsekonstruktsioonid)

Komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 1322/2014 IX lisa

 

 

54

Ümbermineku kaitsekonstruktsioonid (kitsa rööpmega traktorite tagaossa paigaldatavad ümbermineku kaitsekonstruktsioonid)

Komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 1322/2014 X lisa

 

 

55

Langevate esemete eest kaitsvad konstruktsioonid

Komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 1322/2014 XI lisa

 

 

56

Kaassõitjaistmed

Komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 1322/2014 XII lisa

 

 

57

Juhile kuuldav müratase

Komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 1322/2014 XIII lisa

 

 

58

Juhiiste

Komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 1322/2014 XIV lisa

 

 

59

Juhtimisruum ja ligipääs juhtimiskohale

Komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 1322/2014 XV lisa

 

 

60

Jõuvõtuvõllid (käitusvõllid)

Komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 1322/2014 XVI lisa

 

 

61

Ajami osiste kaitse

Komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 1322/2014 XVII lisa

 

 

62

Turvavöö kinnituspunktid

Komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 1322/2014 XVIII lisa

 

 

63

Turvavööd

Komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 1322/2014 XIX lisa

 

 

64

Kaitse läbistavate esemete eest

Komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 1322/2014 XX lisa

 

 

65

Väljalaskesüsteem

Komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 1322/2014 XXI lisa

 

 

66

Kasutusjuhend

Komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 1322/2014 XXII lisa

 

 

67

Juhtseadiste, sh juhtimissüsteemide, häda- ja automaatsete seiskamisseadiste ohutus ja töökindlus

Komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 1322/2014 XXIII lisa

 

 

68

Kaitse muude mehaaniliste ohtude eest

Komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 1322/2014 XXIV lisa

 

 

69

Kaitsepiirded ja kaitseseadised

Komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 1322/2014 XXV lisa

 

 

70

Teave, hoiatused ja märgised

Komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 1322/2014 XXVI lisa

 

 

71

Materjalid ja tooted

Komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 1322/2014 XXVII lisa

 

 

72

Akud

Komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 1322/2014 XXVIII lisa

 

 

73

Kaitse ohtlike ainete eest

Komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 1322/2014 XXIX lisa

 

 

74

Tehniliste teenistuste tulemusstandardid ja hindamine

Komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 1322/2014 XXX lisa

 

 

JÕUSEADME VÕIMSUSE JA KESKKONNATOIME NÕUDED

75

Põllu- ja metsamajandusmasina tüübi mootoritüübi või mootoritüüpkonna kui eraldi seadise ELi tüübikinnitus seoses heitmetega

Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/96 I lisa

 

 

76

Põllu- ja metsamajandusmasina tüübi ELi tüübikinnitus seoses masina mootoritüübi või mootoritüüpkonna heitmetega

Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/96 II lisa

 

 

77

Väline müratase

Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/96 III lisa

 

 

4. liide

Masina süsteemi ELi tüübikinnitustunnistuse näidis

ELi TÜÜBIKINNITUSTUNNISTUS

NÄIDIS C

(Kasutamiseks masina süsteemile tüübikinnituse andmisel)

ELi TÜÜBIKINNITUSTUNNISTUS

Kinnitusasutuse tempel

Teatis:

ELi tüübikinnituse andmise kohta (1)

ELi tüübikinnituse laiendamise kohta (1)

ELi tüübikinnituse andmisest keeldumise kohta (1)

ELi tüübikinnituse tühistamise kohta (1)

süsteemitüübi korral/masinatüübi korral seoses süsteemiga (1) (0)

kooskõlas komisjoni delegeeritud määrus(t)e (EL) nr …/… … lisa(de)ga (7) ja komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr …/… (1) … lisa(de)ga (7), mida on viimati muudetud komisjoni delegeeritud (1)/Euroopa Parlamendi ja nõukogu (1) määrusega (EL) nr …/… (1) (6)

ELi tüübikinnituse number (1): …

Laiendamise/keeldumise/tühistamise (1) põhjus: …

I OSA

2.1.   Mark/margid (tootja kaubanimi/-nimed): …

2.2.   Tüüp: …

2.2.1.   Kaubanduslik(ud) nimetus(ed) (kui olemas): …

2.3.   Tootjaettevõtte nimi ja aadress: …

2.3.1.   Kooste-/tootmistehas(t)e nimi/nimed ja aadress(id): …

2.3.2.   Tootja esindaja (kui olemas) nimi ja aadress: …

2.4.   Masin(ad), mille jaoks süsteem on ette nähtud (8):

2.4.1.   Tüüp (2): …

2.4.2.   Variant/variandid (2): …

2.4.3.   Versioon(id) (2): …

2.4.4.   Kaubanduslik(ud) nimetus(ed) (kui olemas): …

2.4.5.   Masina kategooria, alamkategooria ja kiirusindeks (3): …

II OSA

1.   Katsete eest vastutav tehniline teenistus: …

2.   Katsearuande kuupäev: …

3.   Katsearuande number: …

III OSA

Allakirjutanu kinnitab käesolevaga, et tootja andmed lisatud teatises eespool nimetatud süsteemitüübi kohta/masinatüübi kohta seoses süsteemiga (1) (0), mille üks või mitu ELi tüübikinnitusasutuse poolt välja valitud representatiivset näidist on esitatud … (0) tüübi prototüüpidena, on korrektsed ning et lisatud katsetulemused käivad selle … (0) tüübi kohta.

1.   Süsteemitüüp/masinatüüp seoses süsteemiga (1) (0) ning masina(te)le (9) paigaldatud osis(ed) ja/või eraldi seadised vastab (vastavad)/ei vasta (1) asjaomastes õigusaktides sätestatud tehnilistele nõuetele.

2.   Tüübikinnitus antakse/tüübikinnitust laiendatakse/tüübikinnituse andmisest keeldutakse/tüübikinnitus tühistatakse (1)

2.1.   Tüübikinnitus antakse määruse (EL) nr 167/2013 artikli 35 kohaselt ja see kehtib kuni pp/kk/aa (6).

3.   Kehtivuspiirangud (1) (6): …

Koht: …

Kuupäev: …

Nimi ja allkiri (või direktiivi 99/93/EÜ kohase täiustatud elektroonilise allkirja visuaalne kujutis, sh kontrollimiseks vajalikud andmed): …

Lisatud dokumendid:

 

Infopakett

 

Katsearuanne

NB!

Kui seda näidist kasutatakse uut tehnoloogiat või põhimõtet sisaldavale süsteemile tüübikinnituse erandlikuks andmiseks määruse (EL) nr 167/2013 artikli 35 alusel, peab tüübikinnitustunnistus kandma pealkirja „AJUTINE ELi TÜÜBIKINNITUSTUNNISTUS, MIS KEHTIB ÜKSNES … (4) TERRITOORIUMIL”. Ajutises tüübikinnitustunnistuses määratakse kindlaks ka kehtivuspiirangud, mida kohaldatakse kooskõlas määruse (EL) nr 167/2013 artikli 25 lõikega 4.

ELi TÜÜBIKINNITUSTUNNISTUS

2. osa

Käesolev ELi tüübikinnitus hõlmab süsteemitüüpi/masinatüüpi seoses süsteemiga (1) (0).

Süsteemi tüübikinnitusele vastavuse tagamiseks masinatüübile (8) paigaldatav(ad) osis(ed) ja/või eraldi seadis(ed):

Osis või eraldi seadis (10)

Tähtnumbriline tähis (10)

Tüübikinnitusnumber

 

 

 

Selgitavad märkused 4. liite kohta

(Joonealuste märkuste tähised, joonealused märkused ja selgitavad märkused, mida ei lisata masina süsteemi ELi tüübikinnitustunnistusele)

(0)

Märkida süsteem, osis või eraldi seadis käesoleva määruse VI lisa tabeli 6-1 esimese veeru kohaselt (nt mootori/mootoritüüpkonna paigaldamine).

(1)

Mittevajalik maha tõmmata.

(2)

Märkida tähtnumbriline tüübi-variandi-versiooni kood (TVV), mis antakse kõikidele tüüpidele, variantidele ja versioonidele vastavalt I lisa B osa punktile 2.3. Variandi ja versioonide identifitseerimiseks võib kasutada käesoleva määruse I lisa B osa 2.2 esitatud tabelit.

(3)

Näidata määruse (EL) nr 167/2013 artiklis 4 esitatud klassifikatsiooni kohane kood, näiteks „T4.3a” madala kliirensiga traktori puhul, mille suurim valmistajakiirus on kuni 40 km/h.

(4)

Märkida liikmesriik.

(5)

Kohaldatav üksnes määruse (EL) nr 167/2013 artikli 35 alusel tüübikinnituse erandlikul andmisel süsteemile, mis sisaldab uut tehnoloogiat või põhimõtet.

(6)

Märkida komisjoni delegeeritud määruse kõige viimane muudetud versioon, mis vastab ELi tüübikinnituse suhtes kohaldatule.

(7)

Komisjoni delegeeritud määruse asjakohas(t)e lisa(de) number Rooma numbri(te)ga.

(8)

Esitada see teave iga masinatüübi kohta.

(9)

Vt 2. osa.

(10)

Vastavalt käesoleva määruse VI lisa tabelile 6-1.

5. liide

Eraldi seadise või osise ELi tüübikinnitustunnistuse näidis

ELi TÜÜBIKINNITUSTUNNISTUS

NÄIDIS D

(Kasutamiseks osise/eraldi seadise tüübikinnituse korral)

ELi TÜÜBIKINNITUSTUNNISTUS

Kinnitusasutuse tempel

Teatis:

ELi tüübikinnituse andmise kohta (1)

ELi tüübikinnituse laiendamise kohta (1)

ELi tüübikinnituse andmisest keeldumise kohta (1)

ELi tüübikinnituse tühistamise kohta (1)

osise/eraldi seadise tüübi korral (1) (0)

kooskõlas komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr …/… … lisa(de)ga (5) (ja komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr …/… (1) … lisa(de)ga (5)), mida on viimati muudetud komisjoni delegeeritud (1) /Euroopa Parlamendi ja nõukogu (1) määrusega (EL) nr …/… (1) (6)

ELi tüübikinnituse number (1): …

Laiendamise/keeldumise/tühistamise (1) põhjus: …

I OSA

2.1.   Mark/margid (tootja kaubanimi/-nimed): …

2.2.   Tüüp: …

2.2.1.   Kaubanduslik(ud) nimetus(ed) (kui olemas): …

2.3.   Tootjaettevõtte nimi ja aadress: …

2.3.1.   Kooste-/tootmistehas(t)e nimi/nimed ja aadress(id): …

2.3.2.   Tootja esindaja (kui olemas) nimi ja aadress: …

2.4.   Eraldi seadise korral masin(ad), mille jaoks see on ette nähtud (6):

2.4.1.   Tüüp (2): …

2.4.2.   Variant/variandid (2): …

2.4.3.   Versioon(id) (2): …

2.4.4.   Kaubanduslik(ud) nimetus(ed) (kui olemas): …

2.4.5.   Masina kategooria, alamkategooria ja kiirusindeks (3): …

2.6.   Tüübikinnitustähise asukoht ja kinnitusviis: …

II OSA

1.   Katsete eest vastutav tehniline teenistus: …

2.   Katsearuande kuupäev: …

3.   Katsearuande number: …

III OSA

Allakirjutanu kinnitab käesolevaga, et tootja andmed lisatud teatises eespool nimetatud osise/eraldi seadise tüübi kohta (1) (0), mille üks või mitu ELi tüübikinnitusasutuse poolt välja valitud representatiivset näidist on esitatud … (0) tüübi prototüüpidena, on korrektsed ning et lisatud katsetulemused käivad selle … (0) tüübi kohta.

1.   Osise/eraldi seadise tüüp (1) (0) vastab/ei vasta (1) asjaomastes õigusaktides sätestatud tehnilistele nõuetele.

2.   Tüübikinnitus antakse/tüübikinnitust laiendatakse/tüübikinnituse andmisest keeldutakse/tüübikinnitus tühistatakse (1)

2.1.   Tüübikinnitus antakse määruse (EL) nr 167/2013 artikli 35 kohaselt ja see kehtib kuni pp/kk/aa (4).

3.   Kehtivuspiirangud (1) (4): …

Koht: …

Kuupäev: …

Nimi ja allkiri (või Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 1999/93/EÜ kohase täiustatud elektroonilise allkirja visuaalne kujutis, sh kontrollimiseks vajalikud andmed): …

Lisatud dokumendid:

 

Infopakett

 

Katsearuanne

NB!

Kui seda näidist kasutatakse uut tehnoloogiat või põhimõtet sisaldavale osisele või eraldi seadisele tüübikinnituse erandlikuks andmiseks määruse (EL) nr 167/2013 artikli 35 alusel, peab tüübikinnitustunnistus kandma pealkirja „AJUTINE ELi TÜÜBIKINNITUSTUNNISTUS, MIS KEHTIB ÜKSNES … (3) TERRITOORIUMIL”. Ajutises tüübikinnitustunnistuses määratakse kindlaks ka kehtivuspiirangud, mida kohaldatakse kooskõlas määruse (EL) nr 167/2013 artikli 25 lõikega 4.

Selgitavad märkused 5. liite kohta

(Joonealuste märkuste tähised, joonealused märkused ja selgitavad märkused, mida ei lisata osise või eraldi seadise ELi tüübikinnitustunnistusele)

(0)

Märkida osis või eraldi seadis käesoleva määruse VI lisa tabeli 6-1 esimese veeru kohaselt (nt ümbermineku kaitsekonstruktsioon (dünaamilised koormuskatsed)).

(1)

Mittevajalik maha tõmmata.

(2)

Märkida tähtnumbriline tüübi-variandi-versiooni kood (TVV), mis antakse kõikidele tüüpidele, variantidele ja versioonidele vastavalt I lisa B osa punktile 2.3. Variandi ja versioonide identifitseerimiseks võib kasutada käesoleva määruse I lisa B osa 2.3 esitatud tabelit.

(3)

Märkida liikmesriik.

(4)

Kohaldatav üksnes uut tehnoloogiat või põhimõtet sisaldavale osisele või eraldi seadisele tüübikinnituse erandlikul andmisel määruse (EL) nr 167/2013 artikli 35 alusel.

(5)

Komisjoni delegeeritud määruse asjakohas(t)e lisa(de) number Rooma numbri(te)ga.

(6)

Esitada see teave iga masinatüübi kohta.

6. liide

Eraldi seadise või osise ELi tüübikinnitustunnistuse lisandi näidis

ELi tüübikinnitustunnistuse lisand

ELi TÜÜBIKINNITUSTUNNISTUSE NR … LISAND

1.   Kasutuspiirangud (märkida, mille suhtes) (1)  (2) (3): …

2.   Paigaldamise eritingimused (märkida, mille suhtes) (1)  (2) (3): …

3.   Märkused (1): …

Selgitavad märkused 6. liite kohta

(Joonealuste märkuste tähised, joonealused märkused ja selgitavad märkused, mida ei lisata ELi tüübikinnitustunnistuse lisandile)


(1)  Mittevajalik maha tõmmata.

(2)  Märkida osis või eraldi seadis käesoleva määruse VI lisa tabeli 1 esimese veeru kohaselt (nt ümbermineku kaitsekonstruktsioon (dünaamilised koormuskatsed)).

(3)  Märkida määruse (EL) nr 167/2013 artikli 26 lõike 4 kohaselt osise/eraldi seadise suhtes kohaldatavad kasutuspiirangud ja paigaldamise eritingimused.


VI LISA

ELi tüübikinnitustunnistuste numeratsioonisüsteem

1.   ELi tüübikinnitustunnistused nummerdatakse käesolevas lisas esitatud korras.

2.   ELi tüübikinnituse number koosneb kogu masina tüübikinnituste korral neljast osast ning süsteemi, osise ja eraldi seadise tüübikinnituste korral viiest osast, nagu selgitatakse alljärgnevas kirjelduses. Osad eraldatakse alati tärniga (*).

2.1.   1. osa: kõigi tüübikinnitusnumbrite puhul väiketäht „e”, millele järgneb ELi tüübikinnituse andnud liikmesriigi tunnusnumber.

1

Saksamaa

19

Rumeenia

2

Prantsusmaa

20

Poola

3

Itaalia

21

Portugal

4

Madalmaad

23

Kreeka

5

Rootsi

24

Iirimaa

6

Belgia

25

Horvaatia

7

Ungari

26

Sloveenia

8

Tšehhi

27

Slovakkia

9

Hispaania

29

Eesti

11

Ühendkuningriik

32

Läti

12

Austria

34

Bulgaaria

13

Luksemburg

36

Leedu

17

Soome

49

Küpros

18

Taani

50

Malta

2.2.   2. osa: kohaldatava Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse või komisjoni delegeeritud määruse number.

2.2.1.   Kogu masina ELi tüübikinnituse andmisel märgitakse „167/2013”.

2.2.2.   Väikeseeriana toodetud masinale riikliku kogu masina tüübikinnituse andmisel määruse (EL) nr 167/2013 artikli 37 alusel eelneb numbrile „167/2013” suurtähekombinatsioon „NKS”.

2.2.3.   Süsteemile, osisele või eraldi seadisele tüübikinnituse andmisel märgitakse määrust (EL) nr 167/2013 täiendava komisjoni asjakohase delegeeritud määruse number: „2015/208”, „2015/68”, „1322/2014” või „2015/96”.

2.3.   3. osa: komisjoni delegeeritud määruse viimati muudetud versiooni number (nt „RRR/2016”), millele järgneb tüübikinnitusmenetluses kohaldatav süsteemi, osise või eraldi seadise tunnuskood, rakendusetapp ja/või seadise klass tabeli 6-1 kohaselt.

Kogu masina ELi tüübikinnituse andmisel jäetakse 3. osa välja.

2.3.2.   Süsteemi, osise või eraldi seadise ELi tüübikinnituse korral märgitakse süsteemi, osise või eraldi seadise tüübi täpseks kindlaks tegemiseks komisjoni delegeeritud määruse viimase muudetud versiooni number, millele järgneb tabelis 6-1 esitatud tähtnumbriline tähis.

2.4.   4. osa: tüübikinnitustunnistuse järjenumber

Tüübikinnituse numbri järjenumbrile lisatakse ette vajalik arv nulle. Järjenumber on viiekohaline ja algab numbrist „00001”.

2.5.   5. osa: tüübikinnituse laienduse numbrit tähistav järjenumber

Kahekohaline järjenumber (vajaduse korral on esimeseks numbriks null), mis iga väljaantud tüübikinnituse numbri puhul algab numbritest „00”.

3.   5. osa jäetakse välja ainult masina andmesildilt/-siltidelt.

4.   Tüübikinnituse numbrite paigutus (näites fiktiivne järjenumber ja fiktiivne komisjoni delegeeritud määruse number („RRR/2016”))

Prantsusmaal rehvile kui osisele välja antud (veel laiendamata) tüübikinnituse numbri näide:

e2*2015/208*2015/208M*00003*00

=

e2

=

Prantsusmaa (1. osa)

=

2015/208

=

komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2015/208 (2. osa)

=

2015/208 M

=

taas komisjoni delegeeritud määruse number (EL) 2015/208, mis näitab, et seda ei ole muudetud, ja täht „M”, mis näitab, et see on rehv (3. osa)

=

00003

=

tüübikinnituse järjenumber (4. osa)

=

00

=

laienduse number (5. osa)

Bulgaarias mootori/mootoritüüpkonna paigaldamisele kui süsteemile antud tüübikinnituse (mida on muudetud komisjoni teise delegeeritud määrusega RRR/2016 ja laiendatud kaks korda) näide:

e34*2015/96*RRR/2016A*00403*02

=

e34

=

Bulgaaria (1. osa)

=

2015/96

=

komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2015/96 (2. osa)

=

RRR/2016A

=

komisjoni delegeeritud määruse muudetud versiooni number (RRR/2016) ja täht „A”, mis tähistab mootori/mootoritüüpkonna paigaldamist (3. osa)

=

00403

=

tüübikinnituse järjenumber (4. osa)

=

02

=

laienduse number (5. osa)

Määruse (EL) nr 167/2013 artikli 42 alusel Austrias väikeseeriana toodetud masinatele välja antud riikliku kogu masina tüübikinnituse (mida on laiendatud üks kord) näide:

e12*NKS167/2013*00001*01

=

e12

=

Austria (1. osa)

=

NKS167/2013

=

määrus (EL) nr 167/2013, millele eelneb riikliku väikeseeria tähis (2. osa)

=

00001

=

tüübikinnituse järjenumber (4. osa)

=

01

=

laienduse number (5. osa)

Madalmaades välja antud ja viis korda laiendatud kogu masina tüübikinnituse numbri näide:

e4*167/2013*10690*05

=

e4

=

Madalmaad (1. osa)

=

167/2013

=

määrus (EL) nr 167/2013 (2. osa)

=

10690

=

tüübikinnituse järjenumber (4. osa)

=

05

=

laienduse number (5. osa)

Tabel 6-1

Süsteemide, osiste või eraldi seadiste ELi tüübikinnitustunnistuste numeratsioonisüsteemi kodifitseerimine

I LOETELU. Jõuseadme võimsuse ja keskkonnatoime nõuded

Süsteem, osis või eraldi seadis

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr

Tähtnumbriline tähis

Süsteem: mootori või mootoritüüpkonna paigaldamine

2015/96

A

Süsteem: väline müratase

2015/96

B

Osis või eraldi seadis: mootor või mootoritüüpkond

2015/96

C


II LOETELU. Masina kasutusohutuse nõuded

Süsteem, osis või eraldi seadis

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr

Tähtnumbriline tähis

Süsteem: juhi teavitamine

2015/208

D

Süsteem: valgustus- ja valgussignaalseadiste paigaldamine

2015/208

E

Süsteem: elektromagnetiline kokkusobivus

2015/208

F

Süsteem: helisignaalseadis(t)e paigaldamine

2015/208

G

Süsteem: tahavaatepeeglite paigaldamine

2015/208

H

Süsteem: roomikmasina veermiku paigaldamine

2015/208

I

Eraldi seadis: elektriliste või elektrooniliste alakoostude elektromagnetiline kokkusobivus

2015/208

J

Osis või eraldi seadis: lisaraskused

2015/208

K

Osis või eraldi seadis: külgmine ja/või tagumine allasõidutõke

2015/208

L

Osis: rehv

2015/208

M

Osis või eraldi seadis: mehaaniline haakeseadis (dünaamiline koormuskatse)

2015/208

ND

Osis või eraldi seadis: mehaaniline haakeseadis (staatiline koormuskatse)

2015/208

NS


III LOETELU. Masina pidurdusnõuded

Süsteem, osis või eraldi seadis

Komisjoni delegeeritud määrus (EL)

Tähtnumbriline tähis

Süsteem: pidurdamine

2015/68

P


IV LOETELU. Masina konstruktsiooniga seotud ja üldised tüübikinnitusnõuded

Süsteem, osis või eraldi seadis

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr

Tähtnumbriline tähis

Süsteem: juhile kuuldav müratase

1322/2014

R

Süsteem: turvavööde kinnituspunktid

1322/2014

S

Süsteem: kaitse ohtlike ainete eest

1322/2014

T

Eraldi seadis: ümbermineku kaitsekonstruktsioon (dünaamilised koormuskatsed)

1322/2014

U1

Eraldi seadis: ümbermineku kaitsekonstruktsioon (roomiktraktorid)

1322/2014

U2

Eraldi seadis: ümbermineku kaitsekonstruktsioon (staatilised koormuskatsed)

1322/2014

U3

Eraldi seadis: ümbermineku kaitsekonstruktsioon (kitsa rööpmega traktorite esiossa paigaldatav ümbermineku kaitsekonstruktsioon, staatilised koormuskatsed)

1322/2014

U4S

Eraldi seadis: ümbermineku kaitsekonstruktsioon (kitsa rööpmega traktorite esiossa paigaldatav ümbermineku kaitsekonstruktsioon, dünaamilised koormuskatsed)

1322/2014

U4D

Eraldi seadis: ümbermineku kaitsekonstruktsioon (kitsa rööpmega traktorite tagaossa paigaldatav ümbermineku kaitsekonstruktsioon, staatilised koormuskatsed)

1322/2014

U5S

Eraldi seadis: ümbermineku kaitsekonstruktsioon (kitsa rööpmega traktorite tagaossa paigaldatav ümbermineku kaitsekonstruktsioon, dünaamilised koormuskatsed)

1322/2014

U5D

Eraldi seadis: langevate esemete eest kaitsev konstruktsioon

1322/2014

V

Osis või eraldi seadis: juhiiste (A-kategooria – klass I)

1322/2014

W1

Osis või eraldi seadis: juhiiste (A-kategooria – klass II)

1322/2014

W2

Osis või eraldi seadis: juhiiste (A-kategooria – klass III)

1322/2014

W3

Osis või eraldi seadis: juhiiste (B-kategooria)

1322/2014

W4

Osis või eraldi seadis: turvavööd (klass)

1322/2014

X

Eraldi seadis: kaitse läbistavate esemete eest

1322/2014

Y


VII LISA

Katsetulemuste lehe vorm

1.   Üldnõuded

1.1.   Tüübikinnitusasutus lisab määruse (EL) nr 167/2013 artikli 25 lõike 3 kohaselt ELi tüübikinnitustunnistusele katsetulemuste lehe käesoleva lisa 1. liites esitatud vormis.

1.2.   Andmetest peab alati selgelt nähtuma, millise variandi või versiooni kohta need kehtivad. Ühe versiooni kohta võib olla ainult üks tulemus. Mitme tulemuse kombinatsioon ühe versiooni kohta on siiski lubatud, kui see viitab halvimale võimalikule juhule. Viimasel juhul tuleb lisada märkus, et tärniga (*) märgistatu kohta on esitatud ainult kõige ebasoodsam tulemus.

1. liide

Katsetulemuste lehe näidis

ELi KATSETULEMUSTE LEHT

NÄIDIS

Formaat: A4 (210 × 297 mm)

KATSETULEMUSED

(Täidab ELi tüübikinnitusasutus ja lisatakse masina ELi tüübikinnitustunnistusele)

1.   Välise mürataseme mõõtmise tulemused

Mõõdetud kooskõlas komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/96 III lisaga, mida on viimati muudetud komisjoni delegeeritud määrusega (EL) nr …/… (1) (3).

Variant/versioon:

Liikumisel:

… dB(A)

… dB(A)

… dB(A)

Paigalseisul:

… dB(A)

… dB(A)

… dB(A)

Mootori pöörlemiskiirus:

… min– 1

… min– 1

… min– 1

2.   Heitgaaside mõõtmise tulemused

Mõõdetud kooskõlas

komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/96 I lisaga, mida on viimati muudetud komisjoni delegeeritud määrusega (EL) (nr) …/… (1) (3): jah/ei (1);

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 97/68/EÜ XII lisaga, mida on viimati muudetud (komisjoni) (1) direktiiviga …/…/EL (1) (4): jah/ei (1);

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 595/2009, mida on viimati muudetud komisjoni delegeeritud (1) /Euroopa Parlamendi ja nõukogu (1) määrusega (EL) (nr) …/… (1) (5): jah/ei (1) või

UNECE eeskirja nr 96 04-seeria muudatuste 4B lisaga (ELT L 88, 22.3.2014, lk 1): jah/ei (1).

2.1.   Maanteevälise püsikatsetsükli (NRSC)/Euroopa püsikatsetsükli (ESC)/maailma ühtlustatud püsikatsetsükli (WHSC) (1) lõplikud katsetulemused (sh halvendustegur):

Variant/versioon

Etapp

CO

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

HC

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

NOx (6)

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

HC + NOx

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

Tahked osakesed

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

CO2

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

2.2.   Maanteevälise siirdekatsetsükli (NRTC)/Euroopa siirdekatsetsükli (ETC)/maailma ühtlustatud siirdekatsetsükli (WHTC) (1) lõplikud katsetulemused (sh halvendustegur ning kuum- ja külmkäivitusega siirdekatsetsüklite kaalutud keskmine) (2):

Variant/versioon

Etapp

CO

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

HC

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

NOx

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

Mittemetaansed süsivesinikud (NMHC)

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

CH4

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

Tahked osakesed

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

NRTC kuumkäivitustsükli CO2

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

NRTC kuumkäivitustsükli töö

… kWh

… kWh

… kWh

Regenereerimiseta kuumkäivitustsükli töö

… kWh

… kWh

… kWh

3.   Juhile kuuldav müratase

Mõõdetud kooskõlas komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 1322/2014 XIII lisaga, mida on viimati muudetud komisjoni delegeeritud määrusega (EL) nr …/… (1) (3).

Variant/versioon:

Juhile kuuldav müratase

… dB(A)

… dB(A)

… dB(A)

Katsemeetod:

 

 

 

1. katsemeetod komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 1322/2014 XIII lisa punkti 2 kohaselt (1)

2. katsemeetod komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 1322/2014 XIII lisa punkti 3 kohaselt (1)

 

 

 

4.   Pidurdustõhusus

Mõõdetud kooskõlas komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/68 II lisaga, mida on viimati muudetud komisjoni delegeeritud määrusega (EL)…/… (1) (3).

 

Masina teljed

Võrdlusteljed

Staatiline mass (P)

Ratastele vajalik pidurdusjõud

Kiirus

Katsemass

Pe = Fe/g

Ratastele mõjuv pidurdusjõud

Kiirus

kg

N

km/h

kg

N

km/h

1. telg

2. telg

3. telg

4. telg

 

 

 

 

 

 


Ühele teljele mõjuv pidurdusjõud T (N)

I tüüp

III tüüp

1. telg

2. telg

3. telg

T1 = … % Fe

T2 = … % Fe

T3 = … % Fe

T1 = … % Fe

T2 = … % Fe

T3 = … % Fe

Eeldatav piduri täiturmehhanismi käik (mm)

Formula

1. telg

2. telg

3. telg

s1 = …

s2 = …

s3 = …

s1 = …

s2 = …

s3 = …

Keskmine telgsurvejõud ThA (N)

1. telg

2. telg

3. telg

ThA1 = …

ThA2 = …

ThA3 = …

ThA1 = …

ThA2 = …

ThA3 = …

Pidurdustõhusus (N)

Formula

1. telg

2. telg

3. telg

T1 = …

T2 = …

T3 = …

T1 = …

T2 = …

T3 = …

Masina pidurdustõhusus

Formula

0-tüübi katseks esitatud haakemasina katsetulemus (E)

I tüüp kuumade piduritega

(eeldatav)

III tüüp kuumade piduritega

(eeldatav)

 

 

 

Kuumade pidurite tõhususnõuded I, II või III tüübi katseks

 

≥ 0,36 vmax > 30 km/h

või

≥ 0,26 vmax ≤ 30 km/h

ja

≥ 0,60 E

≥ 0,40

ja

≥ 0,60 E

Selgitavad märkused 1. liite kohta

(Joonealuste märkuste tähised, joonealused märkused ja selgitavad märkused, mida ei lisata katsetulemuste lehele)

(1)

Mittevajalik maha tõmmata.

(2)

Mittevajalik kirje maha tõmmata.

(3)

Märkida komisjoni delegeeritud määruse kõige viimane muudetud versioon, mis vastab ELi tüübikinnituse suhtes kohaldatule.

(4)

Kui ühte või mitut direktiivi 97/68/EÜ artiklit on muudetud, märkida ainult kõige viimane muudetud versioon, mis vastab ELi tüübikinnituse suhtes kohaldatule.

(5)

Kui ühte või mitut määruse (EL) nr 595/2009 artiklit on muudetud, märkida ainult kõige viimane muudetud versioon, mis vastab ELi tüübikinnituse suhtes kohaldatule.

(6)

Mitte märkida NOx väärtust, kui katsearuandes on esitatud vaid NOx ja HC kombinatsiooni väärtus.


VIII LISA

Katsearuande vorm

1.   Üldnõuded katsearuande vormile

1.1.   Kinnitusasutus koostab iga määruse (EL) nr 167/2013 I lisas loetletud õigusakti kohaldamiseks vajaliku katsearuande vormi kooskõlas oma heade tavade eeskirjadega.

1.2.   Vorm peab sobima iga katsetüübi kajastamiseks ja vältida tuleks vääritimõistmise või väärkasutuse võimalust. Erilist tähelepanu tuleks pöörata katseandmete esitamisele ja nende arusaadavusele.

1.2.1.   Pealkirjad peaksid olema võimalikult suurel määral ühtlustatud.

1.3.   Katsearuanne koostatakse ühes ELi ametlikus keeles, mille määrab kinnitusasutus.

1.3.1.   Kui katse on tehtud mõnes muus liikmesriigis kui tüübikinnitustaotlust käsitlev liikmesriik, võib kinnitusasutus nõuda taotlejalt katsearuande kinnitatud tõlget.

1.4.   Esitada võib ainult katsearuande kinnitatud koopiaid.

1.5.   Kui katsete tegemiseks on vajalik kalibreerimine, tuleb katsearuannetele lisada kalibreerimistõend(id). Kalibreerimistõend peab vastama standardi EN ISO/IEC 17025:2005 „Katse- ja kalibreerimislaborite kompetentsuse üldnõuded” punktis 5.10 „Tulemuste dokumenteerimine” sätestatule.

2.   Nõuded katsearuannete sisule

Katsearuanded peavad sisaldama järgmist teavet:

2.1.   pealkiri (näiteks „Katsearuanne … kohta”);

2.2.   tehnilise teenistuse nimi ja aadress ning koht, kus katsed ja/või kalibreerimine tehti, kui see erineb tehnilise teenistuse aadressist;

2.3.   katsearuande või kalibreerimistõendi unikaalne identifitseerimistunnus (nt seerianumber) ja igal leheküljel identifitseerimistunnus, mis tagab, et lehekülge loetakse katsearuande või kalibreerimistõendi osaks, ning katsearuande või kalibreerimistõendi lõppemise selge tähis;

2.3.1.   katsearuannete ja kalibreerimistõendite paberkoopiatel tuleks esitada ka lehekülje number ja lehekülgede koguarv;

2.4.   märge selle kohta, et katsearuannet tohib osaliselt reprodutseerida üksnes tehnilise teenistuse kirjalikul loal;

2.5.   üldteave masinate kohta vastavalt käesoleva määruse I lisa B osa punktis 5 esitatud teatise punktis 1;

2.5.1.   teabes peab olema näidatud, millise variandi ja/või versiooni kohta see käib. Ühe versiooni kohta võib olla ainult üks katsetulemus. Mitme katsetulemuse kombinatsioon ühe versiooni kohta on siiski lubatud, kui see viitab halvimale võimalikule juhule. Sel juhul tuleb lisada märkus, et tärniga (*) märgistatu kohta on esitatud ainult kõige ebasoodsam tulemus;

2.6.   üldteave katsetatud masinate süsteemi(de), osis(t)e või eraldi seadis(t)e kohta vastavalt käesoleva määruse I lisa B osa punktis 5 esitatud teatise punktis 2;

2.7.   katsetulemusi oluliselt mõjutanud osade ja lisaseadiste tunnusnumbrid ning kirjeldus;

2.8.   kasutatud katsemeetod;

2.8.1.   katsetatud või kalibreeritud objekti(de) kättesaamise kuupäev, kui see on tulemuste kehtivuse ja kohaldamise seisukohalt määrava tähtsusega, ning katse tegemise või kalibreerimise kuupäev;

2.9.   katset mõjutanud keskkonnatingimused: õhurõhk (kPa), suhteline õhuniiskus (%), ümbritseva õhu temperatuur (K), tuule kiirus ja suund katserajal (km/h) jne;

2.10.   masina olukord, mis mõjutas katset, näiteks paigaldatud lisaseadised, tegelikud massid, katsepinge, rehvimõõdud, rehvirõhud jne;

2.11.   üksikasjalik kirjeldus katsetatud masina, süsteemi, osise või eraldi seadise karakteristikute kohta, mis on katsetulemusi oluliselt mõjutanud;

2.12.   kui katsetatud on masinat, süsteemi, osist või eraldi seadist, mille puhul esineb mitu nõutavate tulemuste seisukohast kõige ebasoodsamat näitajat (st halvim võimalik juhtum), peab katsearuandes olema viide selle kohta, kuidas tootja on kokkuleppel tehnilise teenistusega valiku teinud;

2.13.   asjakohastes õigusaktides määratletud mõõtmiste tulemused ning kui see on nõutav, siis kohaldatavad piirnormid ja künnisväärtused ning mõõtühikud;

2.14.   Iga punktis 2.12 osutatud mõõtmise kohta tehtud otsus: positiivne või negatiivne;

2.15.   kui see on asjakohane, siis märge selle kohta, et tulemused on seotud üksnes katsetatud või kalibreeritud objektidega;

2.16.   üksikasjalik vastavuskinnitus mitmesuguste kohustuslike tingimuste (st tingimuste, mille puhul mõõtmisi ei nõuta) täitmise kohta;

2.17.   kui lisaks õigusaktides ette nähtud katsemeetoditele on lubatud muud katsemeetodid, tuleb aruandes kirjeldada kasutatud katsemeetodit. Sama tuleb teha ka siis, kui lisaks õigusaktides sätestatud tingimustele on lubatud kohaldada alternatiivseid tingimusi;

2.18.   katsetamise ajal tehtavate fotode arvu otsustab kinnitusasutus. Virtuaalse katsetamise korral võib fotod asendada ekraanipiltide või muude sobivate tõenditega;

2.19.   katse tegemise eest vastutav tehniline teenistus ning katsearuande väljastanud isiku(te) nimi/nimed, ametikoht/ametikohad ja allkiri/allkirjad;

2.20.   tehtud järeldused;

2.21.   kui on esitatud arvamusi, oletusi või tõlgendusi, peab tehniline teenistus dokumenteerima, mille põhjal need on tehtud. Arvamused ja tõlgendused peavad katsearuandes olema nõuetekohaselt dokumenteeritud ja vastavalt tähistatud;

2.21.1.   alljärgnev teave, kui see on katsetulemuste tõlgendamiseks vajalik:

a)

kõrvalekalded katsemeetodist, katsemeetodi täiendused või väljajätmised katsemeetodist ning teave konkreetse katse kohta;

b)

kui see on asjakohane, siis avaldus nõuetele ja/või spetsifikatsioonidele vastavuse/mittevastavuse kohta;

c)

kui see on asjakohane, siis märge hinnangulise mõõtemääramatuse kohta; teave määramatuse kohta tuleb katsearuannetes esitada juhul, kui see on asjakohane katsetulemuste kehtivuse või kohaldamise seisukohalt, kui nii on ette nähtud tootja juhistes või kui määramatus mõjutab spetsifikatsioonis ette nähtud piirväärtuse järgimist;

d)

arvamused ja tõlgendused punkti 2.21.2 kohaselt (kui asjakohane ja vajalik);

e)

lisateave;

2.21.2.   katsearuandes kajastatud arvamused ja tõlgendused võivad muu hulgas hõlmata järgmist:

a)

arvamus katsetulemuste nõuetele vastavuse/mittevastavuse avalduse kohta;

b)

soovitused tulemuste kasutamise kohta;

c)

juhised parenduste tegemiseks;

d)

kui arvamused ja tõlgendused pärinevad tootjaga vahetult peetud arutelust, tuleks esitada see arutelu.

3.   Erisätted

3.1.   Tehniliste nõuete puhul, mis on sätestatud määruse (EL) nr 167/2013 alusel vastu võetud delegeeritud õigusaktides ja mille aluseks on

a)

UNECE eeskirjad, nt UNECE eeskiri nr 13 ühtsete sätete kohta, milles käsitletakse M-, N- ja O-kategooria sõidukite tüübikinnitust seoses pidurdamisega (ELT L 257, 30.9.2010, lk 1),

b)

põllu- ja metsamajanduses kasutatavate traktorite kaitsekonstruktsioonide ametliku katsetamise OECD standardid, nt OECD standard 7 põllu- ja metsamajanduses kasutatavate kitsa rööpmega ratastraktorite tagumiste ümbermineku kaitsekonstruktsioonide ametliku katsetamise kohta, või

c)

EN/ISO standardid, nt standard EN 15695-1 kabiini klassifikatsiooni ning nõuete ja katsemeetodite kohta seoses juhi kaitsega ohtlike ainete eest,

peavad katsearuanded sisaldama sama tehnilist teavet ja see teave peab olema esitatud samas järjekorras, nagu on ette nähtud UNECE eeskirjas, OECD standardis ja EN/ISO standardis esitatud katsearuannete vormides.

3.2.   Katsearuandeid, mis on väljastatud direktiivi 2003/37/EÜ, direktiivi 97/68/EÜ, määruse (EL) nr 595/2009, direktiivi 2007/46/EÜ sätete või määruses (EL) nr 167/2013 nimetatud rahvusvaheliste eeskirjade ja selle määruse alusel vastu võetud delegeeritud ja rakendusaktide kohaselt, aktsepteeritakse määruse (EL) nr 167/2013 kohase tüübikinnituse eesmärgil järgmiste osiste ja eraldi seadiste puhul tabelis 8-1 sätestatud tingimustel:

Tabel 8-1

Osiste ja eraldi seadiste katsearuanded, mida võib esitada määruse (EL) nr 167/2013 kohasel tüübikinnituse taotlemisel

Osis või eraldi seadis

Aktsepteerimise tingimused

Osis või eraldi seadis: mootor või mootoritüüpkond

Katsearuanne on väljastatud kooskõlas direktiiviga 2000/25 (1), mida on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2014/43/EL (2);

katsearuanne on väljastatud kooskõlas direktiiviga 97/68/EÜ, mida on muudetud komisjoni direktiiviga 2012/46/EL (3);

katsearuanne on väljastatud kooskõlas määrusega (EÜ) nr 595/2009 ja

katsearuanne on väljastatud kooskõlas UNECE eeskirja nr 96 04-seeria muudatuste 4B lisaga (ELT L 88, 22.3.2014, lk 1).

Eraldi seadis: elektriliste või elektrooniliste alakoostude elektromagnetiline kokkusobivus

Katsearuanne on väljastatud kooskõlas direktiiviga 2009/64/EÜ (4), kui katseseadmeid on ajakohastatud seoses alljärgnevaga:

masinate lai- ja kitsasribakiirgus;

elektrooniliste alakoostude lai- ja kitsasribakiirgus;

mõõteseadmed ja katsekoht vastavad Rahvusvahelise Raadiohäirete Erikomisjoni (CISPR) väljaannete seeria nr 16-1 nõuetele;

masinate lai- ja kitsasribakiirgus;

antenni kalibreerimine võib olla kooskõlas CISPRi väljaande nr 12 kuuenda trüki C lisas kirjeldatud meetodiga, ja

katsearuanne on väljastatud kooskõlas UNECE eeskirja nr 10 04-seeria muudatuste, 4. versiooni 1. paranduse, 04-seeria muudatuste 1. täiendusega (ELT L 254, 20.9.2012, lk 1).

Osis või eraldi seadis: lisaraskused

Katsearuanne on väljastatud kooskõlas direktiiviga 2009/63/EÜ (5).

Osis või eraldi seadis: külgmine ja/või tagumine allasõidutõke

Katsearuanne on väljastatud kooskõlas direktiiviga 89/297/EÜ (6) (O3- ja O4-kategooria masinad);

katsearuanne on väljastatud kooskõlas UNECE eeskirja nr 73 01-seeria muudatustega (O3- ja O4-kategooria masinad) (ELT L 122, 8.5.2012, lk 1); ja

katsearuanne on väljastatud kooskõlas direktiiviga 70/221/EMÜ (7), mida on muudetud komisjoni direktiiviga 2006/20/EÜ (8) (O-kategooria masinad).

Osis või eraldi seadis: mehaaniline haakeseadis

Katsearuanne on väljastatud kooskõlas direktiiviga 2009/144/EÜ (9):

dünaamilist või staatilist katsemeetodit võib kasutada ainut masinate puhul, mille kiirusindeks on „a”: suurim valmistajakiirus ei ületa 40 km/h;

dünaamilist katsemeetodit võib kasutada masinate puhul, mille kiirusindeks on „b”: suurim valmistajakiirus on üle 40 km/h

Eraldi seadis: ümbermineku kaitsekonstruktsioon (dünaamilised koormuskatsed)

Katsearuanne on väljastatud kooskõlas OECD põllu- ja metsamajanduses kasutatavate traktorite kaitsekonstruktsioonide ametliku katsetamise (dünaamiline koormuskatse) standardiga (OECD standard 3, 2012. aasta väljaanne, veebruar 2012).

Eraldi seadis: ümbermineku kaitsekonstruktsioon (roomiktraktorid)

Katsearuanded on väljastatud kooskõlas OECD põllu- ja metsamajanduses kasutatavate roomiktraktorite kaitsekonstruktsioonide ametliku katsetamise standardiga (OECD standard 8, 2012. aasta väljaanne, veebruar 2012).

Eraldi seadis: ümbermineku kaitsekonstruktsioon (staatilised koormuskatsed)

Katsearuanded on väljastatud kooskõlas OECD põllu- ja metsamajanduses kasutatavate traktorite kaitsekonstruktsioonide ametliku katsetamise (staatiline koormuskatse) standardiga (OECD standard 4, 2012. aasta väljaanne, veebruar 2012).

Eraldi seadis: ümbermineku kaitsekonstruktsioon (kitsa rööpmega traktorite esiossa paigaldatav ümbermineku kaitsekonstruktsioon)

Katsearuanded on kooskõlas OECD põllu- ja metsamajanduses kasutatavate kitsa rööpmega ratastraktorite eesmiste ümbermineku kaitsekonstruktsioonide ametliku katsetamise standardiga (OECD standard 6, 2012. aasta väljaanne, veebruar 2012).

Eraldi seadis: ümbermineku kaitsekonstruktsioon (kitsa rööpmega traktorite tagaossa paigaldatav ümbermineku kaitsekonstruktsioon)

Katsearuanded on kooskõlas OECD põllu- ja metsamajanduses kasutatavate kitsa rööpmega ratastraktorite tagumiste ümbermineku kaitsekonstruktsioonide ametliku katsetamise standardiga (OECD standard 7, 2012. aasta väljaanne, veebruar 2012).

Eraldi seadis: langevate esemete eest kaitsev konstruktsioon

Katsearuanne on väljastatud kooskõlas direktiiviga 2009/144/EÜ, mida on muudetud komisjoni direktiiviga 2010/52/EL (10), või OECD põllu- ja metsamajanduses kasutatavate traktorite langevate esemete eest kaitsvate konstruktsioonide ametliku katsetamise standardiga 10, 2009. aasta väljaanne, veebruar 2009.

Osis või eraldi seadis: juhiiste

Katsearuanne on väljastatud kooskõlas nõukogu direktiiviga 78/764/EMÜ (11), mida on muudetud komisjoni direktiiviga 1999/57/EÜ (12).

Osis või eraldi seadis: turvavööd

Katsearuanne on väljastatud kooskõlas UNECE eeskirja nr 16 06-seeria muudatuste 1. täiendusega (ELT L 233, 9.9.2011, lk 1).

Eraldi seadis: kaitse läbistavate esemete eest

Katsearuanne on väljastatud kooskõlas direktiiviga 2009/144/EÜ, mida on muudetud komisjoni direktiiviga 2010/52/EL, ja

katsearuanne on väljastatud kooskõlas UNECE eeskirja nr 43 00-seeria muudatuste 12. täienduse 14. lisaga (ELT L 230, 31.8.2010, lk 119).


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/25/EÜ, 22. mai 2000, põllumajandus- ja metsatraktorite mootoritest paisatavate gaasiliste ja tahkete osakeste heitmete vastu võetavate meetmete kohta millega muudetakse nõukogu direktiivi 74/150/EMÜ (EÜT L 173, 12.7.2000, lk 1).

(2)  Komisjoni direktiiv 2014/43/EL, 18. märts 2014, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/EÜ (põllumajandus- ja metsatraktorite mootoritest paisatavate gaasiliste ja tahkete osakeste heitmete vastu võetavate meetmete kohta) I, II ja III lisa (ELT L 82, 20.3.2014, lk 12).

(3)  Komisjoni direktiiv 2012/46/EL, 6. detsember 2012, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 97/68/EÜ väljaspool teid kasutatavatele liikurmasinatele paigaldatavate sisepõlemismootorite heitgaaside ja tahkete heitmete vähendamise meetmeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (ELT L 353, 21.12.2012, lk 80).

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/64/EÜ, 13. juuli 2009, põllu- või metsamajanduslike traktorite tekitatud raadiohäirete summutamise (elektromagnetiline ühilduvus) kohta (ELT L 216, 20.8.2009, lk 1).

(5)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/63/EÜ, 13. juuli 2009, põllu- või metsamajanduslike ratastraktorite teatavate osade ja omaduste kohta (ELT L 241, 19.8.2009, lk 23).

(6)  Nõukogu direktiiv 89/297/EMÜ, 13. aprill 1989, teatavate mootorsõidukite ja nende haagiste külgmisi allasõidutõkkeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 124, 13.4.1989, lk 1).

(7)  Nõukogu direktiiv 70/221/EMÜ, 20. märts 1970, mootorsõidukite ja nende haagiste vedelkütusepaake ja tagumisi allasõidutõkkeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 76, 6.4.1970, lk 23).