25.3.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 79/18


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2015/500,

24. märts 2015,

milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses kattuvuse kohandamise kohaldamisele järelevalveasutuse heakskiidu andmise puhul järgitavate menetlustega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2009/138/EÜ

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2009. aasta direktiivi 2009/138/EÜ kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta (Solventsus II), (1) eriti selle artikli 86 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivi 2009/138/EÜ artikkel 77b võimaldab kindlustus- ja edasikindlustusandjatel kohaldada asjakohase riskivaba intressikõvera suhtes kattuvuse kohandamist, kui järelevalveasutused on selle eelnevalt heaks kiitnud ja täidetud on teatavad tingimused. Tuleb kehtestada eeskirjad menetluste kohta, mida järgitakse kattuvuse kohandamise kohaldamise heakskiitmisel.

(2)

Selleks et taotlust loetaks täielikuks, peaks see sisaldama kogu järelevalveasutuste hinnanguks ja otsuseks vajalikku ja asjakohast teavet. Järelevalveasutuste hinnangutele ja otsustele ühtlustatud aluse loomiseks peaks taotlus sisaldama tõendeid selle kohta, et kõik direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 77b sätestatud tingimused on täidetud.

(3)

Kattuvuse kohandamise taotlemine on riskijuhtimise ja kapitali planeerimisega seotud strateegiline otsus. Võttes arvesse direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 40 sätestatud haldus-, juht- või järelevalveorgani lõplikku vastutust normide täitmise eest, tuleks põhjalikult kaaluda tema osalemist taotlemisega seotud otsustusprotsessis.

(4)

Lisaks direktiivi 2009/138/EÜ artiklile 77b on kõnealuse direktiivi artiklites 44, 45 ja 77c sätestatud ka muud nõuded, mida kohaldatakse kõikide kindlustus- ja edasikindlustusandjate suhtes, kes kasutavad kattuvuse kohandamist. Taotlus peaks seetõttu sisaldama tõendeid, et heakskiidu andmisel täidetakse kõiki neid nõudeid.

(5)

Kattuvuse kohandamise heakskiitmisel järgitavate menetlustega on ette nähtud järelevalveasutuste ning kindlustus- ja edasikindlustusandjate pidev teabevahetus. See hõlmab teabevahetust terve järelevalvemenetluse vältel, sealhulgas enne ametliku taotluse esitamist järelevalveasutustele ning pärast taotluse heakskiitmist. Pidev teabevahetus on vajalik selle tagamiseks, et järelevalveasutuse hinnangud põhineksid asja- ja ajakohasel teabel ning tõenditel.

(6)

Menetluse sujuvuse ja tõhususe tagamiseks peaks järelevalveasutustel olema enne otsustamist, kas taotlus lõplikult heaks kiita või tagasi lükata, võimalik nõuda, et kindlustus- ja edasikindlustusandjad muudaksid taotlust, et käsitleda valdkondi, mille kohta esitatud tõenditest ei piisa direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 77b sätestatud asjakohaste tingimuste täitmise tõendamiseks.

(7)

Lisaks taotlusele lisatud tõendite arvessevõtmisele peaksid järelevalveasutused direktiivi 2009/138/EÜ nõuete täitmise üle otsuse tegemisel kaaluma ka muid asjakohaseid tegureid.

(8)

Kuna kattuvuse kohandamise portfelle võidakse valitseda tegevuse jätkuvuse põhimõttel, peaks kindlustus- ja edasikindlustusandjatel, kes on saanud heakskiidu kasutada kattuvuse kohandamist vastavate kohustiste hindamiseks, olema ka võimalik kasutada seda kohandamist kindlustuslepingutest tulenevate tulevaste kohustuste hindamiseks sel määral, mil kõnealustel kohustustel ja neile vastavatel varadel on samad omadused kui algses kattuvuse kohandamise portfellis sisalduvatel kohustustel ja varadel ning mil nendega sellest tulenevalt kaasnevad asjaomase kindlustus- või edasikindlustusandja jaoks ka samad riskid.

(9)

Kuna direktiivi 2009/138/EÜ kohased erinevad heakskiitmise taotlused on omavahel seotud, peaks kindlustus- või edasikindlustusandja kattuvuse kohandamise heakskiitmise taotlemisel teavitama järelevalveasutust muudest direktiivi 2009/138/EÜ artikli 308a lõikes 1 nimetatud elemente käsitlevatest taotlustest, mis on menetluses või mida on kavas esitada järgmise kuue kuu jooksul. Selline nõue on vajalik selle tagamiseks, et järelevalveasutuse hinnangud põhineksid läbipaistval ja erapooletul teabel.

(10)

Käesolev määrus tugineb Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) poolt Euroopa Komisjonile esitatud rakenduslike tehniliste standardite eelnõule.

(11)

Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve on korraldanud avalikud konsultatsioonid käesoleva määruse aluseks olevate rakenduslike tehniliste standardite eelnõu kohta, analüüsinud potentsiaalseid seonduvaid kulusid ja kasu ning küsinud arvamust kindlustuse ja edasikindlustuse sidusrühmade kogult, mis asutati vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1094/2010 artiklile 37 (2).

(12)

Et suurendada õiguskindlust järelevalvekorra suhtes, mida kohaldatakse direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 308a sätestatud järkjärgulise kohaldamise perioodil, mis algab 1. aprillil 2015, on oluline tagada, et käesolev määrus jõustuks nii pea kui võimalik, järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Kattuvuse kohandamise kasutamise taotlemine

1.   Kattuvuse kohandamise kasutamist taotlevad kindlustus- või edasikindlustusandjad esitavad järelevalveasutustele kirjalikult eelneva heakskiitmise taotluse.

2.   Taotlus esitatakse ühes selle liikmesriigi ametlikus keeles, kus asub kindlustus- või edasikindlustusandja peakontor, või järelevalveasutusega eelnevalt kokku lepitud keeles, ning see peab sisaldama vähemalt käesoleva määruse artiklitega 3–6 nõutud teavet.

3.   Kindlustus- ja edasikindlustusandjad tagavad, et taotlus sisaldab ka mis tahes muud asjakohast teavet, mis nende arvates võiks olla vajalik järelevalveasutuse hinnanguks ja otsuseks. Taotlus peab sisaldama dokumentaalseid tõendeid kindlustus- või edasikindlustusandja sisemise otsustamisprotsessi kohta seoses taotlusega.

4.   Kui taotlus esitatakse mitme kindlustus- või edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste portfelli suhtes, esitatakse taotluses käesoleva määruse artiklitega 3–6 nõutud tõendid iga taotlusega hõlmatud portfelli kohta eraldi.

Artikkel 2

Määratud varaportfelliga seonduv taotluse sisu

Direktiivi 2009/138/EÜ artikli 77b lõike 1 punktiga a nõutud määratud varaportfelliga seoses peab taotlus sisaldama vähemalt järgmist:

a)

tõendid selle kohta, et määratud varaportfell vastab kõigile direktiivi 2009/138/EÜ artikli 77b lõikes 1 täpsustatud asjakohastele tingimustele;

b)

määratud portfelli kaasatud varade üksikasjad, mis hõlmavad ridade kaupa esitatavat teavet varade kohta ning protseduuri selliste varade rühmitamiseks varaklassi, krediidikvaliteedi ja kestuse alusel, et määrata kindlaks direktiivi 2009/138/EÜ artikli 77c lõike 1 punktis b osutatud alushinnavahe;

c)

kirjeldus protsessist, mida kasutatakse määratud varaportfelli säilitamiseks vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 77b lõike 1 punktile a, sealhulgas protsessist, mida kasutatakse rahavoogude olulise muutumise korral oodatavate rahavoogude kattuvuse säilitamiseks.

Artikkel 3

Kindlustus- või edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste portfelliga seonduv taotluse sisu

Seoses kindlustus- või edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste portfelliga, mille suhtes kavatsetakse kohaldada kattuvuse kohandamist, peab taotlus sisaldama vähemalt järgmist:

a)

tõendid selle kohta, et kindlustus- või edasikindlustuslepingutest tulenevad kohustused vastavad kõigile direktiivi 2009/138/EÜ artikli 77b lõike 1 punktides d, e, g ja j täpsustatud kriteeriumitele;

b)

suremusriski esinemisel kvantitatiivsed tõendid selle kohta, et kindlustus- või edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste portfelli parim hinnang ei suurene üle 5 % suremusriski stressi korral, mis on täpsustatud komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/35 (3) artiklis 52.

Artikkel 4

Rahavoogude kattuvuse tagamise ja portfelli valitsemisega seonduv kirjaliku taotluse sisu

Rahavoogude kattuvuse tagamise ning nõuetekohase kohustuste portfelli ja määratud varaportfelli valitsemisega seoses peab taotlus sisaldama vähemalt järgmist:

a)

kvantitatiivsed tõendid selle kohta, et on täidetud direktiivi 2009/138/EÜ artikli 77b lõike 1 punktis c sätestatud kriteeriumid, sealhulgas kvantitatiivne ja kvalitatiivne hinnang selle kohta, kas mis tahes mittekattuvus ei too kaasa riske, mis on olulised võrreldes riskidega, mis on olemuslikud sellise kindlustustegevuse puhul, mille suhtes kavatsetakse kattuvuse kohandamist kohaldada;

b)

tõendid selle kohta, et vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 77b lõike 1 punktile b on kehtestatud asjakohased protsessid kohustuste portfelli ja määratud varaportfelli nõuetekohaseks kindlaksmääramiseks, nende korraldamiseks ja haldamiseks eraldi kindlustus- või edasikindlustusandja muust tegevusest ning selle tagamiseks, et määratud varaportfelli kuuluvaid varasid ei saa kasutada kindlustus- või edasikindlustusandja muust tegevusest tuleneva kahjumi katmiseks;

c)

tõendid selle kohta, kuidas kohandatakse omavahendeid kooskõlas direktiivi 2009/138/EÜ artikliga 81, et kajastada mis tahes piiratumat ülekantavust;

d)

tõendid selle kohta, kuidas kohandatakse solventsuskapitalinõuet, et asjakohaselt kajastada riskide hajutamise mis tahes väiksemat ulatust. Vajaduse korral hõlmab see tõendeid selle kohta, et järgitakse delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikleid 216, 217 ja 234. Kui kindlustus- ja edasikindlustusandjad kavatsevad solventsuskapitalinõude arvutamiseks kasutada sisemudelit, kuid ei ole saanud selleks vajalikku järelevalveasutuse heakskiitu, esitatakse käesoleva lõikega nõutud tõendid nii standardvalemiga saadud tulemuste kui ka heakskiitmata sisemudeliga saadud tulemuste alusel.

Artikkel 5

Kirjaliku taotluse täiendav sisu

Lisaks käesoleva määruse artiklites 3–4 täpsustatud teabele peab taotlus sisaldama ka järgmist:

a)

kinnitus selle kohta, et direktiivi 2009/138/EÜ artikli 77b lõike 3 tingimused täidetakse, kui kattuvuse kohandamise kohaldamisele antakse järelevalveasutuse heakskiit;

b)

direktiivi 2009/138/EÜ artikli 44 lõike 2 alusel nõutav likviidsusplaan;

c)

direktiivi 2009/138/EÜ artikli 44 lõike 2a punkti b alusel nõutavad hinnangud;

d)

direktiivi 2009/138/EÜ artikli 45 lõike 2a alusel nõutavad hinnangud;

e)

kattuvuse kohandamise kindlaksmääramiseks kasutatava arvutusprotsessi üksikasjalik selgitus ja tutvustus vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 77c nõuetele;

f)

muude kindlustus- või edasikindlustusandja poolt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 308a lõikes 1 nimetatud järkjärgulise kohaldamise elementide heakskiitmiseks esitatud taotluste või nende taotluste loetelu, mida kavatsetakse esitada heakskiitmiseks järgmise kuue kuu jooksul.

Artikkel 6

Taotluse hindamine

1.   Järelevalveasutus kinnitab kindlustus- või edasikindlustusandja taotluse kättesaamist.

2.   Järelevalveasutus loeb taotluse täielikuks, kui see sisaldab kõiki käesoleva määruse artiklitega 2–5 nõutud tõendeid.

3.   Järelevalveasutus kinnitab, kas taotlus on täielik, 30 päeva jooksul alates taotluse kättesaamisest.

4.   Kui järelevalveasutus teeb kindlaks, et taotlus ei ole täielik, teavitab ta viivitamata kindlustus- või edasikindlustusandjat sellest, et heakskiitmise tähtaja arvestamine ei ole alanud, ja täpsustab, miks taotlust ei loeta täielikuks.

5.   Järelevalveasutus tagab, et ta teeb taotluse kohta otsuse kuue kuu jooksul alates täieliku taotluse kättesaamisest.

6.   Asjaolu, et järelevalveasutus on kinnitanud taotluse täielikkust, ei takista järelevalveasutust küsimast lisateavet, mis on vajalik hindamise läbiviimiseks. Täiendava teabe küsimisel täpsustatakse, millist lisateavet on vaja, ning nimetatakse lisateabe küsimise põhjused.

7.   Taotluse hindamisega seondub pidev teabevahetus kindlustus- või edasikindlustusandjaga ning sellega võib kaasneda järelevalveasutuste nõue kohandada kindlustus- või edasikindlustusandja väljapakutud viisi kattuvuse kohandamise kohaldamiseks. Kui järelevalveasutus teeb kindlaks, et kattuvuse kohandamise kohaldamine on võimalik heaks kiita tingimusel, et selles tehakse kohandusi, teavitab ta viivitamata kindlustus- ja edasikindlustusandjat kirjalikult nõutavatest kohandustest.

8.   Järelevalveasutuse poolt kooskõlas lõikega 6 või 7 lisateabe küsimise või kohanduste nõudmise kuupäeva ja järelevalveasutuse poolt sellise teabe või kohanduste kättesaamise kuupäeva vahelisi päevi ei loeta lõikes 5 sätestatud kuuekuulise ajavahemiku hulka.

9.   Kindlustus- ja edasikindlustusandjad tagavad, et kõik dokumentaalsed tõendid tehakse kogu taotluse hindamise vältel järelevalveasutusele kättesaadavaks, sealhulgas võimaluse korral elektroonilisel kujul.

10.   Kindlustus- või edasikindlustusandja teavitab järelevalveasutust kõigist muudatustest seoses oma taotluse üksikasjadega. Kui kindlustus- või edasikindlustusandja teavitab järelevalveasutust oma taotluse muutmisest, käsitatakse seda uue taotlusena, välja arvatud juhul, kui:

a)

muudatuse tingis järelevalveasutuse nõue lisateabe saamiseks või kohanduste tegemiseks või

b)

järelevalveasutus on veendunud, et muudatus ei mõjuta oluliselt tema hinnangut taotluse kohta.

11.   Kindlustus- või edasikindlustusandja võib taotluse tagasi võtta, teatades sellest kirjalikult mis tahes etapis enne järelevalveasutuse otsust. Kui kindlustus- või edasikindlustusandja esitab seejärel taotluse uuesti või esitab ajakohastatud taotluse, käsitab järelevalveasutus seda uue taotlusena.

Artikkel 7

Taotluse kohta otsuse tegemine

1.   Taotluse heakskiitmise üle otsuse tegemisel võib järelevalveasutus võtta arvesse muid tõendeid kui need, mis on loetletud käesoleva määruse artiklites 2–5, kui kõnealused tõendid on asjakohased direktiivi 2009/138/EÜ artikli 77b lõikes 1 ja artiklis 77c sätestatud tingimuste täitmise hindamiseks.

2.   Järelevalveasutuse otsusest taotluse heakskiitmise kohta teatatakse kirjalikult taotlusega samas keeles.

3.   Kui mitme kindlustus- või edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste portfelli suhtes on esitatud sama taotlus, võib järelevalveasutus otsustada kiita taotluse heaks mõne, kuid mitte kõigi taotluses käsitletava portfelli suhtes. Sellisel juhul täpsustatakse otsust käsitlevas kirjalikus teatises, milliste kindlustus- või edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste portfellide suhtes võib kohaldada kattuvuse kohandamist.

4.   Kui järelevalveasutus otsustab taotluse mõne või kõigi taotluses käsitletava portfelli suhtes tagasi lükata, esitab ta selgelt sellise otsuse põhjused.

5.   Kui kindlustus- ja edasikindlustusandjad saavad heakskiidu kohaldada kindlustus- ja edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste portfelli suhtes kattuvuse kohandamist, loetakse heakskiitva otsuse ulatust selliseks, et see hõlmab kõnealusele kattuvuse kohandamise portfellile tulevikus lisatavaid kindlustus- ja edasikindlustuslepingutest tulenevaid kohustusi ja varasid, tingimusel et kindlustus- ja edasikindlustusandjad suudavad tõendada järgmist:

a)

tulevastel kohustustel ja varadel on samad omadused kui heakskiidu saanud kattuvuse kohandamise portfellis sisalduvatel kohustustel ja varadel;

b)

kattuvuse kohandamise portfell vastab endiselt direktiivi 2009/138/EÜ asjakohastele tingimustele.

Artikkel 8

Järelevalveasutuse heakskiidu tühistamine

Kui järelevalveasutus leiab, et kindlustus- või edasikindlustusandja, kes on saanud heakskiidu kohaldada kattuvuse kohandamist, ei vasta enam direktiivi 2009/138/EÜ artikli 77b lõikes 1 või artiklis 77c sätestatud tingimustele, teavitab järelevalveasutus viivitamata kindlustus- või edasikindlustusandjat ning selgitab mittevastavuse laadi.

Artikkel 9

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 24. märts 2015

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 335, 17.12.2009, lk 1.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1094/2010, 24. november 2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/79/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 48).

(3)  Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2015/35, 10. oktoober 2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/138/EÜ kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta (Solventsus II) (ELT L 12, 17.1.2015, lk 1).