25.2.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 54/1


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2015/281,

26. november 2014,

millega asendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1215/2012 (kohtualluvuse ning kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades) I ja II lisa

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2012. aasta määrust (EL) nr 1215/2012 kohtualluvuse ning kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades, (1) eriti selle artiklit 77,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusega (EL) nr 1215/2012 on ette nähtud kohtuotsuste, ametlike dokumentide ja kohtulike kokkulepete liikumine liidus. Seda kohaldatakse alates 10. jaanuarist 2015.

(2)

Määruse (EL) nr 1215/2012 I lisas on kehtestatud kohtuotsust käsitleva tunnistuse vorm tsiviil- ja kaubandusasjades ning II lisas ametlikku dokumenti või kohtulikku kokkulepet käsitleva tunnistuse vorm tsiviil- ja kaubandusasjades.

(3)

Läti võttis 1. jaanuaril 2014 kasutusele euro. Seepärast tuleks kõik viited Läti vanale vääringule vormidest kustutada. Leedu võtab 1. jaanuaril 2015 kasutusele euro. Seepärast tuleks kõik viited Leedu vääringule vormidest kustutada.

(4)

Horvaatia ühines Euroopa Liiduga 1. juulil 2013. Seepärast tuleks vormidesse lisada viited Horvaatiale ja tema vääringule.

(5)

Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud protokolli nr 22 (Taani seisukoha kohta) artiklite 1 ja 2 kohaselt ei osalenud Taani määruse (EL) nr 1215/2012 vastuvõtmisel ning see ei ole tema suhtes siduv ega kohaldatav.

(6)

Euroopa Liidu ja Taani vahelise lepingu (2) artikli 3 lõike 2 kohaselt aga teavitas Taani 20. detsembri 2012. aasta kirjaga komisjoni oma otsusest määruse (EL) nr 1215/2012 sätteid kohaldada. Seepärast tuleks vormidesse lisada viited Taanile ja tema vääringule.

(7)

Selguse huvides on asjakohane I ja II lisa asendada.

(8)

Seetõttu tuleks määrust (EL) nr 1215/2012 vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 1215/2012 I ja II lisa asendatakse käesoleva määruse lisas esitatud tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides kooskõlas aluslepingutega.

Brüssel, 26. november 2014

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 351, 20.12.2012, lk 1.

(2)  ELT L 79, 21.3.2013, lk 4.


LISA

I LISA

Image

Image

Image

Image

II LISA

Image

Image

Image