17.2.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 41/1


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2015/242,

9. oktoober 2014,

millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad nõuandekomisjonide toimimise kohta ühise kalanduspoliitika raames

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1380/2013 ühise kalanduspoliitika kohta, millega muudetakse nõukogu määruseid (EÜ) nr 1954/2003 ja (EÜ) nr 1224/2009 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 2371/2002 ja (EÜ) nr 639/2004 ning nõukogu otsus 2004/585/EÜ, (1) eriti selle artikli 45 lõiget 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EL) nr 1380/2013, eelkõige selle artiklis 43, on sätestatud nõuandekomisjonide moodustamine, et edendada sidusrühmade tasakaalustatud esindatust kalanduse ja vesiviljeluse valdkonnas ning aidata kaasa ühise kalanduspoliitika eesmärkide saavutamisele.

(2)

Nõuandekomisjonid võivad esitada komisjonile ja asjaomasele liikmesriigile soovitusi ja ettepanekuid kalapüügi majandamise ning kalapüügi ja vesiviljeluse sotsiaal-majanduslike ja kaitsealaste aspektide kohta. Nõuandekomisjonid võivad teavitada komisjoni ja liikmesriike probleemidest, mis on seotud kalapüügi ja vesiviljeluse majandamisega ning kalapüügi ja vesiviljeluse sotsiaal-majanduslike ja kaitsealaste aspektidega asjaomases geograafilises piirkonnas või pädevusvaldkonnas, ning toetada tihedas koostöös teadlastega kaitsemeetmete väljatöötamiseks vajalike andmete kogumist, edastamist ja analüüsimist.

(3)

Kui nõukogu otsusega 2004/585/EÜ (2) moodustati seitse piirkondlikku nõuandekomisjoni, siis määruse (EL) nr 1380/2013 III lisa hõlmab määruse (EL) nr 1380/2013 kohaselt moodustatud nelja uut nõuandekomisjoni.

(4)

Kuna uued nõuandekomisjonid on moodustatud määrusega (EL) nr 1380/2013, tuleb kindlaks määrata menetluskord nende tegevuse alustamiseks.

(5)

Võttes arvesse, et kõnealused nõuandekomisjonid peaksid piirkondlikus ühises kalanduspoliitikas mängima olulist rolli, ning järgides määruse (EL) nr 1380/2013 artikli 3 punktides b ja f sätestatud hea valitsemistava põhimõtteid, tuleb kooskõlas kõnealuse määruse artikli 43 lõikega 1 tagada, et nõuandekomisjonide struktuur aitaks edendada kõigi seaduslike sidusrühmade tasakaalustatud esindatust kalanduse valdkonnas, sealhulgas väikesemahulise kalapüügiga tegelevate laevastike puhul ning vajaduse korral ka vesiviljelussektoris.

(6)

Väikesemahuline kalapüük mängib arvukate rannikuäärsete kogukondade jaoks olulist sotsiaalset, majanduslikku, keskkonna-alast ja kultuurilist rolli kogu Euroopa Liidus. Seepärast on vaja tagada väikesemahulise kalapüügiga tegelejate tõhus osalemine nõuandekomisjonide töös, võttes arvesse sellise osalemisega seotud võimalikke kulusid ja saamata jäänud tulu.

(7)

Tõhusa toimimise ja kolmandate riikide sidusrühmadega tehtava koostöö tagamiseks peavad nõuandekomisjonid suutma kohandada oma töömeetodeid ja hüvitama osalejate kulud iga üksikjuhtumi puhul eraldi,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Reguleerimisala

Käesoleva määrusega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad määruse (EL) nr 1380/2013 artiklis 43 osutatud nõuandekomisjonide toimimise kohta.

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

1)   „asjaomane liikmesriik”– määruse (EL) nr 1380/2013 artikli 4 lõike 1 punktis 22 määratletud liikmesriik, kellel on otsene majandamishuvi nõuandekomisjoni pädevusvaldkonnas, mis on kindlaks määratud määruse (EL) nr 1380/2013 III lisa punktis 1. Vesiviljeluse nõuandekomisjoni ja turgude nõuandekomisjoni puhul tähendab „asjaomane liikmesriik” kõiki Euroopa Liidu liikmesriike;

2)   „sektoriorganisatsioonid”– kalureid esindavad organisatsioonid ning vesiviljelussektori nõuandekomisjoni puhul vesiviljelussektoris tegutsevate ettevõtjate organisatsioonid ning töötlemis- ja turustamissektorite esindajad;

3)   „muud huvirühmad”– ühisest kalanduspoliitikast mõjutatud huvirühmade (v.a sektoriorganisatsioonid) esindajad, eelkõige keskkonnaorganisatsioonide ja tarbijarühmade esindajad.

Artikkel 3

Uute nõuandekomisjonide tegevuse alustamine

1.   Sektoriorganisatsioonid ja muud huvirühmad, kes on huvitatud mõnes määruse (EL) nr 1380/2013 artikli 43 lõikes 2 osutatud nõuandekomisjonis osalemisest, esitavad komisjonile ühise taotluse vastava nõuandekomisjoni tegevuse alustamiseks. Ühine taotlus peab olema kooskõlas ühise kalanduspoliitika eesmärkide ja põhimõtetega, mis on sätestatud määruses (EL) nr 1380/2013, eriti kõnealuse määruse artikli 43 lõikes 1 ja III lisas, ning sisaldama järgmist:

a)

selgitus püstitatud eesmärkide kohta;

b)

tööpõhimõtteid;

c)

töökord;

d)

sektoriorganisatsioonide ja muude huvirühmade loetelu.

2.   Kui komisjon on kontrollinud taotluse vastavust määruses (EL) nr 1380/2013 sätestatud eeskirjadele, eelkõige kõnealuse määruse III lisas ning käesolevas määruses sätestatud eeskirjadele, edastab komisjon taotluse kahe kuu jooksul pärast selle kättesaamist asjaomastele liikmesriikidele. Komisjon võib teha ettepaneku ühistaotluse muutmiseks, et tagada vastavus kõikidele käesolevas artiklis osutatud nõuetele.

3.   Asjaomased liikmesriigid teevad kindlaks, kas taotlus on esindavate sektoriorganisatsioonide ja muude huvirühmade poolt allkirjastatud, ja teatavad komisjonile nende kokkuleppest ühe kuu jooksul pärast ühise taotluse kättesaamist. Komisjon võib kõnealuste liikmesriikide märkuste põhjal nõuda täiendavate muudatuste või täpsustuste tegemist.

4.   Komisjon avaldab iga uue nõuandekomisjoni tegevuse alustamise kohta teate Euroopa Liidu Teataja C-seerias. Kõnealust teavet ei avaldata enne, kui kõik lõikes 1 osutatud nõuded on täidetud. Nõuandekomisjon alustab tegevust teates märgitud kuupäeval, mis ei tohi olla varasem teate avaldamise kuupäevast.

Artikkel 4

Nõuandekomisjoni struktuur ja töökorraldus

1.   Lisaks määruse (EL) nr 1380/2013 artikli 43 lõikele 1 ja artikli 45 lõigetele 1–3 ning kõnealuse määruse III lisa kohastele nõuetele peab nõuandekomisjonide struktuur ja töökorraldus vastama ka käesoleva artikli lõigetes 2–6 sätestatud nõuetele.

2.   Nõuandekomisjoni üldkogu täidab järgmisi ülesandeid:

a)

võtab vastu nõuandekomisjoni kodukorra;

b)

tuleb kokku vähemalt üks kord aastas, et kiita heaks aastaaruanne, iga-aastane strateegiline kava ja nõuandekomisjoni iga-aastane eelarve.

3.   Üldkogu nimetab kuni 25 liikmest koosneva täitevkomitee. Pärast komisjoniga konsulteerimist võib üldkogu võtta vastu otsuse nimetada kuni 30 liikmest koosnev täitevkomitee, et tagada väikesemahulise püügiga tegelevate laevastike asjakohane esindatus.

4.   Üldkogu kehtestab õiglased liikmemaksud, et tagada kõikide sidusrühmade tasakaalustatud ja ulatusliku esindatuse, võttes arvesse nende finantssuutlikkust.

5.   Täitevkomitee täidab järgmisi ülesandeid:

a)

uhib ja korraldab nõuandekomisjoni ülesandeid vastavalt määruse (EL) nr 1380/2013 artikli 44 lõigetele 2 ja 3;

b)

valmistab ette aastaaruande, iga-aastase strateegilise kava ja iga-aastase eelarve;

c)

võtab vastu määruse (EL) nr 1380/2013 artikli 44 lõikes 2 osutatud soovitusi ja ettepanekuid.

6.   Üldkogu ja täitevkomitee tagavad kõikide sidusrühmade tasakaalustatud ja ulatusliku esindatuse, pöörates vajaduse korral erilist tähelepanu väikesemahulise püügiga tegelevatele laevastikele. Väikesemahulise püügiga tegelevate laevastike esindajate arv peaks kajastama väikesemahulise püügiga tegelevate laevastike osakaalu asjaomaste liikmesriikide kalandussektoris.

Artikkel 5

Töökord

Nõuandekomisjon püüab kehtestada võimalikult tõhusa töökorra ja tagada kõikide liikmete täiemahulise osalemise, kasutades nüüdisaegseid teabe- ja kommunikatsioonivahendeid ning pakkudes suulise ja kirjaliku tõlke teenuseid.

Artikkel 6

Nõuandekomisjonide rahaline panus

1.   Lisaks sõidu- ja majutuskulude katmisele maksab iga nõuandekomisjon tõhusa osalemise eest täiendavat hüvitist kaluritele, kes esindavad väikesemahulise kalapüügiga tegelevaid organisatsioone. Selline hüvitis peab olema iga üksikjuhtumi puhul nõuetekohaselt põhjendatud.

2.   Kui kutsutakse vaatlejaid kolmandatest riikidest, nagu on osutatud määruse (EL) nr 1380/2013 III lisa punkti 2 alapunktis k, võivad nõuandekomisjonid kanda vaatlejate sõidu- ja majutuskulud samadel tingimustel, mida nad kohaldavad oma liikmete suhtes.

Artikkel 7

Liikmesriikide abi

Liikmesriigid võivad anda asjakohast tehnilist, logistilist ja rahalist abi nõuandekomisjonide tegevuse hõlbustamiseks.

Artikkel 8

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 9. oktoober 2014

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1380/2013, 11. detsember 2013, ühise kalanduspoliitika kohta, millega muudetakse nõukogu määruseid (EÜ) nr 1954/2003 ja (EÜ) nr 1224/2009 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 2371/2002 ja (EÜ) nr 639/2004 ning nõukogu otsus 2004/585/EÜ (ELT L 354, 28.12.2013, lk 22).

(2)  Nõukogu otsus 2004/585/EÜ, 19. juuli 2004, millega asutatakse ühise kalanduspoliitika raames piirkondlikud nõuandekomisjonid (ELT L 256, 3.8.2004, lk 17).