7.2.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 31/3


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2015/182,

2. veebruar 2015,

millega tunnistatakse kehtetuks rakendusmäärus (EL) nr 827/2011 teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 23. juuli 1987. aasta määrust (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta, (1) eriti selle artikli 9 lõike 1 punkti a,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni rakendusmäärusega (EL) nr 827/2011 (2) klassifitseeritakse sinine polümetiinvärvaine (fluorestsents-värvaine) lahjendatud etüleenglükooli ja metanooli lahustite segus, mida kasutatakse automaatsetes vereanalüsaatorites leukotsüütide värvimiseks fluorestseeruva märgistamise abil pärast nende spetsiaalset eeltöötlust, kui värv või muu värvaine kombineeritud nomenklatuuri rubriiki 3212. Toodet ei või klassifitseerida kombineeritud nomenklatuuri rubriiki 3822, kuna jaemüügiks pakendatud värvaine rubriigist 3204 klassifitseeritakse rubriiki 3212.

(2)

Kohtuasjas C-480/13 Sysmex Europe GmbH vs. Hauptzollamt Halburg-Hafen (3) otsustas Euroopa Liidu Kohus, et toode, mis koosneb lahustitest ja polümetiinil põhinevast ainest, tuleb klassifitseerida kombineeritud nomenklatuuri rubriiki 3822 kui laborireaktiiv. Euroopa Liidu Kohus leidis esitatud teabe põhjal, et selle toote kasutamine värvainena on pelgalt teoreetiline võimalus.

(3)

Euroopa Liidu Kohtu kohtuasjas C-480/13 käsitletud toode on identne tootega, mille klassifikatsioon on kindlaks määratud rakendusmäärusega (EL) nr 827/2011.

(4)

Sellest tulenevalt on asjakohane tunnistada kehtetuks rakendusmäärus (EL) nr 827/2011, et vältida võimalikke lahknevusi etüleenglükooli ja metanooli lahustite segus lahjendatud sinise polümetiinvärvaine (fluorestsents-värvaine) tariifsel klassifitseerimisel ja tagada kombineeritud nomenklatuuri ühetaoline kohaldamine kogu liidus.

(5)

Seepärast tuleks rakendusmäärus (EL) nr 827/2011 tunnistada kehtetuks.

(6)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas tolliseadustiku komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Rakendusmäärus (EL) nr 827/2011 tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 2. veebruar 2015

Komisjoni nimel

presidendi eest

maksunduse ja tolliliidu peadirektoraadi peadirektor

Heinz ZOUREK


(1)  EÜT L 256, 7.9.1987, lk 1.

(2)  Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 827/2011, 12. august 2011, teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris (ELT L 211, 18.8.2011, lk 9).

(3)  Euroopa Liidu Kohtu 17. juuli 2014. aasta otsus, EKLis avaldamata, punktid 42, 44 ja 45.