5.2.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 29/3


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2015/171,

4. veebruar 2015,

mis käsitleb raudteeveo-ettevõtjate tegevuslubade väljaandmise korra teatavaid aspekte

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. novembri 2012. aasta direktiivi 2012/34/EL, millega luuakse ühtne Euroopa raudteepiirkond, (1) eriti selle artikli 17 lõiget 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 7. aprilli 2004. aasta soovituses, mis käsitleb ühtse Euroopa vormi kasutamist litsentside puhul, mis väljastatakse vastavalt nõukogu direktiivile 95/18/EÜ raudteeveo-ettevõtjate litsentseerimise kohta, (2) soovitati kasutada riiklike tegevusluba väljaandvate asutuste välja antavate tegevuslubade jaoks standardvormi.

(2)

Direktiivi 2012/34/EL artikli 23 kohaselt kehtivad riikliku tegevusluba väljaandva asutuse välja antud tegevusload kogu liidu territooriumil. Riiklikud tegevusluba väljaandvad asutused peaksid teavitama Euroopa Raudteeagentuuri tegevuslubade väljaandmisest, peatamisest, tühistamisest ja muutmisest ning Euroopa Raudteeagentuur peaks sellest teavitama teisi liikmesriike. Tegevusloa ühtne vorm hõlbustaks riiklike tegevusluba väljaandvate asutuste ja Euroopa Raudteeagentuuri tööd ning võimaldaks kõikidele huvitatud osalistele, eelkõige teiste liikmesriikide tegevusluba väljaandvatele asutustele ja taristuettevõtjatele, lihtsamat juurdepääsu tegevuslube käsitlevale teabele.

(3)

Kogu vajalik teave, mis kinnitab, et asjaomasele raudteeveo-ettevõtjale on antud tegevusluba konkreetset liiki raudteeveoteenuse osutamiseks, on võimalik esitada standarditud dokumendi kujul. Tegevusloa dokumendi standardvormi kasutamine hõlbustaks kogu asjakohase tegevuslube käsitleva teabe avaldamist Euroopa Raudteeagentuuri veebisaidil. Tulevikus võib standardvormi muuta, lähtudes selle kasutamisest saadavatest kogemustest ning sõltuvalt vajaduse tekkest lisateabe esitamiseks loal.

(4)

Tingimused, mille alusel täidetakse direktiivi 2012/34/EL artiklis 22 osutatud nõuded tsiviilvastutuse tagamisele, võivad liikmesriigiti erineda sõltuvalt siseriiklikust õigusest. Tõendid selle kohta, et raudteeveo-ettevõtja täidab kõnealused riiklikud nõuded, tuleks esitada tegevusloa dokumendi lisas. Tõendite esitamiseks tuleks kasutada lisa standardvormi. Kui raudteeveo-ettevõtja soovib tegutseda kahes või enamas liikmesriigis, tuleks igas kõnealuses liikmesriigis tsiviilvastutuse tagamist käsitlev teave esitada täiendavas lisas, mille koostab selle liikmesriigi tegevusluba väljaandev asutus, kus raudteeveo-ettevõtja soovib täiendavalt tegutseda.

(5)

Tegevusluba väljaandvatel asutustel võib vajalike andmete kiire vahetamine teiste asutuste ja muude avalik-õiguslike või eraõiguslike üksustega võimaldada kahandada halduskulusid ja tegevusloa väljaandmise tasu ning vähendada tegevusloa taotluse kohta otsuse tegemisele kuluvat aega.

(6)

Kuna turg on vähemuutlik, siis ei tee teatavad tegevusluba väljaandvad asutused mõnikord ühe aasta või mitme järjestikuse aasta jooksul ühtki tegevusloa väljaandmise otsust. Samas võivad suured tasud takistada raudteeveo-ettevõtjaid turule sisenemast.

(7)

Uut tegevusluba taotlevate raudteeveo-ettevõtjate jaoks kehtivad tegevusloa väljaandmise tingimused ei tohiks olla vähem soodsad turul juba tegutsevate raudteeveo-ettevõtjate jaoks kehtivatest tingimustest.

(8)

Tegevusluba väljaandvate asutuste ja ettevõtjate tarbetut halduskoormust tuleks vähendada nõuete piiramisega, mille tulemusena kohaldataks üksnes direktiivis 2012/34/EL sätestatud tingimusi.

(9)

Tegevusluba väljaandvatel asutustel ei ole kohustust nõuda raudteeveo-ettevõtjalt tasu tegevusloa väljaandmise eest. Liikmesriigid võivad siiski otsustada kehtestada sellise tasu töö eest, mida tegevusluba väljaandev asutus taotluse läbivaatamisel tegi. Sellisel juhul peaks tegevusloa väljaandmise eest võetav tasu olema mittediskrimineeriv, seda tuleks sisse nõuda kõigilt tegevusluba taotlevatelt ettevõtjatelt ning tasu suurus peaks põhinema väljaandva asutuse tegelikul töökoormusel. Kui tegevusloa eest nõutava tasu summa ületab 5 000 eurot, peaks tegevusluba väljaandev asutus tasu makseteates ära näitama taotlusega seotud töötunnid ja kulutused.

(10)

Et pakkuda raudteeveo-ettevõtjatele võrdseid tingimusi, on direktiiviga 2012/34/EL tunnistatud kehtetuks teatavad korraldused, mis ei ole kooskõlas turutingimuste täiustamisega; sellest tulenevalt peavad raudteeveo-ettevõtjad olema kindlustatud või peab neil olema turutingimustel hangitud piisav garantii. Tegevusluba väljaandvaid asutusi tuleks kutsuda üles kontrollima läbivaadatud tingimuste rakendamist koostöös liikmesriikide muude ametiasutustega.

(11)

Tegevusloa andmine raudteeveo-ettevõtjale ei tohiks sõltuda sellest, kas kõnealusel ettevõtjal on Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/49/EÜ (3) artiklis 10 osutatud ohutustunnistus.

(12)

Uute raudteeveo-ettevõtjate lisandumine on konkurentsi jaoks väga oluline, kuid neil võib olla praktilisi probleeme oma finantssuutlikkuse sellisel tõendamisel, mis võimaldab teha realistlikke eeldusi järgmist 12 kuud hõlmava ajavahemiku kohta vastavalt direktiivi 2012/34/EL artikli 20 lõigetele 1 ja 2. ELi seadusandjad on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1008/2008 (4) artikli 5 lõikega 3 kehtestanud teatavate väikeste lennuettevõtjate jaoks lihtsustatud tõendamiskorra; seega võiks eelnimetatud praktilisi probleeme arvesse võtta ka raudteeveo-ettevõtjate taotlusmenetluse puhul ning sellest lähtuvalt võiks leevendada tegevusluba taotlevate raudteeveo-ettevõtjate finantssuutlikkuse tõendamise tingimusi.

(13)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas direktiivi 2012/34/EL artikli 62 lõike 1 alusel moodustatud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Sisu

Käesoleva määrusega sätestatakse tegevusloa dokumendi ühtse vormi kasutamise üksikasjad. Samuti sätestatakse määruses tegevusloa andmise menetluse teatavad aspektid.

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas määruses käsitatakse mõistet „tegevusloa dokument” kui käesoleva määruse I ja II lisale vastavalt täidetud ja nõuetekohaselt allkirjastatud ühtset vormi, mis esitatakse Euroopa Raudteeagentuurile.

Artikkel 3

Tegevusloa dokumendi ühtse vormi kasutamine

1.   Direktiivi 2012/34/EL III peatüki kohaselt välja antud tegevuslubade puhul kasutatakse käesoleva määruse I ja II lisas sätestatud standardvormi.

Uue tegevusloa väljaandmisel määrab tegevusluba väljaandev asutus EÜ tegevusloa numbri kooskõlas ühtlustatud nummerdamissüsteemi koodiga, mida nimetatakse Euroopa tunnusnumbriks, nagu on sätestatud komisjoni otsuse 2007/756/EÜ (5) liites 2.

Iga kord, kui tegevusluba antakse, seda tegevusloa dokumendi seisukohast asjaomasel viisil muudetakse või tegevusluba peatatakse, tühistatakse või asendatakse ajutise tegevusloaga, koostab tegevusluba väljaandev asutus kõnealusel vormil põhineva tegevusloa dokumendi.

2.   Tegevusluba väljaandvad asutused teavitavad Euroopa Raudteeagentuuri vastavalt direktiivi 2012/34/EL artikli 24 lõikele 8, esitades tegevusloa dokumendi koopia nende vahel kokku lepitud teabevahetusprotokollis sätestatud viisil.

3.   Direktiivi 2012/34/EL artiklis 22 osutatud tsiviilvastutuse finantskatet käsitlev teave esitatakse tegevusloa dokumendi lisas käesoleva määruse II lisas sätestatud standardvormi kasutades. Tegevusluba väljaandev asutus lisab tegevusloa dokumendile lisa. Kõnealune lisa tähistatakse numbriga üks (1).

4.   Käesoleva määruse II lisas sätestatud vastutust käsitlevates lisades esitatud teabe põhjal võib konkreetse liikmesriigi tegevusluba väljaandev asutus või taristuettevõtja kontrollida, kas raudteeveo-ettevõtja tsiviilvastutuse kate, mille on heaks kiitnud teised tegevusluba väljaandvad asutused, on piisav selles konkreetses liikmesriigis. Kui tegevusluba väljaandev asutus teeb kindlaks, et kindlustuskate ei ole piisav, siis võib ta nõuda, et raudteeveo-ettevõtja hangiks täiendava kindlustuskatte. Raudteeveo-ettevõtja esitab tegevusluba väljaandvale asutusele nõutud teabe oma kindlustuskatte kohta.

5.   Kui tegevusluba väljaandev asutus on kindlustuskattega rahul, siis teavitab ta sellest Euroopa Raudteeagentuuri ning ajakohastab olemasolevat lisa, mille on edastanud sama liikmesriigi tegevusluba väljaandev asutus, või lisab tegevusloale täiendava lisa, kasutades käesoleva määruse II lisas sätestatud ühtset vormi, ning määrab kõnealusele lisale järgmise järjekorranumbri (2, 3, 4 jne).

6.   Igas vastutust käsitlevas lisas märgitakse ära kindlustuskatte summa, ulatus (näiteks geograafiline ulatus või teenuseliigid) ning kindlustuskatte alguskuupäev ja vajaduse korral aegumistähtaeg. Tegevusloa number on ära märgitud igas lisas, et luua selge seos raudteeveo-ettevõtjaga, kellele tegevusluba on antud. Kui tegevusluba väljaandvat asutust teavitatakse tsiviilvastutuse tagamist käsitlevast muudatusest, kehtestab ta ajakohastatud lisa ning edastab selle Euroopa Raudteeagentuurile.

Artikkel 4

Tegevusloa eest nõutav tasu

Liikmesriigid võivad nõuda iga taotluse läbivaatamise eest tegevusloa menetlemise tasu. Tegevusloa eest nõutavat tasu kohaldatakse mittediskrimineerivalt.

Artikkel 5

Tsiviilvastutuse kindlustuskatte ja piisava garantii kohta kehtivate nõuete teatavad aspektid

1.   Tegevusluba väljaandev asutus avaldab teabe kindlustuskatte minimaalse nõutava taseme kohta ning näitab ära, millistes siseriiklikes õigusaktides on kõnealust kindlustuskatte summat käsitletud.

2.   Tegevusluba väljaandev asutus ei tohi nõuda, et kindlustuskate hakkaks kehtima enne seda, kui raudteeveo-ettevõtja alustab rongide käitamist.

3.   Hiljemalt 25. augustiks 2015 nõuab tegevusloa andnud tegevusluba väljaandev asutus kõigilt tegevusloa saanud raudteeveo-ettevõtjatelt tõendeid nende kindlustuskatte kohta seoses vastutusega õnnetusjuhtumite korral, välja arvatud juhul, kui nad on sõlminud kindlustuslepingu või kui asutusel juba on kõnealune teave. Samuti võib tegevusluba väljaandev asutus raudteeveo-ettevõtjatelt selliseid tõendeid nõuda juhul, kui ta kahtleb selles, kas ettevõtja kindlustuskate vastab direktiivi 2012/34/EL artiklis 22 osutatud nõuetele.

4.   Kui ettevõtja ei tõenda piisava kindlustuse olemasolu, kuid tõendab, et tal on piisav garantii kahjude katmiseks, uurib tegevusluba väljaandev asutus (vajaduse korral pärast reguleeriva asutusega konsulteerimist), kas ettevõtja garantii omandamise tingimused vastavad turutingimustele, mis oleksid kehtinud mis tahes muu ettevõtja jaoks, kelle finantsseisund ja riskipositsioon on sarnased.

5.   Kui tegevusluba väljaandev asutus peatab tegevusloa vastavalt direktiivi 2012/34/EL artikli 24 lõikele 1 või annab ajutise tegevusloa vastavalt nimetatud direktiivi artikli 24 lõikele 3, siis teavitab ta kõiki muid Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 1370/2007 (6) osutatud pädevaid asutusi, kellega raudteeveo-ettevõtja on tema teada teenuslepingu sõlminud. Kui tegevusluba väljaandev asutus kahtleb, kas ettevõtja vastutuskindlustuse garantiid on kooskõlas liidu riigiabi eeskirjadega, võib ta vajaliku teabe edastada kõnealuste riigiabi eeskirjade kontrolli eest vastutavatele asutustele.

Artikkel 6

Seosed ohutustunnistustega

1.   Tegevusloa andmine ei tohi sõltuda sellest, kas ettevõtjal on direktiivi 2004/49/EÜ artiklis 10 osutatud ohutustunnistus.

2.   Kui ettevõtjal on ohutustunnistus, siis ei kontrolli tegevusluba väljaandev asutus tegevusluba andes ohutustunnistuse nõudeid.

Artikkel 7

Tegevusloa andmise menetluse teatavad aspektid

1.   Ühe kuu jooksul pärast taotluse saamist teatab tegevusluba väljaandev asutus ettevõtjale, et toimik on täielik, või palub esitada asjakohast lisateavet. Nimetatud tähtaega võib erandlikel asjaoludel pikendada kahe nädala võrra ning ettevõtjat teavitatakse tähtaja pikendamisest. Pärast lisateabe saamist teatab tegevusluba väljaandev asutus ettevõtjale hiljemalt ühe kuu jooksul, kas toimik on täielik.

2.   Tegevusluba väljaandev asutus võib nõuda ainult direktiivi 2012/34/EL III peatükis osutatud või siseriiklike õigusaktide alusel nõutavate dokumentide esitamist. Tegevusluba väljaandev asutus avaldab loetelu kõikidest dokumentidest ja nende sisust ega nõua ettevõtjatelt täiendavaid dokumente. Kui avaldatakse ajakohastatud loetelu, siis võivad ettevõtjad juhinduda eelmisest loetelust nende taotluste puhul, mis esitati enne loetelu ajakohastamist.

3.   Ettevõtjate puhul, kelle raudteeveost saadav aastatulu on vähem kui 5 miljonit eurot, võib tegevusluba väljaandev asutus pidada täidetuks direktiivi 2012/34/EL artikli 20 lõike 1 kohase nõude, mille kohaselt ettevõtja peab olema võimeline täitma 12 kuu jooksul pärast tegevuse alustamist oma tegelikke ja võimalikke kohustusi, kui ettevõtja suudab tõendada, et tema netokapital on vähemalt 100 000 eurot või moodustab reguleeriva asutusega kokku lepitud summa. Tegevusluba väljaandev asutus avaldab teabe nõutava summa suuruse kohta.

Artikkel 8

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolevat määrust kohaldatakse alates 16. juunist 2015.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 4. veebruar 2015

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 343, 14.12.2012, lk 32.

(2)  ELT L 113, 20.4.2004, lk 37.

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2004/49/EÜ, 29. aprill 2004, ühenduse raudteede ohutuse kohta (ELT L 164, 30.4.2004, lk 44).

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1008/2008, 24. september 2008, ühenduses lennuteenuste osutamist käsitlevate ühiseeskirjade kohta (ELT L 293, 31.10.2008, lk 3).

(5)  Komisjoni otsus 2007/756/EÜ, 9. november 2007, millega võetakse vastu direktiivide 96/48/EÜ ja 2001/16/EÜ artikli 14 lõigetega 4 ja 5 ettenähtud riikliku raudteeveeremi registri ühised tehnilised kirjeldused (ELT L 305, 23.11.2007, lk 30).

(6)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1370/2007, 23. oktoober 2007, mis käsitleb avaliku reisijateveoteenuse osutamist raudteel ja maanteel ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 1191/69 ja (EMÜ) nr 1107/70 (ELT L 315, 3.12.2007, lk 1).


I LISA

Tegevusloa dokumendi standardvorm

Image

Image


II LISA

Raudteeveo-ettevõtja tegevusloa vastutust käsitleva lisa standardvorm

Image

Image