12.3.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 67/32


Nõukogu 19. jaanuari 2015. aasta määruse (EL) 2015/104 (millega määratakse 2015. aastaks kindlaks teatavate kalavarude ja kalavarurühmade püügi võimalused, mida kohaldatakse liidu vetes ja liidu kalalaevade suhtes teatavates vetes väljaspool liitu, millega muudetakse määrust (EL) nr 43/2014 ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 779/2014) parandus

( Euroopa Liidu Teataja L 22, 28. jaanuar 2015 )

Leheküljel 24 artikli 48 kuuendas lauses

asendatakse

„Artiklite 23, 24 ja 25 ning IE ja V lisa sätteid kalapüügivõimaluste kohta …”

järgmisega:

„Artiklite 24, 25 ja 26 ning IE ja V lisa sätteid kalapüügivõimaluste kohta …”